Hotărârea nr. 92/2020

hcls 3 nr. 92 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.324792/CP/06.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 323964/06.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 323977/06.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță

  Corporativă


în conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 191 alin.(l) din Legea societăților nr.31/1990 republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă derularea de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractelor cu valoare de peste 100.000 (una suta mii) euro fără TVA, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare. /'*'

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                                                       /

NR. DIN 13.04.2020

iză pe itru legalitate


țar gt neral iș Mii ă iță
Centralizator privind toate operațiunile juridice/contractele cu o valoare mai mare de 100.000 Euro, exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, propuse pentru aprobare si continuare derulare la data de 31 Martie 2020


Nr Crt

Nn/ data încheierii

Denumire si CUI persoana juridica

Durata

Obiect

Valoare totala contract fara TVA la 31.03.2020

Valoare previzionala pana la 31 decembrie 20201

1

103/12.03.2018

Lasting System SRL RO6102484

1 an cu prelungire autoamata

Contract cadru de parteneriat pentru furnizare produse si servicii conexe pentru infrastructura critica de rețea de date

Valoarea contractului este conform comenzi facturate' 309.515,56 lei

162.000,00 lei

2

128/22.032018

Siel Invest SRL RO3623038

1 an cu prelungire autoamata

Contract cadru vanzare-cumparare comercializare produse/ servicii conexe pentru sisteme de securitate

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 512427,04 lei

300.000,00 lei

3

170/03 04,2018

Secpral Com SRL RO5908775

1 an cu prelungire autoamata

Contract cadru vanzare-cumparare produse pentru sisteme de securitate

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 3.178.890,9 lei

900.000,00 lei

4

368/03.07.2018

S&T Remania SRL RO51750S4

1 an cu prelungire autoamata

Acord cadru de parteneriat pentru achiziționarea de echipamente si servicii conexe de infrastructura IT&C

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 4.804.585,39 lei

600.000,00 lei

’ Valoarea exprimata este fara TVA și se încadrează în bugetul aprobat prin HCLS3 nr. 30/2020.
Nr Crt

Nr./ data încheierii

Denumire si CUI persoana juridica

Durata

I

Obiect

Valoare totala contract fara TVA la 31.03.2020

Valoare previzionala pana la 31 decembrie 20201

5

525/01,10.2018

Electrogrup SA RO9256208

01.10.2020

Contract de furnizare produse de conectica si electrica specifice domeniului de instalații curenti slabi/ sisteme de securitate

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 1.140.008,77 lei

400.000,00 lei

6

526/0110,2018

Netcity Telecom SRL RG22902080

01.102020

Contract cadru de prestări servicii si execuția de lucrări pentru rețelele de fibra optica inclusiv furnizare de produse specifice

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 459.896,57 lei

300.000,00 lei

7

564/ 2510.2018

General Proiect Construct SRL RO17718235

25.10.2020

Contract cadru de servicii de arhitectura, cfm. Ordin arhitectilor din Romania si verificare tehnica MLPAT specifice pentru faza de proiectare DTAC/CC, pentru exigenta de securitate la incendiu

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 510.873,15 lei

200,000,00 lei

8

674/ 13.12.2018

Intergraph Computer Services SRL RO7238906

12.12.2019

Contract de partenenat achiziție de produse si soluții software, cu servicii conexe acestora

Valoarea contractului este conform si comenzi facturate: 427.507,25 lei

200.000,00 lei

!/

9

543/23.04.2019

523/28.09.2018

913/11.06.2019

918/12.06.2019

Geva Construct SRL RO31637470

28.09.2020

Contracte de furnizare confecții metalice suport prindere pe atic si stâlpi metalici, specifici instalării de echipamente si iluminat

Valoare totala contracte si comenzi 366.407,00 lei

200.000,00 lei

10

565/ 25.10.2018

Logos Sfera Grup SRL RO27251209

1 an cu prelungire autoamata

Contract cadru de servicii de arhitectura, cfm. Ordin arhitectilor din Romania si verificare tehnica MLPAT specifice pentru

Valoarea contractului este conform comenzi

200.000,00 lei


nss

Nr Crt

Nr./ data încheierii

Denumire si CUI persoana juridica

Durata

Obiect

Valoare totala contract fara TVA la 31.03.2020

Valoare previzionata pana la 31 decembrie 20201

faza de proiectare DTAC/ CC, pentru exigenta de securitate la incendiu Contract de SSM si PSI pentru societate

facturate:

505.323,80 lei

11

96/28.11.2017

European Business Machines SRL RO31153519

NA

Contract de parteneriat privind achiziția de produse harware si software inclusiv servicii, conform listelor de preturi.

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 708.818,26 lei

300.000,00 lei

12

2231/15,12.2019

HONEYWELL Life Safety Romania SRL RO10947835

15.12.2020

Contract cadru de parteneriat pentru furnizare produse si servicii conexe, pentru sisteme de securitate

Valoarea contractului este conform comenzi facturate: 155.196,73 lei

400.000,00 lei

ARGHIR CRISTINA-ELENA

Digltally signed by ARGHIR CRISTINA-ELENA

Date: 2020.04.03 10:27:28 +03'00'CABINET PRIMAR


TELEFON (C04 021) 318 oj 23 - 28 FAX (CO4 021) 318 03 04 E-MAIL cabirwtprirnar4jlprirrarie3.ro

Calea Dudejti nr. igi, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare
de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost constituită prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul - cod CAEN 6203.

Până la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societății, erau de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societății, a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, în sensul ca, la art. 12.1, litera m): "Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv".

Cele 12 operațiuni juridice aflate în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor și a proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil, operațiuni juridice care depasesc sau care urmează să depășească, în cursul anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. în majoritatea cazurilor, aceste operațiuni juridice se desfășoară în baza unor contracte cadru de parteneriat, ce presupun realizarea de noi comenzi șj/sau plăți, operațiuni juridice ce au fost prevăzute în bugetul de venituri șî cheltuieli al societății aprobat prin HCLS3 nr. 30/10.02.2020.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Internet și Tehnologie S3 SRL nr. 826/03.04.2020 înregistrată cu nr.323436/CP/03.04.2020, precum și raportul de specialitate nr. 323964/06.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor Ierți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                       1

SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernări IncorporattvațgJprimarîej.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5*7, Sector 3, 032158, București

Nr. 323964/06.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S 3 SRL conform anexei atașate de societate

Având în vedere:

 • - adresa societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. cu nr.826/03.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 323436/03.04.2020

 • - Anexa 1 - Centralizator cu operațiunile juridice cu valoare mai mare de 100.00 euro fără TVA aflate în derulare la 31.03.2020

 • - Contractele scanate enumerate în Anexa 1

 • - Decizia Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L. nr.814 din 02.04.2020 prin care se solicită aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA conform anexei atașate de societate

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

Operațiunile juridice în derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente,materiale și alte dotări necesare îndeplinirii obiectivelor de eficiență, profitabilitate și performanță ale societății, îndeplinirea întocmai și la timp a contractelor si a proiectelor care îi asigură sustenabilitatea pe piața de profil. Se face precizarea că aceste operațiuni juridice au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 30 din 10.02.2020. De asemenea, operațiunile juridice menționte sunt, în majoritatea lor contracte cadru de parteneriat ce presupun realizarea de noi plăți/ comenzi.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S 3 S.R.L conform anexei atașate de societate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment


Guvemanța Corporativ;


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ten> în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


Nr. 826/03.04.2020


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Aprobarea continuității derulării operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului tocai Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE 53 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțul ui București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal ' de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectând prevederile                                                      '

Art 12.1, llt m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfbsoara in mod succesiv;"

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății internet si TEHNOLOGIE 53 S.R.L. care depasesc valoarea de 100,000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se derfasoara In mod succesiv, pentru anul 2020.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activiității economice în condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sai.

Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societății, erau de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget

După data de 03.032020, Actul Constitutiv al societății, a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, in sensul ca, la art 12.1, litera m): "Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care clepasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv"

Menționam faptul ca operațiunile juridice aflate in derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/ furnizori/ prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale, si alte dotări/ servicii necesare îndeplinirii obiectivelor de eficienta, profitabilitate si performanta ale societăți, îndeplinirea întocmai si la termen a contractelor si proiectelor care ii asigura sustenabilitatea pe piața de profil.

Subliniem totodată că, in cazul operațiunilor juridice in derulare, ca societatea a prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli sumele necesare si am obtinut aprobările necesare la momentul respectiv pentru realizarea acestora, conform actului constitutiv in vigoare la acel moment

Insa, avand in vedere faptul ca acestea, in majoritatea cazurilor, se desfasoara in baza unor contracte cadru de parteneriat, ce presupun realizarea de noi comenzi si/sau plăți, menționam ca ar duce la întârzieri in livrări si execuție a contractelor/ proiectelor, daca fiecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociaților. Consideram oportuna aprobarea derulării in continuare a acestora si aprobării unei sume previzionate pentru anul 2020, conform anexei. Menționam ca suma propusa spre aprobare se regăsește si se incadreaza in bugetul aprobat al societății prin HCLS nr. 30/10.02.2020

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare ți Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societății, asa cum a fost acesta modificat de HCLS3 nr. 48/26.022020, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexa 1, apartinand societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, care depasesc sau care urmeaza sa depaseasca, în cursul anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm:

 • 1.  Hotararea CA nr. 814/ 02.042020;

 • 2.  Anexa 1 - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte) per furnizor, cu valoare facturata si previzionala a fi facturata pentru anul 2020, mal mare de 100.000 euro, exclusiv TVA aflate in derulare la data de 31.032020,

 • 3.  Toate contractele semnate scanate, fora anonlmizarea datelor cu caracter personal. Facem mențiunea ca, la publicarea pe site a proiectelor de hotărâre, aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, privind datele cu caracter personal (GDPR).

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Având în vedere că atât ședințele comisiilor de specialitate, cât și cele ale Consiliului Local, se țin în sistem de videoconferință, persoana care va susține proiectul de hotărâre este Cristina Arghir, email cristina@its3.rQ

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrare.

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

ARGHIR CRISTINA-ELENA


Digital lysignedby ARGHIR CRISTINA-ELENA

Date: 2020.04.03 10:26:49 +03'00'


Nr. 814/02.04.2020

DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b)  Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • d)  Hotărârea nr. 334/ 31.07.2018, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind aprobarea Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare in cadrul Internet si Tehnologie S3 SRL

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/ 28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă continuarea derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv,

Art.2. Se aprobă sumele previzionate pentru anul 2020 conform Anexei 1.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA al societății Internet si Tehnologie S3 SRL sa înainteze către AGA propunerea de aprobare a continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

Președinte C.A.

Cristina - Elena ARGHIR

ADrurD          DJgLtaMy slgned by ARGHIR

ANunln         cAisTputaiNA

CRISTINA-ELENA         14SWW

Membri CJk.

Luiza - Florentina DINU

DINU LUIZA-FLORENTINA

p>s ivvitT mu uma. HOKHTWA

Petruț - Cosmin MATEI

MATEI PETRUT-COSMIN

Smwt* MATHPEfflUT-CO5MH

Cm-MH104nj 14-145/ -un w

Adrian - Marian COCOȘ

COCOS ADWAM-MARJAN

d, pU M COCOS AQW4-lUWAN

OlR 20» CM .02161A104OT»'

Emma - Elena - Mihaela POPA

POPAEMMA-ELENA-MIHAELA

54DHH dlgUde POPA EMMA-BJNA-HHAHA

DML fed&otol 21:14jM -HBW

Angela RADU

RADU ANGELA

Semnat dgta! de RjMXJ ANGELA Om: 2O2CLOW îl 301 fOIm*

Anda - Ioana NEGOIȚĂ

NEGOITA ANDA-IOANA

CNgMfy sigtieri Ly MGQfTA ANDMQAWA

[uu: iu iuiXol 211£1 7 «rttf

Sector 3

Nr. 824/03.04.2020

Către SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Dl Nitu Mihai - Președinte Consiliu de Administrație al SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul      București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor   Aprobarea continuității derulării operațiunilor Juridice care depasesc valoarea de

100.000 Euro exclusiv TVA

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL de Asociat minoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, respectând prevederile

Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generala a Asociaților „Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferenta ftecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv;"

înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare a continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activiității economice în condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sai.

Sector 3

Pana la momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv al societății, erau de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al societății, a fot modificat conform HCLS3 nr. 48/26.02.2020, în sensul ca, la art. 12.1, litera m): "Sunt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care clepasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv"

Menționam faptul ca operațiunile juridice aflate in derulare reprezintă contracte cu diverși parteneri/ furnizori/ prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de produse, echipamente, materiale, si alte dotări/ servicii necesare indeplinirii obiectivelor de eficienta, profitabilitate si performanta ale societății, îndeplinirea intocmai si la termen a contractelor si proiectelor care ii asigura sustenabilitatea pe piața de profil.

Subliniem totodată că, în cazul operațiunilor juridice in derulare, ca societatea a prevăzut in bugetul de venituri si cheltuieli sumele necesare si am obtinut aprobările necesare la momentul respectiv pentru realizarea acestora, conform actului constitutiv in vigoare la acel moment.

Insa, avand in vedere faptul ca acestea, in majoritatea cazurilor, se desfasoara in baza unor contracte cadru de partenerîat, ce presupun realizarea de noi comenzi si/sau plăți, menționam ca ar duce la întârzieri in livrări si execuție a contractelor/ proiectelor, daca fiecare comandă nouă, indiferent de valoarea acesteia, ar necesita aprobarea individuală a Adunării Generale a Asociaților. Consideram oportuna aprobarea derulării in continuare a acestora si aprobării unei sume previzionale pentru anul 2020, conform anexei. Menționam ca suma propusa spre aprobare se regăsește si se incadreaza in bugetul aprobat al societății prin HCLS nr. 30/10.02.2020

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societății, asa cum a fost acesta modificat de HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, care depasesc sau care urmeaza sa depaseasca, în cursul anului 2020, valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm:

 • 1.  Hotararea C.A. nr. 814/ 02.04.2020;

 • 2. Anexa 1 - Centralizator privind operațiunile juridice (contracte) per furnizor, cu valoare facturata si previzionala a fi facturata pentru anul 2020, mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, aflate in derulare la data de 31.03.2020.

Pentru aceste considerente, solicităm aprobarea continuării derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administrare,

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Digitally signed by ARGHIR CRISTINA-

CRISTINA- elena


ELENA


Date: 2020.04.03 09:44:43 +03'00'

jWW®) SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


Către,


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                  Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s315lvahoo.com email: salubritates3.runos@gniail.com

— -.225$ !

03 OM . fcozoj

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor: Solicitaree de aprobare a continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, aparținând societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr.

824/03.04.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2248/03.04.2020 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă:

Solicitarea de aprobare a continuității derulării operațiunilor juridice, conform Anexei 1, apartinand societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv, pentru anul 2020.

Președinte C.A., Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


■■■ www.prlmarie3.roE-MAIL guvernantKorp0r1tiva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. yj, Sector 3,032158, BucureștiNr. 323977/06.04.2020

Către,
CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente;

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Internet și Tehnologie S 3 SRL conform anexei, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 bl scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită ih ședința din data


de                      ............. în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ........A..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit,b) și alin. (8) liLc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat armatoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA


MEMBRI;

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-ClPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 6

 • A. Da             6/22

 • B. Nu        2/22

 • C. Abținere      1/22

No Answer 13/22 ( 59%)

( 27%)

( 9%)

( 5%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Voicu

Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu romeo popescu fleancu florin             |

Elena Tudor                 |

Elena Petrescu             |

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob                 |

Stelian Ene                 j

lonut Moldoveanu           |

constantinradu038          |

Alexandru Dobre            |

Marineata Marcel           j

Belu Sima Elena Daniela [ liviu malureanu            |

Văduvă luliana             |

1

1 x

1 x

1

1 X

1 X

1

1 X

1 1

1

1

X 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 X

1 ,

X 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

[ 1

1 1

1

1

1

1

X 1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

       și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris


de pe ori suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de...

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii nublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .fa. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU~A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR            V                       p

VASILIU MARIANA         Z                   .........................I...............

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 6

 • A. Da             6/23 ( 26%)

 • B. Nu         1/23 ( 4%)

 • C. Abținere      1/23 (  4%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A

Neacsu Florentina - PS3 |

Paunica Adriana            | X

Baetica Nicoleta           j X

Pelinaru Cornel            | X

Alin Voicu                   |

Antonio Ciprian Corneanu |

Cristian Petrescu          j

romeo popescu               j

Elena Tudor                  j

Elena Petrescu             |

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob                  |

Stelian Ene                 j    |

lonut Moldoveanu           j

constantinradu038          |

Alexandru Dobre

Marineata Marcel           |

Valerica Hontaru           |

Văduvă luliana             |

Mariana Vasiliu            |

Belu Sima Elena Daniela |

-Fleancu florin              |

liviu malureanu            ]