Hotărârea nr. 87/2020

HCLS3 nr.87 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Cafea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3. ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 4.500 mp

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 318183/CP/27.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 317767/27.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

Adresa nr. 317769/27.03.2020 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr.31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, pronoze economice și sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren în suprafață de aproximativ 4.500 mp situat în București, Sector 3, strada Victor Brauner, nr. 40-42B, la pr I de maxim 130 euro/mp, plus TVA, imobil compus din următoarele:

teren intravilan în suprafață de 3.433,85 mp din acte ( 4007 conform rriasurătorilor) cu nr. cadastral 206877, situat în București, Sector 3, str. Victor Brauner nr. 42B;

cotă indiviză de 12,67%, reprezentând 475,256 mp din lotul 10 situat îți București, Sector 3, str. Victor Brauner nr.40 cu nr. cadastral 221985;

Art.2. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile


a)


b)


prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A VĂDUVA


NR. 87

DIN 30.03.2020«rlihbază pentru legalitate

Secretar general Mar ius Mihăiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL eabinetprimar@primarie3.r0

Calea ITiirlațti nr lț)ii Sertar ți 031084) Beeurești SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.......503

»........&£&&*>■

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 4.500 mp

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la eficientizarea activității de salubritate și a dezvoltării societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin realizarea unor noi activități.

Astfel, prin adresa nr.2087/26.03.2020, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 4500 mp, la un preț de maxim 130 euro/mp, plus TVA, imobil compus din următoarele:

 • > Teren intravilan în suprafață de 3.433,85 mp din acte (4007 conform măsurătorilor) cu nr. cadastral 206877 situat în București, sector 3, str. Victor Brauner nr. 42B;

 • > Cotă indiviză de 12,67%, reprezentând 475,256 din lotul 10 situat în București, sector 3, str. Victor Brauner nr.4O cu nr. cadastral 221985;

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 317769/27.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvflrnantacorporativ3@ipnniarie3-ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 317767/27.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a unui tereu cu o suprafață de 4.500 mp

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și fimcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1.  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4.  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL solicită prin adresa nr.2087/26.03.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr.317372/26.03.2020 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 4500 mp la un preț de maxim 130 euro/mp, operațiune aprobată de Consiliul de Administrație prin hotărârea nr.12 din 23.03.2020, imobilul fiind compus din următoarele:

 • 1. Teren intravilan în suprafață de 3.433,85 mp din acte ( 4007 conform măsurătorilor) cu nr. cadastral 206877 situat în București, sector 3, str. Victor Brauner nr. 42B,

fj SECTORULUI <

'      nnrnetcTi ■

BUCUREȘTI. >


 • 2. Cotă indiviză de 12,67%, reprezentând 475,256 din lotul 10 situat în București, sector 3, str. Victor Brauner nr.40 cu nr. cadastral 221985

în vederea fundamentării deciziei de achiziționare a aestor terenuri, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va contracta următoarele servicii:

servicii de evaluare imobiliară;

servicii juridice pentru întocmirea unui raport de analiză juridică servicii topografice.

Pentru achiziționarea terenului menționat este necesar ca societatea să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru terenul situat in București sector 3, str. Victor Brauner nr. 40-42B, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare încheiată cu proprietarul terenului în data de 20.03.2020 la prețul de maxim 130 euro mp.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele m) și o) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are umătoarele atribuții principiale: m) aprobarea operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod sucesiv” și lit o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a unui teren cu o suprafață de 4500 mp.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă BejenartfRaluca

Raluca


. -

ZAPCZi:■ < S3 &R

fel Nr._        —

eBSL1 1 -PJ____ And

SEUIOR3

CABINET PRIMAR

Nr 511©^ ....

Către

Domnul Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea SACIN S.R.L, pentru achiziționarea unui teren situat în strada Victor Brauner nr. 42 B, în suprafață totală de cca 4.500 mp, la prețul de 130 de euro pe mp, plus TVA, cu condiția finalizării analizei juridice, raportului de evaluare și măsurătorilor cadastrale actualizate.

Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL. persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158. clădire administrativă, biroul nr. 2. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017. având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea încheierii unui contract de vânzarecii mparare cu societatea SACIN S.R.L, pentru achiziționarea unui teren situat în strada Victor Brauner nr. 42 B, în suprafață totală de cca 4.500 mp, la prețul de 130 de euro pe mp, plus TVA, cu condiția finalizării analizei juridice, raportului de evaluare și măsurătorilor cadastrale actualizate.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017. Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m): „Potrivii prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui cm, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.' ’

In prezent, societatea își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 32 din data de 10.02.2020.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativa teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL este o societate care își desfășoară activitatea in baza prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurilc similare;

 • 3.  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4. maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7.  administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice și societățile comerciale la care statul deține participațiuni integrale sau parțiale reprezintă un segment important al

economiei naționale și în consecință funcționarea acestora are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice Ia îmbunătățirea parametrilor economiei românești și Ia echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unor operatori economici depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia în corecta implementare.

în funcționarea societății a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

în concordanță cu prevederile Ordonanței nr. 74/2018 privind modificarea și completarea legii nr. 211 / 2011, în vederea eficientizării activității de salubritate și a dezvoltării societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., pentru realizarea unor noi activități, este necesară achiziționarea unui teren cu o suprafață de aproximativ 4500 mp cu un preț maxim de achiziție de 130 euro/mp.

în vederea fundamentării deciziei de achiziționare a acestui teren, SD3 SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3 SRL va contracta următoarele servicii:

 • (i)     servicii de evaluare imobiliară;

 • (ii)    servicii juridice pentru întocmirea unui raport de analiză juridică;

 • (iii)    servicii topografice.

La prezenta adresă anexăm:

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/23.03.2020 privind aprobarea inițierii demersurilor de înaintare a unei solicitări către Consiliul Local Sector 3

Pentru toate aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare cu societatea SACIN S.R.L, pentru achiziționarea unui teren situat în strada Victor Brauner nr. 42 B, în suprafață totală de cca 4.500 mp, la prețul de 130 de euro pe mp, plus TVA, cu condiția finalizării analizei juridice, raportului de evaluare și măsurătorilor cadastrale actualizate.

Cu considerație,

Președinte C.A. Mi hai Nițu,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.Anunțuri București > Imobiliare București > Terenuri București2 557,14 RON


2 185,00 RON


St Cornul meu


2 565,99 RON


1 785,0

720 000 €

Teren 4000mp Paliady, 180 euro/mp

București, județ București, Sectorul 3 Adaug.it La 17:51,17 martie 2020, Număr anunț: 199052284

Protncwjt?'.- -viuntul           Actualizează anunțul


(o) București, județ București.

V Sectorul 3

Vezi pe hwf


Oferit de               Agenție

Extravilan / intravilan Intravilan

Suprafața utila          4 000 m4

Teren 4000 mp zona Paliady. Pentru detalii discutam la telefon


George

Pe site din feb 2015


Anunțul ile utilizatorului


Raportează


Vlzcaiizar'c32


Teren 4000 mp Pallady

București, zona Theodor Pallady

Acest anunț nu mai este activ. Click aici pentru a vedea anunțurile asemănătoare active!

720.000 EUR

180 EUR / mp

Comision 0% cumpărător

liladium Resioence Q                                          Apollo

*

EbS Service 'p*

Metro                               â Liceu! inter

V de Informa

Mfir> Vili

'■•INicoîaeTechj Jumbel|?                                . (. :

UO i> b

De d r man              Anghe! Safigny. &

Detalii

pentru detalii va rog sunați

Caracteristici

Suprafață teren:

4000 mp

Tip teren:

Front stradal:

23 m

Clasificare teren:

Construcție pe teren:


construcții intravilan Nu


Adresa: Loc. București Sectorul 3, Str Victor Brauner Fost. Theodor Pallady, Nn 42B, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

206877

4.007

TEREN IN SUPRAFAȚA DE

3433,85 MP CF. ACTE (4007,32 MP CF.

MĂSURĂTORILOR CADASTRALE) ; ACTIV NR. 11 "PLATFORMA BETONATA PENTRU

DEPOZITARE MATERIALE" DESCRISE ASTFEL:

SUPRAFAȚA BETONATA DE TRANSPORT . CU SUPRAFAȚA DE 1348,70 MP

PLATFORMA BETONATA - CU SUPRAFAȚA DE 1724,70 MP

REȚEA CANALIZARE+APA - CU SUPRAFAȚA DE 157,05 MP

ZONA LIBERA - SPAȚIU VERDE - CU SUPRAFAȚA DE 203,40 MP

ÎN TOTAL 3433,85 MP


SOCBL

ri>ur«V4Tt irnuwM


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 206877 București Sectorul 3


Nr. cerere J 23490 i     Ziua           18

f   Luna         03

2(j20 j

Cod verificare ihMiii


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:59533

Nr. cadastral vechi:8821


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

206877-C1

Loc. București Sectorul 3, Str Victor Brauner Fost. Theodor Pallady, Nr. 42B, lud. București

S. construita la sol:220 mp; BARACA METAL 1-CU SUPRAFAȚA CONSTRUITA    219,91 MP

Al.2

206877-C2

Loc. București Sectorul 3, Str Victor Brauner Fost. Theodor Pallady, Nr. 42B, Jud. București

S. construita la sol:340 mp; BARACA METAL 2 -SUPRAFAȚA CONSTRUITA 339,98 MP

Al.3

206877-C3

Loc. București Sectorul 3, Str Victor Brauner Fost. Theodor Pallady, Nr. 42B, Jud, București

S. construita la sol:144 mp; BARACA METAL 3 -SUPRAFAȚA CONSTRUITA 143,92 MP

A1.4

206877-C4

Loc. București Sectorul 3, Str Victor Brauner Fost. Theodor Pallady, Nr. 42B, Jud. București

S. construita la sol;363 mp; BARACA METAL 4 -SUPRAFAȚA CONSTRUITA 362,72 MP

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

14797 / 19/05/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 286, din 07/10/1996 emis de SC CONCORDIA (CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr. 286/07.10.1996 emis de SC "CONCORDIA" SA;CONTRACT VANZARE-CUMPARARE nr. 3910 / 1996/07.10.1996 emis de BNP ILEANA TOMESCU;);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4

1) S.C. "SACIN" SA

OBSERVAȚII: (SE INTABULEAZĂ DREPTUL DE PROPRIETATE, CU TITLU DE CUMPĂRARE CF. INVENTAR

ANEXA.)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT                                                                                     |

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I                             ”

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

206877

4.007

TEREN IN SUPRAFAȚA DE

3433,85 MP CF. ACTE (4007,32 MP CF.

MĂSURĂTORILOR CADASTRALE) ; ACTIV NR. 11 "PLATFORMA BETONATA PENTRU DEPOZITARE MATERIALE" DESCRISE ASTFEL:

SUPRAFAȚA BETONATA DE TRANSPORT . CU SUPRAFAȚA DE 1348,70 MP

PLATFORMA BETONATA - CU SUPRAFAȚA DE 1724,70 MP

REȚEA CANALIZARE+APA - CU SUPRAFAȚA DE 157,05 MP

ZONA LIBERA - SPAȚIU VERDE - CU SUPRAFAȚA DE 203,40 MP

ÎN TOTAL 3433,85 MP

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

223594

205499


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4.007

DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR DE PE TEREN CONF. DOS. CADASTRAL ASTFEL:

3433,85 MP CF. ACTE

4007,32 MP CF. CADASTRU

SUPRAF. CONSTR. LA SOL CF. CADASTRU=1066,53 MP

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

206877-C1

construcții industriale si edilitare

220

Cu acte

S. construita la sol:220 mp; BARACA METAL 1-CU SUPRAFAȚA CONSTRUITA 219,91 MP

Ctt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.2

206877-C2

construcții industriale si edilitare

340

Cu acte

S. construita la sol:340 mp; BARACA METAL 2 -SUPRAFAȚA CONSTRUITA 339,98 MP

A1.3

206877-C3

construcții industriale si edilitare

144

Cu acte

S. construita la sol:144 mp; BARACA METAL 3 -SUPRAFAȚA CONSTRUITA 143,92 MP

Al .4

206877-C4

construcții industriale si edilitare

363

Cu acte

S. construita la sol:363 mp; BARACA METAL 4 -SUPRAFAȚA CONSTRUITA 362,72 MP

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

44.555

2

3

23.214

3

4

2.158

4

5

42.698

5

6

8.093

6

7

34.946

7

8

29.684

8

9

20.801

9

10

33.06

10

11

31.419

11

12

4.489

12

13

23.11

13

14

20.159

14

15

9.002

15

16

2.996

16|

1

30.664


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 0. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 0.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari:. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verrficare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șl ora generării,

18/03/2020, 15:40

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 3

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

ÎVîVJÎfS'îî*:.*                           PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 221985 București Sectorul 3

I Nr. cerere

f    Ziua   _J_

i    Luna  _

Anul

Cod verificare liMlll


Cartea funciară este blocată de următoarele extrase:

Nr. / Data

Notar

Blocat până la

înregistrări blocate

20702/09.03.2020

Eftimescu Mihai Marian

20.03.2020 23:59:59

B.24

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:42786_l

Nr. cadastral vechi;7321/10

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 3, Str Victor Brauner, Nr. 40, Jud. București, Lot 10

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

221985

3.751

Teren imprejmuit;

DRUM ACCES


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

186511 / 14/03/2008

Contract Vanzare-Cumparare nr. 2434, din 09/07/2003 emis de NP MOLCUT FLAVIUS (ACT DEZMEMBRARE nr. 3481/27.11.2003 emis de NP MIRCEA MIHAIL;);

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATECota: 54,43%, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 5443/10000

Al / B.27, B.30

.. SC TERRA - NOVA CONSTRUCT SRL, CIF:15071310, (intabulat inițial prin încheierile nr.16793/14.07.2003 si 31419/03.12.2003)

Contract Vanzare-Cumparare nr. 304, din 03/02/2005 emis de NP PENCEA PAULA;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATE Cota: 5,25%, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 525/10000

Al

1) S.C. BILAL IMPEX IMPEX S.R.L., ((intabulat inițial prin încheierea nr. 2658/04.02.2005)

Contract Vanzare-Cumparare nr. 301, din 02/02/2005 emis de NP PENCEA PAULA;

B16

Intabulate, drept de PROPRIETATECota: 10,56%, dobândit prin CUMPĂRARE, COta actuala 1056/10000

Al / B.26

1) S.C. C.l. BULEVARD S.R.L., (intabulat Inițial prin încheierea nr. 2656/04.02.2005)

Contract Vanzare-Cumparare nr. 560, din 03/03/2005 emis de NP PENCEA PAULA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATE Cota: 9,21%, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 921/10000

Al

1) S.C. PANCO S.A., (intabulat inițial prin încheierea nr. 5918/04.03.2005)

Contract Vanzare-Cumparare nr. 302, din 02/02/2005 emis de NPPENCEA PAULA;

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATE Cota: 12,67%, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1267/10000

Al

1) S.C. SACIN S.A., (intabulat inițial prin încheierea nr. 2657/04.02.2005)

Contract Vanzare-Cumparare nr. 300, din 02/02/2005 emis de NPPENCEA PAULA;

B24

Intabulare, drept de PROPRIETATE Cota: 1,90%, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 190/10000

Al

1) S.C. SALPLAST S.A., (intabulat inițial prin încheierea nr. 2657/04.02.2005)

48676 / 14/11/2012

Act Notarial nr. 1996, din 13/11/2012 emis de NP ȘTEFAN ROSANA OLGA;

B25

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 598/10000

Al

1) SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL, CIF:15584218

19674 / 29/03/2017

Act Notarial nr. 377, din 28/03/2017 emis de NP Uidumac Daniela;

B27

se notează interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere.

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B27

dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare și amenajare - asupra cotei indivize de 5% (din cota parte de 54,43%)de sub B.10

60791 / 11/07/2019

Act Administrativ nr. 41501, din 16/05/2019 emis de OCPI BUCUREȘTI;

B28

se noteaza actualizare date tehnice si repozitionare imobil

Al

B29

se noteaza îndreptare eroare materiala mixta in sensul ca se menționează categoria de folosința ca fiind curți construcții

Al

114676 / 20/12/2019

Act Notarial nr. 4386, din 18/12/2019 emis de Marina Sergiu Sorin;

B30

Intabulare, drept de PROPRIETATEcota de 5% reprezintă suprafața de 187,55 mp (din cota parte de 54,43%), dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL, CIF:32264612

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

37778 / 25/05/2016

Act Notarial nr. 881, din 24/05/2016 emis de NP Ștefan Rosana Olga;

C25

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:3300000 EURsi celelalte obligații de plata aferente creditului - asupra cotei indivize de 5,98% înscrisa sub B.25

Al

1) UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, CIF: 14600820

19674 / 29/03/2017

Act Notarial nr. 377, din 28/03/2017 emis de NP Uidumac Daniela;

C27

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:8250000 LEIși celelalte obligații aferente creditului - asupra cotei indivize de 54,43% aparținând proprietarului de sub B.10;

Al / C.28

1) CEC BANK S.A., CIF;3618970

114676 / 20/12/2019

Act Notarial nr. 4325, din 16/12/2019 emis de IONESCU CRISTI STEFANIA;

C28

se radiaza dreptul de ipoteca si interdicțiile înscrise sub C27 si B27 -asupra cotei indivize de 5,% (din cota parte de 54,43%) înscrisa sub B.10

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 4


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

221985

3.751

DRUM ACCES

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.751

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

0.575

2

3

21.724

3

4

51.417

4

5

8.07

5

6

8.503

6

7

5.987

7

8

54.428

Rund început

Punct sfârșit

Lungime segment

8

9

1.548

9

10

8.231

10

11

3.132

11

12

6.394

12

13

0.918

13

14

10.575

14

15

13.807

15

16

17.702

16

17

0.142

17

18

35.299

18

19

29.369

19

20

13.969

20

21

28.124

21

22

38.894

22

23

27.877

23

24

10.436

24

25

0.996

25

26

25.009

26

27

23.215

27

28

0.117

28

29

39.708

29

30

23.774

30

31

17.818

31

32

55.597

32

33

34.308

33

1

60.519


** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 0. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 0.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

19/03/2020, 14:56

SALUBRIfATE ^*<$1 DESZĂPEZISES3


Sediul Social: Calea Vitars, nr. 154-152, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 12/23.03.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R,L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, înaintarea unei solicitări către AGÂ’fConsiliu Local Sector 3) de acordarea a unui mandat Președintelui CA in vederea încheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea SaCIN SRL, pentru achiziționarea unui teren situat in strada Victor Brauner nr.42 B, in suprafața totala de cca 4.500 mp, la prețul de 130 de euro pe mp, plus TVA, cu condiția finalizării analizei juridice, raport de evaluare si măsurători cadastrale actualizate

Președinte C.A.


SD3 SALUI

PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE - CUMPĂRARE

Intre:

Societatea SACIN S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul București, sectorul 4, str. Muzelor nr.22, având CUI 372152, înregistrată la ONRC sub nr.J40/1487/1991, reprezentată legal prin doamna Nicolaescu Mihaela-Mioara, administrator, în calitate de PROMITENTĂ VÂNZĂTOARE

si

SD3 SALUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, Calea Vitan, nr 154-158, parter, biroul 2, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9896/2017, C.U.I. RO 37804020, legal reprezentata prin dl. Mihai Nițu, Președinte al Consiliului de Administrație, in calitate de PROMITENTĂ CUMPĂRĂTOARE

A intervenit prezenta promisiune bilaterala de vânzare - cumpărare, in următoarele condiții:

Art.L Eu, PROMITENTĂ VANZATOARE, personal, promit sa vând, iar PROMITENTĂ CUMPĂRĂTOARE promite sa cumpere dreptul de proprietate asupra următoarelor imobile (denumite. în cele ce urmează, în mod colectiv, „Imobilul”):

 • a) teren intravilan situat in București, sector 3, Victor Brauner (fost Theodor Pallady) nr.42B, număr cadastral 206877 (număr cadastral, vechi 8821) înscris în cartea funciară nr. 206877 (număr CF vechi 59533) a localități? București sectorul 3, compus din teren in suprafață de 3.433,85 mp conform actelor de proprietate și 4.007 m.p. conform măsurătorilor cadastrale, categoria de folosință „curți construcții” și construcții industriale și edilitare având suprafața construită ia sol de 1,066,53 mp, conform informațiilor din extrasul de carte funciară;

 • b) Cota indiviză de 12,67%, reprezentând 475,256 mp, din lotul nr.10 situat în str. Victor Brauner nr.40, București, sector 3, având suprafața totală de 3.751,03 mp, număr cadastral 221985 (număr cadastral vechi 7321/10) înscris în cartea funciară nr.221485 (număr CF vechi 42786) a municipiului București sectorul 3, conform informațiilor din extrasul de carte funciară.

Art2. Imobilul a fost dobândit după cum urmează:

 • a) Prin cumpărare, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3910/06.11.1996 de BNP Ileana Tomescu, de la S.C. Concordia S.A.;

 • b) Prin cumpărare, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.302/02.02.2005 de BNPA Pencea Paula și Uidumac Daniela, de la S.C. Terra-Nova Construct S.R.L;

 • c) Prin atestarea dreptului de proprietate, conform Certificatului seria M10 nr.0038 din 26.03.1993 de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

al unei/unor declarații de utilitate publica anfor'cara exproprierii, sau al unui interes public de orice natura, care ar putea duce ia diminuarea suprafeței imobilului sau la punerea sub sechestru, nu a fost naționalizat sau scos din circuitul civil, nu este grovat de sarcini sau servituti, nu face si nu va face obiectul vreunui contract de închiriere si nu a fost si nu va fi adus ca aport in natura la capitalul social al vreunei societăți comerciale.

 • 3.2. Eu. PROMITENTA VANZATOARE personal, declar ca nu sunt implicată si după cunoștințele mele, nu exista iminența nici unui litigiu, arbitraj sau procedura administrativa al căror rezultat ar putea afecta dreptul de proprietate deținut asupra Imobilului.

 • 3.3. De asemenea, eu, PROMITENTA VANZATOARE declar ca nu exista si ca nu am nicio cunoștința despre nici o acțiune in revendicare introdusa, soluționată, in executare silita sau pe cale de a fi introdusa si care sa aibă ca obiect imobj’ul ce se înstrăinează.

Art.4.1. Eu, PROMITENTA VANZATOARE personal, declar ca nu exista si nu vor exista taxe, amenzi, majorări de întârziere sau alte sume scadente datorate de noi cu privire la imobil.

 • 4.2. Toate informațiile si documentele furnizate sau care trebuie furnizate PROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE de către PROMITENTA VANZATOARE pentru scopul si in cursul negocierilor purtate cu privire la prezenta promisiune sunt corecte, complete si exacte si nu sunt de natura a induce in eroare ca urmare a unei omisiuni sau ambiguități.

 • 4.3. PROMITENTA VANZATOARE nu are cunoștință despre existenta vreunor rețele de utilități sau alte structuri in subsolul Imobilului sau in vecinătatea acestuia, care ar putea afecta investițiile previzionate de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE.

 • 4.4. Imobilul nu face obiectul niciunei limitări privind protecția patrimoniului cultural național si nu a fost declarat parte din nicio arie protejata lega) (de sx. Natura 2000, sit arheologic/minier, etc.).

Art.5.1. Eu, PROMITENTA VANZATOARE personal, mă angajez in mod irevocabil prin prezenta promisiune sa nu ofer sau sa vând Imobilul, nici unei terțe părți, până la data de 27.04.2020.

 • 5.2. Prezenta Promisiune a fost semnata in mod corespunzător si valabil de către PROMITENTA VANZATOARE si conține obligații legale, valabile si angajante ale acesteia față de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE.

 • 5.3. Eu, PROMITENTA VANZATOARE declar că sunt de acord cu notarea de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a prezentei promisiuni de vânzare-cumpărare în cartea funciară a imobilului menționat la art.L

Art6. Părțile convin ca semnarea Contractului de Vânzare - Cumpărare în formă autentică sa se perfecteze pana cel mai târziu la data de 27.04.2020. sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

 • a) Concluziile analizei din punct de vedere tehnic si juridic, instrumentată de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, prin avocați si arh i tecii, sunt conforme cu declarațiile si garanțiile PROMITENTA VANZATOARE. menționate la ert. 3, 4, 5 de mai sus, in sensul ca nu s-au descoperit probleme cu privire la titlurile de proprietate, cu privire la transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului cum ar fi plângeri, cereri, conflicte, restricții aflate pe rol sau alte aspecte/informații ce ar putea face obiectul unei dezbateri cu privire la dreptul de proprietate sau care ar putea afecta posibilitățile de construire ale Imobilului, parțial sau integral;

 • b) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a obținut de la autoritatea sa tutelară, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, acordul privind cumpărarea acestui imobil și deține fondurile necesare, legal constituite în acest scop;.-

 • c) PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE a efeețvat evaluarea imobilului, printr-un evaluator ANEVAR, iar raportul de evaluare confirmă că valoarea de piață a imobilului este cel puțin conformă prețului stabilit în art.7.

 • d) PROMITENTA VANZATOARE^—va. înmâna. în copie, toate documentele solicitate de PROMITENTA CUMPĂRĂTOR!Eîn vyderea efectuării analizei tehnice și juridice menționate la lit. a) și a evaluării prevăzute Ia lit c) și va prezenta certificatele fiscale din care să rezulte că sunt achitate taxele si impozitele locale aferente imobilului, precum și extrasul de Carte Funciară la zi, din care să rezulte că Imobilul este liber de notări, sarcini, servituti sau drepturi de folosință.

Art.7.1. Prețul ferm agreat de Părți este 130 Euro/mp (unasutătreizeci euro per metru pătrat) in echivalent RON," calculat la cursul de cumpărare RON/EURO al BNR, pentru data când se efectuează plata, si care va fi plătit ia data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, într-o singura transa.

 • 7.2. La prețul de vânzare se adaugă TVA, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 7.3. Prețul va fi plătit în contul care va fi indicat în contractul de vânzare - cumpărare.

 • 7.4. Prețul total se va calcula pentru întreaga suprafață de teren care va reieși în urma măsurătorilor topografice, prin înmulțirea prețului unitar cu numărul de metri pătrați.

Art.8. Prin prezenta promisiune de vânzare - cumpărare, Părțile promit sa încheie Contractul de Vânzare - Cumpărare având ca obiect imobilul menționat Ia; art.1 de mai sus, in condițiile, data si prețul stabilite de comun acord. în cazul în care, din motive independente de voința părților, contractul de vânzare în formă autentică nu se poate încheia până la data de 27.04.2020, părțile agreează că acest termen se va prelungi tacit cu încă 30 de zile, dacă niciuna dintre părți nu o notifică pe cealaltă cu privire la refuzul de a prelungi termenul prezentei promisiuni.

Art.9. In cazul in care, oricare din Părți nu se va prezenta, din rea credință, cu excepția motivelor de forță majora, (deces, boala, cutremure, incendii, inundații), la sediul biroului notarial, indicat de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE printr-o notificare cu minim 5 zile înainte, in vederea încheierii contractului de vânzare - cumpărare in forma autentica, cealaltă Parte va putea cere instanței, fără vreo alta formalitate de punere in întârziere, sa pronunțe o hotărâre judecătorească care sa tina loc de contract de vânzare - cumpărare, in condițiile stabilite prin prezenta promisiune.

Art.10. în cazul în care PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE renunță să mai cumpere Imobilul menționat la art. 1, ca urmare a concluziilor analizei tehnice și juridice prevăzute la art. 6 lit. a) sau a neîndeplinirii condițiilor prevăzute în art. 6, aceasta nu datorează nicio penalitate sau daune interese PROMITENTA VANZATOARE.

Art.ll. în cazul în care PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE renunță să mai cumpere Imobilul menționat la art.l, deși concluziile analizei tehnice și juridice prevăzute la art. 6 lit. a) sunt favorabile realizării construcției cu destinația de hală industrială iar celelalte condiții stipulate de art.6 au fost îndeplinite, aceasta va datora PROMITENTEI VANZATOARE afectată de acest refuz daune interese în cuantum de 20% din prețul de vânzare ai imobilului, stabilit conform art.8.

Art.12. în cazul în care PROMITENTA VANZATOARE refuză să mai încheie contractul de vânzare-cumpărare, prin neprezentare la sediul biroului notarial indicat de PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE în termenul prevăzut la art.10, aceasta din urmă, suplimentar drepturilor dobândite conform art. 10, este îndreptățită la. daune interese în cuantum de 20% din prețul de vânzare al imobilului.

Art.13. PROMITENTA VANZATOARE declară că permite PROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE, până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, desfășurarea pe imobilul menționat la art.1 de activități care implica ridicări topografice, studii geo, etc. Accesul reprezentanților .societății cumpărătoare, a arhitecților, inginerilor, altor specialiști, va fi anunțat in prealabil Promitentei Vânzătoare.                                           /)

Art.14.1. Toate înștiințările in baza prezentei Promisiuni se vor face in limba română, in scris, si vor fi transmise de oricare din Părți către ceateliă Portfoeleialte Părți intr-una din modalitățile de mai jos:

prin predare personala către Partea desti nstara sau un reprezentant al acesteia; sau

prin e-mail confirmat in zile iucraîoam si în timpul programului de lucru, care va fi urmat de transmitere prin scrisoare recomandata prepîatita către Partea destinatara.

 • 14.2. Orice înștiințare care trebuie transmisa ir. baza prezentului va fi considerata transmisa la data confirmării predării scrisorii / e-mailuiul

Art.15.1. Legea aplicabila prezentei Promisiuni este legea română. Orice litigii se vor ivi intre Parti in legătură cu interpretarea clauzelor contractuale si/sau executarea Promisiunii vor fi soluționate pe cale amiabila. In cazul in care nu se ajunge ia o înțelegere pe cale amiabila, litigiile vor fi deduse spre judecata instanței romane competente potrivit dreptului comun.

 • 15.2. Prezenta Promisiune a fost negociata si agreata in privința fiecărei clauze si a tuturor prevederilor, reprezentând voința libera, exclusiva si completa a Pârtilor cu privire la obiectul Promisiunii si a conținutului sau. In cazul care vreo prevedere a acestei Promisiuni este considerata nula, ilegala sau inaplicabila din vreun motiv, aceasta nu va afecta valabilitatea, legalitatea si aplicabilitatea celorlalte dispoziții din prezentul contract, Părțile angajandu-se sa modifice, sa completeze sau sa înlocuiască toate sau oricare dintre prevederile nule, ilegale sau inaplicabile cu dispoziții legale, aplicabile si valabile, care ra producă un rezultat economic cat mai apropiat de cel avut in vedere inițial de către Parti, fara a necesita renegocierea vreunei clauze a prezentei Promisiuni.

 • 15.3. Părțile se angajeaza una fata de cealaita cs.. pe perioada de valabilitate a prezentei Promisiuni, sa respecte si sa protejeze confidențialitatea tuturor clauzelor negociate, a informațiilor primite, obținute sau in posesia carora au intrat, indiferent in ce mod. in legătură cu afacerile celeilalte Parti si sa nu dezvăluie astfel de informații către terti, cu excepția cazurilor in care acest lucru se face pentru executarea in bune condiții a prezentei Promisiuni sau ’a cererea organelor legale competente.

Art.16. Prezenta Promisiune s-a redactat in baza următoarelor acte:

 • a) Extras de carte funciară obținut în baza cerer li nr.33490/18.03.2020:

 • b) Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.3910/06.11.1996;

 • c) Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.302/02.02.2005 de BNPA Pencea Paula și Uidumac Daniela;

 • d) Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M10 nr.0038 din 26.03.1993 de Ministerul Lucrărilor p..-cl;ce șî Amenajării Teritoriului;

 • e) Certificatul de înregistrare seria F> nr.3702794 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

 • f)  încheierea nr.2657/18.02.2005 emisă de Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BCF Sector 3

 • g) Fișa corpului de proprietate și planul de amp lasament șî delimitare a corpului de proprietate ale imobilului NC 8821 din aprilie 2005, întocmite de Topo Trust SRL;

 • h) Certificat de număr poștal nr.7873! 1718/! 9.11.2692 emis de Primăria Municipiului București. Art.17. Predarea terenului către PROMTFENTA CUMPĂRĂTOARE se realizează la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Noi, Părțile declarăm ca înainte de semnarea prezentului mscris, am citit personal conținutul acestuia si constatând ca acesta corespunde voinței si condițiilor convenite de noi, drept pentru care au semnat mai jos.

PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, cu excepția impozitului pe tranzacții imobiliare potrivit prevederilor legale.

Prezenta Promisiune a fost redactata si semnata azi, 20,03.2020 în București, in 3 exemplare originale, din care un număr de 1 exemplar original a lost eliberat Promitentei Vânzătoare, un număr de 1 exemplar original Promitentei Cumpărătoare și I exemplar original urmează a fi păstrat în arhiva Cabinetului de Avocat „Moldoveanu Rernus Alexandru”, care atestă data încheierii și conținutul actului și certifică identitatea părților semnatare.


Uniunea Națională a Baro urilor din România Baroul București

Cabinet dt Avocat MOLDOVEANU REMVS-ALEXANDRU în conformitate cu dlsp. art. 3 al. 1 teza a 3-a clin Legea nr. 5111995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului        ctat de mine,Sacin SRL

J40/1487/1991
CUI 372152
Sediul: Municipiul București, Sector4, Str. Muzelor, Nr 22

Hotararea Adunării Generale a Asociaților Nr. 5/20.03.2020

Subsemnatii Nicolaescu Mihaela-Mioara, domiciliata in Mun București, Sector 1,- - ' ' ‘ ■

, Nicolaescu Ana-Maria, domiciliata in Mun București, Sector 1,

I Nicolaescu Stelian-George, domiciliat in Mun București, Sector 1, * “’siBuda Mihaela Lucia, domiciliata in Mun București, Sector 2, î

-                                                     3, in calitate de

asociati, aprobam imputernicirea Doamnei Nicolaescu Mihaela-Mioara in calitate de Administrator pentru a semna documentul "PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE - CUMPĂRARE" pentru terenul cu suprafața de 4007 mp si al terenului de 475.25 mp cota indiviza situate la adresa: Str. Victor Brauner 42B.

ASOCIAȚII:

NICOLAESCU MIHAELA-MIOARA


NICOLAESCU ANA-MARIA

NICOLAESCU STELIAN-GEORGE

BUDA MIHAELA LUCIASERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


Nr.înreg. 317769/27.03.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea achiziționării a unui teren cu o suprafață de 4.500 mp, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2087/26.03.2020 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.317372/26.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectarului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terț lin baza unui ternei legal justificat. Vă puteți exercitadrepturile prevăzute în Regulamentul UE2016/679, printi-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..'ii......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extracrdinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ............... de pe ordinea do zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinore, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR:
HONȚARU VALERICA
MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVTU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punct suplimentar 5

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 6/17 ( 35%)

7/17 ( 41%)

1/17 (

6%) 18%)

B

c

3/17

(

A

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica liviu malureanu Cristi Tudorache Stelian Ene

1

1

1

1 x

1

1

1 X

1

1 X

1 X

1

1

1

1

1

1

1

X 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 X I

1 X |

1 1

romeo popeseu

1

X

1 1

Antonio Ciprian Corneanu

X

1 1

fleancu florin

Alin Voicu Cristian Petrescu

1

1

1

X

1

1

1

1

1

1

X 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Zr?..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraOTTtrnare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ........ în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .2 de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:       __

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


1ACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A1.Comisa 6 - Punct suplimentar 6

 • A. Da             5/20 ( 25%)

 • B. Nu          2/20 ( 10%)

 • C. Abținere      0/20 (  0%)

No Answer 13/20 ( 65%)

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Alexandru Dobre IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica Alin Voicu liviu malureanu fleancu florin Cristi Tudorache Stelian Ene Antonio Ciprian Corneanu Inocențiu Voinea romeo popescu Cristian Petrescu