Hotărârea nr. 99/2020

hcls 3 nr. 99 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.327562/CP/09,04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 327128/09.04.2020 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Procesul verbal nr. 326909/08.04.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Adresa nr. 327131/09.04.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 566/11.12.2018 privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul DecebaF',

 • -  HCLS3 nr. 760/28.11.2019 privind aprobarea listelor de cantități și devizului ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebar";

Luând în considerare:

* Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtL Se aprobă noile categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit, conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare, pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal” din cadrul Contractului de execuție nr. 279631/14.12.2018, prevăzute în Procesul verbal întocmit de Comisia de analiză, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă noua valoare a obiectivului de investiții „ Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal” la contractul de execuție nr. 279631/14.12.2018, în sumă de 110.378.154,85 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. $3

DIN 13.04.2020

'Alt A' PRIMĂRIA


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

www.primarie3.ro


TELEFON (004 oai) 318 03 33 * 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL investi tnachîz

Calea Du de ști nr. 191, Sector 3, 031


Nr. 326909/08.04.2020-H CLS 3 flJl. 9$ /Jă.oif.^o^o


APROBAT


PRIMAR


ROBERT SORIN NEGOLIA

PROCES VERBAL DE ANALIZA

Având in vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 566/11.12.2018 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L a contractului avand ca obiect „ Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal”

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 284/29.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale din Hotararea consiliului Local nr. 566/11.12.2018 privind atribuirea către Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L București a contractului avand ca obiect „ Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal”

■ S-a încheiat contractul de lucrări nr. 279631/14.12.2018, între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea Algorithm Residențial S3 S.R.L prin care Societatea Algorithm

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                        1

Residențial S3 S.R.L se obliga să execute, finalizeze și să întrețină lucrările pentru „Creșterea capacitatii de staționare și mobilitate a parcului auto in zona Decebal” in valoare de 110.379.265,56 Iei inclusiv TVA.

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 760/28.11.2019 privind aprobarea listelor de cantități și devizului ofertă revizuit conform notelor de comandă suplimentare și notelor de renunțare pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal”;

Actul Adițional nr. 740690/05.12.2019 la contractul de lucrări nr. 279631/14.12.2018 privind „Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal” privind reglarea valorii de contract, respectiv 110.378.292,31 Iei inclusiv TVA, in conformitate cu HCLS nr. 760/28.11.2019

 • ■   Adresa Direcției Investiții si Achiziții către societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 710243 din 14.11.2019 privind solicitarea unei soluții de proiectare si execuție pentru lucrări de reamplasare a rețelei de iluminat public pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal”, contractul de lucrări nr. 279631/14.12.2018 ;

• Adresa societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L nr. 2717/15.11.2019 Înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 717113 din 19.11.2019 prin care Algorithm Rezidențial S3 S.R.L isi exprima disponibilitatea de a executa lucrările de reamplasare rețea de iluminat public in cadrul contractului nr. 279631/14.12.2018 privind „Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal”.

 • ■ Adresa societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L nr. 1170/07.04.2020 înregistrata la Primăria Sectorului 3 cu nr. 326854 din 08.04.2020 privind înaintarea devizului oferta actualizat, in conformitate cu notele de constatare si dispozițiile de șantier, cuprinzând note de renunțare si note de comanda suplimentara.

Memoriul Justificativ in care au fost prezentate categoriile de lucrări la care au aparut schimbări de soluții si pentru care au fost emise dispoziții de șantier, dar si noi categori de lucrări

privind lucrări de reamplasare a rețelei de iluminat public, anexat ia adresa nr. 1170/07.04.2020 a

societății Algorithm Rezidențial S3 S.R.L;


PRIMĂRIA

iW SECTORULUI

BUCUREȘTI


Art. 19 „Ajustarea prețului contractului si coroborat” cu art. 21.1 „Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional incheiat intre părțile contractante”

încheiat azi 08.04.2020, data la care comisia de analiza s-a intrunit in vederea încheierii prezentului proces-verbal ca urmare a analizării devizului oferta pentru categoriile de lucrări noi privind reamplasarea rețelei de iluminat public si listelor de cantitati pentru noile categorii de lucrări rezultate in urma dispozițiilor de șantier si a devizului oferta actualizat conform notelor de renunțare si notelor de comanda suplimentara pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal” depuse de societatea Algorithm Rezidențial S3 S.R.L.

Se constata următoarele:

 • a)     Devizul oferta revizuit depus pentru contractul nr. 279631/14.12.2018 cuprinde categorii de lucrări noi prevăzute prin note de comanda suplimentara si note de renunțare urmare a notelor de constatare si a dispozițiilor de șantier si categorii de lucrări noi pentru lucrări de reamplasare a rețelei de iluminat public;

 • b)     Noile categorii de lucrări menționate la punctul a) nu depasesc valoarea de contract aprobata conform HCLS nr. 760/28,11.2019; mai mult decât atat, se constata o diminuare a valorii de contract cu suma de 137.46 lei inclusiv TVA;

Având in vedere cele expuse mai sus supunem spre aprobare prezentul proces verbal insotit de anexa privind noua valoare de contract si devizul oferta revizuit pentru obiectivul de investiții „Creșterea capacitatii de staționare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal” respectiv 110.378.154,85 lei inclusiv TVA.

S-a incheiat prezentul proces verbal de analiza in 2 exemplare originale.

Președinte - Claudiu Mihai - Direcția de Investiții si Achiziții

Secretar - Ion Alexandru - Direcția de Investiții si Achiziții (TJ

Membru - Camelia Gavrila - Direcția Ecou ’


Membru - Emilia Carabulea - Direcția de I

Membru - Galatanu Robert - Direcția Jurid

S.C Algorithm Rezidențial S3 S.R.L - Repr

EDINTE DE ȘEDINȚĂ


< ♦ e/ c/ z

Anexa la procesul verbal de analiza nr. 26909/08.04.2020

CENTRALIZATOR LUCRĂRI PE OBIECTIV


OFERTA

CONTRACT

VALOARE NCS

VALOARE NR

VALOARE FINALA ACT

ADIITIONAL

Nr. capj subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

lei

lei

Ici

Ici

Ici

lei

lei

lei

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

1.2

Amenajarea terenului 1.2,1....

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială 1.3.1...

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

11,790,357.59

11,790.357.59

525,80736

525,80736

-2310.853.38

-2,310,853.38

10,005,311.48

10.005,311.48

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

4

Investiția de bază

4.1

Construcții și instalațiile aferente acestora

72.966,594.18

72.931,674.98

9,512.619.35

9,512,619.35

-7,757,525.36

-7,757,525.36

74,721,688.18

74,686,768.98

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj (F4)

6,447,84732

-

0.00

6,447,847.22

4.5

Dotări

309,636.40

-

-

309,636.40

5.1

Organizare de șantier (1.7% din cap.4+eap.6.2)

1340,432,10

1340,432.10

161,714.53

161,714.53

-131,877.93

-131,877.93

1,270368.70

1370,268.70

6.2

Probe tehnologice și teste

34,919.20

0.00

0.00

34,919.20

Total valoare (exclusiv TVA):

92,754,867.49

85,997383.87

10300,141.15

10300,141.15

-10300356.67

-10300356.67

92,754,751.97

85,997368.35

Taxa pe valoarea adăugată:

17,623,424.82

16,339,502.94

1,938,026.82

1,938,026.82

-1,938,048.77

-1,938,048.77

17,623,402.87

16,339,480.99

Total valoare (inclusiv TVA):

11037839231

102336386.81

12,138,167.97

12,138,167.97

>12,138305.43

-12,138305.43

110378,154.85

102336,74934


Președinte - Claudiu Mihai - Direcția de Investiții si Achiziții!


Secretar - Ion Alexandru - Direcția de Investiții si Achiziții

Membru - Camelia Gavrila - Direcția Economic

Membru - Emilia Carabulea - Direcția de Investiții si Achiziții

Membru - Galatanu Robert - Direcția Juridica


S.C Algorithm Rezidențial S3 S.R.L - Reprezentant,tn AL GORITHM >V. RESJDENTIAL 33 I:

S.R.L 37/Alaorithm


Residential S3 s.r.l.


ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL   Q Q)


Sediul Social: București, Calea Vitan ur. 242, Parter, *—S        »fiffSi3«-

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:PRIMĂRIA SECTORULUI 3-BUCUREȘTI

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

Adresa de înaintare

S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, cu sediul în București, Calea Vitan nr. 242, corp B, înregistrata la ONRC sub nr. J40/5481/2017, CUI 37409960, reprezentata prin Administrator Radu Alin Panait

In cadrul contractului nr. 279631/14.12.2018, pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CAPACITATII DE STAȚIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL” va înaintam, in original, devizele oferta cuprinzând lucrările suplimentare si notele de renunțare întocmite in baza Notelor de Constatare si a Dispozițiilor de Șantier.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J4O/5481Z20i 7   RO97RNCB0087157546060001 -Ron


R070RNCB0087I57546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451


algorithm.residential@grnail.com

constroctiis3.ro


MEMORIU JUSTIFICATIV

Pe parcursul derulării lucrărilor la obiectivul de investiții „ CREȘTEREA CAPACITATII DE STAȚIONARE SI MOBILITATEA PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL”, avand in vedere complexitatea si diversitatea lucrărilor de relocare a utilităților, necesitatea reducerii costurilor si a perioadei de execuție, au aparut schimbări de soluții care s-au concretizat in Dispoziții de Șantier.

LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR NETCITY

 • •  Avand in vedere ca montarea tubulaturii s-a realizat in aceeași canalizatie in care s-a montat tubulatura pentru rețeaua Telekom s-a renunțat la acest tip de lucrare cuprinsa In devizul de rețele Netcity.

LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR RADET

 • •  Pe parcursul executării lucrărilor de deviere rețea termoficare, pentru micșorarea costurilor si reducerea timpilor de execuție s-a renunțat ia rețeaua Dn700 cuprinsa intre căminul C9MB si căminul C10MB’ ( aflat in intersecția cu Piața Muncii) si s-a realizat o subtraversare a parcării cu 4 conducte Dn500 din căminul C9MB. Astfel prin Dispoziția de Șantier nr. 3 se renunța la galeria dintre căminele C9MB si C10MB’, căminul C9MB se repozltioneaza, se subtraverseaza parcarea cu țeava 4Dn500 si se executa căminul C9MB/1 de cealalta parte a parcării.

Aceste schimbări au dus la suplimentari de lucrări, dar, in același timp, sunt si activitati la care s-a renunțat ( traseul dintre căminul C9MB si C10MB’). Lucrările suplimentare si lucrările la care se renunța sunt evidențiate in listele de cantitati anexate.

 • •  Avand in vedere ca realizarea canalului termic 2DN400/560 amplasat la intersecția str. Arenei cu B-dul Decebal implica demolarea unor construcții tip terasa acoperita existente in zona, prin Dispoziția de Șantier nr. 4 s-a propus alt traseu, paralel cu parcarea. Acest lucru a dus la suplimentari de lucrări evidențiate in listele de cantitati anexate. Activitățile respective au corespondent in lista de preturi unitare aprobata;

 • •  Traseul racordului de termoficare 2Dn150/250, ce alimentează cu apa fierbinte P.T. S14 Th.Sperantia, subttraverseaza traseul unui cablu electric de 110 kV precum si cel al unei conducte de apa potabila din fonta ductila FD400. Pentru a nu periclita inttegritatea celor doua rețele edilitare, prin Dispoziția de Șantier nr. 7 s-a dispus montarea celor doua conducte de termoficare prin foraj orizontal. Acest tip de lucrare (foraj orizontal ) are corespondent in lista de preturi unitare aprobata;

LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR ELECTRICE, JOASA, MEDIE TENSIUNE

 • •  Rețelele electrice de medie tensiune pe tronsonul dintre str. Dristorului si str. Tiglina au fost deviate in zona carosabilului avand in vedere necesitatea eliberării amplasamentului pentru realizarea rețelei de termoficare. Pe tot trosonul se vor poza 8 tuburi, din care tuburi riflate încastrate in beton intre buzunarele de acces persoane si mașini si tub PEHD D110mm in zona buzunarelor de acces persoane, mașini si a căminelor radet. Pentru aceste activitati exista preturi unitare aprobate.

Având in vedere adancimea profilului de cabluri, ceea ce determina ca la uun eventual defect timpul de reparație sa fie foarte mare, si datorita faptului ca traseul profilului prezintă mai multe schimbări de direcție (facand aproape imposibila pozarea cablurilor prin tuburi ) s-au prevăzut cămine de tragere la fiecare schimbare de direcție. Activitățile pentru executarea camerelor de tragere nu au corespondent în lista de preturi aprobata;

LUCRĂRI ARHITECTURA

 • •  Pentru reducerea costurilor si a perioadei de execuție s-a renunțat la pardoseala cu vopsea epoxidica in parcare si înlocuirea acestei activitati cu elicopterizarea suprafețelor de pardoseala cu adaos de material intaritor si lac sigîlant. Deasemenea s-a renunțat la aplicarea de vopsea epoxidica la pereți in zonele in care aceștia se placheaza cu panouri prefabricate. Pentru activitatea de elicopterizare cu adaos de material intaritor si lac sigilant nu exista preț aprobat.

LUCRĂRI STRUCTURA - INCINTA PEREȚI MULAȚI

 • •  Având in vedere ca in zona alveolelor sânt sistematizate rampele de acces in subteran execuția baretelor pop( piloti pop D=600mm) nu se mai poate realiza. Prin Dispoziția de Șantier nr. 12 s-a renunțat la baretele pop si a fost regandita sprijinirea metalica in zona respectiva.

 • •  In vederea eficientizarii lucrărilor de execuție, iin zona alveolelor 13-16/D-E si 17-20/B-C se prevede, prin dispoziția de șantier nr. 13, reducerea numărului de panouri de pereți mulați.

 • •   In urma derulării lucrărilor s-a constatat ca, cantitatea real executata de carcase pereți mulați este mai mare decât cea prevăzută in oferta inițiala. S-a solicitat o suplimentare de cantitate - prețul unitar are corespondent in lista de preturi aprobata.

 • •  in Dispoziția de Șantier nr. 15 eeste descrisa soluția de adaptare a proiectului tehnic corespunzând realizării si poziționării sistemului de epuismente. Astfel, in vederea eficientizarii lucrărilor de execuție s-a redus numărul de puțuri de epuisment.

LUCRĂRI STRUCTURA - LUCRĂRI DE BETON ARMAT MONOLIT

 • •  Pentru o execuție mai facila a turnării betonului de egalizare s-a înlocuit clasa de beton din C8/10 in C12/15.

 • •  înlocuirea membranei bentonitice cu membrana bituminoasa avand in vedere ca exista riscul apariției de infiltrații pe parcursul lucrării, iar membrana bentonitica odata umezită trebuie lasata sa se usuce cateva zile.

 • •  Sistemul de hidroizolatie pentru pereți prevede aplicarea unei membrane de protecție apoi 1 strat membrana bituminoasa.

 • •  Se renunța la sapa de protecție a hidroizolatiei orizontale ( datorita proprietăților membranei bituminoase nu mai este necesara)

 • •  Se elimina sapa amplasata peste placa peste subsol 2 ( ceea ce duce la micșorarea încărcărilor peste placa de peste subsol 2), se modifica clasa betonului din aceasta placa, la C34/45 si astfel se poate renunța la capitelurile stâlpilor. Acest lucru duce la reducerea timpilor de execuție a lucrării.

 • •  Pentru realizarea lucrărilor intr-un timp mai scurt si pentru a obține o calitate mai buna fetelor văzute a pereților, reducandu-se astfel costurile prin renunțarea la vopsitoria epoxidica aplicata pereților, s-au modificat pereții de protecție a hidroizolatiei, din pereți beton armat turnat monolit in pereți prefabrlcati.De asemenea s-au modificat si ramppele dde scara din structura din beton armat monolit in beton prefabricat.

LUCRĂRI DE DRUMURI

 • •  Prin dispoziția de șantier nr. 16 se renunța la bordurile din granit din proiectul inițial si se Înlocuiesc cu borduri din beton vibropresat

SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC

Pentru realizarea sistemului de iluminat public sint necesare următoarele activitati:

 • •  Stâlp de iluminat stradal, consola metalica cu 2 brațe, aparat de iluminat tip LED, inclusiv realizare fundație

 • •  Stâlp de iluminat lampadar consola metalica cu 1 braț, aparat de iluminat tip LED

 • •  Pozare tuburi flexibile in sânt si pozare cabluri electrice

 • •  Realizare priza pamant cu electrod orizontal

 • •  Realizare priza pamant cu trei electrozi vertical

 • •  Realizare manșon legătură si derivație

 • •  Tablou electric - cutie distribuție cu 6 direcții

FORMULARUL FI

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Obiectiv CREȘTEREA CAPACITATn DE STAȚIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEB AL

Adresa:  BULEVARDUL DECEB AL, INTRE STR. DRISTORULUI SI PIAȚA MUNCH SECTOR 3, BUCUREȘTI

Faza P.T. D.E.

Proiectant: ASOCIEREA:CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.BAU STARK S.R.L.YARDMAN S.R.L.BID DTVISION CONSULTING S.R.L.

CENTRALIZATOR LUCRĂRI PE OBIECTIV

OFERT

SCAlG


j

OFERTA CONTRACT

VALOARE NCS

VALOARE NR

VALOARE FINALA ACT

ADIITIONAL

'Ir. capj >ubcap. leviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M | (exclusiv TVA) |

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M (exclusiv TVA)

lei

Iei

Ici

lei

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4           1

3

4

3

4

3

4

1.2

Amenajarea terenului 1.2.1 ....

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 1.3.1...

1.4

Cheltuieli pentru relocareaiprotecția utilităților

11,790,357.59

11,790,357.59

525,807.26

525,807.26

-2,310,853.38

-2,310,853.38]

10,005,311.48

10,005,311.48

2

Realizarea utilităților necesare obiectivului

4

Investiția de bază

4.1

Construcții și instalațiile aferente acestora

72.966,594.18

72,931,674.98

9,512,619.35

9,512,619.35

-7,757,525.36

-7,757,525.36

74,721,688.18

74,686,768.98

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj (F4)

6,447,847.22

1

0.00

6,447,847.22

4.5

Dotări

309,636.40

309,636.40

5.1

Organizare de șantier (1.7% din cap.4+cap.6.2)

1,240,432.10

1,240,432. IC

l|       161.714.53

161,714.53

-131,877.93

-131,877.92

|     1,270,268.70

1,270,268.70|

6.2

Probe tehnologice și teste

|             34,919.2(

0.00

0.0C

34,919.2'jj

Total valoare (exclusiv TVA):

92,754,867.4!

85,997,383.8'

10300,141.15

10,200,141.1'

-10300,256.6-:

-10,200,256.6'

92,754,751.9'

85,99736835

Taxa pe valoarea adăugată:

17,623,424.82

16,339,502.94

1,938,026.82

1,938,026.82

|    -1,938,048.77

-1,938,048.77

|   17,623,402.87

16,339,480.99

Total valoare (inclusiv TVA):

110,3783923

102,336,886.8

12,138,167.9'

12,138,167.9'

n -12,138,305.4:

J -12,138305.4

3g 110,378,154.8!

102,336,74934

ORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

FORMULARUL F2

Benefici: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Obiectiv CREȘTEREA CAPACITATU DE STAȚIONARE SI MOBILITATE A PARCULUI AUTO IN ZONA B-DUL DECEBAL

Adresa: BULEVARDUL DECEBAL, INTRE STR. DRISTORULUI SI PIAȚA MUNCII, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Faza P.T. D.E.

CENTRALIZATORUL LUCRĂRILOR PE OBIECT SI CATEGORII DE LUCRĂRI

OFERTA - CONTRACT

LUCRĂRI NCS

LUCRĂRI NR

OFERTA FINALA

Nr. cap J ț fubcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

U.M.

Cantitate oferta

Preț unitar c

Valoarea cheltuielilor pe biect (exd.TVA) lei

Cantitate

NCS

Preț unitar

Valoarea iieltuielilor pe obiect (excl.TVA) lei

Cantitate

NR

Preț unitar

Valoarea :heltuielilor pe obiect (excLTVA) lei

Cantitate

Preț unitar

Valoarea heltuieiilor pe obiect excLTVA) lei

1

LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR TELEKOM

1.1

sANT PENTRU INSTALARE ȚEVI DIRECT IN PAMINT format

1.2

Săpătură [1200m] x 0.5 x 1.5 + 12 canine (2.4x23x1.6)]

mc

581.00

11.52

6,692.89

11.52

0.00

11.52

0.00

581.00

11.52

6,692.89

1.3

Strat nisip (grosime Idem cu l=50cm)

mc

0.00

106.44

0.00

106.44

0.00

106.44

0.00

0.00

106.44

0.00

1.4

Umplutura

mc

342.00

26.04

8,904.11

26.04

0.00

26.04

0.00

342.00

26.04

8,904.11

1.5

NSTALARETEVI SAU TUB SAU CABLU IN SANT EXISTENT

M

5,100.00

10.37

52,904.34

10.37

0.00

10.37

0.00

5,100.00

10.37

52,904.34

1.6

CAMERA DE TRAGERE TIP MIJLOCIE (B)

BUC

14.00

2,720.84

38,091.82

2,720.84

0.00

2,720.84

0.00

14.00

2,720.84

38,091.82

1.7

ȚEVI DIN HDPE PN 16 ban 110 mm

M

5,100.00

40.48

206,430.66

40.48

0.00

40.48

0.00

5,100.00

40.48

206,430.66

1.8

BETON PENTRU INCAȘI RARE ȚEVI

MC

3.00

159.65

478.94

159.65

0.00

159.65

0.00

3.00

159.65

478.94

1.9

1.10

Banda avertizare 250 mm x 400 microm

M

500.00

0.67

336.00

0.67

0.00

0.67

0.00

500.00

0.67

336.00

REALIZARE FORAJ DIRIJAT

M

610.00

495.00

301.950.00

495.00

0.00

0.00

610.00

495.00

301,950.00

TOTAL 1 - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR TELEKOM

615,788.75

0.00

0.00

615,788.75

2

LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR NETCITY

2.1

LUCRĂRI CIVILE

2.1.1

CANAL1ZATIE IN TROTUAR - profil O.3xO,6 - cu refacere pavaje la 40 cm lățime

ml

1,188.00

100.98

119,959.37

100.98

0.00

-1,188.00

100.98

-119,959.37

0.00

100.98

0.00

2.1.2

CANALIZAT1E IN TROTUAR PRIN MIN1SANT - (0.15 X 0.4 m) - cu refacere asfalt sau pavaje la 40 cm iatime

ml

12.00

100.98

1.211.71

100.98

0.00

-12.00

100.98

-1,211.71

0.00

100.98

0.00

2.1.3

CONSTRUIRE CAMERETATIP X (int 1450/1200/1000), cu instalare capac

buc

12.00

1,697.42

20,369.04

1,697.42

0.00

1,697.42

0.00

12.00

1,697.42

20,369.04

2.1.4

FIXARE MONOTUB PE STALPI/FATADE PANA LA H DE 2m

buc

2.00

132.62

265.25

132.62

0.00

-2.00

132.62

-265.25

0.00

132.62

0.00

2.1.5

STRĂPUNGERE CAMEREI A, CU REFACEREA PERETELUI CAMERETE1

buc

5.00

247.27

1,236.34

247.27

0.00

247.27

0.00

5.00

247.27

1,236.34

2.1.6

Instalare regleta (material inclus)

buc

120.00

7.22

866.00

7.22

0.00

-120.00

7.22

-866.00

0.00

7.22

0.OC

TOTAL -ZI- LUCRĂRI CIVILE - LUCRAM CANALIZARE - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR DE CANALIZARE

143,907.71

0.00

-122,302.33

21,60538

2.2

LUCRĂRI TUBULATURA

2.2.1

Lucrări conectări tubete (materiale incluse) / conector

buc

0.0(

8.12

0.00

8.12

0.00

8.12

0.00

O.OC

8.12

0.00

2.2.2

Taiere conducte existente in camere» noi / conducta

buc

0.M

3.97

0.00

3.97

0.00

3.9"

0.00

0,W

3.97

0.00

TOTAL -2.2- LUCRĂRI TUBULATURA - LUCRĂRI CANALIZARE ■ LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR DE CANALIZARE

0.00

0.00

000

0.00

2.3

LUCRĂRI CABLURI

2.3.1

Instalare micro cablu Fibra Optica in tubete (include pregătirea si conectarea tubetelor, precum si fixarea rezervelor de cablu)

km

0.01

3     7,954.1

0.00

7,954.1

0.00

7,954.1

0.0C

o.a

7,954.1

0.00

2.3.2

Instalare cablu din cupru / coaxial in conducta existenta

km

0.01

0     7,954.1

0.00

7,954.1

0.0C

7,954.1

5              0.0C

o.oi

D 7,954.1

0,00

2.3.3

Jonctionare cablu Fibra Optica in cutii de joncțiune si terminale sau ODF

buc fu

0.0

0        16.8

0.00

16.8

o.oc

16.8

7        0«

0.0

0         16.8

7            0.00

2.3.4

Etichetări pe cabluri sau tubete

bucfc

0.0

0         2.1

5              0.00

2.1

5              0.0(

2.1

5           0<X

0.0

0          2.1

5            0.00

2.3.5

Măsurători Fibra Optica (pe tronson complet) - cu OTDR

buc fc

0.0

0      653,7

0              0.0C

653.7

o          o.a

653.7

o          o.a

0.0

0      653.7

0            0,00

2.3.6

Conectorizare cablu Ccax

buc

0.0

0      578.7

0              0.0(

578.7

o          o.a

578.7

o          o.a

0.0

0      578.7

0           0.00

TOTAL-2-3- LUCRĂRI CABLURI - LUCRĂRI CANALIZARE - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR DE CANALIZARE

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. c»pj suhcap. deviz gtner»!

Denumirea capitolelor de cheltuieli

T

U.M.

itate 'erta

Preț unitar ol

Valoarea cheltuielilor pe ( jîect (excl.TVA) lei

2.4

MATERIALE

2.4.1 C

’onducta HDPE cp 50 mm SDR 17

ml

0.00

6.30

0.00

2.4.2 C

Conducta HDPE cp 40 mm SDR 17

ml

0.00

4.20

0.00

2.4.3 F

ascicule de 10 tubele ip 12/8 direct ingropabile

ml

0.00

13.65

0.00

2.4.4

’ascicule de 10 tubete o 12/8 direct ingropabile, cu fir metalic pentru detecție

ml

0.00

13.65

0.00

2.4.5

^ascicule de 7 tubete <p 12/8 direct ingropabile

ml

0.00

13.65

0.00

2.4.6

Zapac Camera de Tragere - Trotuar

buc

0.00

0.48

o.oo

2.4.7

Conectori de trecere 0 8 interior - 0 12 exterior Ia ambele capete

buc

0.00

1.54

0.00

2.4.8

Uegleta

buc

0.00

4.80

0.00

2.4.9

Folie avertizare

m

0.00

1.05

0.00

2.4.10

Cablu Fibra Optica 96 fire

km

0.00

11,970.00

0.00

2.4.11

Cablu CU/COAX

km

0,00

1,260.00

0.00

24.12

Cutii joncțiune Fibra Optica

buc

0.00

17.55

0.00

2.4.13

Conectori Cablu QR

buc

0.00

0.90

0.00

2.4.14

Etichete cabluri

buc

0.00

1.34

0.00

TOE4£ - 2.4 - MATERIALE - LUCRĂRI CANA UZARE. LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR DE CANAUl’ARE

0.00

TOTAL 2 - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR NETCITY

143^07.71

3

LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR DE APA POTABILA

3 1

Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de Ia 0-2m adâncime (cu reducere 20% săpătura manuala pentru profilarea malurilor) cu descărcare in auto

sute mc

8.50

338.01

2,873.07

3.2

Săpătură manuala in spatii limitate, sub 1 m lățime, 0-1 »5m adâncime, cu sprijiniri, teren tare, cu evacuare, manuala

mc

119.00

35.43

4,216.12

3.3

Săpătura manuala in spatii limitate, sub 1 m lățime, 1.5 - 3.Om adâncime

mc

37.50

59.32

2,224.42

3.4

|Săpătura manuala in spatii limitate, peste 1 m lățime, 0 - 2,0m adâncime, cu sprijiniri, teren tare, cu evacuare manuala

mc

189.70

34.62

6,568.25

3.5

Săpătură manuala in spatii limitate, peste 1 m lățime, 2 - 4 m adâncime, cu sprijiniri, teren tare, cu evacuare manuala

mc

246.30

64.09

15,784.41

3.6

Săpătura manuala de pamant in gropi cu sece poligonala având lățime pana la 1.5m executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, 0-1.5 m adâncime, teren tare

mc

54.0C

47.78

2,579.92

3.7

Săpătura manuala de pamant in gropi cu sect poligonala avand lățime pana la 1.5mexecutata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, 1.5-3.0 madâncime, teren tare

mc

6.8(

80.2!

545.72

3.8

Sprijinirea malurilor cu dulapi metalici așezați orizontal, lățime intre maluri pana la 1.5m, adanc,.0-4m, 0,00-0.21 m distanta intre dulapi

mp

2,826.01

)         11.8

33,422.54

3.9

Susțineri din lemn pentru cabluri întâlnite in săpătura

ml

50.01

0        45.0

2,254.11

3.10

Montare parapete metalice de inventar pentru împrejmuirea șanțurilor

ml

1,190.01

0         2.1

5          2,555.05

3.11

Demolarea elementelor de beton simplu cu mijloace mecanice din fundați

mc

240.6

0       66.8

8         16,091.69

3.12

Transportul cu auto a pământului a excedentului de pamant si a betcanelor sparte la qroaoa

tone

1,578.0

0        5.8

1           9,162.81

3.13

Imprastierea cu lopata a pământului in straturi de 20 cm grosime pt

mc

1,215.8

0        5.8

1           7,065.01

3.14

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale d lOcmgros. incls. Udarea

mc

535.0

10         10.0

17          5,384.88

3.15

Compactarea mecanica a umpluturilor

sutem

C        6.5

O     303.5

3          2,094.34

3.16

Udarea manuala a straturilor compactate mecanic

mc

68.1

0        21.7

6          1,481.76

3.17

Transport apa cu cisterna de la 1 km distanta medie ptr udarea volumului de umplutura si ptr spalare

tone

122.1

B        1.2

9           169.09

Cantitate

NCS

4 Preț unitar

Valoarea bolti 1 ie

exd.TVĂj lei

Cantitate

NR

, c

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

c

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

6.30

0.00

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

4.20

0.00

13.65

0.00

13.65

0.00

0.00

13.65

0.00

13.65

0.00

13.65

0.00

0.00

13.65

0.00

13.65

0.00

13.65

0.00

0,00

13.65

0.00

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.48

0.00

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

1.54

0.00

4.80

0.00

4.80

0.00

0.00

4.80

0.00

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

1.05

0.00

11,970.00

0.00

11,970.00

0.00

0.00

11,970.00

0.00

1,260.00

0.00

1,260.00

0.00

0.00

1,260.00

0.00

17.55

0.00

17.55

0.00

0.00

17.55

0.00

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.90

0.00

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

1.34

0.00

0-00

0.00

0.00

OXN

-12230233

21,60538

338.01

0.00

338.01

0.00

8.50

338.01

2,873.07

35.43

0.00

35.43

0.00

119.00

35.43

4,216.12

59.32

0.00

59.32

0.00

37.50

59.32

2,224.42

11

1

34.62

0.00

34.62

0.00

189.70

34.62

6.558.25

64.09

0.00

64.09

0.00

246.39

64.09

15,784.41

47.71

0.00

47.78

0.00

54.01

47.78

2,579.97

80.2.

0.00

80.2î

0.00

6.»

80.2!

)

545.7!

11.8

3              0.0C

11.81

0.00

| 2,826.0

0       1L8'

33,422.5

45.0

8              0.01

45.0

0.00

50.0

0        45.01

2,254.1

1

5

!

1

J

8

2.1

5              0.0(

2.1

0.00

1,190.0

0         2.1

5        2,555.0

66.8

8             0.0(

66.8

8              0.0C

240.6

0      668

8       16,091.6

5.8

1                 0.01

J

5.8

1              0.01

1,578.0

„         5.8

0

1        9,162.8

5.8

1               0.01

0

5.8

1               0.01

1,215.8

»        5.8

1         7.O65.C

IOC

17             0.0

0

10.0

7           O.«

535.1

10.0

10

7        5,384.1

303.5

>3              0.0

0

303.5

3               0.01

0          6.<

H)      303.5

3         2,094.!

M

16

»

21.'

16             0.0

0

21.7

6           0.0

0       68.

10        21.'

6         1,481.'

i.:

19              0.0

0

1.3

9           0.0

0

122.1

» 12

9          169.1

Ni

RL

dc

.capJ bcap.

vii

ne ral

Denumirea capitolelor de cheltuieli

,1

U.M

"itate

^ferta

Preț unitar ol

Valoarea cheltuielilor pe biect (excl.TVA) lei

Cantitate

NCS

Preț unitar C

(

Vajwrea bel j oe

excLTVA) lei

Cantitate

NR

c

Preț ura tar

(

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

Cantitate

c Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

3.18 (Transportul dus-intors a 50% din volumul de umplutura cu auto la 5 km

tone |

2,190.00

2.14

4,691.20

2.14

0.00

2.14

0.00

2,190.00

2.14

4,691.20

3.19 (incarcarea manuala in auto (10% din voi. umplutura care se transporta)

tone |

264.00

6.04

1,594.32

6.04

0.00

6.04

0.00

264.00

6.04

1,594.32

3.20

T

Ie

carcare mecanica in auto (90% din voi. umplutura care se transporta)

S'UIC 1

11.00

245.36

2,698.91

245.36

0.00

245.36

0.00

11.00

245.36

2,698.91

3.21

ransportul pământului cu lopata la un releu, la max. 3m pe orizontala sau 2m verticala (pt 25%)

tone

330.40

4.70

1,551.89

4.70

0.00

4.70

0.00

330.41)1

4.70

1,551.89

3.22 Nivelarea man. terenuri si platforme cu denivelări de 10-20cm in teren tare

utemp|

6.00

143.46

860.78

143.46

0.00

143.46

0.00

6.00

143.46

860,78

3.23 iTub PEID, PE 80, SOR 11, Pn 10, montaj îngropat in pamant

ml 1

450.00

2.07

931.91

2.07

0.00

2.07

0.00

450.001        2.07

931.91

3.24 Tub PEID, PE 80, SOR 11, Pn 10, De 63 mm

m |

45.00

7.03

316.57

7.03

0.00

7.03

0.00

45.00        7.03

316.57

3.25 (Sudura cap Ia cap tuburi PEID PN10, PE80, De63mm

buc |

8.00

15.30

12139

15.30

0.00

15.30

0.00

8.00       15.30

122.39

3.26 (Tub PEID, PE 100, SOR 17, Pn 10, montaj îngropat in pamant

m |

50.00

3.44

172.24

3.44

0.00

3.44

0.00

50.001        3.44

172.24

3.27 Tub PEID, PE 100, SOR 17, Pn 10, De 125 mm

m |

50.00

18.64

931.86

18.64

0.00

18.64

0.00

50.00       18.64

931.86

3.28 1 Sudura cap la cap tuburi PEID PNI, PE100 De 125mm

buc |

10.00

16.67

166.70

16.67

0.00

16.67

0.00

10.00       16.67

166.70

3.29 ITub PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, montaj îngropat in pamant

m |

105.00

5.90

619.75

5.90

0.00

5.90

0.00

105.001

5.90

619.75

3.30 Tub PEID, PE 100, SDR 17, Pn 10, De 225 mm

m |

105.00

55.12

5,787.99

55.12

0.00

55.12

0.00

105.00

55.12

5,787.99

3.31   Sudura cap la cap tuburi PEID PN 10, PE100 De 225mm

buc |

20.00

23.75

475.06

23.75

0.00

23.75

0.00

20.00

23.75

475.06

3.32 (Țeava din otel pentru conducte îmbinata prin sudura electrica

m 1

20.00

167.64

3,352.73

167.64

0.00

167.64

0.00

20.00|

167.64

3,352.73

3.33 (Flansa sudata din otel montata prin sudare electrica avand Dn 200mm

buc |

2.00

95.88

191.76

95.88

0.00

95.88

0.00

2.00

95.88

191.76

3.34 (Flansa sudata din otel montata prin sudare electrica avand Dn 250nun

buc |

1.00

158.90

158.90

158.90

0.00

158.90

0.00

1.001

158.90

158.90

3.35

Flansa sudata din otel montata prin sudare electrica avand Dn 600mm

buc |

1.00

320.78

320.78

320.78

0.00

320.78

0.00

1.00

320.78

320.78

3.36

Piesa de legătura din PEID, Pn 10, avand greutate < 50kg

tone |

0.50

201.30

100.65

201.30

0.00

201.30

0.00

050!

201.30

100.65

3.37

1

Vezi Tabel 1 - Tabel cu furnituri PEID : adaptor de flansa, manșon, cot, reducție, teu, dop

tone

0.50

16.92

8.46

16.92

0.00

16.92

0.00

050

16.92

8.46

3.38

îmbinarea pieselor de legătura din PEID prin sudura la poziție, cu Dn 50mm

buc

6.00

7.11

42.68

7.11

0.00

7.11

0.00

6.00

7.11

42.68

3.39

îmbinarea pieselor de legătură din PEID prin sudura la poziție, Dn lOOnun

buc

20.00

13.15

263.04

13.15

0.00

13.15

0.00

20.00

13.15

263.04

3.40 |

îmbinarea pieselor de legătura din PEID prin sudura la poziție, Dn 200mm

buc

40.00

28.59

1,143.41

28.59

0.00

28.59

0.00

40.00

28.59

1,143.41

3.41

îmbinarea pieselor de legătura din PEID prin sudura la poziție, Dn 250mm

buc

1.00

41.20

41.20

41.20

0.00

41.20

0.00

1.00

41.20

41.20

3.42

îmbinarea pieselor de legătură din PEID prin sudura la poziție, Dn 400mm

buc

1.00

65.36

65.36

65.36

0.00

65.36

0.00

1.00

65.36

65.36

3.43

închiderea capetelor la conducte din PEID De 63mm

buc

2.0C

135.76

271.53

135.76

0.00

135.76

0.00

2.00

135.76

271.53

3.44

Includerea capetelor la conducte din PEID De 125mm

buc

2.0C

180.12

360.30

180.15

0.00

180.15

0.00

2.0®

180.12

360.30

3.45

închiderea capetelor la conducte din PEID De 225mm

buc

4.0C

565.84

2,263.34

565.84

0.00

565.84

0.00

4.0®

565.84

2,263.34

3.46

îmbinarea cu flansa a pieselor de legătura, flanselor si armaturilor

buc

10.0C

13.62

136.20

13.61

0.00

13.62

0.00

10.0(

1         13.6;

136.20

3.47

(îmbinarea cu flansa a pieselor de legătura, flanselor si armaturilor

buc

12.0C

26.1’

314.02

26.1'

0.00

26.1'

0.00

12.04

)        26. r

314.02

3.48

(îmbinarea cu flansa a pieselor de legătură, flanselor si armaturilor

buc

4.«

50.6

202.60

50.6!

0.00

50.6!

0.00

4.01

)|        50.6!

202.60

3.49

(îmbinarea cu flansa a pieselor de legătură, flanselor si armaturilor

buc

l.«

)         53.4'

7             53.47

53.4'

0.00

53.4'

0.00

1.00|        53.4'

53.47

3.50

(îmbinarea cu flansa a pieselor de legătura, flanselor si armaturilor

buc

7.01

)       101.9-

4           713.60

101.9-

1             0.0C

101.9-

4            0.00

7.00      101.9

1         713.60

3.51

(îmbinarea cu flansa a pieselor de legătura, flanselor si armaturilor

buc

2.01

0      170.9

4           341.88

170.9

4             0.0C

170.9-

4            0.00

2.00|      170.9

4         341.88

3.52

îmbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, șuruburi, piulițe - vezi robineti)

buc

4.0

0        6.0

4             24.16

6.0

4             0.(X

6.0

4            0.0C

4.0

ol 60

4          24.16

3.53

(îmbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, șuruburi, piulițe - vezi robineti)

buc

16.0

0        11.9

4            19l.it

11.9

4             O.Ot

11.9

4            0.0(

16.0

0      119

4         191.10

3.54

(îmbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, șuruburi, piulițe - vezi robineti)

buc

12.0

0        11.9

4            143.3'

11.9

4             O.tX

)

11.9

4            0.0(

12.0

J 119

4          143.33

3.55

îmbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, șuruburi, piulițe - vezi (robineti)

buc

6.0

O       34.2

2           205.3

34.2

2              0.0-

0

34.2

2              0.01

3 «.«

2         205.33

3.56

îmbinarea cu flansa a armaturilor (garnituri EPDM, șuruburi, piulițe - vezi (robineti)

buc

S.C

»       45.(

>3             228.1

4

45.6

>3             0.0

0

45.6

>3            0.0

°         5.1

j 45<

>3          228.14

3.57

(Flansa adiționala din OLZn (pt adaptor de flansa din PEID) Dn lOOnun

buc

1       15.1

X)         49.1

15            747.8

0

49.1

15             0.0

0

49.1

15             0.0

0        15.00]        49.1

15         747.80

Nr.capJ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M.

'State

Ierta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (exd.TVA) lei

Cantitate

NCS

t c Preț unitar

(

Valoarea helt j pe

excLTVA) lei

Cantitate

NR

B c

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

Preț unitar C

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

3.58 F

lansa adiționala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 200nun

buc 1

12.00

63.18

758.18

63.18

0.00

63.18

0.00

12.00

63.18

758.18

3.59 F

lansa adiționala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 250mm

buc |

1.00

158.90

158.90

158.90

0.00

158.90

0.00

1.00

158.90

158.90

3.60 F

lansa adiționala din OLZn (pt. adaptor de flansa din PEID) Dn 400mm

buc 1

1.00

196.45

196.45

196.45

0.00

196.45

0.00

1.00

196.45

196.45

3.61 Ii

rchiderea capetelor la conducte PEID de 125mm

buc 1

2.00

107.36

214.72

107.36

0.00

107.36

0.00

2.00

107.36

214.72

3.62 I

nchiderea capetelor la conducte PEID de 225mm

buc 1

2.00

193.25

386.50

193.25

0.00

193.25

0.00

2.00

193.25

386.50

3.63 1

iidrant subteran de incendiu, avand Dn 100 mm

buc |

6.00

1,963.98

11,783.89

1,963.98

0.00

1,963.98

0.00

6.00

1,963.98

11,783.89

3.64 (

lamitura de manevra pentru vane montate in pamant

buc 1

8.00

16.10

128.84

16.10

0.00

16.10

0.00

8.00

16.10

128.84

3.65 <

jarnitura de manevra pentru vane montate in cămin

buc |

12.00

6.71

80.52

6.71

0.00

6.71

0.00

1100

6.71

80.52

3.66

’iesa de trecere etanșa a conductelor prin pereți, greutate/buc<50kg

tone |

0.50

4,472.22

2,236.11

4,472.22

0.00

4,472.22

0.00

0.50

4,472.22

2,236.11

3.67

transport al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta

tone 1

44.60

5.81

258.97

5.81

0.00

5.81

0.00

44.60

5.81

258.97

3.68

?ub din fonta ductila pentru rețele de apa potabila, NATURAL STANDARD, :iasa C30, cu mufe, Pn 10 bar, L = 3m. Tuburi cu protecție exterioara Zn-Al tOOg/mp si epoxi albastru

m

273.00

28.75

7,847.49

28.75

0.00

28.75

0.00

273.00

28.75

7,847.49

3.69

Garnituri de etansare din elastomer pentru îmbinarea STANDARD

buc |

90.00

254.67

22,920.44

254.67

0.00

254.67

0.00

90.00

254.67

22,920.44

3.70

Tub din fonta ductila cu mufa - vezi Tabel furnituri nr. 1

m 1

273.00

2,633.02

718,815.09

2,633.02

0.00

2,633.02

0.00

273.00

2,633.02

718,815.09

3.71

Tub din fonta ductila pentru rețele de apa potabila, NATURAL STANDARD, clasa C30, cu mufe cu îmbinare zavorata Vi, Pn 10 bar, L = 3m. Tuburi cu protecție exterioara Zn-Al 400g/mp si epoxi albastru

m I

120.00

28.75

3,449.45

28.75

0.00

28.75

0.00

120.00

28.75

3,449.45

3.72

Garnituri de etansare din elastomer cu inserții metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi

buc

40.00

254.67

10,186.86

254.67

0.00

254.67

0.00

40.00

254.67

10,186.86

3.73

Tub din fonta ductila cu mufa - vezi Tabel furnituri nr. 1

m 1

120.00

3,616.01

433,921.72

3,616.01

0.00

3,616.01

0.00

120.00

3,616.01

433,921.72

3.74

Tub din fonta ductila pentru rețele de apa potabila, NATURAL STANDARD, clasa C30, cu mufe cu îmbinare zavorata Vi, Pn 10 bar, L = 3m Tuburi cu protecție exterioara Zn-Al 400g/mp si epoxi albastra

m

17.00

40.69

691.77

40.69

0.00

40.69

0.00

17.00

40.69

691.77

3.75

Garnituri de etansare din elastomer cu inserții metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi

buc

4.00

288.74

1,154.97

288.74

0.00

288.74

0.00

4.00

288.74

1,154.97

3.76

Tub din fonta ductila cu mufa - vezi Tabel furnituri nr. 1

m

17.00

4,827.24

82,063.06

4,827.24

0.00

4,827.24

0.00

17.00

4,827.24

82,063.06

3.77

Piesa de legătura din fonta pentru conducte de presiune, avand greutate

tone

1.50

240.07

360.10

240.07

0.00

240.07

0.00

1.50

240.07

360.10

3.78

Vezi Tabel 1 - Tabel cu furnituri fonta ductila: curba 45°, teu cu mufe/flanse ,etc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.79

Piesa de legătura din fonta pentru conducte de presiune, avand greutate

tone

2.60

62.74

163.12

62.74

0.00

62.74

0.00

2.60

62.74

163.12

3.80

Vezi Tabel 1 - Tabel cu furnituri fonta ductila: reducție, teu cu mufe/flanse,piese de racord cu flansa si o flansa de inzidire.etc

tone

2.60

787.5C

2,047.50

787.50

0.00

787.50

0.00

2.60

787.50

2,047.50

3.81

Îmbinarea cu mufa a pieselor de legătura din fonta, la conducte avand Dn 400mm

buc

30.0C

97.38

2,921.52

97.38

0.00

97.38

0.00

30.0C

97.38

2,921.52

3.82

Garnituri de etansare din elastomer cu inserții metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi

buc

30.0C

139.2"

4,178.06

139.2'

0.00

139.2'

0.00

30.M

139.2'

4,178.06

3.83

îmbinarea cu mufa a pieselor de legătura din fonta, la conducte avand Dn 600mm

buc

10.CK

111.9”

1,119.73

111.9'

0.00

111.9'

0.00

10.01

111.9'

1,119.73

3.84

Garnituri de etansare din elastomer cu inserții metalice pentru imbinarea STANDARD zavorata Vi

buc

10.01

)       170.8

9          1,708.94

170.8

î            0.00

170.8

î             0.OC

10.01

9       170,8

?        1,708.94

3.85

închiderea capetelor tuburilor de presiune cu mufa din fonta pt efectuarea probt de etanșeitate

’ buc

4.01

0       139.5

3            558.14

139.5

3             0.0C

139.5

3             0.0C

4.0

0      139,5

3          558.14

3.86

închiderea capetelor tuburilor de presiune cu mufa din fonta pt efectuarea probe de etanșeitate

ă buc

2.0

0      225.1

4           450.21

225.1

4          o.a

225.1

4             0.(X

2.0

o 225,1

4         450.27

3.87

Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand Dn 50mm

sute m

11       0.4

5        21.4

4              9.6!

21.4

4            0.0(

21.4

4             0.0(

0.4

5      214

4            9.65

3.88

Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn lOOmm

sute m

1|       0.5

0       28.3

1               14.1!

28.3

1              0.0(

)

28.3

1                0.01

3      0J

0        28.3

1            14.15

3.89

Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 200mm

sute n

d 1        1.0

5        39.4

6             41.4'

39.4

6          o.a

3

39.4

16             0.0

3         1.0

15         39.4

16            41.43

3.90

Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 400mm

sute n

dl 3.9

3        70.4

15            276.8

70.4

15             0.0

0

70.4

15             0.0

0         3.S

3        70.4

15          276.88

3.91

Spalarea si dezinfectarea conductelor de alimentare cu apa Dn 600mm

suten

0.1

7       113.;

2           19.2

5

113.2

2           0.0

0

113.1

2          0.0

o         0.1

7       113.;

2          19.25

3.92

(Montare armaturi la conducte de alimentare cu apa Dn 50 mm

buc

2.(

»        7.1

17              14.7

4

7.2

7            0.0

0

7.2

17             0.0

0      21

10           7.:

17           14.74

Ni su df Kt

c»pj bcap. viz aerai

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M

itate

^,ferta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

Valoarea bel j pe

excLTVA^ Iei

Cantitate

‘ NR

£

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

Cantitate

£

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

3.93 B

tabineti Dn 50 mm -Vezi Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 - Tabel cu furnituri

buc

2.00

163.90

327.80

163.90

0.00

163.90

0.00

2.00

163.90

327.80

3.94 h

îontare armaturi la conducte de alimentare cu apa Do 100 mm

buc

11.00

7.37

81.04

7.37

0.00

7.37

0.00

11.00

7.37

81.04

3.95 B

.obineti Dn 100 mm -Vezi Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 - Tabel cu furnituri

buc

11.00

309.53

3,404.86

309.53

0.00

309.53

0.00

11.00

309.53

3,404.86

3.96 N

dentare armaturi la conducte de alimentare cu apa Dn 200 mm

buc

8.00

11.41

91.26

11.41

0.00

11.41

0.00

8.00

11.41

91.26

3.97 F

tabinet, compensator Dn 200 mm -Vezi Tabel 1- Tabel cu furnituri

buc

8.00

849.49

6,795.94

849.49

0.00

849.49

0.00

8.00

849.49

6,795.94

3.98 î

dentare armaturi la conducte de alimentare cu apa Dn 400 mm

buc

4.00

21.74

86.96

21.74

0.00

21.74

0.00

4.00

21.74

86.96

3.99 I

tabinet, compensator Dn 400 mm -Vezi Tabel 1- Tabel cu furnituri

buc

4.00

4,774.50

19,098.00

4,774.50

0.00

4,774.50

0.00

4.00

4,774.50

19,098.00

3.100 1!

riontare armaturi la conducte de alimentare cu apa Dn 600 mm

buc

3.00

30.20

90.59

30.20

0.00

30.20

0.00

3.00

30.20

90.59

3.101

tabinet, compensator Dn 600 mm -Vezi Tabel 1- Tabel cu furnituri

buc

3.00

12,887.81

38,663.44

12,887.81

0.00

12,887.81

0.00

3.00

12,887.81

38,663.44

3.102

strat de nisip pentru pozarea/ înglobarea conducta de apa din FD sau PEID

mc

178.70

38.86

6,944.07

38.86

0.00

38.86

0.00

178.70

38.86

6,944.07

3.103

Transport rutier al nisipului

tone

303.80

5.81

1,764.01

5.81

0.00

5.81

0.00

303.80

5.81

1,764.01

3.104

Fransport nisip cu lopata (max.3m oriz. sau 2m vert) (pt. 25% din cantitate)

tone

75.93

4.70

356.66

4.70

0.00

4.70

0.00

75.93

4.70

356.66

3.105

Procurare si montare - Banda de semnalizare prevăzută in umplutura la 0.5m peste creasta tubului

m

610.00

0.18

112.12

0.18

0.00

0.18

0.00

610.00

0.18

112.12

3.106

Placa indicatoare montata la cămine de vane, hidranti, branșamente

buc

14.00

14.77

206.80

14.77

0.00

14.77

0.00

14.00

14.77

206.80

3.107

Priza electrosudabila din PEID

buc

1.00

31.94

31.94

31.94

0.00

31.94

0.00

1.00

31.94

31.94

3.108

Priza electrosudabila din PEID - vezi Tabel furnituri nr. 3

buc

1.00

14.37

14.37

14.37

0.00

14.37

0.00

1.00

14.37

14.37

3.109

Robinet de concesie pentru țeava PEID De 63mm - vezi tabel furnituri nr. 3

buc

1.00

95.53

95.53

95.53

0.00

95.53

0.00

1.00

95.53

95.53

3.110

Procurare si montare de către Apa Nova București - Bucla de măsură completa Dn 50 mm, pentru branșament de incendiu

buc

1.00

314.99

314.99

314.99

0.00

314.99

0.00

1.00

314.99

314.99

3.111

Procurare si montare de către Apa Nova București - Bucla de măsură completa Dn 30 mm, pentru branșament de apa consum menajer

buc

1.00

128.62

128.62

128.62

0.00

128.62

0.00

1.00

128.62

128.62

3.112

Ridicarea din sânt pe mal a tuburilor si pieselor speciale

tone

6.00

3.62

21.72

3.62

0.00

3.62

0.00

6.00

3.62

21.72

3.113

Taierea cu flacara oxiacetilenica a țevilor din otel Dn 200mm

buc

6.00

9.36

56.15

9.36

0.00

9.36

0.00

6.00

9.36

56.15

3.114

Taierea cu flacara oxiacetilenica a țevilor din otel Dn 250mm

buc

4.00

10.12

40.47

10.12

0.00

10.12

0.00

4.00

10.12

40.47

3.115

Taierea cu flacara oxiacetilenica a țevilor din otel Dn 600mm

buc

8.00

24.23

193.83

24.23

0.00

24.23

0.00

8.00

24.23

193.83

3.116

Spargerea manuala a porțiunilor de pereții galeriei edilitare din beton armat

mc

8.40

181.74

1,526.60

181.74

0.00

181.74

0.00

8.40

181.74

1,526.60

3.117

Cofraje pentru beton armat turnat la repararea porțiunilor de galerie edilitara ce se pastreaza

mp

10.00

13.57

135.72

13.57

0.00

13.57

0.00

10.00

13.57

135.72

3.118

Armaturi din otel beton armat pentru repararea porțiunilor de galerie edilitara ce se pastreaza

100 kg

2.0C

254.88

509.77

254.85

0.00

254.88

0.00

2.1X

254.88

509.77

3.119

Turnarea pereților din beton armat monolit la galeria edilitara

mc

3.51

121.95

426.83

121.9!

0.00

121.9!

0.00

33(

121.9!

426.83

3.120

Preparare beton C16/20 (B250) agreg, grele < 7mm ciment P40

mc

3.5(

133.3

466.58

133.3

0.00

133.31

0.00

3.51

133.3

466.58

3.121

Transport rutier beton de la statie la șantier, dist 15km

tone

9.8(

5.5.

54.43

5.5!

0.00

5.5!

0.00

9.81

5.5!

54.43

3.122

Transportul cu auto al betoanelor sparte la groapa

tone

20.1(

5.8

117.06

5.8

0.00

5.8

0.00

20.11

S         5.8

117.06

STRUCTURA CĂMIN CAROSABIL TIP CV2; CV3; CV6; CV7

3.211

Săpătură manuala de pamant in spatii Limitate avand peste 1 m lățime si maxim lOm adâncime executata cu snriiiniri

mc

106.01

3       135.3

5         14,346.89

135.3

5             0.0C

135.3

5               0.0(3

106.0

o 1353

5       14,346.89

3.212

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspatii intre dulapi de max 0,05m la săpături de fundații in teren ușor sau mijlociu 0-4r adancimtia suprafeței sprijinite peste 2,5m (lățime intre maluri)

n mp

140.0

0       79.4

9         11,128.35

79.4

9             0.0(

79.4

9             0.0(

140.0

79.4

0

9       11,128.39

3.213

Montarea dulapilor așezați vertical, procesul de munca cuprinde montarea cadrului de ghidaj, montarea filatelor orizontale, plantarea dulapilor metalici, baterea dulapilor cu urmărirea săpăturii, montarea si demontarea podinelor de lucru, manipularea materialelor pe orizontala pe distanta pana la 10 m si coborârea lor la adancimea necesara, când adancimeaeste pana la 4,00m

buc

244.0

10        127.3

O        31,060.3

127.3

0           0.0

0

127.3

0           0.0

0

244.1

127.3

10

10       31,060.39

Nr.capJ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1 U.M

titate

^.ferta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

c Preț unitar

Valoarea helf ) pe

excl.TVA) lei

Cantitate

NR

1

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

, c

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

r

3.214 d

n

iemontarea dulapilor așezați vertical procesul de munca cuprinde extragerea ulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanta de pana la 10 a si stivuirea, pentru extragerea dulapilor din umnlutura de pământ.

buc

244.00

14.09

3,438.28

14.09

0.00

14.09

0.00

244.00

14.09

3,438.28

S

3.215 ( a

trat de pamant stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulate balast, nisip, pietriș, piatra sparta), proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de balast 50% grosime 20cm după contactare

mp

16.80

9.92

166.60

9.92

0.00

9.92

0.00

16.80

9.92

166.60

3.216

i

Jmplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, idata si bătută bine, in cantitati <20mc la un punct de lucru, inclusiv mprastierea pământului in straturi cu maiul de mana

mc

84.00

15.03

1,262.59

15.03

0.00

15.03

0.00

84.00

15.03

1,262.59

3.217

ncarcare excedent de pamant

tone

39.60

6.04

239.15

6.04

0.00

6.04

0.00

39.60

6.04

239.15

3.218

fransport excedent de pamant

tone

39.60

5.81

229.94

5.81

0.00

5.81

0.00

39.60

5.81

229.94

3.219

Descărcare mecanica excedent de pamant cu împingere la lOm

mc

22.00

127.43

2,803.52

127.43

0.00

127.43

0.00

22.00

127.43

2,803.52

Construcții

3.220

Cofraje din panouri refolosibile pentru turnarea betonului in placi

mp

140.00

18.34

2,567.67

18.34

0.00

18.34

0.00

140.00

18.34

2,567.67

3.221

Cofraje pentru beton in elevație, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoasc, la ziduri drepte avand inallimea de O-3m

mp

95.00

13.44

1,277.02

13.44

0.00

13.44

0.00

95.00

13.44

1,277.02

3.222

Cofraje din panouri refolosibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare

mp

6.40

24.95

159.67

24.95

0.00

24.95

0.00

640

24.95

159.67

3.223

Armaturi din otel beton 0B37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

196.00

1.90

371.60

1.90

0.00

1.90

0.00

1964)0

1.90

371.60

3.224

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

2,452.00

1.74

4,273.10

1.74

0.00

1.74

0.00

2,452.00

1.74

4,273.10

3.225

Belon turnat in cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betoniera/santier

mc

6.00

230.79

1,384.75

230.79

0.00

230.79

0.00

6.00

230.79

1,384.75

3.226

Turnare beton B350 cu mijloace clasice in fundații, socluri, riduri de sprijin, pereți sub cota zero

mc

15.40

279.94

4,311.06

279.94

0.00

279.94

0.00

15.40

279.94

4,311.06

3.227

Zidărie din cărămidă plina presata, arsa, executata cu mortar var-ciment M25Z preparat cu malaxorul pe șantier pentru protecția hidroizolaliilor, incLaplicarea unei tencuieli de 2-3 cm grosime, executata cu mortar fara var

mc

8.00

492.37

3,938.99

492.37

0.00

492.37

0.00

8.00

492.37

3,938.99

3.228

Strat hidroizolant executat la cald la fundații si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv suprafețele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumata lipita pe toata suprafața cu mastic de bitum

mp

89.40

8.30

742.28

8.30

0.00

8.30

0.00

8940

8.30

742.28

3.229

Strat orizontal de protecție cu hârtie kraft la turnare beton

mp

16.8C

5.29

88.79

5.29

0.00

5.29

0.00

16.80

5.29

88.79

3.230

Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T la pereții căminelor nrin interior

mp

60.6t

13.24

802.37

13.24

0.00

13.24

0.00

60.6t

13.24

802.37

3.231

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu oiesa suport carosabil IV

buc

4,(X

325.7Z

1,302.94

325.7Z

0.00

325.74

0.00

4JM

325.74

1,302.94

3.232

Elemente la cămine stas cu h>2m cuprinzând: cos acces din tuburi beton dn 800 1=1 m cu cep si buza

m

l.(X

)       105.61

105.62

105.6:

0.00

105.6:

0.00

1.W

105,6:

1

105.62

STRUCTURA CĂMIN CAROSABIL TIP CVI

0.04

J

3.233

Săpătură manuala de pamant in spatii Limitate avand peste 1 m lățime si maxim lOm adâncime executata cu snriiiniri

mc

38.5

3       135.3

5          5,210.9C

135.3

5             0.0C

135.3

5             O.OC

38.5

135 3 0

5        5,210.90

3.234

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspatii intre dulapi de max 0,05m la săpături de fundații in teren ușor sau mijlociu 0-4r adancimtia suprafeței sprijinite peste 2,5m (lățime intre maluri)

n mp

44.9

0       79.2

7          3,559.0"

79.2

7             0.0(

79.2

7             0.0(

44.9

79.2

0

7        3,559.07

3.235

Montarea dulapilor așezați vertical, procesul de muca cuprinde montarea cadrului de ghidaj, montarea filatelor orizontale, plantarea dulapilor metalici, baterea dulapilor cu urmărirea săpăturii, montarea si demontarea podinelor de lucru, manipularea materialelor pe orizontala pe distanta pana la 10 m si coborârea lor la adancimea necesara, când adancimeaeste pana la 4,00m

buc

69.0

O      128.3

2          8,854.1

128.3

2           0.0

0

128.3

2           0.0

0

69.(

128.3

*0

2        8,854.11

Nr. capJ Htbcap. deviz genere]

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M

'itate

_^ferta

Preț unitar 0

Valoarea cheltuielilor pe iriect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

Valoarea hei' ) pe

excl.TVA) lei

Cantitate

NR

£

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

£ Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) tei

I

3.236 d

11

temon tarea dulapilor așezați verdea] procesul de munca cuprinde extragerea ulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanta de pana la 10 o si sdvuirea, pentru extragerea dulapilor din umnlutura de pamant.

buc

69.00

14.09

972.30

14.09

0.00

14.09

0.00

69.00

14.09

972,30

S

3.237 (1 a

trat de pamant stabilizat mecanic pe lac de adaos de materiale granulate jalast, nisip, pietriș, piatra sparta), proporția acestora din volumul total al mcstccului fiind de balast 50% grosime 20 cm după compactare

mp

6.00

9.92

59.50

9.92

0.00

9.92

0.00

6.00

9.92

59.50

l

3.238

Jmplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, idata si bătută bine, in candtati <20mc la un punct de lucru, inclusiv mprastierea pământului in straturi cu maiul de mana

mc

25.30

15.03

380.28

15.03

0.00

15.03

0.00

2530

15.03

380.28

3.239

ncarcare excedent de pamant

tone

23.80

6.04

143.73

6.04

0.00

6.04

0.00

2330

6.04

143.73

3.240

[ransoort excedent de pamant

tone

23.80

5.81

138.19

5.81

0.00

5.81

0.00

23.80

5.81

138.19

3.241

Jescarcare mecanica excedent de pamant cu Împingere la lOm

mc

13.20

127.43

1,682.11

127.43

0.00

127.43

0.00

13.20

127.43

1,682.11

Construcții

3.242

Cofraje din panouri refolosibile pentru turnarea betonului in placi

mp

5.15

18.34

94.45

18.34

0.00

18.34

0.00

5.15

18.34

94.45

3.243

Cofraje pentru beton in elevație, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inallimea de 0-3m

mp

29.80

12.00

357.70

12.00

0.00

12.00

0.00

29.80

12.00

357.70

3.244

Cofraje din panouri refolosibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare

mp

1.90

23.71

45.06

23.71

0.00

23.71

0.00

1.90

23.71

45.06

3.245

Armaturi din otel beton 0B37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

61.00

1.90

115.65

1.90

0.00

1.90

0.00

61.00

1.90

115.65

3.246

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

795.00

1.60

1,268.34

1.60

0.00

1.60

0.00

795.00

1.60

1,268.34

3.247

Belon turnat in cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betoniera/santier

mc

1.60

230.79

369.27

230.79

0.00

230.79

0.00

1.60

230.79

369.27

3.248

Turnare beton B35O cu mijloace clasice in fundalii, socluri, ziduri de soriiin, pereți sub cota zero

mc

5.10

279.94

1,427.69

279.94

0.00

279.94

0.00

5.10

279.94

1,427.69

3.249

Zidărie din cărămidă plina presata, arsa, executata cu mortar var-ciment M25Z preparat cu malaxorul pe șantier pentru protecția hidroizolaliilor, inclusiv aplicarea unei tencuieli de 2-3 cm larosime, executata cu mortar fara var

mc

2.50

492.37

1,230.93

492.37

0.00

492.37

0.00

230

492.37

1,230.93

3.250

Strat hidroizolant executat la cald la fundalii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv suprafețele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumata lipila pe toata suorafata cu mastic de bitum

mp

30.00

8.30

249.09

8.30

0.00

8.30

0.00

30.00

8.30

249.09

3.25]

Strat orizontal de protecție cu hârtie kraft la turnare beton

mp

6.0C

5.29

31.71

5.29

0.00

5.29

0.00

6.00

5.29

31.71

3.252

Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T la pereții căminelor nrin interior

mp

21.5C

13.16

282.97

13.16

0.00

13.16

0.00

21.5(

13.16

282.97

3.253

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu oiesa suport carosabil IV

buc

LOC

325.7-1

325.74

325.7*

0.00

325.7-!

0.00

1.0<

325.7*

325.74

3.254

Elemente la cămine stas cu h>2m cuprinzând: cos acces din tuburi beton dn 800 1=1 m cu cep si buza

m

0.61

105.6:

63.37

105.6:

0.00

105.6:

0.00

0.61

) 1O56'

63.37

STRUCTURA CĂMIN CAROSABIL TIP CV4

3.255

Săpătura manuala de pamant in spatii Limitate avand peste 1 m lățime si maxim lOm adâncime executata cu snriiiniri

mc

34.3

3       135.3

5          4,642.44

135.3

5             0.QC

135.3

5             O.OC

343

D      1353

5        4,642.44

3.256

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspatii intre dulapi de max 0,05m la săpături de fundații in teren ușor sau mijlociu 0-4r adancimtia suprafeței sprijinite peste 2,5m (lățime intre maluri)

n mp

43.5

0       79.2

7          3,448.09

79.2

7             0.0(

79.2

7             0.0(

433

79.2

0

7        3,448.09

3.257

Montarea dulapilor așezați vertical, procesul de muca cuprinde montarea cadrului de ghidaj, montarea filatelor orizontale, plantarea dulapilor metalici, baterea dulapilor cu urmărirea săpăturii, montarea si demontarea podinelor de lucru, manipularea materialelor pe orizontala pe distanta pana la 10 m si coborârea lor la adancimea necesara, când adancimeaeste pana la 4,00m

buc

63.C

O      127.3

0         8,019.6

)

127.3

0              0.01

0

127.3

0           0.0

0

63.1

127.3

0        8,019.69

Nr.capJ subcap. deviz general

Denumirea capitalelor de cheltuieli

1

U.M.

ritate

_.ferta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

Preț unitar

Valoarea hei* • pe

excl.TVA) lei

Cantitate

NR

c

Preț unitar

Valoarea beituielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

c

Preț unitar

Valoarea heltirielilor pe obiect excl.TVA) lei

I

3.258 d

demontarea dulapilor așezați vertical procesul de munca cuprinde extragerea ulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanta de pana la 10 n si stivuirea, pentru extragerea dulapilor din umnlutura de pamant.

buc

63.00

14.09

887.75

14.09

0.00

14.09

0.00

63.00

14.09

887.75

3*259

Strat de pamant stabilizat mecanic pe lac de adaos de materiale granulate balast, nisip, pietriș, piatra sparta), proporția acestora din volumul total al imestecului fiind de balast 50% grosime 20 cm după compactare

mp

4.60

9.92

45.62

9.92

0.00

9.92

0.00

4.60

9.92

45.62

3.260

Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, udata si bătută bine, in canritati <20mc la un punct de lucru, inclusiv mprastierea pământului in straturi cu maiul de mana

mc

25.00

15.03

375.77

15.03

0.00

15.03

0.00

25.00

15.03

375.77

3.261

Încărcare excedent de pamant

tone

16.70

6.04

100.85

6.04

0.00

6.04

0.00

16.70

6.04

100.85

3.262

Transoort excedent de pamant

tone

16.70

5.81

96.97

5.81

0.00

5.81

0.00

16.70

5.81

96.97

3.263

Descărcare mecanica excedent de pamant cu împingere la lOm

mc

9.30

127.43

1,185.13

127.43

0.00

127.43

0.00

9.30

127.43

1,185.13

Construcții

0.00

3.264

Cofraje din panouri refolosibile pentru turnarea betonului in placi

mp

4.00

18.34

73.36

18.34

0.00

18.34

0.00

4.00

18.34

73.36

3.265

Cofraje pentru beton in elevație, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inallimea de Q-3m

mp

25.30

12.00

303.69

12.00

0.00

12.00

0.00

25.30

12.00

303.69

3.266

Cofraje din panouri refolosibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare

mp

1.70

23.71

40.31

23.71

0.00

23.71

0.00

1.70

23.71

40.31

3.267

Armaturi din otel beton 0B37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste Smm

kg

52.00

1.90

98.59

1.90

0.00

1.90

0.00

52.00

1.90

98.59

3.268

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

664.00

1.74

1,157.15

1.74

0.00

1.74

0.00

664.00

1.74

1,157.15

3.269

Beton turnat in cofraje, beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betoniera/santier

mc

1.50

230.79

346.19

230.79

0.00

230.79

0.00

150

230.79

346.19

3.270

Turnare beton B350 cu mijloace clasice in fundații, socluri, ziduri de soriiin, pereți sub cota zero

mc

4.15

279.94

1,161.75

279.94

0.00

279.94

0.00

4.15

279.94

1,161.75

3.271

Zidărie din cărămidă plina presata, arsa, executata cu mortar var-ciment M25Z preparat cu malaxorul pe șantier pentru protecția hidroizolaliilor, incl.aplicarea unei tencuieli de 2-3 cm larosime, executata cu mortar fara var

mc

2.15

492.37

1,058.60

492.37

0.00

492.37

0.00

2.15

492.37

1,058.60

3.272

Strat hidroizolant executat la cald la fundalii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv suprafețele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumata lipila pe toata suorafata cu mastic de bitum

mp

25.8C

8.31

214.21

8.3(

0.00

8.3C

0.00

25.81

8.3C

214.21

3.273

Strat orizontal de protecție cu hârtie krafr la turnare beton

mp

4.61

5.25

24.31

5.25

0.00

5.2!

0.00

4.6(

5.25

24.31

3.274

Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T la pereții căminelor nrin interior

mp

17.81

13.11

234.27

13.lt

S            0.00

13.11

5            0.00

17.81

» 131<

234.27

3.275

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu oiesa suport carosabil IV

buc

1.01

3      325.7

l           325.74

325.7

4            0.0C

325.7

4            0.0C

1.0

ft        325.7

4         325.74

3.276

Elemente la cămine stas cu b>2m cuprinzând: cos acces din tuburi beton dn 80( 1=1 meu cep si buza

xn

0.81

0       105.6

2             84.49

105.6

2            0.0C

105.6

2            0.0C

0.»

105.6

2          84.49

STRUCTURA CĂMIN CAROSABIL TIP CV5

0.0

0

3.277

Săpătura manuala de pamant in spatii Limitate avand peste 1 m lățime si maxirr lOm adâncime executata cu snriiiniri

mc

38.5

0      135.3

5           5,210.91

135.3

5             o.ot

135.3

5             0.0(

38J5

o 1353

5        5,210.90

3.278

Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici verticali si cadre de lemn cu interspatii intre dulapi de max 0,05m la săpături de fundații in teren ușor sau mijlociu 0-4t adancimiia suprafeței sprijinite peste 2,5m Câtime intre maluri)

n mp

45.8

O       79.2

7         3,630.4

79.2

7           0.0

0

79.2

7           0.0

D

45.1

79.2

10

7        3,630.41

'ir. cap./ subap,

general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

I

U.M.,

;tate

. ierta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

Preț unitar C

Valoarea helt'       J je

exel.TVA) lei

Cantitate

NR

Preț unitar C

Valoarea    1

heltuklilor pe | obiect      I

excLTVA) lei 1

Cantitate

c Preț unitar

Valoarea | hettuielifor pe j obiect 1 excLTVA) lei 1

N c 3.279 b h c

lontarea dulapilor așezați vertical, procesul de muca cuprinde montarea adrului de ghidaj, montarea ființelor orizontale, plantarea dulapilor metalici, a teren dulapilor cu urmărirea săpăturii, montarea si demontarea rodinelor de icni, manipularea materialelor pe orizontala pe distanta pana la 10 m si oborarea lor la adancîmea necesara, când adancimeaeste pana la 4,00m

buc

68.00

128.32

8,725.79

128.32

0.00

128.32

0.00 I

68.00

128.32

8.725.79I

3.280

|

Demontarea dulapilor așezați vertical procesul de munca cuprinde extragerea lulapilor cu ajutorul vinciului, manipularea dulapilor pe o distanta de pana la 10 n si stivuirea, pentru extragerea dulapilor din umnlutura de pamant

buc

68.00

14.09

958.21

14.09

0.00

14.09

0.00

68.00

14.09

958.21

3.281

Strat de pamant stabilizat mecanic pe lac de adaos de materiale granulare balast, nisip, pietriș, piatra sparta), proporția acestora din volumul total al imestecului fiind de balast 50% grosime 20 cm după compactare

mp

5.60

9.92

55.53

9.92

0.00

9.92

0.00I

5.60

9.92

55.53

1

3.282

Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30cm grosime, udata si bătută bine, in cantitati <20mc la un punct de lucru, inclusiv mprastierea pământului in straturi cu maiul de mana

mc

26.00

15.03

390.80

15.03

0.00

15.03

0.00I

26.00

15.03

390.80

1 3.283

Incarnare excedent de pamant

tone

22.50

6.04

135.88

6.04

0.00

6.04

0.0011

22.50

6.04

135.88

3.284

Transooit excedent de pamant

tone

22.50

5.81

130.65

5.81

0.00

5.81

oool

2250

5.81

130.65

3.285

Descărcare mecanica excedent de pamant cu Împingere la lOm

mc

12.50

127.43

1,592.91

127.43

0.00

127.43

oool

1250

127.43

1,592.91

Construcții

0.00

1 3.286

Cofraje din panouri refolosibile pentru turnarea betonului in placi

mp

4.90

18.34

89.87

18.34

0.00

18.34

o.oo|

4.90

18.34

89.87

1 3.287

Cofiraje pentru beton in elevație, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inallimea de 0-3m

mp

28.60

12.00

343.30

1200

0.00

12.00

o.ool

1      28.60

12.00

343.30

3.288

Cofraje din panouri refolosibile cu placa de 15mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare

mp

1.90

23.71

45.06

23.71

0.00

23.71

0.00

13M)

23.71

45.06

3.289

Armaturi din otel beton 0B37 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

58.00

1.90

109.96

1.90

0.00

1.90

0.0(M

58.00

1.90

109.96

I 3.290

Armaturi din otel beton PC52 fasonate in ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm

kg

756.00

1.74

1,317.48

1.74

0.00

1.74

o.ool

I 756.00

1.74

1,317.48

1 3.291

Beton turnat in cofraje. beton armat C 8/10 BC10 (BC150) preparare cu betonieia/santier

mc

1.60

230.79

369.27

230.79

0.00

230,79

o.oo]

I 1.60

230.79

369.27

3.292

Turnare beton B35O cu mijloace clasice in fundalii, socluri, ziduri de soriiin, pereți sub cota zero

mc

4.85

279.94

1,357.70

279.94

0.00

279.94

0.00

4.85

279.94

1,357.70

3.293

Zidărie din cărămidă plina presata, arsa, executata cu mortar var-ciment M25Z preparat cu malaxorul pe șantier pentru proiecția hidroizolaliilor, inclusiv aplicarea unei tencuieli de 2-3 cm larosime, executata cu mortar fara var

mc

2.4C

492.3"

1,181.70

492.31

0.00

492.3"

0.00

1        2.4!

4923'

1,181.70

3.294

Strat hidroizolant executat la cald la fundalii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv suprafețele verticale plane, cu mastic de bitum, aplicat cu panza bitumata lipita ps toata suorafata cu mastic de bitum

mp

29.31

8.31

243.27

8.3!

0.00

8.31

0.00

1 29J

8.31

1

)         243.27

3.295

Strat orizontal de protecție cu hârtie kraft la turnare beton

mp

5.61

3         5.2

9             29.60

5.2

9             0.0C

5.2

9            0.00

5.0

1)            5.2

9          29.60

3.296

Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de eiireot M-100 T la pereții căminelor nrin interior

mp

20.91

0         13.1

6            275.01

13.1

6             0.0C

13.1

6            O.OC

11     20.9

0      131

6         275.07

3.297

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine cu oiesa suport carosabil IV

buc

1.0

0      325.7

4            325.7<

325.7

4            0.0!

325.7

4            0.0C

II 110

0      325.7

4         325.74

3.298

3.299

3.300

| 3.301

Elemente la cămine slas cu h>2m cuprinzând: cos acces din tuburi beton dn 801 1=1 m cu cep si buza

3

m

0.7

5       105.6

2            79.2

105.6

2           0.«

105.6

2            0.(X

1        0,7

s       105.6

2           79.21

OBTURARE GALERIE APA si TERMOFICARE ef. DS02/30.08.2019

Cofraj

mp

157.4

5        23.7

1          3,733.7

23.7

1               0.01

3

OJX

111 157.4

15        23.1

1        3,733.71

Beton CI6/20

mc

17.5

9      230.7

9         4,059.6

230.7

9           0.0

0

o.«

jll 17J

9       230.7

9        4,059.63

Armatura

kg

1,649-C

14           1.S

10          3,126.4

1.S

O          0.0

0

0.01

J 1,649.1

M       13

»0        3,126.41

TOTAL 3 - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR DE APA POTABILA

1,714,88231

3

0.

0

1,714^8293

Nr. cajiJ subcap. devie General

Denumirea capitolelor de cheltuieli

U.M.

'tute ierta

P.ret unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (exd.TVA) lei

Cantitate

NCS

1 Preț unitar

Valoarea helU j Țe

Olr.^ excLTVA) lei

Cantitate

NR

c

Preț unitar

Valoarea j heltuielilor pe 1 obiect 9

excLTVA) leii

Cantitate

c

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

4 I

AJCRARI AFERENTE REȚELELOR RADET

4.1 S

tETELE PRIMARE

4.1.1

DEMONTARE CONDUCTE SI UTILAJE

4.1.1.1 I

temontare conducta din otel montata in cămin ,Dn900

na

8.00

48.60

388.80

48.60

0.00

48.60

o.oo|

8.00

48.60

388.80

4.1.1.2 I

Jernontare conducta din otel montata in cămin ,Dn600

m

448.15

30.38

13,614.80

30.38

0.00

30.38

o.oo|

448.15

30.38

13,614.80

4.1.1.3

demontare conducta din otel montata in cămin, Dn500

m

1,077.10

25.80

27,789.18

25.80

0.00

25.80

0.00

1,077.10

25.80

27,789.18

4.1.1.4

Jemontare conducta din otel montata in canin, Dn250

m

446.15

9.91

4,421.35

9.91

0.00

9.91

0.00

446.15

9.91

4,421.35

4.1.1.5

demontare conducta din otel montata in cămin, Dn200

m

2.00

5.79

11.58

5.79

0.00

5.79

0.00

2.00

5.79

11.58

4.1.1.6

Demontare conducta din otel montata in cămin si canal termic, Dnl 50

m

420.00

4.76

1,999.20

4.76

0.00

-420.00

4.76

-1,999.20

0.00

4.76

0.00

4.1.1.7

Demontate conducta din otel montata in cămin, DnlOO- by-pass

m

2.00

3,33

6.66

3.33

0.00

-2.00

3.33

-6.66

0.00

3.33

0.00

4.1.1.8

Demontare conducta din otel montata in cămin, Dn32,Dn40

m

4.00

1.42

5.68

1.42

0.00

•4.00

1.42

-5.68

0.00

1.42

0.00

4.1.1.9

demontare cot Dn600

buc

12.00

169.98

2,039.76

169.98

0.00

169.98

0.00

12.00

169.98

2,039.76

4.1.1.10

Demontate cot Dn.500

buc

30.00

131.28

3,938.40

BI.28

0.00

131.28

0.00

30.00

131.28

3,938.40

4.1.1.11

Demontare cot Dn250

buc

12.00

20.80

249.60

20.80

0.00

20.80

0.00

12.00

20.80

249.60

4.1.1.12

Demontare cot Dn200

buc

2.00

14.74

29.48

14.74

0.00

14.74

0.00

2.00

14.74

29.48|

4.1.1.13

Demontare cot Dnl 50

buc

2.00

10.57

21.14

10.57

0.00

-2,00

10.57

-21.14

0.00

10.57

0.00

4.1.1.14

Demontare cot Dnl00

buc

4.00

6.46

25.84

6.46

0.00

-4.00

6.46

-25.84

0.00

6.46

0.00

4.1.1.15

Demontare cot Dn40

buc

2.00

3.63

7.26

3.63

0.00

-2.00

3.63

-7.26

0.00

3.63

0.00

4.1.1.16

Demontare cot Dn32

buc

2.00

3.63

7.26

3.63

0.00

-2.00

3.63

-7.26

0.00

3.63

0.00

4.1.1.17

Demontare suporturi rulante Dn500:64 buc. - 50,2kg/buc.,

10 Kg

321.28

4.41

1,416.84

4.41

0.00

-87.07

4.41

-383.98

234.21

4.41

1,032.87

4.1.1.18

Demontare suporturi glisante Dnl 50; 48 buc. - 2,15 kg/buc..

10 Kg

10.32

95.25

982.98

95.25

0.00

-10.32

95.25

-982.98

0.00

95.25

0.00

4.1.1.19

Demontare vana de secționare Dn600

buc.

2.00

134.57

269.14

134.57

0.00

-2.00

134.57

-269.14

0.00

134.57

0.00

4.1.1.20

Demontare vane de racord si de golire Dn250

buc.

2.00

58.41

116.82

58.41

0.00

-2.00

58.41

-116.82

0.00

58.41

0.00

4.1.1.21

Demontare vane de racord si de golire Dn200

buc.

4,00

51.11

204.44

51.11

0.00

-4.00

51.11

-204.44

0.00

51.11

0.00

4.1.1.22

Demontare vana de by-pass DnlOO

buc.

4.00

18.19

72.76

18.19

0.00

-4.00

18.19

-72.76

E00

t8.!9

0.00

4.1.1.23

Demontare vana de golire Dnl50

buc.

2.00

23.87

47.74

23.87

0.00

-2.00

23.87

-47.74

0.00

23.87

0.00

4.1.1.24

Demontare vana de aerisire Dn40

buc.

2.00

11.37

22.74

11.37

0.00

-2.00

11.37

-22.74

oLoo

11.37

0.00

4.1.1.25

Demontare vana de aerisire Dn32

buc.

1.00

11.37

11.37

11.37

0.00

-1.00

11.37

-11.37

0.00

11.37

0.00

4.1.1.26

Demontare flanse sudate pe conducta, Dn250

p&ecni

4.00

15.92

63.68

15.92

0.00

■4.00

15.92

-63.68

0.00

15.92

000

4.1.1.27

Demontare flanse sudate pe conducta, Dn200

jftîeclli

8.00

13.64

109.12

13.64

0.00

-8.00

13,64

-109.12

0.00

13.64

0.00

4.1.1.28

Demontare flanse sudf.te pe conducta, Dnl50

ifiKsSr

4.0C

11.82

47.28

11.82

0.00

-4.00

11.82

-47.28

0.00

11.82

0.00

4.1.1.29

Demontare flanse sudate pe conducta. DnlOO

8.0C

9.09

72.72

9.09

0.00

-8.0(1

9.09

-72.72

0.00

9.09

0.00

4.1.1.30

Demontare flanse sudate pe conducta, Dn40

pcrecfii

4.0C

6.37

25.48

6.37

0.00

-4.00

6.3'

-25.48

0.00

6.37

0.00

4.1.1.31

Demontare flanse sudf.te pe conducta. Dn32

pcrecfîi

2.a

6.3'

12.74

6.3'

0.00

-2.0C

6.37

-12.74

0.0C

6.37

0.00

TOTAL - 4.1.1 - DEMONTARE CONDUCTE SI UTILAJE - REȚELE PRIMARE - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR RADET

58,031.84

0.00

-4,516.03

53,515.81

4.L2

TRANSPORT MA TERI ALE - DEZAFECTĂRI

4.1.2.1

Transport rutier al materialelor noi si dezafectate pe distanta de 20 km

t

246.6

2        33.9

2          8,365.35

33.9

0.00

-13.3

33.9

l         -453.51

233.2

33.9

7,911.84

4.1.2.2

Transport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m

t

82.2

42.5

2          3,495.57

42.5

2            0.00

-4.4

i        42.5

2         -189.64

77.7.

42.5

î        3,305.93

4.1.2.3

încărcare materiale grele si mărunte in auto

I

246.6

2        10.2

3          2,522.92

10.2

3              0.0C

-13.3

7        10.2

3         -136.78

233.1

5        10.2

3        2,386.15

4.1.2.4

Descurcare materiale grele si mărunte din auto

t

246.6

2         7.9

6          1,963.10

7.9

6              0.00

•133

7        7.9

6         -106.43

233.2

5         7.9

6        1,856.67

TOTAL-41.2 - TRANSPORT MATERIALE-DEZAFECTĂRI-REȚELE PRIMARE-LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR RADET

16,34694

ooo

-W35

15,460-59

4.1J

FURNITURA

4.1.3.1

Țeavapreizolata SAWH, Dn700 (<D7îlxl0),Dmanta 900, TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1.2006

m

364.C

O 1,818.6

7       661,995.8

1,818.6

7               0.01

3      -364.0

0 . 1,818.6

7     -661,995.81

0.0

1,818.6

10

7           0.00

4.1.3.2

Țeava preizolata SAWH, Dn500 (®508x8), Dmanta 670, TC1, SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SREN 10027-1:2006

m

1,076.1

>0     1,299.1

15      1,397,777.8

3

1,299.0

B          0.0

0          -4,f

>0     1,299.1

15       -5,975.6

3

1,071.4

1,299.1

10

15    1,391,802.17

Nr.capJ snbea|k deviz generai

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M.

’itate ierta

Fret unitar 0

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

(

Valoarea hell ] w

excl.TVA) lei

Cantitate

NR

1 € Preț unitar

<

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) tei

Cantitate

c

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) tei

4.1.33 1

S

eava preizolata SAWH, Dn400 (<6406,4x8), Dmanta56O, TC1, R EN 10217-5:2003/A 1:2005, material P255GH, SR EN 10027-1:2006

m

66.00

1,039.25

68,590.50

1,039.25

0.00

1,039.25

o.oo

66.00

1,039.25

68,590.50

4.1.3.* '

(eava preizolata Dn30O (0323,9x8), Dmanta*50, TC1, >REN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

54.00

779.43

42,089.22

779.43

0.00

-54.00

779.431

-42,089.22

0.00

779.43

0.00

4.1.3.5 ’

Țeava preizolata DnSOO (0323,9x10), Dmanta450, TC1, 1REN 10216-2:2014, material P235GH, SREN 10027-1:2006

m

38.00

779.43

29,618.34

779.43

0.00

■38.00

779.43

-29,618.34

0.00

779.43

0.00

4.1.3.6

Feava preizolata Dn200 (02193x6.3), Dmanta 315, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 100274:2006

m

6.00

527.97

3,167.82

527.97

0.00

-6.00

527.97

-3,167.82

0.00

527.97

0.00

4.1.3.7

Țeava preizolata Dnl.50 (0168.3x6,3), Dmanta 250, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

122.00

179,75

21,929.50

179.75

0.00

179.75

0.00

122.00

179.75

21,929.50

4.1.3.8

Țeava preizolata Dnl50 (0168,3x8), Dmanta 250, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

38.00

179.75

6,830.50

179.75

0.00

179.75

0.00

38.00

179.75

6,830.50

4.1.3.9

Țeava preizolata Dn40 (048.3x3,6), Dtnanta90, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

6.00

68.23

409.38

68.23

0.00

-6.00

.    68.23

-409.38

0.00

68.23

0.00

4.1,3.10

Cot preizolatDnîOO (0711x10),Dmanta 900, a=90°, R = 1,5 Dn

buc

4.00

3,374.85

13,499.40

3,374.85

0.00

-4.00

3,374.85

-13,499.40

0.00

3,374.85

0.00

4.1.3.11

Cot preizolatDn700 (0>711x10),Dmanta 900, o^90°, R = 1,5 Dn

buc

2.00

3,374.85

6,749.70

3,374.85

0.00

■ 3,374.85

-6,749.70

0.00

3,374.85

0.00

4.1.3.12

Cot preizolat Dn500 (4508x8),Dmanta 670. «=90“, R = 1,5 Dn

buc

36.00

2,412.09

86,835.24

2,412.09

0.00

2,412.09

0.00

36,00

2,412.09

86,835.2*

4.1.3.12

Cot preizolat Dn4O0 (4406,4x8)

buc

4.00

1,929.23

7,716.92

1,929.23

0.00

0.00

4.00

1,929.23

7,716.92

4.1.3.13

Cot preizolat Dn300 (4323,9x8),Dmanta 450, a=90°. R = 1,5 Dn

buc

6.00

1,446.36

8,678.16

1,446.36

0.00

•6.00

1,446.36

-8,678.16

0.00

1,446.36

0.00

4.1.3.14

Cot preizolatDn200 (4219,1 x6,3), Dmanta315, a=90°, R = 1,5 Dn

buc

4.00

860.87

3,443.48

860.87

0.00

-4.00

860.87

-3,443.48

0.00

860.87

0.00

4.1.3.15

Cot preizolat Dnl50 (4168,3x6,3),Dmanta 250, a=90°, R = 1,5 Dn

buc

2.00

607.77

1,215.54

607.77

0.00

607.77

0,00

2.00

607.77

1,215.54

4.1.3.16

Cot preizolat Dnl50 (4168,3x6,3).Dmanta 250, <#90°, R = 1,5 Dn

buc

4.00

607.77

2,431.08

607.77

0.00

607.77

0.00

4.00

607.77

2,431.08

4.1.3.17

CotpreizolatDn40(448,3x3,6), Dmanta90, #90°, R= 1,5 Dn

buc

4.00

146.62

586.48

146.62

0.00

-4.00

146.62

-586.48

0.00

146.62

o.oo|

4.1.3.18

Manșon Dn700/900

buc

56.00

1,251.22

70,068.32

1,251.22

0.00

-56.00

1,251.22

-70,068.32

i(WO

1,251.22

0.00

4.1.3.19

Manșon Dn500/670

buc

150.00

893.73

134,059.50

893.73

0.00

893.73

0.00

150.00

893.73

134,059.50

4.1.3.20

Manșon Dn400/560

buc

12.00

714.98

8,579.76

714.98

0.00

714.98

0.00

12.00

714.98

8,579.76

4.1.3.21

Manșon Dn3OO/45O

buc

20.00

536.24

10,724.80

536.2*

0.00

-20.00

> 536.24

-10,724.80

0.00

536.24

0.00

4.1.3.22

Manșon Dn200/315

buc

10.00

352.72

3,527.20

352.72

0.00

-10.00

352.72

-3,527.20

0.00

352.72

0.00

4.1.3.23

Manșon Dn 150/250

buc

26.00

227.49

5,914.74

227.49

0.00

227.49

0.00

26.00

227.49

5,914.74

4.1.3.24

Manșon Dn4O/9O

buc

10.00

86.37

863.70

86.37

0.00

-10.00

86.37

-863.70

0.00

86.37

0.00

4.1.3.25

Inele de etansare pentru conducte preizolate a vând: Dn500/7l0

buc

6.00

231.71

1,390.26

231.71

0.00

231.71

0.00

6.00

231.71

1,390.26

4.1)3.26

Inele de etansare pentru conducte preizolate avand;Dn300/45Q

buc

2.0C

146.86

293.72

146.86

0.00

-2.0C

146.86

-293.72

0.00

146.86

0.00

4.1.3.27

Inele de etanșate pentru conducte preizolate avand:Dnl 50/250

buc

2.0C

81.59

163.18

81.59

oool

81.59

0.00

2.0C

81.59

163-18

4.1.3.28

Căciuli de capat pentru conducte preizolate Dn700/900

buc

IOC

653.95

1,307.98

653.99

0.00

-2.0C

1       653.99

-1,307.98

0.0C

653.99

0.00

4.1.3.29

Căciuli de capat pentru conducte preizolate Dn500/670

buc

18.0C

467.P

8,408.52

467.14

0.00

467.14

ll             0.00

18.0C

467.1/

8,408.52

4.1.3.30

Căciuli de capat pentru conducte preizolate Dn300/450

buc

4.0C

286.31

1,145.20

286.3C

0.00

-4.01

1       286.3C

)       -1,145.20

0.01

286.3C

0.00

4.1.3.31

Căciuli de capat pentru conducte preizolate Dn150/250

buc

8.0t

180.2<

1,441.92

180.24

0.00

180.2'

1            0.00

8.04

180.2'

1,441.92

4.1.3.32

Perne de dilatare 1000x45x360

buc

992,(8

)        20.21

20,038.40

20.2C

0.00

20.21

)            0.00

992.01

20.21

20,038.40

4.1.3.33

Suporți speciali Dn700/900

buc

26.01

105.7

2,749.76

105.7t

0.00

-26.01

01       105.7

5       -2,7*9.76

0.01

»       105.7

5            0.00

4.1.3.3'

Suporți speciali Dn500/670

buc

16.01

3       105.7

5          1,692.16

105.74

0.0C

105.7

5            O.OC

16.01

0       105.7

5        1,692.16

4.1.3.3.

Suporți speciali Dn4OO/56O

buc

4.01

D       105.7

6            423.04

105.71

o.oc

|       105.7

5            O.OC

4.0

0       105.7

6         423.04

4.1.3.31

Suporți speciali Dn300/450

buc

12.0

0       105.7

6          1,269.12

105.7

G.OC

■12.0

0|      105.7

6       -1,269.19

0.0

0      105.7

6            0.00

4.1.3.3

Suporți speciali Dnl 50/250

buc

16.0

0      105.7

6          1,692.lt

105.7

5             0.0C

105.7

6              O.OC

16.0

0      105.7

6         1,692.16

4.1.3,3

Piese speciale de trecere Dn7OO/9OO

buc

6.0

0      426.5

7          2,559.42

426.5

7             0.01

-6.0

0      426.5

7        -2,559.4

0.0

0      426.5

7           0.00

4.1.3.3

? Compensatori " one-time" Dn500/670

buc

2.0

0      771.3

5           1,542.7(

771.3

5              0.01

-2.0

0     771.3

5        -1,542.71

0.0

0      771.3

5           0.00

4.1.3.4

0 PF preizolate Dn700/900

buc

2.0

0    5,916.6

2         11,833.2'

5,916.6

2             0 0*

3          -2.0

10 ' 5,916.6

2      -11,833.2

0.0

10     5,916.6

2           0.00

4.1.3.4

PF preizolate Dn50Q/670

buc

10.0

0    4,226.1

5         42,261.5

4,226.1

5           0.0

4,226.1

5           0.0

a         io.t

10     4,226.1

5      42,261.50

4.1.3.4

2 Banda de avertizare

m

1,568.0

10           0.3

©           470.41

)

0.3

0          0.0

0

0.3

0          0.0

0     1.568.C

»        0.3

0         470.40

4.1.3.4

3 Achiziție sistem de supraveghere/semnalizare avarii

buc

1.C

10 112.980.4

16         112,980.4*

5

112,980.4

6          0.0

D

112,980.4

16              0.0

0    U

10 112,9804

16      112,980.46

TOTAL ■ 41.3 - FURNITURA - REȚELE PRIMARE - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR RADET

2,»10,96Alt

atu

>

|    -884,098.6

>

1J26,M7.4S

N

S*J d

r. opj bcap. ■vfct *nenl

Denumirea capitolelor de cheltuieli

U.M.

‘itate

ierta

Pvet unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excl.TVA) Iei

Cantitate

NCS

Preț unitar

Valoarea heltu' A ne

excl.TVA) lei

Cantitate

NR

Pret unitar

Valoarea heliuieblnr pe obiect exeLTVA) lei

Cantitate

Preț unitar

Valoarea beltnielilor pe obiect excl.TVA) lei

4J.4 A

tONTAJ CONDUCTA PREIZOLATA

4.1.4.1 5

lontat țeava SAWH, Dn700 (0711x10). TC1,

R EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

ni

364.00

81.38

29,622.32

81.38

0.00

-364.00

81.38

-29,622.32

0.00

81.38

0.00

4.1.4.2 j

/lontat țeava SAWH, Dn500 (0508x8), TC1, R.EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GHJ1REN 10027-1:2006

m

1,076.00

55.22

59,416.72

55.22

0.00

-4.60

55.22

-254.01

1,071.40

55.22

59,162.71

4.1.4.3 '

/lontat țeava SAWH, Dn400 (0406,4x8), TC1,

>R EN 10217-5.2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

66.00

48.29

3,187.14

48.29

0.00

48.29

0.00

66.00

48.29

3,187.14

4.1.4.4 1

riontat țeava Dn300 (0323,9x8), TC1,

IR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

92.00

35.53

3,268.76

35.53

0.00

-92.00

35.53

-3,268.76

0.00

35.53

0.00

4.1.4.5

Montat țeava preizolata Dn200 (0219,1x6,3), Dmanta 315, TC1.SREN 10216->-.2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

6.00

28.74

172.44

28.74

0.00

-6.00

28.74

-172.44

0.00

28.74

0.00

4.1.4.6

Montat țeava Dnl50 (0168,3x6.3), ICI,

SREN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

160.00

23.40

3,744.00

23.40

0.00

23.40

0.00

160.00

23.40

3,744.00

4.1.4.7

Montat țeava preizolata Dn40 (048,3x3,6), Dmanta90, TC1, SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

6.00

10.39

62.34

10.39

0.00

-6.00

10.39

-62.34

0.00

10.39

0.00

4.1.4.8

Montat cot Dn700 (0711x10), a=90o, R = 1,5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

buc

6.00

764.72

4,588.32

764.72

0.00

-6.00

764.72

-4,588.32

0.00

764.72

0.00

4.1.4.9

Montat cot Dn500 (®5O8x8), a=90°, R = 1.5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

buc

42.00

514.18

21,595.56

514.18

0.00

-4.00

■ 514.18

-2,056.72

38.00

514.18

19,538.84

4.1,3.12

Montat cot preizolat Dn400 (0406,4x8)      «w»

buc

4.00

356.63

1,426.52

356.63

0.00

0.00

4.00

356.63

1,426.52

4.1.4.10

Montat cot Dn300 (0323,9x8), u=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pj conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

6.00

199.08

1,194.48

199.08

0.00

-6.00

199.08

-1,194.48

0.00

199.08

0.00

4.1.4.11

Montat cot Dn200 (0219,1x6,3), 0=90=, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

4.00

149.10

596.40

149.10

0.00

-4.00

149.10

-596.40

0.00

149.10

0.00

4.1.4.12

Montat cot Dnl50 (OI68,3x6,3), 0=90°. R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92.gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

20.00

199-08

3,981.60

199.08

0.00

-14.00

199.08

-2,787.12

6.00

199.08

1,194.48

4.1.4.13

Montat cot Dn40 (048,3x3,6), ot=9O", R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pa conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

4.00

73.45

293.80

73.45

0.00

-4.00

73.41

-293.80

0.04

73.43

0.00

4.1.4.14

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dn7OO/9OO

buc

56.00

34.11

1,910.16

34.11

0.00

-563)6

34.1

-1,910.16

0.04

34.1

0.00

4.1.4.15

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dn500/670

buc

150.0C

27.2!

4,092.00

27.21

0.00

27.21

1            0.00

150.(8

27.21

4,092.00

4.1.4.16

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dn400/560

buc

12.0C

23.8'

286.44

23.8'

0.00

23.8

7            0.00

12.(8

23.8’

286.44

4.1.4.17

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dn300/450

buc

20.0C

18.15

363.80

18.1!

0.00

-20JM

18.1

9         -363.80

0.0<

18.1

0.00

4.1.4.18

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dn2O0/315

buc

io.a

13.fr

136.40

13.fr

0.00

-10.M

13,6.

4         -136.40

0.(8

13.fr

0.00

4.1.4.19

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dnl 50/250

buc

26.a

)         11.3'

295.62

11.3

0.00

11.3

7            0.00

26.01

11.3

295.62

4.1.4.20

Mansonarea țevii preizolate în zona de îmbinare Dn4O/9O

buc

io.»

3         6.8

2             68.20

6.8

l             0.01

-10.(8

6.8

2          -68.20

O.W

9          6.8

2            0.00

4.1.4.21

Montarea căciulii de tapat,din materialul mantalei, Dn7OO/9OO

buc

2.01

3        12.5

25.02

12.5

0.0(

-2.(8

9         12.5

1            -25.02

O.tX

a         12.5

1              0.00

4.1.4.22

Montarea căciulii de capat,din materialul mantalei, Dn500/670

buc

18.0

t)          11.3

7            204.66

11.3

7             0.0(

11.3

7            0.OC

18.0

0        11.3

7         204.66

4.1.4.23

Montarea căciulii de capat.din materialul mantalei, Dn300/450

buc

4.0

D        9.0

9             36.36

9.0

9             O.tx

-4.01

a         9.o

9          -36.3f

0.0

0         9.0

9           0.00

4.1.4.24

Montarea căciulii de capat,din materialul mantalei, Dnl50/250

buc

8.0

0        5.6

8             45.44

5.6

8              O.Ot

5.6

8              O.Ot

8.0

0         5.6

8          45.44

4.1.4.23

Montarea inelului de trecere prin zid Dn500/670

buc

6.0

0         5.6

8             34.01

5.6

8              O.tx

5.6

8              O.Ot

6.0

0         5.6

8          34.08

4.1.4.21

Montarea inelului de trecere prin zid Dn30O/45O

buc

2.0

0        5.6

8           U.3t

5.6

8          O.»

-2.0

0 ■       5.6

8           -11.31

0.0

0         5.6

8           0.00

4.1.4.2'

Montarea inelului de trecere prin zid Dnl50/250

buc

2.0

0        9.5

5               19.lt

9.5

5          O.W

a

9.1

5              O.tX

2.0

0         9.5

5           19.10

4.1.4.2

Suporți speciali cu bride pentru conducte: Dn700/90D-26 buc; Dn500/ 710 -16 buc Dn400/560-4 buc;Dn300/450-12 buc; Dnl50/250-16 buc

kg

3,769.8

0        2.6

2          9,876.8

2.6

2           0.0

a -1,935.8

4 -       2,(

>2        -5,071.91

°    1,833.!

16         2t

>2        4,804.98

4.1.4.2*

Montare perne de dilatatie

m2

357.1

2        37.C

16         13,234.8

7

37.6

16             0.0

0

37.061            0.0

0      3S7.1

2        37.1

»       13,234.87

4.1.4.3

) Piese speciale de trecere prin pereți pentru conducte preizolate

buc

6.(

K)       751.4

W        4,508.6

1

751.4

14             0.0

0

751.44           0.0

0         6.(

H)      751.

14        4,508.64

43.4.3

1 Montare banda avertizare traseu

m

1,644.(

K)        27,(

1         45,390.8

1

27.(

>1               0.0

0

27.61|            0.0

0    1,644.1

*0        27.1

51       45,390.84

lNr. capj Lmbop. [deviz Igtsenl

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M.

itatc jferta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excl.TVA) lei

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

Valoarea

helt        țc I

I

excLTVA) lei |

Cantitate

NR

1

Preț unitar

Valoarea [ heltuîelilor pe 1 obiect excl.TVA) lei 1

Cantitate

£

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

1 4.1.4.32 N

lontat compensatori

buc

2.00

1,124.47

2,248.94

1,124.47

0.00 I

-2J)ol

1,124.47

-2,248.941

0.00

1,124.47

0.00

4.1.4.33 N

loniat punct fix pt conducte preizolate

buc

12.00

25.56

306.72

25.56

0.00 1

25,56

0.00|

12-00

25.56

306.72

4.1.4.34 I

nchiderea capetelor conductelor din otel Dn 700, pLefect proba presiune

buc

4.00

8.19

32.76

8.19

0.00 |

■4.00

8.19

-32.761

0.00

8.19

0.00

I 4.1.4.35 1

nchiderea capetelor conductelor din otel Dn 500, pt.efect. proba presiune

buc

4.00

7.28

29.12

7.28

0.00

7.28

O.OO]

4.00

7.28

29.12

4.1.4.36 I

nchiderea capetelor conductelor din otel Dn300, ptefectuare proba presiune

buc

4.00

11.37

45.48

11.37

0.00

-4.00

11.37

-45.481

0.00

11.37

0.00

4.1.4.37

nchiderea capetelor conductelor din otel Dnl50, pt.efectuare proba presiune

buc

4.00

6.82

27.28

6.82

0.00

6.82

0.00|

4.00

6.82

27.28

4.1.4.38

uolirea instalației de apa in vederea executării lucrărilor

10 m

100.00

0.9!

91.00

0.91

0.0C

0.91

o.ool

100.00

0.91

91.00

4.1.4.39

Analiza defectoscopica prin ultrasunete a sudurilor conductelor avand Dn70O-25 buc, Dn500-36 buc; Dn400 - 6 buc; Dn300-18buc

buc

85.00

141.17

11,999.45

141.17

0.00

141.17

O.OOI

85.00

141.17

11,999.45

1 4.1.4.40

Analiza defectoscopica prin LP a sudurilor conductelor avand: Dn7OO-5 buc Dn500-8 buc; Dn200-l buc; Dnl5O-5 buc; DnlOO-2 buc

m

28.00

93.26

2,611.28

93.26

0.00

93.26

o.ool

28.00

93.26

2,611.28

4.1.4.41

Spalarea hidraulica a conductelor Dn700

tn

41100

24.21

9,974.52

24.21

0.00

-412.00

24.21

-9,974.521

0.00

24.21

0.00

| 4.1.4.42

Spalarea hidraulica a conductelor DnSOO

m

980.00

15.84

15,523.20

15.84

0.00

15.84

0.001

980.00

15.84

15,523.20

4.1.4.43

Spalarea hidraulica a conductelor Dn300

m

92.00

9.0!

828.92

9.01

0.00

-92.00

9.01

-828.92I

0.00

9.01

0.00

4.1.4.44

Spalarea hidraulica a conductelor Dai 50

m

160.00

5.62

899.20

5.62

0.00

5.62

o.ool

160.00

5.62

899.20

4.1.4.45

Pretensionare compensatori Dn500

buc

2.00

1,035 72

2,071.44

1,035.72

0.00

1,035.72

o.ool

2.00

1,035.72

2,071.44

4.1.4.46

CAP. III TRANSPORT MATERIALE

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

| 4.1.4.47

Transport rutier al maXrialetor noi si dezafectate pe distanta de 20 km

t

244.24

33.92

8,284.62

33.92

0.00

33.92

o.oo|

244.24

33.92

8,284,62

4.1.4.48

Transport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m

t

81.41

42.52

3,461.55

42.52

0.00

42.52

0.00

81.41

42.52

3,461.55

I 4.1.4.49

încărcare materiale grele si mărunte in auto

t

244.24

10.23

2,498.58

10.23

0.00

10.23

0.00J

244.24

10.23

2,498.58

1 4.1.4.50

Descărcare materiale grele si mărunte din auto

t

244.24

7.96

1.944.15

7.96

0.00

7.96

o.ool

244.24

7.96

1.944.15

Montaj conducte preizolate ■< c/. DS. 7

4

1 4.1.4.51

Foraj orizontal cu țeava de protecție Dn400

ml

495.00

0.00

6.00

495,00

2,970.00

495.00

0.00

6.00

495.00

2,970.00

ITOTAL - 4.1.4 - MONTAJ CONDUCTA PREIZOLATA - PETELE PRIMARE - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR JtWET

276,568.47

2,mt»

-65,659.53

213,887.94

4.1.5

MONTAJ CONDUCTE CLASICE

4.1.5.1

Montat țeava SAWH, Dn900 (<t>914x12,5), TC1,

SREN 10217-5-.2003/A1-.2005, material P265GH, SREN 10027-1:2006

m

16.0C

1,114 85

17,838.24

1,114.89

0.00

1,114.89

0.00

16.01

1,114.89

17,838.»

4.1.5.2

Țeava clasica SAWH.Dn900 (<«14x12.5), TC1,

SR EN l0217-5:2003/Al:2005, material P265GH, SREN 10027-1:2006

m

16XX

625.1!

10,002.40

625.1!

0.00

1

625.1!

0.00

16.0!

625.1!

10,002.4!

4.1.5.3

Montat țeava SAWH, Dn700 (0711x10), TC1.

SR EN l0217-5:2003/Al:2005, materia! P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

16.01

3     1,114.8

17,838.24

1,114.8

)             0.01

1

1,114.8

0.0c

|       16.01

1,114.8

»

17,838.2

1 4.1.5.4

Țeava clasica SAWH, Dn700 (0711x10), TC1,

SR EN 10217-5:2003/Al:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

16.0

0      645.9

6         10,335.36

645.9

6             0.0!

1

645.9

6              0.01

16.0

645.9

0

5       10,335.3

6

0

K)

14

4.1.5.5

Montat țeava SAWH, Dn500 (0508x8), TC1,

SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

20.0

0      600.5

3         12,010.61

600.5

3           0.0

D 1

600.5

3              0.01

)

20.0

600.5 0

3       12,010.6

4.1.5.6

Țeava clasica SAWH, Dn500 (0508x8), TC1,

SREN 1O217-5:2OO3/A1:2OO5, material P265GH, SREN 10027-1:2006

m

20.C

O      395.6

2          7,912.41

395.6

2           0.0

0 1

395.6

2           0.0

0

20,(

395.6

10

2        7,912.7

4.1.5.7

Montatteava Dn300 (0323,9x8), TCI,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

16.(

»      237."

4          3.803.8

I

237."

4            0.0

0 I

237.’

4           0.0

°        16.!

» 23?'

4        3,803.!

INr. c*p J Bubop. Ideviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli                   1

U.M.

‘itate

terța

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excl.TVA) lei

Cantitate

NCS

c Preț unitar

Valoarea belt j ne

excLTVA) lei

Cantitate

NR

Preț unitar C

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

£

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

)

0

6

4

0

10

4.1,5.8 T

cava clasica Dn300 (0323,9x8), TC1,                                    I

R EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

16.00

310.56

4,968.96

310.56

0.00

310.56

0.00

16.00

310.56

4,968.96

4 L5-’ S

lontat țeava Dnl50 (0168,3x6,3), TC1,

R EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m 1

46.00

81.87

3,766.02

81.87

0.00

81.87

0.00

46.00

81.87

3,766.02

4.1.5.10 ’

eava clasica Dnl50 (0168,3x6,3), TC1,

R EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

46.00

128.07

5,891.22

128.07

0.00

128.07

0.00

46.00

128.07

5,891.22

4.1.5.11 *

dontat țeava DnlOO (Ol 14,3x5), CI,                                      1

R EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

4.00

53.54

214.16

53.54

0.00

53.54

0.00

4.00

53.54

214.16

4.1.5.12 (

’eava clasica DnlOO (0114,3x5), CI,                                      1

ÎR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

4.00

110.36

441.44

110.36

0.00

110.36

0.00

4.00

110.36

441.44

4.1.5.13 1

vlontat țeava Dn50 (060,3x3,6), TC1,

>R EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

12.00

23.86

286.32

23.86

0.00

23.86

0.00

12.00

23.86

286.32

4.1.5.14

reava clasica Dn50 (060,3x3,6), TC1,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

12.00

34.98

419.76

34.98

0.00

34.98

0.00

12.00

34.98

419.76

4.1.5.15

Montat țeava Dn40 (048,3x3,6), CI,                                      1

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

16.00

23.86

381.76

23.86

0.00

23.86

0.00

16.00

23.86

381.76

4.1.5.16

Țeava clasica Dn40 (048,3x3,6),CI,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m I

16.00

27.80

444.80

27.80

0.00

27.80

0.00

16.00

27.80

444.80

4.1.5.17

Montat țeava Dn25 (033,7x2,9), CI,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

2.00

23.86

47.72

23.86

0.00

-2.00

23.86

-47.72

0.00

23.86

0.00

4.1.5.18

Țeava clasica Dn25 (033,7x2,9), CI,

SR EN 10216-2.2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

2.00

21.12

42.24

21.12

0.00

-2.00

21.12

-42.24

0.00

21.12

0.00

4.1.5.19

Montat reducție Dnl/Dn2=900/700

buc

2.00

1,193.35

2,386.70

1,193.35

0.00

-2.00

1,193.35

-2,386.70

0.00

1,193.35

0.00

4.1.5.20

Reducție Dnl/Dn2=900/700

buc

2.00

1,221.19

2,442.38

1,221.19

0.00

-2.00

. 1,221.19

-2,442.38

0.00

1,221.19

0.00

4.1.5.21

Montat cot Dn700 (0711x10),a=90°, R = 1,5 Dn, gata confecționai, montat pe conducta

buc

6.00

897.17

5,383.02

897.17

0.00

-6.00

897.17

-5,383.02

0.00

897.17

0.00

4.1.5.22

Cot Dn700 (0711x10), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmmti confecționați pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

buc

2.00

1,682.38

3,364.76

1,682.38

0.00

-2.00

1,682.38

-3,364.76

0.00

1,682.38

0.00

4.1.5.23

Reducție Dnl/Dn2=700/500

buc

2.00

788.21

1,576.42

788.21

0.00

-2.00

788.21

-1,576.42

0.00

788.21

0.00

4.1.5.24

Cot Dn700 (0711x10), a=30°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confecționați pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

1 buc

2.00

1,682.38

3,364.76

1,682.38

0.00

-2.00

. 1,682.38

-3,364.76

0.00

1,682.38

0.00

4.1.5.25

Montat cot Dn500 (0508x8), a=90°, R = 1,5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

I buc

8.0C

671.79

5,374.32

671.79

0.00

-4.00

671.79

-2,687.16

4.0fl

671.79

2,687.16

4.1.5.26

Cot Dn500 (0508x8), a=90Q, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confecționări pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

I buc

4.0C

1.379.6C

5,518.40

1,379.60

0.00

1.379.6C

0.00

4.00

1.379.6C

5,518.40

4.1.5.27

Montat cot Dn500 (0508x8), a=45°, R = 1,5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

I buc

2.0(

671.7?

1,343.58

671.7?

0.00

671.7?

0.00

2.01

671.7?

1,343.51

4.1.5.28

Cot Dn500 (0508x8), a=45°, R x 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confecționați pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

I buc

2.(X

1,379.61

)          2,759.20

1,379.61

0.00

1,379.61

0.00

101

1,379.61

2,759.21

4.1.5.29

Reducție Dnl/Dn2=500/300

| buc

2.01

3      566.4

9          1,132.98

566.4

9             0.0C

-2.0

»      566.4

9       -1,132.98

0.01

O      566.4

9            0.0

4.1.5.3C

Montat cot Dn400 (0406,4x8), a=90°, R = 1 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

buc

8.0

0      535.1

7          4,281.36

535.1

7             0.(X

535.1

7             O.OC

8.0

0       535 1

7        4,281.3

4.1.5.31

Cot DnDn400 (0406,4x8), a=90°, R = 1 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confecționați pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

1 buc

6.0

0     1,104.0

4          6,624.24

1,104.0

4            0.0(

1,104.0

4            0.(X

6.0

fl 1,104.0

4        6,624.2

4.1.5.32

Reducție Dnl/Dn2=400/300

| buc

2.0

0      390.4

4           780.81

390.4

4            0.01

-2.0

0 .   390.4

4         -780.81

<L0

0      390.4

4            0.0

4.1.5.31

Montat cot Dn300 (0323,9x8), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

1 buc

16.0

0      235.6

5          3,770.41

)

235.6

5           O.«

)        -16.0

0      235.6

5        -3,770.41

3

0.0

235.6

5             0.C

4.1.5.3

4 ICot Dn300 (0323,9x8), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționa (montat pe conducta, material P235 GH, SR EN 10027-1:2006

t, buc

16.(

)0      1,922-C

8        30,753.2

8

1,922.0

18             0.0

0        -16.C

10      l,922.t

)8      -30,753.2

8

0.1

I.922X

10

)8               0.(

Nr. capJ subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

U.M.

titate ^»ferta

Preț unitar ol

Valoarea cheltuielilor pe riect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

Preț unitar

(

Valoarea belt i pe

excLTVA) lei

Cantitate

NR

c Preț unitar

Valoarea beltuielilor pe obiect excLTVA) lei

Cantitate

e c Preț unitar

(

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

4.1.5.35 N

c

tentat cotDn200 («>219,1x6,3), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat, montat pe conducta, materia! P235 GH,SR EN 10027-1:2007

buc 1

2.00

235.65

471.30

235.65

0.00

-2.00

235.65

-471.30

0.00

235.65

0.00

41.536 C c

2ot Dn200 (0219,1x6,3), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2007

buc I

2.00

468.04

936.08

468.04

0.00

-2.00

468.04

-936.08

0.00

468.04

0.00

4.1.5.37 I

dontat cot Dnl 50 (0168,3x6,3), <t=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc I

28.00

189.12

5,295.36

189.12

0.00

189.12

0.00

28.00

189.12

5,295.36

4.1.5.38

-Ot Dnl 50 (0168,3x6,3), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc 1

28.00

303.59

8,500.52

303.59

0.00

303.59

0.00

28.00

303,59

8,500.52

4.1.5.39

Montat cot DnlOO (0114,3x5), o=90a, R = 1.5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc 1

4.00

167.54

670.16

167.54

0.00

167.54

0.00

4.00

167.54

670.16

4.1.5.40

Cot DnlOO (0114,3x5), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc 1

4.00

172.76

691.04

172.76

0.00

172.76

0.00

4.00

172,76

691.04

4.1.5.41

Montat cot Dn50 (060x3,5), a=90°, R - 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

8.00

92.51

740.08

92.51

0.00

-8.00

92.51

-740.08

0.00

92.51

0.00

4.1.5.42

Cot Dn50 (060x3,5), a=9O°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

8.00

60.96

487.68

60.96

0.00

-8.00

60.96

-487.68

0.00

60,96

0.00

4.1.5.43

Montat cot Dn40 (048,3x3,6), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

6.00

92.51

555.06

92.51

0.00

92.51

0.00

6.00

92.51

555.06

4.1.5.44

Cot Dn40 (048,3x3,6), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 88O4/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

6.00

44.97

269.82

44.97

0.00

44.97

0.00

6.00

44.97

269.82

4.1.5.45

Montat cot Dn25 (033,7x2,9), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

2.00

92.51

185.02

92.51

0.00

-2.00

92.51

-185.02

0.00

92.51

0.00

4.1.5.46

Cot Dn25 (033,7x2,9), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

2.00

40.13

80.26

40.13

0.00

-2.00

40.13

-80.26

0.00

40.13

0.00

4.1.5.47

Derivație la 900 executata in canal cu Dn200

buc

2.0C

163.72

327.44

163.72

0.00

-2.00

163.72

-327.44

0.00

163.72

0.00

4.1.5.48

Derivație la 900 executata in canal cu Dnl 50

buc

10.0C

131.46

1,314.60

131.46

0.00

131.46

0.00

10.00

131.46

1,314.60

4.1.5.49

Derivație la 900 executata in canal cu DnlOO

buc

4.0(

123.85

495.56

123.8!

0.00

-4.01

.    123.8!

-495.56

0.4K

123.8!

0.00

4.1.5.50

Derivație la 900 executata in canal cu Dn50

buc

6.0(

67.65

406.14

67.6!

0.00

-6.01

.       67.6!

-406.14

0.04

67.6!

0.00

4.1.5.51

Derivație la 900 executata in canal cu Dn40

buc

6.0(

67.6!

406.14

67,6!

0.00

67.6‘

0.00

6.04

67.6!

406.14

4.1.5.52

Derivație la 900 executata in canal cu Dn25

buc

2.0(

)        67.6<

135.38

67.6!

0.00

-2.04

67.6*

-135.38

0.04

67.6!

0.00

4.1.5.53

Montat vana de secționare din otel cu obturator sferic si capete pentru sudate, Pn25, Dn500.

buc

2.0

3      1,288.0*

J          2,576.18

1,288.0*

9             0.00

-2.W

»      1,288.0*

)       -2,576.18

0.04

9     1,288.0*

)            0.00

4.1.5.54

Montat vana de racord vana fluture cu roata de manevra si prindere prin sudura, Pn25, Dn400.

buc

2.0i

0     1,020.4

5          2.040.9C

],020.4

5             0.0C

1,020.4

5             0.0C

2.0

0     1,020.4

5        2,040.90

4.1.5.55

Vana fluture cu roata de manevra si prindere prin sudura, Pn25, Dn400.

buc

2.0

0    2,834.7

4          5,669.45

2,834.7

4             0.0(

2,834.7

4          0.M

2.0

0     2,834.7

4        5,669.48

4.1.5.5t

Montat vana cu sertar st prindere prin flanse, Pn25, Dn200.

buc

2.0

0      187.3

0            374.6(

187.3

0             0.0(

-2.0

0      187.3

0         -374.6(

0.0

0      187.3

0            0.00

4.1.5.5'

Vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dn200.

buc

2.0

0     1,741.2

3          3,482.4f

1,741.2

3             0.0(

-2.0

0     1,741.2

3        -3,482.44

0.0

0     1,741.2

3            0.00

4.1.5.5

Montat vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dnl50.

buc

4.0

0      133.9

4            535.7(

133.9

4             0.0(

)

133.9

4            0.04

4.0

0      133.9

4         535.76

4.1.5.5

) Vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dnl 50.

buc

4.0

0     1,242.3

7          4,969.41

1,242.3

7              0.01

J

1,242.3

7          001

3         4.0

0     1,242.3

7        4,969.48

4.1.5.61

. Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin sudura, Pn25, Dnl 50.

buc

6.0

10        133.9

4          803.6

4

133.9

4           0.0

0

133.9

*4               0.0*

D         6.0

N)      1335

•4          803.64

4.1.5.6

1 Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin sudura, Pn25, Dnl50.

buc

6.1

»    2,644.2

0         15,865.8

0

2,644.2

0           0.0

0

2,644.2

10             0.0

0 £(

w 2,644.2

0       15,865.80

Nr.cpJ 1 nitcap. rtevtx geacnl I

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M.

titate iferta

Preț unitar o1

Valoarea cheltuielilor pe riect (excl.TVA) 1 lei             1

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

(

Valoarea beltr > pe 1 excl.TVA)" lei 1

Cantitate

NR

c î*ret unitar

Valoarea heltmelilor pe 1 obiect excl.TVA) lei 1

Cantitate

* c

Preț unitar

(

Valoarea beltuielilor pe obiect excl.TVA) lei

4 1 5 62 Montat robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, DnlOO -pentru by-pass si golire

buc 1

6.00

86.48

518.88

86.48

0.00 I

86.48

o.ool

6.00

86.48

518.88

4 1 5 63         cu serlar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, DnlOO - pentru by-

pass si golire

buc

6.00

806.97

4,841.82

806.97

0.00

806.97

o.ool

6.00

806.97

4.841.82

a. i s    j Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25,

4.1.3.04 Dnloo

buc

2.00

86.48

172.96

86.48

0.00

86.48

o.ool

2.00

86.48

172.96

.5.65 Lojj-net obturatoi- sferiCi din otel sj prindere prin flanse , Pn25, DnlOO.

buc

2.00

978.81

1,957.62

978.81

0.00

978.81

o.ool

2.00

978.81

1,957.62

4.1.5.66

Montat robinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn50

buc 1

8.00

41.88

335.04

41.881

0.00

41.88

o.ool

8.00

41.88

335.04

4.1.5.67 IRobinet cu sertar pana, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn50

buc |

8.00

446.37

3,570.96

446.37

0.00

446.37

ojool

8.00

446.37

3,570.96

4.1.5.68 IMontat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40

buc 1

8.00

38.38

307.04

38.381

0.00

38.38

o.ool

8.00

38.38

307.04

4.1.5.69 iRobinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40

buc |

8.00

367.91

X943.28

367.911

0.00

367.91

ăool

8.00

367.91

2,943.28

4.1.5.70 IMontat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn25

buc 1

2.00

38.38

76.76

38.38

0.00

38.38

ăool

2.00

38.38

76.76

4.1.5.71 IRobinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn25

buc |

2.00

326.62

653.24

326.62|

0.00

326.62

o.ool

200

326.62

653.24

4 1 5 72 (Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn200, SR ISO 7005-1:2000, material P265GH.SR EN 10027-1:2007

buc

4.00

232.20

928.80

23220

0.00

-4.00

23220

-928.8o|

0.00

232.20

0.00

4 1 5 73 |Moatat P6 conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dnl50 ‘ ' SR ISO 7005-1:2000. material P265GH.SREN 10027-1:2006

buc

8.00

172.44

1,379.52

172.44

0.00

172.44

0.00

8.00

172.44

1,379.52

. j _ IMontat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, DnlOO ‘ ’ SR ISO 7005-1:2000, material P265GH.SREN 10027-1:2006

buc

16.00

108.18

1,730.88

108.18

0.00

108.18

o.ool

16.00

108.18

1,730.88

4 l 5 75 Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn50 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH,SR EN 10027-1:2006

buc

16.00

65.95

1,055.20

65.95

0.00

65.95

0.00|

16.00

65.95

1,055.20

4 1 5 76 Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn40 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH.SR EN 10027-1:2006

buc

16.00

56.15

898.40

56.15

0.00

56.15

o.ool

16.00

56.15

898.40

4 1 5 77 Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn25 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH,SR EN 10027-1:2006

buc

4.00

46.00

184.00

46.00

0.00

-4.00

46.00

-184.001

0.00

46.00

0.00

4.1.5.78 (Manometru montat pe conducta cu robinet control.D = 100,0 - 25 bar, cls. 1,6

buc

10.00

131.91

1,319.10

131.91

0.00

131.91

o.ool

10.00

131.91

1,319.10

4.1.5.79 Termometru cu scala rotunda 0-150°C, Pn 16

buc

10.00

143.72

1,437.20

143.72

0.00

143.72

o.ool

10.00

143.72

1,437.20

4.1.5.80 Montat suport cu role tip IPCT - R13 pentru Dn900 -2 buc xl70 kg

kg

340.00

2.62

890.80

2.62

0.00

1

262

o.ool

340.00

2.62

890.80

4.1.5.81 Suport cu role tip IPCT - R13 pentru Dn900 -2 buc xl70 kg

kg

340.00

4.99

1,696.60

1

4.99

0.00

r

4.99

o.ool

340.00

4.99

1,696.60

4.1.5.82 Montat suport fix tip IPCT FI 7 pentru Dn 900 - 2 buc- 53 kg

kg

106.00

1X74

1,350.44

12.74

0.00

r

12.74

o.ool

106.00

12.74

1,350.44

4.1.5.83 Suport fix tip IPCT F17 pentru Dn 900 - 2 buc - 53 kg

kg

106.00

4.99

528.94

1

4.99

o.oc

L

4.99

o.ool

106.00

4.99

528.94

4.1.5.84 Montat suport cu role tip IPCT - R12 pentru Dn500 - 2 buc x52 kg

kg

I04.0C

2.71

281.84

L

2.71

o.oc

|    -104.00

2.71

-281.841

0.00

2.71

0.00

4.1.5.85 Suport cu role tip IPCT - R12 pentru Dn500 -2 buc x52 kg

kg

IO4.OC

4.95

518.96

4.99

0.01

|    -104.04

4.95

-518.96

0.00

4.99

0.00

4.1.5.86 IMontat suport glisant tip IPCT - G2 pentru Dn300 -2 buc x6 kg

kg

12.01

3.8:

45.91

3.83

o.oc

I -1204

3.8:

-45.96

o.ot

3.82

0.00

4.1.5.87 Suport glisant tip IPCT - G2 pentru Dn300 -2 buc x6 kg

kg

12.01

4.95

59.81

1

4.95

>               0.01

|    -1XM

4.95

-59.88]

0.0(

4.95

0.00

4.1.5.88 IMontat suport glisant tip IPCT - G2 pentru Dnl50 -2 buc x2,15 kg

kg

18.IX

3.81

68.9'

r

3.8:

i            o.a

) |

3.8:

0.00

18.01

3.8:

68.94

4.1.5.89 Suport glisant tip IPCT - G2 pentru Dnl50 -2 buc x2,15 kg

kg

18.01

5.3

4              96.11

2 |

5.3;

1            0.0

) 1

5.3;

i            0.00

18.(8

5.3;

1           96.12

. - , ™ Capac E 911 x 12,5 - Dn 500 STAS 8804/9 - 92 .material P265GH SR EN 41'590 10027-1:2006

buc

2.01

3      422.2

5            844.5

31

4222

5            0.0

0

422.2

5            0.00

2.(8

» 4221

5         844.50

Capac E911 x 12,5-Dn 500 STAS 8804/9 - 92,material P265GH SREN '    10027-1:2006

buc

2.0

0      396.9

6           793.9

2

396.9

6            0.0

° 1

396.9

6            0.00

20

0     3969

6         793.92

4.1.5.92 |Montat robinet din otel cu sertar,cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

2.0

0      133.9

4          267.8

8 1

133.9

4            0.0

0 1

133.9

4            0.00

20

0      133.9

4         267.88

4.1.5.93

Robinet din otel cu sertar,cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

2.0

0     1,203.5

2         2,407.0

4 r

1,203.5

2            0.0

0 1

1,203.5

2            0.00

20

0     1,203.5

2        2,407.04

4.1.5.94

Ciapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

2.0

0      133.9

4           267.8

81

133.9

4            0.0

° r

133.9

4           0.00

20

0      133.9

4         267.88

4.1.5.95

Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

2.0

0      491.6

1            983.2

2 [

491.6

1               0.0

o r

491.6

l             0.00

20

0      491.6

1          983.22

4.1.5.96

Confecție metalica

kg

500.0

O        3.4

O          1,700.0

O |

3.4

0            0.0

o |

3.4

0           0.00

I 500.0

0        3.4

0        1,700.00

4.1.5.97

Procurare confecție metalica

t

0.5

O 3,620.2

1           1,810.1

i r

3,620.2

1              o.c

n |

3,620.2

.1               0.00

I OJ

0     3,620.2

1         1,810.11

4.1.5.98

Montat compensator axial lenticular sau cu presetupa, Dn500

buc

XC

10       627.’

0          1,255.0

10 [

627.5

0             o.c

» |

627.f

>0             o.oc

)|        20

»      627.5

0        1,255.00

4.1.5.99

Golirea instalației de apa in vederea executării lucrărilor (Ltraseu=500 m)

10 m

100.C

»        0.5

>1               91.0

» 1

0.9

1               0.1

» I

0.5

>1               o.oc

’       100.1

>0        05

>1            91.00

4.1.5.100

Spalarea hidraulica a conductelor Dn900

tn

16.1

X)         24.1

11             387.:

i6 r~

24.1

-1|              0.1

»|

24.1

ii            o.a

)|        16-(

10         24.:

>1          387.36

Nr.upJ stibcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

T

U.M. ’

citate

Terța

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excl.TVA) lei

Cantitate

NCS

Preț unitar C

Valoarea heltu'     ne

. •

excl.TVÂ) Lei

Cantitate

NR

n .    .. C

Preț unitar

(

Valoarea wLtuielilor pe obiect exd.TVA) tei

Cantitate

4 Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect exd.TVA) lei

4,1.5.101 S

palarea hidraulica a conductelor Dn700

m

16.00

24,21

387.36

24.21

0.00

24.21

0.00

16.00

24.2ll

387.36

4.1.5.102 S

palarea hidraulica a conductelor Dn500

m

20.00

15.84

316.80

15.84

0.00

15.84

0.00

20.00

15.84

31680

4.1.5.103 S

palarea hidraulica a conductelor Dn300

m

16.00

9.01

144.16

9.01

0.00

9.01

0.00

16.00

9.01

144.16

4.1.5.104 S

palarea hidraulica a conductelor Dnl50

m

46.00

5.62

258.52

5.62

0.00

5.62

0.00

46.00

5.62]

258.52

4.1.5.105 P

retensionare compensatori Dn500

buc

4.00

1,035.72

4,142.88

1,035.72

0.00

1,035.72

0.00

4.00

1,035.72

4,142.88

4.1.5.1061

'ransport rutier al materialelor noi si dezafectate pe distanta de 20 km

t

9.00

33,92

305.28

33.92

0.00

33.92

0.00

9.00

33.92

305.28

4.1.5.107 1

'ransport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m

t

3.00

42.52

127.56

42.52

0.00

42.52

0.00

3.00

42.52

127.56

4.1.5.108

ncarcare materiale grele si mărunte in auto

t

9.00

10.23

92.07

10.23

0.00

10.23

0.00

9.00

10.23

92.07

4.1.5.109

descărcare materiale grele si mărunte din auto

HONTAj CONDUCTE CLASICE cf. DS. 3

t

9.00

7.96

71.64

7.96

0.00

7.96

0.00

9.00

7.96

71.64

4.1.5.110

Montat țeava SAWH, DnI200 (*1219x 12,5), TCl,

SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

1,114.89

0.00

16.00

1,114.89

17,838.24

1,114.89

0.00

16.00

1.114.89

17,838.24

4.1.5 111

Țeava SAWH, Dnl200 (*1219x12.5), TCl,

SR EN 10217-5:2003/A1:2005. material P265CH, SR EN 10027-1:2006

m

625.15

0.00

16.00

625.15

10,002,40

625.15

0.00

16.00

625.15

10.002.40

4.1.5.112

Montat țeava SAWH, Dn900 (<0914x12,5), TC1,

SR EN 102l7-5:2003/Al:2005, material P265GH, SREN 10027-1:2006

m

1,114.89

0.00

8.00

1,114.89

8,919.12

1,114.89

0.00

8.00

1,114.89

8,919.12

4.1.5.113

Țeava clasica SAWH,Dn900 (*914x12,5), TCl,

SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SREN 10027-1:2006

m

625.15

0.00

8.00

625.15

5,001.20

625.15

0.00

8.00

625.15

5,001.20

4.1.5.114

Montat țeava SAWH, Dn700 (*711x10), TCl,

SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

1,114.89

0.00

10.00

1,114.89

11,148.90

1,114.89

0.00

10.00

1,114.89

11,148.90

4.1.5.115

Țeava clasica SAWH. Dn700 (*711x10), TCl.

SREN 10217-5:2003/Ai:2005, materialP265GH, SREN 10027-1:2006

m

645.96

0.00

10.00

645.96

6,459.60

645.96

0.00

10.00

645.96

6,459.60

4.1.5.116

Montat țeava SAWH, Dn530 (*508x8). TCl,

SR EN 10217-5:2003/Al ;2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

600.53

0.00

34.00

600.53

20,418.02

600.53

0.00

34.00

600.53

20,418.02

4.1.5.117

Țeava clasica SAWH, Dn500 (*508x8), TCl,

SREN 10217-5:2003(A1:2005, materialP265GH, SREN 10027-1:2006

Bl

395.62

0.00

34.00

395.62

13,451.08

395.62

0.00

34.00

395.62

13,451.08

4.1.5.118

Montat țeava Dnl50 (*168,3x6,3), TCl,

SR EN 10216-2:2014. material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

81.8'

0.00

36.04

81.8'

2,947.32

81.87

0.00

36.04

81.8"

2,947.32

4.1.5.US

Țeava clasica Dnl50 (*168,3x6,3). TCl,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

128.0

0.00

36.01

'    128.0'

4,610.52

128.07

0.00

36. (K

I28.<r

il       4,610.52

4.1.5.121

Montat țeava Dn40 (*48,3x3,6), CI,

SR EN 10216-2:2014, material P23SGH, SR EN 10027-1:2006

m

23.8

5              0.00

16.01

23.8

381.76

23.84

0.00

16.01

238

5          381.76

4.1.5.12

Țeava clasica Dn40 (*48,3x3,6), CI,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

27.8

0              0.00

16.01

0    '    27.8

0         444.80

27.8(

O.OC

16.CP

1 278

0         444.80

4.1.5.12

2 Montat cot Dn590 (0508x8), ct=90°, R= 1,5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

buc

671.7

9              O.OC

8.0

0      671.7

9        5,374.33

671.7*

O.OC

8.0

0       671-7

9       5,374.32

4.1.5.12

CotDn500 (*508x8), a=90°, R = 1,5 Du, STAS 8804/3-92, din 5 segmenti confecționați pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

buc

1,379.6

0              0.(K

4.0

0     1,379.6

0        5,518.41

1,379.61

)          o.a

4.0

0     1,379.6

0       5,518.40

4.1.5.12

Montat cot Dn500 (C508x8), a=90°, R = 1,5 Dn, gata confecționat, montat pe conducta

buc

671.7

9                O.CK

2.0

0      671.7

9        1,343.5

671.7

9          o.a

2.0

0     6717

9        1,343.58

4.1.5.12

Cot Dn500 (*508x8), a=90°, R a 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmenti confecționați pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

buc

1,379.6

0               0.0(

2,4

0     1,379.4

O       2,759.2

1.379.6

0          0.0

Q         2.4

w 1.379.4

>0        2,759.20

4.1.5.11

-6 Montat cot Dnl50 (*168,3x6,3), o=90°. R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

189.

2             0.0

0        12.1

»      189.

2       2,269.4

4

189.1

2           0.0

0

111

189.

n

2       2,269.44

1N d< P

r. bea p. via Jieral

Denumirea capitolelor de cheltuieli

T

UJW.

•itate iferta

Preț unitar 0

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

1 Preț unitar

Valoarea belite' , ne oi.,' excLTVA) Iei

Cantitate

NR

Preț unitar C

Valoarea | beltuiclilor pe | obiect excLTVA) Iei

Cantitate

,      c

Pn ani tai

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

4

.1.5.127 C c

ot Dnl50 (® 168,3x6,3), 05=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

303.59

0.00

1100

303.59

3,643.08

303.59

0.00

12.00

303.59

3,643.08

4

.1,5.128 h

dontat cot Dnl50 (O 168,3x6,3), a=45“, R - 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat. montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

189.12

0.00

4.00

189.12

756.48

189.12

0.00

4.00

189.12

756.48

1.13.129 (

7ot Dnl50 (0168.3x6,3), a=45°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata onfectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

303.59

0.00

4.00

303.59

1,214.36

303.59

0.00

4.00

303.59

1,214.36

1.1.5.130!

Contat cot Dn40 (0>48,3x3,6), o=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata :onfectionat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

92.51

0.00

16.00

92.51

1,480.16

92.51

0.00

16.00

92.51

1,480.16

4.1.5.131

Cot Dn40 (048,3x3,6), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

44.97

0.00

16.00

44.97

719.52

44.97

0.00

16.00

44.97

719.52

4.1.5.132

Derivație la 90° executata in canal cu Dnl 50

buc

131.46

0.00

4.00

131.46

525.84

131.46

0.00

4.00

131.46

525.84

4.1.5.133

Derivație la 90° executata in canal cu Dn40

buc

67.69

0.00

8.00

67.69

541.52

67.69

0.00

8.00

67.69

541.52

4.1.5.134

Montat vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dnl50.

buc

133.94

0.00

4.00

133.94

535.76

133.94

0.00

4.00

13394

535.76

4.1.5.135

Vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dnl 50.

buc

1,242.37

0.00

4.00

1,242.37

4,969.48

1,242.37

O-oo1

4.00

1,242.37

4,969.48

41.5.136

Montat robinet cu obturator sferic, otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40

buc

38.38

0.00

8.00

38.38

307.04

38.38

0.00

8.00

38.38

307.04

4.1.5.137

Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40

buc

367.91

0.00

8.00

367.91

2,943.28

367.91

0.00

8.00

367.91

2,943.28

4.1.5.138

Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dnl50 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH.SR EN 10027-1:2006

buc

172.44

0.00

8.00

172.44

1,379.52

172.44

0.00

8.00

172.44

1.379.52

4.1.5.139

Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn40 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH,SR EN 10027-1:2006

buc

56.15

0.00

16.00

56.15

898.40

56.15

0.00

16.00

56.15

898.40

4.1.5.140

Manometru montat pe conducta cu robinet control,D -100, 0 - 25 bar, cîs.1.6

buc

131.91

0.00

4.00

131.91

527.64

131.91

0.00

4.00

131.91

527.64

4.1.5.141

Termometru cu scala rotunda 0-150°C, Pn 16

buc

143.72

0.00

4.00

143.72

574.88

143.72

0.00

4.00

143.72

574.88

4.1.5.142

Montat suport cu role tip IPCT - G20 pentru Dn900 -2 buc x 170 kg

kg

2.62

O.0C

340.00

2.62

890.80

262

0.00

340.00

2.62

890.80

4.1.5.143

Suport cu role tip IPCT - G20 pentru Dn900 -2 buc x!70 kg

kg

4.99

0.00

340.00

4.99

1,696.60

4.99

0.00

340.00

4.99

1,696.60

4.1.5.144

Montat suport fix tip IPCT FI7 pentru Dn 900 - 2 buc - 53 kg

kg

12.74

0.00

106.00

12.74

1,350.44

12.74

0.00

106.00

12.74

1,350.44

4.1.5.145

Suport fix tip IPCT F17 pentru Dn 900 - 2 buc - 53 kg

kg

4.9S

0.00

106.00

4.99

528.94

4.99

0.00

106.00

4.99

528.94

4.1.5.146

Montare capac <t> 1219 x - Dn 1200 STAS 8804/9 - 92 .material P265GH

buc

422.2.

0.00

8.00

422.25

3,378.00

422.25

0.00

8.00

422.25

3,378.00

4.1.5.147

Capac <t> 1219 x - Dn 1200 STAS 8804/9 - 92 .material P265GH

buc

396.91

0.OQ

8.M

396.96

3,175.68

396.96

0.00

8.00

396.96

3,175.68

4.1.5.14!

Montat robinet din otel cu sertar,cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

133.9=

0.00

4.0(

133.9/

535.76

133.9/

0.00

4.00

133.9/

535.76

4.1.5.14'

Robinet din otel cu seitar,cu flanse Pn 6. Dn 150, pentru canalizare

buc

1,203.5

2              0.00

4.M

1,203.51

4,814.08

1,203.51

0.00

4JK

1,203.5:

4,814.08

4.1.5.15(

Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

133.9

1              0.00

4.01

133.9

535.76

133.9'

0.00

4.0(

133.9^

535.76

4.1.5.15

Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

491.6

0.00

4.01

491.6

1,966.44

491.6

0.00

4.01

491.6

1,966.44

4.1.5.15

1 Confecție metalica

3.4

0             0.00

500.01

»           3.41

3        1,700.00

3.41

7            0.00

500.01

3.41

1,700.00

4.1.5.15

Procurare confecție metalica

t

3,620.2

1                0.00

03

8 ■ 3,620.2

1.810.11

3,620.2

0.00

0.5

3,620.2

1,810.11

MONTAJ CONDUCTE CLASICE cf. D.S. 4

4.1.5.15

4 Montat țeava SAWH, Dn400 (<M06.4x8), TC1.

SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, SR EN 10027-1:2006

m

600.5

3              0.0C

16.0

0      600.5

3        9,608.41

600.5

3            0.06

16.0

600.5

0

3        9,608.48

4.1.5.11

7 Țeava clasica SAWH, Dn400 (<M06.4x8), TC1.

SR EN 10217-5:2003/Al:2005. material P265GH, SR EN 10027-1:2006

ni

395.6

2                0.0(

16.0

0     395.6

2        6,329.9

i

395.6

2              O.CK

16.0

395.6 0

2        6,329.92

4.1.5.11

Montat țeava DnI50 (0168,3x6,3), TC1,

* SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

81.1

17                 O.tx

IO

10        81.5

7         1/309.9

2

81.8

7           0.0

16.0

0      8,8

17         1,309.92

4.1.5.11

9 Țeava clasica Dn 150 (<t> 168,3x6,3), TC l,

SR EN 10216-2:2014. material P235GH, SR EN 10027-1:2006

ni

128.1

V           0.0

0      16J

K>       128.6

>7         2,049.1

2

128.6

n          o.o

°        16-<

128.C

10

D        2,049.12

Nr.c^pJ mibcap.

gaerd

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M.

fitate jferta

Preț unitar o

Valoarea cheltuielilor pe hiect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

Valoarea beltur     pe

ol... ’ excLTVA) lei

Cantitate

NR

, £

Preț unitar

Valoarea beltuiclilor pe obiect excLTVA) Iei

Cantitate

c

Preț unitar

(

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

4.1.5.120 *

tentat țeava Dn40 (048,3x3,6), C1,

R EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

23.86

0.00

12.00

23.86

286.32

23.86

0.00

12.00

23.86

286.32

4.1.5.121 ,

cava clasica Dn40 (048,3x3,6), CI,

REN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

27.80

0.00

12.00

27.80

333.60

27.80

0.00

12.00

27.80

333.60

4.1.5.29

leductie Dnl /Dn2=50OMOO

buc

566.49

0.00

2.00

566.49

1,132.98

566.49

0.00

2.00

566.49

1,132.98

4.1.5.30

Contat cot Dn400 (0406,4x8), a=90°, R - 1 Dn, gata confecționat, montat pe onducta

buc

535.17

0.00

10.00

535.17

5,351.70

535.17

0.00

iod»

535.17

5,351.70

4.1.5.31

2ot DnDn400 (<MO6,4x8), a=90°, R = 1 Dn, STAS 8804/3-92, din 5 segmanti lonfectionati pe șantier, material P265 GH. SR EN 10027-1:2006

buc

1,104.04

0.00

6.00

1,104.04

6,624.24

1,104,04

0.00

6.00

1,104.04

6,624.24

4.1.5.125

Cot Dn400 (0406.4x8), a=90“, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 5 segment! tonfectionati pe șantier, materia! P265 GH, SR EN 10027-1:2006

buc

1,104.04

0.00

4.00

1,379.60

5,518.40

1,379.60

0.00

4.00

1,379.60

5,518.40

4.1.5.37

Cot Dn400 (<t>406.4x8), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92, din 3 segmsnti confecționări pe șantier, material P265 GH, SR EN 10027-1:2006

buc

1,104.04

0.00

4.00

189.12

756.48

189.12

0.00

4,00

189.12

756.48j

4.1.5.37

Montat cot Dnl 50 (0168,3x6,3). u=90°, R = 1,5 Dn, STAS 88O4/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

189.12

0.00

16.00

189.12

3,025.92

189.12

0.00

16.00

189.12

3,025.92

4.1.5.38

Cot DnlSO (® 168,3x6,3), a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 88O4/3-92,gata confecționai, mental pe conducta, material P235 GH.SR EN 10027-1:2006

buc

303.59

0.00

16.00

303.59

4,857.44

303.59

0.00

16.00

303.59

4,857.44

4.1.5.43

Montat cot Dn40 (048,3x3,6), u=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

92.51

0.00

4.00

92.51

370.04

92.51

0.00

4.00

92.51

370.04

4.1.5.44

Cot Dn40 (048,3x3,6). a=90°, R = 1,5 Dn, STAS 8804/3-92,gata confecționat, montat pe conducta, material P235 GH,SR EN 10027-1:2006

buc

4497

0.00

4.00

44.97

179.88

44.97

o.oo

4.00

44.97

179.88

4.1.5.48

Derivație la 90° executata in canal cu Dnl50

buc

131.46

0.00

6.00

131.46

788.76

131.46

0.00

6.00

131.46

788.76

4.1.5.51

Derivație la 90° executata in canal cu Do40

buc

67.69

0.00

4.00

■    67.69

270.76

67.69

0.00

4.00

67.69

270.76

4.1.5.54

Montat vana de racord vana fluture cu roata de manevra si prindere prin sudura, Pn25, Dn400.

buc

1,020.45

0.00

2.00

1,020.45

2,040.90

1,020.45

0.00

2.00

1,020.45

2,040.90

4.1.5.55

Vana fluture cu roata de manevra si prindere prin sudura, Pn25, Dn400.

buc

2,834.74

0.00

2.00

2,834.74

5,669.48

2,834.74

0.00

2.00

2,834.74

5,669.48

4.1.5.58

Montat vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dnl50.

buc

133.94

0.00

6.00

133.94

803.64

133.94

0.00

6.00

133.94

803.64

4.1.5.59

Vana cu sertar si prindere prin flanse, Pn25, Dnl50.

buc

1,242.3'

0.00

6.00

. 1,242.37

7,454.22

1,242.37

0.00

6.00

1,242.37

7,454.22

4.1.5.60

Montat robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin sudura, Pn25, Dnl 50.

buc

133.91

0.00

6.1M

133.94

803.64

133.94

0.00

6.06

133.94

803.64

4.1.5.68

Montat robinet cu obturator sferic, otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40

buc

38.3

0.00

4.«

38.31

153.52

38.34

0-00

4.M

38.3S

153.52

4.1.5.69

Robinet cu obturator sferic, din otel si prindere prin flanse, Pn25, Dn40

buc

367.9

0.00

4.(H

367.9

1,471.64

367.9

0.00

4.01

367.91

1,471.64

4.1.5.73

Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dnl50 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH,SR EN 10027-1:2006

buc

172.4

4              0.00

12.01

172.4!

2,069.28

172,+

0.00

i2.a

172.+

2,069.28

4.1.5.76

Montat pe conducta flansa rotunda plata pentru sudare Pn25, Dn40 SR ISO 7005-1:2000, material P265GH.SR EN 10027-1:2006

buc

56.1

5              0.00

8.01

»        56.1

449.20

56.1

S              0.0C

8.01

»

449.20

4.1.5.71

Manometru montat pe conducta cu robinet control,D -100,0 - 25 bar, cls. 1,6

buc

131.9

1                0.00

6.0

0       131.9

1          791.46

131.9

1            o.a

6.0

0       131.9

791.46

4,1.5.7»

Termometru cu scala rotunda 0-150°C. Pn 16

buc

143.7

2              0.00

6.0

0       143.7

2          862.31

143.7

2          o.a

6.0

0       143.7

2         862.32

4.1.5.8

l Montat suport glisant tip IPCT - G2 pentru Dnl50 -6 buc x2,15 kg

kfi

3.8

3              0.00

125

0        3.8

3          49.4

3.8

3              O.tx

12.9

0        3.8

3           49.41

4.1.5.8

Suport glisant tip IPCT - G2 pentru Dnl50 -2 buc x 6,Î5 kg

kE

5.3

4              O.(X

18.0

0        5.3

4           96.1-

5.3

4          o.a

18.0

0         5.3

4          96.12

4.1.5.9

2 Montat robinet din otel cu sertar-cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

133.9

4           o.a

3.0

0      133.9

4        401.8

133.9

4           o.a

3         3.0

0      133.9

4         401.82

4.1.5.9

3 Robinet din otel cu sertar,cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

1,203.5

2              0.(X

3.0

0     1,203.5

2       3,610.5

1,203.5

2           o.a

3         3.0

0     1,203.5

2        3,610.56

4.1.5.9

4 Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentru canalizare

buc

133.9

4                0.0<

3.0

10       133.9

4        401.8

2

133.9

4           o.a

0         3.0

10       133.9

4         401.82

4.1.5.9

Clapeta de sens cu flanse Pn 6, Dn 150, pentiu canalizare

buc

491.(

>1                 0.0(

3.1

*0       491.6

1          1,474.8

3

491,6

1             0.0

0         3.0

10       491.6

l          1,474.83

TOTAL ■ 4.1.5 - MONTAJ CONDUCTE CLASICE - REȚELE PRIMARE - LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR RADET

282,291-41

239,685.21

-76,450.3,

451,52642

N

till di

r.capj ibcap.

5 vil

aerai

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

U.M.

titate

Ierta

F*rct unitar o

Valoarea cheltuielilor pe biect (excLTVA) lei

Cantitate

NCS

c

Preț unitar

Valoarea heltif ’j ne ob_ J excl.TVĂ) lei

Cantitate

NR

Preț unitar C

<

Valoarea 1 neltuielilor pe 1 obiect | excl.TVA) lei

Cantitate

4

Preț unitar

Valoarea heltuielilor pe obiect excLTVA) lei

4.16 /

7.0LA TII

4.1.6.1 p

“regatiiea suprafeței de metal prin curățirea cu peria de sarma

nP

86.00

3.77

324.22

3.77

0.00

3.77

0.00

86.00

3.77

324.22

4.1.6.2 X

opsirea conductelor tur/retur cu 2 straturi grund minim Pb G 355-6, Ni- 90-72

m2

86.00

19.16

1,647.76

19.16

0,00

19.16

0.00

86.00

19.16

1,647.76

4.1.6.3 ' r

opsirea anticotoziva cu pensula de mana a suportilor cu 1 strat nirdm Pb si 2 straturi emaii clorcauciuc

t

0.50

240.95

12048

140.95

0.00

240.95

0.00

0.50

240.95

120.48

4.1.6.4

zolarca conductelor tur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata onfectionate avand grosimea de 70 mm, Dn700, L=8m, S=22 m2 3n500, LalOm, S=21m2

nP

43.00

55.69

2,394.67

55.69

0.00

55.69

0.00

43.00

55.69

2.394.67

41.6.5

zolarca conductelor tur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata icnfectionate avand grosimea de 60 mm

Dn300, L=8m, S=12 m2; Dnl50, L=23m, S=21m2

□ni 00, L=8m, S=6 m2, Dn50, L=8m, S=5 m2

nP

44.00

51.59

2,269.96

51.59

0.00

51.59

0.00

44.00

51.59

2,269.961

4.1.6.6

iolarea conductelor retur cu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata confecționate avand grosimea de 50 mm

Dn700, L=8m, S=21 m2; Dn500, L=10m. S=20m2

Dn300, L=8m, S=ll m2; Dnl50, L=23m, S=20m2

m1

72.00

19.24

1,385.28

19.24

0.00

19.24

0.00

72.00

19.24

1,385.281

4.1.6.7

Izolarea conductelor retur eu saltele din vata minerala caserate cu alufolie gata confecționate avand grosimea dc 40 mm

DnlOO, U=8m, S=5 m2; Dn50, L=8m, S=4 m2

m2

9.00

17.89

161.01

17.89

0.00

17.89

0.00

9.00

17.89

161.01

4.1.6.8

Izolarea vanelor Dn500 cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevăzute cu vata minerala, avand grosimea de 70 mmftur si 50 mm/retur

nP

8.00

161.99

1,295.92

161.99

0.00

161.99

0.00

8.00

161.99

1,295.92

4.1.6.9

Izolarea vanelor Dn200 ,Dnl50, Da 100 si Dn50 cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevăzute cu vata minerala avand grosimea de 60 mm/tur si 50 mm/retur

ml

10.00

224.14

2,241.40

224.14

0.00

224.14

0.00

10.00

224.14

2,241.40

4.1.6.10

Izolarea robinetelor avand Dn<50 mm, cu șnur din vata minerala avand grosimea de 40 mm

buc

10.00

12.79

127.90

12.79

0.00

12.79

0.00

10.00

12.79

127.90

4.1.6.11

Transport rutier al materialelor noi si dezafectate pe distanta de 20 km

t

3.60

33.92

122.11

33.92

0.00

33.92

0.00

3.60

33.92

122.11

4.1.6.12

Transport materiale prin purtat direct pe distanta 50 m

t

1.20

42.52

51.02

42.52

0.00

42.52

0.00

1J0

42.52

51.02

4.1.6.13

încărcare materiale grele si mărunte in auto

t

3.60

10.23

36.83

10.23

0.00

10.23

0.00

3.60

10.23

36.83

4.1.6.14

Descărcare materiale grele si mărunte din auto

t

3.60

7.96

28.66

7.96

0.00

7.96

0.00

3.60

7.96

28.66

TOTAL • 4.1.6 - IZOLAȚII - REȚELE PRIMARE ■ LUCRĂRIAFERENTE REȚELELOR RADET

72,207 22

0.00

0-00

/2^D7.22

4.1.7

UTILAJE

4.1.7.1

Vane de secționare din otel, cu obturator sferic din inox, cu trecere directa, cu capete de sudare, acționare electrica si manuala cu reductor, atat locala cat si de la distanta - Protecție electrica IP67 Dn 500, Pn 25

buc

2.QC

1,394.81

2,789.78

1,394.8!

0.00

1,394.85

0.00

2.M

1,394.81

2,789.78

TOTAL - 4.1.7 - UTILA JE - REȚELE PRIMARE ■ LUCRĂRI AFERENTE REȚELELOR RADET

2,789.78

0.00

0.00

2,789.78

4.1.8

MONTAJ CONDUCTE CLASICE PENTRU PROVIZORAT

4.1.8.1

Montat țeava Dn300 (<t*323,9x8),TCl,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH. SR EN 10027-1:2006

m

370.01

235.7

87,227.50

235.7

0.00

-316.(8

235.7

-74,497.00

54.(8

0     2357

5       12,730.50

4.1.8.2

Țeava clasicaDn300 (4*323,9x8), TCl,

SR EN 10216-2:2014, material P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

370.01

3      310.5

6        114,907.20

310.5

6             0.0(

-316.(8

0      310.5

6      -98,136.97

54.0

0      3,°’5

6      16,770.24

4.1.8.3

Montat țeava Dnl50 (0168,3x6,3), TC1,

SR EN 10216-2:2014, maîerial P235GH, SR EN 10027-1:2006

m

720.0

0        81.1