Hotărârea nr. 98/2020

hcls 3 nr. 98 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 70/28.02.2017 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport”

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având hi vedere:

* Referatul de aprobare nr. 327545/CP/09.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul comun de specialitate nr. 327172/09.04.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • - HCLS3 nr.70/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport” , modificată prin HCLS 3 nr. 141/07.04.2017, actualizată prin HCLS 3 nr. 486 /15.10.2019;

 • - Adresa nr. 327178/09.04.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;

-■ Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Legea educației naționale nr. 1/2011, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Anexa nr. 9 la Hotărârea nr. 70 din 28.02.2017 a Consiliului Local Sector 3, referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport” pentru Școala Gimnazială nr. 196 - Federico Garcia Lorca, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 98

DIN 13.04.2020

Anexa HCLS 3 nr. din ..130^

Anexa nr. 9 la HCLS3 nr.70/28.02.2017 Anexa IaHCLS 3 nr. 486/15.10.2019

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport -Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (nr. 196)”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): LEI 6,053,590.31

EURO 1,298,635.69


din care: C+M:


LEI 4,537,634.39


EURO 973,427.95


EURO: 4.6615 (curs infoeuro luna mai)

2. Eșalonarea investiției (C+M) AnulI


LEI 4,537,634.39

LEI 4,537,634.39


EURO 973,427.95

EURO 973,427.95


3. Capacități finale:

996 utilizatori

Regim de înălțime: P+lE(partial)

Ad= 1178.50 mp

Ac= 917.33mp


Lucrările propuse constau în realizarea unei construcții care să răspundă necesității suplimentării de spații în care să se desfășoare activități sportive conform programei școlare și care să constituie, în același timp, un centru de recreere pentru comunitate. Complexul sportiv este propus a fi amplasat în incinta unității de învățământ Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (nr. 196), este dimensionat conform normelor în vigoare și sunt prevăzute și spațiile conexe acestui tip de funcțiuni: vestiare și grupuri sanitare separate pe sexe, grupuri sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități, puncte de prim ajutor, cabine paznic, birouri, zona de recepție.

4. Durata de realizare a investiției: 12 luni


ÎNTOCMI' ASOCIERI SC BAU SI SCPBBSIl


&&

TEA JITIEIDIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


MARIUS POPE!


DANVASILE


Beneficiar:    Primăria Sectorului 3 București

Denumire:     Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 - București

DEVIZ GENERAL Conform HGR. nr. 2819 ianuarie 2098

Construire complex multifuncțional pentru activitati didactice si sport la Școala Gimnaziala nr. 108, Sector 3 - București

(n mll lei f nuli euro la cursul 4.6616 lei/auro din data rte infoeuromai

Nr. crt

Denumirea capitolelor ]i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Valoare fiara TVA

TVA

19%

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Miieuro

Mii lei

Mii lei

Mii auro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea]! amenaiarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.ooooc

O.OOOOC

o.oooa

O.OOOOC

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

8.00001

1.71619

1.52000

9.52000

2.04226

1.3

Amenaiari pentru proiecția mediului st aducerea la starea inițiala

O.OOOOC

0.00000

O.OOOOC

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 1

8JMMNH

1.71611

1.62000

9.52000

2.04226

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asiqurerea utilitlilor necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utiltafi exterioare incintei

162.00000

34.7527E

30.78001

192.78000

4135579

2.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate cu montai

0.00000

0.00000

0.6MM

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 2

162,00000

44.76276

30.78000

192.78000

41.35579

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri ]i autorizași

0.00000

0.00000

0.00000

6.MAM

0.00000

3.3

Proiectare si Inginerie

111.00000

23.81208

22.20000

133.20000

28.57449

3.4

Organrzaraa procedurilor de acheitre

0.00000

A.MM6

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.6

Asistenta tehnica

40.42806

8.67276

Zeâjââ

48.10939

10.32058

TOTAL CAPITOLUL 3

15142806

3248484

29.88133

181.30939

38.89507

---CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza____________________________________________________________________________________________________

4.1

Construcții si Instalații

3,514.77308

754.00045

667.80689

4,182.57997

697.26053

4.2

Montaj utilaj tehnologic

61.86807

13.27235

11.75512

73.62419

15.79410

-1?

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

B9B.64569

127.84363

113.22919

709.17228

152.13392

4.4

Utilate fata montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

r       0.00000

0.00000

4.5

Dotări

5554781

dd.&idââ

10.55408

66.10189

14.18039

4.5

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTALdAMTC>LUL4

4,228.13305

907.03273

864^4646

6,031.47833

d ,479.46494

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

66.49599

14.26493

12.63424

79.13023

16.97527

5,1.2, Cheltuieli conexe arganlzarfi șantierului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1. Comisioane, taxe sl cote legate

41.94452

8.99807

0.00000

41.94452

8.99807

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute(f 0% din Cap: 1.2+13+2+3+4)

422.81331

90.70327

80.33453

503.14764

107.93690

TOTAL CAPITOLUL 5

531.25382

113.96627

92.96877

«24.22259

Ms-1644

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice li teste li predare la beneficiar

6.1

6.2.

’regatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste

12.00000

0.00000

2.57428

0.00000

2.28000

0.00000

14.28000 0.00000

3.06339

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 6

12.00000

2.67428

2.28000

14.28000

3.06339

TOTAL GENERAL:

6,09231493

1,09232707

969.77538

6.053.59031

1,298.63669

din care: C + M

3313.13814

818.00668

72449626

4337.63439

97342796,


Șef proiect:Departament Economic:

A.vtț


CABINET PRIMAR


TELEFON {004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAtl cabinelprimar^iprimane^To Calea Dudești nr, igi, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

*......

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 70/28.02.2017 referitoare la Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport"

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (Ol) solicită actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate sau care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a orelor de educație fizică și sport ale elevilor, cât și pentru desfășurarea altor activități culturale și recreative în afara orelor de curs și ținând cont de recomandarea Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv:

> Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport - Școala Gimnazială Federico Garda Lorca (nr, 196);

Prin Anexa nr. 9 la Hotărârea nr. 70/28.02.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții menționat mai sus, în valoare totală de 11.021.533,89 lei inclusiv TVA, modificați prin HCLS 3 nr. 141/07.04.2017 cu valoarea totală de 5.693.014,64 lei inclusiv TVA și actualizați prin HCLS 3 nr. 486/15.10.2019 cu valoarea totală de 5.921.158,16 lei inclusiv TV, acum impunându-se actualizarea lor la valoarea totală de 6.053.590,31 lei inclusiv TVA.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr. 327172/09.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL mve3titiischizftii@primBrie3.ro

Calea Dudești nr. 19Sector 3, 031084, București


RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 9 la HCLS 3 nr. 70/28.02.2017 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport” modificată prin HCLS 3 nr. 141/07.04.2017 și HCLS 3 nr. 486/15.10.2019

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice, precum și prevederile cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional și ținând cont de recomandarea Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți aferenți următorului obiectiv:

• Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport — Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (nr. 196).

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) solicită actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții „Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport'' au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2017, pentru care s-a întocmit Nota privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 9 referitoare la denumirea corectă a unităților de învățământ din cuprinsul acestora, și modificați prin HCLS 3 nr. 141/07.04.2017 și HCLS 3 nr. 486/15.10.2019.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu pentru actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire

complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport”, conform Anexei.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE


MARIUS POPESCU

BUCU REST1TELEFON (004 021) 318 03 23 * 28 FAX (004 021) 31S 03 O4E-MAIL investitiiachizitii@prim3rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

• Proiect de Hotărâre privind pentru actualizarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții„Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport”.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

ȘEF SERVICIU

INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE

MARIUS POPESCU
întocmit, Monica^

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL yy

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul____________de pe ordinea de zi /

suplimentar ea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ....Z^sZ... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit,b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței in .sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL

PREȘEDINTE, PĂUNiCĂADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


 • A. Da             9/23 ( 39%)

 • B. Nu         0/23 ( 0%)

 • C. Abținere      1/23 (  4%)

No Answer 13/23 ( 57%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana

1

1 x

1

1

1

1

Baetica Nicoleta

1 x

1

Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Voicu

Antonio Ciprian Corneanu

1

1

1 x

1

1

1

1

1

Cristian Petrescu

1 X

1

romeo popescu

1 X

1

fleancu florin Elena Tudor                 |

Elena Petrescu

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob                 j

Stelian Ene                |

lonut Moldoveanu           |

1 X

1

1

1 1

1

1

1 ,

1 1

1

1

1

1

1

X

constantinradu038         j

X 1

1

Alexandru Dobre | Marineata Marcel | Belu Sima Elena Daniela | Văduvă luliana j Valerica Hontaru |

1

1

1

X 1

1

1

1

liviu malureanu            |

X 1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris ia punctul ..Jjrr..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de_______

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                     ........în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.........'.4:... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a

ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / JtfU -A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, ia care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, BELU-SIMA ELENA- DANIELA

SECRETAR


TUDOR ELENA

MEMBRI:

MARINEAȚÂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO


TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

 • A. Da             7/24 ( 29%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      2/24 (  8%)

No Answer 15/24 ( 63%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Voicu Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu romeo popescu fleancu florin Elena Tudor Elena Petrescu Ionela Marinescu Cezar lacob Stelian Ene lonut Moldoveana constantinradu038 Alexandru Dobre Marineata Marcel Valerica Hontaru Văduvă luliana Mariana Vasiliu Belu Sima Elena Daniela liviu malureanu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      m

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......ZÎ4£2...., în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST Z-NU-A-FOSTîntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de

hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot^l videoconferinței.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VO1NEAINOCENȚIU-IOAN

 • A. Da             7/23 ( 30%)

 • B. Nu          1/23 < 4%)

 • C. Abținere      0/23 (  0%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A

Neacsu Florentina - PS3   ]

Paunica Adriana            j X

Baetica Nicoleta           j X

Pelinaru Cornel            | X

Alin Voicu                   |

Antonio Ciprian Corneanu  j

Cristian Petrescu romeo popescu               |

Elena Tudor                  |

Elena Petrescu

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob

Stelian Ene                  |

lonut Moldoveanu           I

constantinradu038

Alexandru Dobre            | X

Marineata Marcel           j

Valerica Hontaru Văduvă luliana              j X

Mariana Vasiliu            | X

Belu Sima Elena Daniela | fleancu florin              j

liviu malureanu