Proces verbal din 09.03.2020

PV al sedintei extraordinare din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 09.03.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 1057/CP/05.03.2020.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 25 consilieri locali din numărul total de 31.

A lipsit motivat: Dobre Alexandru.

Au lipsit nemotivat: Dumitru Constantin, Galbenu Ana lulia, lacob Cezar, Petrescu Cristian și Voinea Inocențiu loan.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 09.03.2020.

în sală sunt prezenți 25 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le Consilier Corneanu.

DL Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua! Stimată doamnă președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ședinței extraordinare din data de 09.03.2020, cu un singur proiect de hotărâre, conform Dispoziției nr. 1077/09.03.2020. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă și 5 abțineri, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri și 1 consilier care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.02.2020”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru și 1 consilier care nu a votat, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

/ */

Cu 24 voturi pentru și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a foitaprc

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privindxtâlgo derulării contractelor încheiate de societatea AS3 —Administrare StrăziS3 SRL”. Ftob obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna Consilier Pâunică Adriana

Mulțumesc, doamna Președinte. Am de făcut un amendament la acest punct și anume: propun eliminiarea din tabel a poziției 27, respectiv, contractul încheiat cu firma VEGO.

Dna Președinte de ședința Văduva luliana

Mulțumim! Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier care nu a votat, amendamentul domnei consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. 0 propun în Consiliul de Administrație, pe doamna Sandu Raluca, iar ca președinte al Consiliului de Administrație pe Nedelia Nicolae. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? O să facem propuneri și pentru punctul 6, pentru că ambele puncte sunt cu vot secret.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „ Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant”. Doamna consilier Păunică.

Dna Consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna Președinte. îl propun în Consiliul de Administrație pe domnul Burghelia Gheorghe.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu simt. Vă rog, să pregătiți buletinele de vot!

Sunteți de acord să votăm punctul suplimentar?

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor Contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon””.

Propuneri, obiecțiuni, pentru punctul suplimentar?

Cu 14 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri și 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

- ARE LOC VOTAREA -

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Vă rog să aduceți buletinele de vot!

îi dau cuvântul domnului secretar al Comisiei de Validare, domnul Popescu Romeo.

Dl. Consilier Popescu Romeo

Vă mulțumesc, doamna președinte. La punctul numărul 5, pentru funcția de președinte al Consiliului de Administrație, s-a făcut o singură nominalizare, domnul Nedelia Nicolae, cu 14 voturi DA, 3 voturi NU, 8 voturi ANULATE.

Și tot aici avem pentru administratorul 3 provizoriu, doamna Raluca Sandu, a obținut 12 voturi DA, 5 voturi NU, 8 voturi ANULATE.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim. Ca urmare a faptului că doamna Raluca Sandu nu a fost votată, proiectul de hotărâre se modifică în mod corespunzător. Vă rog să votați proiectul de hotărâre de la punctul 5.

Cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri și 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6. Domnule Secretar.

Dl. Consilier Popescu Romeo

Vă mulțumesc, doamna președinte. Pentru funcția de administrator 1 provizoriu, a fost făcută o singură propunere, domnul Burghelia Gheorghe. A obținut 13 voturi DA, 5 voturi NU, 7 voturi ANULATE.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana


Mulțumim! Votați, vă rog, proiectul de hotărâre, care se modifică în mod corespunzător. Cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Declar ședința închisă. O zi bunjj ontinuare!
Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:3)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0 )


Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Malureanu Liviu

Fatu Adrian T udorache Livia

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Moldoveana Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica


Proposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Fleancu Florin

Malureanu Lîviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

T udorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai


Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă lulîana


Moldoveanu Lucian IonelProposal Name:

Punctul 1

Aprobare procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 26.02.2020

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Ene Stei ian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutrum Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Malureanu Liviu

Proposal Name:

Punctul 2

Proiect de hotarare privind aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care vor fi prestate activitati in folosul comunității de către contravenientii persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activitati in folosul comunității

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Pa unica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Moldoveana Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana


Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonutProposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Țudorache Andrei Cristian

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Tudorache Livia

Proposal Name:

Punctul 3 Proiect de hotarare privind aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luiiana

No (Vote:4)

Galbenu Mircea Mihai Tudorache Livia

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 4)

Ene Stei ian Bogdan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Ma Iu rea nu Liviu

No-Voting (Total: 0 )

Proposal Name:

Punctul 4

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL

Yes (Vote:15)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:4)

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mircea Mihai

Țudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Abstain ( Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1 )

Fleancu Florin

Proposal Name:

Punctul suplimentar i

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL in vederea incheierii unor Contracte de proiectare

Yes (Vote: 14)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Radu Constantin

Văduvă luliana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut

Fleancu Florin Marinescu Ionela Popescu Romeo Tudor Elena

No (Vote: 3)

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Abstain (Vote: 5 )

Ene Stei ian Bogdan Malureanu Liviu

Fatu Adrian Tudorache Livia

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 3)

Corneanu Antonio Ciprian

Petrescu Elena

Vasiliu Mariana

Proposal Name:

Punctul 5

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui membru in Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie si declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

Yes (Vote: 16)

Baetica Nicoleta Mariana

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1)

Galbenu Mircea Mihai

Abstain (Vote: 7)

Ene Stei ian Bogdan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Fleancu Florin

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Punctul 6

Proiect de hotarare privind incetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL si declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant


Yes (Vote:15)

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana


Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fleancu Florin

Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin ionut


No (Vote:1)

Galbenu Mîrcea Mihai


Abstain (Vote: 9)

Baetica Nicoleta Mariana Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 0 )


Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian


Fatu Adrian

Marineata Marcel

Tudorache Livia