Proces verbal din 08.05.2020

PV al sedintei extraordinare din 08.05.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 08.05.2020

Convocarea acestei ședințe a fbst făcută de Primarul Sectorului 3 prin Dispoziția nr. 1969/04.05.2020, completată prin Dispoziția nr. 2069/07.05.2020.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar General al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

Președintele de ședință face prezența consilierilor locali, prin apel nominal.

La începutul ședinței a participat un număr de 19 consilieri locali din numărul total de 31 de consilieri locali în funcție.

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin, Ene Stelian-Bogdan, Fătu Adrian, Galbenu Ana-Iulia, Galbenu Mircea-Mihai, Gutium Narcisa-Veronica, lacob Cezar, Mălureanu Liviu, Moldoveana Lucian-Ionel, Petrescu Cristian, Tudorache Livia și Voinea Inocențiu-Ioan.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați! Declar deschisă ședința extraordinară din data de 08.05.2020. în sală sunt prezenți 19 de consilieri. Având în vedere că ședința are loc într-o sală care nu are sistem electronic de votare, modalitatea de vot va fi prin ridicarea mâinii.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Propuneri, obiecțiuni? D-le Consilier Voicu.

Dl, Consilier Voicu Alin-Ionut

Bună ziua! Stimată doamnă președinte, stimați colegi, propun suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.05.2020, cu 4 proiecte, conform Dispoziției nr. 2069/07.05.2020. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, „Aprobarea procesului-verhal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.04.2020”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 19 voturi pentru, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny”- Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizarea -Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu” - Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”.

Propuneri, obiecțiuni?

Cu 19 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Păunică Adriana, Tudorache Andrei-Cristian.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Băiețică Nicoleta Mariana, Enăchescu Marian-Daniel, Tudorache Andrei-Cristian.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City InvestS3 SRL”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Fleancu Florin, Tudorache Andrei-Cristian.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 2 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Tudorache Andrei-Cristian.

Trecem la punctul 1 suplimentar, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor contracte tripartite cu societățile Eco Sud SA și Iridex Group Import Export SRL

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 2 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Tudorache Andrei-Cristian.

Trecem la punctul 2 suplimentar, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje cu societatea Grădinariu Import Export SRL”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 3 consilieri: Enăchescu Marian-Daniel, Păunică Adriana, Tudorache Andrei-Cristian.

în sală sunt prezenți 20 de consilieri. Este prezent și domnul Fătu Adrian.

Trecem la punctul 3 suplimentar, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea vânzării a două utilaje second hand”.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Se abțin 4 consilieri: Băiețică Nicoleta Mariana, Enăchescu Marian-Daniel, Fătu Adrian, Tudorache Andrei-Cristian.

Trecem la punctul 4 suplimentar, de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind

acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-


Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societățile Ortogonal Construct SRL, Addict Invest SRL și International Cooling Systems SRL

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. /

împotrivă 1 consilier: Enăchescu Marian-Daniel.           /

Se abțin 2 consilieri: Fătu Adrian, Tudorache Andrei-Cristian.


Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele consemnate de către președintele de ședință, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Aprobarea suplimentării ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local


Sector 3 din data de 08.05.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA      </

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN   J

4

DOBRE ALEXANDRU          |/

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

l/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

r—•

9

FLEANCU FLORIN              {/

l/

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

■*

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

1/

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

\J

23

POPESCU ROMEO

l/

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

~\7~

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

t/

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

1/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

£/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚAAprobarea ordinii de zi, inclusiv suplimentarea, a ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 08.05.2020

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

lZ

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

t/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

tz

4

DOBRE ALEXANDRU

cZ

5

DUMITRU CONSTANTIN

«—”

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

lZ

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

1/

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

IZ

16

MARINESCU IONELA

17

MÂLUREANU LIVIU

T--*

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

V

20

PELINARU CORNEL

l/

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

iZ

23

POPESCU ROMEO

tz

24

RADU CONSTANTIN

1/

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

L/

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

iZ

29

VĂDUVĂ IULIANA

30

VOICU ALIN-IONUȚ

V

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 29.04.2020

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  l/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  <—■

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERIC A

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  \2

  16

  MARINESCU IONELA

  1/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  r—

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  V

  20

  PELINARU CORNEL

  \J

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  1/

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  i/:

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  _____A

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  /I

  30

  VOICU ALIN-IONUT

  >

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lwcrăn capitale de creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare - Colegiul Anghel Saligny”-Corp B și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  1/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  iZ

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  (Z

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  1/

  16

  MARINESCU IONELA

  l/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  -

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \^/

  20

  PELINARU CORNEL

  \/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  1/

  23

  POPESCU ROMEO

  ___IZ___

  24

  RADU CONSTANTIN

  1/

  25

  TUDOR ELENA

  __ZL__

  26

  TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

  27

  TUDORACHE LIVIA

  <-*■—

  28

  VASILIU MARIANA

  (/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  iZ

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice si modernizarea - Colegiului Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu” - Corp C2 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  J

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  V

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  --7

  9

  FLEANCU FLORIN

  1/

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-M1HAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  k/

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  V

  23

  POPESCU ROMEO

  l/*

  24

  RADU CONSTANTIN

  1/

  25

  TUDOR ELENA

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  iz

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  u

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \J

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  ’—

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  1/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  l7

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  —*

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  7

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  \/

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  1/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  7

  24

  RADU CONSTANTIN

  17

  25

  TUDOR ELENA

  V

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  17

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  29

  VĂDUVA IULIANA

  7

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  7

  31

  VOINEA INOCENȚIU-IOAN

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Provider Plus Services SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  t/

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  \J

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \^/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  ■ —

  8

  FĂTU ADRIAN

  *

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  '—■

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  1 ****

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  '—■

  13

  HONȚARU VALERICA

  \/

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  16

  MARINESCU IONELA

  y

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  ’Z

  20

  PELINARU CORNEL

  \/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  IZ

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  ^y

  25

  TUDOR ELENA

  IZ

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  \z

  27

  TUDORACHE LIVIA

  ’—’ _

  28

  VASILIU MARIANA

  \y

  29

  VĂDUVA IULIANA

  l/

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  \y

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • 6. Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/.

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  \y

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRLAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  iz

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  T—*

  12

  GUTIUM NARCISA-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  1/

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  \/

  20

  PELINARU CORNEL

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  23

  POPESCU ROMEO

  V

  24

  RADU CONSTANTIN

  25

  TUDOR ELENA

  IZ

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  iz

  27

  TUDORACHE LI VIA

  <—-1

  28

  VASILIU MARIANA

  1/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  IZ.

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  1/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  -----

 • 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

  Nr. crt.

  NUME și PRENUME

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  ABȚINERE

  1

  BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

  l/“

  2

  BELU-SIMA ELENA-DANIELA

  1/

  3

  CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

  1/

  4

  DOBRE ALEXANDRU

  L/

  5

  DUMITRU CONSTANTIN

  6

  ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

  1/

  7

  ENE STELIAN-BOGDAN

  8

  FĂTU ADRIAN

  9

  FLEANCU FLORIN

  10

  GALBENU ANA-IULIA

  11

  GALBENU MIRCEA-MIHAI

  12

  GUTIUM NARCIS A-VERONICA

  13

  HONȚARU VALERICA

  1/

  14

  IACOB CEZAR

  15

  MARINEAȚĂ MARCEL

  1/

  16

  MARINESCU IONELA

  17

  MĂLUREANU LIVIU

  18

  MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

  19

  PĂUNICĂ ADRIANA

  20

  PELINARU CORNEL

  \/

  21

  PETRESCU CRISTIAN

  22

  PETRESCU ELENA

  i/

  23

  POPESCU ROMEO

  24

  RADU CONSTANTIN

  1/

  25

  TUDOR ELENA

  \J

  26

  TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

  1/

  27

  TUDORACHE LIVIA

  28

  VASILIU MARIANA

  \/

  29

  VĂDUVA IULIANA

  30

  VOICU ALIN-IONUȚ

  1/

  31

  VOINEAINOCENȚIU-IOAN

  :N

SI. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a unor contracte tripartite cu societățile Eco Sud SA și Iridex Group Import Export SRL

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

'—■

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

1/

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

,—

9

FLEANCU FLORIN

1/

10

GALBENU ÂNA-IULIA

—-

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

z"-

13

HONȚARU VALERICA

v/

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

k/

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

25

TUDOR ELENA

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

1/

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

\J

29

VĂDUVA IULIANA

«/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

S2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție autovehicule și utilaje cu societatea Grădinariu Import Export SRL


Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

1/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

\^/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

4

DOBRE ALEXANDRU

\z

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

■—

9

FLEANCU FLORIN

V

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

*—■

12

GUTIUM NARCIS A-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

\y

16

MARINESCU IONELA

17

MĂLUREANU LIVIU

_

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

•—'

19

PĂUNICĂ ADRIANA

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

24

RADU CONSTANTIN

\y

25

TUDOR ELENA

V

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

V

29

VĂDUVA IULIANA

l/ \

30

VOICU ALIN-IONUȚ

x/

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA 5     99S3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL în vederea vânzării a două utilaje second hand

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

L/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

L/

4

DOBRE ALEXANDRU

5

DUMITRU CONSTANTIN

•—

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

*7 /

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

>

1/

9

FLEANCU FLORIN

10

GALBENU ANA-IULIA

<—

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

l/

14

IACOB CEZAR

r—

15

MARINEAȚĂ MARCEL

\/

16

MARINESCU IONELA

L/

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

19

PĂUNICĂ ADRIANA

\/

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

<---

22

PETRESCU ELENA

\y

23

POPESCU ROMEO

1/

24

RADU CONSTANTIN

\/

25

TUDOR ELENA

\Z

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

1/

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

\/

30

VOICU ALIN-IONUȚ

31

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

S4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societățile Ortogonal Construct SRL, Addict Invest SRL și International Cooling Systems SRL

Nr. crt.

NUME și PRENUME

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

1

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

1/

2

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

1/

3

CORNEANU ANTONIO CIPRIAN

1/

4

DOBRE ALEXANDRU

1/

5

DUMITRU CONSTANTIN

6

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

7

ENE STELIAN-BOGDAN

8

FĂTU ADRIAN

9

FLEANCU FLORIN

L/

10

GALBENU ANA-IULIA

11

GALBENU MIRCEA-MIHAI

12

GUTIUM NARCISA-VERONICA

13

HONȚARU VALERICA

\S

14

IACOB CEZAR

15

MARINEAȚĂ MARCEL

Y/

16

MARINESCU IONELA

1/

17

MĂLUREANU LIVIU

18

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

'—

19

PÂUNICĂ ADRIANA

\J

20

PELINARU CORNEL

21

PETRESCU CRISTIAN

22

PETRESCU ELENA

23

POPESCU ROMEO

vz

24

RADU CONSTANTIN

1/

25

TUDOR ELENA

\/

26

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

\/

27

TUDORACHE LIVIA

28

VASILIU MARIANA

29

VĂDUVA IULIANA

iz

30

VOICU ALIN-IONUȚ

\z

31

VOINEA INOCENȚIU-IOAN