Hotărârea nr. 87/2008

HOTĂRĂRE privind ,,Dezvoltarea Centrului de zi şi recuperare copil cu handicap Harap - Alb


HOTĂRÂRE privind „Dezvoltarea Centrului de zi și recuperare copil cu handicap Harap - Alb''

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Raportul de specialitate nr.554/11.11.2008 privind proiectul ,,Dezvoltarea Centrului de

zi și recuperare copil cu handicap Harap - Alb'' precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.289/13.11.2001 privind delegarea atribuțiilor consiliilor locale pentru avizarea studiilor, prognozelor și programelor de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului și urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională și zonală precum și a art. 45 alin.(2) lit.,,d'' coroborat cu art.81 alin.(2)lit.,,c'' din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

-    Art.1 Se aprobă elaborarea și implementarea proiectului de investiții ,,Dezvoltarea Centrului de zi și recuperare copil cu handicap Harap - Alb'' și a cheltuielilor legate de acest proiect, finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională accesat prin Programul Operațional Regional (POR), Axa 3 "Imbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul de intervenție 3.2 "Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale"conform Anexei Nr.1.

-    Valoarea proiectului este stabilită conform Anexei Nr.2.

-    Art.2 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

-    Art.3 Primarul și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente- Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4

din data de 13.11.2008.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe SĂVULESCU

Contrasemnat pentru legalitate

Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 87/13.11.2008

2 / 2