Proces verbal din 30.07.2020

PV al sedintei ordinare din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2020


Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 3394/CP/24.07.2020.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 27 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit următorii consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Galbenu Ana-Iulia, Marinescu Ionela, și Mălureanu Liviu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 30.07.2020.

în sală sunt prezenți 26 de consilieri. Având în vedere că ședința are loc într-o sală care nu are sistem electronic de votare, modalitatea de vot va fî prin ridicarea mâinii.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

DI. consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.07.2020, conform Dispoziției nr. 3455/29.07.2020.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă și 6 abțineri, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

împotrivă 3 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, GutiumNarcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru și 8 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.

Se abțin 8 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.07.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privin bugetului Sectorului 3 pe anul 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votati, v

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost ap împotrivă 2 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai.Se abțin 7 consilieri: Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II -2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 10 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Petrescu Cristian,

Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

A venit doamna Viceprimar, Petrescu Elena. în sală sunt prezenți 27 de consiglieri.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între operatorii economici Amma Prinț SRL, Mayr Melnhof Packaging Romania SRL, Tipografia Everest 2001 SRL, Display Total Group SRL, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Sectorul 3 al Municipiului București”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020pronunțată de Judecătoria Cornetu. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Belu-Sima Elena-Daniela.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect furnizare de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierușul””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă și 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 10 consilieri: Belu-Sima Elena-Daniela, Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teclu””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 7 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea prin Act adițional a contractului având ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investitii Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 5 consilieri: Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 6 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Furnizare miniexcavator cu picon-2buc.Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 8 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a acordului cadru având ca obiect „Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 9 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3””. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Am discutat în comisie acest punct cu reprezentanții societății și am pus o întrebare foarte simplă: care sunt acele proiecte și..........neinteligibil....

DL Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoiță

Bună ziua, tuturor! Câteva tipuri de materiale, pe care dânșii le au pe stoc, din ce știu eu și mai sunt câteva către trebuiesc completate. Și atunci, am zis că să meargă, pentru că este o procedură mai rapidă, dar există și o procedură în care știu că este gata, este doar o variantă de backup, care nu va fi folosită, decât ca așa cum am și spus de backup, adică de urgență să avem și acest contract. Recunosc că nu le știu nici eu pe toate pe de rost. Ați avut comisie! Nu este nimeni de la AS3 aici? O să vă răspundă în scris.

Dna Președinte de ședință Văduva Inliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 3 consilieri: Galbenu Mircea- Mihai, lacob Cezar, Voinea Inocențiu-Ioan. Se abțin 6 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-V Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.


Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Algorithm ResidentialS3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 16 voturi pentru și 11 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Băiețică Nicoleta Mariana, Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 3 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea- Mihai, Voinea Inocențiu-loan.

Se abțin 7 consilieri: Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Nu a votat 1 consilier: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului -Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 10 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 10 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Nu a votat 1 consilier: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 3 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 7 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Nu a votat 1 consilier: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Nu înțeleg! Pentru ce trebuiau autoturisme electrice la Algorithm Construcții?


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 — Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, doamna președinte. Domnule consilier, stimați colegi, legislația este așa cum ne-am obișnuit, slabă ca să nu zic proastă. Modul de raportare la mediu este foarte interpretabil, foarte greșit și din cauza faptului că noi nu avem cum să facem o raportare corectă, n-am făcut raportare deloc. Din cauză cu nu avem raportare la mediu nu putem să luăm bonus pentru mașini și i-am rugat pe cei de la societate să cumpere pentru ei niște mașini pe care să le închirieze ulterior, mai ales că ele nu vor consuma combustibil, adică nu avem mare chestiune de făcut. Stimați colegi, ele vor ajunge la primărie. Repet, nu le putem lua pe primărie, din argumentația pe care v-am spus-o până acum. Dacă vă uitați acolo, să vedeți că sunt, dacă nu mă înșel, 14 utilitare sau 15 utilitare, care să ne ajute la salubritate, la spații verzi, aspersii, la toate cele, pentru că sunt prietenoase cu mediul, nu poluează deloc așa cum bine știm cu toții.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 8 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziționării unor autoturisme Renault electrice”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Am ajuns la punctul care trebuie. De ce ne trebuie trei autoturisme Renault Zoe albe și 2 Renault Zoe violet metalizat? Cu diferență de 4000 mii de euro între alb și violet metalizat. De ce?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule președinte.

Dl. Gili Bărbulescu - Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Algorithm Construcții

Cele două mașini care sunt mai scumpe, au și 30% puterea bateriei mai mare, autonomie


cu 100 de km mai mare decât a celorlalte 3 și din cauza acesta costul, nu culoarea, este 400 de euro, ci caracteristicile mașinii.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

în hotărâre așa scrie, alb și violet metalizat.

Dl. Gili Bărbulescu - Președinte al Consiliului de Administrație societatea Algorithm Construcții

Dacă vă uitati totuși în desfășurător, caracteristicile mașinii, vedeți că si autonomia este *3        3     *                 3   J    3    3

mai mare, timpul de încărcare mai scurt, 50%, o jumătate de oră față de celelate, au 300 de kw, acestea au 400 de kw.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte întrebări mai sunt? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 împotrivă și 8 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 2 consilieri: lacob Cezar, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 8 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenii Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Moldoveanu Lucian - Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentrul anul financiar 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a tbst aprobat.

împotrivă 1 consilieri: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 9 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului -Administrator 4 și alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL”. Domnul consilier Voicu Alin.

Dl. Consilier Voicu Alin-lonut

Am o propunere la acest punct, ca președinte, pe domnul Gili Bărbulescu.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Acest punct este cu vot secret. Alte propuneri mai sunt? Să pregătiți buletinele de vot.

- PAUZĂ -

Dna Președinte de ședință Văduva luliana îi dau cuvântul domnului Matisan Sebastian.

Dl. Matisan Sebastian - cetățean al Sectorului 3

Bună ziua tuturor! Numele meu este Sebastian Matisan.

Sunt cetățean al Sectorului 3, din mai 2007. Am venit în această ședință să vă propun și sper să am cvorum cât mai mare, la propunerea pe care o voi face, pentru o mai bună transparență a informațiilor privind bugetul local. Am citit cu interes bugetul local de pe primul trimestru 20 mai 2020, aș adăga la acel tabel niște coloane simple: buget realizat, buget nerealizat, cu eventuale explicații dacă apar modificări atât la venituri cât și la cheltuieli mai mari de 10%.

De asemenea, ultima coloană care poate fi relevantă pentru toată lumea, poate și pentru domniile dumneavoastră și pentru alți colegi din departamentele din instituție, comparativ cu anul precedent. Practic, adresabilitatea unui tabel realizat sau nerealizat și eventualele abateri de la buget, ar permite o analiză mai bună internă, de a evita eventualele rectificări din cursul anului și mai mult decât atât ne-am obișnui fiecare să privim bugetul descentralizat, atât cei din primărie, cât și cetățenii. Dacă anumite lucruri nu se realizează, se pot lua anumite măsuri, pentru ca ele să fie operaționalizate până la închiderea anului bugetar de stat. Mi-aș dori să citesc și să văd pe site-ul primăriei că toți consilierii ar fi de acord cu această inițiativă și implicit ar fi pentru binele tuturor. Mulțumesc!


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! S-a consemnat.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mulțumesc, doamna președinte.

Noi suntem cea mai transparentă instituție publică din România, de departe. Nu există nici o altă instituție care să aibă o reglementare prin care să oblige transparentizarea fiecărui leuț. Totul este pe site.

Dumneavoastră solicitați ca modul de prezentare pe site să fie diferit. Ok! Faceți o solicitare, arătați un model de cum v-ar interesa să apară informațiile pe site. Solicitare pe care o vom analiza, întotdeauna suntem și trebuie să fim deschiși la mai bun, la mai bine.

DL Matisan Sebastian

Dar cum vi se pare propunerea aceasta? V-a deranjat sau o susțineți?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu am înțeles prea bine propunerea dumneavoastră. Vreau să o văd în scris și o să vă răspundem la ea.

DL Matisan Sebastian

Ce buget are și chestiuni comparative?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Aici în ședința de consiliu, nu intrăm nepărat în dialog. Ați venit v-ați spus părerea. Mulțumim!

DL Matisan Sebastian

Am înțeles! Atunci voi scrie la adresa consiliului mai multe detalii. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! îi dau cuvântul domnului Marian Ștefan.

DL Marian Ștefan -cetățean al Sectorului 3

Pe stada Magatti la nr. 27A, a apărut un panou de informare, prin care ni se explică că vor să ridice un bloc cu 6 etaje. Prin această construcție va înnebuni sute de oameni care stau în zonă, datorită accesului, datorită umbririi, datorită faptului că este o zonă în care este doar P+2. Vrem să vă aducem la cunoștință, că noi cei din zonă vom lua toate măsurile necesare legale pentru a stopa această construcție utopică din punctul nostru de vedere. Pe o stradă de 7 metri, cel puțin 110 de mașini, plus circulația aferentă care pe Mangatti este plină, nu văd cum s-ar putea descurca. Nu mai vorbim de canalizare și de alte rețele care sunt la pământ în zonă.

DL Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăită

Deja sunt aprobate pe acea zonă P+4, de 2 ani sau de 3 ani.


DL Marian Ștefan

Care și acela a fost contestat și nu înțeleg cum s-a aprobat.

DL Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăită

Unde l-ați contestat?

Dl. Marian Ștefan


La Primăria Sectorului 3.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Eu le-am recomandat să vină să vorbească în Consiliu. Sper că cei din Comisia de Urbanism și-au notat această chestiune. De asemenea, sper ca cineva de la Urbanism este aici sau dacă nu este aici să se comunice chestiunea asta, să analizeze cu multă atenție acest dosar, luând la cunoștință faptul că există reclamații pe tema asta. De aceea este dezbatere publică și au afișat pentru a primi sesizări din partea cetățenilor, astfel încât să ne asigurăm că resp atât legea, cât și legea bunului simț. Mulțumesc, doamna președinte.


Dna Președinte de ședință Văduva Inliana Mulțumim! Domnul consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Primăria Sectorului 3, poate fără știrea dumneavoastră. ...neinteligibil.

Recent, a venit cineva care voia să facă o construcție pentru o școală privată într-un anumit spațiu pe care l-a cumpărat fără să solicite PUD, pentru că voia să se încadreze în limitele impuse de PUD, dar pentru că unul dintre vecini nu ar fi vrut nici măcar varianta pe care omul era în legalitate, i s-a solicitat de la Urbanismul Primăriei Sectorului 3 să obțină PUD.

Acum altă speță. Vecinii nu sunt de acord, dar oricum le dăm PUD și să păstreze distanța. De ce se întâmplă lucrurile astea în Primăria Sectorului 3?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Domnule, eu consider că m-am exprimat bine în limba română. Eu v-am ascultat cu atenție și decența necesară! Dacă dumneavoastră asta ați înțeles că am spus eu, că indiferent....

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Răspundeți la ce v-am întrebat eu! Eu vă întreb de A și dumneavoastră îmi răspundeți de B. Nu are legătură cu ce ați spus dumnevoastră. Am ascultat, e în regulă ce ați spus. Răspundeți-mi la ce v-am spus eu, de ce nu se iau măsuri? Dacă știți de PUD, dacă nu știți vă informez mai în amănunțit. Despre asta este vorba, nu altceva. Nu am contestat ce ați spus dumneavoastră mai devreme.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Dacă îmi dați voie domnul consilier....îmi dau seama, că ori m-a înțeles greșit, ori a repetat după mine într-un mod fals. Că am fost cu toții aici. Eu nu am spus că PUD-ul se dă oricum. Am zis, să se analizeze cu foarte multă grijă luând la cunoștință faptul că există contestatar, adică vecinii la acest PUD. Și de foarte multe ori noi ca primărie, să vă răspund, dacă mă lăsați, de foarte multe ori suntem prinși între ciocan și nicovală, pentru că sunt interese, divergențe, unii vor să construiască, alții vor să nu se construiască și noi suntem prinși la mijloc și oricum am face supărăm pe unii sau pe alții. De aceea, noi trebuie să procedăm ca la carte.

Care sunt prevederile legale, care sunt prevederile urbanistice din zona respectivă și să încercăm să fim cât de scrupuloși putem, ținând cont de faptul că în zona respectivă sunt contestații. Iar, dacă dumnevoastră considerați că există variante ideale pe vreuna din spețele astea, astfel încât să mulțumim pe toată lumea, eu sunt conștient de generozitatea dumneavoastră, dar noi nu am reușit să găsim acea variantă ideală și atunci, repet, nu avem decât să fim foarte scrupuloși să analizăm cu multă atenție, astfel încât să fim foarte acoperiți, pentru că ne așteptăm în orice variantă, oricum am proceda, ne așteptăm la un proces. De aceea noi trebuie să procedăm ca la carte, astfel încât la finalul procesului să nu fim buni de plată. Mulțumesc, doamna președinte.

Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Ii dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de validare, domnul Alexandru Dobre.

Dl. Consilier Dobre Alexandru

A fost făcută o singură propunere, domnul Bărbulescu Gili, care a obținut: 14 voturi DA, 5 NU, 8 ANULATE.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule președinte. Cu 14 voturi pentru, domnul președinte a fost validat. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre! Votați vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilieri: Galbenu Mircea-Mihai.

Se abțin 8 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveana Lucian-Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Nu au votat 3 consilieri: Dumitru Constantin, Fleancu Florin, Marineață Marcel.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 296/22.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti unor obiective de investitii privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 24 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 25 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 2 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?


Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă și 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost împotrivă 5 consilieri: Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Moldoveanu Lucian-Ionel, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 5 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fâtu Adrian, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

în sală sunt prezenți 26 de consilieri. A plecat doamna Păunică Adriana.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 9 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 9 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a două semiremorci de transfer cu societatea Grădinariu Import Export SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog?

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 3 consilieri: Galbenu Mircea- Mihai, lacob Cezar, Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 10 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Se abțin 10 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristi

Declar închisă ședința. 0

ache Livia. tinuare!

întocmit: Buhoci Cristina Mihaela

Notă: Consemnarea voturilor s-a conform anexelor la prezentul proces verbal.

Aprobarea suplimentării ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2020Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

V

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

A

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

V

16

MARINESCU IONELA

A-

17

MĂLUREANU LIVIU

A-

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

“V

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

A

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

_______x/_

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

V

Aprobarea ordinii de zi, inclusiv suplimentarea, a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

V

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Ar

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

N

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUIIUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

■y

16

MARINESCU IONELA

17

MÂLUREANU LIVIU

A-

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

19

PÂUNICÂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

A-

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

____V-

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.07.2020Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

V

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

-Ar

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTTUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

n/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

V

16

MARINESCU IONELA

17

MÂLUREANU LIVIU

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

y_

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

A-

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEITCĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

. V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTIUM NARCISA- VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MÂLUREANU LIVIU

7'

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PÂUNICĂ ADRIANA

>/

20

PELINARU CORNEL

x/

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

A-____

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

\

29

VĂDUVA IULIANA

x/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

x/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

V

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II - 2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

x/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1__

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

\i

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLLJREANU LIVIU

r~f^

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

_A—

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

V__

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

\l

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

___y___

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 4. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între operatorii economici Amma Prinț SRL, Mayr Melnhof Packaging Remania SRL, Tipografia Everest 2001 SRL, Display Total Group SRL, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Sectorul 3 al Municipiului București

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  4

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FÂTU ADRIAN

  __L

  9

  FLEANCU FLORIN

  , y

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  -A- 7

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  _____\L

  13

  HONȚARU VALERICA

  _____J

  14

  IACOB CEZAR

  _____y_

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  k

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  xl

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  ____\L

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  •J

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  XI

  25

  TUDOR ELENA

  ____\L

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  v

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilnlni Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Sentința Civilă nr. 1174/2020 pronunțată de Judecătoria Cornetu

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  X/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  T~

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \/

  8

  FĂTU ADRIAN

  V.

  9

  FLEANCU FLORIN

  \T

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  _____XL

  12

  GUTIUM NARCIS A- VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  xl

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  . \i

  16

  MARINESCU IONELA

  k

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \r

  22

  PETRESCU ELENA

  \/

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  \f

  25

  TUDOR ELENA

  \/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  _

  \/

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  J

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  PREȘEDINTE DE ȘED1N


 • 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect furnizare de „Scule, unelte, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar necesare serviciilor de mentenanță la imobilele din administrarea Primăriei Sectorului 3 si amenajarea Creșei Greierușul”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V.

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12'

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  *

  A

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  __V

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \l

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \}

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Proiect tehnic și execuție pentru construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație -zona Nicolae Teclu”Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

vl

5

DUMITRU CONSTANTIN

nJ

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENII MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

X/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

' X/

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

V

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDOR ACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

X/

29

VĂDUVA IULIANA

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

\i

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea prin Act adițional a contractului având ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic in Parcul Pantelimon“

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. ort.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  ___V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A-

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  -

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTTUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  J-

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  . \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \J

  27

  TUDORACHE LI VIA

  28

  VASILIU MARIANA

  \J

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Furnizare miniexeavator cu picon-2buc. ”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  -h

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  3-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \y

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  --t—

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  Y

  24

  RADU CONSTANTIN

  v

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIAN A

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  . /

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a acordului cadru având ca obiect „Furnizare elemente prefabricate și piese necesare pentru amenajare Skate-Park”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  X/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A-

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \/

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  Ă

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  ■x/

  13

  HONȚARU VALERICA

  •7

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  'k

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  “xF

  23

  POPESCU ROMEO

  sr

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULI ANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  X/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea OPS 3 - Ordine și Protecție S3 SRL a contractului având ca obiect „Achiziționarea necesarului de unelte și materiale în vederea efectuării de lucrări pe raza Sectorului 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  -\T

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \T

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  4 V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  7T

  11

  GALBENU MLRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  -Ar

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  \f

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \J

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  __________t_________

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  M

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \7

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  \7

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  - A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  •A

  16

  MARINESCU IONELA

  & ;

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  ■ ' 7

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  ~\r

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  \f

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \/

  28

  VASILIU MARIANA

  ''l

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  w / V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN              |

  V

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  •j

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \y

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  ___________________<

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  _ — ~

  ’----

  ----

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  _

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERON1CA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARENEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  >/

  23

  POPESCU ROMEO

  x/

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului -Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

  Nr. crt

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  \/

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  ■A'

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTTUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  A

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  A

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  “V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  \/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

  \Z

  27

  TUDORACHE LIVIA

  N

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

___zA:____

)

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

■ * 1

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

X/

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

y

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚÂ MARCEL

. V

16

MARINESCU IONELA

-A

17

MĂLUREANU LIVIU

A

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

\/

23

POPESCU ROMEO

AT

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

n/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

xJ

28

VASILIU MARIANA

xJ

29

VĂDUVA IULIANA

\/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

V

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje aflate în patrimoniul societățiiNr.

crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

V

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

X/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

x/

5

DUMITRU CONSTANTIN

t \J

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

-Ar

7

ENE STELIAN-BOGDAN

X/

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

, V

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

X/

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

X/

15

MARINEAȚĂ MARCEL

x/

16

MARINESCU IONELA

A-

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PÂUNICÂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

V

22

PETRESCU ELENA

v

23

POPESCU ROMEO

____■£

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

\l

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

x7

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ • 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea achiziționării unor autoturisme Renault electrice

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \Z

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  y

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  x/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  x/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \/

  8

  FĂTU ADRIAN

  x/

  9

  FLEANCU FLORIN

  1

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  X/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  , X/

  16

  MARINESCU IONELA

  A

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  ■Ar

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  •x/

  /

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  \/

  23

  POPESCU ROMEO

  y/

  24

  RADU CONSTANTIN

  v'

  25

  TUDOR ELENA

  ăI

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  x/

  28

  VASILIU MARIANA

  _____x£_

  29

  VĂDUVA IULIANA

  X/

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  __V__

 • 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentrul anul financiar 2020  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  "^\7“

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  ~\T

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DAN1EL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \/

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  4-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  1 v

  16

  MARINESCU IONELA

  -4

  17

  MÂLUREANU LIVIU

  --Â:--

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIV1A

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \/

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului -Administrator 4 și alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DAN1ELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  x/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \'

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  ---

  ■---•

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A-

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FÂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  ——

  •---

  —---

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  \/

  13

  HONȚARU VALERICA

  \/

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  _______A_______

  ■--

  16

  MARINESCU IONELA

  k

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  —-

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

  ___V___

  27

  TUDORACHE LTVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VO1NEAINOCENȚIU-IOAN

 • Sl. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 296/22.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  ~\T

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  N

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  ____t \L_

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  •Ar

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  \/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  A

  17

  MĂLUREANU LIVID

  A

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICÂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  “V

  22

  PETRESCU ELENA

  \l

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  \/

  25

  TUDOR ELENA

  V,

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  "V

  27

  TUDORACHE LIVTA

  \l

  28

  VASILIU MARIANA

  \J

  29

  VĂDUVA IULIANA

  X/

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  ___\L

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • S2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \Z

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  “V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  A v

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  Â*

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  _

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \i

  16

  MARINESCU IONELA

  A

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  Ar

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  "V

  23

  POPESCU ROMEO

  “\T

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

  \f

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \T

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • S3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V,

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENE MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  \/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  ____< V/

  16

  MARINESCU IONELA

  4-

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  &

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \/

  27

  TUDORACHE LIVTA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  y

  29

  VĂDUVA IULIAN A

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • S4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  ■x/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \J

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  4-

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \/

  8

  FĂTU ADRIAN

  \J

  9

  FLEANCU FLORIN

  \l

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCE A-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  \J

  16

  MARINESCU IONELA

  A-

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  —X—

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  __4 .

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \/

  22

  PETRESCU ELENA

  \J

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ                   T

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • S5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \f

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  0

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  A-

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  \/

  9

  FLEANCU FLORIN

  \i

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A-

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  \/

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  —t—

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  _

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \/

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \/

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \J

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • S6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a două semiremorci de transfer cu societatea Grădinariu Import Export SRL  Nr. crt

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  . \/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  fr-r-

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  J

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  __V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V____

  13

  HONȚARU VALERICA

  v

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \/

  16

  MARINESCU IONELA

  £

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  v

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  Pr

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN                n

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  ____\L_

  25

  TUDOR ELENA

  \/

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \Z

  28

  VASILIU MARIANA

  v

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \/

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • S7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  ____\

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  ___V__

  8

  FĂTU ADRIAN

  V?

  9

  FLEANCU FLORIN

  _L

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  _____’d____

  13

  HONȚARU VALERICA

  •7

  14

  IACOB CEZAR

  ___1__

  ____\L_____

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  . V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \l

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  x/

  23

  POPESCU ROMEO

  *\/

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \!

  27

  TUDORACHE LI VIA

  \/

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V