Hotărârea nr. 100/2010

Hotarare privind modificarea organigramei, statelor de funcţii şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 4

Hotarare privind modificarea organigramei, statelor de funcții și completarea regulamentului de organiza

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și atr.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 republicată, a administrației publice locale:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba organigrama, statele de funcții și completarea regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 4, conform an

exelor 1-4

ce fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă numărul maxim de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, de 403 posturi.

Art. 3 - Primarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.09.2010.

JAnexa1: Anexa 1 H100 .PDF

(Size: 492 Kb)

2 / 2