Hotărârea nr. 88/2020

HCLS3 nr.88 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 318230/CP/27.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 317842/27.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 2088/26.03.2020 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL; Adresa nr. 317867/27.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță

  Corporativă;


In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 10 lit. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Cheltuielile bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 ale societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL stabilite în suma de 92.618,82 mii lei, se majorează cu 25 mii lei, devenind în sumă de 92.643,82 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.NR. 88 DIN 30.03.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul-economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2020ANEXA Nr.1.1     .

Ș KM £? /3Ot03. 2o20________-minei-


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an N +2=2022)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

105,949.98

93,092.00

0.88

104,263.04

116,365.00

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

105,880.73

93,020.00

0.88

104,182.40

116,275.00

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

«D1V/0I

0-00

0.00

8D1V/0!

«DiV/0!

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

«DIV/01

2

Venituri financiare

5

69.25

72.00

1.04

80.64

90.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

«DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/O!

ffDIV/O!

II

CHELTUIEU TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

103,474.57

92,643.82

0.90

99,128.89

106,540.39

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

103,374.98

92,643.82

0.90

99,128.89

106,540.39

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

11,141.00

7,367.10

0.66

7,882.80

8,472.17

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămînte asimilate

10

165.95

40.00

0.24

42.80

46.00

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

636.61

44,479.00

69.87

47,592.53

51,150.85

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

609.00

41,892.00

68.79

44,824.44

48,175.80

W

1.07

CI

ch. cu salariile

13

609.00

39,600.00

65.02

42,372.00

45,540.00

1.07

1.07

C2

tonusuri

14

0.00

2,292.00

«D1V/0!

2,452.44

2,635.80

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

ÎS

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/0!

«DIV/0!

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările

16

0.00

0.00

«DlV/0!

0-00

0.00

«DIV/01

#DIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgai

17

0-00

487.00

«DIV/0!

521.09

560.05

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

27.61

2,100.00

76.06

2,247.00

2,415.00

1.07

1.07

D.

aite cheltuieli de exploatare

19

91,431.42

40,757.72

0.45

43,610.76

46,87138

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

20

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

«DIV/0!

«DIV/0!

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

SDIV/01

0.00

0.00

«DIV/0!

«DiV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,475.41

448.18

0.18

5,134.15

9,824.61

11.46

1.91

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-34.89

71.71

-2.06

821.46

1,571.94

11.46

L91

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULU

24

2,510.30

376.47

0.15

4,312.69

8,252.67

11.46

1.91


1

Rezerve legale

25

125.52

22.41

0.18

215.63

412.63

9.62

1.91

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

#DIV/Q!

0.00

0.00

#DIV/0!

#D1V/O!

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cc

28

2,384.79

354.06

0.15

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

SDIV/Ot

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

30

0.00

0.00

#DIV/OI

4,097.05

7,840.04

#DIV/0!

i.9i

7

Participarea salariațltor la profit în limita a 10% din profitul ne

31

0.00

OjOO

#D!V/0l

0.00

0.00

SD1V/0!

#D1V/O!

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

32

0.00

0.00

#DW/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#D!V/01

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DlV/0!

«DIV/01

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

#DIV/OI

0.00

0.00

«DIV/01

«DlV/01

0

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

6.00

#DIV/0!

#DIV/0l

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd- 31

35

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

KDIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

#biv/cu

0X0

0.00

#DIV/01

#DIV/01

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

8DIV/0I

iîDIV/0!

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0i

3DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

#DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0t

#DIV/0!

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

fiDIV/0!

0.00

0.00

#D1 V/0!.

#DIV/0!

d}

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

SDIV/01

0.00

0.00

#D1V/O!

#DIV/0!

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0l

#D|V/0!

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

71,011.13

131,945.90

1.86

0.00

0.00

0.00

SDiV/01

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

#REFI

0.00

0.00

#REF!

#REF1

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a

45

0

o.oc

«DIV/01

0.00

0.00

4DIV/0!

#REF!

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

o.oc

58,613.7C

#DiV/0!

29,306.85

29,306.85

0.50

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

_1_

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

795.00

827.00

1.04

S85.^C

947.00

1.07

________1.07

IK                    U

2

Nr. mediu desalariați total

49

742.00

820-00

1.11

877.00

938.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

50

68.40

4,257.32

62.24

4,522.29

4,54432

1.06

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

51

X

X

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#DiV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m<

52

142.70

28.36

0.20

118.79

123.96

4.19

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m<

53

000

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/D!

#DIV/0!

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medi

54

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

SDIV/01

8

Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale țrd. 7/rd. l)xl000

55

976.64

995.19

1.02

950.76

915.57

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

#DlV/0!

0.00

0.00

#DIV/0l

SDIV/O!

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

#DlV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

' #DIV/0l

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI EINANCIAR-CONTABIL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Viran, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Detalierea Indicatorilor ecanomico-financlari prevăzuți ta bugetul de venitul ți cheltuieli șt repartizarea pe trimestre a acestoraANEXA NrJL2

- mît lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realliatan

(N-2“ 2018)

Prevederi an precedent (N-l-2019!___

Propuneri an curent (N= 2020)

X

Aprobat

Preliminat/ Realirat

din care

7=6/5

8 = 5/30

conform HCLS3

conform Hotărârii CA

Execuție

Trimt

Trimll

Trim ui

Trim IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 a rd. 28)

1

033

14,1971»

14,200.00

105,949.98

47,3283)0

15,258.00

15,258.00

15,258.00

93,092.00

0.RS

321,06055

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8+rd. 9 + rd. 12+rd. 13 + rd. 14),

2

0.00

14,197.00

14,197.00

105,880.73

47.300.OO

15.24030

15,240.00

15,240.00

93,02000

088

miv/oi

a)

din producția vândută (rd. 4+rd. 5+rd. 6 + rd. 7), din care:

3

0.00

13.0472»

13,047.00

4,299.70

12300.00

12,240.00

12,240.00

12,240.00

49,02000

1240

8DIV/0I

al)_

din vânzarea produselor

4

0.00

ftOO

4DIV/0I

tOIV/OI

*2}

din servirii prestate

5

10,022.00

10,022.00

3,776.72

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12.000.00

48,00000

12.71

SDIV/0!

a3)

din redevențejl chirii

6

3,025.00

3,025.00

308.87

300-00

240.00

240.00

240.00

1,020.00

3.30

40IV/0I

a4)

alte venituri

7

214-11

0.00

0.00

miv/o!

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

MIM»

SDIV/0!

<2

din subvenții ți transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10

â

o.oo

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

miv/ol

401V/OI

d

subvenții, <± prevederilor legale în vigoare

10

aoo

4DIV/0I

HDIV/Ol

el

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

u

000

ttotv/os

wiv/ai

din producția de Imobilizări

12

100.00

100.00

ooo

"iav/of

e)

venituri aferenta rostului producției în curs de execuție

13

0.00

miv/os

4DW0(

J.

alte venituri din exploatare (rd. 15+rd, 16+rd, 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

o.oo

1,050.00

1,050.00

101,58103

35,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

44,00000

0.43

4DIV/0!

SL.

din amenzi ți penalități

15

0.00

000

4D1V/0!

ttDIV/Ol

fz)

din vânzarea activelor ți alte operații de capital (rd, 1S + rd-19], din care:

16

95,282.22

32,000.00

32,G(Ja<W

034

#DfV/O!

-acri corporale

17

95,282.22

32.000.00

32,00000

0.34

mv/oi

* active necorporale

18

0.00

tDMOt

8DIV/0!

«L_

din subvenții pentru investiții

19

0.00

acuv/oi

SW/O!

f4)

din valorificarea certificatelor COZ

20

aoo

4OIV/0I

mv/oi

fS)

alte venituri

21

1,050.00

1,050.00

6,298.81

3,000.00

3,000-00

3,000.00

3,000.00

12,00000

1.91

WIV/OI

2

Venituri financiare (rd. 23+rd. 24+rd. 29+rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0.33

0.00

3.00

69.25

18.00

18.00

18.00

18.00

7Z00

1.04

209.85

.âL,

din imobilizări financiare

23

OM

uoiv/oi

8DIV/0!

±L

din investiții financiare

24

000

iOIV/OI

mw

c)

din diferente de curs

25

3.00

6.66

3.00

3.00

3.0C

3.00

12.D0

1.80

mv/oi

d)

din dobânzi

26

0.33

62.59

15.00

15.00

15.0C

1500

60.00

0.96

189.67

.«L

alte venituri financiare

27

0.00

HDIV/0!

HDIV/0.'

3

Venituri extraordinare

28

OJJO

HD1V/0I

fDIV/01

Iț_

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

218x40

8,491.00

8,491.00

103,474.5?

46324.08

15,256.58

15,23131

15431.58

92.643.82

030

473.73

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79+rd. 36 + rd. 120), din care:

30

218.40

8,488.00

8.488.00

103,374.98

46,924.08

15,256.58

15,231.Sf

15,231.58

92.643.8Z

0.90

i 47333

A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (rd. 32+rd. 40+rd. 46}. din care:

31

12.32

4,265.00

4,265.00

11,141.00

1,845.65

1,857.15

1.832/1.

1,832.15

7.367.10

0.66

904.30

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37+rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4.23

2,500.00

2,500.00

6,923.73

1.523.0C

1.513.00

£.513.0

1,513.00

6,662.00

0.93

1542.25

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1

0.00

VDIV/01

mv/o!

u

1bl

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4,12

2,085.00

2,085.00

404X9

1,208.00

1,208.00

1,208.00

1,208.00

4,83240

12.94

98.23

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.12

1,335.00

1,335.00

34,15

3.00

3.00

300

3.00

12.00

0.35

8.29

12L_

cheltuieli cu combustibilii

36

0.00

750-00

750.00

10.70

5.00

5XXJ

5.00

5,00

20120

1.87

8OIV/0I

b2) bfo

alte cheltuieli cu materialele consumabile

SSbfc

359.84

IfDlVftU

c)

cheltuieli prhrfnd materialele de natura obiectelor de inventar

37

0.11

400.00

400.00

6,043.49

15.00

5.00

5.00

5,00

iaw

0.00

54,940.82

cheltuieli privind energia și apa

38

15.00

1500

7S.SS

300.00

300.00

300.00

300.00

1,20000

25.38

fOIVAll

cheltuieli privind mărfurile

39

1.29

aoo

0.00

mv/oi

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41+ rd. 42 + rd. 45), din

40

4,65

290.00

290.00

113.44

11.00

11.00

11.00

11.00

4440

039

24.40

a)

Cheltuieli cu întreținerea jl reparațiile

41

120.00

120.00

72X0

5.00

5.00

5.00

5-00

2040

0.27

miv/oi

cheltuit privind chiriile (rd. 43 + rd. 44} tfln care:

42

4.65

60.00

60.00

40.64

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

0.53

8.74

bl)

- către operatori cu capital Integral/majorrtar de stat

43

60.00

60.00

21.74

MO

2.00

2.00

2.00

8.00

0.37

«DIV/0!

b2)

- către operatori cu capital p/fvat

44

4.65

18.90

4.00

4.00

4.00

4.00

1640

0.85

4.06

Ji

prime de asigurare

45

110,00

110.00

aoo

4DIV/0I

8DIV/0I

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48+rd. SO+rd. 57 +

46

3.44

1,47100

1,475.00

4,503.83

311,65

333.15

308.15

308.15

1,26110

0.28

1J09.2S

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

865.00

865.00

0.00

80IV/OI

m/a

b)

cheltuieli privind comisioanele fi onorariul, din care:

48

0.44

50.00

50.00

7.67

3.50

2.00

2.00

2.00

9.S0

1.24

17.43

bl) (cheltuieli privind consultanta juridică

49

0.44

50.00

5000

7.67

dw

0.00

17.43

C)

cheltuieli de protocol, reclami! ți publicitate (rd. 51+rd. 53), din care:

50

0.00

10.00

10.00

0,55

2.50

1,00

1.00

LOO

550

20.00

8DIV/0!

ci]

cheltuieli de protocol, din care:

51

ass

0.00

0.00

t/DiV/Qf

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0JW

tw/ci

«DW0I

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

53

aoo

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

JfDW/Oi

8DIV/0I

- tichete cadou ptr. cheltuieli de redamâ și publicitate, potrivit Legii nr, 133/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

HDIV/Of

ioiv/oi

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul piețe, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

#D!V/&

mv/ot

- ch. de promovare a produselor

56

aoo

HOIV/OI

ÎDIV/O!

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59+rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

aoo

HDIV/0!

iiav/oi

«L_

ch. de sponsorizare In domeniul medical și sănătate

58

0.00

mv/oi

mv/ot

«)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care:

59

aoo

ffDIV/O!

JfDIV/O!

<3}

- pentru cluburile sportive

60

0.00

#dmo>

mv/oi

d4)

ch. de sponsorizare pentru ahe acțiuni și activități

61

aoo

aav/oi

hdiv/oi

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

0.01

Ud

O.5C

0.50

0.50

2.50

250.00

8DIV/0!

fi

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

55.0C

55.00

5.61

aoo

0.00

tiOlV/Ol

-cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0.00

0.0C

0.00

o.oc

9.QC

LOC

l.OC

l.OC

12.00

hdiv/oi

mvfi!

4ntema

65

2.0C

1.0C

i.6c

l.OC

5.00

#DIV/O!

#DM0!

-externa

66

7.DC

0.0C

/ o.oc

(MX

740

ffDIV/O!

XDN/01

B)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

2.0C

2.0C

12.45

2.SC

2,5(

/ 2.51

2.SC

10.x

0.80

8DIV/01cheltuieli cu serviciile bancare șî asimilate

68

0.31

7.00

700

5.68

1.75

L7S

175

1.75

700

105

21.55

«1

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din cere:

69

0.00

396.00

396.00

1,382-75

300.40

325.40

300.40

300.40

1,226.60

0.89

HDIV/O!

!!!_,

cheltuieli de asigurare ți pază

70

200.00

200.00

1,380.80

300.00

300D0

300.00

30000

1.200.00

0.87

HDIV/O!

12)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

71

180.00

180.00

0.80

0.20

0-20

0.20

020

OM

IM

HDIV/01

Sl

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10.00

10.00

1.15

2500

25.00

2174

HDIV/OI

14}

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0.00

#DIV/0l

HDtV/0!

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

aoo

HDtV/O!

HDIV/OI

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

aoo

HDIV/OI

hdiv/oi

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct Ordonanței da urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

C.CO

3DIV/0!

twv/oi

17)

cheltuieli cu anunțurile privind iicrtațiileji alte anunțuri

77

6.00

6.00

0.20

020

0.20

0.20

0.80

HDIV/01

HDIV/D!

J)

alte cheltuieli

78

2.69

90.00

90.00

3,088.11

000

0.00

1148.00

B Cheltuieli cu Impozite, tare și vărsămintc asimilate {rd. 80+rd, 81 * rd. 82+rd.

79

0.00

52.00

52.00

165.95

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

0.24

HDIV/0!

A

ch. cu taxa pt activitatea deexploatare a resurselor minerale

80

ol»

HDIV/O!

mv/oi

A

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

ooo

' HDIV/01

HDIV/OI

A

ch. cu taxa de licență

82

OM

fDIV/0!

HDIV/O!

A.

ch. cu taxa de autorizare

83

000

HDIV/01

HDIV/01

e)

ch. cu taxa de mediu

84

OM

HDIV/O!

HDIV/OI

A

cheltuieli cu altetaxeșl Impoxlte

85

52.00

52.00

16555

10.00

10.00

10.00

10.00

4000

0.24

eav/o!

C Cheltuieli cu personalul (rd. 87+rd. 100+■rd. 104+■rd. 113). din care:

86

205-20

1819.00

1,819.00

636.61

11,119.00

11,120.00

11,120.00

11.120.00

44,479.00

69.87

3.10

co

Cheltuieli de natură salariate (rd. 88+rd. 92)

87

61.00

860.00

860.00

609.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

418924»

08.73

3.38

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90+rd. 91), din care:

88

61.00

860.00

860.00

609.00

9300.00

9,900.00

930000

9300.00

39,600.00

65.02

9.98

a) salarii de bază

89

61.00

860.00

860.00

609.00

930000

9,90000

9,900.00

9,900.00

39,600.00

6502

938

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

OM

HDIV/0!

HDIV/01

c) alte bonificații (conform cCMjj

91

OM

hdiv/oi

HDIV/OI

a

Bonusuri (rd. 93+rd. 96 . rd. 97 *rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0.00

0.00

0.00

oxx>

57300

573.00

573.00

573.00

2,292.00

hdiv/oi

HDIV/O!

a) cheltuieli sociale prevăzute (a art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

HDIV/OI

HDIV/01

- tichete de creșăr cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

HDIV/0!

HDIV/0!

• tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

aoo

HDIV/01

HDiV/Ol

b) tichetedemasă;

96

573.00

573.00

573.00

573.00

2,292.00

hdiv/oi

HDIV/OI

c) vouchere de vacanță;

97

aoo

hdiv/oi

HDIV/01

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

aoo

hdiv/oi

HDIV/0!

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0.00

HDIV/O!

HDIV/01

C3_

Alte cheltuiau cu personalul (rd. 101 +rd. 102+rd. 103), din care:

ioo

0.00

0.00

0.00

O.OC

0. :

0.00

0.00

0.00

0.00

HOIV/0!

^DIV/OI

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

HDIV/O!

HDlV/01

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite tn baza unor hotărâri judecătorești

102

aoo

hoiv/oi

HDIV/01

c) cheltuieli de natură saiarială aferente restructurării, privatizării.

103

0,00

HDIV/O!

HDIV/OI

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat șl a altor organe de conducere și

104

106.77

919.0C

919.00

O.OC

12UX

122.Ol

122.0.

122.0C

487.00

HDIV/OI

0.00

a} pentru directori/directorat

105

106.77

150.0C

ISO.OC

o.a

001

0.0C

0.0C

O.OC

OM

HDIV/O!

OM

- componenta fixă

106

105.77

150.0C

iso.oc

aoo

rnv/oi

o.oo

- componenta variabilă

107

0.00

HDIV/O!

HDIV/01

bl pentru consiliul de adminiitrațle/consiliul de supraveghere, din care:

108

O.OC

769.OC

76S.0C

O.OC

121.01

122.01

121.K

122.0C

487.00

HDIV/O!

HDiV/Ol

|- componenta fixă

109

769.OC

7G9.0C

121.0C

122.0C

12p.«

122.0C

487.00

HDIV/O!

HDIV/OIC5


|-componenta variabilă

 • c) pentru AGA ți cenzori

 • d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator


D. Alte cheltuieli de exploatare {rd. 11S+rd. 118 + rd- 119 + rd. 120*rd. 121 +-rd.


110 111 112 113 114

115 116 117cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123}, din care:

■ către bu&etut general consolidat

- către atți creditori______________________________________________

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cedate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

«)

ch. cu amortizarea imoWftzărilCH' corporale șî necorporale

121

ajustări țl deprecieri pentru pierdere de valoare jl provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

fl)

cheltuieli privind ajustările șî provizioanele

123

ft.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaftlor

124

fl.2|

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

venituri dtn provizioane^ ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care

126

f2,l)

din anularea provizioanelor (rd. 12B + rd. 129t- rd. 130), din care.

127

-din participarea salariatflor la profit

128

- din deprederea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

13D

2

Cheltuieli financiare (rd. 132+rd. 135 + rd. 138), din care:

131

=)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al]

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

pentru activitatea curentă

134

bl

cheltuieli din diferențe de curs valutar, dtn care:

135

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

136

b2)

pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere) {rd. 1-rd. 29)

140

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

iy

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

A

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iauîn calcul la determinarea productivității muncii.

146

2

Cheltuieli denatura salariată (rd- 87), din care: ♦*)

147

»)

148

b)

149

<3

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

5

Nr. mediu de salariați

153aoo

mv/oi

40IV/0J

o.oo

HDIV/OI

8DIV/0!

0.00

SOIV/O!

«DM01

37.43

40.00

40.00

27.61

525.00

52S.00

525.00

525.00

2,100.00

76.06

0.74

0.85

2,3524)0

2,352.00

91,431.42

33,949.43

2,269.43

2,269.43

2,269.43

40,75772

0-45

103,899.34

0.00

0.00

aoo

1L04

0.00

0.00

o.oo

0.00

OM

0.00

mv/oi

OM

HDIV/Ol

ItCUV/O!

11.04

0.00

b.00

hoiv/oi

80340-61

31,680.00

31,680.00

0.39

«DIV/01

0.00

ntuv/oi

now/oi

X05

OjQQ

0.00

mv/oi

0.88

2352.00

2,352X0

11,077.72

Ol

IWS

9,07772

0.82

12,58832

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

HDIV/Ot

4DIV/0I

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

90IV/0I

miv/oi

OM

OOIV/OI

fIDIWOl

080

8DIV/0I

MN/Ol

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

WIV/O!

miv/oi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

«mv/oi

8DIV/0I

OM

«av/o!

mfli

OM

4DIV/0!

komoi

OM

8007/01

miv/oi

0.00

3.00

3.00

99.59

o'-DQ

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

mv/oi

04X1

0.00

0.00

0.00

ODO

0.00

0.00

0-00

OM

mv/o!

4DIV/0I

o.9o

mv/oi

4DIV/O1

OM

HDtV/01

ffDIV/0!

0.00

3.00

3.00

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

o.oo

«DtV/0!

3.00

3.00

99. sâ

OM

0.00

4OtV/0l

OM

HDIV/Ol

#av/o!

OM

HDIV/O!

flDWI

OM

4DIV/0!

mv/o!

-218.07

5,706.00

5.709.00

2,475.41

Om

«■■■vM&iS

0.18

-11.3S

0.00

0.00

0.00

0.00

ano

0.00

0X0

0.00

0M

mv/oi

m/Di

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDIV/OI

HOIV/OI

■3489

912.96

913.44

396.07

6103

0.23

4.23

4-23

7171

0.18

•11.35

0.00

14,137.00

14z197.00

105,380.73

47.300.00

15,240.00

15240.00

15,240-00

93,020.00

0.88

DUV/01

o.oo

0.00

0.00

O.OC

O.OC

0.00

0.00

0-00

OM

KW/0!

HDIV/Oi

OM

SDIV/O!

tiav/oi

61.00

860.00

B60.0C

609.DC

10.473.0C

10,473.00

10,473.00

10,473.00

41,892.00

88-79

9.98

0.00

HDtV/Ol

HDIV/O!

OM

HD1V/0!

HDIV/OI

0.00

WIV/OI

HDIV/O!

63-00

86O.OC

860.0C

609.(X

9r9Q0.Q(

9300.0C

9.900.0C

9300.0C

39,600.00

65.02

9.98

i^&g.pc

r^r&i&OC

ipSTl&sjx

827. «

827. M

327.01

827.01

827.00

1.04

0.94

79C.0C

-.-aoa

820.01

82O.Q(

820.CK

82O.0C

820.00

1.11

1.03

țrzz

_6_

.âL

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

154

7,04

90.72

90.72

68.40

X

X

X

X

4,257.32

S2.24

5.ZI

w

CSftlgul mediu lunar pe salariat (iet/persoană) determinat pe baza

155

o.oo

tioiv/oi

UOIV/Ol

7^

a)

Productivitatea muncii în uratăți valorice pe total personal mediu țmB

156

OJ»

17.97

17.97

142.70

57.68

18.59

1859

18,59

2836

020

«DIV/Ot

b)

Productivitatea muncit In unități valorice pe total personal mediu recalculată

157

CLfM

miv/oi

mv/ai

c>

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate

158

0.00

tmv/oi

«OIV/O!

Ci)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0.00

tlDIV/Ol

mv/oi

- cantitatea de produse Unite (QPF)

160

000

ffOIV/Of

mv/oi

jjreț mediu (pj

161

O.UO

miv/oi

«w/oi

- valoare -QFFxp

162

0.00

tDIV/O!

- pondere in venituri totale de exploatare - rd. 159/rd. 2

163

0.00

wtv/o!

miv/o!

_8_

Pllți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«DIV/Ol

mw»

_9_

Creări

pe restante, din căror

165

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

aoo

4IW/0'

mv/oi

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

o.oo

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QjOO

XDIV/Ol

HDIV/OI

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

amv/o!

HOIV/Ol

-de la bugetul de stat

168

ODO

0.00

0.00

04»

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

UOIV/0!

IfOIV/O!

-de la bugetul local

169

o.oo

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

OOO

#CW0!

mv/o!

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

o-oo

0.00 -

0.00

0.00

OM

itDIV/0!

HOIV/0!

10

Credite pentru finanțarea activității curente {soldul rămas de rambursat)

171

o.oo

04»

0.00

o.oo

04»

0.00

0.00

0.00

0.00

#0)17/0/

trniv/o!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂGradul de realizare a veniturilor totale

3    &P/3O. 03.

Nr. crt.

indicatori

Prevederi an N-2

%4 = 3/2

Prevederi an precedent {N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.50

0.33

0.00

14,197.00

105,949.98

7.46

1

Venituri din exploatare*)

544.31

0.00

0.00

14,197.00

105,880.73

7.46

2

Venituri financiare

47.19

0.33

0.01

0.00

69.25

SDIV/O!

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00
Programul de Investiții, dotări ți sursele de finanțare


*NE""r14 ICL3.3 ^&8/30.03.2o2o

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an N +1

an N + 2

0                     2

3

4

5

6

7

8

! SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

77,037.0C

71,011.13

131,945.90

o.oc

0.00

Surse proprii, din care:

19,579.0C

13,553.13

9,525.9C

0.00

0.00

a) - amortizare

19,579.0C

b) - profit

2,475.41

448.18

c) - încasarea din vanzarea unor active

Alocații de te buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)-interne

b) - externe

Alte surse, din care:

57,458.00

57,458.00

122,420.00

0.00

0.00

- majorarea capital

57,458.00

57,458.00

122,420.00

0.00

0.00

Conform Anexa 1

H CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0.00

0.00

58,613.70

29,306.85

29,306.85

investiții în curs, din care:

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Hala statie sortare

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități) administrativ teritoriale;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

investiții noi, din care:

0.00

0.00

58,613.70

29,306.85

29,305.85

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

58,613.70

29306.85

29306.85

Conform Anexa 1

58,613.70

29,306.85

29,306.85

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.0!

0.00

0.0C

0.0C

0.00

-(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, Închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privata! statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4 Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)-interne

b) - externe

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restanteANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

AnN+2

Preliminat/Reaiizat

influențe (+/-)

influențe (+/-)

influențe (+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct f

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct 1

X

X

‘X

X

X

X

X

X

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X ’

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct II

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr.

Crt.

1

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (faraTVA)

Preț total (cu TVA)

Autoplatforma 7 locuri + platforma basculanta 3.5 tone

6

buc.

142857.14

27142.86

170,000

857,143

1,020,000

2

Autogunoiera 7.5 mc

3

buc.

273109.24

51890.76

325,000

819,328

975,000

3

Autogunoiera 16 mc

2

buc.

441176.47

83823.53

525,000

882,353

1,050,000

4

Cap tractor

3

buc.

168067.23

31932.77

200,000

504,202

600,000

5

Stivuitor clapete balot!

2

buc.

100840.34

19159.66

120,000

201,681

240,000

6

Wolia 4 mc

1

buc.

894957.98

170042.02

1,065,000

894,958

1,065,000

7

Abrollkipper punte dubla

3

buc.

420168.07

79831.93

500,000

1,260,504

1,500,000

8

Abrollkîpper cu macara

3

buc.

483193.28

91806.72

575,000

1,449,580

1,725,000

9

Autocar 50+1

3

buc.

147058.82

27941.18

175,000

441,176

525,000

10

Microbuz 22+1

1

buc

201680.67

38319.33

240,000

201,681

240,000

11

Microbuz 8+1

2

buc.

126050.42

23949.58

150,000

252,101

300,000

12

Autoturisme

6

buc.

42016.81

7983.19

50,000

252,101

300,000

13

Platforma trailer

1

buc.

71428.57

13571.43

85,000

71,429

85,000

14

încărcător telescopic tip Manitou

1

buc

474000.00

90060.00

564,060

474,000

564,060

15

Autoplatforme cu 5 tone sarcina utila (7.2 tone)

3

buc

256302.52

48697.48

305,000

768,908

915,000

Z 16

Suprastructura de colectat sticla

1

buc.

215000.00

40850.00

255,850

215,000

255,850

17

Container 18MC pentru Abroll

4

buc.

14705.88

2794.12

17,500

58,824

70,000

18

Container 24MC pentru Abroll

12

buc.

21512.61

4087.39

25,600

258,151

307,200

19

Container 36MC pentru Abroll

6

buc.

23529.41

4470.59

28,000

141,176

168,000

20

Container 1100L

120

buc.

882.35

167.65

1,050

105,882

126,000

21

Suflanta

25

buc

1428.57

271.43

1,700

35,714

42,500

22

Trimmer

25

buc

2268.91

431.09

2,700

56,723

67,500

23

Motofoarfeca

• 25

buc

2310.92

439.08

2,750

57,773

68,750

24

Mașina de tuns ia rba

20

buc

2310.92

439.08

2,750

46,218

55,000

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr, Crt

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

25

Drujba

10

buc.

1218.49

231.51

1,450

12,185

14,500

26

Motofierastrau elegaj

5

buc.

2058.82

391.18

2,450

10,294

12,250

27

Scarifîcator

10

buc.

2352.94

447.06

2,800

23,529

28,000

28

Generator 10KWA cu aparat de sudura

1

buc.

21008.40

3991.60

25,000

21,008

25,000

29

Menghina banc 250 mm

1

buc.

1680.67

319.33

2,000

1,681

2,000

30

Bormasina de banc cu culoana

1

buc.

1512.61

287.39

1,800

1,513

1,800

31

Instalație de tratare termica prin pîroliza a deșeurilor care nu pot fi valorificate: RDF, Biomasa, plastic, cauciuc cu obținere de ulei pirolitic, gaz de sinteza si cărbune

1

buc.

1680672.27

319327.73

2,000,000

1,680,672

2,000,000

32

Instalație de piroliza lenta pentru fabricarea de component in vederea obținerii de combustibil de focare si bitum din deșeuri municipale

1

buc.

5042016.81

957983.19

6,000,000

5,042,017

6,000,000

33

Stingatoare P50

10

buc

740.00

140.60

881

7,400

8,806

34

Stingatoare P100

4

buc

980.00

186.20

1,166

3,920

4,665

35

Stingatoare P6

25

buc

75.00

14.25

89

1,875

2,231

36

Pichet PSI dotat complet 3 buc

3

buc.

672.27

127.73

800

2,017

2,400

37

Truse sanitare

7

buc

125.99

23.94

150

882

1,049

38

Sita sortare

1

buc.

38500.00

7315.00

45,815

38,500

45,815

39

Pachet active Neferal

1

buc.

10504201.68

1679025.21

12,500,000

10,504,202

12,500,000

40

Achiziție stand pentru geometrie roti, atelier reparații utilat cu toate sculele necesare si proiectare

1

buc

1,220,000

231800.00

1,451,800

1,220,000

1,451,800

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚI! - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr. Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (faraTVA)

Preț total (cu TVA)

41

Statie de epurare, confecționare 4 base colectare (apa menajera, apa pluviala, stingere incendiu si levigat), centrala termica si realizarea unui gard perimetral pentru statia de sortare și dotarea acesteia cu statie pompare pentru stingere ncendiu

1

buc.

3,793,304

720,727.80

4,514,032

3,793,304

4,514,032

42

Amenajare cai de acces, alimentare cu apa, canalizare st energie electrica pentru statia de sortare

1

buc.

1,260,504

239495.80

1,500,000

1,260,504

1,500,000

43

Montare de sisteme de supraveghere video, inel hidrant! pentru incendiu si iluminarea perimetrului stafiei de sortare

1

buc.

1,008,403

191596.64

1,200,000

1,008,403

1,200,000

44

Construcție hala pentru instalația de piroliza fenta (contract asociere ADPB S.A.)

1

buc.

16,007,993.60

3041518.78

19,049,512

16,007,994

19,049,512

45

Sistem de vidanjare pe cadru de Hook-lift cu capacitate de 8000L compatibil cu autosasiu Iveco tip IG190EL2CA (varianta comerciala 180E)

1

buc.

103,200.00

19608.00

122,808

103,200

122,808

46

Instalație de tratare a aerului pentru statia de sortare

1

buc.

717,000.00

136230.00

853,230

717,000

853,230

47

Teren

4500

mp

650.00

123.50

773.50

2,925,000.00

3,480,750.00

48

Strung

1

buc

20,000.00

3,800.00

23,800.00

20,000.00

23,800.00

49

Instalație de gestionare si tratare a aerului viciat din hala unde este instalația de sortare a deșeurilor

1

buc.

2,900,000.00

551,000.00

3,451,000.00

2,900,000.00

3,451,000.00

50

Instalație de infolîat batotî RDF

1

buc.

1,000,000.00

190,000.00

1,190,000.00

1,000,000.00/

1,190,000.00


TELEFON (004 O21) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL eabinetprimar@lprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

Nr.


MW

D.a.....

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Creșterea eficienței economice a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la Introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de operare deșeuri și resturi menajere.

Societatea dorește suplimentarea listei de investiții cu următoarele 4 elemente:

 • 1. Achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp - 3,480,750.00 lei

 • 2. Achiziționare strung industrial pentru prelucrare metal - 23,800.00 lei

 • 3.  Proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Dumul Lunca Vișagului nr. 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor 3,451,000.00 lei

 • 4. Achiziționare instalație de înfoliat baloți RDF -1,190,000.00 lei

în total, valoarea suplimentării obiectivelor de investiție este de 6,845,000.00 lei (fără TVA) sau 8,145,550.00 lei (TVA inclus).

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde următoarele modificări:

 • a) investițiile pentru anul 2020 în valoare de 51.768 mii lei se majorează cu suma de 6.845 mii lei, necesară pentru:

- achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp;

 • - achiziționare strung;

 • - proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Dumul Lunca Vîșagului nr. 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor;

 • - achiziționarea unei instalații de înfoliat baloți RDF.

 • b) rectificarea surselor de finanțare din capitalului social în sumă de 122.420 mii lei, față de suma inițială de 61.604,76 mii lei

 • c)  la capitolul „Cheltuieli" - suplimentarea sumei cu 25 mii lei, reprezentând cheltuieli cu pregătirea profesională.

în urma rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 cheltuielile totale vor fi în sumă de 92.643,83 mii lei, iar veniturile vor fi în sumă de 93.092 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 317842/27.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativ am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


E.MAIL țuvernantaeorporativa(B>prim aria3.r0

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr. 317842/27.03.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru anul financiar 2020

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor noime de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr, 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Având în vedere:

 • -  HCLS 3 nr. 32/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • -  Adresa nr. 2086/26.03.2020 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr.317373/26.03.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

 • -  Hotărârea nr,16 Z23.03.2020 a Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

 • -  Nota de fundamentare (fără număr) a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală.”

 • -  Art. 10, alin (2), lît.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • -  Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: „sunt de competența asociatului unic aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

 • -  Art 12.1 lit. o) din actul consitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Serviciile de salubritate oferite de societate cuprind următoarele activități:

 • 1.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

7 administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9.  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.),

Creșterea eficienței economice a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice Ia îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, J )

evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de operare deșeuri și resturi menajere.

Societatea dorește suplimentarea listei de investiții cu următoarele 4 elemente:

 • 1. Achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp - 3,480,750.00 lei

 • 2. Achiziționare strung industrial pentru prelucrare metal - 23,800.00 lei

 • 3. Proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Dumul Lunca Vișagului nr. 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor;

 • -   3,451,000.00 lei

 • 4. Achiziționare instalație de înfoliat baloți RDF - 1,190,000.00 lei

în total, valoarea suplimentării obiectivelor de investiție este de 6,845,000.00 lei (fără TVA) sau 8,145,550.00 lei (TVA inclus).

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde următoarele modificări:

 • a. investițiile pentru anul 2020 în valoare de 51.768 mii lei se majorează cu suma de 6.845 mii lei, necesară pentru:

 • - achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp;

 • - achiziționare strung;

 • - proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Dumul Lunca Vișagului nr, 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor;

 • - achiziționarea unei instalații de înfoliat baloți RDF.

 • b. rectificarea surselor de finanțare din capitalului social în sumă de 122.420 mii lei, față de suma inițială de 61.604,76 mii lei

 • c. la capitolul „Cheltuieli” - suplimentarea sumei cu 25 mii lei, reprezentând cheltuieli cu pregătirea profesională.

în urma rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 cheltuielile totale vor fi în sumă de 92.643,83 mii lei iar veniturile vor fi în sumă de 93.092 mii lei.

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege (Anexele 1.1 - 1.5).

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment

Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

SECTOR3

« Nr.-

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 E

CABINET PRIM w..........

lucurești

IAR

5

Sediul

Referitor

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării planului de investiții și a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anui financiar 2020 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București. Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158. clădire administrativă, biroul nr. 2. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020. cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul

financiar 2020 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr, 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, ai cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase. cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12. pct. 12.1 literele h) și m) : ..Potrivii prevederilor Legii Societăților. Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății): m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sulă mii) Euro inclusiv 7TA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.' ’

In prezent, societatea își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 32 din data de 10.02.2020.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care își desfășoară activitatea in baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare:

 • 4. maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice și societățile comerciale la care statul deține participațiuni integrale sau parțiale reprezintă un segment important al economiei naționale și în consecință funcționarea acestora are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unor operatori economici depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia în corecta implementare.

în funcționarea societății a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

în susținerea celor de mai sus, rectificarea planului de investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 cuprinde următoarele modificări:

 • - completarea programului de investiții pentru anul 2020 în valoare de 51.768 mii lei cu suma de 6.845 mii lei, necesară pentru:

 • - achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp;

 • - achiziționare strung industrial pentru prelucrare metal;

 • - proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Dumul Lunea Vișagului nr. 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor:

 • - achiziționarea unei instalații de înfoliat baloți RDF.

o Rectificarea surselor de finanțare din capitalului social în sumă de 122.420 mii lei. față de suma inițială de 61.604,76 mii ici

• La capitolul ..Cheltuieli” - suplimentarea sumei de 25 mii iei. reprezentând cheltuieli cu pregătirea profesională.

La prezenta adresă anexăm:

 • - Anexa 1 - Programul de investiții rectificat pentru anul 2020

* Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/23.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului devenituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020

 • -  Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 • - rectificare

 • -  Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 - Anexele 1-5

Pentru aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care sa se aprobe rectificarea planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu considerație,

Președinte C.A. Mihai Nițu, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 16/23.03.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abținere(D-l Ciobîcă Marius Daniel) și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, înaintarea unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 3) in vederea Rectificării Planului de Investii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 in vederea achiziționării:

 • - teren cea 4500 mp la prețul de 130 euro mp.

 • - achiziționare strung in valoare de 20.000 lei fata TVA.

 • - proiectarea si achiziționarea unei instalații de gestionare si tratare a aerului viciat din hala unde este amplasata instalația de sortare a deșeurilor in valoare de 580.000 euro fara TVA.

 • - achiziționarea unei instalații de infoliat baloti RDF in valoare de 200.000 euro fora TVA.

Președinte C.A.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2020 - RECTIFICARE

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. rectificat pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli presupune următoarele ajustări:

• La capitolul “Investiții” prin suplimentarea sumei de 51.768 mii lei cu suma de 6.845 mii lei, necesară pentru:

 • - achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp;

 • - proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala unde este amplasată instalația de sortare a deșeurilor;

 • - achiziționarea unei instalații de înfoliat baloți RDF.

 • - achiziționare strung;

• Rectificarea surselor de finanțare din capitalului social în sumă de 122.420 mii lei, față de suma inițială de 61.604,76 mii lei

La capitolul „Cheltuieli” prin suplimentarea sumei de 25 mii lei, reprezentând cheltuieli cu pregătirea profesională.

Va prezentăm atașat BVC rectificat la 2020, pentru capitolele de venituri și cheltuieli, inclusiv anexa 4 - pentru activitatea de investiții rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 București a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, astfel cum este anexat prezentei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare.

Nițu Mihai, Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

ANEXA 1 - PROGRAM DE INVESTIȚII RECTIFICAT - SUPLIMENTARE LA HCL S3 NR. 32 DIN 10.02.2020

Nr. Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

1

Achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp

4500

mp

650.00

123.50

773.50

2,925,000.00

3,480,750.00

2

Achiziționare strung industrial pentru prelucrare metal

1

buc.

20,000.00

3,800.00

23,800.00

20,000.00

23,800.00

3

Proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Dumul Lunca Vișagului nr. 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor;

1

buc.

2,900,000.00

551,000.00

3,451,000.00

2,900,000.00

3,451,000.00

4

Achiziționareilnstalatie de infoliat baloti RDF

1

buc.

1,000,000.00

190,000.00

1,190,000.00

1,000,000.00

1,190,000.00

TOTAL LEI FĂRĂ TVA

6,845,000.00

TOTAL GENERAL LEI

8,145,550.00

Page 1 of 1Nr. 317867/27.03.2020


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernant3corporahv3@primqne3.ra

Str. Intrarea Odobești nr, 5-7, Sector 3,032138, București

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL pentru! anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     ]

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........ĂSl.y.SA.w.Qfa.S'....... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ......&...... de pe ordinea -de—ai- / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF AVORADfE proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREl-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punct suplimentar 6

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 6/17 ( 35%)

7/17 ( 41%)

1/17 ( 6%)

3/17 ( 18%)

A

B

c

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina

1

1 x

1

1

1

1

1

1

1

Adriana Paunica

1 X

1

Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin

1

1 X I

1

1

1

1

Hontaru Valerica liviu malureanu

1 X I

1

1

1

1

1 X

Cristi Tudorache

Stelian Ene romeo popescu

1

1

X 1

X 1

1

X

Antonio Ciprian Corneanu |

X 1

fleancu florin

Alin Voicu Cristian Petrescu

1

1

1

X 1

1

1

1

1

1

X