Hotărârea nr. 9/2020

HCLS3 nr. 9 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarfe3.ro

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr,12084/CP/14.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 253/13.01.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • - Adresa nr. 267/14.01.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 8 alin. (1), art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 159 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată;

 • - Art. 552 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

 • - HCLS 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul Sectorului 3 prin compartimentele de specialitate și Direcția Generală de Salubritate Sector 3, vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.NR. 9

DIN 14.01.2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA       H.C.L.S. 3 NR. 9/J^. Oh

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL

DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/ 2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE


Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Grad

Gradația

Nivel Studii

Legea-cadru nr. 153/2017

De conducere

De execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15000

2

Director

n

s.s.

14300

3

Șef serviciu

II

s.s.

12000

4

Șef birou

II

s.s.

9500

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

s.s.

5621

specialitate /

1

6043

Consilier juridic

2

6345

3

6662

4

6829

5

7000

Inspector de

I

0

s.s.

5220

specialitate /

1

5612

Consilier juridic

2

5892

3

6187

4

6341

5

6500

Inspector de

II

0

S.S.

4819

specialitate /

1

5180

Consilier juridic

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

V,

Inspector de

debutant

0

S.S.

4578

/ -

specialitate /

1

4921

1 5

1 ;

Consilier juridic

2

5167

\3\        /?/

3

5425

4

5561

5

5700

2

Referent

IA

0

S.M.

4497

1

4835

2

5076

3

5330

4

5463

5

5600

Referent

I

0

S.M.

4176

1

4489

2

4714

3

4949

4

5074

5

5200

Referent

II

0

S.M.

4015

1

4317

2

4532

3

4759

4

4878

5

5000

Referent

debutant

0

S.M.

3614

1

3885

2

4079

3

4283

4

4390

5

4500

3

Referent

IA

0

S.M.

6585

(Responsabil zonă)

1

7079

2

7433

3

7805

4

8000

5

8200

Referent

I

0

S.M.

6425

1 Responsabil zonă)

1

6907

2

7252

3

7615

4

7805

5

8000

:leferent

11

0

S.M.

6264

Responsabil zonă)

1

6734

2

7071

3

7424

I A

4

7610

"\

5

7800

ieferent

debutant

0

S.M.

5943

(•M

$s®S|S^\ Ib J

Responsabil zonă)

1

6389

Wlg

1?

6708

3

7043

4

7220

5

7400

4

Referent

IA

0

S.M.

6103

(Responsabil

1

6561

subzonă)

2

6889

3

7234

4

7415

5

7600

Referent

I

0

S.M.

5943

(Responsabil

1

6389

subzonă)

2

6708

3

7043

4

7220

5

7400

Referent

n

0

S.M.

5622

(Responsabil

1

6043

subzonă)

2

6345

3

6663

4

6829

5

7000

Referent

debutant

0

S.M.

5220

(Responsabil

1

5612

subzonă)

2

5892

3

6187

4

6341

5

6500

5

Referent

IA

0

S.M.

5300

(Responsabil

1

5698

echipă)

2

5983

3

6282

4

6439

5

6600

Referent

I

0

S.M.

4819

(Responsabil

1

5180

echipă)

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

Referent

II

0

S.M.

4417

(Responsabil

1

4748

echipă)

2

4986

3

5235

4

5366

z 1

__

5

5500

/ ir

VJ

Referent

debutant

0

S.M.

4015

1 c 1

I 2

fjț®

_i

3

(Responsabil

1

4317

V

A

3 j

echipă)               |

2

4532

3

4759

4

4878

5

5000

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

5300

(Responsabil

1

5698

echipă)

2

5983

3

6282

4

6439

5

6600

Muncitor calificat

II

0

M/G

5140

(Responsabil

1

5525

echipă)

2

5802

3

6092

4

6244

5

6400

Muncitor calificat

in

0

M/G

4979

(Responsabil

1

5353

echipă)

2

5620

3

5901

4

6049

5

6200

7

Muncitor calificat

I

0

M/G

5220

(Lucrător

1

5612

salubrizare)

2

5892

3

6187

4

6341

5

6500

Muncitor calificat

ii

0

M/G

4578

(Lucrător

1

4921

salubrizare)

2

5167

3

5425

4

5561

5

5700

Muncitor calificat

ni

0

M/G

3855

(Lucrător

1

4144

salubrizare)

2

4351

3

4569

4

4683

5

4800

8

Muncitor calificat

I

0

M/G

4417

1

4748

2

4986

3

5235

4

5366

Al *

5

5500

Muncitor calificat

n

0

M/G

4015

v* \

1

4317

fO®\ p \

2

j          •• 4532

ca \™

“ 13

4759

4

4878

5

5000

Muncitor calificat

III

0

M/G

3614

1

3885

2

4079

3

4283

4

4390

5

4500

9

Șofer (autoturisme

II

0

M/G

4377

și camionete)

1

4705

2

4940

3

5187

4

5317

5

5450

10

Șofer (transport

II

0

M/G

4738

personae)

1

5094

2

5348

3

5616

4

5756

5

5900

11

Șofer

II

0

M/G

5260

(autocamioane și

1

5655

mașini de mare

s

2

5938

tonaj)

3

6234

4

6390

5

6550

12

Șofer (autospeciale)

II

0

M/G

5782

1

6216

2

6527

3

6853

4

7024

5

7200

13

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3935

(sortator)

1

4230

2

4442

3

4664

4

4780

5

4900

14

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3678

(menajer)

1

3954

2

4152

3

4359

4

4468

5

4580

15

*/

*\

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3052

f

ț/ 1

« 1

1

3281

•l 1 ft—K

Li

2

3445 |
3

3617

4

3707

5

3800

NOTĂ:

 • 1. Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 2. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 3. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 4. Personalul scutit de impozit pe venit, conform art. 60 pct. 1-3 din Legea nr. 227Z2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCABINET PRIMARTELEFON (004021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcabinetprimar@1prirnar1e3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

...........

Data.....

REFERAT DE APROBARE a proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

- Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • -   Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • -  Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Având în vedere faptul că Direcția prestează la nivelul Sectorului 3 un serviciu public de salubrizare, atribuțiile specifice unor funcții similare sunt diferite.

Ca urmare a desfășurării activității s-a constat faptul că funcțiile prevăzute inițial în HCLS3 nr. 358/14.08.2018 sunt mult prea generale, raportate la activitatea complexă a instituției și la specificul activității celor două direcții din cadrul acesteia, una fiind afectată exclusiv prestării serviciului public de salubrizare, iar cealaltă efectuând doar muncă de tip administrativ, specifică unei instituții publice.

în vederea respectării art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul direcției s-a procedat la ierarhizarea posturilor în vederea aplicării unor salarii corespunzătoare funcțiilor specifice.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 253/ iat prezentul proiect de hotărâre pe

13.01.2020 al Direcției Generale de Salubritate Se care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sectgr 3CftHf. 01SP0Z

ROBEIțT

tltHA PETHESCBDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul Direcției

Generale de Salubritate Sector 3, stabilite conform Legii nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1. Colectarea separată și transportul separat ai deșeurilor municipale și al deșeurilor similarca provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3. Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

salariile de la nivelul acestor funcții.

Având în vedere faptul că Direcția prestează la nivelul Sectorului 3 un serviciu public de salubrizare, atribuțiile specifice unor funcții similare sunt diferite.

Ca urmare a desfășurării activității s-a constat faptul că funcțiile prevăzute inițial în HCLS3 nr. 357/14.08.2018 sunt mult prea generale, raportate la activitatea complexă a instituției și la specificul activității celor două direcții din cadrul acesteia, una fiind afectată exclusiv prestării serviciului public de salubrizare, iar cealaltă efectuând doar muncă de tip administrativ specifică unei instituții publice.

în vederea respectării art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Art. 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de juncție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

j) condiții de muncă;

g) incompatibilități și regimuri speciale.

Direcția a procedat la ierarhizarea posturilor în vederea aplicării unor salarii corespunzătoare funcțiilor specifice din cadrul instituției.

Prin urmare supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 în temeiul art. 11 din Legea nr. 153/ 2017, salariile de baza pentru funcțiile Direcției Generale de Salubritate Sector 3, stabilite conform Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cuprinse în anexa prezentului raport de specialitate.

Totodată, menționăm următoarele:

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

- Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10%;


DIRECȚIA CEf DE SALUBRITATE


Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului minim brut garantat în plată, dacă îsi desfășoară activitatea în domeniul în care deține titlul;

- Personalul scutit de impozit pe venit, conform art. 60 pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de


Șef Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane,

Roxana-Beatrice Smada


Șef Biroul surs$ Umane, SSM și SU

Andreea Matei


Inspector de speciali f"”

Cristina BîmazDIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTORMjr.             OL

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


Nr. înreg.: 267/ 14.01.2020Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, stabilite conform Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.Șef Serviciul Juridic, Contencios și R.U, Roxana-Beatrice Smada

Director Direcția Adm

Septimiu Mihai Badiu


inistrativă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....'Z..... de pe ordinea de zi /

2suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de...........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea de zi ^suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice Și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctufĂ^^^ de pe ordânca de-zi /-suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea iță în jședința din data de                 ......... a analizat proiectul de

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței


drepturilor cetățenilor, întrunită în și hotărâre înscris la punctul

■ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IUL1ANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea dc zi /~

suplimentarea ordinii de zi a ședinței orcțirtare/extraordinare din data de..........CA.....Q?£?.

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de.                  ...... ..., a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul......?!..........de pe

-ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:SECRETAR,

.........

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL