Proces verbal din 23.06.2020

PV al sedintei ordinare din 23.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.06.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 2675/CP/17.06.2020.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 -Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 30 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit doamna consilier Galbenu Ana-Iulia.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința ordinară din data de 23.06.2020.

în sală sunt prezenți 30 de consilieri. Având în vedere că ședința are loc într-o sală care nu are sistem electronic de votare, modalitatea de vot va fi prin ridicarea mâinii.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, doamnă președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 23.06.2020, conform Dispoziției nr. 2886/22.06.2020.

Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

împotrivă 4 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, Mălureanu Liviu, Voinea Inocențiu loan.

Se abțin 7 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian - Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru și 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.

Se abțin 2 consilieri: Galbenu Mircea-Mihai, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.05.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 a HCLS 3 nr.101/29.04.2020 referitoare la salariile de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 8 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 8 consilieri: Dobre Alexandru, Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea- Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Nu votează 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului, aprobate prin HCLS3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru și 12 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 12 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea - Mihai, Gutium Narcisa -Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3pentru anul2020”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Dumitru.

DL Consilier Dumitru Constantin

Dacă este cineva de la Poliția Locală, care ne poate explica în linii mari despre ce este vorba? Eu nu am fost la comisie. Nu face parte din comisia mea. Nu știu despre ce este vorba și să știm în cunoștință de cauză cam care este planul Poliției Locale Sector 3? La ce se referă Planul de Ordine și Siguranță Publică?


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Din partea aparatului de specialitate, domnul Medrea.

Dl. Medrea Alexandru


Director General Adjunct Direcția Generală Politia Locală Secto

O să primiți în scris! Nu s-a modificat nimic la Planul de Ordine și Siguranță Publică din 2019. Am fost la comisie.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Eu nu sunt în comisia respectivă, dar sunt consilier. Vreau să votez în cunoștință de cauză și v-am întrebat, în speță, la ce se referă.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Să înțeleg că este o obligație legală să aprobați planul în Consiliu de fiecare dată chiar dacă nu sunt modificări, da? Să înțeleg că nu sunt modificări semnificative? Stimați colegi, nu are ce să ne lămurească prea mult, fiind chestii de obligație legală să le aprobăm în Consiliu.

Dna Viceprimar - Petrescu Elena

Mai mult o formalitate. Dar dacă doriți mai multe amănunte, vă aștept să stăm la o discuție cu unul dintre directorii de la Poliție Locală.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Având în vedere situația din țară și ce se întâmplă, cred ca ar trebui să știm updatat și să vedem exact despre ce este vorba.

Dna Viceprimar - Petrescu Elena

In momentul de față toată structura de Ordine Publică a Poliției Locale este sub MAI, toate echipajele noastre de Ordine Publică, cu excepția a patru, a trei echipaje sunt împreună cu Poliția Națională. Sunt echipe mixte care patrulează în sector. Dânșii nu primesc, să spun așa, ordine, pentru că organizarea nu o facem noi, ci MAI-ul.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Organizarea misiunilor o face MAI-ul, dar noi avem planul nostru separat de Ordine și Siguranță.

Dna Viceprimar - Petrescu Elena

Organizarea o fac ei, direct. Noi nu mai avem personal, în momentul de față, la Ordine Publică mai mult de două echipaje, pe care le trimitem noi la problemele legate de sector. Echipajele noastre sunt la Poliția Națională.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, doamna Viceprimar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 1 consilier: Dumitru Constantin.

Se abține 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală și Sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din „spațiu de învățământ” în „spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 3 împotrivă și 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 3 consilier: Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Voinea Inocențiu loan.


Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian - Bogdan, Veronica, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentruformarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Electroinstal Solutions SRL, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 30 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și construire Creșa Trapezului””. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Mulțumesc, doamna președinte. Eu unul voi vota pentru acest proiect, pentru că avem nevoie de creșe în sector, însă nu pot să nu remarc faptul că s-a reușit să se identifice economii de peste 600 de mii de lei, în momentul în care a fost nevoie să se schimbe soluția tehnică. E de reținut acest aspect, înseamnă că acele economii puteau fi identificate și până să avem nevoie de această nouă soluție tehnică, înțeleg că au fost supradimensionate niște elemente din proiect. Ar trebui verificate, în cazul ăsta, și celelalte proiecte pe care le-am mai aprobat, că poate și acolo mai sunt.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită


La ce vă referiti mai exact?

9

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

La punctul 8, privind Creșa Trapezul!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Și la ce este problemă?

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Dacă v-ați uitat pe proiect și sper că v-ați uitat, că dumneavoastră l-ați semnat, veți vedea că s-au identificat economii de 6000 și nu știu exact, economii care apoi au fost folosite pentru a se suplimenta pe partea de cărămidă, în altă parte unde au nevoie. De aceea zic, este foarte interesant cum s-au identificat aceste economii și ar fi bine de văzut și în altă parte. Nu este o sumă foarte mică, este destul de măricică. Mulțumim!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Domnule Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocențiu-Ioan

Inițial, înțeleg că a fost un preț foarte scăzut la cărămidă, preț la care nu s-a mai găsit cărămidă, în piață, la prețul respectiv, și atunci, cu aceeași bani, se cumpără mai puțina cărămidă.

Dl. Marius Popescu - Șef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Noi am pus în analiză și alt tip de cărămidă, mai bun, mai mare, într-adevăr, bucățile mai mari. Iar până la sfârșitul lucrării, ca orice altă investiție făcută de noi, toate economiile vor fi mai mari. Nu a fost nici o lucrare care să depășească indicatorii, dimpotrivă, au scăzut 70-80%.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Domnule Consilier Mălureanu.

DI. Consilier Mălureanu Liviu

întrebarea rămâne! Cum de acum, când am fost forțați, am reuț

Dl. Marius Popescu - Sef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Nu este vorba de economie, este vorba de renunțarea la un anumit tip, la valoarea unui anumit tip de cărămidă și înlocuirea lui cu un alt tip de cărămidă, nu este, practic, o economie, economia se va vedea la sfârșit.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Stați puțin! Am fost la comisie și știu ce s-a discutat acolo. Cărămida aceea care se înlocuiește, de fapt, este o cărămidă care nu mai este nevoie de ea, era un necesar mai mare decât era cazul, se renunță într-adevăr la un tip de cărămidă și banii aceia din cărămida care nu se mai folosește, se cumpără altă cărămidă. De aceea zic, știu detaliile, suplimentarea aceea este interesant cum s-a găsit acum, la această analiză.

Dl. Marius Popescu - Șef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Vor mai fi din astea până la sfârșitul lucrărilor.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

De asta zic, e bine totuși să.... poate mai găsim și în altă parte unde mai putem face economie.

Dl. Marius Popescu - Șef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Tocmai ce am spus că toate investițiile se termină în 70-80%. Nu există nici una care să depășească.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Dacă tot este dovedit științific că toate se duc la 70-80%, de ce nu le bugetăm la valoarea previzionată, până la urmă, ca să putem să bugetăm mai multe investiții de la început? Doar sa facem economii?

Dl. Marius Popescu - Sef Serviciu - Serviciul Investiții. Lucrări Publice

Aveți dreptate ce spuneți și este logic, numai că Hotărârea 907, cu proiectarea, impune un anumit tip de estimare. SF-urile, Studiul de Fezabilitate, se fac după un anumit tipic.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Există un program de devize, care are în el prețul pentru fiecare element, de la cuie până la beton și atunci tu trebuie să lucrezi după programul respectiv de devize.

Dl. Marius Popescu - Sef Serviciu - Serviciul Investiții. Lucrări Publice

Sunt niște prețuri medii. Asta este modelul, asta este legea. Pe urmă, la sfârșit, și am dovedit-o de câteva ori bine, dacă vă aduceți aminte de discuții, toate s-au diminuat până la o valoare, efectiv ce s-a făcut pe teren.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoităxz/T^' șțv


Și programele acestea de devize de multe ori sunt fake. Vă dau un singur exemplu, evident că atunci când aprobăm niște indicatori, îi aprobăm în variantă maximală, pentru că se întâmplă să întâlnești acolo o situație diferită sau se întâmplă să uiți. Mi s-a întâmplat să uite proiectantul o anumită categorie de lucrări, că sunt oameni și dânșii și mai greșesc, atunci își iau o marjă ca să asigure că nu au o problemă de finanțare. De cele mai multe ori să știți că greșesc în plus, mult. Haideți să vă dau un exemplu, podul de la Teclu, podul pe care l-am făcut peste Dâmbovița, s-a circulat în două luni de zile peste pod. Când ne-au făcut prima estimare, a fost undeva la 20 și ceva de milioane de lei. Sincer, ăsta a fost primul pod pe care l-am făcut, sunt constructor, știu bine, dar nu am lucrat pe poduri, în mod special. I-am cerut câteva referințe și mi-am dat seama că este puțin umflat, și de la 20 l-a scăzut la 15, din consiliu l-au aprobat la 15, după care, a venit societatea și ne-au făcut oferta de 13 milioane. Știți cât ne-a costat în mod real? 3! O să ne spuneți, domnule, de ce se întâmplă? Ok! Căpătăm și noi experiență în timp! Mai este o altă chestiune, să știți că se întâmplă să facem cu o soluție mai ieftină care să nu se potrivească. La Teclu a fost cazul, nu a mers pe soluția ieftină, pentru că am dat de niște râuri subterane și nu a mers soluția cu piloți forați, a trebuit să forăm un tub. Ca exemplu, până la urmă ce aprobăm aici este relevant din perspectiva faptului că nu putem depăși. Noi, oricum, încercăm să reducem cât putem de jos, tocmai în ideea pe care o spunea și domnul consilier, să facem cât mai multe investiții de acești bani.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 5 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Belu-Sima Elena-Daniela, Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-Ioan.

Nu votează 1 consilier: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect “Lucrări instalare gazon artificial la terenurile de sport din Sectorul 3””. Pjopunqi, obiecțiuni?

Domnule Consilier Ene.                                /zoMvxy

r<5/

* IWKff n

Dl. Consilier Ene Stelian-Boudan         WW A'

----------•        ------- .      .      .                 NUC* 7

Mulțumesc, doamna președinte. Am observat din discuția de la comisii cu reprezentanții departamentului din primărie că nu se știe încă pe ce terenuns&vă fâîie această schimbare de gazon sau înlocuire și că doar am estimat o suprafață totală pe care noi o contractăm deja. Nu este un mod corect de a face lucrurile, chiar dacă lucrarea trebuie făcută și am vrea când promovăm o asemenea lucrare să știm unde vom face investiții. E clar că este nevoie de o reabilitare, că despre asta este vorba, nu este vorba doar de gazon artificial, ci de o reabilitare a acestor terenuri, dar asta trebuie să știm și noi care sunt și mai ales, până la urmă, este o decizie politică. De ce într-o parte și nu în alta? Dar să ne spuneți clar, să fie niște criterii foarte clare și toate școlile care au nevoie să poate să participe și să fie alese pe criterii transparente și obiective, nu să spunem: achiziționăm o suprafață o dată și nu știm exact cum, vedem după aia cum le împărțim exact.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule Primar.

Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Neeoită

Criteriile sunt, stimați colegi, unde se poate și unde este nevoie. Adică, unde putem să edificăm terenuri, acolo facem, că putem, și le schimbăm, adică reînnoim gazonul acolo unde este nevoie. Este transparent. Dacă știți vreun teren care are nevoie să fie schimbată suprafața de joc cu gazon sintetic, ne spuneți și o prindem în program. Nu este nici un fel de nimic. Haideți să fim serioși, suntem oameni normali!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru și 13 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 13 consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian Daniel, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Voinea Inocențiu-loan.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 3 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, lacob Cezar, Voinea Inocențiu-loan.

Se abțin 9 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 — 2 octombrie 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna Consilier Păunică.

Dna Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut o propunere la acest punct și anume: alegerea președintelui de ședință, o propun pe colega, Consilier Local Văduva lulj


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul a fost aprobat.

Se abțin 2 consilieri: Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Nu votează 1 consilier: Voinea Inocențiu-Ioan.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

Doamna consilier Păunică.

Dna Consilier Păunică Adriana

O propun ca președinte a Consiliului de Administrație la societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, pe doamna Bălăceanu Roxana.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rog, să tipăriți buletinele de vot!

-ARE LOC VOTAREA -

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Alexandru Dobre aveți cuvântul.

DI. Consilier Dobre Alexandru

In ceea ce privește punctul 12, privind desemnarea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL, a fost făcută o singură propunere, doamna Bălăceanu Roxana, care a obținut: 16 voturi DA, 10 NU, 4 ANULATE.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Supunem la vot punctul 12 de pe ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

4 voturi împotrivă: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea Mihai, Mălureanu Liviu.

Se abțin 7 consilieri: Dobre Alexandru, Fătu Adrian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia, Gutium Narcisa Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian Ionel.


Trecem la punctul 1 suplimentar “Proiect de hotărâre privind rectific bugetului Sectorului 3 pe anul 2020”. Propuneri, obiecțiuni? Domnu Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Am o întrebare. Am discutat la comisii, dar se pare că domnul Prî care deține informația...este o sumă alocată pentru Bulevardul Unirii, de bulevardului....poate ne lămurește domnul Primar, că nu am putut afla prea multe la comisie.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bulevardul Unirii este cel mai frumos bulevard...din București, din regiune, din toată lumea, e adevărat. El a fost făcut de către Ceaușescu să fie mai lung și mai lat decât Champs-Elysees. Și a reușit. Noi l-am introdus într-un amplu program de reabilitare, acum 7 ani, aproape 8. Astăzi Bulevardul Unirii arată mult mai bine decât arăta înainte, incomparabil. Este plin de trafic, zgomot, poluare de toate felurile și de aceea ne-am orientat să studiem posibilitatea de a muta toată circulația rutieră cu parcare cu tot, în subteran și la suprafață să devină zonă exclusiv pietonală. Este un proiect ambițios, amplu, asta înseamnă că circulația rutieră va intra în subteran de la fântâni și va ieși după piața Alba lulia, în cele două bulevarde, Decebal și Burebista. Traversările vor fi făcute denivelat, adică și Mircea Vodă, și Nerva Traian și Octavian Goga. Cele trei traversări vor fi făcute denivelat, adică nu se vor intersecta cu cel care este pe sensul așa, doar cu bretele astfel încât să-și poată schimba sensul de mers, etaj la care vom pune și parcări.

De asemenea nu vom afecta partea amenajată acum 7 ani de zile, adică totul se va desfășura pe zona carosabilă unde nu s-a intervenit. Mai mult decât atât, va deveni o zonă mult mai restrânsă, pentru că dacă mutăm circulația în subteran va fi regim de autostradă și va reuși să preia un trafic mult mai mare pe mai puține benzi pe o zonă mai îngustă. Iar sus, deja am vorbit cu câțiva prieteni arhitecți să reușim să ne aducem un urbanist, designer, arhitect, o echipă foarte bună de talie mondială, dar și cu unii români de aici, de ai noștri, să reușim să facem o zonă de promenadă și de strict mall care să pună Bucureștiul pe capitalele mari ale lumii. Acesta este proiectul.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

O întrebare suplimentară, dacă îmi permiteți: partea de costuri sau au fost discuții cu cei de la capitală? Se vor aloca bani și de la capitală sunt doar de la sector? Ce ne puteți spune aici?

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mai vrea și domnul consilier Dumitru.

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Voiam să vă spun că pe situl respectiv de la Marriott până la piața Muncii și adițional au fost făcute foarte multe studii de către Facultatea de Urbanism, iar situl respectiv, inclusiv a făcut obiectul unui concurs internațional de proiecte și soluții, care se numea „București 2000”. Asta se întâmpla în perioada respectivă. Am reluat acest proiect în anul 2010-2011 tot la Facultatea de Arhitectură și parte din diploma noastră a fost fix bucata respectivă. Foarte multe soluții pe care le punem, cred că gratuit la dispoziția dumneavostră sa vă puteți inspira. Asta referitor la partea de soluții tehnice.

Acum, referitor la proiectul în sine, este un proiect foarte important, pentru că afectează o axă prioritară de circulație în București. In momentul în care se începe lucrul la respectivul proiect, automat circulația suplimentară o să se ducă în altă parte și o să fie o brambureală totală. Eu cred că, chestia asta ar fi bine să fie făcută eșalonat, de așa natură încât să fie închis de exemplu Bulevardul Unirii din intersecția celor două axe de la fântâni până la prima intersecție ...așa progresiv, asta este doar o idee. Iar, ca și costuri, bănuiesc că sunt niște costuri foarte mari, având în vedere că fiind subteran, o să trebuiască foarte multe măsuri compensatorii în ceea ce privește protecția la incendiu, adică costurile proiectului nu sunt doar costurile de design și costurile propriu zise, sunt și niște costuri adiționale, referitoare la protecția PSI.

Mulțumesc! Atât am vrut să vă atrag atenția.

DI. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoitâ

Domnule consilier, invitat de onoare în acest proiect. îmi face mare plăcere să faceți parte din echipă să încercăm să găsim cele mai bune soluții.

Pe partea de normative și respectarea din perspectiva ISU, știm despre ce este vorba că tocmai finalizăm o parcare care are nivelul de compresitate similar cu ce avem de făcut acolo și este parcarea de la Decebal. Deci, știm toate rigorile legilor și normativelor în vigoare, pe care în mod evident că le vom respecta.

Și, domnul consilier, în mod normal ar trebui să finanțeze și municipalitatea, doar că noi ne-am obișnuit diferit, în sensul în care nu doar că nu ne finanțează, dar încearcă să-și rezolve toate problemele lor pe munca și pe banii noștri. Mai mult decât atât, vă spun cu foarte mult regret, dacă până acum RADET ne dădea avize gratuit, acum ne costă zeci de mii de lei avizele de la RADET. Și am avut neplăcuta surpriză să mi se ceară aviz de la RADET și în zona unde nu există RADET, doar ca să le plătim avize. Asta este felul în care au înțeles cei de la municipalitate să ne ajute pentru că așa cum bine spuneți, noi facem proiectele lor, și domnul consilier Petrescu, nu o dată...urma să ne spună că nu e corect ca din banii celor din Sectorul 3 să facem proiectele municipalității și n-am cum să nu-i spun că are dreptate...adică e adevărat, dar dacă nu le fac, totuși sunt în Sectorul 3 și lăsând la o parte chestiunile acestea, care sunt corecte și sunt reale, cred că mai important e să le facem, decât cine le face haideți să le facem noi și să implementăm o oază de normalitate în Sectorul 3.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Mulțumim, domnule Primar. Domnul Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Sigur că la fel ca de fiecare dată mă voi abține, deși consider că e un proiect bun și important, dar trebuia făcut de municipalitate, nu de Sectorul 3, din banii cetățenilor Sectorului 3. Pare că singura soluție este să candidați la capitală, nu am ce să vă fac și atunci o să poată Robert Negoiță în calitate de Primar General să folosească fondurile municipalității ca să facă ce are de făcut municipalitatea, pare că altă soluție nu există.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Mă puteți sprijini cu grupul de consilieri din PMP, să-i convingeți, că știu că aveți o influență mare acolo să ne dea ceva fonduri, tocmai în ideea pe care dumneavoastră o menționați, de altfel, corect!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnul Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

înainte să ajungeți primarul capitalei sunteți totuși primarul Sectorului 3 și știți că am avut o abordare constructivă la acest tip de proiect. Bun, municipalitatea blochează, nu sunt bani acolo pentru că au atâtea găuri negre șamd. Totuși, una e să faci un pasaj la Teclu și alta e să faci o autostradă subterană pe mijlocul orașului. Proiectele acestea de mega-infrastructură nu se pot aborda la nivel de Sector. Și asta o să vă spună orice specialist în trafic și orice fel de proiectant. De exemplu există un caz celebru, dacă ați auzit dumneavoastră în Boston s-a chemat Big Dig. Și ei au vrut să facă o autostradă subterană pe sub centrul orașului care a ajuns să-i coste de ordinul miliardelor de dolari. De ce? Pentru că sunt niște proiecte foarte, foarte speciale. Mașinile alea nu trec pur și simplu, când ai kilometri pe sub oraș, ele nu trec așa ca și cum ar trece o căruță pe acolo. Trebuie să ai aerisire specială, tot ce a menționat colegul, securitate la incendiu, guri speciale de evacuare. Deci, ăsta este un mega proiect. Putem să-l discutăm, sigur, dar ideea e că Sectorul 3 se apucă să facă mega proiecte, la nivel de București, fără să se coordoneze cu alte sectoare, fără să se coordoneze cu municipalitatea, fără să le integrăm într-un PMUD, adică să avem o viziune ce vrem să facem în acest oraș. Toată lumea din toate sectoarele, toți primarii, ne strângem împreună cu dumneavoastră, cu ceilalți primari și spunem, asta este viziunea, și cădem împreună de acord asupra ei, găsim cum o finanțăm, dar să facă Primăria Sectorului 3 o autostradă subterană, în centrul Bucureștiului, îmi pare rău să vă zic, dar este o utopie, mi se pare că am pierdut simțul realității. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana / ?/

Mulțumim! Domnule Primar.                                 I            L

*                                                                                       । ASSISin p

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mie îmi place, în general, să lucrez cu marfa clientului. Ați vorbit dumneaXWfctra despre abordare constructivă? Mă uitam într-un studiu recent, în care cetățenii sunt foarte preocupați de parcări în București. Iar noi, când am venit cu proiectul parcării de la Decebal, pe care tocmai îl finalizăm acum, un proiect complicat și de amploare, este mega proiect. Să faci două etaje de parcare subterană, sub bulevard, credeți-mă că este mega proiect. Nu știu cât înțelegeți dumneavoastră din asta. Dar imi amintesc că dumneavoastră ați condiționat votarea bugetului, dacă scoatem din finanțare parcarea de pe Decebal. Am memorie foarte bună. Asta este abordare constructivă, domnule consilier? Evident că pentru persoane care nu au gestionat proiecte, nici mai mici, cu atât mai puțin mai mari, e așa, de domeniul SF. Noi tocmai ne-am făcut mâna la Decebal și tocmai o să ne mai facem mâna la pasajele de la Mihai Bravu și la podurile de peste, mă rog, podurile care urmează pe Pallady, cele două poduri, la care lucrăm, am făcut jumătate, aproape, din grinzi, urmează să le finalizăm și să ne apucăm de treabă și acolo. Dacă nu aș avea convingerea că-1 putem face, n-aș fi venit la dumneavoastră să vi-1 propun. Câte proiecte am venit să vi le propun și nu le-am făcut? Vedeți, nu aveți ce să spuneți! Este într-adevăr un mega proiect, eu vă spun că sunt o persoană pe cât de umblată pe atât de citită. Nu există un astfel de proiect, niciunde. Dacă reușim să-1 facem este un motiv de mândrie al nostru, ca români, că suntem capabili să facem așa ceva, cu toată opoziția unora, care altceva nu știu să facă decât opoziție. Adică, pur și simplu: pe mine mă treceți cu împotrivă până la sfârșitul ședinței! Este caracterizează!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana \       /*j

Mulțumim, domnule Primar. Menționez că în sală sunt prezenți 29 dfl^^^Hen^15/ domnul Voinea s-a învoit și a plecat. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votaț^^x rog?

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 2 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai.

Se abțin 9 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Livu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 2 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L, a contractului având ca obiect „Accesabilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt.

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 1 consilier: Ene Stelian-Bogdan.

Se abțin 11 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 3 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 2 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai.

Se abțin 7 consilieri: Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 4 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 - SRL, a contractului ce are

ca obiect „Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în Parcul Pantelimon””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 7 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 4 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel.

Se abțin 7 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu Liviu, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 5 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3» Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 2 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat, împotrivă 2 consilieri: Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai.

Se abțin 9 consilieri: Dumitru Constantin, Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 6 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „comerciant-vânzător” - între societatea România Hypermache SA, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Am o observație aici de făcut, vis-ă-vis de activitatea societății, am intrat pe site-ul nou, Smart City Invest, nu se găsesc contractele din urmă, este un site în construcție cu lorem ipsum, cine știe word design, se referă la un site care este așa, o machetă, nu e completat. Am intrat pe site-ul vechi, pe site-ul vechi Investiții Spații Verzi cum se numea înainte, acolo există contractele, dai click pe ele, îți dau eroare de încărcare, asta apropo de transparență și de felul cum publicăm aceste date, și aș solicita companiei să aibă grijă și să publice, în cel mai scurt timp să avem pe site-ul nou toate contractele din urmă, să le putem descărca. Acum intrăm pe acele contracte și nu se poate vizualiza nici măcar suma, este ștearsă și discutăm totuși de niște contracte importante, de exemplu cele de publicitate, dacă vreau să văd unde s-au dus cei 17 milioane de lei pe care s-a aprobat totalul în ultimii ani, nu găsesc, nu există aceste contracte. Nu este chestia asta, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare și nu știm primăria banii.


Dna Președinte de ședință Văduva Iiiliana

Mulțumim! S-a consemnat. O să primiți răspunsul în scris. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 4 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, Mălureanu Liviu.

Se abțin 7 consilieri: Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Nu votează 1 consilier: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 8 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al socletă SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”.


în sală sunt prezenți 28 de consilieri. A plecat doamna Păunică Adri

Propuneri, obiecțiuni? Domnul Consilier Voicu.

DLConsilierVoiciiAlin-Ionut

Mulțumesc, doamna președinte. La acest punct am de făcut un amen Anexa 1 se completează cu poziția 30: „Achiziționarea a două poduri rulante, dotate cu cabină și graifer în valoare totală de 1.428.000 lei, pentru stația de sortare din Strada Vișagului, necesare alimentării cu materie primă a instalației.”

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă supun spre aprobare amendamentul domnului consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru și 11 abțineri, amendamentul a fost aprobat.

Se abțin 11 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Ene Stelian-Bogdan Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la proiectul de hotărâre. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog?

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă și 11 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: Mălureanu Liviu.

Se abțin 11 consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian-Daniel, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la punctul 9 suplimentar de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 5 consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Galbenu Mircea-Mihai, lacob Cezar, Mălureanu Liviu.

Se abțin 6 consilieri: Fătu Adrian, Gutium Narcisa-Veronica, Moldoveanu Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei Cristian, Tudorache Livia.

Trecem la ultimul punct, „Intrebări/interpelări/informări consilieri”. Domnul Consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Am o întrebare pentru domnul Primar. Nu este intenția sau stilul sau obișnuința mea să intru în viețile personale ale oamenilor și fiecare om politic trebuie să fie protejat pe acest plan, dar, uneori, chestiile personale devin subiecte publice. După cum știți, a existat o investigație de presă care acuză că dumneavoastră împreună cu niște persoane apropiate, nu este treaba noastră ce persoane sunt, dar, în orice caz, nu persoane care au avut legătură cu primăria sau aflate în relații de muncă cu primăria, ați fost în niște excursii, plătite pe bani publici. Pentru dumneavoastră au fost niște vizite de lucru, pentru acele persoane se afirmă că au fost niște excursii pe banii publici, inclusiv masaj la hoteluri de 5 stele și așa mai departe. Aș vrea să aud de la dumneavoastră cum comentați aceste lucruri, să rămână înregistrate pe stenograma ședinței și să ne spuneți și dumneavoastră ce poziție aveți, pentru că dacă acuzațiile sunt adevărate, ele sunt foarte grave. Pentru că discutăm de abuzuri și de deturnarea unor fonduri publice în interes privat și asta nu este, în niciun caz, acceptabil. Vă mulțumesc.


Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnule Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Am auzit și eu, încă nu am citit. Nu am un obicei să citesc tabloide: dinăceSteC am alte tipuri de presă și de lectură. Dar, am auzit că aș fi acuzat de faptul că în camera plătită, mă rog, din bani publici, ar fi dormit și iubita mea. De parcă, dacă nu ar fi dormit acolo, aveați dumneavoastră ceva de câștigat sau dacă a dormit acolo aveți dumneavoastră ceva de pierdut. în camera de hotel pe care mi-o plătește angajatorul, pentru că m-am dus în interes de serviciu, pot să dorm singur sau pot să-mi chem acolo 15 prieteni.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Acum depinde dacă este camera single sau double.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Știți care este ideea, este camera pe care eu o am la dispoziție, pentru că am fost acolo în interes de serviciu, clar. Ăsta este un aspect. Dacă asta este tot ce-ați găsit dumneavoastră, să faceți campanie împotriva mea, nici eu nu mă gândeam că stau atât de bine. Vă mai dau un detaliu, stimați colegi. Persoana despre care se face vorbire acolo, de șase luni lucrează la acea societate, pro bono! Nu a primit niciodată, nimic. De altfel, am înțeles că atunci când jurnaliștii au fost acolo, ea era la serviciu. Și ea muncește de dimineața până seara la program, fără să primească niciun leu. M-ați înțeles? Probabil că ar fi meritat măcar să doarmă într-o cameră plătită pentru mine, repet, acolo! Iată, cum comentez!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim! Domnule consilier Ene.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Deci, dumneavoastră spuneți că era o camera single sau double? Că nu am înțeles.

Dl. Consilier Marineată Marcel

Nu mai contează că e single sau e dublă!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu știu, că nu m-am ocupat! Dacă s-a făcut vreo greșeală, în sensul că o fi fost dublă și o fi vreo diferență de 5 euro de plătit, o plătesc. Și-mi cer scuze public că s-a făcut o eroare! Nu știu, că nu m-am ocupat eu de rezervare.

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

La un hotel de 5 stele prețul la double este altul decât la single și atunci contează.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Sincer, nu știu!

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Și atunci persoana asta, de care spuneți, nu ne interesează deloc viața dumneavoastră personală, dar să o spunem foarte clar, care spuneți că lucrează în această societate, pro bono, în ce calitate lucrează acolo?


Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Voluntar! Ați auzit de voluntariat?

Dl. Consilier Ene Stelian-Bogdan

Dar ați avut un apel deschis pentru voluntari? Poate oricine să se duc ușa și să intre acolo, să se apuce de muncă?

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoită

Nu, dar este deschis pentru toți cei care vor, se exprimă în acest sens, îi primim, să știți. Eu mai am o persoană care lucrează la mine, la cabinet, pro bono. A venit, s-a exprimat, am zis: da sigur, vino aici, lucrează la mine la cabinet. Este pro bono, că nu mai am spații, nu mai am unde să o angajez, nu am funcție disponibilă și lucrează pro bono la mine, la cabinet. Fac un apel și pe această cale, toți cei care vreți să lucrați pro bono la Primăria Sector 3 sau la una dintre societăți, sunteți bine veniți, vă primim cu brațele deschise. 9

Dl. Consilier Marineată Marcel

Aș vrea să întreb cum e posibil ca un proiect ca cel de la numărul 2, la o investiție și un proiect, cred că și d-voastră circulați pe Drumul între Tarlale, să vă abțineți sau să nu votați? V-ați abținut și în urmă cu câțiva ani de zile când am făcut acel rond la Republica. Mai ales în momentul de față când se blochează circulația pe Șoseaua Industriilor, Șoseaua Gării Cățelu, Drumul între Tarlale, când e barieră, de ce să ne opunem la un proiect în care facem o interconectare, la fluidizarea circulației ?

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Chiar în ședința trecută spuneam că susținem acest proiect. E o atribuire, aveți grijă ce votați, că e foarte important! S-ar putea ca im cuvânt sau o virgulă să schimbe complet sensul. E alt proiect.


Dl. Consilier Marineată Marcel

Ați fost și la podul de pe Pallady. Se circulă pe el, circulați

Dl. Consilier Ene Stelian Bogdan

Una e proiectul în sine, alta e felul în care.....

Dl. Consilier Marineață Marcel

Ultima oară ați făcut niște referiri că s-a asfaltat drumul ăla....uite că se circulă nemaipomenit și ați fost împotrivă și la ăla. Ieșirea pe Brățării, la fel.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Apropo de ce spunea domnul Primar cu voluntariatul, să știți că eu am fost de departamentul de resurse umane din primărie și mi s-a spus că nu se poate face voluntariat la Primăria Sector 3. Deci vorbiți și cu cei dim primărie, cu voluntariatul, că se pare că la ei e altă informație, că nu se poate face voluntariat. Erau persoane care voiau să voluntarieze din diferite motive.

DL Primar a! Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

încercați și mâine! Unde ați încercat?

DL Consilier Mălureanu Liviu

La parter, acum un an și ceva. La d-na Eugenia, la dânsa am fost, m-am dus special pentru partea de voluntariat. Ar fi bine, pentru că sunt studenți care termină administrație publică și de ce să nu vină să învețe? Aș aprecia dacă ați face o chestie procedurizată, să fie foarte clar cum se face partea de voluntariat.

în altă ordine de idei, din cauza acestor măsuri de testare a temperaturii cetățenilor care vin în Primăria Sector 3 nu pot intra decât după ce li se ia temperatura și trebuie să stea afară până pot intra. Plouă, e soare, sunt persoane în vârstă, chiar și dacă stau un sfert de oră în soare s-ar putea să li se facă rău. Solicitarea mea, ca și consilier local, e să reușim să amenajăm pentru dânșii ceva acoperit, să fie protejați. Mi s-a mai spus că se pot duce mai încolo, la umbră. Nu o să se ducă pentru că așteaptă să fie strigați. Toată lumea stă acolo, mai ales că sunt persoane în vârstă, nu aud bine. Nu e uman modul cum sunt tratați. Faptul că ar putea accesa serviciile ordine că, probabil, o să-mi spuneți lucrul ăsta, anumite persoane nu o să acceseze niciodată serviciile online pentru că e greu să se deprindă cu modul ăsta de a lucra. De aceea, o solicitare din partea mea să facem o amenajare. Dacă am reușit să facem parcări subterane și vrem să reorganizăm Bulevardul Unirii, care e ditamai proiectul, bănuiesc că om găsi o soluție să-i ajutăm.

O întrebare către Poliția Locală. Mi-a fost semnalat de către cetățeni că pe Strada Arieșului sunt dezvoltatori care aruncă molozul acolo, apoi vin, pun niște pământ să nu se mai vadă. S-au luat măsuri? A fost vreo firmă sancționată? Aș vrea din partea Poliției Locale un răspuns dacă a fost cineva amendat, cine, de câte ori?

D-na Viceprimar Petrescu Elena

Mâine dimineață trimite-mi pe mesaj sesizarea ta și mă ocup eu, personal, să o dau la poliție!

Dl. Consilier Mălureanii Liviu

E și interpelarea publică, la care vreau să am un răspuns în scris din partea Poliției Locale. Vă dau și poze! S-au aruncat și dosare.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

D-le Consilier mă bazez pe faptul că aveți foarte multă imaginație. Ar fi foarte interesant să ne faceți o schiță a acelei aplecători, umbrar, cum vreți să-i spuneți, pe care să-1 punem în fața primăriei.


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Sunt economist, să știți.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Imaginația nu are legătură cu arhitectura.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Am un principiu: fiecare să facă ce se pricepe.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Ne ajutați foarte mult pentru că eu am foarte multe așteptări de la mine și chiar mă consider o persoană cu imaginație. îmi vine foartte greu să-mi imaginez cum am putea să punem o aplecătoare în fața primăriei, dar sunt convins că d-voastră aveți o imaginație mult mai bună și mai rafinată și puteți să ne simbolizați pe hârtie o astfel de poiată sau ce ziceți că ar trebui să facem acolo. Că de vorbit e foarte simplu, când e de făcut, fugiți mai tare ca racheta. Când e de făcut ceva concret, atunci ne proptim și nu știm pe unde să o mai scoatem. Vă aștept cu această schiță pe care o puteți face d-voastră sau vă ajută cineva!

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Dacă ăsta e respectul pe care îl arătați către cetățeni, faptul că problema o pasați către un consilier, e ok, probabil o să afle și cetățenii.

In al doilea rând, v-am spus, eu consider ca ești specializat pe un anumit lucru pe ăla îl faci și îl faci bine. Să ne apucăm toți să facem de toate, vedem unde am ajuns! Nu suntem într-o poziție foarte bună. Avem o armată de angajați la primărie, la societăți. Ok, desființăm primăria, societățile, dacă am ajuns să-i solicităm unui consilier să facă o schiță, pentru ce mai sunt acolo?

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Mâine o să fac o ședință la care să participe toate societățile și Direcția de Urbanism și d-voastră le dați lucrarea dânșilor, dar să le dați câteva idei de cum ar trebui să arate acea aplecătoare! Nu trebuie să lucrați nimic, dar vrem să folosim preocuparea d-voastră în această direcție. Asta nu are legătură cu lipsa de respect față de cetățeni ci am foarte mare încredere în d-voastră că sunteți capabil să produceți, totuși, ceva mai mult decât critică. Până acum, în afară de critică nu am văzut altceva. Profitați de ocazie și arătați că sunteți capabil sa faceți un milimetru mai mult decât critică! Uite, am venit cu o idee, cu o soluție! Uite, m-am gândit să fie cam așa! O rafinăm noi, d-le consilier, muncim, că de asta suntem aici! Acum nu desființăm primăria că nu punem o poiată în fața primăriei, în intersecția de la Dristor. Repet, nu vrem un proiect elaborat, o schiță, o idee de la care să plecăm. Aveți curaj! Puneți-o pe hârtie și, cu mult interes, vă aștept cu ea.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Cu mențiunea că nu e o critică, e o solicitare, e o mică, mare diferență, dar la d-voastră ajung toate critici.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Eu îmi doresc să câștigați la Vrancea, președinte de Consiliu Județean, dar vai de dânșii daca veți avea atitudinea asta și în funcția publică, pentru că acolo trebuie să lăsăm demagogia deoparte și visele nerealiste și să trecem, totuși, într-o zonă de realitate. Oamenii au posibilitatea să vină, își iau bon de ordine, văd ce scrie pe monitor, își dau seama că pot să bea o cafea, jumătate de oră, și vin. Copertină există. Dacă plouă, există copertină sub care se poate sta. Sau poate aveți o idee să vorbiți la Guvern. Atunci când dau criterii din-astea pe care nu le comentez, nu vreau să folosesc adjective, neapărat, ar fi bine să se gândească să le mai rafineze puțin, ar putea intra în primărie respectând distanta așa ca la aeroport, ca la tribunal, ca la supermarket sau ca la păcănele. M-ați înțeles?

Dacă vreți părerea mea, nu o să puneți nimic pe hârtie, că vă e și jenă să faceți așa ceva. Cum să faceți o aplecătoare, o poiată în fața Primăriei, pe intersecția Mih^j vu, Camil Ressu cu Dudești?


Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Deci e ok să-i plouă, să-i bată soarele!

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță

Dacă asta ați înțeles d-voastră, sunteți foarte inteligent. Mă bazez pe inteligența d-voastră, chiar ați înțeles!

Dl. Consilier Dumitru Constantin

Vreau doar să vin cu o soluție constructivă la toată discuția asta. S-ar putea schimba fluxul de intrare - ieșire. Să intre cetățenii prin spatele primăriei și să iasă prin față și în spate sacrificăm două locuri de parcare, cum ne uităm la fațada din spate, pe partea stângă, ca să nu incomodeze parcarea foarte mult, se pune o pergolă cu copertină retractabilă și aparatul de bonuri. 3 pe 3, nu foarte mult, nu se pierde nici foarte mult spațiu, se asigură toate condițiile și e și demontabilă. Să sperăm că nu o să țină la infinit această poveste cu coronavirusul.

Dl. Primar al Sectorului 3 Robert Sorin Negoită

Uite, ați fost în stare să încropiți ceva! Dl. Consilier, colegul d-voastră, nu a fost.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Dl. Consilier e pe meseria aceea, fix ce v-am spus eu acum câteva secunde.

D-na Consilier Gutium Narcisa Veronica

Dacă tot există o perspectivă de a se organiza acel mega proiect, ar fi bine dacă ați reuși să lansați un concurs. Din păcate, în București, de foarte multă vreme nu s-au mai făcut concursuri pe anumite teme, s-au implementat, pur și simplu, anumite proiecte în anumite zone de amploare, la clădiri importante. Ultimul concurs de arhitectură pe care îl știu că ar fi existat, este referitor la Catedrala Neamului. Atunci a fost un concurs de soluții. De atunci nu am mai auzit pe o tema de amploare să se fi făcut concurs. Există, totuși, șansă să se aleagă un proiect viabil.

Neinteligibil


întocmit:


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele consemnate de către președintele de ședință, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Aprobarea suplimentării ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.06.2020Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

\y

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

\/

9

FLEANCU FLORIN

\J

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

\J

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

k/

16

MARINESCU IONELA

k/

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

\/

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

\J

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

\J

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

kZ

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIAN A

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

Aprobarea ordinii de zi, inclusiv suplimentarea, a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.06.2020Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\J

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

V

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

k/

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

k?

12

GUTIUM NARCISA- VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

V

17

MĂLUREANU LIVIU

k/

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

k/

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

k/

21

PETRESCU CRISTIAN

\J

22

PETRESCU ELENA

k/

23

POPESCU ROMEO

k/

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

k?

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIAN A

k/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

k/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

V__

1. Aprobarea procesuJui-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.05.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\J

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

\f

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENÂCHESCU M ARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

\/

8

FÂTU ADRIAN

\J

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

Pr

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA- VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

V

16

MARINESCU IONELA

x/       i

17

MĂLUREANU LIVIU

V

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PÂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

\Z

21

PETRESCU CRISTIAN

\/

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

\J

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

V

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

\/

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 a HCLS 3 nr.101/29.04.2020 referitoare la salariile de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  U

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \J

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  u

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MÂLUREANU LI VIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \J

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  u

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului, aprobate prin HCLS3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANTFT.A

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  k/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  w

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  Pv

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  X/

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \J

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  X/

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  <7

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Sector 3 pentru anul 2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  Z

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \z

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRTAN

  tZ

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V/*

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \Z

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  Z

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  O

  8

  FĂTU ADRIAN

  \^/

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \Z

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  VZ

  13

  HONȚARU VALERICA

  \J

  14

  IACOB CEZAR

  \Z

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \Z

  16

  MARINESCU IONELA

  \z

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  vZ

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  vz

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  <Z

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  z

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  <Z

  24

  RADU CONSTANTIN

  lZ

  25

  TUDOR ELENA

  vz

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  z

  27

  TUDORACHE LIVIA

  z

  28

  VASILIU MARIANA

  \_Z

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \Z

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  \Z

 • 5. Proiect de hotărâre privind menținerea schimbării de destinație a imobilului CI, alcătuit din Școală și Sală de sport și a unei suprafețe de teren de 5135 mp, situat în strada Pictor Ion Țuculescu nr. 42, Sector 3, care aparține Colegiului Tehnic Mihai Bravu, din ”spațiu de învățământ” în "spațiu necesar desfășurării activității sediului Poliției Locale Sector 3” și după data de 07.07.2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \^/

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  ry

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \/

  12

  GUTTUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \/

  16

  MARINESCU IONELA

  </

  17

  MĂLUREANU LTVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \j

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  v/

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

  \J

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  V

 • 6. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare dintre Sectorul 3 al Municipiului București și Asociația Hands Across Romania în domeniul învățământului în sistem dual

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  \/

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  __ă__

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTTUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  \J

  14

  IACOB CEZAR

  \J

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LI VIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  \/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 7. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, aferent anului școlar 2020-2021, între societatea Electroinstal Solutions SRL, Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” și Sectorul 3 al Municipiului București

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  \y

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  k

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA- VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  \J

  15

  MARJNEAȚĂ MARCEL

  Kl

  16

  MARINESCU IONELA

  \J

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  \J

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  \J

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  xj

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  xj

  27

  TUDORACHE LIVIA

  Xj

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi și a prețurilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții "Demolare și construire Creșa Trapezului”  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  u

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  &

  11

  GALBENU M1RCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  \J

  13

  HONȚARU VALERICA

  \J

  14

  IACOB CEZAR

  \J

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \J

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  \J

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  \)

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \J

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \J

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect “Lucrări instalare gazon artificial la terenurile de sport din Sectorul 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  K/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  _

  </

  12

  GUITUM NARCISA-VERONICA

  k/

  13

  HONȚARU VALERICA

  \J

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  \J

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  k/

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  \^/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  k/

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \J

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  k/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  \J

 • 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea semnării unui act adițional la contractul de furnizare de produse încheiat cu societatea Fast Park Co SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  xj

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  v/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STEL1AN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  Nj

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  </

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  KJ

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  </

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  u

  23

  POPESCU ROMEO

  <7

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  \/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \J

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \J

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  \/

 • 11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 iulie 2020 - 2 octombrie 2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \7

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  v

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  \/

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  SJ

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  A

  27

  TUDORACHE LIVIA

  A

  28

  VASILIU MARIANA

  XJ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

VOTURI EXPRIMATE DE CONSILIERII LOCALI

ȘEDINȚA ORDINARĂ - 23 IUNIE 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \y

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  ~\/

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  Pt

  11

  GALBENU M1RCEA-MIHAI

  k/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \f

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  \f

  24

  RADU CONSTANTIN

  \j

  25

  TUDOR ELENA

  \J

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  k/

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ *

r


Sl. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

V

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

\/

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

V

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FĂTU ADRIAN

V/

9

FLEANCU FLORIN

x/

10

GALBENU ANA-IULIA

Pv

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

V

12

GUTIUM NARCISA- VERONICA

\y

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

V

16

MARINESCU IONELA

V

17

MĂLUREANU LIVIU

\/

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\J

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

\/

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

\_/

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

V

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIAN A

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-1OAN

-VOTURI EXPRIMATE DE CONSILIERII TOCAU ȘEDINȚA ORDINARĂ - 23 IUNIE 2020 -Punct suplimentar-

 • S2. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L, a contractului având ca obiect „Accesabilizarea prin degajarea traficului a zonei comerciale B-dul Theodor Pallady”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚTCĂ NICOLETA MARIANA

  \J

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  b

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  \/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

-Punct suplimentar-

 • S3. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L, a contractului ce are ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V______

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  V

  22

  PETRESCU ELENA

  </

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \7

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA I (J LI AN A

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

-Punct suplimentar-

 • S4. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 -S.R.L, a contractului ce are ca obiect “ Proiect tehnic și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții Amenajare parc tematic în ParculPantelimon”  Nr. cri.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \J

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  7

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  \J

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  IX

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VER.ONICA

  w

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  ___\L___

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  \z

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \J

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \J

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

VOTURI EXPRIMATE DE CONSILIERII LOCALI ȘEDINȚA ORDINARĂ - 23 IUNIE 2020 -Punct suplimentar-

 • S5. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. a contractului având ca obiect "Servicii de administrare, mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3»"  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V/

  8

  FÂTU ADRIAN

  \/

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  Pt

  11

  GALBENU MERCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  \J

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARLNESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  \J

  19

  PĂ UNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  k/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \/

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  V

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  ——

-Punct suplimentar-

 • S6. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „comerciant-vânzător” - între societatea România Hypermache SA, Liceul Tehnologic „Elie Radu” și Sectorul 3 al Municipiului București  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  V

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  U

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  \J

  8

  FĂTU ADRIAN

  \J

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUnUM NARCISA-VERONICA

  \J

  13

  HONȚARU VALERICA

  KJ

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  U

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  u

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  \J

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  . —

-Punct suplimentar-

 • S7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL în vederea vânzării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul societății

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANTELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  </

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  V

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  __&___

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  k/

  12

  GUTIUM NARCISA- VERONICA

  k/

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  \J

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  1/

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  \Z

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  \J

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

AMENDAMENTNr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

V

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

N/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

V

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

V

8

FÂTU ADRIAN

V

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

Pr

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

</

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚÂ MARCEL

\7

16

MARINESCU IONELA

V

17

MĂLUREANULIVIU

V

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICÂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

1/

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

V

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

\J

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

— ~

-Punct suplimentar-

 • S8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  X/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \7

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  k/

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  \J

  10

  GALBENU ANA-1ULIA

  A ‘

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  V

  12

  GUTIUM NARCISA- VERONICA

  </

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  w

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  \Z

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  k/

  22

  PETRESCU ELENA

  \J

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  V

  27

  TUDORACHE LIVIA

  </

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚ1U-IOAN

VOTURI EXPRIMATE DE CONSILIERII LOCALI ȘEDINȚA ORDINARĂ - 23 IUNIE 2020 -Punct suplimentar-

 • S9. Proiect de hotărâre privind acordarea unul mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor utilaje, mijloace auto și moto-unelte aflate în patrimoniul societății

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \J

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \y

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \-Z

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \7

  6

  ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  k7

  8

  FĂTU ADRIAN

  V

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \7

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  k7

  13

  HONȚARU VALERICA

  \J

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \S

  16

  MARINESCU IONELA

  k/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  ---

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  k7

  23

  POPESCU ROMEO

  \ /

  24

  RADU CONSTANTIN

  1/

  25

  TUDOR ELENA

  \7

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

  27

  TUDORACHE L1VIA

  \/

  28

  VASILIU MARIANA

  7

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  k7

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  —■