Hotărârea nr. 101/2010

Hotarare pentru modificarea şi completarea HCL S4 nr.93/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a activităţii de voluntariat în cadrul Primăriei sectorului 4 Bucureşti şi al direcţiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub

Hotarare pentru modificarea și completarea HCL S4 nr.93/2009 privind aprobarea Regulamentului de Orga

Consiliul Local al Sectorului 4 București, având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului sectorului 4, București;

-    Referatul de Specialitate cu nr.III./7/20.IX.2010, întocmit de către Direcția Resurse Umane;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În baza prevederilor Legii voluntariatului nr. 195/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de HCL S4 nr. 93/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei sectorului 4 București și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4 București și a contractului de voluntariat;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și art.81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea HCL S4 nr.93/2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a activității de voluntariat în cadrul Primăriei sectorului 4 București și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4 București și a Contractului de voluntariat, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se vor încheia contracte de voluntariat (model anexa 2) pentru 50 de studenți și 100 de pensionari în vederea desfășurării activității de voluntariat în cadrul Primăriei sectorului 4 București și al direcțiilor (serviciilor) descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4;

Art.3 Activitatea de voluntariat se va desfășura sub directa îndrumare și supraveghere a Direcției Relații cu Comunitatea Locală - pentru voluntarii pensionari și a Direcției Resurse Umane - pentru voluntarii studenți;

Art.4 Se numește coordonator activitate voluntariat d-l Crilă Constantin;

Art.5 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.09.2010.

Anexa1: Anexa 1 H101.doc

(Size: 623 Kb)

2 / 2