Proces verbal din 10.02.2020

PV al sedintei extraordinare din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


PROCESUL VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 10.02.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de către Primarul Sectorului 3 prin dispoziția înregistrata cu nr. 569/CP/06.02.2020.

La ședintâ au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoita, doamna Viceprimar - Elena Petrescu si domnul Secretar General al Sectorului 3 -Marius Mihaita.

Au fost invitati sa participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum si din subordinea Consiliului Local.

La ședinta a participat un numar de 25 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit nemotivat domnii consilieri: Dumitru Constantin, Galbenu Ana Iulia, Galbenu Mircea Mihai, Malureanu Liviu, Tudorache Livia si Voinea Inocenpu loan.

Dna Președinte de sedinta Vaduva Iuliana

Buna ziua, doamnelor si domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitati! Declar deschisa sedinta extraordinara din data de 10.02.2020. in sala sunt prezenp 25 de consilieri. Va supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votap, va rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 abtinere si 2 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobata.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.00.2020”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 24 voturi pentru si 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu cu fuctiune mixta - locuire, servicii si comert, cu RHpropus = S+P+1OE+Duplex, pe un teren situat in Calea Dudesti nr. 186, Sector 3””. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votap, va rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 impotriva, 3 abpneri si 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuința             cu RHpropus =

S+P+2E, pe un teren situat in Strada Soldat Spiridon Matei nr. 21, Sector 3””. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votați, va rog!


Cu 20 voturi pentru, 2 abțineri si 3 consilieri care nu au votat, hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu„Supraetajare cu 2 niveluri a construcției existente -spațiu comercial (parter), rezultând un imobil cu funcțiune mixta - RHpropus = P+2E, pe un teren situat în Strada Liviu Rebreanu nr. 27A, Sector 3””. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 împotriva, 2 abtineri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind modificarea HCLS 3 nr. 789/19.12.2019, referitoare la Contractului de credit pentru investitii nr. 0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 1 impotriva, 5 abtineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind modificarea HCLS3 nr. 788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva, 3 abtineri si 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarareprivind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020”. Propuneri, obiectiuni? Doamna Consilier Paunica.

Dna Consilier Păunică Adriana

Multumesc, doamna presedinte. Am de facut un amendament, la punctul 7 și anume:

„In lista de investitii la capitolul 51.02.01.03 pozipa:

  • -  “Studii de fezabilitate - creșterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Sos. Mihai Bravu (de la intersectia cu Strada Baba Novac pana la Strada Laborator), se va citi:

  • -  “Studii de fezabilitate - cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la intersectia cu Strada Baba Novae pana la Strada Penes Curcanul). Iar suma alocata va fi de 1.800 mii lei in loc de 1.300 mii lei

Totodata pentru pozitia:

  • -  “Studii de fezabilitate - cresterea mobilitatii urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șos. Mihai Bravu (de la Strada Laborator pana la Strada Penes Curcanul), suma alocata va fi de 800 miii lei în loc de 1300 mii lei.”

Mulpimesc.

Dna Președinte de sedintă Văduva Inliana


Mulțumim, doamna consilier. Va supun spre aprobare amendamentul consilier. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri si 1 consilier care nu a votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Va supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotriva și 5 abtineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale „Aăminiî1raâie” utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”. Propuneri, obiectiuni? Doamna Consilier Paunica.

Dna Consilier Păunică Adriana

Mulpimesc, doamna presedinte. Rog sa se indrepte eroarea din anexa 5, a acestui proiect de hotarare și anume: la poz. 4, Director Adjunct, în loc de 16.200 lei, este 12.600 lei. Mulpimesc.

Dna Președinte de ședința Văduva Iuliana

Multumim. Alte propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 2 Împotriva, 4 abtineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind actualizarea Anexei nr. 6 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenti unor obiective de investiții privind creșterea eficientei energetice si modernizarea unor unitafi de învătamant din Sectorul 3, cu modificarile ulterioare”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 22 voturi pentru, 1 impotriva si 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarareprivind actualizarea Anexelor nr. 3, 4, 12, 13, 15 si 16 la HCLS 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenfi unor obiective de investitii privind cresterea eficieufei energetice si modernizarea unor unitati de învățamânt din Sectorul 3, cu modificarile ulterioare”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votap, va rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 abiinere si 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societătii Administrarea Domeniului Public Bucuresti SA”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva si 5 abtineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societățiî Administrare Active Sector 3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă si 5 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societdtii OPS3 -Ordine fi Protecție S3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 impotriva și 5 abtineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri fi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societdtii Internet fi Tehnologie S3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva si 5 abtineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri fi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societdtii Algorithm Construcții S3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva, 4 abtineri si 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri fi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societdtii SD3-Salubritate siDeszapezireS3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 impotriva, 5 abtineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri fi cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societdtii Algorithm Residential S3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 16 voturi pentru, 3 impotriva si 6 abtineri, proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societafii Administrare StrăziS3 SRL”. Propuneri, obiectiuni? Nu sunt. Votati, va rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 impotriva și 5 abtineri, proiectul de hotarare a fost aprobat. Declar ședința închisă. O zi bună în continuare!Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu lonela Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Ene Stelian Bogdan

Jo-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian

Radu Constantin Vaduva luliana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu MarianaProposal Name: Punctul 1 Aprobarea P-V

S.O. 31.01.2020

Yes ( Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaduva luliana


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Marinescu lonela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin lacob Cezar Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 0 )

,o-Voting (Total: 1)

Fatu AdrianYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Moldoveanu Lucian lonel

Abstain (Vote: 3 )

Ene Stelian Bogdan

v-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Vaduva luliana


Gutium Narcisa-Veronica

Radu Constantin


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Tudor Elena Vasiliu Mariana


Marineata MarcelYes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Marineata Marcel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaduva luliana


Moldoveanu Lucian lonelYes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 2 )

Marineata Marcel

i-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Moldoveanu Lucian lonel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vaduva lulianaA5


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 5)

Enachescu Marian Daniel Moldoveanu Lucian lonel

o-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Gutium Narcisa-Veronica


Petrescu Cristian


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana


lacob CezarYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain ( Vote: 3 )

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana

Petrescu Cristian

Moldoveanu Lucian lonel


/"


Proposal Name:

Amend ament 1

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 7 )

Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

>Voting (Total: 1)

lacob Cezar


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Ene Steiian Bogdan Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana


Fatu Adrian

CristianYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian lonel

"o-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana


Petrescu Cristian lacob CezarYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Marinescu lonela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 2)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

o-Voting (Total: 2 )

Marineata Marcel


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Petrescu Cristian

Gutium Narcisa-Veronica


Moldoveanu Lucian lonel


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana


lacob CezarYes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu lonela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 0 )

o-Voting (Total:2)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu MarianaYes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting {Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin lacob Cezar

Moldoveanu Lucian lonel Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Pelinaru Cornel


Dobre Alexandru Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian lonel

o-Votlng (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Vaduva luliana


Petrescu Cristian lacob CezarYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian lonel

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Vaduva luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob CezarYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1)

Ene Stelian Bogdan

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian lonel

No-Voting ( Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Cristian Radu Constantin Vaduva luliana


Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob CezarYes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian lonel

'o-Voting (Total: 0 )

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Petrescu Cristian lacob CezarYes { Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 4 )

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian lonel

lo-Voting (Total: 1 )

Tudorache Andrei Cristian

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica


Petrescu Cristian lacob CezarYes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 5 )

Fatu Adrian Moldoveanu Lucian lonel

>Voting (Total: 1)

Paunica Adriana


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Vaduva luliana


Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Petrescu Cristian


Iamb CezarYes (Vote: 16)

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 6)

Baetica Nicoleta Mariana lacob Cezar


Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian lonel

Fleancu Florin Marinescu lonela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Petrescu Cristian

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

lo-Voting (Total: 0)Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 3)

Enachescu Marian Daniel

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian lonel

'o-Voting (Total: 0)

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Voicu Alin lonut

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian


Petrescu Cristian lacob Cezar