Hotărârea nr. 1/2010

Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4

Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Poliției Comunitare Sector -

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate nr.371/21.01.2010 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Poliției Comunitare Sector 4 ;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Poliției Comunitare Sector 4 pentru anul 2010, conform anexei.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 39/30.04.2009.

Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Poliției Comunitare Sector 4

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.01.2010.

2 / 2