Hotărârea nr. 89/2020

hcls 3 nr. 89 din 13.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unui Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 13.04.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 326034/CP/08.04.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 325208/07.04.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 325214/07.04.2020 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 89 alin. (10) și alin. (14) și art. 166 alin. (2) lit. r) coroborat cu alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • -  Art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

 • -  Avizului m, Gl/706 din 24.03.2020 al Ministerului Afacerilor Externe;

 • -  Avizului nr. 44266/18.03.2020 al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț și prestări servicii;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unui Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică, educațională și socială care să vină în beneficiul comunităților locale, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 89

DIN 13.04.2020

M UCIS 3 <uh. /li.oif.Soăa

ACORD DE ÎNFRĂȚIRE

ÎNTRE SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA,

ȘI

MUNICIPIUL SOROCA, RAIONUL SOROCA DIN REPUBLICA MOLDOVA,

Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova, denumite în continuare părți,

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții,

Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Dorind sa deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare in domeniile de interes


comun la nivelul localităților lor,

Au convenit următoarele:

Articolul 1

Partite au căzut de acord sa stabilească intre ele relații de fraternitate si, in acest sens, sa declare municipiul Soroca din Republica Moldova si sectorul 3 al Municipiului București din Romania localitati înfrățite;

Articolul 2

Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestui acord de cooperare. Coordonatorii desemnați de către părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți;

Articolul 3

In aceasta calitate, Părțile au convenit sa intensifice acțiuni de colaborare ce se vor desfășura în conformitate cu competențele celor două părți în următoarele domenii:

 • -  Schimburi de experiență în domeniul dezvoltării locale;

 • -  Schimburi interinstituționale în domeniile lor de competență, în special domeniul social, educațional, dezvoltare durabilă, dezvoltare economică, sustenabilitate, revitalizare și reconversie urbană, atragerea fondurilor europene, sport și sănătate publică;


Promovare reciprocă în domeniul economic, ecologic, social și cultural:

Articolul 4

Colaborarea între părți se va realiza după cum urmează:

 • -  Se va sprijini și se vor realiza colaborări între instituțiile de învățământ astfel încât să fie facilitate schimburi de experiență între cadrele didactice și elevi;

 • -  Se va contribui la dezvoltarea relațiilor între societățile civile din cele două părți;

 • -  Se vor dezvolta inițiative comune în domeniul dezvoltării durabile și sustenabilității urbane;

 • -  Se vor sprijini dezvoltarea colaborărilor economice reciproc avantajoase, creând astfel condiții prielnice pentru organizarea activităților cu caracter economic, în special prin sprijinirea investițiilor;

Părțile vor stabili, în fiecare an, agenda de lucru care va defini acțiunile comune ce vor fi efectuate și vor evalua realizările;

Totodată, în cadrul cooperării între celor două părți, se va stabili ca obiectiv principal atratragerea fondurilor și granturilor europene în vederea implementării unor proiecte de succes;

Părțile vor încuraja crearea și dezvoltarea coperării în spiritul parteneriatului între colectivitățile locale și alte structuri instituționale, între unitățile economice, precum și între asociațiile interesate, care doresc să dezvolte acțiuni în domeniile lor;

Articolul 5

Părțile se angajează să acționeze, în limitele competențelor lor, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova;

Articolul 6

Părțile vor colabora și în alte domenii, decât cele indicate în acord, în funcție de nevoile și obiectivele identificate, în conformitate cu atribuțiile lor prevăzute în legislațiile în vigoare în cele două state;

Articolul 7

Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de înfrățire, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți;

Articolul 8
 • a) Prezentul Acord de înfrățire se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării.

 • b) Documentul poate fi modificat și/sau completat prin acordul scris al celor două Părți. Modificările vor produce efecte de la data semnării.

 • c) Fiecare parte poate denunța Acordul prin notificare scrisă adresată celeilalte părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

 • d) Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de înfrățire se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

 • e) încetarea prezentului Acord de înfrățire nu va afecta punerea ăn aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit astfel de către Părți.

Semnat la, la data de, în două exemplare originale, în limba română, toate textele fiind egal autentice.

PENTRU

SECTORUL 3 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIN ROMÂNIA

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ


PENTRU

MUNICIPIUL SOROCA,

RAIONUL SOROCA

DIN REPUBLICA MOLDOVA

PRIMAR

VICTOR SAUPRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


www.p1imarie3.rt>


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL cabînetprimar@> primarie3.r0 Calea Dudeștinr igi. Cgrtnr j, njirigl|-,Rliriin»țfi SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unui Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova

Relațiile dintre România și Republica Moldova au un caracter special, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții.

în urma vizitei delegației Sectorului 3 din perioada 25-29 septembrie 2019, a rezultat interesul reciproc pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică, socială și educațională care să vină în beneficiul comunităților locale, precum și pentru efectuarea unor schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale, învățământ și informări reciproce cu privire la modalitățile de soluționare a unor probleme din cadrul celor două comunități.

Astfel, vor fi sprijinite și se vor realiza colaborări între instituțiile de învățământ astfel încât să fie facilitate schimburile de experiență între cadrele didactice și elevi, se va contribui la dezvoltarea relațiilor între societățile civile din cele două părți, inițiative comune în domeniul dezvoltării durabile și sustenabilității urbane, precum și dezvoltarea colaborărilor economice reciproc avantajoase, creând astfel condiții prielnice pentru organizarea activităților cu caracter economic, în special prin sprijinirea investițiilor.

în vederea încheierii Acordului de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova, a fost obținut avizul de oportunitate pentru intenția de inițiere a negocierii al Ministerului Afacerilor Externe, precum și avizul asupra proiectului documentului de cooperare de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, fiind respectată astfel procedura reglementată de art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum și de art. 89 din Codul Administrativ.

Având în vedere că, în temeiul prevederilor art. 166 alin. (2) lit. r) din Codul Administrativ, consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București pot încheia acorduri de cooperare cu autorități ale administrației publice locale din străinătate numai cu acordul Consiliului General al Municipiului București și ținând seama de raportul de specialitate nr. 325208/07.04.2020 al Direcției                            Dezvoltare Durabilă, am inițiat

prezentul proiect de hotărâre, pe                           isiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Stratfgil@prim2rie3.ro

Calea Dudețti nr, 191, Sector 3,031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unui Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova

Relațiile dintre România și Republica Moldova au un caracter special, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții. Relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă sunt bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun.

în urma vizitei delegației Sectorului 3 din perioada 25-29 septembrie 2019, a rezultat interesul reciproc pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică, socială și educațională care să vină în beneficiul comunităților locale, precum și pentru efectuarea unor schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale, învățământ și informări reciproce cu privire la modalitățile de soluționare a unor probleme din cadrul celor două comunități.

Astfel, vor fi sprijinite și se vor realiza colaborări între instituțiile de învățământ astfel încât să fie facilitate schimburi de experiență între cadrele didactice și elevi, se va contribui la dezvoltarea relațiilor între societățile civile din cele două părți, inițiative comune în domeniul dezvoltării durabile și sustenabilîtății urbane, precum și dezvoltarea colaborărilor economice reciproc avantajoase, creând astfel condiții prielnice pentru organizarea activităților cu caracter economic, în special prin sprijinirea investițiilor;

în vederea încheierii ACORD DE ÎNFRĂȚIRE între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova, au fost obținute avizele prevăzute la art. 89, alin (10) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele (avizul de oportunitate pentru intenția de inițiere a negocierii, respectiv avizul asupra proiectului documentului de cooperare) de la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, le anexăm la prezentul raport de specialitate și menționăm că au fost efectuate modificările conform recomandărilor instituțiilor mai sus menționate.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că se impune adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

DIRECȚIA DE STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


întocmit,

Diana Manole'

Nr. Gl/7(©


NESECRET

24 martie 2020


Stimate domnule primar,

Referitor la adresa dumneavoastră nr£3O8O87 din 17 martie 2020 prin care s-a solicitat avizul Ministerului Afacerilor Externe la proiectul Acordului de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca din Republica Moldova, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu art 89 alin. (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și art 4 alin. (2) din H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, MAE transmite avizul favorabil încheierii documentului, cu rugămintea de a efectua următoarele modificări:

 • -  reformularea titlului astfel:

„Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca din Republica Moldova”;

 • -  reformularea preambulului astfel:

„Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca din Republica Moldova, denumite în continuare Părți,

Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții,

Având în vedere relațiile de prietenie între autoritățile administrației publice locale din cele două unități administrativ-teritoriale și comunitățile pe care le reprezintă, bazate pe respect și sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare ha domeniile de interes comun la nivelul localităților lor,

Au convenit următoarele:;

 • -  înlocuirea termenului „învățământ” cu termenul „educațional” din cuprinsul Articolului 2;

 • -  eliminarea sintagmei „cât și cu tratate internaționale” din cuprinsul Articolului 4

 • -  reformularea prevederilor finale astfel:

„Semnat la................la data de................ în două exemplare originale, în limba

română, toate textele fiind egal autentice.”

Vă rugăm să dispuneți modificarea prezentului Acord potrivit observațiilor menționate mai sus și, ulterior semnării Acordului, să dispuneți transmiterea unei copii a acestui document la MAE - Direcția Tratate Internaționale, în conformitate cu prevederile art 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele.


Domnului ROBERT SORIN NEGOIȚĂ Primar

Primăria Sector 3, Mun. București


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației


Cabinet Ministru Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5 București, cod postai 050706


T: +40 372 111506

Fax: +40 372 111 337 www.mlpda.ro


Către: domnul Robert Sorin NEGOIȚĂ

Primar, Primăria Sectorului 3

Calea Dudești nr. 191, cod poștal 031084, București

Nr. 44266/18.03.2020

Stimate domnule Primar,

Referitor la adresa nr. 308087 din 17.03.2020, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 43979 din 17.03.2020, vă comunicăm faptul că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației consideră oportună inițiativa de a încheia un document de cooperare între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova și avizează conform textul acestui document, cu următoarele observații:

 • 1. Pentru rigurozitate, se vor elimina din titlul și preambulul documentului de cooperare

elementele de identificare specifice, cum ar fi: numărul de înregistrare, având în vedere decizia nr........., având în vedere hotărârea nr..........

De asemenea, propunem eliminarea atât din titlul acordului de înfrățire, cât și din textul documentului de cooperare, a referirilor la reprezentanții unităților administrativ-teritoriale deoarece nu sunt specifice acestor tipuri de documente.

în consecință, propunem modificarea titlului documentului de cooperare, astfel: „Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova”.

 • 2. Sugerăm reformularea preambulului documentului de cooperare, astfel:

„Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova, denumite în continuare Părți"

(...)

Au convenit următoarele:..."

 • 3. Totodată, este necesar ca pe întreg cuprinsul documentului de cooperare să se respecte regula alternatului (pe exemplarul fiecărei părți denumirea acesteia este trecută întotdeauna prima).

 • 4. Recomandăm inserarea în cuprinsul proiectului documentului de cooperare a unui articol referitor la aspectele financiare, care să fie formulat astfel:

„Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de înfrățire, în limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți”.

 • 5. Propunem introducerea în documentul de cooperare a unui nou articol referitor la coordonarea activităților astfel:

"Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestui acord de cooperare. Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți."

 • 6. Considerăm necesară completarea Art. 6 din documentul de cooperare cu un nou punct referitor la soluționarea diferendelor, cu următorul conținut:

„Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de înfrățire se va soluționa amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe."

Totodată, sugerăm inserarea tot la Art. 6 a unui punct referitor la finalizarea activităților de comun acord în baza documentului de cooperare, formulat astfel:

„încetarea prezentului Acord de înfrățire nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți."

 • 7. Ținând cont de introducerea unor noi articole în cuprinsul proiectului documentului de cooperare, propunem renumerotarea corespunzătoare a acestora.

 • 8. De asemenea, propunem reformularea părții protocolare, astfel:

„Semnat la, la data de, ih două exemplare originale în limba română.

 • 9. Este necesară reformularea clauzei privind semnăturile, astfel:

  "Pentru Sectorul 3 al Municipiului București din România, Primar


  Pentru Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova, Primar”


Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 41 alin.(5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, o copie a Acordului de înfrățire semnat va fi transmis, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Cu stimă,

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII Șl ADMINISTRAȚIEI ION ȘTEFAN

A[ PRIMĂRIA

www.primarie3.ro'


TELEFON (004.021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.r0 Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr.mreg: 325214/07.04.2020


CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea încheierii unui Acord de înfrățire între Sectorul 3 al Municipiului București din România și Municipiul Soroca, raionul Soroca din Republica Moldova.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, cu anexele aferente - Avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe și Avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

-Referatul de aprobare

-Proiectul de hotărâre

Direcția Strategii și 1           e Dezvoltare DurabilăMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris Ia punctul ...../?....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

or-d-in&fe/extraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit,b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat armatoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, l’ĂUNI^ADRIANA p


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-ClPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRE SC U CRISTIAN

 • A. Da             9/26 ( 35%)

 • B. Nu         0/26 ( 0%)

 • C. Abținere      1/26 (  4%)

No Answer 16/26 ( 62%)

A

B

c

Mariana Vasiliu

1

1

1 1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

1 1

Paunica Adriana

1 x

1

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

1 1

Pelinaru Cornel

1

1

1 1

Daniel Enachescu

1

1

1 1

Alin Voicu

1

1

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

1 X

1

Valerica Hontaru

1 X

1

1 1

Cristian Petrescu

1 X

1

1 1

romeo popescu

1 X

1

1 1

fleancu florin

1 X

1

[ 1

Elena Tudor

1 1

1 1

Elena Petrescu

Ionela Marinescu          |

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

bogdan.cotiga               j

1 1

1 1

1

Cezar lacob                 j

1

1

1

Stelian Ene                 |

X 1

1

1

lonut Moldoveanu           |

1

constantinradu038          j

X 1

1

1

Alexandru Dobre            j

1

1

1

Marineata Marcel           j

1

1

Belu Sima Elena Daniela j

1

1

1

liviu malureanu            |

1

1

X 1

PS3 Biroul Relații CLS3 |

1

1

Văduvă luliana             |

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordi/are/extraordinare din data de

Comisia de servicii publice, comerț și prestări servicii, întrunită în ședința din data de .............. în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul........?r........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordij/arc/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A/^OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de servicii publice, comerț si prestări servicii, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat uimatoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, CORNEANU ANTONIO
SECRETAR

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

VASILIU MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

GALBENU MIRCEA MIHAI                         ..   y±...

MĂLUREANU LIVIU

DUMITRU CONSTANTIN                             ...Ab.S.Ylt..

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

PETRESCU CRISTIAN                                ..£?.*y±...

 • A. Da             5/24 ( 21%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      1/24 (  4%)

No Answer 18/24 ( 75%)

A B

Neacsu Florentina - PS3 | | Paunica Adriana | | Baetica Nicoleta | | Pelinaru Cornel j | Daniel Enachescu j j Alin Voicu ] | Antonio Ciprian Corneanu | X [ Cristian Petrescu | X | romeo popescu j | fleancu florin j | Elena Tudor ] j Elena Petrescu | [ Ionela Marinescu j | Cezar lacob j | Stelian Ene j | lonut Moldoveanu | j constantinradu038 j | Alexandru Dobre j X | Marineata Marcel | | Belu Sima Elena Daniela j j Valerica Hontaru | j Văduvă luliana j X ] Mariana Vasiliu [ X j liviu malureanu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul „...frf..... de pe ordinea de zi / suplinrefltaFea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniuhii public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ........... în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a

ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NJ1..-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

SECRETAR

TUDOR ELENA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

 • A. Da             8/24 ( 33%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      1/24 (  4%)

No Answer 15/24 ( 63%)

A   B

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Voicu Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu romeo popescu fleancu florin Elena Tudor Elena Petrescu Ionela Marinescu Cezar lacob Stelian Ene lonut Moldoveanu constantinradu038 Alexandru Dobre Marineata Marcel Belu Sima Elena Daniela Valerica Hontaru Văduvă luliana Mariana Vasiliu liviu malureanu

I I I

I X

I

I

I X

I

I X

I

I

I X

I

I X

I

I X

I X

I X

I I


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ șl arhitectură, protecția, conservarea șîi valorificarea monumentelor istorice

AVIZ1J1


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ucinare/extraordinare din data de .

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, proiccua, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de .

în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....2-..... de pe

ordinea de zi jAuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare. și consideră ca acesta \ FOST / Nl£Â FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectur&jarotecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

MARlNEAt MARCEL

v weicNi


.....


SECRETAR

MARINESCU IONELA

MEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE LIVIA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

 • A. Da             8/24 ( 33%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      0/24 (  0%)

No Answer 16/24 ( 67%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel

1

1

1 X

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

Daniel Enachescu

Alin Voicu

Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu

1 X

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

romeo popescu fleancu florin

1

1 X

1

1 1

Elena Tudor Elena Petrescu

1 1

1 X I

1 1

1 1

1 1

1 1

Ionela Marinescu          |

1 X I

( 1

1 1

Cezar lacob | Stelian Ene | lonut Moldoveanu | constantinradu038 |

X I

1

1

1

1

1

1

Alexandru Dobre            |

Marineata Marcel          |

X 1

1

1

1

Valerica Hontaru | Văduvă luliana | Mariana Vasiliu ] Belu Sima Elena Daniela | liviu malureanu |

X 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 13.04.2020

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de 13.04.2020, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, avizează FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: nu a fost cazul.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR

PREȘEDINTE,     olcLptP

DOBRE ALEXANDRU

VOICU ALIN-IONUȚ

PREZENT

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

PREZENT

RADU CONSTANTIN

PREZENT

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

PREZENTĂ

VOINEAINOCENITUIOAN

ABSENT

GUTIUM NARCISA-VERONICA

ABSENTĂ

IACOB CEZAR

PREZENT

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PREZENT

PETRESCU ELENA

PREZENTĂ

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

PREZENT

 • A. Da             9/24 ( 38%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      1/24 (  4%)

No Answer 14/24 ( 58%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |    [

Paunica Adriana             |    |

Baetica Nicoleta           |

Pelinaru Cornel             j    |

Daniel Enachescu            | X j

Alin Voicu                    j X |

Antonio Ciprian Corneanu |    |

Cristian Petrescu           j    [

romeo popescu                |    |

fleancu florin              | X |

Elena Tudor                   j    |

Elena Petrescu              | X j

Ionela Marinescu          |

Cezar lacob                   | X j

Stelian Ene                   j X |

lonut Moldoveanu            j    j

constantinradu038          j X j

Alexandru Dobre             j X |

Marineata Marcel            |    ]

Valerica Hontaru           |

Văduvă luliana              j    j

Mariana Vasiliu

Belu Sima Elena Daniela j X |

liviu malureanu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea- ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....2-.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordieare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN...L.

JL

?

"L.


 • A. Da             8/23 ( 35%)

 • B. Nu          0/23 ( 0%)

 • C. Abținere      0/23 (  0%)

No Answer 15/23 ( 65%)

A   B

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Daniel Enachescu Alin Voicu Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu romeo popescu Elena Tudor Elena Petrescu Ionela Marinescu Cezar lacob Stelian Ene lonut Moldoveanu constantinradu038 Alexandru Dobre Marineata Marcel Valerica Hontaru Văduvă luliana Mariana Vasiliu Belu Sima Elena Daniela liviu malureanu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ______de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....<2.....'....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

^ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019

privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL


 • A. Da             8/21 ( 38%)

 • B. Nu         0/21 ( 0%)

 • C. Abținere      0/21 (  0%)

No Answer 13/21 ( 62%)

A   B

Neacsu Florentina - PS3 | | Paunica Adriana | | Baetica Nicoleta | | Pelinaru Cornel | | Alin Voicu | X | Antonio Ciprian Corneanu j X j Cristian Petrescu | X j romeo popescu | X | Elena Tudor | | Elena Petrescu | j Ionela Marinescu | | Cezar lacob | | lonut Moldoveana | | constantinradu038 j j Marineata Marcel | X | Valerica Hontaru | | Văduvă luliana | | Mariana Vasiliu j X | Belu Sima Elena Daniela | X j fleancu florin | X | liviu malureanu [ |

|                   MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor socialo, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici  și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectai de hotărâre înscris la punctul ..mL...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi ajjsdiuței-ordiEare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de ../<2..’.£2^..-..!%<?.<i<7în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ophnare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NLLA'TOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ait 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEEA¥OÎ<ÂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii?

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot a! videoconferinței.


SECRETAR

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

ENU MIRCEA-MIHAI

ANAIULIA

FĂ TU ADRIAN

MĂI UREANULIVIU PETRECU ELENA


 • A. Da             7/21 ( 33%)

 • B. Nu         0/21 ( 0%)

 • C. Abținere      1/21 (  5%)

No Answer 13/21 ( 62%)

A

B

c

Neacsu Florentina - PS3 Paunica Adriana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel

1

1 x

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

Alin Voicu

Antonio Ciprian Corneanu

Cristian Petrescu

1 x

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

romeo popescu Elena Tudor

1 X

1

1 1

1 1

Elena Petrescu

1 X I

1 1

1 1

Ionela Marinescu

Cezar lacob                 |

lonut Moldoveanu constantinradu038

Marineata Marcel           |

1 X I

1

1

1 1

1

1

1 1

1 1

1

1

Valerica Hontaru

Văduvă luliana             j

Mariana Vasiliu            |

Belu Sima Elena Daniela

X 1

1

1

1

1

1

fleancu florin             |

liviu malureanu

X 1

1

1

1

X 1