Hotărârea nr. 39/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Comunitare Sector 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Poliției Comunitare Seci

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Poliției Comunitare Sector 4 ;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Poliției Comunitare Sector 4 pentru anul 2009, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 nr.107/18.12.2006.

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Viorel RISTEA

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

1 / 1