Hotărârea nr. 93/2020

hcls 3 nr. 93 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de produse cu societatea Fast Park Co SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali

întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 324796/CP/06.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 324377/06.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 324394/06.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12. Punct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OLJG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii cu societatea Fast Park Co SRL a contractului de produse aferente sistemului de plată, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare realizării proiectului Curenți slabi Parcare Decebal, în valoare totală de 181.1,41 euro fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, prevăzut în Anexa/care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prev hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDI IULIAN

NR. jO

DIN 13.04.2020
fc^wc-Qu-   CtS 3 /\jJi. 93•1


CONTRACT DE FURNIZARE SI SERVICII CONEXE NR.........../.....................

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

FAST PARK Co. S.R.L., cu sediul social in jud. Cluj, Cluj Napoca, strada Lucernei, nr. 15, parter, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1287/2019, cod fiscal RO40838511, cu adresa de corespondenta la sediul secundar din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1B, Ciadirea de Birouri Cubic Center, et. 7, bir. 29, jud. Ilfov, cod IBAN R016BTRLRONCRT0494084001, deschis la Banca Trasilvania, reprezentată legal prin administrator Anton Roescu, în calitate de, denumita in continuare Furnizor si

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul in București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242, camera 1,2,6, telefon: 031 069 91 45, email: office@its3.ro înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/15452/2017, CIF RO38189005 cont nr. R054UGBI0000022032645RON, deschis la banca Garanti Bank Unirii reprezentata legal prin dna. Cristina Elena ARGHIR, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, denumita in continuare Beneficiar.

in considerarea celor menționate, a promisiunilor si înțelegerilor reciproce, conținute in prezentul contract a căror acceptare si suficienta sunt recunoscute si, intenționând sa fie obligați juridic prin prezentul, părțile convin încheierea prezentului inscris, denumit in continuare “Contract", in următoarele condiții:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea de echipamente în sortimentele, cantitățile și prețurile prevăzute în Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.

 • 2.2. Prin semnarea prezentului contract furnizorul se obliga sa livreze echipamentele prevăzute in Anexa 1, iar beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea echipamentelor, in temeiul condițiilor contractuale, asa cum sunt prevăzute in prezentul inscris.

 • 2.3. Prezentul contract are ca obiect stabilirea condițiilor in care părțile vor efectua operațiuni de vanzare-cumparare, precum si raporturile si obligațiile pârtilor privind realizarea acestor operațiuni.

 • 2.4. Modificări ale unor condiții stipulate in prezentul contract cadru se pot efectua numai in scris cu acordul ambelor parti.

 • 2.5. Modificările menționate la punctul 2.4. de mai sus, se vor constitui in Acte Adiționale la prezentul contract si vor face parte integranta din acesta.

Art. 3. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA

 • 3.1. Prețurile unitare sunt cele prevăzute în Anexa 1 pentru fiecare categorie de mărfuri si servicii în parte.

 • 3.2. Valoare totală a contractului este de 181.199,41 euro la care se adauga TVA,

 • 3.3. Preturile sunt exprimate in EUR si includ taxele vamale, comisionul vamal, timbru verde si alte taxe. Preturile unitare raman nemodificate pe întreaga perioada de derulare a contractului.

 • 3.4. Plata se va efectua astfel:

 • - 50% din valoarea produselor, avans, la data lansării comenzii

 • - 50% din valoarea produselor la livrare

 • - valoarea serviciilor in maxim 30 zile de la semnarea recepției calitative si a acceptantei finale

 • 3.5. Se pot conveni livrări eșalonate discutate punctual..

 • 3.6. Neplata avansului determina neexecutarea obligației de livrare a mărfuri lor comandate, intarzierea plătii avansului determina decalarea termenului de livrare. Renunțarea la mărfurile comandate atrage pierderea avansului.

 • 3.7. Orice plata prevăzută de prezentul contract se considera efectuata numai in cazul in care suma respectiva este evidențiata in contul bancar al Furnizorului. Efectuarea plăților de către beneficiar nu este condiționată de semnarea sau stampilarea facturii de primire.

 • 3.8. Nu sunt admisibile plăti prin compensare decât numai daca furnizorul isi exprima acordul expres in acest sens.

Art. 4. VALABILITATEA CONTRACTULUI

 • 4.1. Contractul este valabil de la semnarea acestuia de către ambele parti, dar nu inainte de aprobarea sa de către AGA al beneficiarului si pana la executarea obligațiilor asumate de către parti, dar nu mai mult de un an.


Art. 5. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

 • 5.1. Transferul proprietății de la furnizor la beneficiar va avea loc in momentul achitării integrale a produselor

  comandate si livrate.


Pana la data transferului de proprietate bunurile sunt considerate a fi in custodia beneficiarului. Orice revanzare a bunurilor in aceasta perioada este nula.

 • 5.2. Riscurile sunt in sarcina beneficiarului de la data predării bunurilor si semnării recepției.

Art. 6. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

FURNIZORUL:

 • •   Se obliga sa livreze echipamentele, in termen de maxim 12 saptamani de la data achitării avansului, in condițiile prevăzute de prezentul contract. Echipamentele vor fi livrate in condiția “Franco Depozit client”.

 • •   Se obliga, in perioada de garanție sa remedieze sau sa inlocuiasca, după caz, pe cheltuiala sa eventualele echipamente defecte, in condițiile in care beneficiarul a respectat condițiile de acordare a garanției prevăzute in certificatul de garanție;

 • •   Se obliga sa ambaleze mărfurile in ambalaje adecvate care sa permită transportarea lor de o asemenea maniera incat sa nu-l pagubeasca pe beneficiar.

 • •   Mărfurile se vând impreuna cu ambalajele care trec in proprietatea beneficiarului. In prețul mărfurilor a fost inclusa si contravaloarea ambalajelor.

BENEFICIARUL se obliga:

 • •   sa transmită comenzi ferme de livrare, daca s-a convenit livrarea esalonata;

 • •  sa achite prețul conform prevederilor prezentului contract si sa respecte termenele de plata scadente;

 • •   să ia în primire bunurile livrate conform clauzelor prezentului contract;

 • •  sa asigure exploatarea corecta a bunurilor achiziționate, conform manualului de instrucțiuni si recomandărilor Furnizorului. In acest sens, Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, la livrare orice documente specifice de instruire si instalare, iar, după caz, va asigura consultanta/ serviciile/ suportul producătorului necesara punerii in funcțiune.

« sa păstreze si sa faoloseasca bunurile in conformitate cu condițiile si specificațiile tehnice prevăzute in Certificatul de Garanție;

 • •  sa denunțe, in scris, furnizorului viciile ascunse in termen de 2 (doua) zile de la descoperirea acestora. După expirarea acestui termen, beneficiarul nu mai poate fi primit a reclama.

Furnizorul nu răspunde pentru viciile aparente, acestea putând fi observate de către beneficiar in momentul preluării produselor.

Art. 7. CALITATEA MĂRFII SI GARANȚIA

 • 7.1. Furnizorul acorda garanție echipamentelor livrate, de 36 de luni si garanteaza ca echipamentele vândute de el sunt conform normelor Producătorului, dovedite prin fise tehnice, de conformitate si calitate.

 • 7.2. Termenele si condițiile de garanție sunt menționate în certificatul de garanție care insoteste livrarea.

Perioada de garanție începe la data semnării de ambele parti a procesului verbal de recepție cantitativa si/ sau calitativa, după caz, a bunurilor.

 • 7.3. Pentru perioada garanției, furnizorul asigura înlocuirea sau, după caz, piese de schimb și manopera de reparații, gratuit, pentru echipamentele vândute, daca defectele fac obiectul garanției.

Reparațiile se efectuează la sediul Furnizorului.

 • 7.4. in cazul in care un echipament prezintă o funcționare necorespunzatoare, Furnizorul se poate deplasa la client pentru verificarea defectului sesizat, sau, se duce la sediul Furnizorului însoțit de toate accesoriile originale, atasandu-se:

 • •   copie factura comerciala,

 • •   certificatul de garanție in original,

 • •  nota de reclamatie din partea beneficiarului - in care se va menționa manifestarea neconforma constatata a echipamentului.

Lipsa oricăror elemente indicate mai sus atrage imposibilitatea asigurării de către furnizor a garanției. Se va refuza recepția in vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte.

 • 7.5. Echipamentele isi pierd garanția, daca nu sunt respectate instrucțiunile recomandate privind utilizarea, depozitarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor sau daca Beneficiarul intervine tehnic in mod neautorizat asupra lor. Furnizorul nu acordă garanție pentru echipamentele livrate de el în următoarele cazuri:

Beneficiarul nu a efectuat plățile conform condițiilor prezentului contract; Defecțiuni și daune cauzate prin avarierea, conectarea greșită sau exploatarea și întreținerea defectuoasă a echipamentelor de către beneficiar;

Defecțiuni si daune cauzate de forța majora;

Defecțiuni si daune determinate de factori electrici, mecanici, chimici sau atmosferici care se situează in afara limitelor prevăzute in caracteristicile tehnice ale echipamentului date de fabricant si in instrucțiunile de exploatare;

Dreptul la garanție al beneficiarului pentru echipamentele livrate conform contractului se stinge în cazul în care acesta a efectuat sau a permis efectuarea de lucrări și/sau intervenții la sau implicând echipamentele aflate în garanție, fără acordul furnizorului și înainte ca acestuia să i se fi oferit posibilitatea de a interveni.

Responsabilitățile beneficiarului pentru acordarea garanției:

 • - pune la dispoziția furnizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

 • - exploatează si pastreaza echipamentul/ instalația conform instrucțiunilor de exploatare, răspunzând de deteriorările cauzate de utilizatorii proprii si/sau de eventualele descompletari; constatarea deteriorărilor se va face de către o comisie formata din reprezentant! ai ambelor parti contractante.

Nerespectarea acestor prevederi duce la pierderea garanției asupra echipamentelor.

 • 7.6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a denunța termenul de garanție, prin reducerea sau anularea acestuia, daca exista dovezi ca nu au fost respectate de către beneficiar “condițiile de acordare a garanției" prevăzute in Certificatul de garanție sau a violat sigiliile echipamentelor.

 • 7.7. Costurile de transport intre beneficiar si furnizor sunt suportate de către beneficiar, costurile de transport intre furnizor si beneficiar sunt suportate de către furnizor.

 • 7.8. După expirarea perioadei de garanție furnizorul poate asigura la cererea beneficiarului, contra cost, piese de schimb si reparații.

 • 7.9. Atât în perioada de garanție cât și postgaranție furnizorul poate efectua contra cost și pe bază de contract separat, operații de întreținere și verificări periodice conform prevederilor documentației furnizată de fabricant pentru echipamentele livrate.

 • 7.10. Furnizorul nu răspunde de eventualele incompatibilități aparute intre subansamblele livrate de furnizor si produsele achiziționate de beneficiar de la alti furnizori.

Art. 8. LIVRAREA, ACCEPTAREA Șl RECEPȚIA MĂRFURILOR

 • 8.1. Bunurile vor fi livrate de către furnizor intr-un termen maxim 12 saptamanide la achitarea avansului de produse. Daca beneficiarul intarzie sau nu efectuează plățile conform dispozițiilor contractuale, furnizorul este in drept sa decaleze livrarea, sa o încetinească, sa o suspende pana ia plata integrala a obligațiilor scadente.

 • 8.2. Furnizorul se obliga sa predea si beneficiarul se obliga sa preia mărfurile la termenele de livrare convenite de către parti.

 • 8.3. Cheltuielile de transport de la depozitul furnizorului la locul de depozitare declarat de beneficiar in comanda ferma, sunt incluse in prețul produselor din Anexa la contract.

 • 8.4. Bunurile furnizate vor fi însoțite de aviz de insotire a mărfii, factură, certificat de garanție. Avizele de însoțire,.

 • 8.5. Recepția cantitativa si calitativa a mărfurilor se va face la sediul declarat debenefîciar si va fi consemnata in procesul verbal de recepție cantitativa si calitativa, care va fi datat, semnat si stampilat de delegații imputemiciti ai pârtilor.

In cazul mărfurilor deteriorate, deficientelor cantitative si/sau calitative furnizorul se obliga sa inlocuiasca mărfurile necorespunzatoare si/sau sa completeze deficientele cantitative.

 • 8.6. In situația in care beneficiarul renunța la comanda sau la anumite produse cuprinse în aceasta, in termen de 3 zile de la receptionarea acesteia de către furnizor, beneficiarul va pierde avansul prevăzut la care s-a obligat in baza contractului.

In situația in care, beneficiarul renunța la produsele comandate după scurgerea termenului de 3 zile sau refuza preluarea produselor comandate sau parte din acestea el este obligat sa plateasca contravaloarea acestora sub forma de despăgubiri. Daunele suportate de către beneficiar vor acoperi si costul transportului daca acesta s-a realizat de către furnizor sau de către transportatori.


 • 8.7. In cazul livrărilor in tara, prin transportatori, eventualele neconcordante intre cantitatile livn

  factura comerciala si se vor notifica in scris furnizorului in termen 1 (una) zi de la efectuarea livrării*

  l «/


  Art. 9. RĂSPUNDERE CONTRACTUALA                                     l

  9.1. Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute intocmai si rbtr^tpț buna credința, sinceritate si seriozitate.


 • 9.2. Ambele parti se obliga sa urmareasea si sa se informeze reciproc asupra derulani contractului.

 • 9.3. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu rea credință a obligațiilor din prezentul “ contract, părțile răspund în condițiile legii. In cazul neexecutarii obligațiilor contractuale sau executării defectuoase a obligațiilor contractuale, Părțile isi datoreaza despăgubiri pentru acoperirea integrala a prejudiciului suferit, in condițiile legii.

 • 9.4. In cazul in care va intarzia cu livrarea, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, la cererea acestuia echipamente similare, gratuit, pana la livrarea echipamentelor in cauza.

 • 9.5. Neexecutarea la termen a obligațiilor de plata de către beneficiar atrage plata de penalitati de 0,1% pe zi de întârziere calculate la valoarea obligației scadente.

 • 9.6. întârzierea livrării determinata de către furnizor atrage plata de către acesta de penalitati de 0,1% pe zi de întârziere calculate ia valoarea mărfurilor ce trebuia sa fie livrate.

 • 9.7. Cuantumul penalităților de întârziere prevăzute la punctele 9.5., 9.6. vor fi plafonate la nivelul debitului datorat, nu il pot depăși.

 • 9.8. Daca beneficiarul întârzie sau nu efectuează plățile conform dispozițiilor contractuale, furnizorul este in drept sa decaleze livrarea, sa o încetinească, sa o suspende pana la plata integrala a obligațiilor scadente.

Totodată, in caz de neexecutare a contractului din partea beneficiarului, furnizorul va putea considera contractul desființat de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in întârziere, fara nicio alta formalitate judecătoreasca prealabila si fara ca instanța judecătoreasca sa poata acorda termen de gratie. In cazul in care la data desființării beneficiarul se afla in posesia unor bunuri neachitate integral furnizorul are dreptul de a ridica aceste bunuri din custodia beneficiarului sau oricărei terte persoane, fara posibilitate de opoziție.

Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. DESFIINȚAREA CONTRACTULUI

 • 10.1. Contractul încetează de drept fără somație, punere în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă:

 • - prin acordul expres, exprimat in scris al pârtilor;

 • - in caz de forța majora in condițiile art. 14 pct.14.6.;

 • - in cazul in care împotriva uneia din parti se deschide procedura de insolventa, faliment, dizolvare, o parte isi inceteaza sau amenința cu încetarea activitatii, lichidarea voluntara, instraineaza fondul de comerț, inceteaza sau amenința sa inceteze platiie scadente sau este in poziția in care nu isi mai poate onora obligațiile de plata scadente. Partea prejudiciata va avea dreptul a despăgubiri proporțional cu prejudiciul suferit

- o parte cesionează drepturile si obligațiile prevăzute in prezentul contract, fara acordul celeilalte parti, cu excepția situației prevăzută la art. 11.2

 • 10.2. In cazul in care oricare din parti nu isi executa obligațiile asumate prin contract cealalta parte are dreptul sa ceara rezilierea contractului. Anterior rezilierii, Partea prejudiciata va transmite Pârtii in culpa o „notificare de remediere” prin care se va descrie încălcarea Contractului, și va solicita remedierea acesteia in termen de 10 zile calendaristice sau un alt termen pe care îl va stabili în mod rezonabil, după împrejurări („Termen de remediere"). In cazul in care Partea in culpa nu remediază incaicarea respectiva in “Termenul de remediere", Partea prejudiciata va comunica Notificarea de reziliere. Contractul va fi considerat incetat la data primirii notificării de reziliere. Rezilierea va opera in toate cazurile de drept, fara intervenția instanțelor de judecata sau îndeplinirea altor formalități in afara celor menționate la acest paragraf.

 • 10.3. Ambele parti au dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract cu obligația de a notifica, in scris, intenția sa celeilalte parti, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte de data la care aceasta urmează sa isi producă efectele.

  In cazul in care prezentul contract inceteaza, indiferent de motiv, furnizorul va avea dreptul sa reintre in posesia produselor ce nu au fost achitate integral, in baza dreptului sau de proprietate, acesta avand dreptul de a ridica aceste bunuri din custodia beneficiarului sau oricărei terte persoane, fara posibijj opoziție si pe cheltuiala beneficiarului.

  10.4. încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între parti.Art. 11. CESIUNEA CONTRACTULUI

 • 11.1. Una dintre părți nu poate cesiona unei terțe persoane, total sau parțial, drepturile și obligâtfiii&p cuvin prin acest contract, decât cu acordul scris al celeilalte părți.

 • 11.2. Excepție de la aceste prevederi o constituie cesiunea de creanța de către furnizor către bancare, pentru care nu este necesar acordul celeilalte parti.

Art.12. NOTIFICĂRI Șl COMUNICĂRI

 • 12.1. Orice comunicare sau notificare adresată de una din părți celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinita dacă este transmisă in scris, pe cale poștala, fax, e-mail.

 • 12.2. In cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poștală, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare

 • 12.3. Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax se consideră primită în ziua in care a fost transmisa, daca a fost recepționată in timpul normal al orelor de lucru.

 • 12.4. Părțile convin ca reprezintă mijloc de proba cu deplina forța juridica orice corespondenta prin fax la numerele notificate in prezentul contract, insotita de confirmările electronice de expediere - primire, prin e-mail sau pe cale poștala.

  12.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la articolele precedente.


 • 12.6. in vederea notificărilor asa cum au fost menționate in prezentul articol părțile stipulează ur date de contact:

Pentru BENEFICIAR:

Adresa: Calea Vitan nr. 242, birourile 1,2,6, sector 3, București

Telefon: 0310.699.145

Fax:...........................................

E-mail: office(a>its3.ro


Pentru FURNIZOR:

Adresa: Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, et. 7, bir. 29, jud. Ilfov

Telefon: 036.471.00.00

Fax: 021.200.64.65

E-mail: service(8>fastPark.ro

Art. 13. LITIGII

 • 13.1. Prezentul Contract este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

 • 13.2. Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare ia validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 • 13.3. In cazul in care litigiile dintre parti nu pot fi soluționate pe cale amiabila, acestea se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 14. FORȚA MAJORA

 • 14.1. Prin forța majora se înțelege un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerare nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu se considera forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.

 • 14.2. Forța majora exonerează de răspundere părțile, in cazul neexecutarii parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 14.3. Partea care invoca forța majora are obligația sa o aduca la cunoștința celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

 • 14.4. Data de referința este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comerț si Industrie.

 • 14.5. Partea care invoca forța majora are obligația sa aduca la cunoștința celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la incetare.

 • 14.6. Daca aceste împrejurări si consecințele lor dureaza mai mult de 3 (trei) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligațiile pana la aceasta data.

15. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CONTRACTULUI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 15.1. Părțile convin asupra dreptului reciproc de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016;

 • 15.2. O parte contractanta va fi exonerata de răspundere pentru dezvăluirea de informații referitoare la Contract daca: (i) informația era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de ia cealalta parte contractanta; (ii) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvăluire; (iii) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie informația.

 • 15.3. In temeiul prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (“Regulamenul 679/2016"), părțile se obliga sa informeze persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt dezvăluite către cealalta Parte si prelucrate in vederea incheieriî si executării contractului, asupra drepturilor acestora si cu privire la orice alte informații ar fi furnizate in conformitate cu Regulamentul 679/2016, precum si sa obțină consimțământul acestor persoane fizice cu privire la aceasta dezvăluire si prelucrare, daca este cazul.

 • 15.4. In măsură in care in contextul încheierii si derulării contractului, o parte primește din partea celeilalte parti date cu caracter personal pe care le prelucrează in numele si pe seama acestuia, acționând ca împuternicit al pârtii care transmite datele, părțile au agreat asupra următoarelor

 • 15.4.1. Partea care primește datele isi asuma obligația sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice adecvate, după cum este prevăzut de legislația in vigoare, pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate pe seama celeilalte parti in baza contractului, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala;

 • 15.4.2. In realizarea oricăror operațiuni de prelucrare in temeiul contractului, partea care primește datele cu caracter personal va acționa doar in baza instrucțiunilor primite de la beneficiar si, totodată, va asigura respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • 15.4.3. Partea care primește datele cu caracter personal va informa partea care furnizează datele de urgenta si in mod complet cu privire la orice incident de natura sa afecteze in orice mod securitatea si / sau confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate pe seama pârtii care furnizează datele cu caracter personal in baza contractului. In luarea masurilor pentru remedierea unui astfel de incident sau diminuarea riscului unei potențiale încălcări a securității si/sau confidențialității datelor cu caracter personal, partea care primește datele cu caracter personal va respecta prevederile legale si instrucțiunile primite de la partea care furnizează datele;

 • 15.4.4. Partea care primește datele cu caracter personal va informa imediat, dar nu mai târziu de 2 (doua) zile lucratoare, partea care furnizează datele cu character personal cu privire la orice solicitare primita din partea persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate in baza contractului. Răspunsul pârtii care primește datele la solicitările primite va fi in conformitate cu instrucțiunile primite din partea pârtii care furnizează datele, cu respectarea termenului legal de răspuns prevăzut prin lege, daca exista.

 • 15.4.5. Partea cane primește datele cu caracter personal va furniza tot suportul necesar si va colabora pentru a răspunde oricăror solicitări venite din partea autorităților de supraveghere competente cu privire la prelucrarea ce face obiectul sau are legătură cu implementarea contractului. Comunicările către autoritari conform celor de mai sus vor fi făcute numai cu controlul si aprobarea prealabila a pârtii care furnizează datele cu caractaer personal.


Art. 16. DISPOZIȚII FINALE                                                           ,

 • 16.1. Părțile au obligația sa-si comunice una celeilate modificările intervenite in legătură/ identificare ale firmei, alte date de contact, contul sau banca la care a fost deschis. |

 • 16.2. Nicio întârziere in exercitarea sau neexercitarea de către o parte a oricărui drept sau rei considerata o renunțare la respectivul drept sau remediu. Daca o prevedere a prezentului

devine sau este declarata invalida sau inaplicabila, celelalte prevederi ale prezentului contra afectate si vor ramane in vigoare si aplicabile.

 • 16.3. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor.

Orice modificări ale prezentului contract vor putea fi făcute numai cu acordul pârtilor, prin incheierea de acte adiționale.

 • 16.4. Beneficiarul poate permite Furnizorului, in baza unei cereri scrise si aprobate de beneficiar, sa folosească, sub forma de referințe:

- numele Beneficiarului

date referitoare la activitatea acestuia care au fost identificate de către Furnizor prin intermediul site-uiui Beneficiarului,

imagini, fotografii si informații despre soluția tehnica oferita ca urmare a contractelor încheiate intre parti

Referințele menționate mai sus vor fi utilizate de către Furnizor in materiale de prezentare, promovare, știri, comunicate de presa, studii de caz si articole etc., in scopul demonstrării unei colaborări fructuoase dintre cele doua parti, precum si pentru promovarea produselor realizate de către Furnizor.

 • 16.5. Prin semnarea prezentului contract părțile declară implicit si garanteaza ca:

 • - persoanele semnatare dețin puterea si autoritatea deplina conform legii si a actelor constitutive ale societarilor pe care le reprezintă, pentru a încheia acest Contract, precum si anexele, parte integranta din acesta;

 • - că nu se afla în încetare de plăți, faliment, dizolvare sau lichidare și că împotriva sa nu a fost începută vreo procedură în acest sens.

 • 16.6. In conformitate cu prevederile art. 1209 din Codul Civil, părțile isi asuma riscul de eroare cu privire la înțelegerea tuturor prevederilor prezentului contract, avand toate elementele necesare formarii unei reprezentări corecte, fidele si reale asupra obiectului prezentului contract si asupra obligațiilor constituite prin acesta.

 • 16.7. In sensul art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul civil, beneficiarul isi asuma riscul cu privire la apariția unor împrejurări excepționale, independente de voința sa si care ar face vădit injusta obligarea acestuia la executarea obligațiilor contractuale asumate, fiind de acord sa le îndeplinească independent de asemenea schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza prezentului contract. Prin asumarea unor asemenea riscuri, beneficiarul înțelege si accepta ca nu va putea solicita instanței de judecata adaptarea prezentului contract in cazul apariției unor împrejurări excepționale de natura celor descrise mai sus.

 • 16.8. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta. In consecința, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privința potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale acestui contract, iar părțile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie, dar care sa difere cat mai puțin posibil de prevederea înlocuita.

încheiat astazi,______________, in doua (2) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta,

ambele cu aceasi valoare juridica. Părțile confirma si convin in mod expres ca fiecare secțiune si clauza din prezentul Contract a făcut obiectul unor negocieri si al aprobării reciproce a pârtilor, prin urmare prezentul Contract nu conține clauze standard, astfel cum sunt definite acestea in articolele 1202 si 1203 din Codul Civil.

FURNIZOR FAST PARK Co. S.R.L.

Beneficiar

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.


Președinte CA, Cristina ARGHIR


Administrator

Anton ROESCU

Director General Adjunct, Cristinela GROSU

| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Anexă la contractul de furnizare nr....

3

Nr.crt.

Denumire produs

Cod produs

U.M.

Cantitate

Preț Unitar EURO fara TVA

Preț Total Euro fara TVA

Observații

SISTEM DE PLATĂ Șl MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE

_________ytaiSEr____

i

UDS Sensortop

Sensor for precise vehicle detection in indoor car parks, installed at front edge of space. Installation height: 2.2 - 2.8m. Not including space indicatior LED.

INDECT 200251

buc

712

53,00

37.736,00

senzor

2

UDS Casing Base

Including UDS Terminal Prinț and 2 cable grommets

INDECT 200250

buc

712

16,50

11.748,00

suport senzor

3

UDS LED Set double sided, white/white With double-sided RGB LED, double-sided LED plug white/white, 50° lens in both directions, preassembled, including short cable

INDECT 2002555

buc

712

13,10

9.327,20

modul de leduri senzor

4

UDS C-Channel Set

Sensor installation ring DM35 with screws and square C-channel fixture

INDECT 2002533

buc

712

2,75

1.958,00

suport prindere pe jgheab metalic

5

COMO

Communication module inel, power supply to control and power up to 90 UMS/UDS (180 UMS/UDS with additional POSU); IP65

INDECT 100804

buc

4

374,00

1.496,00

concentrator de date

6

POSU

Additional power supply, 240W / 24VDC, to power up to 180 UMS/UDS per COMO (see COMO); IP65

INDECT 100805

buc

4

280,50

1.122,00

sursa pentru concentrator de date pentru a extinde capacitatea pana la 180 de senzori

7

MUMO2.0

Multifunction Module 2.0, can be used as input module (for example to integrate counting devices) or output module (for example, to control other devices via a 24 V DC relay or simple 3rd party signs). 2 inputs or outputs; RS485; IP66

INDECT 200803

buc

2

€            78,00

€           156,00

modul pentru conțing si comanda bariere

8

Enclosure for MAMO 2.0 / MUMO 2.0 / Dl MO 2.0

IP66, inel, assembly; 110x 110x67mm/

4.33 x 4.33 x 2.64"

INDECT 2008001

buc

2

€            20,00

€            40,00

cutie pentru modul mumo

9

ICOM

ICOM Computer, to control up to 2500 UMS/UDS, 2x500 GB hard dîsk, RAID 1, 8 GB RAM, inel, keyboard, mouse and power cord (AT/DE, UK); inel.

MS Windows 10 Pro

Preinstallation of software on the ICOM PC Location: INDECT office

INDECT 100914

buc

1

€         2.285,00

€         2.285,00

server rackabil dar fara sine, montaj pe tava

10

Puii Out Rail 19“

Puii out rail for 19"-Rack for ICOM PC, puii out 24"

INDECT 801349

buc

1

€          247,50

€           247,50

sine pentru server rackabil

11

Moxa Nport 5232 - 2x 2x RS422/485-Ethernet

Moxa 1193

buc

2

€          267,00

€           534,00

placa server pentru conectiune prin serial la concentrator (1km)

12

LG Monitor 24BK550Y-B / 61 cm (24")

LED IPS / VGA+DVI+DP+HDMI+USB / 1920x1080 / Speaker / height adjustable / black

INDECT 802953

buc

1

€          311,67

€          311,67

monitor

13

ICOM Single License 800

Single license for communication software___

ICOM INDECT SSA for sites up to 800 ^^îăî sensor-monitored spaces

■-SNDECT 1010048

buc

1

€         1.650,00

€         1.650,00

software de baza

14

IVIS Single License 800

Single license for visualisation software IVIS

IN DECT SSA for sites up to 800 sensor-monitored spaces

INDECT 1010058

buc

1

€         1.650,00

€         1.650,00

software user web interface (rapoarte, grafice, moduri de gestionare, etc)

15

License per space

Software license per sensor-monitored space

INDECT101006

buc

712

€             6,90

€         4.912,80

licențiere pe senzor

16

Cabinet Sign IP65 single-sided, inel, frontdoorfor maintenance, LED-backlit, digits 130mm Size: W x H x D 630mm x 540mm x 128mm

INDECT 247110

buc

2

€         2.200,00

€         4.400,00

panou locuri libere exterior

17

Internai Sign 03,04

Aluminium-Profile-Sign IP65, single-sided, ind. ceiling installation-brackets, pre-cabled, digits 130mm Size: W x H x D 900mm x 240mm x 80mm

INDECT 247120

buc

4

€          980,00

€         3.920,00

panou locuri libere interior

18

Barieră 1x230V, cu braț de până la 3m lungime, tip PS Platinuim LCF + KIT BRAȚ ARTICULAT

MAGNETIC PARKING PRO-RA00010

buc

6

€         3.146,00

€        18.876,00

19

Detector LCF în buclă cu 2 canale

INCLUS IN PREȚUL BARIERELOR

buc

6

€ 0

inclus in prețul barierelor

20

Buclă inducție, tip FS8P, prefabricată, cu borduri incluse pentru lățime max. 4m

FAST PARK

buc

12

€          112,00

€         1.344,00

21

Stație intrare tip Platinum, modulară, operare 24/7 + VOIP

HUB LESHB1

buc

2

€        4.551,00

€         9.102,00

22

Stație ieșire, tip Platinum, ce va procesa tichete cu coduri de bare și cârduri de acces (abonamente), operare 24/7 +VOIP

HUB LXSHB1

buc

4

€         4.249,00

€        16.996,00

23

Cititor RFID, tip EM4102 1

__ksf         v

INCLUS IN PREȚUL \ TERMINALELOR SI A AUTOMATELOR

buc

J_____

8

€ 0

inclus in prețul terminalelor si automatelor

lQ- \ M xbA

24

Sistem control: Platinum open desktop echipat cu până la 10 mini-pc

HUBJMSL1

buc

1

€         3.789,00

€         3.789,00

25

PC complet echipat, inclusiv POS, monitor TFT de 21,5"

POS 15.6" FHDtouch, imprimanta incorporata si un al doilea display pentru clinetî de 10.1" HD

HUB '110.G00223

buc

1

€          665,50

€          665,50

26

Licență software

PENTRU 9 PERIFERICE (6 TERMINALE, 2

AUTOAMTE SI 1 CASA MANUALA) + VOIP

HUB '2500.100000

buc

1

€         6.774,74

€         6.774,74

27

Cititor de cârduri, tip pistol (se poate ține în mână), conectat la PC prin USB, inclusiv software

Model tip desktop așezat pe birou

HUB 02.000074

buc

1

€            41,00

€            41,00

28

Imprimantă tichete coduri de bare (high-performance)

INCLUS IN PREȚUL DE POS

buc

1

€ 0

inclus in prețul de pos

29

PC cititor RFID, compatibil EM4102

HUB 15,000006

buc

1

€          300,00

€           300,00

30

Stație modulară automată tip Platinum

+ REST 50 BANI, 1 LEU, 5 LEI, 10 LEI

+ PLATA CU CÂRD CONTACTLKS^I--

CHIP&PIN

♦ups                             ;

+VOIP

HUB ASHB1

buc

2

€        15.396,00

€        30.792,00

31

P O®?

Validator monede

________Vk___>

I5

4:

‘INCLUS IN PREȚUL / AUTOMATELOR

buc

2

€ 0

inclus in prețul automatelor

32

Validator bancnote ---------------------

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATELOR

buc

2

€ 0

inclus in prețul automatelor

33

Cutie tickete coduri de bare - 4500 tichete în cutie (5000 TICHETE)

HUB 20,000067

buc

2

€          140,00

€          280,00

34

Cârd transponder EM4102 cu număr (10 buc/set)

HUB 786334

buc

1

€            22,00

€            22,00

36

Door Access Controller, 1P45

HUB

buc

1

1.233,00

1.233,00

cititor pentu acces baie

37

Protecții metalice echipamente

FastPark

buc

6

200,00

1.200,00

38

Programare, PIF si training

buc

1

2.500,00

2.500,00

39

Engineering: NetWork (per 200 spaces) Engineering according to supplied AutoCAD drawings; drafting of a schematised cabling layout (not induding cabling engineering!) and positioning of all network components, compilation of a component list.

200331

buc

4

€          165,00

€          660,00

proiectare

40

Commissioning: DWG-Clearing (per drawing)

Clearing of the dwg files for SVG production, comprising the elimination of all layers except

for walls, linemarking and traffic directions

200335

buc

2

€          145,00

€           290,00

personalizarea softului de interface cu realizarea harții parcării

41

Commissioning; SVG Production (per drawing)

Production of SVG files from supplied and deared dwg files to be uploaded to the user interface; Location: INDECT office

200336

buc

2

€          145,00

€          290,00

42

Commissioning: Config Remote Maintenance and Interfaces to other Systems (per site)

Configuration of remote maintenance and interfaces to other systems (parking system, fire alarm, building management system, barrier control, traffic direction control etc.); on-site activity, travelling expenses not induded                              /

1993-001

7 Zjgg r\

buc

1

€          625,00

€          625,00

alocarea unui om pentru procesarea proiectului: stabilirea configurațiilor, desgin panouri, introducerea unui client nou, etc

4A'

43

Training End User's Package

 • • Basic Module 1 - INDECT as Your Partner

 • • Basic Module 2 - Product OverView

 • • Project Management 4 - Warranty Handling

 • • User Training 1 - MS

 • • User Training 2 - MS Statistics

200340

buc

1

375,00

375,00

training

44

PIF

buc

1

1.500,00

1.500,00

Total

181.199,41

Observații

Preturile sunt in Euro fara TVA si taxa verde

Taxa verde este in valoare de.....

Termen de livrare maxim 12 saptamani de la comanda.

Termenul de livrare pentru senzori INDECT este de 8-10 saptamani de la comanda.

Garanția echipamentelor este de 36 luni

Partea de infrastructura, cablare, săpături, construcții civile, avize,etc. nu este inclusa in oferta, 't

FURNIZOR

FAST PARK Co. S.R.L.

Administrator

Anton ROESCUBeneficiar

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Președinte CA, Cristina ARGHIR

Director General Adjunct, Cristineia GROSU


PRIMĂRIA


Pffl» SECTORULUI

C z       BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


www.primarie3.r0'


TELEFON (004 021} 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar9prlmarfe3.ro

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE -------------—

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui

contract de furnizare de produse cu societatea FAST PARK Co SRL

Prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL, scopul principal fiind prestarea de servicii în tehnologia informațiilor.

Prin adresa nr. 827/03.04.2020 înregistrată cu nr. 323462/CP/03.04.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co SRL pentru achiziționarea de produse aferente sistemului de plată, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare realizării proiectului Curenți slabi Parcare Decebal, în valoare totală de 181.199,41 euro fără TVA, cheltuială care se regăsește în bugetul societății aprobat prin Hotărârea CLS 3 nr. 20/10.02.2020

Proiectul Curenți slabi Parcare Decebal face parte din contractul "Amenajare Parcare Decebal" atribuit de către Primăria Sectorului 3 societății Algorîthm Residential S3 SRL care, în temeiul HCLS 3 nr. 304/17.07.2018, completată prin HCLS 3 nr. 532/15.11.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate tutelară la încheierea între acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, a încheiat cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL un contract în vederea execuției de lucrări, furnizarea de produse și prestare de servicii din domeniul său de activitate.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 324377/06.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


ROIE-MAIL guvemantaeorporativa(B>pnmaTie3.ro

Sic. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 324377/06.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL în vederea încheierii contractului de furnizare cu FAST PARK CO SRL

Având în vedere:

 • - adresa societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. cu nr.827/03.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 323462/03.04.2020

 • - adresa societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. cu nr.807/02.04.2020 către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL de solicitare a aprobării acordării unui mandat președintelui societății în vederea încheierii contractului de furnizare cu FAST PARK CO SRL

 • - Decizia societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRLnr. 2252/03.04.2020 de aprobarea acordării unui mandat președintelui societății în vederea încheierii contractului de furnizare cu FAST PARK CO SRL

 • - Decizia Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. nr.788 din 01.04.2020 prin care se aprobă achiziționarea de produse și servicii conexe (sistem de plată, monitorizare locuri de parcare și ghidare) de la FAST PARK CO SRL în valoare totală de 181.199,41 euro fără TVA necesare proiectului parcare Decebai

 • - Oferta FAST PARK CO SRL nr. 700/30.03.2020 sistem de plată, monitorizare locuri de parcare și ghidare

 • - modelul de contract încheiat între societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL și FAST PARK CO SRL

 • - Anexa Ia contractul de furnizare cu lista de prețuri

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare în cadrul societății Internet și Tehnologie a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 334 din 31.07.2018.

Contractul este încheiat în vederea finalizării proiectului parcare Decebai.

Societatea face precizarea că investiția este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 aprobat prin HCLS 3 nr. 30/10.02,2020.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui societății Internet și Tehnologie S 3 SRL în vederea încheierii contractului de furnizare cu FAST PARK CO SRL în valoare de 181.199,41 euro fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola

INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3

Nr. 827/03.04.2020

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr......

Data...


,b2ty.S.L ;

<i3.o4.Zp2p-


Către Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negolță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudeștl nr. 191, sector 3, București

Referitor Acordarea unul mandat Președintelui GA. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE 53 SRL în vedere semnării unui contract de furnizare

Stimate domnule Primar/ Stimați n mbri al Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET Șl TEHNOLOGIE 53 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativă, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristlna Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectând prevederile

Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaților „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000(una sută mii) Euro exclusiv TVA. valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;"

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unul mandat Președintelui GA. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unul contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de piață, monitorizai locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesere proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Menționăm că suma propusă spre aprobare se regăsește și se încadrează în bugetul aprobat al societății prin HCLS nr 30/10.022020.

La prezenta adresă anexăm

 • 1. Hotărârea CA nr 788/01.042020

Sector 3

 • 2.  Draftul de contract cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal R040838511

 • 3.  Anexa cu lista de prețuri detaliată

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local cu obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal 400438511, cu o valoare totală de 181.199/41 euro la care se adaugă TVA.

Având în vedere că atât ședințele comisiilor de specialitate, cât și cele ale Consiliului Local, se țin în sistem de videoconferință, persoana care va susține proiectul de hotărâre este Cristina Arghir, email toi

Cu considerație,

Arghir Crfstina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrare, S.C. INTERNET Șl TEHNOLOGIE 53 S.R.L

ARGHIR Digltallysigned by ARGHIR CRISTINA- CRISUNA-ELENA ei cm A      Date: 2020.04.03

ELcNA     11:27:25 +03'00'

Sector 3

Nr. 788/01.04.2020

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b)  Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • d)  Hotărârea nr. 334/ 31.07.2018, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind aprobarea Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare in cadrul Internet si Tehnologie S3 SRL

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/ 28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă achiziționarea de produse si servicii conexe (sistem de plată, monitorizare locuri de parcare si ghidare) de la FAST PARK Co. S.R.L CUI 400438511, conform anexei prezentei decizii, in valoare totala de 181.199,41 euro la care se adauga TVA, necesare proiectului Parcare Decebal.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA al societății Internet si Tehnologie S3 SRL sa inainteze către AGA propunerea de aprobare a achiziției prevăzute la art 1.

Președinte CJL

Cristina - Elena ARGHIR

Aoruin           DtțjIUliy^nedbyAnGHR

ANunIK        CRETWAHENA

CRISTINA-ELENA

Membri GA.

Luiza - Florentina DiNU

DINU LUIZA-      teHWur-JhrqNuiMai

__          Ficnentu FLORENTINA         mm n«ni

Petruț - Cosmin MATEI

MATEI PETRUT-

COSMIN              XLMXMDl TT44SI «Tocr

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADRIAN-

MARIAN             tM*2e2O«M11:4S(7-HirTO‘

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPA EMMA"            fcKX-AEMM*.

ELENA-MIHAELA

Angela RADU

RADU AKIGFi A

rulL/’J fii X Vil—l—•» Ftot»-’WMIMh' 1420.11+03‘tW

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

NEGOITA

AMOMOAN4

ANDA-IOANA [to2OMJM.O117!5&23+<I3W

Sediul Social: Catea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020                 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yalioo.com       email: salubritates3.i unos@gmail.coin

—- .    225^ !

Către,


03 b^

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor: Solicitarea privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro Ia care se adaugă TVA, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de piață, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 807/02.04.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2236/02.04.2020 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă:

Solicitarea privind acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de piață, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

Președinte C.A.,


S.C. NTBViET SI TEHNOLOG& 83 SRL


1NÎRARȘ N    ^Y)

IEȘIRE NC--ag-----


mTT crt.1

Nr.

«Ei

Denumire produs

Producător / Furnizor

Cod produs

U.M.I

Cantitate!

Preț Unitar de achiziție EURO

Preț Total de achiziție

____lESMrîC____________

SISTEM DE PLATĂ ȘI MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE

^5    03

Echipamente

1

1,6.29

JDS Sen rtop

Sensor forpractae vehkde detecllon in Indoor ar pariu. IrutaBed at front edge of space. nstallaVon trelgtil: 2.2 - 2.am, Net induding rpace indlcatior LED,

INDECT

200251

buc

712

€           53,00

€       37.736,00

SENZOT

2

1.5.30

JDS (ling Basc ndudlng UDS Terminal Prinț and 2 cabla jrorrr s

INDECT

200260

buc

712

1550

11.748,00

SUPORT SENZOR

3

1.6.31

UDS LED Sat double slded, wtaeMtli Wth doubla^dod RGB LED. doubte-elded LED plug vMletahito, 50* lena In bolti dlrecttons, preasaemmed. Includmg short cabla

INDECT

2002556

buc

712

13,10

9.327,20

MODUL DE LEDURI SENZOR. IN rUNCTIE DE INALTIMEA DE INSTALARE. PENTRU 0 VIZIBILITATE MAI DUNA SE POATE COTA 0 EXTENSIE A LEDULUI

4

15.32

UDS C-Ctiannel Set

Sansor insHation ring DM35 wtti ocraws and square C-charttwl fatum

INDECT

2002533

buc

712

2,75

1.958.00

SUPORT PRINDERE PE JGHEAB METALIC

S

1A33

COMO

Communlcadon module Ind. power uipply to contrai and powor up Io 90 UMSAJDS (180 UMSAJDS wlSi eddi POSU); IPS5

INDECT

100804

buc

4

374.00

1.496,00

CONCENTRATOR DE DATE

6

1.5.34

POSU

Adddonal power supply, 240W124VDC, to power up *0180 UMSAJDS por COMO (nea COMO); 1P65

INDECT

100805

buc

4

E

280,50

£

1.122,00

SURSA PENTRU CONCENTRATOR DE DATE PENTRU A EXTINDE CAPACITATEA PANA ■A180 DE SENZORI

7

15.35

MUMO2.0

MutUfancHon Module 2.0, can ba used as Input module (forexample Io Integrate ccuntlng devlces) or oulput modula (for example, to contrat other devices via a 24 V DC relay or efmple 3rd party siflna), 2 Inpuls oroutputs; RS485;IP66

INDECT

200903

buc

2

e

78.00

156,00

MODUL PENTRU CONTING SI COMANDA BARIERE

8

1.5.36

Encloaure for MAMO 2.0 / MUMO 25!

DIMO 2.0

IP66. inel. asaemBly; 110 x 110 x 67 mm 1 4.33x453x254*

INDECT

2D0B001

buc

2

20,00

40,00

CUTIE PENTRU MODUL MUMO

9

1.5.37

ICOM

ICOM Computer, to control up to 2500 UMSAJDS, 2x500 GB hard i r. RAID 1,8 GB RAM, Ind. keyboard, mous md power Cord (ATJDE, UK); ftid.

MS Wtndowa 10 Pro

Prelnetallation of software on tho ICOM PC Location: INDECT oftice

INDECT

100914

[MO

1

e

2.285.00

2.265,00

SERVER RACKABIL DAR PARA SINE, MONTAJ PE TAVA

10

15.38

PuUOutRall 19*

Puii oul rall for 19"-Rack for ICOM PC, pul

OUt 24“

INDECT

801340

buc

1

«

24750

24750

SINE PENTRU SERVER RACKABIL

11

155E

Moxa Nport 5232 - 2x 2xRS422/486-EBwmat

INDECT

1193

buc

2

<

267,00

634,00

PLACA SERVER PENTRU CONEfiTIUNE PRIN SERIAL LA CONCENTRATOR (1KM)

12

15,41

LG Monitor 24BK55OY-B/61cm (24'J LED IPS1 VGA-rDVHDP+HDMI+USB 1 1920x1080 / Speaker/heîghl ustabta / HuClC

INDECT

902953

buc

1

e

311,67

31157

MONFTOR14


16


16


17


16

19

20


21


22

23

24

26


26


27

28


29


30


31


32
IS Stngle Llcense 800

Slngle llcense for MsualisalJon software MS INDECT SSAforsItes up to 800 sensor-monUraed spaces_________________

Llcense per apar»

Software llcense per sensor-morftored spece Cabinet Slgn 1P65 single-sldad. inel. fr doar for mabitenance, LEO-baddlt digits 130mm

SoozWxHxD

OMmm x 540mm x 128mm____________

Internai Slgn 03.04

umlnl orii n IP65, slngle-sid inel. ceKng instailaUorUxackel xe ibled, dtgHs130mm

Stea: WxHxD

SOOmm x 240mm x 80mm


Bariera 1x230v, cu urai ne pana ta im lungane, Up PS Platlnulm LCF <- KIT 8RAT ARTICULAT___________

Detector LCF tn buda cu 2 canale___________________

Bucii Inducție, Up FS8P, prefabricata, cu borduri Induse pentru lățime max. 4m____________________________

Stație intrare lip PlaUnum, modulară, operare 24/7 *VOIP__________________________________
buc


buc


3.146,00


18.676.00


INCLUS IN PREȚUL BARIERELOR


112,00


4,551,00


4.249,00


16.996.00


38

1.5.66

Cililor do cârduri, tip pistol (se poate ține In mânt), conectat la PC prin USB, Inclusiv software Propunem modelul lip desBop asaîrt pe birou

HUB

02.000071

buc

1

41.00

41.00

39

1,5.67

Imprimanta Uchete coduri do bare (hlfilLpertoimanca)

INCLUS IN PREȚUL DE POS

buc

1

e

-

INCLUS IN PREȚUL DE POS

40

1.5,68

PC Cititor RFID, compatibil EM4102

HUB

15.000006

buc

1

300,00

300.00

41

1.5.69

Stația modulara automata tip Platinur

+ REST M BANI. 1 LEU. 5 LEI, 10 LEI

+ PLATA CU CARO CONTACTLESS SI CHIPSPiN

+UPS

+VOIP

HUB

ASHB1

buc

2

6

15398,00

30.792,00

42

1.5.70

Validator monada

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATELOR

buc

2

-

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATELOR

43

15.71

Validator bancnote (MLtaLilll)

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATE; GR

buc

2

f

-

INCLUS IN PREȚUL AUTOMATELOR

44

15.72

Cutie tete coduri de bare - 4500 Uchete tn curie (5000 TICHETE)

HUB

20.000057

buc

2

£

140,00

280,00

48

1.5.73

Caid insponder EM4102 cu numir (10 buc7set)

HUB

786334

buc

1

£

22,00

6

22.00

18

15.74

AățS ROSt ii KmmU* «bmimI fJWHUW onuanui ț’JiQttîtT dâmcter, 140gr papsr)

HUB

2,000075

buc

2

25,00

£

50,00

47

1.5.75

Dow Access Conteter, <P45

HUB

buc

1

£

1.233.00

1,233,00

CÎSor pentu acces bato

48

1.5.76

Menletfwnia scft JMS ptem anual*

HUB

3000,000001

buc

0

i

890.00

£

-

OPȚIONAL - dace asia n»w* & updale, ns pot laxa pt urma

49

15.77

Insistate Terminal intrare

fastPark

buc

2

240,00

£

480,00

50

1.5.78

instalare Terminal note

fastParir

buc

4

240,00

960,00

51

1.5.79

Instalare Automat de taxare

ta Brk

buc

2

300,00

600,00

62

1.5.80

Instalare Bariere aule 3-5m

stParir

buc

6

150,00

900,00

53

1.5.81

Instalare Bucle de in>i±ă'i.

faatPartr

buc

12

£

100.00

£

1-200,00

54

1.5.82

Instalare Server cănind + POS

fastperk

buc

1

£

200,00

«

200,00

65

15.83

Instalare cititor docc accesa

IbstPark

buc

1

50,00

50,00

56

1.5.84

Protesta melafce echipamente

Mstpark

buc

0

200,00

w

Opttor.N - PREȚUL POATE SA DIFERE IN FUNCȚIE DE MĂSURĂTORILE DIN TEREN. INT0TAL ESTE NEVOIE DE 14 BUC.

57

15,85

Pteoremare, PIF si Steninfl

fastParit

buc

1

£

2.600,00

2.500,00

68

1.5.86

Proiectare

taatPark

buc

1

E

600,00

600,00

59

1.5,87

Engkiaeting: NeNMk (per 200 spate.;) Erryirwertnr r.arordtog te suppil'C AutoCAD drenings; drafting of» schemei-ed cebHng taycut (net ktotellng cabHng wginaeriftgl) and posllionlno st ! nntworit companerrts, comptelion of a comprment rial.

INDECT

200331

buc

4

165.00

£

680,00

PROIECTARE

60

1.5.88

Commissfonir^tDWG-Ciearing (per dnwSng)

Clearing of R» dwg filet tor SVG praduefon. cwrifMialng the eUminatii» of aii iiyers asroapt tor waHs. linnartong and trame dtecllwto

INDECT

200335

buc

2

145.00

290,00

PHRSCWtUZAREA SOFTULUI DE INTERFACE CU REALIZAREA HARȚII

«1

15.89

CcmmiMtontorj: SVG Producfion tper brava np) Producfion of SVG ritos tem supptted and ca; ,ad riwg ffies to ba uptosde 1 .e ihe inter Inlerface; Locafion: INDECT Office

INDECT

200336

buc

2

145,00

290,00

PARCAFW

62

1.6.90

Cornmlssiotifng: Config RemoU Matatenanr» and krterfacas to ottw Systems (partita)

Confiouration of «mole malntanan» and inlarfacas to cthar syelams (pmfctog System, :'.;a abwm, buikStig im nagamant System., bartiar control, traffic dlrecttoo control Mc.); on-sHe actlwty, iravaKng «xpansai not inctadad

INDECT

1993-001

buc

1

625,00

c

625.00

ALOCAREA UNUI OM PENTRU PROCESAREA PROIECTULUI; STABILIREA CONHGUR’.TIILCR. DESGIH PANOURI, INTRODUCEREA UNUI CLIENT NOU. ITT

63

1.6.91

Tra'mtog End Usefa PacXaga

 • • Beata Module 1 - INDECT as Your Partwr

 • • Besto Mortala 2 - Product OverView

 • - Proiect Managomc.v.4 - ’ ■’arranty HandSnp

 • - UaerTraining 1 -MS

 • • User Tratata! 2 - MS Statistici

INDECT

200340

buc

1

e

375,00

375,00

TRAINING

64

1.5.92

PIF in cazul in ca« nu vki d®î<*oall si ne ajuta runwri*

taslPark

buc

1

1.500.00

1.500,00

Total

184.989,41

Observații

Preturile sunt in Euro fara TVA si taxa verde                                                                                           [Total ghidare       €      87,234,17

Termen de livrare 10-12 saptamanl de la comanda. De verificat la momentul plasării camenzU pentru HUB                              Total parcare      e     97.755.2~

Termenul de livrare pentru senzori INDECT este de 8-10 saptamani de la comanda.De verificat in momentul comenzii Suporți! se pot comanda mal repede pentru instalare.

Garanția echipamentelor este de minim 24 luni

Partea de infrastructura, cablare, săpături, construcții civile, avize,etc. nu este inclusa In oferta.

Sector 3

Nr. 807/02.04.2020

Către SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Dl Nitu Mihai - Președinte Consiliu de Administrație al SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vedere semnării unui contract de furnizare

Subscrisa, SC INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativă, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea SC SD3 - SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Art 12.1, Eit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaților „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;"

Art 12.1 lit o) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște în orice altă problemă importanța privind activitatea Societății;"

înaintăm prezenta,

Solicitare privind acordarea unui mandat Președintelui CJK. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA, pentru achiziționarea de produse aferente sistem de piață, monitorizare locuri de parcare și ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare proiectului Curenți slabi parcare Decebal.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Menționăm că suma propusă spre aprobare se regăsește și se încadrează în bugetul aprobat al societății prin HCLS nr 30/10.02.2020.

La prezenta adresă anexăm

 • 1.  Hotărârea CA nr 788/01.04.2020

 • 2.  Draftul de contract cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal RO40838511

 • 3.  Anexa cu lista de prețuri detaliată

Sector 3

 • 4. Oferta Fast Park pentru furnizare sisteme de parcare, plata si monitorizare locuri de parcare, nr 700/30.03.2020

Pentru aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA.

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrare,

S.C. INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L

ARGHIR CRISTINA-ELENA


Digitallysrgned by ARGHIR CRISTINA-ELENA

Date: 2020.04.02 08:05:11+03'00'SERVICIUL CONTROL INTERN COM PARTIM ENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


WWW.primarie3.r0E’MZilLguv«rnanracorporatwa@prinriane3,ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3.032158. București


Nr.324394 /06.04.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui societății Internet și Tehnologie S 3 SRL pentru încheierea unui contract de furnizare cu FAST PARK. CO SRL, în valoare de 181.199,41 euro fără TVA, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvetnanța Corporativă, Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 In scopul Îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificai. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, bugety finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul..

.. de pe ort


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris Ia punctul ....ZL....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extra ord mare, și consideră că acesta A FOST / NU-ArFOST’întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit,b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNIRĂ ADRIANA

SECRETAR:             ' f//

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:                      '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLURE ANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN1.Comisia 1 - Punctul 7

 • A. Da             5/22 ( 23%)

 • B. Nu         1/22 ( 5%)

 • C. Abținere      2/22 (  9%)

No Answer 14/22 ( 64%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Voicu Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu romeo popescu fleancu florin Elena Tudor Elena Petrescu Ionela Marinescu Cezar lacob Stelian Ene lonut Moldoveana constantinradu@38 Alexandru Dobre Marineata Marcel Belu Sima Elena Daniela liviu malureanu Văduvă luliana

I I

I X |

I X I

I I

I I

I I

I X I

I I

I I

I X I

I I

I I

I f

I I

I I X

I I

I X I


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordi


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de....£

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....i.Q.\.....în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A "FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /^NEFAVORABIL’proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:             -x.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, Ia care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, I

VĂDUVA IULIAN A IK

SECRETAR              A                        C)

VASILIU MARIANA                                              ......................'!....................

MEMBRI:                                             

PELINARU CORNEL                             .....................L...................


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 7

 • A. Da             6/23 ( 26%)

 • B. Nu          2/23 ( 9%)

 • C. Abținere      0/23 (  0%)

No Answer 15/23 ( 65%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana

1

1 x

1

1

1 1

1 1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X

1

1 1

Alin Voicu

1

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1

1

1 1

Cristian Petrescu

1

1 1

romeo popescu

1

Elena Tudor

1

Elena Petrescu

1

Ionela Marinescu

1

Cezar lacob

Stelian Ene

X

X

1

1

lonut Moldoveana

1

constantinradu038

1

Alexandru Dobre

X

1

Marineata Marcel

1

1

Valerica Hontaru           |

1

1

1

Văduvă Zuliana             |

X 1

1

1

Mariana Vasiliu            j

X 1

1

1

Belu Sima Elena Daniela |

1

1

fleancu florin             [

1

1

liviu malureanu            j

1

1

1