Proces verbal din 24.03.2020

PV al sedintei extraordinare convocata de indata din 24.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3, convocată de îndată, din data de 24.03.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrată cu nr.l228/CP/24.03.2020.

La ședință au participat d-na Viceprimar Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

La ședință a participat un număr de 16 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Dobre Alexandru, Marineață Marcel, Dumitru Constantin, Enăchescu Marian - Daniel, Ene Stelian Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Ana - lulia, Galbenu Mircea - Mihai, Mălureanu Liviu, Pelinaru Cornel, Petrescu Cristian, Popescu Romeo, Tudorache Andrei -Cristian, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu.

Votul a fost deschis, prin ridicarea mâinii, conform art. 139 alin. (5) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Declar deschisă ședința extraordinară

convocată de îndată din data de 24.03.2020.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi!


D-na Băiețică Nicoleta Mariana D-na Belu-Sima Elena-Daniela Dl. Comeanu Antonio Ciprian Dl. Fleancu Florin

D-na Gutium Narcisa-Veronica D-na Honțaru Valerica Dl. lacob Cezar

D-na Marinescu Ionela Dl. Moldoveanu Lucian-Ionel D-na Păunică Adriana D-na Petrescu Elena Dl. Radu Constantin D-na Tudor Elena

D-na Vasiliu Mariana D-na Văduva luliana Dl. Voicu Alin-Ionuț

Cu 16 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.


 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentruVom vota prima dată amendamentul consilierilor USR, după care vom vota proiectul de hotărâre.

AMENDAMENT

Se adaugă articolul 3, cu următorul conținut:

„Art.3. în situația desfășurării ședințelor Consiliului Local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, accesul persoanelor care au dreptul de a participa la acestea, altele decât membrii consiliului se va face prin înscrierea acestora prin solicitare adresată Secretarului General, în termenele prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 3. Persoanele care s-au înscris în condițiile mai sus-mentionate vor primi coordonatele de acces pe baza cărora se vor putea conecta la ședința Consiliului Local și vor putea lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris, prin intermediul președintelui de ședință. ”

D-na Viee primar Elena Petrescu

Țin să vă precizez că este interzis, accesul cu publicul, accesul în Primărie, pentru persoanele publice, în afară de personalul instituției care lucrează.

Este închis de acum 10 zile și va fi pe perioada cât va ține această stare de urgență.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Să poată participa on-line! Doamna consilier Păunică.

D-na Consilier Păunică Adriana

Consider că suntem într-o perioadă de acomodare cea care va veni cu sistemul on-line. Când se va stabili clar și vom vedea că ședințele de consiliu funcționează, cum ne dorim cu toții, nu obstrucționăm, ca cetățenii din Sectorul 3 să poată intra, interacționa cu noi prin sistemul on-line. Pentru asta noi, grupul de consilieri PSD, nu vom vota acest amendament al grupului USR.

D-na Președinte de ședință Văduva luliana

Vă supun spre aprobare amendamentul domnilor consilieri USR. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Dl. lacob Cezar D-na Gutium Narcisa-Veronica Dl. Moldoveanu Lucian-Ionel D-na Băiețică Nicoleta Mariana D-na Belu-Sima Elena-Daniela Dl. Comeanu Antonio Ciprian Dl. Fleancu Florin D-na Honțaru Valerica D-na Marinescu Ionela D-na Păunică Adriana D-na Petrescu Elena Dl Radu Constantin D-na Tudor Elena D-na Vasiliu Mariana D-na Văduva luliana Dl. Voicu Alin-Ionuț


 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot pentru

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

 • - vot de abținere

  aprobat.  Cu 3 voturi pentru și 13 abțineri, amendamentul domnilor consilierilor USR, nu a fost


Vă supun spre aprobare “Proiectul de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3prin mijloace electronice”.

D-na Băiețică Nicoleta Mariana

- vot pentru

D-na Belu-Sima Elena-Daniela

- vot pentru

Dl. Comeanu Antonio Ciprian

- vot pentru

DL Fleancu Florin

- vot pentru

D-na Gutium Narcisa-Veronica

- vot pentru

D-na Honțaru Valerica

- vot pentru

Dl. lacob Cezar

- vot pentru

D-na Marinescu Ionela

- vot pentru

D-na Păunică Adriana

- vot pentru

D-na Petrescu Elena

- vot pentru

Dl. Radu Constantin

- vot pentru

D-na Tudor Elena

- vot pentru

D-na Vasiliu Mariana

- vot pentru

D-na Văduva luliana

- vot pentru

Dl. Voicu Alin-Ionuț

- vot pentru

Dl. Moldoveanu Lucian-Ionel

- vot de abținere

Cu 15 voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Declar închisă ședința. O zi bună în continuare!