Hotărârea nr. 91/2020

hcls 3 nr. 91 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 324784/CP/06.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 324295 /06.04.2020 ai Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanța Corporativă;

 • -  Adresa nr. 324297/06.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanța Corporativă

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 47 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • -  HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă desemnarea PFA Georgeta Rădulescu în calitate de auditor statutar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

(2) Se ia act de termenii și condițiile contractului de prestări servicii nr. 43/15.01.2020 încheiat de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL cu PFA Georgeta Rădulescu, având ca obiect servicii de audit, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 91

DIN 13.04.2020

■MexA- 4   .

SC, W TERNET 81 TEHNOLOGA S3 SRL.


PCLS 3 (lâi. 3A/I3.0li.^0

Ziuaj^Lunan Ahuî JlpȘn

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr            1

încheiat între:

INTERNET SI TEHNOLOGIES3 S.RX^cu sediul in Sectorul 3/ Calea Vitan, nr. 242, Camerele 1,2 și 6, Nr. Reg. Comerțului                    CÎJț SSlSW.cpntffiAN

RO54UGBI0D(kHD22032645RON, deschis la (Șaratiti Bank Unirii, reprezentata legal prin dna. Crismta Elena ARGHIR, in calitate depresedinte al consiHuluideAdministratie, denumit în continuare BENEFICIAR, pe deo parte

RADULESCU GEORGETA auditor financiar, membrii al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numărdeautorizație 4906, persoana fizica autorizata, codimicde înregistrare 27241469, dorniciliatâ in Buciiresti, str, 'x. '        bl . sc/ap. sector

1 denumita în continuarePrestator, pe dealtă parte,

fiecare numit în continuare individual „Partea” șicolectiv „Părțile’

Prezentul Contract de Prestări Servicii și Termenii și Condicile Standard pentru Audi! anexate (‘Termeni           3, formează uBpreună întregul Contract dintre Părți (denumit în

continume^ContrartuF*). Dacă apar diferențe între prevederile prezentului Contract de ^reștAri Servicii șî <iel0 d^ Teitrienii Stândard anexați, cele din urmă vor prevala, cu excepția cazului în caxe există prevederi spccificeîn acest ContractdePrestăriServicii care modifică în mod expres o anumită clauză cuprinsă în TenneniiStanăard.

Articolul!

i.x Prezentul Contractde Prestări Servicii (denumit în continuare „Contractul de Prestări Servicii”) are ca obiect fimuzarea de către Prestator, în schimbul onorariilor plătite de către ifcneficîarț a următoarelor servicii (dediimițe &i continuare „Servicii”);

i.ia țhestatpml va audîtn în conformitate cu Standardele Internaționale de AudU („ISA”) situațiile financiare ale fi^eficiaruluj, pentru Exercițiul financiar care se încheie lâ dâta de 3L12;201i9 întocmite în confoiiriitatc cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr, 18Q2/2014 cu modificările ulterioare .

Xsi,2 ISA impun ca Prestatorul să citească orice raport anual al Bc^jefîcișraliri sau alte documente care cuprind raportul șău ăddit sau fac referiri la acesta. Scopul acestei proceduri este de a stabili dacă există alte informații Quprihșe în aceste^^ ribcțțmepț$                                carp $l'^'-iMipâncâ^ite

în mod semnificativ cu informațiile prezentate în situațiile financiare.. In cazuj iii care Beneficiarul va decide să emită un astfel de document, Prestatorul va parcurge procedurile solicitate de ISA, pe baza unui act adițional la prezentul Contract.


 • 1.1.3 De asemenea, conform OMFP 1802/2014,. Prestatorul trebuie să raporteze asupra Raportului Administratorilor al Beneficiarul ui; emis împreună cu situațiile financiare anuale statutare. Prestatorul va raporta înir-un paragraf separat al Raportului de Audit asupra existenței oricărui aspect care să-i fi atras atenția și care să indice faptul că Raportul Administratorilor conține informații neconcordante în mod semnificativ cu situațiile financiare statutare. Prestatorul nu va audita Raportul Administratorilor Beneficiarului.

 • 1.1.4 ISA impun că Prestatorul trebuie să comunice în scris, la momentul oportun, către persoanele însărcinate cu guvemanța, deficiențele semnificative din controlul intern identificate pe parcursul auditului, precum și alte deficiențe din controlul intern care, potrivit raționamentului profesional al auditorului, sunt suficient de relevante pentru a atrage atenția conducerii.

 • 1.2 Orice modificare sau extindere a sferei de aplicabilitate a auditului care nu este reglementată de prezentul Contract de Prestări Servicii (de exemplu, întocmirea unui raport de audit asupra situațiilor financiare ale unei unități sau divizii a Beneficiarului) va face obiectul unor negocieri ulterioare între Părți- Orice modificare sau extindere a responsabilităților Prestatorului va fi convenită în scris. Exceptând cazurile în care se va conveni altfel, termenii si condițiile din prezentul Contract se vor aplica acestor lucrări suplimentare.

Articolul a DURATA CONTRACTULUI; PROGRAMUL SERVICIILOR

 • 2.1 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de către ambele Părți, Prestatorul va planifica și va efectua activitățile de audit de comun acord cu Beneficiarul și luând în considerare cerințele și capacitatea Beneficiarului de a furniza informațiile necesare, dar munca de teren va începe numai în momentul în care Beneficiarul confirmă că:

z.i.i au fost întocmite și însușite situațiile financiare asupra cărora Prestatorul trebuie să-și exprime opinia sa de audit,

2.1.2


2.1-3


conducerea Beneficiarului a revizuit situațiile financiare și este satisfăcută că acestea oferă o imagine fidelă, cu privire la toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare, rezultatului operațiunilor și fluxurilor de trezorcri^^0^1A/^> ale Beneficiarului,


situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu legislația aplicabili principiile contabile, și

 • 2.1.4 toate documentele justificative aferente situațiilor financiare supuse auditului au fost întocmite de către Beneficiar și revizuite de conducerea acestuia.

 • 2.2 Auditul va fi considerat încheiat pentru exercițiul financiar analizat în momentul transmiterii Raportului de Audit, dar nu mai ti tiu de data de 15,03.2020. După acceptarea/ recepția Raportului de Audit, Prestatorul nu va mai avea nicio responsabilitate directă în ceea ce privește situațiile financiare.


Articolul 3  ONORARIUL PRESTATORULUI#! PLATAACESTUIA

 • 3.1    Onorariul Prestatorului a fost calculat în foacțiedenumărul estimat de ore ce urmează a fi lucrate de personalul implicat în audit, de nivelul de pregătire și de responsabilitățile acestuia.

 • 3.2    în bâză celor de mai sus? Părțile convin să stabilească onorariul Prestatorului pentru serviciile prevăzute în prezentul contract, la 9.000 lei; Tariful nu include TVA.

 • 3.3    Plata de 50% din valoarea contractului se va face la semnarea acestuia si diferența de 50% după predarea Raportului de audit.

Articolul* DISPOZIȚII FINALE

 • 4.1 Toate notificările, corespondențele și comunicările îtt baza prezentului Contract se vor cfectua în scris, cu Confirmare de primire și vorfi trimise la următoarele adrese?

 • -  pentru Beneficiar ■: Grpsxi Crîstiiiela^ adresa; Calea Vitan, m. 242, sector 3, București,telefon: 0723.562.503,e~niail: grosu,crtitinela@its3,io siofficc@iti3.ro

 • -  pentru Prestator: RădulesCu Georgeta, adresa: str. 7 c.- > 1, nr. bl. , șc. J , ăp.f, sector i . București, telefon? 0741.765.695, email j radptcscu_getuta@yahoo.com;

Orice modificare a adreselor/ numerelor detelefon de mai sus va fi notificată în scris celeilalte părți în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la dată Ia care modificarea în cauză devine aplicabilă; în cazcontrar, Comunicările/notificările trimise Ia adresa/numănil de telefon inițiale vor fi opozabile părții care nu îndeplinește obligația menționată în termenul dc mai sus.

Comunicările verbale vor fi valabile numai dacă surit confirmate în scris.

Priu semnarea prezentului Contract de Prestări Senicnșia Termenilor Standard (care împreună formează „Contractul” dintre Părți), fiecare Parte, prin reprezentantul Său fe^al; declari ci a negociat, înțelege pș deplin și, conform art. 1203 din Codul civil, accepta fo mod expres toate prevederile acestui Contract și astfel încheie Contractul pi Scbpui de a dobândi drepturile și de a-și asuma obligațiile prevăzute Iii acesta, pe care le considecă echitabile.

4*3 Semnatarii Contractului declară că fiecare dintre et are dreptul și deplina c^acițate legală, de â încheia Contractul în mod valabil pentru și în numele entității reprezintă și de a. angaja legal respectiva entitate tară restricții în acest scop.


4-4 Prezentul Contract reprezintă întreaga voință a Părților, prevalează asupra oricăror alte înțelegeri, înscrisuri, documente pre-contractuale sau negocieri dintre Părți, anterioare semnării prezentului Contract și în legătură cu obiectul acestuia. Nu mai există alte elemente secundare/exteme aferente prezentului Contract sau înțelegere între Părți care să nu fie inclusă în acesta.

4.5 Prestatorul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe sîte-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului U.E.679/2016.

Prezentul Contract a fost întocmit astăzi .... original, câte un exemplar pentru fiecare Parte.

în 2 exemplare cu valoare de


Contractul, format din Contractul de Prestări Servicii și Termenii Standard anexați, a fost semnal astăzi..................în 2 exemplare cu valoare de original, câte un exemplar pentru

fiecare Parte, toate având putere egală.

PRESTATOR

Georgeta Rad ales cu
TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD PENTRU AUDIT

Termenii și Condițiile Standard pentru Audit, Contractul de Prestări Servicii și orice modificări la acesta, Ia care sunt anexați Termenii Standard (formând. împreună "Contractul"), după semnarea de ambele părți constituie totalitatea acordului / contractului între Beneficiar și Prestator, privind serviciile descrise în Contract


Articolul i   SERVICIILE

 • 1.1     Prestatorul va furniza Beneficiarului serviciile prevăzute in Con traci.

Articolul 2 DESCRIEREA AUDITULUI $1 OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • 2.1    Prestatorul are responsabilitatea. profesională de a raporta către Consiliul de Administrație dacă, în opinia sa, situațiile financiare oferă o Imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, asupra poziției financiare a Beneficiarului pentru exercițiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2019, în conformitate cu OMFP1802/2014 GJtaport de Audit”).

 • 2.2    Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și vor include acele teste asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a activelor și pasivelor pe care Prestatorul le consideră necesare. Prestatorul va analiza sistemele contabile și de control financiar intern astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și dacă Beneficiarul a păstrat evidențe contabile adecvate.

 • 2.3    Prestatorul va obține dovezile adecvate pe care le va considera suficiente pentru a-i permite să formuleze concluzii rezonabile. Natura și amploarea procedurilor sale vor varia în funcție de evaluarea proprie a sistemului contabil al Beneficiarului și, în cazul în care Prestatorul dorește să se bazeze pe acesta, în funcție de sistemul financiar de control intere. Legat de auditarea situațiilor financiare ale Beneficiarului, Prestatorul va solicita să i se pună din timp Ia dispoziție toate documentele sau declarațiile care vor fi emise împreună cu acestea.

 • 2.4    Prestatorul are responsabilitatea de a informa Beneficiarul în cazul în care identifică aspecte care nu sunt în concordanță cu situațiile financiare supuse auditului.

 • 2.5    Activitatea Prestatorului poate varia în funcție de constatările sale. în consecință, Prestatorul poate alterna ariile de interes și poate propune anumite aspecte pentru o analiza speciala, după cum impun circumstanțele specifice.

 • 2.6    Auditul include evaluarea estimărilor semnificative și a deciziilor conducerii pentru întocmirea situațiilor financiare și pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate circumstanțelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent și prezentate în mod adecvat Pentru a-și forma o opinie, Prestatorul va evalua, de asemenea, prezentarea generală a informațiilor din situațiile financiare.


Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va întocmi un raport al auditorului! care poate Include o opinie fără rezerve, cu rezerve, contrară, sau imposibilitatea exprimării unei opinii Da asemenea, Prestatorul poate ajunge la concluzia că nu este posibilă emiterea unui raport de audit. Dacă Prestatorul formulează o opinie cu rezerve sau contrară în raportul auditorului, sau exprimă imposibilitatea formării unei opinii de audit ori nu emite un raport de audit, aceasta nu înseamnă că Prestatorul nu și-a îndeplinit obligațiile de auditor. în cazul unei opinii cu rezerve, contrară sau al imposibilității de exprimare a opiniei ori al neprezentării raportului de audit, Prestatorul este îndreptățit să primească onorariul integral și rambursarea cheltuielilor, așa cum este prevăzut în Articolul 3 al Contractului de Prestări Servicii.

 • 2.8    Un audit nu este neapărat conceput să identifice deficiențele semnificative ale sistemului financiar de control intern al Beneficiarului. Cu toate acestea, Prestatorul va raporta în scria conducerii Beneficiarului, în urma finalizării procedurilor de audit, asupra acelor deficiențe semnificative din sistemele contabile și de control intern ale Beneficiarului, sau asupra altor probleme legate de activitatea acestuia din urmă care i-au atras atenția în cursul normal al activității de audit Și care, în opinia Prestatorului, necesită atenția conducerii.

 • 2.9    Niciun raport șau alt material întocmit de Prestator nu poate fi pus Ia dispoziția vreunui terțe părți, în tot sau în parte, tară acordul prealabil scris al Prestatorului Acest acord se poate acorda necondiționat, condiționat, ori se poate refuza după cum decide Prestatorul, în temeiul prevederilor legale în materie; In orice situație, Părțile convin in mod expres că respectivele rapoarte / materiale sunt întocmite fȘtă a avea tu vedere interesul nimănui altcuiva decât al Beneficiarului și ca Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere de orice natură față de nicio altă parte.

 • 2.10   Analiza sistemelor contabile și de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai iii măsura necesară pentru a exprima o opinie cu privire Ia situațiile financiare ale Beneficiarului, prin urmare comentariile Prestatorului eu privire ta aceste sisteme nu pot identifica toate îmbunătățirile care ar putea fi sugerate în urma unei a Balize speciale amănunțite.

 • 2.11   Rapoartele de audit și rapoartele menționate în prezentul Articol 2 vor fi întocmite în limba română.

  2.12


  Prestatorul poate utiliza serviciile consultanților săi, sau ale altor firme de audit sau ale consultanților acestora, în situația în care acest lucru este considerat necesar de Prestator.                                                                                     '              '


  Articolul 3 UTILIZAREA OPINIEI DE AUDIT / RAPORTULUI DE AUDIT


  3.1 Raportul de audit al Prestatorului este realizat pentru a fi utilizat în mod exclusiv de către cei


  cărora ii se adresează. Auditul nu va fi planificat sau efectuat prin prisma faptului că vreun  terț s-ar putea baza pe raportul de audit, și nici cu referire la o anumită tranzacție. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea de nici un fel față de niciun terț căruia i s-ar pune la dispoziție sau care ar intra în posesia opiniei de audit/raportalui de audit (sau a oricăror informații cuprinse în acestea). Prin urmare, posibile elemente de interes pentru terți nu vor fi abordate în mod expres și pot exista demente pe care un terț le-ar evalua în mod diferit, posibil în legătură cu anumite tranzacții. Conducerea Beneficiarului poate dori să includă opinia de


audit și situațiile financiare în cadrul unei oferte de instrumente de capital sau de obligațiuni. Conducerea Beneficiarului este de acord ca opinia de audit a Prestatorului,, și orice referire la aceasta, să nu fie indusă într-un astfel de document fără acordul prealabil scris al Prestatorului* Orice acord cu privire la prestarea de lucrări aferente unei oferte, inclusiv un acord pentru a oferi o astfel de permisiune, va constitui o misiune separată și va face obiectul unui contract separat

 • 3.2    Documentele întocmite de către Beneficiar în vederea publicării, inclusiv pentru a fi postate pe site-uri, și care fac referire la Prestator sau care conțin situațiile financiare auditate sau extrase din acestea, inclusiv traduceri, nu vor 5 publicate fără consimțământul prealabil expres al Prestatorului. Acest consimțământ poate fi acordat de Prestator după revizuirea întregului material relevant ce va fi publicat, pentru conformitatea cu situațiile financiare auditate, și după ce au fost efectuate toate modificările recomandate.

 • 3.3    După obținerea aprobării din partea Prestatorului, Beneficiarei poate publica, dezvălui sau pune la dispoziția terților, potrivit acestui acord, documentele/rapoartele/opiniile întocmite de Prestator doar integral și în forma primită de la Prestator. Beneficiarul se obligă în mod expres ca, exceptând cazurile în care legea prevede altfel sau Prestatorul îi permite m scris altfel, orice publicare, dezvăluire sau transmitere către terți a rapoartelor/opiniilor Întocmite de Prestator în baza prezentului Contract să prevadă expres faptul că mciun terț nu se va putea baza pe raportul/opinia Prestatorului, acestea fiind adresate exclusiv entităților/persoanelor menționate expres în documentele respective. Obligațiile Beneficiarului din prezentul Ari’""1


3 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului.

Articolul 4 ONORARIUL PRESTATORULUI ȘI PLATA ACESTUIA

 • 4.1    Beneficiarul va plăti Prestatorului onorariul stabilit în Contract Onorariul nu includ^ cheltuielile ocazionate de deplasarea echipei de audit, cu excepția situațiilor în care Contractul* prevede altfel. Beneficiarul este de acord să plătească Prestatorului cheltuielile înregistrate în mod rezonabil în legătură cu Serviciile. Onorariul nu include TVA.

 • 4.2    Onorariu] presupune accesul deplin la informațiile solicitate și cooperarea deplină din partea conducerii șî personalului Beneficiarului, existența unor evidențe contabile corespunzătoare, precum și deplina disponibilitate a conducerii Beneficiarului de a răspunde în mod prompt și detaliat cererilor de prezentare de informații solicitate, necesare pentru finalizarea audftuhu în termenul stabilit.

 • 4.3    Dacă în timpul desfășurării activității de audit se constată că ipotezele luate în calcul la stabilirea onorariului nu mai sunt valabile, Prestatorul va informa imediat Beneficiarul și se va conveni o ajustare corespunzătoare a onorariului. Această ajustare se va realiza în funcție de timpul suplimentar necesar pentru prestarea serviciilor, la rate orare echivalente cu cele folosite la calculul onorariului inițial. De exemplu, în cazul în care conducerea și/sau personalul Beneficiarului nu dau curs solicitărilor Prestatorului în mod corespunzător, sau au loc evenimente neobișnuite, cum ar fi o întârziere importantă iii furnizarea informațiilor, acces limitat la conducerea și/sau personalul Beneficiarului sau dificultăți în obținerea unor documente necesare activității de audit, Prestatorul va discuta imediat cu Beneficiarul


consecințele în ceea ce privește termenul de prestare a serviciilor și onorariul Prevederile art

 • 5.3 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

 • 4.4 Orice activități efectuate de Prestator Ia solicitarea Beneficiarului, legate de alte obiective, care nu sunt prevăzute în Contract, vor fi plătite de Beneficiar conform tarifelor obișnuite ale Prestatorului, în funcție de funcția și experiența personalului implicat Termenii de referință specifici, precum și onorariul pentru aceste activități vor fi convenite în prealabil în scris.


 • 4.5    Termenul de prescripție pentru obligațiile de plată aferente sumelor factu rate de Prestator estșZQ^AAA/^

de 5 ani de la data Ia care acestea devin scadente.

Articolul 5 OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiile financiare pentru exercițiul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2019 în conformitate cu OMFP 1802/2014- Această responsabilitate cuprinde: proiectarea,

implementarea șî menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate și realizarea de estimări contabile credibile în circumstanțele date. Auditul situațiilor financiare nu exonerează Conducerea de această responsabilitate. Conducerea este dc asemenea responsabilă pentru punerea la dispoziția Prestatorului, în forma și la termenul solicitate, a tuturor evidențelor contabile ale Beneficiarului, a tuturor celorlalte evidențe relevante, inclusiv procesele verbale și respectiv hotărârile luate în cadrul tuturor aduuărilor/ședințelor conducerii și ale asociaților/acționarilor Beneficiarului, precum și informațiile și explicațiile pe care Prestatorul le consideră necesare în vederea îndeplinirii îndatoririlor sale de auditor.

 • 5.2 Informațiile folosite de conducerea Beneficiarului la întocmirea situațiilor financiare vor include în mod invariabil fapte sau aprecieri care nu sunt evidențiate în contabilitate. Ca parte a procedurilor obișnuite de audit ale Prestatorului, se va solicita conducerii Beneficiarului să confirme în scris acele fapte sau aprecieri, precum și orice alte declarații verbale pe care Prestatorul le primește dc la conducere pe parcursul unditului privind aspecte care au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare. De asemenea, Prestatorul va solicita confirmarea în scris de către conducerea Beneficiarului a faptului că toate informațiile importante și relevante au fost aduse la cunoștința sa. Beneficiarul se obliga sa răspundă, în mod corect și în forma și termenul solicitate, tuturor cererilor Prestatorului potrivit prezentului paragraf.

5-3 Beneficiarul este răspunzător pentru protejarea bunurilor sale, pentru menținerea unor controale interne adecvate și pentru prevenirea și detectarea deturnărilor de fonduri, a fraudelor și neregulilor, a erorilor și a nerespectării legislației și reglementărilor. Prestatorul va depune diligente pentru a-și planifica auditul astfel încât să poată detecta, în mod rezonabil, denaturările semnificative in situațiile financiare sau evidențele contabile (inclusiv orice denaturări semnificative rezultate din deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și nerespectarea legislației și reglementărilor), dar nu se poate considera că examinarea sa va putea detecta toate aceste denaturări semnificative sau fraude, erori sau cazuri de nerespectare a legislației și reglementărilor. în cazul în care, în examinarea sa, Prestatorul va descoperi deturnări de fonduri, fraude și nereguli, erori și cazuri de nerespectare a


reglementărilor aplicabile, le va raporta Beneficiarului. Dacă astfel de aspecte vor fi identificate, poate fi de asemenea necesară și raportarea externă a acestora în conformitate cu cerințe legislative în vigoare în prezent.

5'4

5-5

5-6

5-7

5-8

5<9

5.10

5-11


Conducerea Beneficiarului este responsabilă pentru a se asigura că Beneficiarul respectă pe deplin legislația fiscală din România in ceea ce privește întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale la termenele legale, precum și în ceea ce privește plata la scadență a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Obiectivul examinării de către Prestator a situației fiscale a Beneficiarului în cadrul auditului este de a obține elemente probante că sumele legate de soldurile conturilor fiscale înregistrate în situațiile financiare ale Beneficiarului nu sunt denaturate în mod semnificativ în relație cu situațiile financiare luate în ansamblu. Scopul Serviciilor prestate nu este de a descoperi toate erorile sau omisiunile care pot exista în poziția fiscală a Beneficiarului, în general, sau pe anumite tipuri de impozit, în particular.

Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate de orice natură în legătură cu orice consecință care ar putea rezulta din nerespectarea de către Beneficiar a reglementărilor fiscale caro (indiferent dacă sunt sau nu evidențiate de activitatea Prestatorului) în opinia sa nu afectează prezentarea generală fidelă a situațiilor financiare.

Beneficiarul se obligă să plătească în mod corect și la timp onorariul și sumele facturate de Prestator în baza Contractului.

Pentru ea Prestatorul să își poată desfășura activitatea în mod eficient și corespunzător și să își poată îndeplini Ia timp obligațiile, Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziția Prestatorului toate documentele și informațiile relevante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului. în acest sens, Beneficiarul se obligă să pnnă la dispoziția Prestatorului, după cum ii este cerut de acesta, toate documentele sale contabile, analizele și documentația aferente conturilor și tranzacțiilor selectate, și orice alte documente sau acte ale Beneficiarului, incluzând toate procesele verbale și hotărârile tuturor Adunărilor Generale ale Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, precum și informațiile și explicațiile necesare pentru realizarea obiectului prezentului Contract.

Beneficiarul se obligă să permită în timp util accesul Prestatorului la toate documentele sau declarațiile care însoțesc situațiile financiare.

Beneficiarul se obligă să asigure disponibilitatea personalului său pentru a asista Prestatorul în furnizarea serviciilor, să se asigure că personalul cheie, inclusiv contabilul șef și directorul Jzz'O MXa\ financiar, sunt disponibili pe parcursul auditului, și să asigure Prestatorului acces nelimitat persoanele din cadrul organizației Beneficiarului de la care Prestatorul consideră necesar obțină dovezi de audit.


Pentru îndeplinirea îndatoririlor sale, Prestatorului i se vor pune la dispoziție de că Beneficiar spații adecvate de lucra, cu acces Ia internet, la sediul Beneficiarului.

Beneficiarul se obligă să respecte programul de lucru și calendarul ședințelor care vor fi convenite împreună cu angajații Prestatorului. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor părți.


5*ia   Beneficiarul înțelegeșî acceptă faptul că posibilitatea Prestatorului de a furniza serviciile și de

a-și îndeplini obligațiile contractuale în mod corect și la timp depinde în mod esențial de modul în care Beneficiarul își execută propriile obligații contractuale. In acest sens, Beneficiarul este de acord că obligațiile pe care și Ie asumă în Articolele s și 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat, precum și cele prevăzute Ia Articolele 2, 3,4, 5 și 7 din prezentul și îndeplinirea la timp și în mod corespunzător a acestora sunt importante pentru scopul prezentului Contract și au, deci, un caracter esențial/senmificativ (Obligații semnificative).

5.13 Beneficiarul înțelege Și acceptă că, în cazul în care încalcă oricare dintre Obligațiile semnificative prin neîndeplînire, îndeplinire cu întârziere sau necorespunzMtoare, Prestatorul va putea întârzia sau suspenda, integral sau parțial, executarea obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract, în urma unei simple notificări către Beneficiar; intr-un astfel de caz. Prestatorul va avea dreptul la o majorare a onorariului pentru munca suplimentara efectuata ca rezultat al acestor încălcări și va putea relua executarea obligațiilor sale după îndeplinirea corespunzătoare de către Beneficiar a obligației respective sau după înlăturarea de către Beneficiar a cauzei respectivei întârzieri sau suspendări, în orice cai după ce Prestatorul Va dispune de resursele necesare în acest scop. De asemenea, prevederile Articolului 13 de mai jos se vor aplica în mod corespunzător.

5-14


6.1


6.2


Simpla expirare a termenului pentru îndeplinirea oricăror obligații de plată asumate în prezentai Contract va reprezenta punerea Beneficiarului de drept în întârziere, fărănicio altăz^fcĂ A formalitate.


Articolul 6 LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI


Asemenea multor organizații de profil, practica standard a Prestatorului este de a introduce contractele sale o clauză de limitare a răspunderii civile. Prestatorul va depune toate diligențele pentru a răspunde așteptărilor Beneficiarului. Cu toate acestea, prin derogare de la orice dispoziție contrară din prezentul Contract, Beneficiarul înțelege și acceptă că, în măsura maximă permisă de lege, în niciun caz răspunderea totală (rezultând din toate cererile și pretențiile de orice tip, acțiunile și procedurile de orice fel etej a Prestatorului, a partenerilor sau angajaților săi, sau a subcontractanților săi, indiferent dacă aceasta este de natură contractuală sau de altă natură, In. legătură cu prezentul Contract (sau orice modificare sau completare a acestuia), nu poate depăși contravaloarea onorariului dc aud ÎL stabilit în Contract Beneficiarul, prin semnarea prezentului Contract, acceptă în mod expres faptul că prezentul paragraf stabilește limita absolută a răspunderii Prestatorului conform Contractului săU în legătură cu acesta, și că orice altă răspundere este in mod expres exclusă. în particular, dar nelimitativ, este exclusă răspunderea pentru mărirea costurilor sau cheltuielilor, nerealizarea de profit, pierderile indirecte inclusiv, nelimitativ, pierderile economice sau nerealizarea economiilor sau beneficiilor planificate.

în niciun caz Prestatorul nu va răspunde în nici un fel pentru nicio pierdere, daună, cost, prejudiciu sau cheltuieli de orice natură rezultând în orice fel din, ori în legătură cu acte de neglijență sau omisiune, fraudă, ori declarații neadevărate sau eronate sau conduită ilegală deliberată ale Beneficiarului, sau ale conducerii acestuia sau ale oricărei alte entități afiliate. Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru integritatea și legalitatea, precumri pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor și documentelor primite de Prestator de la Beneficiar sau în numele acestuia din urmă, întrucât Prestatorul nu va efectua nicio verificare/analiză a acestora ce depășește sfera serviciilor de audit.

 • 6.3 Activitatea desfășurată de Prestator pentru întocmirea rapoartelor descrise mai sus va include testarea unor eșantioane ale tranzacțiilor și soldurilor semnificative. Semnificativ înseamnă “un eveniment sau o tranzacție care ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor”. Prin urmare, este pasibil ca testarea să nu identifice toate erorile existente în evidențele contabile ale Beneficiarului Beneficiarul acceptă că responsabilitatea pentru orice impozit, taxă sau alte penalizări rezultând din astfel de erori îi revine lui și nu Prestatorului.

 • 6.4 Părțile sunt de acord că onorariul pentru Serviciile prestate în baza prezentului Contract au fost stabilite și reflectă limitările convenite în. prezentul Articol 6.

 • 6.5 Orice opinii sau rapoarte exprimate verbal sau în variantă de lucru sau preliminară pe care Prestatorul le-ar putea furniza nu constituie opinii sau concluzii definitive. Prestatorul va fi răspunzător față de Beneficiar exclusiv în ceea ce privește varianta finală a raportului de audit care conține opinia și concluzia echipei de audit și pentru nicio altă variantă (intermediară, variantă de lucru, preliminară etc.).

 • 6.6 Ambele părți sunt de acord că nicio acțiune a Beneficiarului, a organismelor sale de supraveghere sau a acționarilor săi, dacă este cazul, care rezultă din ncexccutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a acestui Contract nu va fi înaintată in mod direct împotriva angajaților, partenerilor, reprezentanților legali sau ai organismelor de supraveghere ale Prestatorului, înainte de a informa, în prealabil, Prestatorul.

  6.7


Prevederile Articolului 6 vor rămâne in vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.


Articolul 7 ALTE OBLIGAȚII


După emiterea raportului de audit, Prestatorul nu mai am nicio responsabilitate directă cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul financiar 01,01.2019-31.12.2019, Beneficiarul îl va informa pe Prestator în legătură cu orice eveniment semnificativ care are loc între data

raportului Prestatorului și data publicării situațiilor financiare și care poate afecta situațiile financiare, Prestatorul urmând să aplice prevederile Standardelor Internaționale de Audit (ISA) aplicabile.

 • 7.3 în baza acestui Contract, din motive care țin de respectarea principiilor de independență a auditorului. Beneficiarul se obligă ca, pe o perioadă de un an de la data Raportului de Audit să nu facă nicio ofertă de angajare și să nu încheie niciun contract ca nici un angajat actual sau un fost angajat sau suboantractant al Prestatorului care a participat la auditul situațiilor financiare ale Beneficiarului, iară a avea acordul scris prealabil al Prestatorului în cazul încălcării acestei obligații, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului cu titlu de penalitate pentru nerespectarea obligației menționate o sumă egală cu costul/sumele totale plătite de către Prestator, direct sau indirect, în legătură cu contractul dintre Prestator și persoana respectivă în ultimii doi ani în care contractul a fost în vigoare. încetarea pentru orice motiv a Contractului nu va afecta valabilitatea prevederilor prezentului art. 7, care vor continua sa rămână în vigoare.

  •?


Articolul 8 ALTE SERVICII

 • 8.1    Serviciile legate de consultanța fiscală nu foc parte din sfera de aplicabilitate a Contractului.

 • 8.2    Asistența li întocmirea situațiilor financiare nu face parte din misiunea de audit, dar Prestatorul va discuta cu reprezentanții Beneficiarul principiile contabile aplicate de Beneficiar, în special îtt zonele problematice, iar Prestatorul poate sugera ajustări pe care Beneficiarul să le aibă în vedere.


Articolul 9 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • 9.1    Prestatorul poate crea programe informatice, inclusiv foi de calcul, documente, baze de date și alte instrumente pe suport electronic pentru a-i fi de folos în cadrul proiectului său. în unele cazuri aceste instrumente pot fi oferite Beneficiarului la cerere. Deoarece aceste programe sunt create de Prestator în special pentru propriile scopuri și fibră a avea în vedere un scop anume în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar, .ele se pot pune la dispoziție „ca atare" numai pentru uzul Beneficiarului și nu trebuie distribuite sau făcute cunoscute nidunui terț, în plus. Prestatorul nu oferă nicio garanție sau declarație care ar confirma faptul că programele informatice sunt suficiente sau adecvate vreunui scop în care ar putea fi utilizate de către Beneficiar, Orice program informatic creat special pentru uzul Beneficiarului va face obiectul unui contract separat.

 • 9.2    Documentele de lucru și dosarele prezentului angajament create de Prestator în timpul auditului, indusîv documentele sau dosarele pe suport electronic, sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului.

 • 9.3    Drepturile de proprietate intelectuală asupra rapoartelor și materialelor întocmite în baza prezentului Contract se nasc și rămân în patrimoniul Prestatorului, chiar și după achitarea onorariilor prevăzute la Articolul 3 din Contractul de Prestări Servicii anexat.

9-4 Prevederile Articolului 9 vor rămâne în vigoare pe durata nelimitată după încetarea Contractului din orice motiv.

Articolul 10 CONFIDENȚIALITATE; INDEPENDENȚĂ; SERVICII PRESTATE ÎN BENEFICIUL ALTOR CLIENȚI

 • 10.1 Prestatorul se asigura ca toți angajații săi vor respecta cu strictețe Codul etic al profesioniștilor contabili. Prin urmare, atât Prestatorul cât și angajații săi vor trata ca strict confidențiale toate informațiile obținute pe parcursul îndeplinirii obligațiilor lor profesionale. Această claussă de confidențialitate va continua să producă efecte pe. timp nelimitat de la încetarea prezentului

Contract.

 • 10.2   în baza relației contractuale cu Beneficiarul, inclusiv a oricărei prevederi din prezentul Contract, Prestatorului nu i se va interzice să presteze servicii in beneficiul altor clienți și nu va fi restricționat în acest sens. Procedurile standard de control intern, ale Prestatorului Sunt menite să asigure păstrarea confidențialității informațiilor comunicate acestuia în timpul angajamentului. Prestatorul a discutat cu Beneficiarul aceste proceduri șl Beneficiarul este de acord, că procedurile sunt suficiente și adecvate acestui Contract.

 • 10.3   Obligațiile de confidențialitate nu se vor aplica informațiilor care: (i) sunt cunoscute în mod legal de către Prestator înainte să-i fi fost prezentate de către Beneficiar; (ii) sunt aduse la cunoștința oricărei alte persoane sau entități de către Beneficiar, fără nici o restricție; (iii) sunt produse independent de către Prestator fără a Utiliza sau a se baza pe informații confidențiale; (iv) sunt sau devin publice, fără a încălca obligația de confidențialitate; sau (v) pot fi obținute în mod legal de Prestator de la orice terț.

 • 10.4   Divulgarea oricăror informații colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract va fi de asemenea posibilă și în următoarele cazuri:

W.4.1 Prestatorul poate comunica informații colectate pe parcursul prestării Serviciilor conform prezentului Contract, atunci când sunt necesare, consultanților și furnizorilor de servicii implicați în furnizarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract,

 • 10.4.2 Datorită cerințelor legate de reglementare, managementul riscurilor și de verificările calității serviciilor la nivel intern, Prestatorul poate divulga informații colectate pe durata prestării Serviciilor ce fee obiectul prezentului Contract conform prevederilo;' legale și a Codului etic al Profesioniștilor Contabili, emis de IESBA.


  10.5


Prestatorul va lua masuri rezonabile în vederea protejării confidențialității infonnațiilor^^ colectate pe parcursul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract șt a informării tuturor persoanelor care primesc aceste informații asupra caracterului lor confidențial.

to.6 [ Cu excepția cazului în care o Firmă din cadrul rețelei Prestatorului este contractată direct de Beneficiar sau de o entitate din cadrul grupului acestuia în vederea furnizării oricăruia dintre Serviciile care fac obiectul prezentului Contract, furnizarea de servicii rămâne responsabilitatea exclusiv a Prestatorului. Prin urmare, orice alta firmă din cadrul rețelei Prestatorului care colaborează cu Beneficiarul pe parcursul furnizării Serviciilor acționează în numele Prestatorului. ]

 • 10.7 în măsura în care relațiile dintre părți implică și transmiterea de către Beneficiar a unor informații deținute de/sau în legătură cu entități afiliate, sau implică prezentarea de către entitățile afiliate a unor informații direct către Prestator, Beneficiarul autorizează transmiterea și transmiterea informațiilor conform celor prevăzute în prezentul Articol 10 și confirmă faptul că Beneficiarul are dreptul de a acționa în acest sens.

 • 10.8 ^Exceptând cazurile în care aceste informații sunt identificate în mod expres ca fiind confidențiale, Prestatorul poate menționa ciienților săi sau potențialilor clienți efectuarea serviciilor furnizate Beneficiarului, ea dovadă a experienței sale profesionale. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul arc dreptul de a utiliza denumirea și logo-ul Beneficiarului în prezentarea experienței sale profesionale.

 • 10.9 Serviciile se Încadrează în categoria reglementată de legislația în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării hanilor și a finanțării actelor de terorism. în cazul în caic, în decursul furnizării Serviciilor, partenerii sau personalul Prestatorului suspectează implicarea oricui in

spălarea de bani sau finanțarea terorismului. Prestatorul are obligația să raporteze aceste suspiciuni Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Spălarea de bani cuprinde o gamă largă de acte și fapte în legătura cu câștiguri obținute din activități de natură

penală. Obligația de a raporta există indiferent dacă suspiciunile sunt asupra unor acte îjz5Tț5ÎAAsX fapte ale unui client sau ale unui terț’ și indiferent dc locul de desfășurare al acestora.Articolul 11 PROTECȚIA DATELOR

11.1


Beneficiarul este de acord că Prestatorul poate colecta, stoca, dezvălui și transfera la nivS^^bnEȘYo internațional date cu caracter personal referitoare la angajații, reprezentanții, contractanții,

diențil Beneficiarului, precum și la alte persoane, in scopul prestării adecvate de Servicii și în scopurile descrise referitor Ia dezvăluirea de informații, astfel cum sunt prevăzute în Art.10.

ti-2 Părțile convin sa respecte normele si obligațiile impuse de dispozițiile in vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

 • 11.3    Părțile «unt conștiente de faptul ca normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplica oricărui operator de date sau împuternicit situat in Uniunea Europeana si oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau care le furnizează serviciu

 • 11.4   Prin urmare, Părțile confirma respectarea deplina a următoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

 • • informarea in caz de breșa de date a tuturor destinatarilor relevanți, intr-un interval maxim de 72 ore;

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • 11.5    Părțile pot utiliza datele personale ale. semnatarilor in limita contractului pe care il au încheiat, acesta fiind baza legala a prelucrării orice prelucrare suplimentara sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, încheiat intre Parii. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizării obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate intre Parii nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe parii neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin aceasta clauza:

 • • vor împiedica persoanele neautorizate sa obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

 • • vor preveni utilizarea fora autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

 • • se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze titi sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizație in cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;


« se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fata autorizație iii timpul transmiterii electronice sau transportului si ca e$te posibil sa verifice si sa stabilească către care organisme se dorește sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • • se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor,

 • • se vor asigura ca, in cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul încheiat intre Parti;

 • • se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala se vor asigura ca d alele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

 • 11,6 în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar Prestatorului în legătură eu Serviciile, Beneficiarul confirmă că procesarea acestor date în conformitate cu clauzele prezentului Contract nu va cauza încălcarea vreunei reglementari referitoare la protecția datelor cu caracter personal de către Prestator,

Articolul ia MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 12.1 Contractul poate fi modificat mimai în baza unui act adițional semnat de ambele Părți

contractante.


Articolul 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 13.1   Contractul încetează în următoarele cazuri:

 • 13.1.1 Prin acordul scris al ambelor Părți;

13-1.2 Prin denunțarea unilaterală, la inițiativa fie a Beneficiarului, fie a Prestatorului, în orice moment, cu un preaviz de minimum 30 zile calendaristică anterior datei la care intră în vigoare încetarea Contractului, fără obligația invocării vreunui motiv /explicații de către partea care inițiază denunțarea; intr-un astfel de caz, prezentul Contract va înceta automat, la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice menționate mai sus. într-un astfel dc caz, partea care notifica încetarea Contractului nu va avea nicîo obligație față de partea cealaltă în ceea ce privește încetarea Contractului în acest mod;

 • 13.1.3 Prin îndeplinirea obiectului Contractului.

13'1-4 Prestatorul are dreptul de a rezilia prezentul Contract în situații care includ, netimitattv, următoarele:

 • a.  Beneficiarul îi furnizează Prestatorului informa ții care nu sunt credibile în scopul

audituhri;

 • b.  Beneficiarul împiedica Prestatorul să efectueze procedurile necesare de audit;

 • c.  Beneficiarul nu acordă Prestatorului asistența necesară pentru furnizarea Serviciilor ți prevăzută In prezentul Contract, sau

 • d.  Beneficiarul nu îndeplinește, sau nu îndeplinește la timp și/sau în mod corespunzător

oricare dintre Obligațiile semnificative asumate în acest Contract.

în oricare dintre cazurile menționate mai sus la literele a) pana la d), daca Beneficiarul nu remediază sau îndepărtează respectiva încălcare/neexecutare a obligației în cauza, în cazul în care acesta poate fi coreetată/retnediata, intr-un termen rezonabil notificat de către Prestator, acesta din urmă are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract conform articolului 1552 din Codul Civil* în baza unei simple notificări de reziliere a contractului („Notificare de Reziliere’*} trimise Beneficiarului. Intr-Un astfel de caz, rozii ferea Contractului sc va produce „de plia drept”, fără necesitatea vreunei formalități suplimentare sau a intervenției instanței, la primirea de către Beneficiar a Notificării de Reziliere menționate mai sus.

 • 13.1.5 Daca evenimentul de foiță majoră depășește 120 de zile sau în alte cazuri expres prevăzute de legea română pentru încetarea contractului.

 • 13.1.6 Beneficiarul cât și Prestatorul au obligația să informeze organismul de supraveghere publica (Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile) conform prevederilor OUG nr.90/2008 în legătură cu demiterea sau demisia intervenită pe durata mandatului de audit.

 • 13.2 în toate cazurile, dacă legea nu prevede altfel, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului Onorariul, calculat proporțional pentru serviciile prestare până iu momentul încetării prezentului Contract.

13-3   Prevederile Articolului 13 nu vor afecta sau limita în nici un mod drepturile Prestatorului de a

obține despăgubirile/compensațiile la care are dreptul conform prevederilor legale sau prezentului Contract

13.4   Prevederile Articolului 13 nu var afecta clauzele contractuale care sunt menite ori convenite de

Părți prin prezentul să rămână în vigoare și după încetarea prezentului.

Articolul 14 FORȚA MAJORĂ ȘL CAZURILE FORTUITE

144 Cazul fortuit exonerează Partea afectată de acestea de obligațiile și răspunderea asumate prin prezenta, cu condiția notificării valabile a celeilalte Părți și a furnizării de dovezi corespunzătoare în acest sens. Evenimentele de forță majoră declarate valabil de către autoritățile competente de asemenea exonerează Partea afectată de acestea de răspundere pi întreaga durată a acestora.


Articolul 15 COMUNICAREA PE SUPORT ELECTRONIC

 • 13.1 Pe parcursul prestării Serviciilor, părțile pot dori să comunice pe cale electronică folosi adresele de e-mail menționate in Contractul de servicii. Cu toate acestea, transmiterea ae informații pe cale electronică nu poate fi garantată a fi sigură sau lipsită de erori, iar aceste informații pot fi interceptate, alterate, pierdute, distruse, furate, pot ajunge la destinatar cu întârziere sau pot să fie altfel afectate în mod negativ, incomplete sau nesigupo-pentru a fi utilizate. în acest sens, fiecare Parte convine să utilizeze proceduri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a efectua verificări în legătură cu cei mai cunoscuți viruși la acel moment, precum și pentru a verifica integritatea acestor date înainte de a transmite informații pe calc electronica celeilalte părți. Cu toate acestea, fiecare parte este de acord că aceste proceduri nu pot garanta că aceste comunicări vor fi lipsite de viruși informatici. Este responsabilitate® părții care primește informații pe cale electronica de ia cealaltă să efectueze o verificare a atașamentelor pentru detectarea virușilor înainte de a accesa orice document în format electronic, indiferent de suportul pe care este primit.

Articolul 16 LEGEA CONTRACTULUI, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 16.1   Prezentul Contract este guvernat de legea română,

 • 16.2   Părțile convin prin prezentul ca orice neînțelegere în legătură cu valabilitatea, încheierea, interpretarea, executarea și/sau încetarea prezentului Contract să fie soluționată pe eale amiabilă, conform reglementărilor românești aplicabile. Dacă neînțelegerile intervenite între părți nu se pot soluționa pe cale amiabilă în maximum 30 de zile de la data apariției acestora, litigiile dintre părți vor fi soluționate de instanțele competente din București.

Articolul 17 ALTE DISPOZIȚII

 • 17.1     Titlurile articolelor din cadrul Contractului de Prestări Servicii și al prezențilcr Termeni Standard sunt incluse numai pentru a facilita referirile la articole, și nu fac parte din Contract, nici nu afectează sensul interpretării condițiilor și clauzelor contractuale.

 • 17.2     Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract va fi declarată ilegală, nulă sau neaplîcabilă conform prevederilor legislative în vigoare, aceasta nu va afecta legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ala prezentului Contract Părțile convin ca orice astfel de prevedere să fie înlocuită cu o clauză al cărei conținut să păstreze pe cât posibil sensul prevederii inițiale. Prin semnare, fiecare dintre Părți iși asumă riscul înțelegerii greșite a oricărei clauze a Contractului.

 • 17.3    Articolul 17.3 este ultimul articol al prezenților Termeni Standard.

  PRESTATOR


  Georgeta Radulescu

  ('

  Auditor Financiar n


  BENEFICIAR

  Internet șl


  Cristiiif

  Pr  Director General
  TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarflip1imarte3.roCalea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2019 la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 59/16.02.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat contractarea de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, serviciilor de audit financiar a activității anuale a acestora.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice "entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice", în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Pentru entitățile mijlocii și mari, respectiv entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

 • b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893,906 euro);

 • c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Astfel, ținând seama de prevederile art. 47 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților, prin adresa nr. 825/03.04.2020, înregistrată cu nr. 323605/CP/03.04.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL solicită desemnarea ca auditor statutar a PFA Georgeta Rădulescu, anexând în acest sens Contractul nr. 43/15.01.2020 având ca obiect servicii de audit, cu o valoare de 9000 lei fără TVA.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.324295/06.04.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl


aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAILguvemantororporat1va@prim3ne3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector 3,032158, București

Nr. 324295/06.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203”, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice "entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice”, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la acest ordin.

Cerințele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale sunt reglementate la pct. II - A din Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 3781/2019, diferențiate, în funcție de tipul entității: pct. 2.1. - microîntreprindcrile pct. 2.2. - entitățile mici pct. 2.3. - entitățile mijlocii și mari La pct. 2.6., pentru entitățile mijlocii și mari se instituie obligația ca situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 să facă obiectul auditului statutar.

Prin urmare, având în vedere:

 • - Ordinul MFP nr. 3781/2019 - ID-pct.3.1. - alin. (1) lit.a) - termenul pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv 29 mai 2020; - Situațiile financiare anuale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice numai după aprobarea acestora de către adunarea generală a asociaților;

 • - Art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 - Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • - Art. 47 din OUG nr. 109/2011 - auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de minimum 3 ani, contractarea serviciilor auditorului statutar de către întreprinderea publică urmând să se realizeze cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016;

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL se încadrează în prevederile legale și se supune auditului statutar, motiv pentru care, prin adresa nr. 825/03.04.2020 înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 323605/03.04.2020, societatea în cauză, solicită numirea PFA Georgeta Rădulescu ca auditor statutar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019.

Pentru a duce la îndeplinire HCLS 3 nr. 59 din 16.02.2018, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a încheiat cu PFA Georgeta Rădulescu contractul nr. 43/15.01.2020 având ca obiect servicii de audit, cu o valoare de 9000 lei fără TVA, contract care va înceta odată cu depunerea raportului de audit de către prestator.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă,


INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3


INTERNET & TEHNOLOGIE S3

CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 Td. 0310 699 145, Web: office@rts3.ro, uiujULi.its3.ro Colea Vitan, nr. 242, camerele 1,2, 6, Sect. 3, București

Nr. 825/03.04.2020


RĂSPUNS

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.—^âlaâ?

„„ Ob^,jpjo


CăîEfi: CABINET PRIMAR SECTOR 3

SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL în atenția; domnului Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primar domnului Mlhai NIȚU, Președinte CA al societății SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Etfadnd: adresa nr. 322085/02.04.2020


Stimați domni,

în acord cu prevederile HCLS3 nr. 59/ 16.02.2018, în data de 31.032020, a fost înaintat către Cabinet Primar Sector3 și Guvemanță Corporativă din cadrul Primăriei Sectorului 3, pentru publicarea pe site-ul propriu al Primăriei Sectorului 3, raportul de audrt statutar al situației financiare anuale a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, pentru anul 2019, cu adresa de înaintare nr. 772/ 31.03.2020 și înregistrată la dumneavoastră cu nr. 320481/31.032020.

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 322085/ 02.042020, înregistrată la societatea noastră cu nr. 813/ 02.042020, coroborat cu paragraful anterior, vă comunicăm că, pentru respectarea termenelor din HCLS3 nr. 59/ 16.02.2018, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a încheiat contractul de servicii de audit nr. 43/ 15.012020, în valoare de 9.000 lei, fără TVA, cu PFA Georgeta Rădulescu, membru CAFR, nr. autorizație 4906.

în acord cu cele menționate mai sus, vă supunem spre aprobare numirea PFA Georgeta Rădulescu, CUI 27241469 ca auditor statutar pentru societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.


Cu considerație,


Cristina Elena ARGHIR, Președinte CA


ARGHIR


Digttally slgned by ARGHIR CRI STINA-ELENA


CRISTINA-ELENA Date: 2020.0403 113255 +03'00'


Pag. 1 din 1
-------WWW.prin1arie3.roE-MAIL guvernantăcorpof Jtiva@pr1rrane3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector 3, 032158, București


Nr. 324297/06.04.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind desemnarea auditorului statutar la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.825/03.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 323605/03.04.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat

întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă, Bejenarp Raluca '*1/ ■

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor In proiectul de hotărâre înscris la punctul ...

de pe ordinea de zi !t


Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .......«L... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit,b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


R

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLURE ANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

PREȘEDINTE,

UNICĂ ADRIANA1.Comisia 1 - Punctul 5

A.Da             5/24

( 21%)

B.Nu             1/24

(

4%)

C.Abținere      2/24

(

8%)

No Answer 16/24 ( 67%)

A

B

c

Mariana Vasiliu

Neacsu Florentina - PS3

Paunica Adriana

1

1 x

1

1

1

1

1

Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Volcu

1 X

1

1

1

1

1

1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu

Valerica Hontaru

Cristian Petrescu

1 X

1

1

1

1

1 X

romeo popescu fleancu florin

1

1 X

i

1 1

1

1

Elena Tudor

Elena Petrescu | Ionela Marinescu | Cezar lacob j Stelian Ene | lonut Moldoveanu j constantinradu@38 | Alexandru Dobre | Marineata Marcel | Belu Sima Elena Daniela j liviu malureanu j Văduvă luliana j

1

1

X 1

1

1

1

1 1

1

1

x I

1

1

1

1

1

!

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / entarea-ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de______

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....v?........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art, 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, j ___

VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR             '                        O

VASILIU MARIANA                            .......................L.................

MEMBRI:                                            țp

PELINARU CORNEL                             ......................L..................

BAEȚICA NICOLETA MARIANA                          ......................I...................

DOBRE ALEXANDRU                         .....................iT..................

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 5

 • A. Da             7/23 ( 30%)

 • B. Nu         1/23 ( 4%)

 • C. Abținere      0/23 (  0%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A B

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Alin Voicu Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu romeo popescu Elena Tudor Elena Petrescu Ionela Marinescu Cezar lacob Stelian Ene lonut Moldoveanu constantinradu038 Alexandru Dobre Marineata Marcel Valerica Hontaru Văduvă luliana Mariana Vasiliu Belu Sima Elena Daniela fleancu florin liviu malureanu