Proces verbal din 13.07.2020

PV al sedintei extraordinare din 13.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.07.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 3144/CP/09.07.2020.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La ședință a participat un număr de 23 consilieri locali din numărul total de 3 L

Au lipsit următorii consilieri: Comeanu Antonio Ciprian, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Ana-Iulia, Petrescu Cristian, Tudorache Andrei-Cristian, Tudorache Liva, Voinea Inocențiu-Ioan.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 13.07.2020.

In sală sunt prezenți 22 de consilieri. Având în vedere că ședința are loc într-o sală care nu are sistem electronic de votare, modalitatea de vot va fi prin ridicarea mâinii.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.06.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 159D, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil funcțiune mixtă cu RHpropus = Ds+P+4E-

5/6Eretrase, pe un teren situat în Strada Popa Stoica Farcaș nr. 36 (fost nr. 88), Strada Popa Stoica din Farcaș nr. 38, Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abține 1 consilier: Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă - depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus = Pînalt/P+IE, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3””. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 4 consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian-Daniel, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august 2020”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL a acordului cadru având ca obiect „Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3””. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 4 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu.

împotrivă 1 consilier: Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, a contractului având ca obiect ‘Achiziție chiller -instalație ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)””. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Gutium Narcisa-Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.


Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect” Achiziționarea de servicii de trasare fi retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3””, Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Nu a votat 1 consilier: Fleancu Florin.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Belu-Sima Elena-Daniela, Gutium Narcisa-Veronica, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind numirea membrului - Administrator 6-în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant - Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu simt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020, cu completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 abțineri, 1 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: Enăchescu Marian-Daniel.

Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 5 abțineri, 1 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost aprobat/

împotrivă 1 consilier: Enăchescu Marian-Daniel.


Se abțin 5 consilieri: Dumitru Constantin, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

A venit domnul consilier Galbenu Mircea-Mihai.

Sunt prezenți 23 de consilieri.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul2020 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, 6 împotrivă și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 6 consilieri: Dumitru Constantin, Enăchescu Marian-Daniel, Galbenu Mircea-Mihai, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

Se abține 1 consilier: Gutium Narcisa-Veronica.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a trei puncte de lucru de către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 6 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel.

în sală au rămas 22 de consiliei.

A plecat doamna consilier Păunică Adriana.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru achiziționarea de coșuri de gunoi și suporți pentru depozitare saci”. Propuneri, obiecțiuni?

Nu sunt. Votați, vă rog!                                            _

Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

împotrivă 1 consilier: lacob Cezar.

Se abțin 4 consilieri: Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, Mălureanu


Liviu, Moldoveanu Lucian - Ionel. Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ IULIANA VĂDUVA

SECTORULUI 3


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele consemnate de către președintele de ședință, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 13.07.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

1/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

Iz"

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

A

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

iz

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

Iz-

7

ENE STELIAN-BOGDAN

A

8

FĂTU ADRIAN

A

9

FLEANCU FLORIN

t/

10

GALBENU ANA-IULIA

A

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

A

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

i/

14

IACOB CEZAR

y

15

MARINEAȚĂ MARCEL

cZ

16

MARINESCU IONELA

i/

17

MĂLUREANU LIVIU

tz"

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

iz"

19

PĂUNICĂ ADRIANA

Z

20

PELINARU CORNEL

IZ

21

PETRESCU CRISTIAN

A-

22

PETRESCU ELENA

Lz"

23

POPESCU ROMEO

\y

24

RADU CONSTANTIN

c/

25

TUDOR ELENA

\s

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

A

27

TUDORACHE LIVIA

A

28

VASILIU MARIANA

lZ

29

VĂDUVA IULIANA

(Z

30

VOICU ALIN-IONUȚ

iZ

31 1

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

/V

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.06.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

xj

7

ENE STELIAN-BOGDAN

Pt

8

FĂTU ADRIAN

Pr

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

ÎX

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

___k__

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

xJ

16

MARINESCU IONELA

\J

17

MĂLUREANU LIVIU

V

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

xj

19

PĂUNICÂ ADRIANA

\J

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

(X

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

\j

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

(X

27

TUDORACHE LIVIA

tx

28

VASILIU MARIANA

\/

29

VĂDUVA IULIANA

\/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

__h__

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Niță Elinescu nr. 6B (fost nr. 18), Sector 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  A

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  A

  8

  FĂTU ADRIAN

  A

  9

  FLEANCU FLORIN

  \J

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  \J

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \J

  16

  MARINESCU IONELA

  \J

  17

  MĂLUREANU LI VIU

  \J

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  A

  22

  PETRESCU ELENA

  \j

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  \J

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  IX

  27

  TUDORACHE LIVIA

  _____A

  28

  VASILIU MARIANA

  \J

  29

  VĂDUVA IULIAN A

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  ________Ik

  1

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifatnilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 159D, Sector 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \J

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  Pi

  8

  FĂTU ADRIAN

  A

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-1ULIA

  ____k

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  tx

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  </

  13

  HONȚARU VALERICA

  u

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  \/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  \J

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  XJ

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  cx

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  \J

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  PX

  27

  TUDORACHE LIVIA

  &

  28

  VASILIU MARIANA

  \J

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  K

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil funcțiune mixtă cu RHpropus = Ds+P+4E-5/6Eretrase, pe un teren situat în Strada Popa Stoica Farcaș nr. 36 (fost nr. 88), Strada Popa Stoica din Farcaș nr. 38, Sector 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \J

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  k/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  &

  9

  FLEANCU FLORIN

  xj

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  ______a.

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  £

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \f

  16

  MARINESCU IONELA

  \J

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  k/

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  ________Pk

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  \y

  25

  TUDOR ELENA

  \j

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRIST1AN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  _

  (X

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  x/

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  k

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire (tip hală) cu funcțiune mixtă—depozitare și servicii/birouri, cu RHpropus=Pînalt/P+IE, pe un teren situat în Strada Soldat Ghețu Anghel nr. 90D, lot 3 (provizoriu Strada Brățării nr. 125H), Sector 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  Pt

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \/

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  R

  8

  FĂTU ADRIAN

  R

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  R

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  \f

  14

  IACOB CEZAR

  \J

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  \J

  17

  MĂLUREANU LI VIU

  V/

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  \f

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  A

  22

  PETRESCU ELENA

  \J

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  \/

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  A

  27

  TUDORACHE LIVIA

  ____L

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  A

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului referitor la serviciul public privind ridicarea, transportul, depozitare și eliberarea vehiculelor/remorcilor staționate neregulamentar, aprobat prin HCLS 3 nr. 312/27.07.2017, cu modificările și completările ulterioare

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /
  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \J

  2

  BELU-SIMA ELENA-DAN1ELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  £

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  (X

  22

  PETRESCU ELENA

  v/

  23

  POPESCU ROMEO

  \/

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  (X

  27

  TUDORACHE LIVIA

  h

  28

  VASILIU MARIANA

  \/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \J

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  k

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august 2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  &

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  \J

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-TULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  PX

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  k/

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  N/

  16

  MARINESCU IONELA

  k/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  V

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  tx

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  Pv

  27

  TUDORACHE LTVIA

  Pi

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  FX

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale în temeiul OUG nr. 69/2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

\/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

\/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

PY

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

V

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

F\

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

(X

12

GUTTUM NARCISA-VERONICA

V

13

HONȚARU VALER1CA

14

IACOB CEZAR

V

15

MARINEAȚĂ MARCEL

V

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

\J

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

V

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

\J

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

\J

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTTAN

1X

27

TUDORACHE LIVIA

5X

28

VASILIU MARIANA

v

29

VĂDUVA IULIANA

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

Pc

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a acordului cadru având ca obiect ”Servicii de refacere pavaje și borduri în Sectorul 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  *

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  VZ

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  (X

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  \S

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  kZ

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  v/*

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  &

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  xj

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, a contractului având ca obiect “Achiziție chiller-instalație ventUare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)“

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  h

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  ___k

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  ____k

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  \/

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \>

  16

  MARINESCU IONELA

  \f

  17

  MĂLUREANU LTVIU

  v/

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  __V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \l

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  A

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  \i

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  \J

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \r

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  Pr

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului având ca obiect „ Achiziționarea de servicii de trasare și retrasare a parcărilor pe raza Sectorului 3”

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  X

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \J

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  X

  8

  FĂTU ADRIAN

  IX

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  (X

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  ox

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERJCA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PÂUNICĂ ADRIANA

  K/

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  Pi

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  X

  27

  TUDORACHE LIVIA

  ___k

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  (X

 • 12. Proiect de hotărâre privind acordul referitor la atribuirea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a contractului având ca obiect achiziționarea de termoscannere  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  _______k.

  8

  FĂTU ADRIAN

  _______EL

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  V

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LI VIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  \J

  19

  PĂUNICÂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  vJ

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \f

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 13. Proiect de hotărâre privind numirea membrului -Administrator 6 - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRLNr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

yy

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

A

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

_____Cl

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

*

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA- VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

V

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

V

17

MĂLUREANU LIVIU

\y

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\y

20

PELINARU CORNEL

V

21

PETRESCU CRISTIAN

A

22

PETRESCU ELENA

\j

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

xj

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

Fx

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

V

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

Pr

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 • 14. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant - Administrator 1 - în Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  F\

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  \/

  17

  MÂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANĂ

  \/

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  xy

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  p

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  pf

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobată prin HCLS 3 nr. 92/13.04.2020, cu completările ulterioareNr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

V

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

F\

4

DOBRE ALEXANDRU

V

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

(X

8

FÂTU ADRIAN

(X

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

f\

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

&

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

\y

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

15

MARINE AȚĂ MARCEL

V

16

M ARINESCU IONELA

V

17

MÂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

k/

21

PETRESCU CRISTIAN

IX

22

PETRESCU ELENA

\J

23

POPESCU ROMEO

V

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

IX

27

TUDORACHE LIVIA

(X

28

VASILIU MARIANA

\j

29

VĂDUVA IULIANA

\/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

tx-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ /

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor utilaje din patrimoniul societății

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  V

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  V

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  V

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  «x

  8

  FĂTU ADRIAN

  IX

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  h

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  ________a.

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  yy

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  </

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  Pt

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  fx

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  Pv

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \Z

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  x/

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  <7

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  V

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  V

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V 1

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  Ps

  22

  PETRESCU ELENA

  \J

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  \J

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  k/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  Pt

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a trei puncte de lucru de către societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  \J

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO OPRI AN

  A

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  A

  8

  FĂTU ADRIAN

  A

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  A

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  \J

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  \1

  13

  HONȚARU VALERICA

  V

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  V

  16

  MARINESCU IONELA

  \J

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  \J

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \J

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  Pk

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  \J

  24

  RADU CONSTANTIN

  V

  25

  TUDOR ELENA

  \J

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  A

  TI

  TUDORACHE LIVIA

  A

  28

  VASILIU MARIANA

  \J

  29

  VĂDUVA IULIANA

  U

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  V

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  ___ ftl

 • 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea Greenwise Solutions SRL pentru achiziționarea de coșuri de gunoi și suporți pentru depozitare saci

  Nr. ort.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  V

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  </

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  h

  8

  FĂTU ADRIAN

  _______L.

  9

  FLEANCU FLORIN

  V

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  h

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚÂ MARCEL

  k/

  16

  MARINESCU IONELA

  V

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICÂ ADRIANA

  4

  20

  PELINARU CORNEL

  V

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  \J

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  &

  27

  TUDORACHE LIVIA

  Pt

  28

  VASILIU MARIANA

  V

  29

  VĂDUVA IULIANA

  V

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

PREZENTĂ CONSILIERI LOCALI ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ - 13 IULIE 2020

Nr. ort.

NUME și PRENUME

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

?

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNE ANU ANTONIO CIPRIAN

-

4

DOBRE ALEXANDRU

9

5

DUMITRU CONSTANTIN

__1______

6

ENACHESCU MARIAN-DANIEL

p

7

ENE STELIAN-BOGDAN

X

8

FĂTU ADRIAN

//

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

p

13

HONȚARU VALERICA

p

14

IACOB CEZAR

p

15

MARINEAȚĂ MARCEL

?

16

MARINESCU IONELA

p

17

MĂLUREANU LI VIU

p

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

p

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

?

21

PETRESCU CRISTIAN

A-

22

PETRESCU ELENA

________t__________

23

POPESCU ROMEO

?

24

RADU CONSTANTIN

f

25

TUDOR ELENA

________£__________

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

â_______

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

P

29

VĂDUVA IULIANA

P

30

VOICU ALIN-IONUȚ

9

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN