Proces verbal din 14.01.2020

PV-ul sedintei extraordinare din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.01.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 215/10.01.2020

La ședința au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu și donmul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăița.

Au fost invitați sa participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La sedința a participat un numâr de 25 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit motivat doamna consilier Galbenu Ana Iulia.

Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Dobre Alexandra, Dumitra Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai și Tudorache Livia.

Dna Președinte de sedintS V3duva Iultana

Buna ziua, doamnelor ?i domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar


deschisa ședința extraordinară din data de 14.01.2020. in sală sunt prezenți 25 consilieri. supun spre aprobare ordinea de zi. D-le Consilier Comeanu.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Cinrian

Buna ziua! La mufyi ani! Stimata doamna Presedinte, stimafi colegi, propun suplimentarea cu doua puncte a ședinței extraordinare din data de 14.01.2020, conform Dispoziției nr. 219/13.01.2020 și Dispoziției 228/14.01.2020. Va mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Mulfumim. Va supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 impotriva, 4 ablineri și 1 consilier care nu a votat, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobata.

Va supun spre aprobare ordinea de zi impreuna cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Malureanu.

PI. Consilier Mălureanu Liviu

Colegul nostra a spus ca sunt doua puncte suplimentate, vad ca sunt trei. Pana la urma cate avem?


Pna Consilier Paunică Adriana

S-a referit la dispozifii!

PI. Consilier Mălureanu Liviu

A, la doua dispoziții! Mulțumesc.

Pna Președinte de sedintă Văduva Iuliana

Votați, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 împotriva, 2 abțineri si 2 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 19.12.2019”. Propuneri, obiecpuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abținere și 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Direcției Generate de Poliție Locala Sector 3”. Propuneri, obiecpuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotârâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarareprivind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și paza este asigurată de personalul Poliției Locale, aprobata prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificarUe si completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vota#, va rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind asigurarea serviciilor de paza a transportului de bunuri și valori, intre punctele de lucru ale Direcției Generate Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de catrepersonalul din cadrul Direcției Generate de Poliție Locală”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Voinea.

PI. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Avand in vedere că există o condifionalitate de a transporta niște sume peste o anumita valoare și este data de tipul de autoturism, cred ca mai eficient, pentru a nu fi in situația in care suntem acum, cOnd avem, practic, o mașina care corespunde criteriilor, dar nu este funcționala, deci, practic, nu putem transporta, daca am avea un contract, daca am extemaliza acest serviciu și am avea un contract cu o firma care are in obiectul de activitate acest lucru, nu am mai fi puși in aceasta situație și firma ar trebui sa asigure, in orice condiții, conform contractului, și personal de specialitate și mașina dotata coresp cred ca ar fi o opțiune la care ar trebui sa ne gandim.


Pna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulpimim. Domnule director.

DI flie Petre Iulian Director General — DGITL Sector 3

Domnule consilier, luam in calcul varianta propusa de dumneavoastra, vom analiza și in funcpe de aceasta, vom lua o decizie. Mulpimesc.

Dna Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre prin care se solicită General al Municipiului Bucurepti împuternicirea expresă a Consiliulm Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activitatilor de asistentă medicalănPropuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Mdlureanu.

PL Consilier Malureanu IJvin

Mulțumesc. Am discutat și in comisie despre acest punct. îmi exprim in continuare rezerva fața de oportunitatea înființării unei societati, mai ales ca vorbim despre o societate de asistența medicala, deța, aici, orice greșeala, practic, poate costa vieți. Pin pacate, societățile care au fost înființate de catre Consiliul Local Sector 3, nu au avut cel mai grozav inceput, inc5 unele si acum mai incearca sa-și găseasca scopul in viata și tot iși schimba obiectul de activitate. Numai de curând am aflat ca site-urile la vreo cateva societați au fost sparte, in condițiile in care avem o firmă de îT care gestioneaza aceste site-uri. Deci, de asta zic, s5 ne ducem pe partea asta de servicii medicale unde, cum spuneam, orice lucru, cat de marunt ar fi, poate duce la efecte foarte, foarte grave. Eu nu consider ca este oportun sa faca acest lucru Primaria Sector 3, avem firme specializate, avem operatori privați, este o piafa pe acest domeniu, avem cine sa se ocupe de partea asta. Mulțumesc.

Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule Consilier Voinea.

PL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan


Am vorbit și in comisii, vreau doar sa atrag atenția asupra unui aspect. Avem firma de salubritate și avem inca dificultați cu asigurarea serviciului de salubritate. Din fericire nu mor foarte mulfi oameni, din cauza unui miros zabovit mai mult, deși ar putea constitui focare de infecție. Daca la strânsul gunoiului inca baț bairn, dupa un an de zile, va dați seama ca nu este de țoaca cu un astfel de SRL luat de la inceput. De aceea cred ca trebuie sa fim foarte atenți, daca ne asumam acest tip de serviciu sau nu. Parerea mea es a ne hazardam și ne depașim cu mult atribufiile unei administrafii locale. Mulțium


Pna Președinte de sedinta Vdduva Inliana

Domnule Consilier Petrescu.

PL Consilier Petrescu Cristian

Mulpimesc. Nu stiu in ce masurS serviciile acestea nu pot fi asigurate de Direcția de Asistență Sociala, dar, in orice caz, la punctul urmator avem schimbarea obiectului de activitate al unei societați a primariei si nu ințeleg de ce nu schimbam obiectul societăail respective cu obiectul acesta. Trebuie să mai cerem încă o dată de la Primăria Capitalei, aprobarea sa mai facem inca o societate la primarie.

Dna Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Doamna Viceprimar.

Dna Viceprimar - Elena Petrescu

Este interzis prin lege, nu putem schimba obiectul. in momentul in care, am cerut, am solicitat către Consiliul General al Primariei, am solicitat un anumit obiect de A

activitate. In momentul de fața solicitam altceva.

Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulpimim. Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. într-un totul de acord, o sa vă spun opinia mea atunci, la punctul urmator.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 15 voturi pentru, 5 impotriva și 5 abțineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitidte alsociet&îi SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Așa cum spuneam la punctul urmator, mi se pare aberant sa vrem sa schimbam obiectul de activitate al unei societăți a primariei, in condițiile in care am cerut imputemicirea expresa de la Consiliul General ca sa inființam o societate de salubritate. ăa ducem oameni din piapi muncii catre societare primăriei și catre primarie, prin aceasta stratagema mi se pare nu numai imoral, ci și ilegal.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

S-a consemnat. Domnule Consilier Malureanu.


Dl. Consilier Mălnreanu Liviu

îmi cer scuze, a trecut repede, la punctul 5 au fost 15 voturi.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Se voteaza cu majoritate simpla.

DL Consilier Malureanu Liviu

Nu! Avem o decizie a instanței, ca aceasta infîințare a unei societați line de patrimoniu si atunci avem majoritate.

Dna Președinte de ședință Văduva Iuliana

Nu se înființează acum absolut nimic! Doar am dat voie să se meargă către Primăria Capitalei. Domnule Consilier Voinea.

PL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Acum, domnul Petrescu a ridicat o problemă și ne trebuie un răspuns pe loc. Este legal să schimbam obiectul de activitate, atăt timp căt ni s-a spus la punctul anterior că nu putem schimba obiectul de activitate, noi nu adăugam un cod CAEN practic nou, ci schimbăm obiectul principal de activitate. Pentru aceasta nu ne trebuia tot așa o imputemicire din partea Consiliului General? Haideți să vedem dacă nu cumva ne grăbim, deși eu nu sunt de acord cu societățile lor, dar daca le faceri, măcar facefi-le îndeplinind criteriile legale.

Dna Președinte de sedintă Vaduva Iuliana

Din partea societății.

PI Popa Marins - societatea SD3-ăalubritate si Deszapezire S3 SRL

Popa Marius mă numesc, din partea societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire. Actul constitutiv nu prevede și la inființare nu specified in mod expres ca nu putem inlocui domeniul de activitate și codul CAEN pe parcurs.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Cand am cerut aprobarea de la Consiliul General am cerut-o pentru, mai devreme a spus doamna Viceprimar!

PI Popa Marins - societatea ăD3-ăalnbritate si Deszapezire S3 SRL

Pentru a constitui o societate care sa aiba activită^ in domeniul salubrității! Noi păstrăm obiectul de activitate. Pentru aceastS activitate de plasare de forța de munca, de personal, ni se cere in mod expres, conform Hotărârii 1256, coraborată cu art. 88, din Codul Muncii, ca sa fie obiect principal de activitate, altfel ITM-ul nu autorizează această activitate.


Dna Presedinte de sedintă Vaduva Iuliana Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Deci, ITM-ul nu autorizează activitatea de salubritate pentru principal de activitate plasarea de forță de muncă?

Dl Popa Marins - societatea ăD3-ăalnbritate si Deszapezire ă3 SRL

ITM-ul nu autorizează activitatea de plasare de personal, pe baze temporare, conform cod CAEN 7820, decat daca acesta este obiectul principal de activitate al societarii. In secundar, ați văzut că introducem și alte coduri CAEN, necesare funcționarii activității noastre și mai ales pentru proiectul statia de sortare. Avem acolo comerț cu materialele rezultate in urma sortării. Unele dintre codurile CAEN pe care le-am cerut sunt pentru desfășurarea activității la stația de sortare și un alt cod CAEN, repararea, pentru ca am achizilionat, dupa cum bine știp, conform Hotararii Consiliului Local, un atelier de reparafii și o stație ITP și am cerut și acolo un cod CAEN pentru activitatea respectivă.

Dna Președinte de sedinta Văduva Iuiiana

Mulfumim. Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Deci, angajași societașii vor presta și ce alte activita# in afara de salubritate?

DI Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Peszapezire S3 SRL

Numai salubritate.

PI. Consilier Petrescu Cristian

Mai aveți in plan sa trimiteți oameni și catre alte instituții sau societați ale primariei?

PI Popa Marins ~ societatea SD3-Salubritate si Peszapezire S3 SRL

Avem in plan sa realizam in continuare serviciul suport pentru serviciul de salubritate. De fapt, banuiesc ca asta este esenfa noastrâ! Nu?

PI. Consilier Petrescu Cristian

Sigur, salubritatea, nu plasarea de personal!

PI Popa Marius - societatea SD3-Salubrita1:e si Peszapezire S3 SRL

știți foarte bine ca toata activitatea noastra a fost ca serviciu suport.

Pna Președinte de sedintâ Vaduva Iuliana

Domnule Consilier Petrescu.

PL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. In condițiile astea, avand un raspuns care nu ma mulpimește, solicit să mi se dea lista cu toate persoanele detașate pe parcursul anului 2019, cu nume, prenume, funcșie, societatea, institulia de la care a fost detașată persoana in cadrul Primariei Sector 3, in instituțiile din subordinea acesteia, inclusiv in societățile in care Consiliul Local Sector 3 este acționar, precum și lista cu persoanele pe care societățile in care Consiliul Local Sector 3 este acționar, le-au detașat in Primaria Sectorului 3 și in institutiile din subordinea acesteia. Nume, prenume, instituția unde au fost detașate și direcfia, departamentul, birou in cadrul careia și-au desfașurat activitatea. Mie unul, mi se pare ca punctul asta, este tocmai ca sa elodam OUG care exlude detașările și încercam sa mai facem o șmecherie!


Pna Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

S-a consemnat! O sa primiți raspuns in scris. Domnule consilier.

Dl. Consilier Iacob Cezar

Sa înțeleg ca, de fapt, problema cu schimbarea domeniului de activitate este o interpretare aici, pentru ca, dacă se schimba din salubritate in plasarea forfei de munca, plasarea forței de munca este ceva cu totul și cu totul diferit! De ce nu ar fi putut sa fie servicii medicale sau alimentatie publica? Deci, este o interpretare pana la urma. în baza a ce s-a făcut aceasta interpretare?

Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule Consilier Voinea.

DI. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Ați facut o grimasă, că nu ați ințeles! Mai devreme ni s-a raspuns ca nu putem sa va atribuim dumneavoastră sau oricare alte societati, cu acfionar majoritar Consiliului Local, un cod CAEN sau coduri CAEN referitoare la activitafi de servicii medicale, pentru ca fiecare societate in parte a primit avizul de la Consiliul General pentru un anumit obiect de activitate principal și ca asta este cutuma sau legea! îmi cer scuze, nu stapanesc foarte bine! Pe de alta parte, dumneavoastră venifi aici și schimbaf acest obiect de activitate principal. Sunt doua raspunsuri care se bat cap in cap și aici aș vrea sa le lamurim intr-un fel. Putem schimba obiectul de activitate, chiar daca spuneafi dumneavoastra ca in statut, dar anterior statutului, a existat o aprobare a Consiliului General, ca putem face un SRL cu statut cu tot ce trebuie, cu obiectul de activitate „X” și punct. Dumneavoastra schimbaji in „Y”.

DI Dopa Marius - societatea SD3-Sa!ubritate si Deszapezire S3 SRL Ca obiect principal de activitate.

DL Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Bun! Ca obiect principal de activitate!

DI Dopa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Eu consider ca era doar scopul pentru care a fost creat, ca activitate! Șî cred că, societajile au o mobilitate, de a-și alege dintre atatea coduri CAEN, ce activitate sa presteze. Dar, pentru ca sunt anumite cazuri unde, ca și la 7820, trebuie neaparat, condifie eliminatorie, trebuie neaparat să fie cod principal de activitate, asta înseamna ca celelalte activitafi, care nu prevâd, spre exemplu: serviciul de salubritate, aofiuni de sortare, nu necesita. Pentru autorizarea acestor activiăăfi nu există nici o stipulafie care sa prevada ca nu o pofi face decat, daca o defii ca obiect principal de activitate. Putem să execu multe activitafi.


Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Detresca Cristian

Multumesc. Pe logica de la punctul trecut, conform celor spuse de doamna Viceprimar, daca voiam sa facem o firma care sa plaseze personal, trebuia sa cerem aprobarea Consiliului Generai ca sa înființăm o firmă de plasare personal, punct! Ce atata o dam dupa mar și dupa păr! Cum sa schimbi din salubritate in plasare de personal? Daca afla Consiliul General ca faceți lucrul acesta, ne desființează cu totul societatea!

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Nu are cum!

PI. Consilier Petrescu Cristian

Vorba, vine! Dar este aberant! Eu va propun retragerea punctului de pe ordinea de zi!

Pna Președinte de sedinta Vaduva Inliana

Luam o pauza de 5 minute!

PI. Consilier Petrescu Cristian

La solicitarea cui?

Pna Președinte de sedinta Vaduva luliana

La solicitarea mea.

- PAUZA -

Pna Presedinte de sedinta Vâduva luliana

Vă rog sa intrati in sala! Votafi, va rog, la punctul 6, proiectul de hotărâre!

Cu 15 voturi pentru, 6 impotriva, 3 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 SRL ” Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Petrescu.

PL Consilier Petrescn Cristian

ăigur ca nu are legaturâ cu schimbarea sediului social, dar probabil ca avem aici, in sală, pe cineva de la ămart City. Aș vrea să ?tiu daca și societatea ămart City are in obiect plasarea foifei de munca, la fel ca și societatea de salubritate sau dorește să?


Pna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Din partea societății.

PL Pan Predescu - societatea Smart City Invest S3 SRL

Buna ziua! Numele meu este Dan Predescu. Această sintagmă de plasare de munca, cred ca este doar un cuvant pe care l-ați folosit din lipsa informației complete. Nu scrie plasare de forța de munca, domnule consilier! îmi cer scuze! Dacă-mi permiteți să explic, mi-ar face placere. Mulpimesc. în domeniul construcțiilor, dupa cum știți este extrem de greu să gasesti forța de munca calificata, pentru zecile de activități care au loc in construcțiile civile. Pentru aceasta și așa cum aceste societăți ale Consiliului Local au fost infimtate, este imposibil sa fimclioneze ca o societate de construc^i normală. De ce? Pentru ca nu pot folosi prestari servicii sau subantreprize. Motiv pentru care trebuie sa avem angajații proprii. Sunt momente in care trebuie să ii trimit acasă, m concediu fără plata, și acesta este motivația pentru care am solicitat acest domeniu de activitate. Așa cum a spus și colegul dinainte, din pacate este aceasta sintagma in lege, in 2011 s-a schimba,t și trebuie sa fie obiect principal de activitate, pentru ca Ministerul Muncii iți acorda o licenta și depui o garanție de 10 mii de euro pentru a putea face aceasta activitate. Dar nu este plasare de forța de munca.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Activități de contractare pe baze temporare a personalului. imi cer eu scuze ca nu am ințeles termenii perfect.

Dl. Dan Predescu - societatea Smart City Invest S3 SRL

Așa este formula din lege. De aceea au scris-o așa. Ea initial se numește leasing, mai nou. Imi cer scuze, poate va plictisesc! In anii '93, am lucrat la Unitatea 1 și este o activitate pe care a inventat-o, daca vreți, AECL-ANSALDO. Luau de la firmele din România personal și erau platiți pe baza de pontaj, ei dandu-le de lucra. Mulțumesc.

Pna Presedinte de sedinta Văduva Iuliana

Mulțumim. Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

întrebarea era, doar daca tot vrem să țacem conform cod CAEN 7820 - „Activitați de contractare pe baze temporare a personalului”, macar nu ne ajunge una dintre societați, adica trebuie sa o țaca mai multe? Haideji sa o țacem și la celelalte societați sa ia toate obiectul ăsta de activitate. Nu cred ca aveți de unde să știți! Cate sute de persoane au fost detașate in cursul anului trecut, între societațile primariei și intre primarie și societați, respectiv societați și primarie? Mulțumesc.

Pna Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Alte propuneri, obiecțiuni! Nu sunt Votați, vă rog!

Cu 1ă voturi pentru, 4 impotrivă, ă abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Smart City InvestS3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva, 4 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotă-âre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 2, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statid de funcții al Direcției Generate de Salubritate Sector 3, aprobata prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu modificarUe si completarile ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 impotriva și 4 abțineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, de pe suplimentare 2, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor cq


cadrul familiei ocupationale                utilizate in cadrul Direcției Generate de

Salubritate Sector 3”, Propuneri, obiectiuni? Domnule Consilier Petrescu.

PL Consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. Am consultat statul de salarii si am văzut că salariul directorului este de 15 mii de lei. Acum, știu ca discutam de salubritate, teoretic, daca tot le amestecam salubritatea cu angajarea temporara și servicii medicale cu construcpi, voiam sa intreb daca știe cineva, este cineva de la DGASPC, aici? Daca știți cate persoane avem pe iista de asteptare pentru persoane însoțitoare, pentru cei cu handicap grav, la DGASPC?

Dna Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Doamna director?

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

Buna ziua! Nu știu, dar care este legătura, ma scuzap? Adica persoanele care se aflape lista de așteptare pentru angajare ca asistent personal, cu serviciile medicale? Sau cu serviciile de salubrizare?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Deci, leg5tura era ca ne permitem sa dam 15 mii de lei unui director de la salubritate, in condipile in care dumneavoastrâ la DGASPC. Nu incerc decat sa va ajut! Nu trebuie sa ma luap ca pe un inamic! în condipile hi care avem peste 100 de persoane pe lista de așteptare, in condipile in care oamenii au handicap grav, nu vorbim de vrajeli! Vi s-au desființat posturi, in condipile in care aveaji deja lista de așteptare. Adica, nu pop sa zici ca aveați posturi in plus și s-au taiat. Nu! Aveap deja o lista de așteptare cu mai pupne persoane, vi s-au taiat posturi și acum avep o lista de așteptare de peste 100 de persoane, in condipile in care intr-adevar omul are dreptul sa aleaga intre indemnizație și insoptor. Dar, conform legii, alegerea este a lui, nu a noastra, nu putem noi sa-1 obligam. Legea va și ne obliga, sa-i acordam omului daca-și dorește insoptor, sa i-1 acordSm conform legii. Ca noi incercam sa-1 convingem sa-și ia doar indemnizapa și sa-1 pnem pe lista de afteptare, este o alta discupe. și atunci legatura este, cum ne permitem noi, sa incalcam legea, neasigurand insoptor pentru persoanele cu handicap grav, dar dând, altfel, 15 mii lei pe lună unui director și 14 mii lei unui director adjunct și așa mai departe. Eu doar va intrebam daca știp cate persoane sunt pe lista de asteptare?

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

Sunt sub 100, sa știp!

DL Consilier Petrescu Cristian


Va rog sa-mi dap in scris și informapa asta. Cate persoane sunt pe lista de așteptare și care a fost timpul mediu de asteptare pe parcursul anului 2019, pana li s-a rezolvat

problema?


Dna Ungureanu Mihaela Director General - PGASPC Sector 3

In momentul de fata, ceea ce doream să precizez, pentru că este important, noi am soluționat absolut și soluționam m continuare orice cerere, venita din partea unei familii care nu are alta soluție, cum ar fi: parintele unui copil, parinte care poate sa fie mama si in alte condiții, altjob, dansa nu poate sa aibe decat, pentru ca trebuie sa se ocupe de copil. Insa, cazurile la care ati facut referire și care nu reprezentau urgenje erau cele legate de urmatoarele spețe: situajii in care sojia are 70 -75 sau chiar 80 de ani și dorește, avand calitatea de pensionar, sa fie asistent personal pentru sojul. Pentru acele cazuri intr-adevar, multe dintre ele o sa le vedeți pe lista de așteptare din mai multe motive. Cumva, pana la urma aceasta activitate de asistent personal, este clar, este un drept, este o opjiune a persoanei cu dizabilități, dar și o obligațte din partea noastra care ulterior asiguram și monitorizarea activitajii asistenților personali, sa ne asiguram ca persoana angajata și platita ca asistent personal poate, cu adevarat, sa-și indeplinesca atribuțiile și rolul pentru care este platita. Multumesc.

Dna Președinte de sedinta Văduva luliana

Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Eu imi cer scuze inca o data, in fata colegilor ca la o discuție despre Direcția de Salubritate am ridicat problema cu asistenja social, dar nu este chiar ața. Adica, va ar5t aici o hârtie cu număr de înregistrare, cu raspuns de la dumneavoastra, in care ii spuneți mamei unui copil cu handicap grav, ca nu aveți posturi și ca nu puteji sa... Deși recunoașteți ca are posibilitatea sa leaga intre indemnizalie și să fie însoțitor.

Dna Ungureanu Mihaela Director General - PGASPC Sector 3

Copilul este minor?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Da! Minor si cu handicap grav.

Dna Uneureann Mihaela Director General - PGASPC Sector 3

Orice cerere a unui parinte este soluționata. Poate ca dureaza o saptamana, doua si in momentul acela i-am dat raspunsul.

DL Consilier Petrescu Cristian

Raspunsul dumneavoastra este din 12.12.2019 șinu seîntrevede vreorezolvareprea curand. Revin, ca nu are rost să continuam pe partea de asistenja sociala, doar era un semnal de alarmă ca ne permitem sa platim 15 mii de lei unui director de salubritate, in condițiile in care copiii cu handicap grav nu au asigurat un inso^tor care nu are alta sursa de venit.


Dna Presedinte de sedinta Vădnva Iuliana

Mulfumim, domnule consilier. Domnule Consilier Pelinaru.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

La mulfi ani, la toata lumea! Ma bucur să vă văd pe toți viguroși, cu poftă de muncă si as vrea sa va supun atentei un aspect. Salariul, retribuția unui funcționar, a unui om, se stabilește in măsura in care el indeplinește niște atribuții. Este stabilit in baza unei analize, a unei hotarâri, a unei aprobari. Nu mi se pare normal sa comparam salariul șefului de la salubrizare, care nu are zi, noapte. Daca ar fi fost iama cum trebuie anul asta, nu avea zi, noapte, nu avea aragaz și era acolo intre ei, murea cu ei, acolo, pe strada și la obiective. Deci, ce vreau sa va spun? Nu trebuie sa ne uitam la salariu, nu fac un caz din salariul celui de la salubrizare, de la deszapezire. Ce facem, revenim la comunism? Facem egalitate? Fiecare, pentru cat muncește, atat trebuie sa caștige. Sunt oameni care muncesc mai mult, a caror ocupație, a caror munca este de mai mare importanță și ăștia trebuiesc raspiatiți ca atare. Nu vreau sa lungesc discuția! Va mulțumesc!

Pna Președinte de sedintă Vaduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Consilier Malureanu.

DI. Consilier Mălureanu Liviu

Salariul brut sau net, in grila?

Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Salariile sunt conform grilei. Brutal!

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 1ă voturi pentru, 3 împotriva, ă abțineri și 2 consilieri c de hotarare a fost aprobat.

Declar inchisa ședința! O zi buna in continuare!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   SECRETAR GENE

IULIANA VĂDUVĂ               MARIUS

A

întocmit:   Buhoci Cristina Mihaela

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat in conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal


■să®
Baetica Nicoleta Mariana

Comeanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Vaduva luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonutBaetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Comeanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veomica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Mancei

Moldoveanu Lucian lonel

Paunra Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Etana

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Văduvă taMana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inooentiu loan

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian lonel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Vaduva luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonutBaetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica

Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian lonel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Vaduva luiiana

Vasiliu MarianaBaetica Nicoleta Mariana

Comeanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontarn Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu lonela

Moldoveanu Lucian lonel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Vaduva luliana

Vasiiiu Mariana

Voicu Alin lonut

Punctul 5

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Vaduva luliana

Comeanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Vasiliu Mariana

Fleancu Florin Marinescu ionela Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut
Pelinarc Cornel Radc Constantin

Petrescc Elena Sima Elena Daniela

Popescu Romeo Tudor EternaBaetica Nicoleta Mariana Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin Vaduva luliana

Corneanu Antonio Ciprian Marinescu lonela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Danieia Vasfiu Mariana

Comeanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Enachescu Marian Daniel Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

!•' E^j


2 Punctul suplimentar 1


Sq


Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica


Enachescu Marian Daniel lacob Cezar


Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela


Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena


Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Vasiliu Mariana


Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan

■MHMHBHHiMMMS|mwmmmss

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian lonel

•-~T T.'~

MI

Baetica Nicoleta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Vaduva iuliana

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut
lacob Cezar


Malureanu Liviu


Tudorache Andrei Cristian


tYinn i Tntsii4

Popescu RomeoVoinea Inocentiu loan


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.01.2020

Convocarea acestei ședințe a fost lucuta de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrata cu nr. 215/10.01.2020

La ședința au participat doamna Viceprimar - Elena Petrescu si domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius MihUiță.

Au fost invitați sa participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum si din subordinea Consiliului Local.

La ședința a participat un numar de 25 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit motivat doamna consilier Galbenu Ana lulia.

Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Dobre Alexandru, Dumitru Constantin, Ene Stelian Bogdan, Galbenu Mircea Mihai si Tudorache Livia.

Dna Președinte de sedintă Văduva Iuliana

Buna ziua, doamnelor si domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitați! Declar deschisa ședința extraordinara din data de 14.01.2020. în sala sunt prezenp 25 de consilieri. Va supun spre aprobare ordinea de zi. D-le Consilier Comeunu.

BL Consilier Corneanu Antonio Cinrian

Buna ziua! La rnulp ani! Stimata doamna Presedinte, stimati colegi, propun suplimentarea cu doua puncte a ședinței extraordinare din data de 14.^1.2020, conform Dispozitiei nr. 219/13.01.2020 si Dispozipei 228/14.01.2020. Va mulpimesc.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Mulpimim. Va supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votap, vU rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abpneri si 1 consilier care nu a votut, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi impreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiectiuni? Domnule Consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Maiureanu Liviu

Colegul nostru a spus că sunt două puncte suplimentate, văd că sunt trei. Pănă lu


urmă căte avem? Dna Consilier Pannica Adriana


S-a referit la dispoziții!

Dl. Consilier Malureanu Liviu

A, la doua dispoziții! Mulțumesc.

Dna Președinte de sedinta Vaduva Inliana

Votați, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 împotriva, 2 abțineri si 2 consilieri care nu au votat ordinea de zi a fost aprobata.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.12.20102 Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 abtinere si 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea cotei lunare de carburantpentru autovehiculele aflate in dotarea Direcției Generate de Politie Locala Sector 3”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 2 abtineri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarareprivind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și paza este asigurată de personalul Poliției Locale, aprobata prin HCLS 3 nr. 489/22.20.2027, cu modificarile si completarile ulterioarePropuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 21 voturi pentru, 3 atțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind asigurarea serviciilor de paza a transportului de bunuri și valori, intre punctele de lucru ale Direcției Generate Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de catrepersonalul din cadrulDirecției Generate de PolițieLocaia”. Propuneri, obiectiuni? Domnule Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Avand în vedere ca exista o conditionalitate de a transporta niste sume peste o anumita valoare și este data de tipul de autoturism, cred ca mai eficient, pentru a nu fi in situatia in care suntem acum, cand avem, practic, o mașina care corespunde criteriilor, dar nu este functionala, deci, practic, nu putem transporta, daca am avea un contract, daca am externaliza acest serviciu si am avea un contract cu o firma care are in obiectul de activitate acest lucru, nu am mai fi pusi in aceasta situație și firma ar trebui sa asigure, in orice conditii, conform contractului, si personal de specialitate și mașina dotata corespufizăter. cred ca ar fi o opțiune la care ar trebui sa ne gandim.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana        |

Multumim. Domnule director.                                     lîfew jg

Dl Ilie Petre Iulian Director General — DGITL Sector 3

Domnule consilier, luam in calcul varianta propusa de dumneavoastra, vom analiza și in funcție de aceasta, vom lua o decizie. Mulfumesc.

Dna Președinte de sedinta Văduva luliana

Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 împotriva, 1 abtinere și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 in vederea înființării unei societari ăe interes local cu răspundere limitată avănd ca scop principal prestarea activităților de asistenta medicaiănPropuneri, obiectiuni? Domnule Consilier Malureanu.

Dl. Consilier Malureanu Liviu

Multumesc. Am discutat si in comisie despre acest punct. Imi exprim in continuare rezerva fața de oportunitatea infiir^l&^ÎLi unei societati, mai ales ca vorbim despre o societate de asistenta medicala, deja, aici, orice greseala, practic, poate costa vieti. Din pacate, societatile care au fost Infiintate de catre Consiliul Local Sector 3, nu au avut cel mai grozav inceput, Inca unele și acum mai incearca sa-și gaseasca scopul m viafă si tot isi schimba obiectul de activitate. Numai de curand am aflat ca site-urile la vreo cateva societati au fost sparte, in conditiile in care avem o firma de IT care gestionează aceste site-uri. Deci, de asta zic, sa ne ducem pe partea asta de servicii medicale unde, cum spuneam, orice lucru, cat de marunt ar fi, poate duce la efecte foarte, foarte grave. Eu nu consider ca este oportun sa faca acest lucru Primaria Sector 3, avem firme specializate, avem operatori privati, este o piafa pe acest domeniu, avem cine sa se ocupe de partea asta. Multumesc.

Dna Președinte de sedinta Vaduva luliana

Domnule Consilier Voinea.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Am vorbit fi in comisii, vreau doar sa atrag atentia asupra unui aspect. Avem firma de salubritate fi avem inca dificultați cu asigurarea serviciului de salubritate. Din fericire nu mor foarte multi oameni, din cauza unui miros zabovit mai mult, defi ar putea constitui focare de infectie. Daca la strânsul gunoiului inca baj bairn, dupa un an de zile, va dati seama ca nu este de joaca cu un astfel de SRL luat de la inceput. De aceea cred ca trebuie sa fim foarte atenti, daca ne asumam acest tip de serviciu sau nu. Parerea mea este_ca ne hazardam fi ne depafim cu mult atributiile unei administrații locale. Mulțum^QZÂAyX


Dna Președinte de sedinta Vaduva luliana

Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Multumesc. Nu ftiu in ce masura serviciile acestea nu pot fi asigurate de Directia de Asistenta Sociala, dar, in orice caz, la punctul urmator avem schimbarea obiectului de activitate al unei societati a primariei si nu inteleg de ce nu schimbam obiectul societatii respective cu obiectul acesta. Trebuie sa mai cerem încă o dată de la Primăria Capitalei, aprobarea sa mai facem inca o societate la primărie.

Dna Președinte de sedinta Văduva luliana

Doamna Viceprimar.

Dna Viceprimar - Elena Petresen

Este interzis prin lege, nu putem schimba obiectul. In momentul in care, am cerat, am solicitat catre Consiliul General al Primariei, am solicitat un anumit obiect de activitate. In momentul de fața solicitam altceva.

Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Mulțumim. Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petresen Cristian

Mulfumesc. Intr-un totul de acord, o sa va spun opinia mea atunci, la punctul urmator.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva Inliana

Multumim. Alte propuneri, obiecfiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 15 voturi pentru, 5 impotriva si 5 abțineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL n Propuneri, obiectiuni? Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Așa cum spuneam la punctul urmator, mi se pare aberant sa vrem sa schimbam obiectul de activitate ai unei societăti a primăriei, in condițiile in care am cerut împuțemicirea expresa de la Consiliul General ca sa infimtam o societate de salubritate. Sa ducem oameni din piața muncii catre societatile primariei și catre primarie, prin aceasta stratagema mi se pare nu numai imoral, ci și ilegal.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana S-a consemnat. Domnule Consilier Malureanu.


Dl. Consilier Malureanu Liviu

Imi cer scuze, a trecut repede, la punctul 5 au fost 15 voturi.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Se voteaza cu majoritate simpla.

DL Consilier Malureanu Liviu

Nu! Avem o decizie a instantoi, ca aceasta infiintare a unei societăți tine de patrimoniu si atunci avem majoritate.

Dna Președinte de sedinta Văduva Iuliana

Nu se înființează acum absolut nimic! Doar am dat voie să se meargă catre Primăria Capitalei. Domnule Consilier Voinea.

PI. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Acum, domnul Petrescu a ridicat o problema si ne trebuie un raspuns pe loc. Este legal sa schimbam obiectul de activitate, atat timp cat ni s-a spus la punctul anterior ca nu putem schimba obiectul de activitate, noi nu adaugam un cod CAEN practic nou, ci schimbam obiectul principal de activitate. Pentru aceasta nu ne trebuia tot așa o imputemiciro din partea Consiliului General? Haideti sa vedem daca nu cumva ne grabim, desi eu nu sunt de acord cu societarile lor, dar daca le faceti, macar facep-le indeplinind criteriile legale.

Dna Președinte de ședința Vaduva Iuliana

Din partea societarii.

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Popa Marius ma numesc, din partea societarii SD3 — Salubritate si Dezapezire. Actul constitutiv nu prevede si la înfiintare nu specified. in mod expres ca nu putem inlocui domeniul de activitate si codul CAEN pe parcurs.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Cand am cerut aprobarea de la Consiliul General am cerut-o pentru, mai devreme a spus doamna Viceprimar!

Dl Popa Marins - societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Pentru a constitui o societate care sa aiba activitap in domeniul salubritapi! Noi pastram obiectul de activitate. Pentru aceasta activitate de plasare de forta de munca, de personal, ni se cere in mod expres, conform Hotararii 1256, coroborata cu art. 88, din Codul Muncii, ca sa fie obiect principal de activitate, altfel ITM-ul nu autorizeaza aceasta activitate.


Dna Presedinte de sedinta Vaduva Iuliana

Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Deci, ITM-ul nu autorizează activitatea de salubritate pentru ca principal de activitate plasarea de forța de munca?

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salnbritate si Deszapezire S3 SRL

ITM-ul nu autorizeaza activitatea de plasare de personal, pe baze temporare, conform cod CAEN 7820, decat daca acesta este obiectul principal de activitate al societarii. In secundar, ap vazut ca introducem și alte coduri CAEN, necesare funcrionarii activitapi noastre si mai ales pentru proiectul stapa de sortare. Avem acolo comert cu materialele rezultate in urma sortării. Unele dintre codurile CAEN pe care le-am cerat sunt pentru desfășurarea activitătii la stația de sortare și un alt cod CAEN, repararea, pentru ca am achiziționat, dupa cum bine stip, conform Hotararii Consiliului Local, un atelier de reparapi și o stape ITP si am cerut si acolo un cod CAEN pentru activitatea respectiva.

Dna Președinte de sedinta Văduva luliana

Mulfumim. Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Deci, angațatii societapi vor presta si ce alte activitap în afara de salubritate?

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Numai salubritate.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Mai aveti in plan sa trimitep oameni și catre alte institupi sau societari ale primariei?

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Avem in plan sa realizam in continuare serviciul suport pentru serviciul de salubritate. De fapt, banuiesc ca asta este esența noastra! Nu?

DL Consilier Petrescu Cristian

Sigur, salubritatea, nu plasarea de personal!

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubrltate si Deszapezire S3 SRL

Știp foarte bine ca toata activitatea noastra a fost ca serviciu suport.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Multumesc. In condipile astea, avand un raspuns care nu ma multumeste, solicit sa mi se dea lista cu toate persoanele detașate pe parcursul anului 2019, cu nume, prenume, funcpe, societatea, instituția de la care a fost detașata persoana in cadrul Primariei Sector 3, in institupile din subordinea acesteia, inclusiv in societaple in care Consiliul Local Sector 3 este acponar, precum și lista cu persoanele pe care societaple in care Consiliul Local Sector 3 este acponar, le-au detasat in Primaria Sectorului 3 si in institupile din subordinea acesteia. Nume, prenume, institupa unde au fost detașate și direcpa, departamentul, birou in cadrul careia si-au desfașurat activitatea. Mie unui, mi se pare ca punctul asta, este tocmai ca sa elodam OUG care exlude detasarile și incercam sa mai

facem o smecherie!

9

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

S-a consemnat! O sa primiri raspuns in scris. Domnule consilier.Dl. Consilier lacob Cezar

Să înțeleg ca, de fapt, problema cu schimbarea domeniului de activitate este o interpretare aici, pentru ca, daca se schimba din salubritate in plasarea forței de munca, plasarea fortei de munca este ceva cu totul si cu totul diferit! De ce nu ar fi putut sa fie servicii medicale sau alimentape publica? Deci, este o interpretare pana la urma. în baza a ce s-a Scut aceasta interpretare?

Dna Președinte de sedinta Vaduva Tuliana

Domnule Consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocentin-Ioan

Ati Scut o grimasa, ca nu ap inteles! Mai devreme ni s-a raspuns ca nu putem sa va atribuim dumneavoastra sau oricare alte societap, cu acționar majoritar Consiliului Local, un cod CAEN sau coduri CAEN referitoare la acrivitap de servicii medicale, pentru ca fiecare societate în parte a primit avizul de la Consiliul General pentru un anumit obiect de activitate principal si ca asta este cutuma sau legea! îmi cer scuze, nu stapanesc foarte bine! Pe de altă parte, dumneavoastra venip aici și schimbap acest obiect de activitate principal. Sunt doua raspunsuri care se bat cap in cap si aici aș vrea sa le lamurim intr-un fel. Putem schimba obiectul de activitate, chiar daca spuneați dumneavoastra ca in statut, dar anterior statutului, a existat o aprobare a Consiliului General, ca putem face un SRL cu statut cu tot ce trebuie, cu obiectul de activitate „X” și punct. Dumneavoastra schimbati m „Y”.

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL Ca obiect principal de activitate.

Dl. Consilier Voinea Inocentiu-Ioan

Bun! Ca obiect principal de activitate!

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Eu consider ca era doar scopul pentru care a fost creat, ca activitate! Și cred ca, societaple au o mobilitate, de a-si alege dintre atatea coduri CAEN, ce activitate sa presteze. Dar, pentru ca sunt anumite cazuri unde, ca si la 7820, trebuie neaparat, condipe eliminatorie, trebuie neaparat sa fie cod principal de activitate, asta inseamna ca celelalte activitap, care nu prevad, spre exemplu: serviciul de salubritate, aepuni de sortare, nu necesita. Pentru autorizarea acestor activitap nu exista nici o stipulape care sa prevada ca nu o pop face decat, daca o depi ca obiect principal de activitate. Pu multe activitap.


Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petresen Cristian

Multumesc. Pe logica de la punctul trecut, conform celor spuse de doamna Viceprimar, daca voiam sa facem o fuma care sa plaseze personal, trebuia sa cerem aprobarea Consiliului General ca sa înființam o firmă de plasare personal, punct! Ce atâta o dam dupa mar si dupa par! Cum sa schimbi din salubritate in plasare de personal? Daca afla Consiliul General ca facep lucrul acesta, ne desființeaza cu totul societatea!

Dl Popa Marius - societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Nu are cum!

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Vorba, vine! Dar este aberant! Eu va propun retragerea punctului de pe ordinea de zi!

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Luam o pauza de 5 minute!

Dl. Consilier Petrescu Cristian

La solicitarea cui?

Dna Presedinte de sedinta Vaduva Inliana

La solicitarea mea.

- PAUZĂ -

Dna Presedinte de sedinta Vaduva Imliana

Va rog sa intrap in sala! Votap, va rog, la punctul 6, proiectul de hotarare!

Cu 15 voturi pentru, 6 impotriva, 3 abpneri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecpuni? Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petresen Cristian


Sigur ca nu are legatura cu schimbarea sediului social, dar probabil ca avem aici, in sala, pe cineva de la Smart City. As vrea sa stiu daca si societatea Smart City are in obiect plasarea forței de munca, la fel ca și societatea de salubritate sau doreste sa?


Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana

Din partea societapi.

Dl. Dan Predescu - societatea Smart City Invest S3 SRL

Buna ziua! Numele meu este Dan Predescu. Aceasta sintagma de plasaredCrffSrlă


de munca, cred ca este doar un cuvant pe care 1-ap folosit din lipsa informatiei complete. Nu scrie plasare de forța de munca, domnule consilier! Imi cer scuze! Daca-mi permitep sa explic, mi-ar face placere. Mulpimesc. in domeniul construcpilor, dupa cum știți este extrem de greu sa gasești foița de munca calificata, pentru zecile de activitați care au loc in construcțiile civile. Pentru aceasta si asa cum aceste societap ale Consiliului Local au fost infiinlate, este imposibil sa fimcponeze ca o societate de construcpi normala. De ce? Pentru ca nu pot folosi prestari servicii sau subantreprize. Motiv pentru care trebuie sa

avem angajații proprii. Sunt momente în care trebuie să îi trimit acasa, în concediu fără plata, si acesta este motivapa pentru care am solicitat acest domeniu de activitate. Asa cum a spus și colegul dinainte, din pacate este aceasta sintagma in lege, in 2011 s-a schimba,t și trebuie sa fie obiect principal de activitate, pentru ca Ministerul Muncii iți acorda o licenta și depui o garanpe de 10 mii de euro pentru aputea face aceasta activitate. Dar nu este plasare de forja de munca.

DI. Consilier Petrescu Cristian

Activitap de contractare pe baze temporare a personalului. îmi cer eu scuze ca nu am infeles termenii perfect.

Dl. Dan Predescu - societatea Smart City Invest S3 SRL

Asa este formula din lege. De aceea au scris-o asa. Ea initial se numește leasing, mai nou. îmi cer scuze, poate vă plictisesc! în anii '93, am lucrat la Unitatea 1 și este o activitate pe care a inventat-o, daca vreri, AECL-ANSALDO. Luau de la firmele din Romania personal și erau platip pe baza de pontaj, ei dandu-le de lucru. Mulțumesc.

Dna Presedinte de sedintă Văduva luliana

Multumim. Domnule Consilier Petrescu.

Dl. Consilier Petrescu Cristian

' 1

întrebarea era, doar daca tot vrem sa facem conform cod CAEN 7820 - „Activitap de contractare pe baze temporare a personalului”, macar nu ne ajunge una dintre societap, adica trebuie sa o faca mai multe? Haidep sa o facem si la celelalte societap sa ia toate obiectul asta de activitate. Nu cred ca avep de unde sa srip! Cate sute de persoane au fost detașate in cursul anului trecut, intre societaple primariei și intre primarie si societap, respectiv societap și primarie? Multumesc.

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana


Alte propuneri, obiectiuni! Nu sunt. Votap, va rog!

Cu 15 voturi pentru, 4 impotriva, 5 abtineri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 1, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al societațti Smart City InvestS3 SRL”. Propuneri, obiecpuni? Nu sunt. Votap, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva, 4 abtineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe suplimentare 2, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generate de Salubritate Sector 3, aprobata prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu modificările si completarile ulterioare”. Propuneri, obiecpuni? Nu sunt. Votap, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 1 impotriva și 4 abpneri, proiectul de hotarâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 suplimentar, de pe suplimentare 2, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor co cadrul familiei ocupationale „Adrmnistrație” utilizate in cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 5” Propuneri, obiecțiuni? Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Multumesc. Am consultat statu! de salarii si am vazut că salariul directorului este de 15 mii de lei. Acum, știu ca discutam de salubritate, teoretic, daca tot le amestecam salubritatea cu angajarea temporara si servicii medicale cu construcții, voiam sa întreb daca stie cineva, este cineva de la DGASPC, aici? Daca stiti cate persoane avem pe lista de asteptare pentru persoane insotitoare, pentru cei cu handicap grav, la DGASPC?

Dna Președinte de sedinta Vaduva luliana

Doamna director?

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

Buna ziua! Nu stiu, dar care este legatura, ma scuzati? Adica persoanele care se aflape lista de asteptare pentru angajare ca asistent personal, cu serviciile medicale? Sau cu serviciile de salubrizare?

DL Consilier Petrescu Cristian

Deci, legatura era ca ne permitem să dam 15 mii de lei unui director de la salubritate, in conditiile in care dumneavoastra la DGASPC. Nu incerc decat sa va ajut! Nu trebuie sa ma luati ca pe un inamic! In conditiile in care avem peste 100 de persoane pe lista de asteptare, in conditiile in care oamenii au handicap grav, nu vorbim de vrajeli! Vi s-au desfiintat posturi, in conditiile in care aveati deja lista de asteptare. Adica, nu pofi sa zici ca aveati posturi in plus si s-au taiat. Nu! Aveati deja o lista de asteptare cu mai purine persoane, vi s-au taiat posturi si acum aveji o lista de asteptare de peste 100 de persoane, in conditiile in care intr-adevâr omul are dreptul sa aleaga intre indemnizaiie și insoptor. Dar, conform legii, alegerea este a lui, nu a noastra, nu putem noi sa-1 obligam. Legea va și ne obliga, sa-i acordam omului daca-și doreste insoptor, sa i-1 acordam conform legii. Ca noi incercam sa-1 convingem sa-si ia doar indemnizația și sa-1 tinem pe lista de asteptare, este o alta discutie. Si atunci legatura este, cum ne permitem noi, sa incalcam legea, neasigurand insotitor pentru persoanele cu handicap grav, dar dand, altfel, 15 mii lei pe luna unui director si 14 mii lei unui director adjunct și așa mai departe. Eu doar va intrebam daca știfi cate persoane sunt pe lista de asteptare?

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

Sunt sub 100, sa stiti!

DL Consilier Petrescu Cristian

Va rog sa-mi dati in scris si informatia asta. Cate persoane sunt pe lista de asteptare


si care a fost timpul mediu de asteptare pe parcursul anului 2019, pana li s-a rezolvat

problema?


Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

In momentul de față, ceea ce doream sa precizez, pentru că este important, noi am soluționat absolut si soluționam in continuare orice cerere, venita din partea unei familii care nu are alta solutie, cum ar fi: parintele unui copil, parinte care poate sa fie mama fi în alte condifii, altțob, dansa nu poate sa aibe decat, pentru ca trebuie sa se ocupe de copil. Insa, cazurile la care afi facut referire fi care nu reprezentau urgenfe erau cele legate de urmatoarele spețe: situatii in care sotia are 70 -75 sau chiar 80 de ani și dorește, având calitatea de pensionar, sa fie asistent personal pentru soful. Pentru acele cazuri intr-adevar, multe dintre ele o sa le vedeti pe lista de asteptare din mai multe motive. Cumva, pana la urma această activitate de asistent personal, este clar, este un drept, este o opțiune a persoanei cu dizabilitali, dar fi o obligațîe din partea noastra care ulterior asiguram si monitorizarea activitatii asistentilor personali, sa ne asiguram ca persoana angajata si platita ca asistent personal poate, cu adevarat, sa-si indeplinesca atribufiile și rolul pentru care este platita. Multumesc.

Dna Președinte de sedinta Vaduva luliana

Domnule Consilier Petrescu.

DL Consilier Petresen Cristian

Eu imi cer scuze inca o data, in fața colegilor ca la o discuție despre Directia de Salubritate am ridicat problema cu asistenta social, dar nu este chiar asa. Adica, va arat aici o hartie cu numar de înregistrâre, cu raspuns de la dumneavoastra, in care ii spuneti mamei unui copil cu handicap grav, ca nu aveti posturi si ca nu puteți sa... Deși recunoasteti ca are posibilitatea sa leaga intre indemnizație fi sa fie înșoiîior.

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

Copilul este minor?

Dl. Consilier Petrescu Cristian

Da! Minor fi cu handicap grav.

Dna Ungureanu Mihaela Director General - DGASPC Sector 3

Orice cerere a unui parinte este soluționata. Poate ca dureaza o sapiâmâna, doua fi in momentul acela i-am dat raspunsul.

Dl. Consilier Petresen Cristian

Raspunsul dumneavoastra este din 12.12.2019 fi nu se mtrevede vreo rezolvare prea curand. Revin, ca nu are rost sa continuam pe partea de asistenta sociala, doar era un semnal de alarma ca ne permitem sa platim 15 mii de lei unui director de salubritate, in conditiile in care copiii cu handicap grav nu au asigurat un msotitor care nu are alta sursa de venit.

Dna Presedinte de sedintă Vaduva luliana

Mulpimim, domnule consilier. Domnule Consilier Pelinaru.

Dl. Consilier Pelinaru Cornel

La multi ani, la toată lumea! Ma bucur sa va vad pe top vigurosi, cu pofta de muncă si aș vrea sa va supun atenpei un aspect. Salariul, retributia unui funcponar, a unui om, se stabilește in masura în care el indeplineste niste atribupi. Este stabilit in baza unei analize, a unei hotarari, a unei aprobari. Nu mi se pare normal sa comparam salariul șefului de la salubrizare, care nu are zi, noapte. Daca ar fi fost iama cum trebuie anul asta, nu avea zi, noapte, nu avea aragaz si era acolo intre ei, murea cu ei, acolo, pe strada si la obiective. Deci, ce vreau sa va spun? Nu trebuie sa ne uităm la salariu, nu fac un caz din salariul celui de la salubrizare, de la deszapezire. Ce facem, revenim la comunism? Facem egalitate? Fiecare, pentru cat muncește, atat trebuie sa caștige. Sunt oameni care muncesc mai mult, a caror ocupape, a caror munca este de mai mare importantă si aștia trebuiesc rasplatip ca atare. Nu vreau sa lungesc discuția! Va mulțumesc!

Dna Președinte de sedinta Vaduva luliana

Multumim, domnule consilier. Domnule Consilier Malureanu.

Dl. Consilier Malureanu Liviu

Salariul brut sau net, in grila?

Dna Presedinte de sedinta Vaduva luliana Salariile sunt conform grilei. Brutui!

Alte propuneri, obiecpuni? Nu sunt. Votap, va rog!


Cu 15 voturi pentru, 3 impotriva, 5 abtineri si 2 consilieri ofe niț au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Declar inchisa ședința! O zi buna in continuare!


A

intocmit:   Buhoci Cristina Mihaela

ECTORULUI 3,Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes {Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin laoob Cezar Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin ionut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Marinescu lonela


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Malureanu Liviu


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Moldoveanu Lucian lonel


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin lacob Cezar

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 2 )

Fatu Adrian

No-Voting ( Total: 2 )

Marinescu lonela


Cornea nu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin ionut


Tudorache Andrei Cristian


Moldoveanu Lucian lonel


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Moldoveanu Lucian lonel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Vaduva luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1 )

Marinescu Ionela

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoieta Mariana

Fleancu Florin lacob Cezar Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1 )

Marinescu lonela


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Eiena

Sima Elena Daniela Vaduva luliana


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Voinea Inocentiu loan


Yes ( Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin lacob Cezar

Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

No { Vote: 0 )

Abstain (Vote: 3 )

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1 )

Marinescu lonela


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Tudorache Andrei Cristian

Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

Name Ust


Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin lacob Cezar

Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 1)

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian

Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Danieia Vasiliu Mariana


Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoieta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Vaduva luliana

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vasiliu Mariana

Fieancu Florin Marinescu loneia Petrescu Elena Tudor Eiena Voicu Alin lonut

No (Vote: 5)

Enachescu Marian Daniel Petrescu Cristian

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 5 )

Fatu Adrian

Sima Elena Daniela

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

Moldoveanu Lucian lonel

No-Voting ( Total: 0)

Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoieta Mariana Hontaru Valerica Pelinaru Cornel

Radu Constantin Vaduva luliana

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Fleancu Florin Marinescu loneia Popescu Romeo T udor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 6)

Enachescu Marian Daniel

Malureanu Liviu

Fatu Adrian Petrescu Cristian

lacob Cezar

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 3 )

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian lonel

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1)

Paunica Adriana

Yes (Vote: 15)

Baetica Nicoieta Mariana Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana

No (Vote: 4)

Enachescu Marian Daniel Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 5 )

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian ionel

No-Voting (Total: 1 )

Fleancu Florin


Corneanu Antonio Ciprian Marinescu lonela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Malureanu Liviu


Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Petrescu Cristian


lacob Cezar


Proposal Name:

1 Punctul suplimentar 1

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoieta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiiiu Mariana

No (Vote: 3)

lacob Cezar

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 1 )

Fleancu Florin


Cornea nu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Malureanu Liviu

Gutium Narcisa-Veronica

Enachescu Marian Daniel Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

Voinea Inocentiu loan

Moldoveanu Lucian lonel

Proposal Name:

2 Punctul suplimentar 1

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoieta Mariana

Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1)

Voinea inocentiu loan

Abstain ( Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


1/14/2020 5:06:37 PM


Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Moldoveanu Lucian ionei


Proposal Name:

2 Punctul suplimentar 2

Yes (Vote: 15}

Baetica Nicoieta Mariana Hontaru Valerica Paunica Adriana Radu Constantin Vaduva luliana

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela Vasil i u Mariana

Fleancu Florin Marinescu loneia Petrescu Elena Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Petrescu Cristian

Abstaln (Vote: 5)

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian lonei

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Popescu Romeo

Voinea Inocentiu loan

1/14/2020 5:06:51 PM