Hotărârea nr. 94/2020

hcls 3 nr. 94 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 Ia societatea Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 326027/CP/08.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 325027/07.04.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 325030/07.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

* Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă desemnarea societății Estana Audit & Accountancy SRL în calitate de auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 ale societății Algorithm Residential S3 SRL.

(2) Se ia act de termenii și condițiile contractului de prestări servicii între societatea Algorithm Residential S3 SRL și societatea Estana Audit & Accountancy SRL, având ca obiect servicii de audit, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. ___3!t_

DIN 13.04.2020

4ICLS3      [13.Octete


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE AUDIT NR..............DIN DATA DE_______________


încheiat în baza Hotărârii AGA nr.........din data de


între:


ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL, cu sediul in București Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, tel. : 0764.423.250, email: office@algorithmresidential.ro., nr. ONRC J40/5481/2017, CIF RO 37409960, cont bancar R097RNCB0087157546060001 deschis la BCR PANTELIMON, capital social subscris si varsat 190.490.000 lei, reprezentata de Președinte C.A. Panait Radu-Alin, denumit în continuare Beneficiar sau Societatea,

Și

ESTANA AUDIT &ACCOUNTANCY SRL, cu sediul în București, str. Jiului nr. 4, sc.C, ap.10, sector 1, tel.: 0727.229.152, email: estella.enache@estana.ro sau estanal8047@gmail.com., număr de înmatriculare ONRC J40/18047/1992,    CIF RO1585426, cont bancar

R017INGB0000999900975843, deschis Ia 1NG BANK, capital social 200 lei, număr în Registrul public electronic ASPAAS FA 1051, autorizație CAFR 1051/2011, reprezentată prin dna Enache Anamaria Estella- administrator si auditor financiar, număr în Registrul public electronic ASPAAS AF3553, legitimație CAFR nr. 3553, denumit în continuare Prestator sau Auditor,

fiecare numit în continuare individual „Partea” și colectiv .Părțile”,

Prezentul Contract de Prestări Servicii și Termenii și Condițiile Standard pentru Audit anexate (“Termeni Standard”), formează împreună întregul Contract dintre Părți (denumit în continuare “Contractul”). Dacă apar diferențe între prevederile prezentului Contract de Prestări Servicii și cele din Termenii Standard anexați, cele din urmă vor prevala, cu excepția cazului în care există prevederi specifice în acest Contract de Prestări Servicii care modifică în mod expres o anumită clauză cuprinsă în Termenii Standard.

Articolul i OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1 Prezentul Contract de Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect furnizarea de către Prestator, în schimbul onorariului plătit de către Beneficiar, a următoarelor servicii (denumite în continuare „Servicii”):

l.l.LAuditul statutar, efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit al situațiilor financiare ale beneficiarului, încheiate la 31.12.2019, 31.12.2020 și 31.12.2021, întocmite în conformitate cu O.M.F. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu „Legea contabilității nr. 82/1991”;

1.1.2.Verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3 pentru exercițiile financiare 2020 și 2021, utilizând Standardul de audit ISAE 3000 - Misiunile de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice;

1.1.3.Verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.fi 14/2017, cu modificări, pentru exercițiile financiare 2020 și 2021, utilizând Standardul de audit ISRS 4400 - Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informațiile financiare.

 • 1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți. Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

 • 2.1 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți. Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul, luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare.

 • 2.2 Pentru fiecare obiectiv, prestatorul va întocmi și transmite către beneficiar un raport, după cum urmează:

  jxoîNntv


  Nr.

  Obiectiv

  Denumire raport

  Standardul de audit corespunzător

  Data predării raportului final, inclusiv

  Sumarul concluziilor auditului interimar al situațiilor financiare

  Standardele internaționale de audit

  Pentru                anul

  2020:23.12.2020 Pentru anul 2021: 23.12.2021

  1.1.1 \

  1 \

  J 1

  ir i

  Raport de audit statutar

  Standardele internaționale de audit

  Pentru anul 2019:

  Pentru     anul     2020:

  25.03.2021

  Pentru     anul     2021:

  25.03.2022

  q.i.2

  Raport independent de asigurare        asupra

  realizării indicatorilor de performanță financiar și nefinanciari întocmiți conform OUG 109/2011 privind     guvernanța

  corporativă           a

  întreprinderilor        și

  aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3

  ISAE 3000

  Pentru anul 2020

  25.03.2021

  Pentru     anul     2021:

  25.03.2022

  1.1.3

  Raportul constatărilor de facto       PENTRU

  ISRS 4400

  Pentru anul 2020:

  Pentru anul 2021:


verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este            acționar

unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările           și


completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017

2-3


Planificarea estimată a serviciilor oferite, astfel încât Auditorul să respecte termenele de predare ale rapoartelor, precum și acțiunile care stau la baza acestei planificări sunt următoarele:

 • 23.1 Pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 și respectiv la 31.12.2021:

 • a)  Audit interimar, desfășurat în perioada noiembrie -decern brie a fiecărui an:

 • • Documentele cerute în “Lista documentelor necesare efectuării auditului” trebuie să fie complete și prezentate echipei auditorului până la data de 10.11.2020, respectiv 10.11.2021 astfel cum se va conveni în cadrul ședințelor de lucru la feța locului. Predarea documentelor se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire.

 • •  Sumarul concluziilor auditului interimar al situațiilor financiare: până la data de 23.12.2020, respectiv până la data de 23.12.2021. Predarea documentelor se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire.

 • b) Auditul final, desfășurat în perioada februarie - martie a anului următor celui de referință:

 • • Documentele cerute în “Lista documentelor necesare efectuării auditului” trebuie să fie complete și prezentate echipei auditorului până la data de 15.02.2021, respectiv 15.02.2022 astfel cum se va conveni în cadrul ședințelor de lucru la fața locului. Predarea documentelor se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire.;

 • •  Scrisori pozitive de confirmare ( Auditorul va pune la dispoziție scrisori model în forma electronică) cu toate soldurile terțelor părți și care trebuie întocmite de Societate pe baza selecției terților efectuată de Auditor cum ar fi debitori, creditori, ete și alte elemente ce pot fi solicitate: 28.02.2021, respectiv 28.02.2022. Predarea se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire.

 • •  Emiterea raportului de audit financiar, solicitat: inclusiv până la data de 25.03. 2021, respectiv 25.03.2022. Predarea raportului de audit se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire.

 • 2.3.2 Pentru îndeplinirea obiectivului menționat la pct.1.1.2 și 1.1.3:

 • • Documentele cerute în “Lista documentelor necesare efectuării verificării” trebuie să fie complete și prezentate echipei auditorului până la data de 28.02.2021, respectiv 28.02.2022 astfel cum se va conveni în cadrul ședințelor de lucru la fața locului. Predarea documentelor se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire;

 • • Emiterea rapoartelor corespunzătoare, menționate la pct.2.2: inclusiv până la data de 25.03. 2021, respectiv 25.03.2022. Predarea acestora se va efectua în temeiul unui proces-verbal de predare-primire.

 • 2.4    Emiterea rapoartelor menționate la pct.2.2 și respectarea planificării sunt condiționate de primirea informațiilor și documentelor mai sus menționate, de accesul la personal, de primirea unor răspunsuri corespunzătoare la întrebările puse, a scrisorii de reprezentare, a situațiilor financiare semnate, etc. Toate comunicările dintre părți se vor efectua în scris.

 • 2.5    în cazul în care termenele stabilite conform planificării nu sunt respectate din cauza furnizării cu întârziere de către Beneficiar a informațiilor și documentelor menționate în paragraful de mai sus, o întârziere similară va apărea automat în emiterea rapoartelor și orice activitate desfășurată în plus față de planificarea inițială poate face obiectul unor onorarii suplimentare calculate pe baza unor rate medii orare de 20 EURO, aplicabile la momentul efectuării acestor activități, la cursul valutar comunicat de Banca Naționala a României valabil la data facturării acestor onorarii suplimentare.

 • 2.6    Serviciile vor fi considerate încheiate pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii rapoartelor menționate la pct.2.2, respectiv încheierea și semnarea procesului-verbal de predare-primire, După transmiterea Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.

 • 2.7    Pentru nerespectarea programului serviciilor, respectiv a termenelor prevăzute pentru prestarea serviciilor, pentru motive imputabile Prestatorului, Beneficiarul își rezervă dreptul de a calcula și factura penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea obligației scadente și neindeplinite.

Articolul 3 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

I -I

 • 3.1 Onorariul auditorului se calculează în funcție de timpul petrecut de personalul implicat wi4udintoffljl financiar, precum și de nivelul de pregătire și gradul de răspundere al acestora, având

rată medie orara de 55 lei plus TVA, care este fermă și nu poate fi modificată;

 • a)  Onorariul pentru emiterea raportului de audit statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019:1.200 lei la care se adaugă TVA în valoare de 228 lei, suma totală fiind de 1.428 lei, pentru un număr total de 20 ore prestate;

 • b)  Onorariile cuvenite serviciilor menționate la pct.l. 1, aferente exercițiilor financiare 2020 și

2021 sunt în valoare de 19.800 lei/an, fără TVA, după cum urmează:

^onorari

1. Audit statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12, in conformitate cu OMFP1802/2014, cu modificările si completările ulterioare - conform ISA

* interim pentru perioada 01.01-30.09

133

7,315.00

1,389.85

8,704.85

* Final

107

5,885.00

1,118.15

7,003.15

TOTAL Audit statutar

240

13,200,00

2,508.00

15,708.00

2.Verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari șl nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3

50

2,750.00

522.50

3,272.50

3. Verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achizițe de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1} lit. a), b) șl c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificările si completările ulterioare

70

3,850.00

731.50

.4^

BBHO■

sa

°$UL

*sumă anuală

 • 3.1    Estimarea timpului necesar pentru realizarea activității Auditorului și a onorariului corespunzător s-au făcut luând în considerare îndatoririle auditorului. Orice activitate suplimentară solicitată de conducerea executivă a Beneficiarului sau de către acționari nu va fi realizată. Orice penalizare care se va imputa Auditorului pentru nercalizarea la timp a sarcinilor acestuia va fi refacturată dacă această întârziere se datorează limitării accesului auditorului la, și/sau furnizării cu întârziere a documentației, și/sau a informațiilor cerute.

 • 3.2    Plata pentru serviciile prestate se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea facturii, factura fiind emisă la predarea raportului / rapoartelor menționate la pct.1.1. Pentru neplata facturii în termenul prevăzut, Prestatorul își rezervă dreptul de a calcula și factura penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea obligației scadente și neindeplinite.

 • 3.3 Onorariul are în vedere accesul și cooperarea deplină a conducerii și personalului Prestatorului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și întreaga disponibilitate a conducerii Prestatorului la cererile scrise de prezentare detaliată de informații solicitate Ia anumite date, necesare pentru finalizarea auditului in termenul stabilit.

 • 3.4 în cazul în care conducerea și personalul Prestatorului nu dau curs solicitărilor scrise ale Auditorului sau au loc evenimente nefirești, cum ar fi o întârziere în furnizarea informațiilor, acces limitat la conducerea și personalul Societății sau dificultăți în obținerea unor documente f T )        5 din 22

necesare desfășurării auditului, Auditorul va discuta de îndată cu conducerea Presti consecințele, în ceea ce privește termenul și onorariul.                              A

SI

Articolul 4 DISPOZIȚII FINALE

4-1


Toate notificările, corespondentele și comunicările în baza prezentului Contract se vor

în scris, cu confirmare de primire și vor fi trimise la următoarele adrese:

 • - pentru Societate: dl./dna. Geanina Marin, adresa București Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, tel. 0764.423.250, email: office@algorithmresidential.ro.

 • - pentru Auditor: dna Anamaria Estella Enache, adresa: Str. Armeneasca nr.23 etaj 2, Sector

2, București, telefon 0727.229.152; email: estella.enache@estana.ro sau

estanal 8047@gmail.com.

Orice modificare a adreselor/numerelor de telefon de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care modificarea în cauză devine aplicabilă; în caz contrar, comunicările/notificările trimise la adresa/numărul de telefon inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul de mai sus. Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă sunt confirmate în scris.

 • 4.2    Prin semnarea prezentului Contract de Prestări Servicii și a Termenilor Standard (care împreună formează „Contractul” dintre Părți), fiecare Parte, prin reprezentantul său legal, declară că a negociat, înțelege pe deplin și, conform art.1203 din Codul civil, acceptă în mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul în scopul de a dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute în acesta, pe care le consideră echitabile.

 • 4.3     Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre ei are dreptul și deplina capacitate legală de a încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității pe care o reprezintă și de a angaja legai respectiva entitate fără restricții in acest scop.

 • 4.4    La începutul fiecărui an, respectiv perioda 01 ianuarie - 01 martie beneficiarul va putea efectua plățile aferente facturilor emise de Către Prestator in aceasta perioada doar după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 de către Consiliul Local Sector 3 București. Totodată, Prestatorul prin semnarea prezentului contract isi exprima acordul, in mod expres, cu privire la faptul ca intelege sa nu perceapă penal itati pentru perioada mai sus menționata.

 • 4.5    Prezentul contract produce efecte juridice doar daca suma prevăzută la art. 3 a fost prevăzută in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societarii Algorithm Residential S3 S.R.L.. care a fost aprobat de către A.G.A si respectiv Consiliul Local Sector 3 București.

 • 4.6    Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 10 zile lucratoare de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Prestatorului, efectuata in scris, cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de momentul denunțării. în acest caz Prestatorul are dreptul la plata sumelor pentru serviciile prestate până în acel moment si/sau a materialelor achiziționate pentru buna desfășurare a contractului (dovedite cu documente justificative).

 • 4.7    Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte

înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/externe aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta.                                                              __

 • 4.8 Termenii și Condițiile Standard pentru efectuarea serviciilor menționate la pct.1.1 se regăsesc în Anexele nr.l ,2 și 3 la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Contractul, format din Contractul de Prestări Servicii și Termenii Standard anexați, a fost semnat astăzi ..................în limba română în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare Parte, toate având putere egală.

BENEFICIAR,

ALGORTTHM RESIDENTIAL S3 SRL

SRL

Prin

Președinte C.A.

Radu-Alin Panait

Director General

Daniel Banu

Șef Serviciu Administrativ

Dragoș Popescu

Contabil Șef

Moldovan Doinita

Birou Achiziții

Ropan Daniela

AUDITOR, ESTANA AUDIT & ACCOUNTACNY


Prin

Enache Anamaria Estella AdministratorPrezentul Contract a fost încheiat ținând cont de nota legală înregistrată cu nr. 778/06.04.2020 emisă de S.C.P. Winzer și Asociații prin Avocat Ioana Anghel.

Anexa nr.l

TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE AUDIT


Articolul 1   SERVICIILE

 • 1.1     Prestatorul va furniza Beneficiarului serviciile prevăzute în Contract la pct. 1.1.

Articolul 2   DESCRIEREA AUDITULUI ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 2.1    Prestatorul are responsabilitatea profesională de a raporta către Acționarii Beneficiarului dacă, în opinia sa, situațiile financiare sunt conforme cu OMFP 1802/2014, dacă („Raport de Audif’) și "Legii contabilității nr. 82/1991".

 • 2.2    Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și vor include acele teste asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a activelor și pasivelor pe care Prestatorul le consideră necesare. Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control financiar intern astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și a altor raportări obligatorii și dacă Beneficiarul a păstrat evidențe contabile adecvate.

 • 2.3    Prestatorul va obține dovezile adecvate pe care Ie va considera suficiente pentru a-i permite să formuleze concluzii rezonabile. Natura și amploarea procedurilor sale vor varia în funcție de evaluarea proprie a sistemului [lor] contabil[e] al[e] Beneficiarului și, în cazul în care Prestatorul dorește să se bazeze pe acesta, în funcție de sistemul financiar de control intern. Prestatorul va solicita în scris să i se pună din timp la dispoziție toate documentele sau declarațiile care vor fi emise împreună cu situațiile financiare.

 • 2.4    Prestatorul are responsabilitatea de a informa de îndată, în scris Beneficiarul în cazul în care identifică aspecte care nu sunt în concordanță cu situațiile financiare supuse verificării.

 • 2.5    Activitatea Prestatorului poate varia în funcție de constatările sale în timpul auditului. în consecință, Prestatorul poate alterna ariile de interes și poate propune anumite aspecte pentru o analiza speciala, după cum impun circumstanțele specifice,

 • 2.6    Auditul include evaluarea estimărilor semnificative și a deciziilor conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate circumstanțelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent și prezentate în mod adecvat. Pentru a-și forma o opinie, Prestatorul va evalua, de asemenea, prezentarea generală a informațiilor din situațiile financiare.

 • 2.7 Un audit nu este neapărat conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului financiar de control intern al Beneficiarului. Cu toate acestea, Prestatorul va raporta în scris conducerii Beneficiarului, în urma finalizării procedurilor de audit, asupra acelor deficiențe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale Beneficiarului, sau asupra altor probleme legate de activitatea acestuia din urmă care i-au atras atenția în cursul normal al activității de audit și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii.

 • 2.8    Părțile convin în mod expres că raportul de audit este întocmit tării a avea în vedere interesul nimănui altcuiva decât al Beneficiarului și că Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură față de nicio altă parte.

 • 2.9    Analiza sistemelor contabile și de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai în măsura necesară pentru a îndeplinirea obiectivelor contractului, prin urmare comentariile Prestatorului cu privire la aceste sisteme nu pot identifica toate îmbunătățirile care ar putea fi sugerate în urma unei analize speciale amănunțite.

 • 2.10   Raportul de audit financiar va fi întocmit în limba română și se va preda în baza procesului-verbal de predare-primire. Anterior predării raportului de audit, prestatorul va transmite beneficiarului un draft a! raportului de audit pentru discutare și pentru semnalarea în scris de către beneficiar a oricăror erori cuprinse in raport.

 • 2.11   Prestatorul poate utiliza serviciile consultanților săi, sau ale altor firme de audit sau ale consultanților acestora, în situația în care acest lucru este considerat necesar de către Prestator, în aceasta situație se va solicita și obține acordul scris al Beneficiarului.


Articolul 3   UTILIZAREA OPINIEI DE AUDIT I RAPORTULUI DE AUDIT

Raportul de audit al Prestatorului este realizat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.59/16.02.2018 și nr.151/26.04.2018

 • 3.2    Raportul de audit este realizat pentru a fi utilizat de către cei cărora li se adresează, precum și de către alți potențiali utilizatori ai situațiilor financiare auditate, respectiv investitorii potențiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienții, instituțiile statului, alte autorități și publicul. Auditul nu va fi planificat sau efectuat prin prisma faptului că vreun terț s-ar putea baza pe raportul de audit, și nici cu referire la o anumită tranzacție. Auditorul nu își asumă responsabilitatea de nici un fel față de niciun terț căruia i s-ar pune la dispoziție sau care ar intra în posesia opiniei de audit/raportului de audit (sau a oricăror informații cuprinse în acestea). Prin urmare, posibile elemente de interes pentru terți nu vor fi abordate în mod expres și pot exista elemente pe care un terț le-ar evalua în mod diferit, posibil în legătură cu anumite tranzacții. Conducerea Beneficiarului poate dori să includă opinia de audit și situațiile financiare în cadrul unei oferte de instrumente de capital sau de obligațiuni. Conducerea Beneficiarului este de acord ca opinia de audit a Prestatorului, și orice referire Ia aceasta, să nu fie inclusă într-un astfel de document fără acordul prealabil scris al Prestatorului. Orice acord cu privire la prestarea de lucrări aferente unei oferte, inclusiv un acord pentru a oferi o astfel de permisiune, va constitui o misiune separată și va face obiectul unui contract separat

 • 3.3    Documentele întocmite de către Beneficiar în vederea publicării, inclusiv pentru a fi postate pe site-uri, și care fac referire la Prestator sau care conțin situațiile financiare verificate sau extrase din acestea, inclusiv traduceri, vor fi publicate fără consimțământul prealabil expres al Prestatorului.

 • 3.4    Beneficiarul poate publica, dezvălui sau pune Ia dispoziția terților, potrivit acestui acord, documentele/rapoartele/opiniile întocmite de Prestator doar integral și în forma primită de la Prestator.


Articolul 4 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

 • 3.2    Beneficiarul va plăti Prestatorului onorariul stabilit în Contract. Onorariul nu include TVA.

 • 3.3    Onorariul presupune accesul deplin la informațiile solicitate și cooperarea deplină din partea conducerii și personalului Beneficiarului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și deplina disponibilitate a conducerii Beneficiarului de a răspunde în mod prompt și detaliat cererilor de prezentare de informații solicitate, necesare pentru finalizarea auditului în termenul stabilit.

 • 3.4    Dacă în timpul desfășurării activității de audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului nu mai sunt valabile, Prestatorul va informa imediat, în scris, Beneficiarul și se va conveni o ajustare corespunzătoare a onorariului. Această ajustare se va realiza în funcție de timpul suplimentar necesar pentru prestarea serviciilor, la rate orare echivalente cu cele folosite la calculul onorariului inițial. De exemplu, în cazul în care conducerea și/sau personalul Beneficiarului nu dau curs solicitărilor Prestatorului în mod corespunzător, sau au Ioc evenimente neobișnuite, cum ar fi o întârziere importantă în furnizarea informațiilor, acces limitat Ia conducerea și/sau personalul Beneficiarului sau dificultăți în obținerea unor documente necesare activității de audit, Prestatorul va discuta imediat cu Beneficiarul consecințele în ceea ce privește termenul de prestare a serviciilor și onorariul. Prevederile art.

 • 5.3 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

  • 3.3 Orice activități efectuate de Prestator la solicitarea scrisa a Beneficiarului, legate de alte obiective, care nu sunt prevăzute în Contract, vor fi plătite de Beneficiar la o rată medie orara de 56,43 lei plus TVA convenita la art.3.1 din contracLTermenii de referință specific și onorariul pentru aceste activități vor fi convenite în scris. Rata medie orara conv ferma și nu poate fi modificata.


Articolul 5 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 5.1    Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie în conformitate cu OMFP 1802/2014. Această responsabilitate cuprinde: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și realizarea de estimări contabile credibile în circumstanțele date. Auditul situațiilor financiare nu exonerează conducerea de această responsabilitate. Conducerea este de asemenea responsabilă pentru punerea la dispoziția Prestatorului, în forma și ia termenul solicitate, a tuturor evidențelor contabile ale Beneficiarului, a tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale și respectiv hotărârile luate în cadrul tuturor adunărilor/ședințelor conducerii și ale acționarilor Beneficiarului, precum și informațiile și explicațiile pe care Prestatorul le consideră necesare în vederea îndeplinirii îndatoririlor sale de auditor.

 • 5.2    Informațiile folosite de conducerea Beneficiarului la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit ale Prestatorului, se va solicita conducerii Beneficiarului să confirme în scris acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte declarații verbale pe care Prestatorul le primește de la conducere pe parcursul auditului privind aspecte care au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare. De asemenea, Prestatorul va solicita confirmarea în

scris de către conducerea Beneficiarului a faptului că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința sa. Beneficiarul se obliga sa răspundă, în mod corect și în forma și termenul solicitate, tuturor cererilor Prestatorului potrivit prezentului paragraf.

 • 5.3 Beneficiarul este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și pentru prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, a fraudelor și neregulilor, a erorilor și a nerespectării legislației și reglementărilor. Prestatorul va depune diligente pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative în situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nerespectarea legislației și reglementărilor), dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de nerespectare a legislației și reglementărilor. în cazul în care, în examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fenduri, fraude și nereguli, erori și cazuri de nerespectare a legislației și a reglementărilor aplicabile, le va raporta Beneficiarului. Dacă astfel de aspecte vor li identificate, poate fi de asemenea necesară și raportarea externă a acestora în conformitate cu cerințe legislative în vigoare în prezent.

 • 5.4 Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru a se asigura că Beneficiarul respectă pe deplin legislația fiscală din România în ceea ce privește întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale la termenele legale, precum și în ceea ce privește plata la scadență a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Obiectivul examinării de către Prestator a situației fiscale a Beneficiarului în cadrul auditului este de a obține elemente probante că sumele legate de soldurile conturilor fiscale înregistrate în situațiile financiare ale Beneficiarului nu sunt denaturate în mod semnificativ în relație cu situațiile financiare luate în ansamblu. Scopul Serviciilor prestate nu este de a descoperi toate erorile sau omisiunile care pot exista în poziția fiscală a Beneficiarului, în general, sau pe anumite tipuri de impozit, în particular.

  5*5

  5*6

  5*7


Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate de orice natură în legătură cu orice consecință . care ar putea rezulta din nerespectarea de către Beneficiar a reglementărilor fiscale (indiferent dacă sunt sau nu evidențiate de activitatea Prestatorului) în opinia sa nu a prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.


Beneficiarul se obligă să plătească în mod corect și la timp onorariul și sumele facțp3ke Prestator în baza Contractului.

Pentru ca Prestatorul să își poată desfășura activitatea în mod eficient și corespunzător și să își poată îndeplini la timp obligațiile, Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziția Prestatorului toate documentele și informațiile relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului. în acest sens, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului, după cum ii este cerut de acesta, toate documentele sale contabile, analizele și documentația aferente conturilor și tranzacțiilor selectate, și orice alte documente sau acte ale Beneficiarului, incluzând toate procesele verbale și hotărârile tuturor Adunări lor Generale ale Acținarilor și ale Consiliului de Administrație / Administratorului, precum și informațiile și explicațiile necesare pentru realizarea obiectului prezentului Contract

 • 5.8 Beneficiarul se obligă să permită în timp util accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare.

 • 5.9 Beneficiarul se obligă să asigure disponibilitatea personalului său pentru a asista Prestatorul în furnizarea serviciilor, să se asigure că personalul cheie, inclusiv contabilul șef și directorul

financiar, sunt disponibili pe parcursul auditului, și să asigure Prestatorului acces nelimitat la / r. A 11 din 22

persoanele din cadrul organizației Beneficiarului de la care Prestatorul consideră necesar să obțină dovezi de audit.

 • 5.10   Pentru îndeplinirea îndatoririlor sale, Prestatorului i se vor pune la dispoziție de către Beneficiar spații adecvate de lucru, cu acces Ia internet, la sediul Beneficiarului.

 • 5.11   Beneficiarul se obligă să respecte programul de lucru și calendarul ședințelor care vor fi convenite împreună cu angajații Prestatorului. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.

 • 5.12   Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că posibilitatea Prestatorului de a furniza serviciile și de a-și îndeplini obligațiile contractuale în mod corect și la timp depinde în mod esențial de modul în care Beneficiarul își execută propriile obligații contractuale. în acest sens, Beneficiarul este de acord că obligațiile pe care și le asumă în Articolele 2 și 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat, precum și cele prevăzute la Articolele 2, 3, 4, 5 și 7 din prezentul și îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a acestora sunt importante pentru scopul prezentului Contract și au, deci, un caracter esențial/semnifîcativ (Obligații semnificative).

 • 5.13   Beneficiarul înțelege și acceptă că, în cazul în care încalcă oricare dintre Obligațiile semnificative prin neîndeplinire, îndeplinire cu întârziere sau necorespunzătoare, Prestatorul va putea întârzia sau suspenda, integral sau parțial, executarea obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract, în urma unei simple notificări către Beneficiar, într-un astfel de caz, Prestatorul va avea dreptul la o majorare a onorariului pentru munca suplimentara efectuata ca rezultat al acestor încălcări și va putea relua executarea obligațiilor sale după îndeplinirea corespunzătoare de către Beneficiar a obligației respective sau după înlăturarea de către Beneficiar a cauzei respectivei întârzieri sau suspendări, și în orice caz după ce Prestatorul va dispune de resursele necesare în acest scop. De asemenea, prevederile Articolului 13 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

 • 5.14   Simpla expirare a termenului pentru îndeplinirea oricăror obligații de plată asumate în prezentul Contract va reprezenta punerea Beneficiarului de drept în întârziere, fără nicio altă formalitate.

Articolul 6 LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI

 • 6.1 Asemenea multor organizații de profil, practica standard a Prestatorului este de a introduce în contractele sale o clauză de limitare a răspunderii civile. Prestatorul va depune toate diligențele pentru a răspunde așteptărilor Beneficiarului. Cu toate acestea, prin derogare de la orice dispoziție contrară din prezentul Contract, Beneficiarul înțelege și acceptă că, în măsura maximă permisă de lege, în niciun caz răspunderea totală (rezultând din toate cererile și pretențiile de orice tip, acțiunile și procedurile de orice fel etc.) a Prestatorului, a partenerilor sau angajaților săi, sau a subcontractanților săi, indiferent dacă aceasta este de natură contractuală sau de altă natură, în legătură cu prezentul Contract (sau orice modificare sau completare a acestuia), nu poate depăși o sumă ce reprezintă de onorariul net stabilit în Contract pentru îndeplinirea defectuoasa a serviciilor în legătură cu care au apărut motivele de angajare a răspunderii Prestatorului, în particular, dar nelimitativ, este exclusă răspunderea pentru mărirea costurilor sau cheltuielilor, nerealizarea de profit, pierderile indirecte inclusiv, nelimitativ, pierderile


  ciilor planificate. • 6.2    în niciun caz Prestatorul nu va răspunde în nici un fel pentru nicio pierdere, daună, cost, prejudiciu sau cheltuieli de orice natură rezultând în orice fel din, ori în legătură cu acte de neglijență sau omisiune, fraudă, ori declarații neadevărate sau eronate sau conduită ilegală deliberată ale Beneficiarului, sau ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități afiliate. Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru integritatea și legalitatea, precum și pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor și documentelor primite de Prestator de la Beneficiar sau hi numele acestuia din urmă, întrucât Prestatorul nu va efectua nicio verificare/analiză a acestora ce depășește sfera serviciilor de audit.

 • 6.3    Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor descrise mai sus va include testarea unor eșantioane ale tranzacțiilor și soldurilor semnificative. Semnificativ înseamnă “un eveniment sau o tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor”. Prin urmare, este posibil ca testarea să nu identifice toate erorile existente în evidențele contabile ale Beneficiarului. Beneficiarul acceptă că responsabilitatea pentru orice impozit, taxă sau alte penalizări rezultând din astfel de erori îi revine lui și nu Prestatorului.

 • 6.4    Beneficiarul, prin semnarea acestui Contract, este de acord și se obligă să nu țină răspunzător Prestatorul și să-l despăgubească pentru toate daunele, obligațiile, pierderile, prejudiciile, costurile etc. de orice natură suferite de acesta ca urmare a oricăror cereri, pretenții, acțiuni etc. de orice fel ale oricăror terțe părți în legătură cu acest Contract și/sau cu serviciile sau rapoartele Prestatorului executate în baza prezentului, cu excepția celor rezultate din intenția sau culpa grava a Prestatorului în îndeplinirea îndatoririlor sale contractuale.

 • 6.5    Părțile sunt de acord că onorariul pentru Serviciile prestate în baza prezentului Contract au fost stabilite și reflectă limitările convenite în prezentul Articol 6.

 • 6.6    Orice opinii sau rapoarte exprimate verbal sau în variantă de lucru sau preliminară pe care Prestatorul le-ar putea furniza nu constituie opinii sau concluzii definitive. Prestatorul va fi răspunzător față de Beneficiar exclusiv în ceea ce privește varianta finală a raportului de audit care conține opinia și concluzia echipei de audit și pentru nicio altă variantă (intermediară, variantă de lucru, preliminară etc.).

 • 6.7    Ambele părți sunt de acord că nicio acțiune a Beneficiarului, a organismelor sale de supraveghere sau a acționarilor săi, dacă este cazul, care rezultă din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a acestui Contract nu va fi înaintată în mod direct împotriva angajaților, partenerilor, reprezentanților legali sau ai organismelor de supraveghere ale Prestatorului, înainte de a informa, în prealabil, Prestatorul,. Această interdicție nu aduce prejudicii drepturilor Beneficiarului de a depune cereri de despăgubire, dacă este cazul, împotriva Prestatorului.


  6.8


Prevederile Articolului 6 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetare^Samp din orice motiv.                                                          / S a

Articolul 7 ALTE OBLIGAȚII

 • 7.1 După emiterea raportului de audit financiar, Prestatorul nu mai are nicio responsabilitate directă cu privire la obiectul contractului, Beneficiarul îl va informa pe Prestator în legătură cu orice eveniment semnificativ care are loc între data raportului Prestatorului și data publicării situațiilor financiare și care poate afecta situațiile financiare, Prestatorul urmând să aplice prevederile Standardelor Internaționale de Audit (ISA) aplicabile.

 • 7.2 în baza acestui Contract, din motive care țin de respectarea principiilor de independență a auditorului, Beneficiarul se obligă ca, pe o perioadă de un an de Ia data Raportului de Audit să nu facă nicio ofertă de angajare și să nu încheie niciun contract cu nici un angajat actual sau un fost angajat sau subcontractant al Prestatorului care a participat la auditul situațiilor financiare ale Beneficiarului, iară a avea acordul scris prealabil al Prestatorului. în cazul încălcării acestei obligații, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului cu titlu de penalitate pentru nerespectarea obligației menționate o sumă egală cu costul/sumele totale plătite de către Prestator, direct sau indirect, în legătură cu contractul dintre Prestator și persoana respectivă în ultimii doi ani în care contractul a fost în vigoare. încetarea pentru orice motiv a Contractului nu va afecta valabilitatea prevederilor prezentului art. 7, care vor continua sa rămână în vigoare. Pentru egalitate de tratament aceasta clauza se va aplica și cu privire la obligația Prestatorului fata de Beneficiar.

Articolul 8 ALTE SERVICII

 • 8.1 Serviciile legate de consultanța fiscală nu fac parte din sfera de aplicabilitate a Contractului.

 • 8.2 Asistența la întocmirea situațiilor financiare nu face parte din misiunea de audit, dar Prestatorul va discuta cu reprezentanții Beneficiarul principiile contabile aplicate de Beneficiar, în special în zonele problematice, iar Prestatorul poate sugera ajustări pe care Beneficiarul să le aibă în vedere.

 • 8.3 în cadrul misiunii de audit, nu se va considera în niciun caz că Prestatorului are sau va avea cunoștință de informațiile oferite altor membri ai Prestatorului, angajaților, reprezentant ai acestora, care nu sunt implicați în audit (de exemplu, informații oferite în legătură cu de consultanță în afaceri, consultanță fiscală sau alte servicii).


Articolul 9 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • 9.1 Prestatorul poate crea programe informatice, inclusiv foi de calcul, documente, baze de

alte instrumente pe suport electronic pentru a-i fi de folos în cadrul proiectului său. în unele cazuri aceste instrumente pot fi oferite Beneficiarului la cerere. Deoarece aceste programe sunt create de Prestator în special pentru propriile scopuri și fără a avea în vedere un scop anume în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar, ele se pot pune la dispoziție „ca atare’* numai pentru uzul Beneficiarului și nu trebuie distribuite sau făcute cunoscute niciunui terț. în plus, Prestatorul nu oferă nicio garanție sau declarație care ar confirma faptul că programele informatice sunt suficiente sau adecvate vreunui scop în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar. Orice program informatic creat special pentru uzul Beneficiarului va face obiectul unui contract separat.

 • 9.2 Documentele de lucru și dosarele prezentului angajament create de Prestator în timpul auditului, inclusiv documentele sau dosarele pe suport electronic, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului.

 • 9.3 Drepturile de proprietate intelectuală asupra rapoartelor și materialelor întocmite în baza prezentului Contract se nasc și rămân în patrimoniul Prestatorului, chiar și după achitarea onorariilor prevăzute la Articolul 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat.

9-4    Prevederile Articolului 9 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului

din orice motiv.

Articolul 10 CONFIDENȚIALITATE; INDEPENDENȚĂ; SERVICII PRESTATE ÎN BENEFICIUL ALTOR CLIENȚI

 • lo.i Prestatorul se asigura ca toți angajații săi vor respecta cu strictețe Codul etic al profesioniștilor contabili. Prin urmare, atât Prestatorul cât și angajații săi vor trata ca strict confidențiale toate informațiile obținute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor lor profesionale. Această clauză de confidențialitate va continua să producă efecte timp de doi ani de la încetarea prezentului Contract.

 • 10.2   în baza relației contractuale cu Beneficiarul, inclusiv a oricărei prevederi din prezentul Contract, Prestatorului nu i se va interzice să presteze servicii în beneficiul altor clienți și nu va fî restricționat în acest sens. Procedurile standard de control intern ale Prestatorului sunt menite să asigure păstrarea confidențialității informațiilor comunicate acestuia în timpul angajamentului. Prestatorul a discutat cu Beneficiarul aceste proceduri și Beneficiarul este de acord că procedurile sunt suficiente și adecvate acestui Contract.

 • 10.3   Obligațiile de confidențialitate nu se vor aplica informațiilor care: (i) sunt cunoscute în mod legal de către Prestator înainte să-i fi fost prezentate de către Beneficiar; (ii) sunt aduse la cunoștința oricărei alte persoane sau entități de către Beneficiar, fără nici o restricție; (iii) sunt produse independent de către Prestator fără a utiliza sau a se baza pe informații confidențiale; (iv) sunt sau devin publice, fără a încălca obligația de confidențialitate; sau (v) pot fi obținute în mod legal de Prestator de la orice terț.

 • 10.4   Divulgarea oricăror informații colectate pe parcursul prestării serviciilor ce 1


prezentului Contract va fi de asemenea posibilă și în următoarele cazuri:

 • 10.4.1 Prestatorul poate comunica informații colectate pe parcursul prestării Serviciilor co:

prezentului Contract, atunci când sunt necesare, consultanților și furnizorilor de servieta implicați în furnizarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract;

 • 10.4.2 Datorită cerințelor legate de reglementare, managementul riscurilor și de verificările calitățîT serviciilor la nivel intern, Prestatorul poate divulga informații colectate pe durata prestării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract conform prevederilor legale și a Codului etic al Profesioniștilor Contabili, emis de IESBA.

 • 10.5   Prestatorul va lua măsuri rezonabile în vederea protejării confidențialității informațiilor colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și a informării tuturor persoanelor care primesc aceste informații asupra caracterului lor confidențial.

 • 10.6   în măsura în care relațiile dintre părți implică și transmiterea de către Beneficiar a unor informații deținute de/sau în legătură cu entități afiliate, sau implică prezentarea de către entitățile afiliate a unor informații direct către Prestator, Beneficiarul autorizează transmiterea și transmiterea informațiilor conform celor prevăzute în prezentul Articol 10 și confirmă făptui că Beneficiarul are dreptul de a acționa în acest sens.

 • 10.7   Exceptând cazurile în care aceste informații sunt identificate în mod expres ca fiind confidențiale, Prestatorul poate menționa clienților săi sau potențialilor clienți efectuarea serviciilor furnizate Beneficiarului, ca dovadă a experienței sale profesionale. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul are dreptul de a utiliza denumirea și logo-ul Beneficiarului în prezentarea experienței sale profesionale. Pentru egalitate de tratament se impune ca și Beneficiarul sa beneficieze de aceasta clauza.

 • 10.8   Serviciile se încadrează în categoria reglementată de legislația în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. în cazul în care, în decursul furnizării Serviciilor, partenerii sau personalul Prestatorului suspectează implicarea oricui în spălarea de bani sau finanțarea terorismului, Prestatorul are obligația să raporteze aceste suspiciuni Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Spălarea de bani cuprinde o gamă largă de acte și fapte în legătură cu câștiguri obținute din activități de natură penală. Obligația de a raporta există indiferent dacă suspiciunile sunt asupra unor acte și fapte ale unui client sau ale unui terț și indiferent de locul de desfășurare al acestora.

Articolul 11 PROTECȚIA DATELOR

n,i Beneficiarul este de acord că Prestatorul poate colecta, stoca, dezvălui și transfera la nivel internațional date cu caracter personal referitoare la angajații, reprezentanții, contractanții, clienții Beneficiarului, precum și la alte persoane, în scopul prestării adecvate de Servicii și în scopurile descrise referitor Ia dezvăluirea de informații, astfel cum sunt prevăzute în Articolul 10. Când Beneficiarul pune Ia dispoziția Prestatorului date personale referitoare la orice persoane, Beneficiarul confirmă că are autoritatea de a prelucra astfel de date personale, de a le transfera și de a autoriza Prestatorul să proceseze și să transfere astfel de date în conformitate cu prezentul Contract și prevederile legale. în cazul în care Prestatorul trebuie să colecteze date cu caracter personal ale persoanelor mai sus menționate, Beneficiarul va obține și va transmite în timp util Prestatorului consimțământul scris al persoanelor astfel vizate, consimțământ care este necesar pentru a asigura prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 • 11.2   Pentru prestarea corespunzătoare a Serviciilor Beneficiarul îi încredințează prin prezentul Prestatorului procesarea datelor cu caracter personal. Prestatorul se obligă să protejeze datele personale primite pe parcursul furnizării Serviciilor în mod adecvat și folosind mijloacele tehnice și organizatorice corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția adecvată a acestor date în conformitate cu legislația aplicabilă, mai ales protecția împotriva pierderii, distrugerii, furtului, alterării sau prelucrării accidentale sau ilegale.

 • 11.3   în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar Prestatorului în legătură cu Serviciile, Beneficiarul confirmă că procesarea acestor date în conformitate cu clauzele prezentului Contract nu va cauza încălcarea vreunei reglementari referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Prestator.

Articolul 12 MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 12.1 Contractul poate fi modificat numai în baza unui act adițional semnat de ambele Părți contractante.


Articolul 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 13.1 Contractul încetează în următoarele cazuri :

 • 13.1.1 Prin acordul scris al ambelor Părți;

Prin denunțarea unilaterală, Ia inițiativa fie a Beneficiarului, fie a Prestatorului, în orice moment, cu un preaviz de minimum 30 zile calendaristice anterior datei la care intră în vigoare încetarea Contractului, iară obligația invocării vreunui motiv/explicații de către partea care inițiază denunțarea; într-un astfel de caz, prezentul Contract va înceta automat, la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice menționate mai sus. într-un astfel de caz, partea care notifica încetarea Contractului nu va avea nicio obligație față de partea cealaltă în ceea ce privește încetarea Contractului în acest mod, cu excepțj obligațiilor scadente la data încetării;


13.1.3


13.1.4


Prin îndeplinirea obiectului Contractului.

Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract în situații care includ, neli următoarele:

 • a. Beneficiarul îi furnizează Prestatorului informații care nu sunt credibile în scopul auditului; Pentru afi utilă, informația trebuie să fie și credibilă. Informația este credibilă atunci când nu conține erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce și-apropus să reprezinte sau ceea ce se aștepta, în mod rezonabil, să reprezinte. Pentru a fi credibilă informația trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacțiile și alte evenimente pe care aceasta fie și-a propus să le reprezinte, fie este de așteptai, în mod rezonabil, să le reprezinte. Pentru ca informația să prezinte credibil evenimentele și tranzacțiile pe care își propune să le reprezinte, este necesar ca acestea să fie contabilizate și prezentate în concordanța cu fondul și realitatea lor economică, și nu doar cu forma lor juridică De asemenea, pentru a fi credibilă, informația cuprinsă în situațiile financiare trebuie să fie neutră adică lipsita de influențe. Situațiile financiare nu sunt neutre dacă, prin selectarea și prezentarea informației, influențează luarea unei decizii sau formularea unui raționament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. în exercitarea raționamentelor necesare pentru a face estimările cerute în condiții de incertitudine, este necesară includerea unui grad de precauție, astfel încât activele și veniturile să nu fie supraevaluate, iar datoriile șt cheltuielile să nu fie subevaluate. Pentru a fi credibilă, informația din situațiile financiare trebuie să fie completă. O omisiune poate face ca informația să fie falsă sau să inducă m eroare și astfel să nu mai aibă caracter credibil și să devină defectuoasă din punct de vedere al relevanței.

 • b. Beneficiarul împiedică prin culpa sa directa și exclusiva Prestatorul să efectueze procedurile necesare de audit;

 • c. Beneficiarul nu acordă Prestatorului asistența necesară pentru furnizarea Serviciilor și prevăzută în prezentul Contract și solicitata în scris de către Prestator, sau

 • d. Beneficiarul nu îndeplinește, sau nu îndeplinește la timp și/sau în mod corespunzător oricare dintre Obligațiile semnificative asumate în acest Contract.

în oricare dintre cazurile menționate mai sus la literele a) pana la d), dacă Beneficiarul nu remediază sau îndepărtează respectiva încălcare/neexecutare a obligației în cauza, în cazul în care acesta poate fi corectată/remediata, într-un termen rezonabil notificat de către Prestator, acesta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract conform articolului 1552 din Codul Civil, în baza unei simple notificări de reziliere a contractului („Notificare de Reziliere”) trimise Beneficiarului. într-un astfel de caz, rezilierea Contractului se va produce „de plin drept”, fără necesitatea vreunei formalități suplimentare sau a intervenției instanței, la primirea de către Beneficiar a Notificării de Reziliere menționate mai sus.

 • 13.1.5 Daca evenimentul de forță majoră depășește 30 de zile calendaristice sau în alte cazuri expres prevăzute de legea română pentru încetarea contractului.

 • 13.1.6 Beneficiarul cât și Prestatorul au obligația să informeze organismul de supraveghere publică (Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile) conform prevederilor OUG nr.90/2008 în legătură cu demiterea sau demisia intervenită pe durata mandatului de audit.

 • 13.2   în toate cazurile, dacă legea nu prevede altfel, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului onorariul, calculat proporțional pentru serviciile prestate până în momentul încetării prezentului Contract.

 • 13.3   Prevederile Articolului 13 nu vor afecta sau limita în nici un mod drepturile Prestatorului de a obține despăgubirile/compensațiile la care are dreptul conform prevederilor legale sau prezentului Contract.


  13.4


Prevederile Articolului 13 nu vor afecta clauzele contractuale care sunt menite ori convefy Părți prin prezentul să rămână în vigoare și după încetarea prezentului.               /

Articolul 14 FORȚA MAJORĂ ȘI CAZURILE FORTUITE

14-1 Cazul fortuit exonerează Partea afectată de acestea de obligațiile și răspunderea asumate prin prezenta, cu condiția notificării valabile a celeilalte Părți și a furnizării de dovezi corespunzătoare în acest sens. Evenimentele de forță majoră declarate valabil de către autoritățile competente de asemenea exonerează Partea afectată de acestea de răspundere pe întreaga durată a acestora.

Articolul 15 COMUNICAREA PE SUPORT ELECTRONIC

 • 15.1 Pe parcursul prestării Serviciilor, părțile pot dori să comunice pe cale electronică folosind adresele de e-mail menționate în Contractul de servicii. Cu toate acestea, transmiterea de informații pe cale electronică nu poate fî garantată a fi sigură sau lipsită de erori, iar aceste informații pot fî interceptate, alterate, pierdute, distruse, furate, pot ajunge la destinatar cu întârziere sau pot să fie altfel afectate în mod negativ, incomplete sau nesigure pentru a fi utilizate. în acest sens, fiecare Parte convine să utilizeze proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a efectua verificări în legătură cu cei mai cunoscuți viruși la acel moment, precum și pentru a verifica integritatea acestor date înainte de a transmite informații pe cale electronică celeilalte părți. Cu toate acestea, fiecare parte este de acord că aceste proceduri nu pot garanta că aceste comunicări vor fi lipsite de viruși informatici. Este responsabilitatea părții care primește informații pe cale electronic de la cealaltă să efectueze o verificare a atașamentelor pentru detectarea virușilor înainte de a accesa orice document în format electronic, indiferent de suportul pe care este primit.

Articolul 16 LEGEA CONTRACTULUI, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 16.1 Prezentul Contract este guvernat de legea română.

 • 16.2 Părțile convin prin prezentul ca orice neînțelegere în legătură cu valabilitatea, încheierea, interpretarea, executarea și/sau încetarea prezentului Contract să fie soluționată pe cale amiabilă, conform reglementărilor românești aplicabile. Dacă neînțelegerile intervenite între părți nu se pot soluționa pe cale amiabilă în maximum 30 de zile de la data apariției acestora, litigiile dintre părți vor fi soluționate de instanțele competente din București.

Articolul 17 ALTE DISPOZIȚII

 • 17.1   Titlurile articolelor din cadrul Contractului de Prestări Servicii și al prezenților Termeni Standard sunt incluse numai pentru a facilita referirile la articole, și nu fac parte din Contract, nici nu afectează sensul interpretării condițiilor și clauzelor contractuale.

 • 17.2   Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract va fi declarată ilegală, nulă sau neaplicabilă conform prevederilor legislative în vigoare, aceasta nu va afecta legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract. Părțile convin ca orice astfel de prevedere să fie înlocuită cu o clauză al cărei conținut să păstreze pe cât posibil sensul prevederii inițiale. Prin semnare, fiecare dintre Părți își asumă riscul înțelegerii greșite a oricărei clauze a Contractului.

 • 17.3 Articolul 17.3 este ultimul articol al prezenților Termeni Standard.

  BENEFICIAR, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL


  AUDITOR,

  ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL


  Președinte C.A.

  Radu-AIin Panait


Enache Anamaria Estella Administrator

Director General Daniel Banu

Șef Serviciu Administrativ Dragoș Popescu

Contabil Șef

Moldovan Doinita

Birou Achiziții

Ropan Daniela


Anexa nr.2

Criterii, cf ISAE 3000 - care detailează baza de verificare și conformitatea cu anumite declarații ( exemplu : descrierea detaliată a indicatorilor, BVC -uri, etc

Anexa nr.3

Exemplu mai jos:

Termeni de referință pentru verificarea achizițiilor...

Următorii sunt termeni de referință (‘ToR’) asupra cărora <numele Beneficiarului 'Beneficiarul’ este de acord să angajeze < numele firmei de audit> ‘Auditorul’ să desfășoare o verificare a cheltuielilor și să raporteze în legătură cu un contract de finanțare finanțat de Uniunea Europeană privind < titlul și numărul contractului de finanțare> ('Contractul de Finanțare’). Dacă în acești ToR 'Autoritatea Contractantă’ este menționată, aceasta se referă la Inspectoratul General pentru Imigrări care a fost semnatar al Contractului de Finanțare cu Beneficiarul și asigură finanțarea Contractului. Autoritatea Contractantă nu este parte a acestui angajament.

 • 1.1              Responsabilitățile părților în angajament ‘Beneficiarul’ se referă la

■ Beneficiarul este responsabil cu furnizarea Raportului.....și trebuie să se asigure că acest

Raport.... este în concordanță cu sistemul contabil al Beneficiarului și cu înregistrările contabile corespunzătoare.

• Beneficiarul acceptă faptul că măsura în care Auditorul poate efectua procedurile cerute prin acest angajament depinde efectiv de Beneficiar, și dacă e cazul de partenerii săi, care oferă acces total și liber la personalul Beneficiarului și la conturile și înregistrările sale relevante.

 • 1.2             Subiectul angajamentului


Subiectul acestui angajament este Raportul achiziții Informația, financiară și nefinanciară, cai verifică de către Auditor, reprezintă toată informația care face posibilă verificarea faptului că cheltuielile susținute de Beneficiar în Raportul Financiar s-au făcut, că sunt corecte și eligibile

 • 1.3            Motivele angajamentului

Beneficiarul este obligat să...........

Tipul angajamentului și obiectivele


1.4


Acesta constituie un angajament de efectuare a procedurilor specifice asupra cărora s-a căzut de acord privind o verificare a achizițiilor Obiectivul acestei verificări a achizițiilor este ca Auditorul să verifice faptul că achizițiilor au fost efectuate („realitatea”), sunt fidele („exactitatea”), înregistrate corect („legalitatea”) și s-au realizat în perioada de referința și să transmită Beneficiarului un raport asupra constatărilor factuale cu privire la procedurile efectuate asupra cărora s-a convenit.

1.5              Scopul lucrării

 • 1.5.1 Auditorul va efectua acest angajament în conformitate cu Standardele Internaționale ale Serviciilor Conexe ('ISRS’) 4400 Angajamente de a efectua Procedurile asupra cărora s-a convenit privind Informația Financiară așa cum au fost promulgate de către IFAC;

în conformitate cu Codul de Etică pentru Contabilii Profesioniști emis de IFAC. Cu toate că ISRS 4400 oferă independență, nu este o cerință pentru procedurile de angajamente asupra cărora s-a convenit, Autoritatea Contractantă solicită ca auditorul să se conformeze cu cerințele de independență ale Codului de Etică pentru Contabilii Profesioniști.

 • 1.5.3 Planificarea, procedurile, documentația și dovada

Auditorul trebuie să planifice lucrarea astfel încât verificarea efectivă a cheltuielilor să fie îndeplinită. In acest scop el aplică procedurile stipulate și utilizează informațiile obținute prin aplicarea acestor proceduri ca bază pentru raportul constatărilor factuale. Auditorul va documenta aceste chestiuni care sunt importante în oferirea dovezii în spijinul raportului, și dovezilor că lucrarea a fost îndeplinită în conformitate cu ISRS 4400 și cu acești ToR.

 • 1.6             Raportarea

Raportul verificării cheltuielilor va trebui să descrie scopul și procedurile agreate ale angajamentului în detalii suficiente pentru a permite Beneficiarului și Autorității Contractante să înțeleagă natura și aria de aplicabilitate a procedurilor aplicate de Auditor. Utilizarea formatului de raport atașat în Anexa IX din Condițiile Generale este obligatorie.

 • 1.7             Alți termeni

Nu este cazul.

Anexa 1,2: Scopul lucrării - Proceduri de aplicat

Auditorul schițează și efectuează programul verificărilor în conformitate cu obiectivul și scopul acestui angajament și procedurile de aplicat așa cum se specifică mai jos. în aplicarea acestor proceduri, Auditorul poate apela la tehnici cum ar fi: ancheta și analiza, evaluare/reevaluare, comparația, alte verificări de precizie, observații, inspecții ale înregistrărilor și documentelor, inspecții ale evaluărilor și obținerea confirmărilor.

Aplicarea procedurilor permite Auditorului să obțină informații suficiente pentru elaborarea raportului de constatări de fâcto. în acest scop Auditorul poate utiliza îndrumările incluse în Standardul Internațional de Auditare 500 “Audit Evidence ” și în special cele din paragrafele legate de “ suficiente dovezi de audit corespunzătoare”. Auditorul își formulează o opinie profesională asupra a ceea ce reprezintă dovadă de audit corespunzătoare atunci când consideră că îndrumările incluse în ISA 500, termenii și condițiile desfășurării achizițiilor pentru acest angajament nu sunt suficiente.

1 Obținerea unei înțelegeri suficiente achizițiilor

2

2.1

2.1.1

2.1.2


Procedurile de verificare a achizitiilot efectuate de către Beneficiar

Proceduri Generale

Auditorul verifică dacă Raportul este în concordanță cu condițiile din procedura de achiziție Auditorul examinează dacă Beneficiarul s-a conformat la regulile pentru contabilitate din să evalueze dacă verificarea eficientă și eficace a cheltuielilor din Raportul Financiar este posibilă; și

să raporteze excepții notabile și puncte slabe cu privire la sistemul contabil, evidența înregistrărilor contabile și cerințele de documentare astfel încât Beneficiarul să poată aplica măsuri ulterioare de corectare și îmbunătățire pe perioada de implementare rămasă.

 • 2.1.3   Auditorul verifică dacă informațiile din Raportul sunt în conformitate cu sistemul de

contabilitate și înregistrare al Beneficiarului (ex. balanța de verificare, registrul jurnal, alte registre, etc.)

 • 2.2 Conformitatea cheltuielilor cu bugetul și revizia analitică


Auditorul efectuează o verificare analitică a liniilor de cheltuieli din Raportul și:

verifică dacă bugetul din Raportul corespunde cu bugetul autenticitatea și autorizarea bugetului inițial) și verifică dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute în buget.

verifică dacă

2.3


Selectarea cheltuielilor ce vor fi verificate

 • 2.3.2

  Selecționarea articolelor de cheltuieli


Valoarea cheltuielii ar trebui să fie factorul primar utilizat de Auditor în selecționarea articolelor de cheltuieli pentru verificare. Auditorul selecționează articolele de cheltuieli de valori ridicate pentru a asigura o acoperire potrivită a cheltuielilor.

Mai mult, Auditorul utilizează judecata sa pentru a selecționa articole specifice de cheltuieli sau clase de articole de cheltuieli. Auditorul poate utiliza factori cum ar fi cunoștința sa asupra proiectului și caracteristicile categoriilor de cheltuieli, clase și articole fiind verificate cum ar fî de exemplu articolele de cheltuieli atipice sau care prezintă un risc inerent sau sunt predispuse erorii.

2.4 Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile și raportează toate excepțiile ce rezultă din această verificare. Excepțiile verificării reprezintă toate abaterile verificării găsite la aplicarea procedurilor specificate în această Anexă.

După selectarea articolelor de cheltuieli, Auditorul verifică dacă respectă criteriile specificate mai jos.

2.4.1. Eligibilitatea achizițiilor

Auditorul verifică dacă aceste costuri:

sunt prevăzute în Buget și sunt conforme cu principiile managementului financiar riguros, în special se verifică valoarea banilor și eficacitatea costurilor.

au fost efectuate de către Beneficiar in perioda verificată;

sunt înregistrate în conturile Beneficiarului și sunt identificabile, verificabile și să fie susținute de actele și documentele justificative originale corespunzătoare

 • 2.4.2   Exactitate și înregistrare

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost înregistrate cu acuratețe în sistemul contabil al Beneficianiluidacă cheltuielile sunt susț, inute prin dovezi potrivite și prin documente. Acestea includ estimarea corectă și utilizarea corectă a ratelor de schimb valutar.

 • 2.4.3   Clasificare (încadrarea cheltuielilor)

Auditorul verifică dacă cheltuielile pentru o tranzacție sau acțiune au fost încadrate în proiectul corepsunzător.

 • 2.4.4   Realitatea (angajarea / efectuarea)

Auditorul își exercită judecata profesională pentru a obține dovezi suficiente de verificare potrivite pentru a stabili dacă cheltuielile au fost făcute (realitatea și calitatea cheltuielilor) și - dacă este cazul -bunurile există. Auditorul verifică realitatea și calitatea cheltuielilor pentru o tranzacție sau acțiune prin examinarea dovezilor muncii efectuate, bunurilor primite sau serviciilor prestate din timp în timp, de o calitate acceptabilă și convenită și la prețuri sau costuri rezonabile.

 • 2.4.5   Conformitatea cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice

Auditorul verifică dacă Beneficiarul s-a conformat legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice. Dacă Auditorul descoperă cazuri de neconformitate cu regulile de achiziții, el raportează natura unor asemenea evenimente.

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021 j 318 03 04 E-MAIL c2blnetprimar@primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019,2020 și 2021 la societatea Algorithm Residential S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 59/16.02.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice "entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice", în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Pentru entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

 • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

 • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Astfel, ținând seama de prevederile art. 47 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților, pentru o perioadă de minimum 3 ani, prin adresa nr. 1129/05.04.2020, înregistrată cu nr. 324805/CP/06.04.2020, societatea Algorithm Residential 53 SRL solicită desemnarea societății Estana Audit & Accountancy SRL ca auditor statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021, menționând faptul că, pentru respectarea HCLS 3 nr. 59/16.02.2018, a încheiat cu această societate un contract de prestări servicii de audit financiar pentru anul 2019, în baza căruia au fost prestate un număr de 360 de ore de audit financiar în sumă de 20.319 lei, fără TVA. Prin contractul de prestare servicii de audit statutar propus urmând să se achite 1.200 lei fără TVA pentru anul 2019 și 19.800 lei/an fără TVA pentru auditul statutar efectuat asupra situațiilor financiare ale anilor 2020 și 2021.

Luând în considerare cele prezentate nr.325027/07.04.2020 al Serviciului Control I inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl yjpuncont de raportul de specialitate ent Guvernanță Corporativă, am rob^riț Consiliului Local Sector 3.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar Ia societatea Algorithm Residential S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice "entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice”, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale sunt reglementate la pct. II - A din Anexa nr. I la Ordinul MFP nr. 3781/2019, diferențiate, în funcție de tipul entității: pct. 2.1. - microîntreprinderile pct. 2.2. - entitățile mici pct. 2.3. - entitățile mijlocii și mari La pct 2.6., pentru entitățile mijlocii și mari se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Prin urmare, având în vedere:

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019 - III-pct.3.1. - alin. (1) lita) - termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 29 mai 2020; - Situațiile financiare anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice numai după aprobarea acestora de către adunarea generală a asociaților,

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 - auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de minimum 3 ani, contractarea serviciilor auditorului statutar de către întreprinderea publică urmând să se realizeze cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016;

Societatea Algorithm Residential S3 SRL se încadrează în prevederile legale și se supune auditului statutar, îndeplinind următoarele criterii:

 • 1. cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

 • 2. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50;

motiv pentru care, prin adresa nr. 1129/03.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 324805/06.04.2020, societatea în cauză, solicită desemnarea societății Estana Audit & Accountancy SRL în calitate de auditor statutar pentru exercițile financiare 2019,2020 și 2021.

Pentru a duce la îndeplinire HCLS 3 nr. 59 din 16.02.2018, societatea Algorithm Residential S3 SRL a încheiat contractul de prestări servicii de audit financiar al activității anuale nr.l din data de 27.01.2020 cu societatea Estana Audit & Accountancy SRL, în valoare de 20.315 lei fără TVA.

Totodată, pentru servicii de audit statutar al situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019 onorariul solicitat de către societatea Estana Audit & Accountancy SRL este de 1.200 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 228 lei, suma totală fiind de 1.428 lei, pentru un număr total de 20 ore prestate, termenul de predare fiind maxim până în data de 25.05.2020.

Pentru exercițiile financiare 2020 și 2021, oferta anuală privind servicii de audit, care includ audit statutar al situațiilor financiare încheiata la 31.12., verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3 și verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achizițe de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 614/2017, cu modificări ulterioare este în valoare de 19.800 lei fără TVA/an, cu o valoare totală a contractului de 40.800 lei fără TVA.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Algorithm Residential S3 SRL.

întocmit,

Compartiment Guverpanța Corporativă, Bej uca.-STANA


AUDIT 6 ACCGilJlTAHCV


Sediul central: București, Sector 1, Str, Jiului nr.4,sc.C. ap. 10 Nr. Inreg. ORNC : J40/18047/1992; CIF R01585426;

Cont bancar: ING BANK R0171NGB0000999900975843

Mobil: 0727.229.152; Email: estana18047@gmaft.com

Nr.înreg. 20702/02.04.2020

Către,

ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3

rscÂUjK T.:1RG

In atentia: Doamnei DanielaRopan, Birou Achiziții

i.


Referitor: Invitație de participare pentru atribuirea unui contract de achiziție avand ca obiect „servicii

de audit statuar „ pentru SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL nr. 1104/ 02.04.2020

Având în vedere Invitația dvs. nr.l 104/02.04.2020, oferta societății noastre este următoarea:

 • 1. Luând în considerare că până la data prezentei am efectuat un număr 360 de ore de audit, în valoare de 20.315 lei plus TVA în valoare de 3.859,85 lei, respectiv un onorariu total de 24.174,85. lei TVA inclus, confonn contractului de prestări servicii de audit financiar nr.l din data de 27.01.2020, pentru servicii de audit statutar al situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2019 onorariul nostru este de 1,200 Iei, la care se adaugă TVA în valoare de 228 lei suma totală fiind de 1.428 lei, pentru un număr total de 20 ore prestate, termenul de predare fiind maxim până în data de 25.05.2020, în conformitate cu solicitarea dvs.;

 • 2. Pentru exercițiile financiare 2020 și 2021, oferta noastră anuală privind servicii de audit, care includ audit statutar al situațiilor financiare încheiata la 31.12., verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți confonn OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local ai Sectorului 3 și verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achizițe de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificări ulterioare este în valoare de 19.800 lei fără TVA, după cum urmează:


Sediul central: București, Sector 1, Str, Jiului nr.4,sc.C. ap 10 Nr. inreg. ORNC : J40/18047/1992; CIF ROI 585426;

Cont bancar: ING BANK R017INGB0000999990975843

Mobil: 0727.229.152; Email: estana18047@gmail.com

..............•..........

■ SBwM^efiUWT

1 tggiMi wmsii

SttVjuiLWt

1.......Lu

VakMeeoMnuii flril TVA (triMedkretdhi urerfiiarideSS

IVA(W)

Teta! ornate WA tafad

Ml .

1    Itmt.-cwilil             11 ni It 3UJ.      im‘'iteru IAR Ml/1 l cumoMrerla si; npleti

re-contam BA

* întărim -9 hml

Inclusiv cartlcWina la inventariere

133

7J15.00

1439.3$

Ifflfr»

•Final

februarie • martie and următorul perioadei de raportare, predare raport ■rina Io data de 25 martie închista

107

538500

WțȘJȘ

7-M3>

TOTAL Audk na tirtv

anr ia Intern        de Ai tln ire M

Mj

U^XLIU 2,       1S,?M.D

2. Verificarea raiUtfcfl bnfcatortfor de performanți financiari |i nefina ndari întocmi# conform QUB nr. 109/2011 privind prvemanța corporativi a intre prinderi1 or >1 aprobați de Condu local a) Sectorului 3

IM53000-Miturile da asigurare, altele dacltaudJturilecau revteririe Informațiilor finandareistorfce

februarie * martie inul ramator al perioadei de raportare, predare report pana la data de 25 martie tndusta

M

2.75000

522.50

3,272.5

3. Verificarea rerpectlril RegubmamUul privind încheierea contractelor de a chitite de produc, ierrici ți lucriri de dtre wcietițlle ta care Sectorul 3 al Municipiului ducureftl este acționar unie/majoriter, necesare reaJUrfl obiectelor contractelor atribuita de Sectorul 3 In conformitate cu alt 31 ain (1) lit al, b) d c)dln legea nr. 93/2015, cu modifici ri-r Jl complutlrile ulterioare, prin negociere drecd, aprobat prin Ho tararea CwiWui local al Stctandul 3 nr.614/2017, cu modWdrfie si completai ulterioare

ISRS4400-Misiuni de efectuarea procedurilor converite privind InformalWe financiare

februarie - martie anul următor al perioadei de raportare, predare raport : pana la data de 25 martie Induriv

70

!

a^saoo

i

i

73150’

i

<581.5

TW'ALl      oeAUOff .

’            330

IPĂOAOCf 3.7SU0CK SMCLil

Cu deosebită considerație,


Administrator, Enache An amari a Estella

(


S.CALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,        ,£«5.21 aSS&Sn

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureștiCABINET PRIMAR

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Lobarăvândca Obiect—


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Nr.


desemnarea auditorului statutar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract în valoare de 40.800 lei fără TVA., cu societatea Estana Audit & Accountancy S.R.L.


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând prevederile Actulului Constitutiv, ari. 12.1 -Adunarea Generală a Asociaților lit.d) "hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale"; liL o)„ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract în valoare de 40.800 lei fără TVA., cu societatea Estana Audit & Accountancy S.R.L.

Respectând H.C.L. S3 nr. 59 din 16.02.2020 și H.C.L. S3 nr. 151 din 26.04.2020, privind obligația organizării auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, subscrisa a realizat până la data de 31.03.2020 auditul financiar al activității anuale cu societatea Estana Audit & Accountancy S.R.L.

Luând în considerare că până la data prezentei s-au efectuat un număr 360 de ore de audit, în valoare de 20.315 lei plus TVA în valoare de 3.859,85 lei, respectiv un onorariu total de 24.174,85. lei TVA inclus, conform contractului de prestări servicii de audit financiar nr.l din data de 27.01.2020, pentru servicii de audit statutar al situațiilor financiare încheiate Ia data de 31.12.2019 onorariul solicitat este de 1.200 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 228 lei, suma totală fiind

CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA SutunaiaPameliomn           Td 0314 334.432

Re; Ctam'NIiW RO97RNCB0OS7I37546060WI -Ron                           Fax 0314.334 451

R070RNCB0087137346060002> EUR                    dpnihm.raidenual(@fniait«tn>

cossructiis3 n>

Algoritlim


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

jMC'j


Residenttaf sa s.rl Sediui Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, n(Mi-jm        aaujooi'^or

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

de 1,428 lei, pentru un număr total de 20 ore prestate, termenul de predare fiind maxim până în data de 25.05.2020. Pentru exercițiile financiare 2020 și 2021, oferta anuală privind servicii de audit, care includ audit statutar al situațiilor financiare încheiata la 31.12., verificarea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari întocmiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor și aprobați de Consiliul Local al Sectorului 3 și verificarea respectării Regulamentului privind încheierea contractelor de achizițe de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este acționar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în conformitate cu art. 31 alin. (1) lit a), b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.614/2017, cu modificări ulterioare este în valoare de 19.800 lei fără TVA/an.

Având în vedere adresa transmisă cu nr. 322085 din 02.04.2020 de Asociatul Majoritar prin Cabinet Primar, atașată prezentei, în care se solicită întreprinderea demersurilor necesare pentru contractarea serviciilor auditorului statutar și înaintarea, de urgență, a documentelor necesare în vederea numirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociaților (Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3), societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a luat mărurile necesare pentru îndeplinirea acesteia.

Astfel, s-a constatat că subscrisa are obligația realizării auditului statutar, îndeplinind următoarele criterii:

 • 1. cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

 • 2. numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

AlBonthm Rcsuknliol S3 SRL C.U J: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA Sucunala Pamelxxrn            Tel: 0314 334 452


Colea Vrtaa nr 242 București Sectar 3 031295


RcgCom J4O.5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Roti

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Fm 03J4.334.45i


algarilhm remttaitial@gnioil cam construrtiisl ro


Algorithm

Restoentîai S3 s rl


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București* Calea Vitan nr. 242, Parter,        «flSîJS «XiTS.îm*

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în concluzie, având în vedere cele menționate mai sus, dar și prevederile legale în vigoare, înaintăm solicitarea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Algorithm Residential S3 S.R.L, pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea unui contract în valoare de 40.800 lei fără TVA., cu societatea Estana Audit & Accountancy S.R.L.

Atașăm prezentei:

 • -  Adresa transmisă subscrisei cu nr. 322085 din 02.04.2020;

 • -  Oferta înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 749 din 02.04.2020;

Cu deosebită considerație, Panait Radu - Alin Președintele Consiliului de AdministrațieCUI 32409960        BANCA COMERCIALA ROMANA- SucursalaPanieSomn

Reg Con J40/5M1/2O17   RO97RNCB0M7157546060MI -Ron

ROTORNCBM37157546060002 . EUR


Td 0314.334 452


Fu 0314 334 451 plgonthm.resMlct           com

con structi is3.roE-MAIL guve«n3nlaeorporativa(@}prim ar 1e3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 325030/07.04.2020

Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Algorithm Residential S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1129/03.04.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 324805/06.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


Compartiment Guvqnanța Corporativă, BejenRaluca


Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unorter[i In baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016 679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                       ........... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....Q...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art, 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

\ >

SECRETAR:               hTÎI /

HONȚARU VALERICA            /

MEMBRI:                   ‘ /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVTU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 8

 • A. Da             4/21 ( 19%)

 • B. Nu          1/21 ( 5%)

 • C. Abținere      3/21 ( 14%)

No Answer 13/21 ( 62%)

A B

Neacsu Florentina - PS3 |

Paunica Adriana            |

Baetica Nicoleta           j

Pelinaru Cornel            |

Daniel Enachescu           |

Alin Voicu                   |

Antonio Ciprian Corneanu | X j Cristian Petrescu          |

romeo popescu               |

fleancu florin

Elena Tudor                  |

Elena Petrescu             j

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob                  |

Stelian Ene                  |    |

lonut Moldoveana           |

constantinradu038          j

Alexandru Dobre            j

Marineata Marcel           |

Belu Sima Elena Daniela j

liviu malureanu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....y....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședințeiordmare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul g. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:       -----

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

9

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 8

A.Da             6/23

( 26%)

B.Nu            1/23

(

4%)

C.Abținere      1/23

(

4%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3

Paunica Adriana

Baetica Nicoleta

1

1 x

1

1

1

1

1 1

1 1

1 X 1

Pelinaru Cornel

Alin Voicu

Antonio Ciprian Corneanu

Cristian Petrescu

1 X

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

romeo popescu Elena Tudor

1

1

1

1

1 1

1 1

Elena Petrescu

Ionela Marinescu

Cezar lacob                 |

Stelian Ene                 j

lonut Moldoveanu           j

constantinradu038          j

1 1

1 1

X I

1

1

1

1 1

1 ' 1

x I

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

Alexandru Dobre            |

Marineata Marcel           j

Valerica Hontaru           j

X 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Văduvă luliana             |

X 1

1

Mariana Vasiliu | Belu Sima Elena Daniela j fleancu florin j liviu malureanu

X 1

1

1

1

1

1

1

1

1