Hotărârea nr. 86/2020

HCLS3 nr.86 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul

„Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 318229/CP/27.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 318215/27.03.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 318216/27.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Contractul de lucrări nr. 255362 /19.11.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS3 -Administrare Străzi S3, în calitate de executant, se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon, completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019;

 • -  Art.12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar, pentru clădirea CI multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2 Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri                                           / \

ittasemnează pentru [egalitate


Secretar general Mjțrius Mihăiță

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

NR. 86 DIN 30.03.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 3’8 <8 23 ■ 28 FAX {004 051) 318 03 04 E-MAÎL cabinetprimar^primarie^ro

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon"

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017, înființarea societății AS3-Administrare Srăzi S3 SRL.

în urma HCLS 3 nr. 537 din 15.11.2018, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obliga „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon", contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 referitor la prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL prin adresa nr. 169/27.09.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 318208/27.03.2020 solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon", în valoare de maxim 15.000.000,00 lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 318215/27.03.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL. guvernantacorpGraE1va@pr1mar1e3.fQ

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 318215/27.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon**

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211.

în urma HCLS 3 nr. 537 din 18.11.2018, Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Ca urmare a încheierii contractului menționat mai sus, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a duce Ia îndeplinire obligațiile asumate, prin adresa nr. 169/27.03.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 318208/27.03.2020 solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, în valoare de maxim 15.000.000,00 lei.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o): „sunt de competența Adunării Generale a Asociaților operațiunile juridice ale societății care depășesc valoare 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon.”ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: 140/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Tetefon:+40759 040 480

E-mail:secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

SECTOR 3

'cabinet PRIMAR


AS3*Admlnlslrare Străzi S3 S.R.L.

INTRARE.

<9..............

IEȘJRȘ nr

Ziuaiâtx Luna...

,..Q3.....AnUl^Către: Cabinet Primar Sector 3 al Municipiul Bucureș Adresa: Calea Dudești nr. 19, sector 3, București

Având in vedere:

- Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11,2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS3 - Administrare Străzi S3, în calitate de executant, se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon", completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019, prin care se solicita prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior,

Subscrisa Societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu sediul în Mur. București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, et. 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9897/2017, având cod fiscal 37804080, reprezentată legal de Roxana Bălăceanu, având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, intenționează să întreprindă demersuri în vederea încheierii unui contract de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru clădirea CI multifuncțională din cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon", în valoare de maxim 15.000.000,00 lei.

în acest sens vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre prin care sa se împuternicească Președintele Consiliului de Administrație să întreprindă demersurile necesare în vederea închererii contractului conform specificaților de mai sus.

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL prin Președinte al Consiliului de Administrație

Roxana Bălăceanu


Semnat digital de

Roxana—


Ba

HfWo+ohîPRIMĂRIA


Nr.înreg. 318216/09.03.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor necesare de a contracta servicii de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și patinoar pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 169/27.03.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.318208/27.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bej


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea dezi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .                             în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....$...... de pe ordinea-de—zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferința, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punct suplimentar 4

 • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu          2/17 ( 12%)

 • C. Abținere      1/17 (  6%)

No Answer 7/17 ( 41%)

A B

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica liviu malureanu Cristi Tudorache Stelian Ene romeo popescu Antonio Ciprian Corneanu fleancu florin Alin Voicu Cristian Petrescu

i X |

I I

I I

I X |

I I

I X I

I X I

I X

I I X

I X I

I X I


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pejtrdineâ de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraordifiare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ......                  ....... în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe ordinea de-gi-/ suplimentarea ordinii de zi a

ședinței ordinare/extraordinaro, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL /"NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

SECRETAR

TUDOR ELENA

MEMBRI:


MARINEAȚĂ MARCEL RADU CONSTANTIN HONȚARU VALERICA ENE STELIAN - BOGDAN DUMITRU CONSTANTIN POPESCU ROMEO TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL             ..f

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL           '

1.Comisia 3 - Punct suplimentar 5

 • A. Da             2/18 ( 11%)

 • B. Nu         2/18 ( 11%)

 • C. Abținere      5/18 ( 28%)

No Answer 9/18 ( 50%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin IUL1ANA VĂDUVĂ Ionela Marinescu Elena-Daniela Belu-Sima

1

1 x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 X

lonut Moldoveanu

Hontaru Valerica

Elena Tudor                |

Paunica Adriana           |

1

1

1 X

1

1 X

1

1

1 1

1

1 X

1

1

romeo popescu             |

1 1

1 X

Marineata Marcel

1

1 1

1 X

Asus 4                      |

Livia Tudorache Alin Voicu                j

Costin Dumitru            j

Vasiliu Mariana           j

Fatu Adrian               j

Dumitru Constantin       |

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X 1

X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .......2^—în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........de pe ordinea de-zi-/

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exfeaerdin^e, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /-NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI: PELINARU CORNEL

.1

I. î...

p


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA !

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punct suplimentar 5

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 12/19 < 63%)

6/19 ( 32%)

2/19 (

5%)

0%)

B

c

0/19

(

A

Vasiliu Mariana

1 x

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 x

1

Pelinaru Cornel

1 x

1

1 1

Alexandru Dobre

1 X

IULIANA VĂDUVĂ

1 X

1

1 1

Neacsu Florentina

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1 1

Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin

1

1

1 1

1

[

1 1

1 1

1 1

1 1

Hontaru Valerica

1

1

1 1

Alin Voicu

1

1

1

liviu malureanu

1

1

1

1

fleancu florin

Cristi Tudorache

1

1

1

Stelian Ene

1

1

x I

1

Antonio Ciprian Corneanu |

1

1

Inocențiu Voinea

1

X 1

1

Cristian Petrescu

1

1

1

1