Hotărârea nr. 95/2020

hcls 3 nr. 95 din 13.04.2020
MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL de a încheia patru operațiuni juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 326042/CP/08.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 325608/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 325625/07.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță

  Corporativă


în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL de a încheia patru operațiuni juridice cu valoare de peste 100.000 euro fără TVA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea preve egale incidente aflate în vigoare.


Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevedei sntei hotărâri.

NR. DIN 13.04.2020


ftUGAfc MCLS3 noi 25 113.011.0^

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3


qMAa7


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471 189 E-mail: office@activesector3.ro


10


Xs^REșfbS

ANEXAI CENTRALIZATOR PRIVIND NOILE OPERAȚIUNI JURIDICE (CONTRACTE/COMENZI) CU VALOARE MAI MARE DE 100.000 EURO, EXCLUSIV TVA, PROPUSE SPRE DERULARE LA DATA DE 03.04.2020

--■■■■- _____—_____________________________________________________ .... -.... _

Nr. crt.

Op. jur. (contract/ comanda) propusa

Denumire partener

CUI

Obiect operațiune juridica (contract sau comanda)

Valoare estimata

Valoare ofertată partener

Calitate (furnizor/ client)

1.

Contract cumpărare bitum

BITHOLDER

10661646

Contract cadru pe baza de comanda - achiziție bitum

> 100.000 euro +TVA

1 700 lei/tona + TVA

F

2.

Contract cadru cumpărare otel beton fasonat si cuple macanice

PROCEMARWP

39442253

Contract cadru pe baza de comanda - otel beton fasonat si cuple macanice

> 100.000 euro +TVA

Otel beton fasonat 2600 lei/tona + TVA;

Cuple mecanice Dextra preț - euro/bucata + TVA: 012 mm- 3.22 0 14 mm- 3.27 0 16 mm- 3.36 018 mm- 4.20 020 mm- 4.91 0 22 mm- 5.18 0 25 mm- 5.80 0 28 mm- 7.41 0 32 mm- 8.21

F

3.

Contract cadru cumpărare scule si unelte

TRITON

31239483

Contract cadru pe baza de comanda, scule si unelte

> 100.000 euro +TVA

16.79 lei/rola sarma + TVA

F

CU.1.31012790. R.C 340/14752/2012

IBAN R035UG8I0000022022893RON GARANT! BANK

©AMG


SR EN 9001:2015

SR EN 14001:2015

CartHleit ir 0930400582 d n 0S.tB.10»


Sediul social: Calea Vltan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corepondențl: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 100.020.000 lei

4.

Contract cadru cumpărare toron

CBTRAFILATI ACCIAI

IT05822680

92962

Contract cadru pe baza de comanda toron

> 100.000 euro +TVA

TORON 09.3 - 760 euro/tona

TORON 012.9 - 725 euro/tona

F

Notai Pentru operațiunile juridice propuse spre aprobare la punctele 1, 4 preturile ofertate suporta periodic fluctuata majore, in corelație cu variația costurilor materiilor prime necesare si altor coeficienți de calcul (ex: prețul petrolului, cursul euroj; astfel avem in vedere posibilitatea modificării valorilor unitare ofertate, respectiv valorilor totale preconizate ale operațiunilor juridice propuse spre aprobare, modificări imposibil de evaluat, la acest moment. Nota2: Operațiunea juridica propusa spre aprobare la punctul 2 este menita sa asigure necesarul de materiale pentru comenzi in curs de realizare de societatea noastra in beneficiul unor client!, conform proiectelor tehnice obligatorii; furnizorul propus este singurul autorizat pentru materiale necesare a fi puse in opera. Din aceste motive avem in vedere posibilitatea modificării valorilor unitare ofertate, respectiv valorilor totale preconizate ale operațiunilor juridice propuse spre aprobare, modificări imposibil de evaluat, la acest moment.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 011) 318 03 aj - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar9primarie3.ro

Calea Dudeștr nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL de a încheia patru operațiuni juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

în vederea respectării prevederilor actului constitutiv, potrivit cărora orice operațiune juridică care depășește valoarea de 100.000 euro fără TVA este supusă aprobării Adunării Generale a Asociaților, prin adresa nr. 4853/06.04.2020, înregistrată cu nr. 325292/CP/07.04.2020, societatea Administrare Active Sector 3 SRL solicită aprobarea încheierii a patru operațiuni juridice care depășesc valoarea menționată, după cum urmează:

 • 1. Contract-cadru pe bază de comandă - achiziție bitum - furnizor societatea BITHOLDER

 • 2. Contract cadru pe baza de comandă - achiziție oțel beton fasonat și cuple macanice -furnizor societatea PROCEMA RWP

 • 3. Contract cadru pe bază de comandă - achiziție scule și unelte - furnizor societatea TRITON

 • 4. Contract cadru pe bază de comandă - toron - furnizor societatea CB TRAFILATIACCIAI

Operațiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverși furnîzori/prestatorî de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime și materiale pentru producția de asfalt, beton și elemente prefabricate din beton precum dotări/servicii necesare derulării activităților societății, operațiuni juridice care au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 325608/07.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporalival&prJtnariej.rc

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 325608/07.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de noi operațiuni juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA de către societatea Administrare Active

Sector 3 SRL

Având în vedere:

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.4853/06.04,2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr.325292/07.04.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 80 din 17.03.2020 prin care se solicită aprobarea încheierii de noi contracte cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA conform anexei atașate de societate

 • - Anexa 1 - Centralizator cu noile operațiuni juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA propuse spre derulare la data de 03.04.2020

 • - Oferta de la SC BITHOLDER SRL nr. 706 din 17.01.2020

 • - Oferta de Ia BMT 1 - EOOD (Bulgaria) nr. 707 din 17.01.2020

 • - Oferta de la MCG OIL DISTRIBUTION nr. 708 din 17.01.2020

• Oferta de la PROCEMA nr. 4844 din 06.04.2020

 • - Oferta de la TRITON nr 4843 din 06.04.2020

 • - Oferta de Ia OLITMAX nr. 4846 din 06.04.2020

 • - Oferta de la TECHNO PRO nr. 4845 din 06.04.2020

 • - Oferta de la CB TRAFILATIACCIAI nr. 1375 din 29.01.2020

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Operațiunile juridice noi propuse spre aprobare reprezintă contracte cu diverși funrizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime și materiale pentru producția de asfalt, beton și elemente prefabricate din beton precum dotări/servicii necesare derulării activităților societății și aceste operațiuni juridice propuse spre aprobare au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2020.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexelor A și B atașate de societate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.


...


str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon; +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București Ș> dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1, apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1, apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN2361.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sai.

Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L., erau de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

C.U.I. 31012790, R.C J40/147S2/2012

SR EN 9001:2015

IdAMG SR EN 14001:2015

CartMot nr 09304005BZ dn O8.OS.Î919


IBAN R035UGBI0000022022893BON GAFtANTI BANK

Sediul social: Calea Wtan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corepondențâ: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 100.020.000 lei

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al socieatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, prevede la art. 12.1, litera m): "Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor Juridice ale societății care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv. ”

Menționam faptul ca noile operațiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverși fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime si materiale pentru producția de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton precum dotari/servicii necesare funcționarii societății.

Subliniem totodată ca noile operațiuni juridice propuse spre derulare reprezentând investirii, au fost prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli si avem avizul Consiliului de Administrație necesar conform actului constitutiv in vigoare la acest moment.

Raportat la solicitarea noastra de aprobare de realizare a noi operațiuni juridice prezentam succint in Anexa 1, parte integranta din prezenta, elementele esențiale aferente contractelor/operatiunilor juridice precum si documentele esențiale ce au stat la baza propunerilor noastre, respectiv oferte comparabile.

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art, 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societății, asa cum a fost acesta modificat de HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1, apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm:

- Hotararea C.A. nr. 80/17.03.2020;

Anexa 1 - Centralizator privind noile operațiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, propuse spre derulare la data de 03.04,2020.

QJ □O 05 D_


- Oferte comparabile.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1 apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Cu considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

JWîlWTRARE ACWJ SIsCTOK 3 S.R4. str. Oifciurei 38-45, et 1, sector 3, SucuieșU Ts’efan: r-40 374 471W E-rjiaJk offk»@actîwasecîor3..o WWW.acHWBa.-A3

Hctarires Consiliului de Administrație ar 8G/I7.03.2020

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.. iiînHHt în cvorum, în ședința din data de 17.03.2020, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 42226.02.2020 si prevederile Art. 14.2,14.3 din Actul Constitutiv al societetii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.&L:

Bfesaifltste

Articol unic. Solicitarea aprobării Consiliului Local Sector 3S respectiv AGA, a derulării si sau continuării derdarii tuturor operațiunilor juridice csre depasesc valoarea de 100.000 Eurc- exclusiv

T.V.A.


Ctisrbaleanu Horantin ~ Președinte C.A..**^
Dohot loBuf —Membru CA.
Dinu Lim - Membre* C
Recoseanu ISeass - Membru CA,   v,

GUI. 310127», R.C W0/14732/2012

ISAM ROSSUGBKOOC022027J193RON GARA.VH 3AMK

Sediul SDdafc Calea Vrtar. 242, parter, camera £, secta- 3, Bucurară

Sediul secundarei de corepandențfi: str. Chlclurel 39-45, et 1, sector3, BucurețtâS. C. BITHOLDER S.R.L.


BUCUREȘTI, Calea Plevnei 141, bloc 2, scara B, ap. 30, sector 6

CUI: RO 10661646, J40/10617/2008,

IBAN RO81 RZBR0000 0600 1480 9283 - RAIFFEISEN BANK

Data: 17.01.2020                             I              'h

Către; ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL cu sediul soda) in București, sectorul 3, Calea Vitan nr.242, parter, camera 6, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. 140/14752/2012, avand Nr. TVA R031012790

E-mail: qffice@activesector3.ro; paula■ enache@activesector3,ro

In atentia: Departamentului Achiziții

Ref. oferta preț bitum rutier pen 50/70 - SR EN 12591/2010

Stimati Colaboratori,

Va înaintam oferta pentru bitum rutier pen 50/70 astfel:

 • - preț: 1700,00 rona/tona + TVA,

 • - loc de încărcare: Terminalul Mangalia;

 • • origine produs: Grecia;

 • - condiție de livrare: CPT Popești - Leordenî;

 • * termen de livrare; maxim 12 ore de la data confirmării comenzii de livrare;

 • - modalitate si termen de plata: plata se va efectua cu ordin de plata in o zi de la data descărcării produsului.

Cu stima,

Oprea Dorin

Director Operații Tranzacții

SC BITHOLDER SRL - Terminalul de bitum Mangalia

Calea Plevnei, nr. 141, bl.2, sc.B, ap.30, Sect. 6, 060011 București

Tel: 021/310.60.34

0744/68.68.45

Fax: 021/316.39.96

E-mail: operationa|(a)bitholder.net

OFFERPrice bitume week 4

Brtumen fyjag'

-D^Uyery place :

.Price-euro

ty of ttte pirice;

50-70

Buc ha rest Country

375

Week 4to 24.01.2020

70-100

Bucharest Country

395

Week 4to 24.01.2020

25-55/65

Buc ha rest Country

515

Week 4 to 24.01.2020

45-80/65

Bucharest Country

545

Week 4to 24.01.2020

EMT -1" EOOD, entered in the Trade register of Entry agency with UIC 200176616, with main Office and address of managing: Sofia, r.d. Dmzhba, bl.278, entr, A, fl.8, app.37.

Manager


SC MCG OII. DISTRIRIJTION SRL CUI 32556269: J23/3654-06.12.2013 SEDIU SOCIAL OTOPENL STRADA GR1VTIA, NR 37K. JUDEȚUL ILFOV

Către.

Atlminstrare Active Sector 3,

Va putem oferi următoarele produse

♦bitum Hellenic ISSOron'to

♦bitum Mol 1930 ron/to

♦motorina Mol FCA Giurgiu 4.93 nm'litru

CPI Bucul ești 4.96 rnri/litni

♦CLIJ 2.9 mn/tn

♦CTL3 15ron.'k»

Toate preturile sunt tăia TVA cu excepția prețului ia motorina si include costurile de transport

Mulțumim.

prraia

CĂTRE: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 IN ATENTIA: Paula Enache

REFERITOR: Cerere de oferta SUBIECT: Oferta comerciala NR. 12/CI/06.04.2020


S.C. PROCEMA RWP S.A. C.I.F. - RO 39442253 • Nr. ord. Reg. Com. - J40/7865/2018 Calea Griviței, nr. 136, Corp A, parter, camera 7 Sector 1, București, 010737

Tel.-021222 9352 • Fax-021206 6848 secreta riatgaprocema.rowww.procema.ro


Buna ziua.

In urma solicitării dvs. va transmtîem maijos oferta noastra comerciala:

PRODUS: Otel beton fasonat, B500C;

PREȚ: 2600 lei/tona + tva;

PRODUS: Cuple mecanice Bartec/Fortec - Dextra;

PREȚ:

Diametru bara

PREȚ - EURO/bucata + TVA

12 mm

3.22

14 mm

3.27

16 mm

3.36

18 mm

4.20

20 mm

4.91

22 mm

5.18

25 mm

5.80

28 mm

7.41

32 mm

8.21

MODALITATE DE PLATA: Integral in avans;

TERMEN DE LIVRARE: conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord. Prima livrare se poate efectua in aproximativ 7 zile lucratoare de la data confirmării plătii;

TRANSPORT: ExWorks PROCEMA RWP SA, Jilava, Sos. Giurgiului, nr. 3-5, Ilfov;

VALABILITATE OFERTA: 15.04.2020.

Pentru orice alte detalii va rugam sa ne contactați.

Cu stimaMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRA ȚIEI PUBLICE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII


Agrement Tehnic

003-01/132-2018

Extinde Agrementul Tehnic 003-01/101-2017

PROCEDEU DE ÎMBINARE MECANICĂ A BARELOR DE OȚEL BETON CU PROFIL PERIODIC, CU CUPLE UNITEC

procLde D ’ASSEMBLAGE mecanique DES BARRESD ’ACIER-BETON Â PROFIL P&RIODIQUE, AVEC DES LIAISONS UNITEC

MECHANICAL JOINTING PROCESS OF PERIODIC PROFILE REINFORCING STEEL BARS WITH UNITEC COUPLERS

MECANISCHE VERBINDUNG PROZESS DER BETONSTAHLSTÂBE MITPER1ODISCHEN PROFILE MIT UNITEC KOPLUNGEN

Cod: 16

PRODUCĂTOR:       DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd., THAILANDA

Lumpini II Building, 247 Sarasin Road

Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok

Tel.: +66 (0)-2328-0211-7, ext. 771; Fax: +66 (0)-2726-2980

TITULARUL:

DEXTRA MANUFACTURING Co. Ud., THAILANDA

Lumpini IIBuilding, 247Sarasin Road

Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok

Tel: +66 (01-2328-0211-7, ext. 771; Fax: +66 (0J-2726-2980

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:


S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L.

Str. Preciziei nr. 6R


București - România

Tel: 021.318.08.51

Fax. 021.318.08,50

Grupa specializata nr. I - Elemente structurale ți fundații

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 06.04.2020 numai însoțit d^ A VIZUL TEHNIC  al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 1 "Elemente structurale și fundații’* din cadrul S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L., analizând documentația de solicitare de agrement tehnic prezentată de societatea DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd. din Thailanda și înregistrată cu nr. 1933 din data de 07.11.2018, referitoare la "PROCEDEU DE ÎMBINARE MECANICĂ A BARELOR DE OȚEL BETON CU PROFIL PERIODIC, CU CUPLE UNITEC”, fabricat de societatea DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd. din Thailanda, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 003-01/132-2018, în conformitate cu actele normative aferente domeniului de referință, valabile la această dată. Motivul extinderii îl constituie încadrarea cuplelor în categoria S2 în urma testelor ciclice la tracțiune si compresiune alternantă.

 • 1. Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

PROCEDEUL DE ÎMBINARE MECANICĂ A BARELOR DE OȚEL BETON CU PROFIL PERIODIC, CU CUPLE UNITEC a fost conceput pentru a înlocui sistemele tradiționale de îmbinare a armăturilor prin suprapunere și sudare, utilizate în mod curent. Procedeul prezintă avantaj semnificativ prin excluderea prelucrării mecanice suplimentare, reducerea consumului de oțel beton,

precum și mărirea productivității muncii pe șantiere.

Efortul de întindere și de compresiune ca urmare a acțiunilor exterioare localizate pe armături, se transmite integral între cele două armături prin intermediul cuplei (SR EN 1992-1-!:2004/AC:2012. Eurocod 2, cap. 8.7.1). Armăturile îmbinate cu cuplele Unitec prezintă caracteristici mecanice la tracțiune asemănătoare cu barele de armare continue.

întrucât procedeul de îmbinare mecanică a armăturilor cu cuplele Unitec nu necesită prelucrarea capetelor barelor de oțel beton, se aplică ușor pe șantier pentru:

-cuplarea armăturilor de legătură a două elemente prefabricate de beton sau elemente de


construcții executate în etape diferite;

-repararea și reabilitarea elementelor prefabricate armate, puse în operă;

-continuizarea armăturilor înglobate în elemente structurale din beton (stâlpi, coloane, piloni, grinzi, pereți, planșee,Jundații):

-asamblarea perechilor de bare profilate de diferite diametre, cu forme îndoite și a carcaselor de bare sudate cu distanțe între ele. PROCEDEUL DE ÎMBINARE MECANIC.

A BARELOR DE OȚEL BETON CU PRO PERIODIC, CU CUPLE UNITEC constă


centrarea, poziționarea și fixarea cap la cap a armăturilor, prin înșurubarea bolțurilor (6-18 buc.) de pe corpul cuplei, cu o cheie pneumatică de impact. Numărul bolțurilor variază funcție de dimensiunea cuplei (fig. l.flg. 2, anexa 1).

Cuplele Unitec se fabrică prin prelucrarea mecanică a oțelului marca 45 conform (3B-T 8162:2008 (echivalent cu marca C45E; SR EN 10083-2), pe baza normelor tehnice ale


producătorului. Bolțurile se fabrică din oțel marca SCM435, conform JIS G 4053 (echivalent cu 34CrMo4; SR EN 10083-3), pe baza normelor tehnice ale producătorului. Pentru prevenirea coroziunii, cuplele confecționate din oțel se galvanizează sau se acoperă cu un strat subțire de rășină epoxidică în exterior.

Cuplele Unitec se utilizează la îmbinarea mecanică a barelor de oțel beton cu profil periodic, cu diametrele cuprinse între 12-40 mm și categoria de rezistență max. 5 (limita de curgere R=min 500 N/mnf, în conformitate cu prevederile normativului ST 009-2011). Oțelurile beton utilizate în procedeul de îmbinare mecanică au agrement tehnic în construcții sau certificat de conformitate valabile și sunt comercializate în

România cu respectarea prevederilor regulamentului UE 305/2011 și HG 668/2017.

Cuplele Unitec Standard se fabrică în gamă dimensională corespunzătoare diametrelor barelor de oțel beton (tabelul 7, anexa 1).

Cu cuplele Unitec Standard se realizează și îmbinarea mecanică de tranziție a perechilor de bare profilate de diferite diametre (tabelul 8, nexa I).

2. Identificarea produselor

piele Unitec sunt marcate în exterior.


srîdgrqgul cuprinde următoarele informații:

 • - simbolul cuplei (US);

* diametrul barei de oțel beton (în mm);

 • - numele sau sigla producătorului (D);

 • - data fabricației (an, lună, zi);

 • - nr. șarjă și lot.

Cuplele se ambalează în lăzi din lemn etichetate, care cuprind următoarele informații:

 • - diametrul barei de oțel-beton (în mm);

 • - codul/marcajul cuplei;

 • - numărul de cuple;

 • - masa netă;

 • - masa brută.

La livrare, produsele sunt însoțite de declarația de conformitate a producătorului cu referire la prezentul agrement tehnic nr.     003-

01/132-2018. La livrare, fiecare lot de produs vafi însoțit de "Instrucțiuni de punere în operă" în limba română.

 • 2. Agrementul Tehnic

  • 2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

Procedeul se utilizează în vederea îmbinării cap la cap a barelor profilate de oțel beton cu diametrele cuprinse între 12-40 mm și categoria de rezistență max. 5, prin intermediul cuplelor Unitec. Armăturile îmbinate cu cuple se utilizează în construcții civile, industriale, de infrastructură, căi de comunicații, etc.

Procedeul de îmbinare mecanică cu cuplele Unitec se aplică la contmuizarea armăturilor înglobate în elemente structurale din beton (stâlpi, coloane, piloni, grinzi, pereți, planșee, fundații), la cuplarea armăturilor de legătură a două elemente prefabricate de beton sau elemente de construcții executate în etape (Oferite, la asamblarea perechilor de bare profilate de diferite diametre, cu forme îndoite, a carcaselor de bare sudate cu distanțe între ele și la repararea și reabilitarea elementelor prefabricate armate puse în operă

Procedeul de îmbinare mecanică a armăturilor cu cuple Unitec, poate fi aplicai și în cazul supunerii elementelor structurale la solicitări dinamice, la încărcări alternante accentuate sau de tip seismic, dar numai pe baza unui proiect de execuție întocmit, verificat și avizat în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare. Cuplele Unitec satisfac cerințele stanadrdului ISO 15832-1 pentru categoria S2 doar în gama diamerala I2mm + 32mm.

în zonele critice se vor evita îmbinările mecanice.

Acestea se pot folosi în condițiile prevederilor codului de proiectare P100-l:2013.

 • 2.2. Aprecieri asupra produsului

 • 2.2.L Aptitudinea de exploatare în construcții

PROCEDEUL DE ÎMBINARE MECANICĂ Ă' BARELOR DE OTEL BETON CU PROFI^ ^. PERIODIC. CU CUPLE UNITEC corespundă^ condițiilor impuse în normativele și standardele europene aferente domeniului de utilizare preconizat, în reglementările tehnice românești, precum și în cerințele stabilite în Legea nr. 10/1995 „Lege privind calitatea în construcții", republicată

Rezistența mecanică și stabilitatea:

Rezistența și stabilitatea generală a construcției realizată cu elemente structurale din beton armate cu bare de oțel îmbinate/ continuizate cu cuple Unitec, se asigură prin proiectarea, punerea în operă și utilizarea procedeului de îmbinare conform instrucțiunilor producătorului și cu respectarea reglementărilor tehnice specifice îh vigoare, privind proiectarea și realizarea armării elementelor de beton.

Securitate la Incendiu:

Barele oțel beton și cuplele Unitec realizate din (gel se încadrează în clasa de performanță de reacție la foc Al, conform Regulamentului privind clasificarea și încadrararea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc -anexa 1, aprobat în Ordinul comun al MTCT și MAI nr. 1822/394 din 7 octombrie 2004, cu completările ulterioare.

Pentru produsele pentru construcții care fac obiectul agrementului tehnic nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor de comportare la foc.

Igieni, sănătate șl mediul înconjurător:

Produsele nu conțin elemente radioactive, substanțe potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător. Produsele nu sunt clasificaet ca ~ produse periculoase în conformitate cu Ord. :c ^10/368/11/2010,   publicat în MO

nr.f96/29.03.2010 în conformitate cu ^•'Pțgmhmentul CE 1272/2008 privind tit ctâsmcarea, etichetarea și ambalarea

substanțelor și a amestecurilor. în condiții normale de utilizare aceste produse nu prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea populației, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru protecția persoanelor și a lucrătorilor trebuie respectate cerințele expunerii ocupaționale în conformitate cu HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății in muncă cu completările și modificările conform HG 955/2010.

Elementele componente ale oțelului beton și ale cuplelor nu sunt cuprinse în lista noxelor cancerigene sau substanțelor potențial cancerigene pentru om, în conformitate cu Regulamentul „REACH (CE)" Nr. 1907/2006 al Parlamentului European privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, completat cu R(CE) 1272/2008

Produsele sunt reciclabile.

Siguranță și accesibilitate în exploatare:

Armăturile îmbinate prin acest procedeu sunt înglobate în elementele din beton armat, astfel încât nu creează riscuri de accidentare prin agățare, rănire sau lovire a utilizatorilor.

Protecția împotriva zgomotului:

Produsele nu influențează această cerință.

Economia de energie și izolarea termică:

Produsele nu influențează această cerință.

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica conform Legii Nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.

 • 2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) și întreținerea produselor:

Durabilitatea armăturilor realizate cu bare profilate de oțel beton îmbinate cu cuple Unitec este egală cu durata de viață a elementelor din beton în care acestea sunt înglobate.

Durabilitatea armăturilor este asigurată prin:

 • • respectarea grosimii de acoperire cu beton, corespunzătoare mediului în care este amplasat elementul de beton armat;

 • • respectarea măsurilor de protecție anticorozivă a elementelor din beton armat, în concordanță cu clasa de agresivitate a mediului.

Garanția acordată de producător pentru produsele livrate se va stabili prin contract, de la caz la caz, dar nu va fi mai mică de 2 ani de la dati livrăriiproduselor, respectând condițiile de livrări și depozitare, în conformitate cu Legea

449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.3. Fabricația șl controlul

Cuplele Unitec se fabrică de către DEXTRA MANUFATURING Co. Ltd, în Bangkok, Thailanda, în secțiile de producție proprii, dotate cu utilaje specifice și cu personal calificat pentru deservire. Produsele se fabrică pe baza normelor tehnice ale producătorului, în condiții care asigură reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare preconizate.

Performanțele mecanice ale produselor corespund cerințelor normativelor ACI 318, NF-A-35-020-1 și ISO 15835-1.

Controlul calității se efectuează de către producător, conform specificației tehnice de produs.

în vederea asigurării constanței calității, producătorul va urmări:

Intern unității - realizarea produselor în


conformitate cu prevederile ISO 9001:2015. Producătorul are implementat sistemul managerial al calității, dovedit prin certificatul cu Nr. TH 010882, emis de către organismul de certificare Bureau Veritas Certification, Thailanda și certificatul Nr. 1086 emis de către CARES UKAS Marea Britanic.

Extern unității - obținerea unei forme de certificare pentru sistem și/sau pentru produse de la un organism de specialitate acreditat.

Armăturile se îmbină cu cuplele Unitec pe șantier, cu personal instruit de către personalul tehnic de Ia Dextra Manufacturing Co. Ltd.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a procedeului de îmbinare mecanică constă în centrarea, poziționarea și fixarea cap la cap a barelor profilate de oțel beton cu cuplele Unitec. Procedeul de îmbinare mecanică constă din următoarele etape:

-armăturile se curăță de deșeurile aderente de beton, murdărie și de rugină,

-se verifică dacă diametrul capătului secționat al armăturii se încadrează în valorile limită stabilite de producător (tabelul 8, anexa

Dl

-se selectează cuplele Unitec potrivite cu diametrele armăturilor;

inserează cupla Unitec peste capătul S Rn^fin^bare de oțel beton, până la realizarea


s                  cu șurubul central din cuplă;


-se strâng bolfurile de pe corpul cuplei cu o cheie standard, de la centru spre exterior, având grijă ca armătura să rămână centrată și aliniată în cuplă;

-se fixează armătura în cuplă prin înșurubarea bolfurilor cu o cheie pneumatică de impact;

-se introduce armătura 2 în celălalt capăt al cuplei și se repetă procedeul;

-se verțfică îmbinarea realizată fi dacă este cazul se remediază neconformitaiea apărută, în concordanță cu instrucțiunile producătorului.

Reprezentările schematice ale procedeului de îmbinare mecanică a armăturilor cu cuplele Umtec sunt prezentate în fig. 3, anexa 1.

Barele de oțel beton îmbinate cu cuplele Unitec se pun în operă în conformitate cu planurile de armare aferente proiectului de execuție, elaborate pentru fiecare element de beton armat, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare specifice lucrării, fără dificultăți particulare într-o lucrare de precizie normală

Sistemul Unitec permite îmbinarea perechilor de bare profilate de diferite diametre, cu forme îndoite, cuplarea armăturilor de legătură a două elemente prefabricate de beton sau elemente de construcții executate în etape diferite, inlcusiv repararea și reabilitarea elementelor prefabricate armate, puse în operă

Procedeul de îmbinare mecanică se realizează numai de către personal instruit și calificat.

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții rfe concepție

Produsele sunt astfel concepute încât să răspundă reglementărilor tehnice românești în domeniu.

Cuplele Unitec se realizează prin prelucrarea mecanică a oțelului marca 45, conform GB-T 8162:2008 (echivalent cu marca C45E; SR EN10083-2), iar bolfurile se fabrică din oțel marca SCM435, conform J1S G 4053 (echivalent cu 34CrMo4; SR EN 10083-3). Produsele se fabrică pe baza normelor tehnice ale producătorului, pe mașini unelte automatizate de debitare, strunjire, găurire și filetare în interior, cu grad ridicat de precizie

Caracteristicile fizico-mecaruce ale

armăturilor care se îmbină cu cuplele Unitec, corespundprevederilor standardelor de referință pentru oțel beton cu categoria de rezistență nu


5 și criteriilor de performanță din reglementarea tehnică ST 009-2011.

Produsele utilizate îndeplinesc condițiile specifice.

Armarea elementelor și structurilor din beton cu armături îmbinate cu cuple Unitec se realizează cu respectarea prevederilor următoarelor reglementări tehnice românești:

 • - SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 „Eurocod 2: Proiectarea structurilor tte beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. "

 • - CR 0-2005 „Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții."

 • - P 83-81 „Instrucțiuni tehnice pentru calculul și alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oțel."

 • - P 103-82 „Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parțial, folosind armături pretensionate și nepretensionate complementare. ’’

 • - P 100-1/2013 „Cod de proiectare seismică Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri"

 • - ST 009-2011 „Specificație tehnică privind produsele din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performantă. ”

 • -  NE 012-1/2007 „Normativ pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1 Producerea betonului. ”

 • -  NE 012-2-2010 „Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 Executarea lucrărilor din beton. "

 • - NE 013-2002- "Cod de practică pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat. ”

 • - P118-1999 „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor."

 • - SR ISO 15835-1:2016: Oțeluri pentru armarea betonului. Cuple de îmbinare mecanică a barelor de armare. Partea 1: Cerințe. ”

 • 2.3.2. Condițiidefsbricare

Cuplele Unitec utilizate în procedeul de îmbinare mecanică a barelor profilate de oțel beton, se fabrică în conformitate cu normativele și instrucțiunile producătorului DEXTRA MANUFACTUR1NG Co. Ltd. din Bangkok, Thailanda, astfel încât să fie asigurată calitatea


corespunzătoare a produselor finite și o câitțfrqrtare bună a produselor în timp.


Controlul calității se efectuează de către producător, conform specificației tehnice de produs.

Armăturile se unbină cu cuplele Unitec pe șantier, cu personal instruit și calificat.

 • 2.3.3.Condiții de livrare

Cuplele marcate ih exterior se livrează ambalate în lăzi din lemn cu masa max. de 1000 Ag; etichetate. Marcajul cuplelor și eticheta ambalqjului cuprind informațiile specificate în punctul 1.2 al agrementului tehnic.

Produsele livrate se depozitează în încăperi acoperite și uscate. Pentru depozitare de lungă sau scurtă durată, producătorul va furniza date privind condițiile de depozitare (temperatură, intemperii).

La livrare, produsele sunt însoțite de declarația de conformitate a producătorului, potrivit prevederilor standardelor SR EN ISO CEI 17050-1:2010 “Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată tfe furnizor. Partea I: Cerințe generale", și SR EN 1S0/CE1 17050-2:2005 "Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de jumizor. Partea 2: Documentație suport'’, care să ateste conformitatea produselor cu prezentul Agrement Tehnic, conform legislației românești în vigoare.

Tot la livrare, produsele sunt însoțite de instrucțiuni de punere în operă în limba română.

 • 2.3.4.Condiții de punere în operă

Procedeul va fi pus în operă numai de către personal calificat și instruit, conform instrucțiunilor tehnice elaborate de producător, respectându-se și prevederile din prezentul agrement tehnic, aliniatele 2.2.4 si 2,3.1.

Se recomandă a se fixa armătura în cuplă prin înșurubarea bolțurilor cu o cheie pneumatică de impact.

De asemenea, la punerea în operă se mai respectă:

 • • Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, publicată în MO al României nr. 646/26.06.2006;

 • • HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității muncii Nr. 319/2006;

 • • HG nr. 955/2010 pentru modificarea și

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 și HG nr, 985/2012 „Norme metodologice de aplicare a legislației securității și sănătății în muncă ";       Z

 • • PI00-1/2013-Cod de proiectare seismică;

 • • C 300/94 - „Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcție și instalațiilor aferente acestora";

 • • Legea nr. 211/2011 - Legea privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare;

 • • HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, completată și modificată cu HG 247/2011.

Concluzii

Aprecierea globală

Utilizarea produselor în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement tehnic.

Condiții

 • •  Calitatea produselor șl metoda de fabricare, au fost examinate și găsite satisfăcătoare de către PROCEMA CERCETARE S.R.L. și vor fi menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.

 • •  Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a monta, comercializa, sau întreține produsele.

 • •  Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lor în operă

. PROCEMA CERCETARE &R.L BUCUREȘTI răspunde de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor tehnice în vigoare.

 • •   Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de organismul elaborator a/ agrementului tehnic. Se vor verifica prin sondaj caracteristicile mecanice ale

^^armăturilor îmbinate cu cuplele Unitec, o dată Jdffibffuni.

JfROCfSIA \\\ JfifcHfcETARfc rn WC'?*- -i

Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare și/sau introducere de noi materii prime și materiale se va aduce la cunoștință elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luată în considerare și a se proceda la extinderea / modificarea agrementului tehnic.

PROCEMA CERCETARE S.R.L. BUCUREȘTI va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre


rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produselor.

în cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a agrementului tehnic.

Agremente tehnice elaborate anteriori AT003-01/101-2017

Valabilitate 06.04.2020

Prelungirea valabilității sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării. In cazul neprelungirii valabilității, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Pentru grupa specializată nr. 1 Președinte CS2 ing. Claudiu Qj. u


 • 3. Remărci complementare ale grupei specializate nr. 1

Barele profilate de oțel beton îmbinate cu cuple Unitec îndeplinesc caracteristicile tehnice prevăzute în normativele și în standardele de referință.

Pentru cuplele Unitec și procedeul de îmbinare mecanică a barelor profilate de oțel beton cu cuple Unitec, titularul de agrement tehnic Dextra Manufacturing Co. Ltd. din Bangkok, Thailanda, prezintă următoarele certificate și rapoarte de evaluare:

-certificat AFCAB nr. Ml0/013 rev. 3, emis de către AFCAB (Association Francaise de Certification des Armatures), Franța, cu termen de valabilitate 30.06.2017;

-certificat CARESnr. 5046, emis de către „ UK Certification Authorityfor ReinforcingSteel", Marea Britanic, în baza raportului tehnic de evaluare nr. TA1-B 5046, cu termen de valabilitate 31.12.2017; -certificat de Agrement Tehnic nr. TAC 130-2013, emis de către Departamentul de Laborator Central Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Certificatele și reportul tehnic de evaluare sunt atașate în dosarul tehnic.

 • a). în laboratoarele de încercări R-Tech Services Ltd. din Marea Britanic (nr. certificat de acreditare -2594, emis de UKAS în 09.12.2016), pe barele de referință de oțel beton tip B500C cu diametrele de [12, 16, 20, 25, 32, 40] mm și pe armăturile îmbinate cu cuple Unitec, au fost determinate caracteristicile mecanice la tracțiune sub acțiunea forțelor stenice. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în rapoartele de

  încercare cu numerele 11349/2011,160231/2016, [40901/2014,140401/2014,150698/2015,11354/2011 și

  11361-11366/2011.                                1 • b) . în laboratoarele de încercări Costco Testing Centre Limited din Hong Kong (nr. certificat de acreditare -032, emis de Hong Kong Âccreditation Service, în 29.12.2016), pe barele de oțel beton cu clasa de rezistență 4 (tip 460B) fi diametrele de [25, 32, 40] mm, îmbinate cu cuple Unitec, au fost determinate caracteristicile mecanice sub acțiunea forțelor statice și caracteristicile mecanice la tracțiune fi compresiune alternantă cu deformări mari în îmbinările mecanice (îmbinări mecanice tip 1). Rezultatele încercărilor sunt prezentate în rapoartele de încercare cu numerele ST0120816-042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049 și 050, emise în data de 03.09.2012.

 • c) . în laboratorul de încercare PROCEMA CERCETARE SRL (nr. certificat de acreditare Renar -LI 676), pe eșantioane puse la dispoziție de către solicitant -bare de oțel beton tip B500C cu diametrele de [12, 16, 25] mm îmbinate cu cuple Unitec,- au fost determinate caracteristicile mecanice la tracțiune în conformitate cu cerințele normativului ST 009-2011. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în raportul de încercare cu numărul 14 din 16.01.2017, atașat la dosarul tehnic fi arată încadrarea parametrilor tehnici ai produselor în prevederile documentației de origine și ale documentelor de referință românești.

 • d) în laboratoarele de încercări BAS din Olanda (nr. certificat de acreditare -LI 216), barele de oțel beton B500C cu diametrele de [12, 20, 32] mm, îmbinate cu cuple Unitec, au fost supuse la încercări ciclice la tracțiune și compresiune alternantă care simulează un cutremur violent (îmbinări mecanice de categoria S2). Rezultatele încercărilor sunt prezentate în rapoartele de încercare cu numerele 2018-0583-04, 2018-0583-05, 2018-0583-38. Rezultatele testelor prezentate în rapoartele de încercare demonstrează că cuplele din îmbinarea mecanică sunt de categoria S2.

Punerea în operă se va face în conformitate cu recomandările date de producător și numai în domeniile acceptate.

în zonele critice se vor evita îmbinările mecanice.

Acestea se pot folosi în condițiile prevederilor codului de proiectare P100-1.-2013.

Sinteza rapoartelor de încercare este prezentată în tabelele 1-6.

Tabelul 1 Caracteristicile mecanice ale barelor de referință de oțel beton tip B500C fi ale barelor îmbinate cu cuple Unitec Standard, sub acțiunea forțelor statice

Determinarea

U.M

Nr. epr

Diamet

Va

re bare oțel (mm)/ lori obținute

Valoare de referință

Metoda de determinat e

Laboratorul

d>12

016

020

025

040

Bare de referinț

1

Rezistența la rupere la tracțiune, Rm

MPa

1

680

632

637

669

687

>575

BS4449

R-Tech

Limita de curgere, Rpo.2

MPa

1

553

537

528

552

576

>500

BS4449

R-Tech

Raport Rm/ Rp0.2

-

1

1,23

1,18

1,21

1,21

1,19

min. 1,15 mar. 1,35

BS4449

R-Tech

Alungirea totală procentuală la forța mar., Agi

%

1

12,4

11,8

10,1

15,0

9,9

>7,5

BS4449

R-Tech

Bare de oțel

beton îmbinate cu cuple Unitec

Rezistența la rupere tracțiune, Rm

MPa

1

681

638

640

660

674

>575

BS8110

R-Tech

2

682

644

643

659

686

3

682

645

642

673

682

Alunecarea 1

mm

1

<0,100

0,03

0,082

0,021

<0,10ff

' <o,i d -

\BS8110

R-Tech

2

<0,100

0,04

0,040

0,035

<0,1$

3

<0,100

0,04

0,071

0,024

<0,100

Alunecarea 2

1

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,10

BS8110

R-Tech

2

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

3

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

<0,100

Locul ruperii

*

1

bară

bară

bară

bară

în bară

*

BS8110

R-Tech

2

bară

bară

bară

bară

în bară

3

bară

bară

bară

bară

-

Notă:fl> alunecarea 1 s-a determinat după încărcarea epruvetelor Ia sarcina 0,65fy (325MPa) și menținerea încărcării timp de 10-12 sec.;

fy -limita de curgere caracteristică a armăturii (500 MPa);

>2) alunecarea 2 s-a determinai după descărcarea epruvetelor de la sarcina 0,65fy (325 MPa);

Metoda de încercare îndeplinește condițiile de încercare prevăzute de ISO 15835-2:2016

Tabelul 2 Caracteristicile mecanice ale barelor de oțel beton clasa de rezistență 4 (fy=460 MPa), îmbinate cu cuple Unitec Standard, sub acțiunea forțelor statice

Determinarea

U.M

Nr. epr

Diametre bare oțel (mm)/ Valori obținute

Valoare de referință

Metoda de determinat e

Laboratorul

025

032

040

Rezistența la rupere tracțiune, Rm

MPa

1

679

654

673

> 496,8 ®

BS8110

CASTCO

2

674

686

702

3

655

683

702

4

654

653

678

Alunecarea

mm

1

0,04

0,02

0,04

<0,10

BS8110

CASTCO

2

0,04

0,05

0,04

3

0,03

0,05

0,02

4

0,03

0,06

0,04

Locul ruperii

-

1

-

în bară

în bară

BS8110

CASTCO

2

în bară

în bară

în bară

3

în bară

în bară

în bară

4

în bară

în bară

în bară

Forța de compresiune w

1

282

462

723

-

ACI 133

CASTCO

2

282

462

723

3

282

462

723

4

282

462

723

Aspectul epruvetelor după testul de compresiune

-

4

fără rupere

fără rupere

fără rupere

fără rupere

ACI 133

CASTCO

Notă: f3> rezistența mm, la tracțiune a oțelului beton din clasa de rezistență 4 îmbinată cu cupla Unitec este > fy*l,08, conform cerințelor normativului BS 8110, undefy este limita de curgere caracteristică a armăturii (460 MPa);

w -armaturile îmbinate cu cuple trebuie să reziste la un efort de compresiune Fmtn^Rcmni,„n*An, unde Xcuenmiit este rezistența ia compresiune minimă 125% *fy și An aria nominală

Tabelul 3 Etapele testelor alternante la tracfiuffoțitbn^iresiune efectuate pe armături cu diametrele de [25, 32, 40] mm îmbinate cu cuple United'' >■

*4A


Etape W

Tracțiune

Compresiune

Nr. cicluri

Aspect

Metodade determinare

Laboratorul

1

W5fy

0,5fy

20

fără rupere

ACI 133

CASTCO

2

2Erm

0,5 fv

4

fără rupere

3

5fv(6)

0,5 fy

4

foră rupere

4

încărcare la forța max. de tracțiune până la rupere

Notă: fJ>- etape: încărcarea epruvetelor-

I-de la tensiune 0la0,95fym tracțiune și în Jos până la 0,5fy în compresiune, alternativ de 20 ori;

 • 2 -încărcare la tracțiune de la deformația O până la de două ori deformația la limita de curgere caracteristică la tracțiune 2Er, urmat de detensionarepână la o deformație care corespunde tensitmii 0,5fyîn compresiune, alternând de patru ori;

 • 3 -încărcare la tracțiune de la deformația O până la de cinci ori deformația la limita de curgere caracteristică la tracțiune 5Er, urmat de detensionare până la o deformație care corespunde tensiunii 0,5 fy în compresiune, alternând de patru ori;

 • 4 -solicitarea la tracțiune a epruvetei până la rupere (tabelul 4);

Ey - deformația la limita de curgere caracteristică a armăturii (Ef = 0,43%)

Tabelul 4 -Solicitarea la tracțiune până la rupere a armăturilor îmbinate cu cuple Unitec Standard (etapa 4)

Determinarea

U.M.

Nr.

Diametre bare oțel (mm)/ Valori obținute

Valoare de referință

Metoda de determinare

Laboratorul

$25

$32

$40

Rezistența la rupere la tracțiune Rm

■bara de referință

MPa

1

677

666

691

>575™

ACI 133

CASTCO

2

672

699

721

3

653

696

721

4

653

666

696

R

655

659

661

Forța maximă la tracțiune, Fm

■bara de referință

tN

1

333,2

525,8

845,4

-

ACI 133

CASTCO

2

331,0

551,7

882,2

3

321,5

549,5

882,2

4

321,2

525,5

851,7

R

322,24

519,97

809,17

Locul ruperii

*

1

-

în bară

în bară

-

ACI 133

CASTCO

2

în bară

în bară

în bară

3

în bară

în bară

în bară

4

în bară |

în bară

în bară

Notă:armăturile îmbinate cu cuple trebuie să prezinte o      nță min, la tracțiune 125% * fo, undefy este limita


de curgere caracteristică a armăturii (460 MP,

Tabelul 5 — Caracteristicile mecanice la tracțiune ale barelor de oțel beton tip B500C îmbinate cu cuple Unitec

Determinarea

UM

Nr ep\

Diametre bare oțel (mm)/

*       Valori obținute

Valoare de rqferințl

Metoda de determinare

Laboratorul

r 0/2

4>16

#25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bare de referință

Rezistența la rupere la tracțiune, Rm

N/mnf

1

681

640

648

>550

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

680

639

649

Limita de curgere, Rp0.2

1

593

540

532

>500

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

ly/mm

2

590

539

533

Raport Rm/Rpo.2

-

1

1,15

1,19

1,22

min. 1,15 max. 1,35

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

1,15

1,19

1,22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alungirea totală procentuală la forța max., A#

%

1

11,0

11,1

11,2

^7,5

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

10,9

11,1

11,2

1

tare de oțel beton îmbinate cu cuple Unitec

Rezistența la rupere la tracțiune, •valoarea medie

1

682

641

646

>550

SR ENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

681

639

589

ty/fnm

3

669

642

646

M

677

641

627

Limita de curgere, Rp0.2

•valoarea medie

N/mrn2

1

593

542

529

>500

SR ENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

591

528

533

3

581

539

530

M

588

536

531

Raport Rm / Rpo.2

-valoarea medie

-

1

1,15

1,18

1,22

min. 1,15 nax. 1,35

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

1,15

1.21

3

1,15

1.19

1.21

M

1,15

1.19

A lungirea totală procentuală la forța max., A& ■valoarea medie

%

1

10.7

11.3

11.4

>7,5

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

10,8

11,4

-

3

11,0

11,2

11.4

M

10,8

11,3

Distanța ruperii față de cuplă

mm

1

40

190

60

SRENISO 15630-1:2011

PROCEMA CERCETARE

2

115

65

-

3

38

40

40

Tabelul 6 Rezultatele testelor ciclice la tracțiune și compresiune alternanta, care simulează un cutremur violent (îmbinări mecanice categoria S2), efectuate pe bare de oțel beton B500C îmbinate cu cuple Unitec

Determinarea

U.M.

Nr ept

Diametru bară oțel (mmf Valori obținute

Valoare de referinl#

Metoda de determinare

Laboratorul

r 4>12

<P20

$40

Bara de referință

Rezistența la rupere la tracțiune, Rm

MPa

680

653

692

>575

ISO 15835-2

BAS

Limita de curgere, Ro0.2

MPa

586

541

587

>500

ISO 15835-2

BAS

Raport Rm/Rpoj

*

1.15

1.21

1.18

min. 1,15 max 1,35

ISO 15835-2

BAS

4lungirea totală irocenluală la forța max., A#

%

10

10

7,6

>7

ISO 15835-2

BAS

Bare îmbinate cu cuple Unitec

Rezistența la rupere la tracțiune Rw

MPa

1

660

641

654

min. 575

ISO 15835-2

BAS

2

649

644

664

3

653

647

661

4lungirea totală procentuală la forța max., A#

%

1

6.8

9,5

6,9

>4,9

ISO 15835-2

BAS

2

6,7

8,7

5,8

3

7,7

6,5

8.5

U4

mm

1

0,0

0.2

0,3

<0,3

ISO 15835-2

BAS

2

0,1

0,2

0,3

3

0,1

0,2

0,3

U8

mm

1

0,1

0,3

0,4

<0,6

ISO 15835-2

BAS

2

0,1

0,3

0.4

3

0,1

0.2

0,4

Locul ruperii

-

1

în bară

alunecare din cuplă

în bară

-

ISO 15835-2

BAS

2

în bară

alunecare din cuplă

în bară

3

în bară

în bară

în bară

Distanța ruperii față de cuplă

......

1

53

-

0

-

ISO 15835-2

BAS

2

56

-

0

3

50

88

0

Grupa specializată nr. 1 din cadrul PROCEMA CERCETARE SRL își însușește rezultatele rapoartelor de încercare, emise de către laboratoarele R-Tech Services Limited din Marea Britanie (nr. certificat de acreditare -2594), Costco Testing Centre Limited di din Olanda (nr. certificat de acreditare LI 216)

(nr. certificat de acreditare -032) fi BASExtinderea agrementului se referă la încadrarea cuplelor în categoria S2 în urma testelor ciclice la tracfhme si compresiune alternantă. Rezultatele încercărilor de laborator prezentate în tabelul 6, efectuate de către Lboratorul BAS Olanda, arată încadrarea în parametrii prevăzuți în ISO 15835-1 pentru cuplele cu diameter cuprinse între 12mm+32mm.

 • 4. Anexe

• Extrase din Procesul Verbal Nr. 1007 al ședinței de deliberare a Grupei Specializate nr. 1 din data de 21.11.2017,

•Anexa 1 -Caracteristicile dimensionale și reprezentările schematice ale cuplelor Unitec Reprezentările schematice al procedeului de îmbinare mecanică

Extrase din Procesul Verbal Nr. 1007al ședinței de deliberare a Grupei Specializate nr. 1

din data de 21.11.2018

Grupa specializată nr. 1 "Elemente structurale fi fundații ”, din S.C. PROCEMA CERCETARE S.R.L. întrunită în următoarea componență:

ing. Claudiu Ciulacu

dr.fiz. Aniko Tâth

ing. Mihaela Bălan

mg. Lâszlo Szell

a analizat cererea de elaborare a Agrementului Tehnic 003-01/132-2018, înaintată de DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd din Bangkok, Thailanda și documentația tehnică prezentată de raportorul desemnat, referitoare la "PROCEDEU DE ÎMBINARE MECANICĂ A BARELOR DE OȚEL BETON CU PROFIL PERIODIC, CU CUPLE UNITEC" și a emis următoarele observații:

 • > documentația tehnică susține cererea de elaborare a agrementului tehnic;

 • > procedeul corespunde cerințelor de performanță pentru lucrări curente, cu condiția ca la punerea în operă să se respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare;

 • > producătorul trebuie să aibă asigurat controlul calității produselor de către un laborator autorizat, care să efectueze determinările conform normelor, ținând evidența acestora lăzi pentru verificare;

 • > testele de rezistențe mecanice sub acfiunea forțelor statice și dinamice, efectuate pe eșantioane de armături îmbinate cu cuple Unitec, de către laboratoroarele de încercări R-Tech Services Ltd. din Marea Britanic, Costco Testing Center Ltd din Hong Kong, BAS Olanda și Laboratorul de încercări Procema Cercetare SRL din București, atestă calitățile produselor în conformitate cu cerințele normelor europene și ale normelor tehnice românești;

 • > grupa specializată nr. 1, propune aprobarea Agrementului Tehnic 003-01/132-2018 cu termen de valabilitate 06.04.2020.

S-a încheiat procesul verbal cu nr. 1007 din 21.11.2018

 • • Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 003-01/132-2018, conținând 127 pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

 • • TITULARI DE AGREMENT TEHNIC:

DEXTRA MANUFACTURING Co. Ltd, THAILANDA

S.C. PROCEMA RWPS.A., BUCUREȘTI

Raportorul grupei specializate nr.


Membrii grupei specializate

CS 2 ing. Claudiu Ciulacu
CS 2 dr. Aniko Tâth

CS 3 ing. Mihaela Bălan


ANEXAI


Caracteristicile dimensionale și reprezentările schematice ale cuplelor UNITECTabelul 7 Caracteristicile dimensionale ale cuplelorlor Unitec Standard


Diametre bară (mm)

Cod cuplă

Dimensiuni cuplă (mm)

Mărime bolf

Număr bolțuri

0ext.

L

12

FPUS0400002

48

140

M12

6

14,16

FPUS0500002

48

140

M12

6

20.22

FPUS0700002

58

180

M16

6

25

FPUS0800002

62

240

M16

8

28

FPUS0900002

76

220

M20

6

32

FPUS1000002

82

280

M20

8

40

FPUS1200002

95

425

M20

12
Tabelul 8 Caracteristicile dimensionale ale cuplelor Unitec pentru îmbinări de tranziție

Diametrele barelor mari (mm)

Diametrele barelor mari (mm)

Cod produs

25

20,22

FPUS0800002

32

25,28

FPUSI0000Q2

Tabelul 9 Diametrele maxime admise ale capetelor tăiate ale barelor de oțel beton

Diametru bară (mm)

12

16

20

25

32

40

Diametru maxim admis a capătului de bară tăiat

___________________________________________________________________________________________._________________________

14

18

24

27

37

46

Reprezentările schematice ale procedeului de îmbinare mecanicii a armăturilor cu cupla Unitec

a). Verificarea diametrelor capetelor tăiate

 • c). Inserarea cuplei peste prima armătură, până la realizarea contactului cu șurubul central din cuplă

 • d). Centrarea și alinierea armăturii în.cupiăprin strângerea bolfurilor cu o cheie standard, de la centru spre exterior                   V'

 • e). Fixarea armăturii în cuplă prin înșurubarea boburilor cu o cheie pneumatică de impact

j9- Introducerea armăturii 2 în celălalt capăt al cuplei și repetarea procedeului

Fig. 3 Reprezentările schematice ale procedeului de îmbinare mecanică a armăturilor cu cupla Unitec

SC TRITON SRL Shwrnww < Oftice

Conswfr, 6-dul Aurd Vlaieu, nc 217 JW1W1995        W3 7424364

Ctrt RO 34 BACX00MW5 2376 80(11 Dachklar UNTCROrnRUC&MfK ■ftfc <fl4t- 633.210 fias 0241- 615.725 E- mati Offfce0trtawwwn.ro


TRITON"

«ule “Woook"! www.triton.com.ro


OFERTA - ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL (București - Sector 3)

Nr. 239200 Data: 06/04/2020

In atentia

NrCrt

Cod

Descriere

UM

Cantitate

Preț Unitar

Valoare

TVA

1

TW90530

SARMA 1.0 MM PENTRU MAȘINA LEGAT RB441T TW1061J MAX

ROLE

1.00Q

16.79

16.79

3.19


Valoare Neta

16.79

TVA

3.19

TOTAL (RON)

19.98


Persoana de Contact BOGDAN GEORGE (BU) Tel: Preturile sunt calculate in RON la cursul BNR valabil la data ofertei.

Oferta este valabila 7 zile de la data emiterii acesteia.


CORCTAWTA

B-dd DwtKrt nr. 147

Te!: <041^27.234

Enc 0341.463.266

E-maih offfct0trtton.cam.ro

Tfacu-mj

Sr. Nattfcdornr. 55

TWî 0253^37.755

Rac 0253.237.755

E*maNt vanzwiJgJJutfbtMtxomro

BUCURgn

B-cki Predatei nt 3,secL 6

IM: QZL444M13

ftoL 021.444X18.14

E-mal: buuinsBetmwuscLra

tArgv-jiu

5fc ComeMu ccposu nr. 2

Td: 0253.224.69S

Fboc: «53J24.695

E-matf: vara^ .tgjfcmeg0trttan.com ,ro

fiMAIl

Sos. Dramul de Ctotirt rtt 69

M 0236.475JW

ftfc 023S.47D.W3

Erinad; gda60MDrusra.ro

MOTO

Atee Teilor nr. 1, Complex hfijfcc

Td: 0253J6L668

Ftot 0253351.668

E-maQi vanra^nwlruC1CritDnxam.ra

cawvooA

Stt Anghd Satgny 1B

Ttt 0241235100

BWJ 0341.461277

E-madi: cefnawdt0brtonxam.ro

SLATINA

PMa Gării, nt 46

Td.0728Jfi2.745

RMC 0249.411^94

EMnaH: wnw1.sfanrw®(iitD<MDm.ro

wmcatt

StKDde»Bucun0nr. 77

TM:0243J54J36 fta: 0243254335

E*«ndt untoenWtrftonxomje

Sb. Cfrwjsuv nc 31

Tei: 0726.153.441

Ednafl.* servtediatinaOtrtton.conuo


SC OLITMAX SRL j c/ ‘

CRAIOVA Str.Brestcinr.600 Mob.+4 0749287161 CUI: RO 30941519 ;Nr.ORC/an: J16/1905/2012

IBAN: RO12 UGBI0000 7520 0209 9RON

Banca : GARANTIBANK AG. CRAIOVA

OFERTA PREȚ

Nr. crt

Denumirea produselor

! U.M. j

Cantitate

Preț curo

TVA

1

MAX RB 218

r

’ BUC

!

1

1500,00

19,00 %

1 2

ț

JMAXRB398

i

i BUC 1

1

1500,00

19,00 %

3

MAX RB 518

i

i BUC

1

1500,00

19,00 %

4

1

IMAXRB655

| BUC

L _

1

1500,00

19,00 %

n i

. ... .

MAXRB441T

BUC

1

1650,00

19,00 %

' 6

ROLA SARMA TW898

BUC

1

2,10

19,00 %

■ -

L

ROLA SARMA TW1525

BUC

1

2,35

19,00

%

h

-

ROLA SARMA TW1061T

BUC

1

3,80

19,00 %

Pentru comenzi de minim un paiet, preturile sunt urmai

1 ■  ■’ ■■                      ■     ■       .......

' Nr. •        Denumirea produselor        ; U.M.

| crt. *                                                                       ;

oarele:

Cantitate '

Preț euro '

TVA

11!

ROLA SARMA TW898

1

BUC

1

1,90

19,00 %

! 2 !

ROLA SARMA TW1525

BUC !

1

2,15

19,00 %

3 '

i

ROLA SARMA TW1061T

i

BUC |

-__1

1

3,50

19,00 %

Preturile nu includ transport curier.

TECHNO PRO www.scule.rostr. De Mijloc nr. 164

Tel: 0268-47.66.52, office@scule.ro

Str. Fabricii nr. 56

Tel. 0284-46.26.18, office.cj@scule.ro

Str. Ghe- Doja nr. 107

Tel. 0265-26.44.33, oflice.rns@scule.ro

B-dul L. Rebreanu 14

Tel. 0256-47.80.64, pffice.tm@scute.ro

Pentru: Departament achiziții


De la: Foca Lucian


Firma: ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Data: 6-Apr-20


Fax/mail: paula.enache@activesector3.ro


Pagini:


<■

ș

ț


fc’


;5"SiRE

Stimate doamne, stimati domni,

In urma solicitării dumneavoastră, avem plăcerea sa va prezentam oferta tehnico-economica pentru dorite:


Rola de sarma, tip TW1061, de 1mm pentru mașina de legat fier-beton MAX RB441T, RB611T Cod: TW90630MAX CO., LTD, Tokyo, JAPAN


Preț de lista: 18.78 lei+TVA

Preț oferta: 17.28 lei+TVA


Descriere

Rola de sarma de otel pentru mașina de legat fier-beton MAX RB441T si RB611T Dintr-o rola se pot realiza proximativ 240 de legaturi.

Calitate deosebita a sârmei, foarte bine calibrata, nu se blochează in timpul lucrului.

Material: otel aliat

Ambatala in cutii a cate 30 de role

Specificații

Diametru sarma: 01.0 mm

Lungime sarma/rola: 60 m

Utilizare: Pentru mașina MAX RB441T - RB611T

Autonomie: 240 legaturi/rolaTECHNO PRO*

www.6cule.rostr. De Mijloc nr. 164

Tel: 0268-47.66.52, cflice@scule.ro

Str. Fabricii nr. 56

Tel. 0264-46.26.18, office.cj@scule.ro

Str. Ghe. Deja nr. 107

Tel. 0265-26.44.33, office.rns@scule.ro

B-duî L. Rebreanu 14

Tei. 0256-47.60.64, office.tm@scufe.ro

Termen/cond'itii de livrare: din stoc l sediul beneficiar (București)

Termen valabilitate oferta: 30 zile, in limita stocului.

Modalitate de plata: integral in avans sau ramburs document de plata

Garanție: -12 luni de la data facturării.

Service: - Techno Pro SRL asigura service in perioada de garanție si post-garantie (minim 10 ani), piese de schimb, precum si instruirea personalului de exploatare.

Imaginile si condițiile prezentate sunt informative si devin obligatorii numai pe baza de contract.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactați.

Cu stima, Foca Lucian


CB TRAFILATIACCIAI spa con Socio Unico

Sade togaie: viate Sondrio n. 5 - 20124 Milano, PJVA e CF 05822680962

Cap. Socialei 1.700-000,00 i. v., Reg. frnp. dl Milano n. REA 1851146

www.steelqroup.com

iS.c.Ar’f»»'

I            J'W’

' 01^ &&>i


phone; +39 0424 560005

fax: +39 0424 561007

DATE           29/01/2020

OFFER No.     49

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Calea Vitan 242, Sector 3

BUCUREȘTI - ROMANIA

VAT No. RO 31012790

TRANSPORT

DISPATCHDATE

CARR1ER

; PAYMENTTERM

DAP Popești Leordeni, Romania (Incotenns 2010)

Week 07-2020

By truck

05/02/2020

Bank transfer at 30 days from învoice date

QUANT1TYTON

= . ‘ DESCRJPTfON

PRICE ®tQN J

6

3/8“ - Prestressing Steel ștrand 7 wires -diameter 9.3 mm - Tensile strenght 1860 MPa

€ 760,00

€4.560,00

18

0.5” S - Prestressing Steel ștrand 7 wires -diameter 12.9 mm - Tensile strenght 1860 MPa

€ 725,00

€13.050,00

PACKING

. COIL DIMENSIONS

CO1LWEIGHȚ

tWEF.NpRM

Coils placed on two wooden skids

Outer dia. 1400 mm - Inner dia. 900 mm -Height 750 mm

About 2950 kg.

According to Romanian Agreement Tehnic 001SC-01/214-2013

TOTAL

€ 17.610,00

From:

paula.enache@activesector3.ro

Sent:

To:

Cc:

29 January 2020 10:15 'cda.productie@gmaiLcom' 'Cda Steel1; Elena

Subject:

cerere oferta

Buna ziua,

Avem rugămintea sa ne transmiteți oferta de preț pentru:

 • -  TORON 09.3 SIGMA 1860 - 6 000 KG

 • -  TORON 012.9 SIGMA 1860 -18 000 KG

Va multumesci


Enache PAULA Sef serviciu comercial

email: paula.enache@actlvesector3.ro

telefon: 0374.471.186/0752.270.243 actives3.ro


From:

Sent:

paula.enache@activesector3.ro

29 January 2020 10:16

To:

'office@huga.ro’

Subject:

cerere oferta

Buna ziua,

Avem rugămintea sa ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru:

 • -  TORON 09.3 SIGMA 1860 - 5 000 KG

 • -  TORON 012.9 SIGMA 1860 -18 000 KG

Va mulțumesc!

Cu stima,

AawNismutt Ainivi       *

Enache PAULA Sef serviciu comercial

email: paula.enache@activesector3.ro

telefon: 0374.471.186/0752,270.243 actives3.ro


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

—---www.primarfe3.r0E-MAIL guvernantacorpcrativa@prirnariej.ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București


Nr. 325625/07.04.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării de noi operațiuni juridice cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL, conform anexei 1, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificai. Vă puteți exeiyila drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016'679, nrintr-o cerere scrisă. semnata si datata transmisă ne adresa Primăriei Sărim-1      “              1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, bugetr finanțe


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................. în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....*2...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN


FLEANCUFLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 9

 • A. Da             6/22 ( 27%)

 • B. Nu          1/22 ( 5%)

 • C. Abținere      1/22 (  5%)

No Answer 14/22 ( 64%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 I I I I Paunica Adriana j X | | | Baetica Nicoleta | X | | j Pelinaru Cornel I i I I Daniel Enachescu 1111 Alin Voicu I I I I Antonio Ciprian Corneanu j X [ j j Cristian Petrescu j X | j j romeo popescu I I I I fleancu florin j X | | | Elena Tudor 1111 Elena Petrescu 1111 Ionela Marinescu 1111 Cezar lacob I I I I Stelian Ene ] ] X j j lonut Moldoveanu I I I I constantinradu038 | X | | ] Alexandru Dobre I I I I Marineata Marcel 1111 Belu Sima Elena Daniela 1 I j | Văduvă luliana 1111 liviu malureanu | | | X |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

jsupHmentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ...a.  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul v. de pe ordinea de zi / suplimentarea’ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /^NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.                                         ---

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

5

PREȘEDINTE, i

VĂDUVA IULIAN A /

SECRETAR              '

VASILIU MARIANA


P

"i.


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 9

 • A. Da             6/23 ( 26%)

 • B. Nu         1/23 ( 4%)

 • C. Abținere      1/23 (  4%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A

Neacsu Florentina - PS3 |

Paunica Adriana            | X

Baetica Nicoleta           j X

Pelinaru Cornel            [ X

Alin Voicu                   |

Antonio Ciprian Corneanu |

Cristian Petrescu          |

romeo popescu               |

Elena Tudor                  |

Elena Petrescu             |

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob                  |

Stelian Ene                  |    |

lonut Moldoveanu           |

constantinradu038          [

Alexandru Dobre

Marineata Marcel           |

Valerica Hontaru           |

Văduvă luliana              |

Mariana Vasiliu            |

Belu Sima Elena Daniela |

fleancu florin              |

liviu malureanu            |