Proces verbal din 17.08.2020

PV al sedintei extraordinare din 17.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 17.08.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 3 707/CP/13.08.2020. La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 -Robert Sorin Negoiță și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 17 consilieri locali din numărul total de 31.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua d-nelor și d-lor consilieri, declar deschisă ședința extraordinară din data de 17.08.2020. Vom începe cu prezenta.

BAEȚICA NICOLETA MARIANA BELU-SIMA ELENA-DANIELA CORNEANU ANTONIO CIPRIAN DOBRE ALEXANDRU DUMITRU CONSTANTIN ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL ENE STELIAN-BOGDAN FĂTU ADRIAN GALBENU ANA-IULIA GALBENU MIRCEA-MIHAI GUTIUM NARCISA-VERONICA HONȚARU VALERICA IACOB CEZAR FLEANCU FLORIN

MARINEAȚĂ MARCEL MARINESCU IONELA MĂLUREANU LIVIU MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL PĂUNICĂ ADRIANA PELINARU CORNEL PETRESCU CRISTIAN PETRESCU ELENA POPESCU ROMEO

RADU CONSTANTIN

TUDOR ELENA

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

Prezent

Prezent

Prezent Prezent Prezent Prezent

Absent Absent Absent Absent Absent

Prezent

Absent

Prezent

Absent

Prezent

Absent

Absent

Prezent

Prezent

Prezent

Absent motivat

Prezent

Prezent

Prezent          /

Absent /TUDORACHE LIVIA VASILIU MARIANA VĂDUVA IULIANA VOICU ALIN-IONUȚ

Absent


Prezent

Prezent


Absent

Absent


VOINEA INOCENȚIU-IOAN


în sală sunt prezenți 17 de consilieri.

Având în vedere că ședința are loc într-o sală care nu are sistem electronic de votare, modalitatea de vot va fi prin ridicarea mâinii.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, ""Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.08.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Domnul consilier Popescu.

DL Consilier Popescu Romeo

Am de făcut un amendament.

După punctul 5 al Secțiunii XXIII din ROF referitoare la adăugarea unei noi activități Serviciului Trasări din cadrul Direcției Parcări și Amenajare Urbană, sintagma este următoarea:

“întocmește propuneri de programe și realizează lucrări de amenajare, refacere, întreținere, asfaltare drumuri și amenajare parcări cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest sens; ”

Aceasta se înlocuiește cu următoarea sintagmă:

“întocmește propuneri de programe privind asfaltarea de drumuri și amenajare parcări cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest sens; ”

Se elimină partea unde scrie “realizare” pentru a nu se mai crea confuzii cu obiectivul pe care îl are această direcție. Ei nu realizează asfaltările fizic.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă supun spre aprobare amendamentul d-lui consilier.

Cu 16 voturi pentru și o abținere, amendamentul a fost aprobat.

Se abține un consilier: Dobre Alexandru.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

Cu 14 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.                   ___

Se abțin 3 consilieri: Enăchescu Marian Daniel, Marinescu Ionela, Petrescu CristianZ^^OM

A plecat doamna consilier Marinescu Ionela. în sală au rămas 16 consilieri.

Trecem la punctul 5, “Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București '. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6, “Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7, “Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econontici aferenți obiectivului de investiții “Amenajarea unei structuri urbane integrată natural prin reorganizarea traficului auto pe Bd. Unirii - Tronson Piața Unirii - Piața Alba lulia, sector 3, București”. Propuneri, obiecțiuni?

DL Consilier Petrescu Cristian

Ca la fiecare investiție a Sectorului 3 în locul Primăriei Capitalei, noi nu suntem de acord. Oricum, e un proiect total megalomanie care ar trebui propus, eventual, la începerea noului mandat, dacă domnul Primar va rămâne în funcție, noului Consiliu. Nu acum, pe fugă, la ultima ședință de consiliu. Așa că noi nu vom participa la continuarea acestei ședințe.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Domnii consilieri Petrescu Cristian și Enăchescu Marian Daniel au plecat.

Din acest moment nu mai avem cvorum, ședința s-a încheiat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IULIANA VĂDUVA

JECTORULUI3

V _ V

IHAIȚANotă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele consemnate de către președintele de ședință, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 17.08.2020

Nr. crt.

NUME si PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

9

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\J

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

vz

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

N

8

FĂTU ADRIAN

K

9

FLEANCU FLORIN

\_Z

10

GALBENU ANA-IULIA

K

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

A

13

HONTARU VALERICA

Iz

14

IACOB CEZAR

/V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

A

16

MARINESCU IONELA

\^Z

17

MĂLUREANU LIVIU

k

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

A

19

PĂUNICĂ ADRIANA

1/

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

\/

22

PETRESCU ELENA

k

23

POPESCU ROMEO

\J

24

RADU CONSTANTIN

\J

25

TUDOR ELENA

\/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

A

27

TUDORACHE LIVIA

A

28

VASILIU MARIANA

\J

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

h

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

A

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.07.2020

Nr. crt.

NUME si PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

5

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

\y

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MAR1AN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

A

8

FĂTU ADRIAN

A

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

A

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

A

15

MARINEAȚĂ MARCEL

A

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

A

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

A

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

\j

21

PETRESCU CRISTIAN

\J

22

PETRESCU ELENA

A

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

\y

25

TUDOR ELENA

\y

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

A

27

TUDORACHE LIVIA

A

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

\7

30

VOICU ALIN-IONUȚ

A

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

A

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.08.2020Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE ?

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

\^/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

A

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

A

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

A

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

A

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

A

19

PĂUNICĂ ADRIANA

v/

20

PELINARU CORNEL

\y

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

PT

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

A

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Nr. crt.

NUME si PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE 9

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

y/"

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

A

8

FĂTU ADRIAN

A

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

Ă

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

A-

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

A

15

MARINEAȚĂ MARCEL

A

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

A

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

A

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

A

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

k

AMENDAMENT

Nr. crt.

NUME si PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

\J

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

\J

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

A

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

A

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

A

15

MARINEAȚĂ MARCEL

A

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

A

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

A

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

</

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

A

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

h

27

TUDORACHE LIVIA

A

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

A

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare

  Nr. crt.

  NUME si PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  u

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  A

  8

  FĂTU ADRIAN

  A

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  A

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  A

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  A

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  A

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  A

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  A

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  \y

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  A-

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  A

  27

  TUDORACHE LIVIA

  Pv

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  A

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  A

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravii” și Sectorul 3 al Municipiului București

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE 9

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \7

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  \y

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  \J

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \j

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \y

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  £

  8

  FĂTU ADRIAN

  £

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  k

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  k

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  k

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  A

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  A

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  k

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  h

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  fir

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de parteneriat nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

  Nr. crt.

  NUME si PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE 9

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  y

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  y

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  y

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  y

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  A

  8

  FĂTU ADRIAN

  A

  9

  FLEANCU FLORIN

  y

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  h

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  A

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  Pi

  13

  HONȚARU VALERICA

  y

  14

  IACOB CEZAR

  A

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  A

  16

  MARINESCU IONELA

  A

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  A

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  y

  20

  PELINARU CORNEL

  y

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  A

  23

  POPESCU ROMEO

  y

  24

  RADU CONSTANTIN

  y

  25

  TUDOR ELENA

  y

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  A

  27

  TUDORACHE LIVIA

  A

  28

  VASILIU MARIANA

  y

  29

  VĂDUVA IULIANA

  >y

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  “A”

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

  A