Hotărârea nr. 85/2020

HCLS3 nr.85 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind

“Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul)”

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr, 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 317606/CP/27.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 316731/26.03.2020 al Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr.316741/26.03.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 pivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul) ”, conform Anexei care face parte integrantă din


Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții, va lua îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 85

DIN 30.03.2020


semnează pentru legalitate star general us WihăițăAnexa - HCLS 3 nr. £3. din .30,03,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu

(de la intersecția cu str. Baba Novac până la intersecția cu str. Peneș Curcanul)

Prin proiect se propune realizarea a două pasaje rutiere subterane pe direcția Șoselei Mihai Bravu (la intersecțiile Șos. Mihai Bravu - Calea Dudești - B-dul Camil Ressu și Șos. Mihai Bravu -Calea Vitan), construirea unui pasaj pietonal subteran din dreptul stației de tramvai Laborator, relocarea semaforului, respectiv a trecerii de pietoni de pe Șos. Mihai Bravu (intersecție cu str. Baba Novac) și crearea a două benzi de circulație pe Calea Dudești în vederea măririi spațiului de stocare la semafor și a creșterii capacității de preluare a fluxurilor de trafic din intersecția Șos. Mihai Bravu - Calea Dudești -B-dul Camil Ressu spre Calea Dudești.

Pasajele rutiere subterane vor avea lungimea de aproximativ 555 m respectiv 420 m, vor fi reglementate în dublu sens și vor fi prevăzute cu câte două banzi de circulație pe sens, având suprafața construită a întregii construcții de cca. 11060 mp, respectiv 8360 mp. Vor fi dotate cu sisteme de siguranță astfel încât traficul rutier să se desfășoare în condiții optime. Acestea vor conține minim (dar nu vor fi limitate la acestea): sisteme de canalizare pluvială, sisteme de siguranță la incendiu, sisteme de ventilație, instalații de iluminat etc. dimensionate în conformitate cu normativele în vigoare. De asemenea, pasajele rutiere subterane vor fi dotate cu semnalistică rutieră verticală și orizontală.

Pasajul subteran pietonal pentru subtraversarea Șoselei Mihai Bravu are o lungime de aproximativ 46 m, fiind prevăzut cu 3 lifturi și 4 accesuri pietonale, dintre care un lift si două accesuri la refugiile tramvaiului. Suprafața construită a pasajului subteran pietonal este de cca. 501 mp. Pasajul pietonal subteran va fi dotat cu sistem de canalizare pluvială, instalații de iluminat, semnalistică pentru dirijarea pietonilor dar si semnalistică pentru persoanele cu deficiențe vizuale sau locomotorii de tip Braille și benzi de ghidare.

Lărgirea locală a Căii Dudești între șos. Mihai Bravu și Str. Calolan Județul la două benzi de circulație pe sens, adiacente căii de tramvai va avea lățimea propusă a am prizei străzii pe zona menționată de 19,5 m (5,5 m zonă de tramvai, 14 m zonă carosabilă - 7 m pentru fiecare sens de deplasare). De asemenea, va fi necesară translatarea trotuarului existent respectiv a spațiului verde existent pe latura sudică a Căii Dudești.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI, INCLUSIV TVA):

 • 1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: 347.506.755,23 Lei

din care construcții-montaj (C + M):

71.739.627,42 Euro

60.217.192,77 Euro


291.692.081,77 Lei


din care:

187.546.081,70 Lei     38.717.192,77 Euro

104.146.000,00 Lei     21.500.000,00 Euro


- edificare construcție reiocarea/protecția utilităților

Euro: 4,8440 Lei (curs Euro la 19 martie 2020)

 • 2. Eșalonarea investiției (C+M)

Anull              160.430.644,97 Lei

Anul II              131.261.436,80 Lei

 • 3. Capacități (în unități fizice și valorice):

1 pasaj subteran auto, cu două benzi pe sens, de lungime aproximativă 555 m, suprafață construită 11.075 m2 și suprafața utilă 9.040 m2;

1 pasaj subteran auto, cu două benzi pe sens, de lungime aproximativă 420 m, suprafață construită 8.517 m2 și suprafața utilă 6.952 m2;

1 pasaj pietonal cu o suprafață construită de aproximativ 501 m2 și suprafațu utilă de aproximativ

411 m2, dotat cu 3 filturi și patru accesuri pitonale

Regim de înălțime: S+P;

Adc= 22.093,00 mp (aria construita desfășurată)

Au = 16.403,00 mp (aria utila)

 • 4. Durata de realizare a Investiției

24 luni

ÎNTOCMIT:
ASOCIEREA

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.


DIRECȚIA INVESTIȚII jȘI ACHIZIȚII SERVICIUL INVES UCRARi PUBLICE


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de Investiție:

tllliUI HUtrttlIll IdriM'l * NN

I turm

XU.iih]

Nr. crt

Denumirea capitolelor »i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

Valoare cu TVA

lai

euro

lei

lef

i         euro

1

2

3

4

5

8

7

CAPITOLUL 1: Cfialtuhli panta obținerea fl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0

0/X

04

0,0

0,00

12

Amenajarea terenului

4231.703,3

673.6092

804X35,0

5X35.790,3

1.039.595,03

12.1

EtomawHrf

0.0

0,0

0.0

0,0

0,00

122

Dezafectări - refaceri suprafața: drumuri, trotuare, ipațn verzi

2.699.813,7*

557.352,1:

512.964,6

3.212.778,3

663.249,04

12.3

Defrișări

100.803,5(

20.fiQ9.9f

19.152,61

119.956,2*

24.763,88

12.4

Cefacfore, sortare fi tansport la depozitele autorizate al dap aurifer rezidate

0,(X

o.oc

o,«

o.ot

0,00

1.2.5

Reabdtare ctidri <£n zona da mffeențl

o,oc

U.OC

0,0(

0,0C

0.00

12.6

Devieri clrctaațta fl dalrntere organizare de șantier

1.431.140.OC

205.447,1*

271.917,74

1.703.063,74

351.582,11

13

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea la starea Inițiala

18.065.435,7C

3.720.445,6!

3432.432,7E

21497466,4*

4438.040,56

13.1

Plantare da copaci

56.250,00

11.612,30

10.687.5C

66.937,50

13.018,64

1.32

Raanwiajare apafâ verzi

243.360.00

50,239,47

46238,40

289.598,40

59.784,97

1.3.3

Refaceri finale de iLșxafață

15309.970,00

3160-604,87

2.900.094,30

16.218.064,30

3.761.119,80

1.3.4

Lucrtritecfuni de proiecția medhlui

2.455.855,70

506.909,20

466.612,58

2.922.46020

603317,15

1A

Cheltuieli pentru relocarea/protectia mintalilor (termoflcare,aparte)

t7J17.647J6________18067226,85________ 1M2B352J4     104.146.000,00       21.500.000,00

TOTAL Capitol 1.

189X14346,05

|       22.670262,01

|         20.864420,75

I 130X79.666,81

1        26.977.635,58

CAPITOLUL 2: Cheltuieli ponta asigurarea uttfHățBor necesare cHectivuhjl

2.1______

22

Alimentaro tu energie electrici Racord la canalizare

438300X0

40X00,00

90.11148

846048

1______________82.935,00

7.695,00

519435X0

48.195,00

107232,66 944942

23

Racord la rețeaua de telefona, Internet televiziune

0,09

0,00

0,00

0,00

oxo

TOTAL Capitol 2.

477.000,00

08472,34

90.630,00

567430X0

117.182X8

CAPITOLUL Jr Chsltuletf panta proiectare pi asistent* tehnici

3.1

Studii

268X00X0

55.326,1Bl              50-920,00

318.920X0

65.830,15

3.1.1

Stixfl de teren

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

3.12

Raport privind ințiectui asupra medului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

260.000,00

55.326,10

50.920,00

318.920,00

65.838,15

£ £

Oeeuimntetli-eupert fi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri fl «utwtoai____________________________________________________

Expertiza re tehnica

0,00

135X00,00

0,00

27X69,53

0,00

25450,00

0,60

180450,00

oxo

33.164,74

3.4

Certificarea performantei energetice sl au dl tul energetic al clădirilor

0.09

0,00

0,00

0,00

0X0

33

Proiectare

9.148.595,14

1.886.644,74

1.738233,06

10X86228,22

2247.48725

3.5.1

Temi de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

040

3.52

Studiu de prefezabiftate

0r00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Stotau» feznblfate fl deviz general

082.353,00

162.153,80

167.647,07

1.050.000,07

216.763,02

3.5.4

3.5.5

DccumantaJSte tehnice necesare în vederea obținerii avizafer/ a wrdufw/

91.485.95

16.606,45

17.382,33

106.86826

22.474,87

i/arfficerca tehnici de oftate a proiectului tehnic țl a deteifar do execuție

457.429,76

94.432,24

86.911,65

544.341,41

112.374,36

3.5.6

Proiect tehnic șl datei da exacuțo

7.717.326,43

1.593.17226

1.466292,02

9.163.618,45

1.895.874,99

34

□rgantzarei preced uri lor de achiziție

18297,19

3.777,29

347647

21.773,66

4494,97

3.7

Consultanță

1324.24629

273.378,67

25140640

1X75.853,08

325220,62

3.7.1

Wanaoemontte de pretori pentru obiectivul de investiții

1.32424629

273378,67

251.606,80

1.575.853,06

325-320,62

3.7.2 32

Mjdttul financiar              ________________________________________________________

kslstenț* tehnic*

0.00

2.640492,50

0,00

546.75744

0,00

503213,59

0,00

3.151.706,17

____________0X0

650.64124

3.6.1

tefotenți tehnic* dn partea proiectaHteiui

1.37228927

283.296,71

260.734,96

1.633.02423

337.123,09

3.8.1.1

3J.12;

• ■«faafafamafaj JucrMer

«mu Mnoeerve prswciafăjU M W«la msMt jn pnfraou m cnM d miUfcf fa Mat fa tta fM»«ctaata fa Sta tn Centawp

1.235.000,34

137.220,03

2S4.C67.O4

20.320X7

234X01,47

20.073,00

1.4W.721X1

103.302,42

303.410,78

33.712,31

3X2

Irige nțle de șantier

1276203,31

263.460,63

242.478,63

1.510.681,94

313.518,15

3.6 *’    b

lonftorfzare tehnologica (alte cheltuieli decate cete aferente Investiției de aza)

1.119.360,00

231X01,75

21247040

1432.03040

274.98720

TOTAL Capitol 3_____________ _____________________

14401.99120

3.02643541

2.785.778,33

17447.769,52

3X01.93425

4,1,

Construcții pl instalații

130.856X48,95

27.014X48X9

24,862.649,30

155.718.69825

32.146.717,23

4.1.1

Structuri Rezista nț*

120.219.842,25

24.818.299,39

22.841.770,03

143-061X1228

29.533.77628

4.1.2

Arhitectură

5.618.244,70

1.159.035,02

1.067.466,49

6685.711,19

1.300.204,62

4.1.3

Instalații EJectiica

3-140.731X0

648.375,52

596.738,89

3.737.469,89

771X66X6

4,14

tataia |ii Sanitare

1.719239,00

354.921,35

326.655,41

2.045.894,41

422356,40

4.1.5

tatalațUCuronțl SteW

i           157.992,00

32.616,02

30.018,40

188.010,48

38.813,06

42

Montaj utilaje tehnologice

153.790,00

31.75021

29221,62

183.019,62

37.782,75

42.1.

Instalați Electrice

34.000,00

7.010,99

6-460X0

40.460,00

fl.352,60

42.2.

tata|0l Sanitaro

26.000,00

5.367,46

4.940,00

30.940,00

0.38728

42.3

Instalații Curențî Slabi

24.798,00

5.119,32

4.711,62

29X09,62

6.091,99

42.4

JnMaMfi TnMpert Ireal Catatori

69.000,00

14244,43

13.110,00

82.110,00

16.950,87

43

Utilaje, echipamente tehnologico șl funcționale eu montaj

1406X32,00

290X65,81

267241,08

1.673.773,00

345X35,32

4.3.1.

Instalații Etectrica

410.056,00

84.652,35

77.910,64

487.966,64

100.736,30

4.3.2

ktetatațH Sanitare

199.000,00

41.081,75

37.810,00

236.010,00

40.807,28

4.3.3

totoEițH Curenți Slabi

330.476,00

69.875,31

64X10,44

402.706,44

83.151,62

4.3.4

Inatateții Transport Local Calatori

459.000,00

94.756,40

87210,00

546210,00

112.760,12

44

Utilaje IM montaj fi echipamente da transport

0,09

0X0

oxo

0X0

0,00

4X

Dotări

8250,00

1,703,14

1.567,50

9X17,50

2X26,73

4.6

Active necorporafe

0,00

0,00

oxo

0X0

0,00

TOTAL Capitol 4.

132424X28,95

27.337.86725

25.160.679,50

157X05.308,45

32X32.062,02

CAPITOLUL 5l Alte cheltuieli                                                                                                                                                              j

5.1

Organizare do țantter

6.362.839,07

1.313.550,59

1208X39/42

7X71.778,49

1X63.12520

5.1.1

Lucriri de construcjă pi instatața aferente organtelri de psrtier

3X17.703,44

708.130,36

725.363,65

4.543.067,09

937.875,12

5.12

ChoJtoioll conexe organizării panttentos

2.545,135,63

525.42024

483.575,77

3.028.711,40

625250,06

52

Comisioane, cote,]taxer costuri do finanțare

2223.570,14

582X00X2

536.478,33

3.360X48X7

_________69X651,62

5-2.1

Comisioanele țl dobânzile aferente credihAi UncN finanțatoare

0,00

0,90

0,00

0,00

0,00

52.2

Cota aferentă ISC pentru controU caitițll teriritor de construcții (0,5% t*n C+M)

1225.596,99

253.01341

232.863,43

1.458.460,41

301.085,96

52.3

Cota aferentă ISC pentru contrau statoUTn ■menajarea iantonuid, urbanism fi pentru autorizarea lucrărilor de construcȘi (0,1 % dnC+M)

245.119,40

50.602,68

46.572,69

291.692,08

60217,19

52.4

Cota aferente teeai Sociale a Corbtuctoritar- CSC (0,5% ten sume lucrărilor de c-tefl)

1225.596,98

253.013,41

232.863,43

1.458.460,41

301.085,96

6.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația da ccmtnXrc/deaffnter*

127.256,78

26271,01

24.178,79

151.435,57

31262.50

52.6

Taxe deversare la canalizare apa din foraje

109200,00

22.543,38

20.748,00

129.648,00

26.826,59

5.3

Cheltulall divane țl neprevăzute

25.451.356,27

5254202,37

4.835.757,69

30267.113,96

6252.580,82

54

Cheltuieli pentru publicitate fl Informare

0,00

0,00

8,00

0.00

0,00

TOTAL Capitol 5.

34.637.765,48

7.150.633,49

6581.17544

41218.948,92

8.509277,65

CAPITOLUL 6« Chaltuleii pentru probe tehnologic»

6.1

Pregătirea personalului

0,00

0,00

040

0,08

0,00

62

Probe tehnologica fi taste (15 MWh x 0,4167 tei/KWh)

6251,70

1298,61

1.187,82

7.439,52

1-535,82

TOTAL Cap. 6

6251,70

1290,61

1.187,62

7.439,52

1.535,82

TOTAL GENERAL

292.022483,38

60285,401,19

5548427144

347.586.755,23

71.739.62742

Din cane C+M (12 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 ♦ 4.2 +5.1.1)

245.119.39644

50.602.683,00

46.572.68532

201.692.081,77

60217.192,77

ÎNTOCMIT:

ASOCIEREA


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R

BAU STARKS.R.L.

YARDMAN S-R.L.

FORWRI CONSULTING S.

CABINET PRIMAR

Cale;TELEFON (004 021) 31S 03 23 ■* 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirnargJprimarie3.ro

SECTOR3


, beilor 3, 031084, Bi curețti

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE


Data.


a proiectului de hotărâre privind apobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind

"Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str, Peneș Curcanul)"

Primăria Sectorului 3 s-a preocupat permanent de găsirea unor soluții pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale pe arterele de circulație, fapt pentru care a realizat o serie de investiții privind creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto, datorită atât a necesității creșterii numărului locurilor de parcare, cât și a reamenajării, din punct de vedere urbanistic, a unor zone din Sectorul 3.

Luând în considerare aceste aspectele, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții „Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul)". Acesta presupune construirea a două pasaje rutiere subterane pe direcția Șoselei Mihai Bravu, construirea unui pasaj pietonal subteran în dreptul stației de tramvai Laborator și crearea a două benzi de circulație pe Calea Dudești în vederea măririi spațiului de stocare la semafor și a creșterii capacității de preluare a fluxurilor de trafic.

Proiectul de investiții vizează creșterea atractivității și siguranței deplasărilor rutiere și pietonale și are ca obiectiv principal creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto în intersecțiile dintre Șoseaua Mihai Bravu cu Calea Dudești - Bdul Camil Ressu și Calea Vitan și decongestionarea traficului rutier cu precădere pe relația Calea Dudești - Bdul Camil Ressu și Calea Vitan. Ca obiectiv secundar al proiectului de investiții se identifică și îmbunătățirea calității spațiului urban, printr-o proiectare modernă a celor două intersecții, cu intervenție clară asupra peisajului urban din zonă.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune, totodată lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament, care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentele destinate construirii obiectivului de investiții există toate tipurile de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere subterane și ale pasajului pietonal subteran.

Pentru realizarea acestor deziderate a fost întocmită documentația tehnico-economică prin care s-a descris situația existentă, caracteristicile principale, costurile estimative și principalii indicatori tehnico-economici la valoarea totală de 347.506.755,23 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.316731/26.03.2020 al Direcției Investiții și Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


ROBErtf
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII F                                         I I                                  1

TELEFON (004 021) 31B 03 23'28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL 1nvestit1iaehizitH@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre privind apobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind

Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu

(de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul)

Șoseaua Mihai Bravu este o arteră cuprinsă în inelul principal de circulație al Municipiului București, care traversează Sectorul 3 pe sensul de deplasare de la Nord la Sud.

Având în vedere traficul intens pe această arteră de circulație, în speță în zona intersecțiilor cu str. Baba Novac - str. Dristorului - B-dul Camil Ressu - Calea Vitan, faptul că Șoseaua Mihai Bravu este deservită și de transportul public de suprafață, precum și faptul că pe zona de interes sunt concentrate multiple spații pentru locuințe colective, precum și alte puncte cum ar fi: spații comerciale, instituții publice, instituții bancare, centre medicale, s-au evidențiat problemele specifice respectiv existența unui risc ridicat de accidente rutiere din cauza conducătorilor auto care forțează traversarea intersecțiilor fără a ține cont de semnificația indicatoarelor rutiere și a culorii semaforului, consumul de carburant, emisiile poluante și timpul pierdut în trafic, care constituie un dezavantaj din punct de vedere economic.

Din perspectiva indicatorilor de siguranță, atât Șos. Mihai Bravu cât și intersecția Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan, în perioada 2009 - 2012, au fost caracterizate de un indice de siguranță rutieră redus, conform datelor statistice furnizate de Brigada Rutieră București și a datelor menționate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - Regiunea București - Ilfov.

Luând în considerare aspectele prezentate, Primăria Sectorului 3 își propune realizarea obiectivului de investiții Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul), prin:

 • 1. Construirea a două pasaje rutiere subterane pe direcția Șoselei Mihai Bravu la intersecțiile:

 • ■  Șos. Mihai Bravu - Calea Dudești - B-dul Camil Ressu și

 • ■  Șos. Mihai Bravu - Calea Vitan;

 • 2. Construirea unui pasaj pietonal subteran din dreptul stației de tramvai Laborator;

 • 3. Relocarea semaforului, respectiv a trecerii de pietoni de pe șos. Mihai Bravu (intersecție cu str. Baba Novac);

 • 4. Crearea a două benzi de circulație pe Calea Dudești în vederea măririi spațiului de stocare la semafor și a creșterii capacității de preluare a fluxurilor de trafic din intersecția Șos. Mihai Bravu - Calea Dudești - B-dul Camil Ressu spre Calea Dudești.

Cele două pasaje rutiere se regăsesc ca propunere în documentele strategice privind direcțiile prioritare de dezvoltare în marile aglomerări urbane cum ar fi Planul Urbanistic General al Municipiului București realizat în anul 2000 și prelungit până în prezent.

Proiectul de investiții are ca obiectiv principal creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto în intersecțiile dintre Șoseaua Mihai Bravu cu Calea Dudești -Bdul Camil Ressu și Calea Vitan și decongestionarea traficului rutier cu precădere pe relația Calea Dudești - Bdul Camil Ressu și Calea Vitan.

Acesta vizează creșterea atractivității și siguranței deplasărilor rutiere și pietonale. Ca obiectiv secundar al proiectului de investiții se identifică și îmbunătățirea calității spațiului urban, printr-o proiectare modernă a celor două intersecții, cu intervenție clară asupra peisajului urban din zonă.

Modernizarea infrastructurii rutiere presupune și lucrări de deviere a tuturor rețelelor subterane din amplasament care intră în incidență cu obiectivul proiectului. Pe amplasamentele destinate construirii obiectivului de investiții există toate tipurile de utilități ce vor trebui relocate, astfel încât să se asigure eliberarea amplasamentelor necesare demarării lucrărilor pentru pasajele rutiere subterane și ale pasajului pietonal subteran.

Pasajele rutiere subterane vor fi dotate cu sisteme de siguranță astfel încât traficul rutier să se desfășoare în condiții optime. Acestea vor conține minim (dar nu vor fi limitate la acestea): sisteme de canalizare pluvială, sisteme de siguranță la incendiu, sisteme de ventilație, instalații de iluminat etc., dimensionate în conformitate cu normativele în vigoare. De asemenea, pasajele rutiere subterane vor fi dotate cu semnalistică rutieră verticală și orizontală.

Pasajul pietonal subteran va fi dotat cu sistem de canalizare pluvială, instalații de iluminat, semnalistică pentru dirijarea pietonilor, dar si semnalistică pentru persoanele cu deficiențe vizuale sau locomotorii de tip Braille și benzi de ghidare.

Principalele avantaje ale realizării obiectivului de investiții prezentat sunt: scăderea întârzierilor, reducerea coldanelor de mașini care se formează la semafor în prezent, reducerea emisiilor, decongestionarea intersecțiilor Șoseaua Mihai Bravu - Calea Dudești

PRI MĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

- Bdul Camil Ressu și Șoseaua Mihai Bravu -Calea Vitan, reducerea punctelor de conflict dintre pieton - vehicul, respectiv vehicul - vehicul.

Facem precizarea că, în vederea elaborării documentației pentru autorizarea lucrărilor de construire privind Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul) sector 5, București, Primăria Municipiului București a emis Certificatul de urbanism nr. 233 R/1831706 din 16.03.2020.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul), conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,

ȘEF SERVICIU


INVESTIȚH, LUCRĂRI PUBLIC

MARIUS POPESCU J

întocmii

Monica


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inveslit1iachizit11@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

Domnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții în scopul fluidizării traficului auto la intersecțiile pe direcția Șoselei Mihai Bravu, precum și al creșterii siguranței deplasărilor rutiere și pietonale, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

* Proiect de Hotărâre privind apobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții privind Creșterea mobilității urbane prin fluidizarea traficului auto pe Șoseaua Mihai Bravu (de la intersecția cu str. Baba Novac până la str. Peneș Curcanul).

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZ1Ț

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE j

MARIUS POPESCU / -


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget^finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul Z&4&& de pe c suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul /.A^/Z^de pe ordinea de gi- / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ?^EFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

....................................................7.............................................................

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,


PĂ UNICĂ ADRIANA


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu          2/17 ( 12%)

 • C. Abținere      2/17 ( 12%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica liviu malureanu Cristi Tudorache Stelian Ene romeo popescu Antonio Ciprian Corneanu fleancu florin Alin Voicu Cristian Petrescu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ......A.,.. de pe ordinea -de Z17 suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare-din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                  ............. în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.......A.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a

ședinței ordinare/e^raordiriare— și consideră că acesta A FOST / NU—A'TObT întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea..domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA


NA- DANIELA


SECRETAR

TUDOR ELENA

MEMBRI.

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


A.Da

6/19

( 32%)

B.Nu

1/19

(

5%)

C.Abținere

1/19

(

5%)

No Answer 11/19 ( 58%)

A

B

C

Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin

1

1 X

1

1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 1

Ionela Marinescu

1

1

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X

1

1 1

lonut Moldoveanul

1

1 X I

Hontaru Valerica

1 X

1

1 1

Elena Tudor

1 X

1 1

Paunica Adriana            |

1 1

1 )

1 1

romeo popescu

1 X I

1

1 1

Marineata Marcel           |

1 X |

1 1

Asus 4                       |

1 1

Livia Tudorache            |

1

1

1

Alin Voicu                  |

1

Costin Dumitru             |

1

X 1

Vasiliu Mariana            |

1

1

1

Antonio Ciprian Corneanu |

1

1

Cristian Petrescu          |

Fatu Adrian                 |

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de-zi / ‘raphffientsrea ordinii de zi a ședinței ordinare/cxtraordiiiare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 de pe ordinea de zi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:           ----

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA J

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNI CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


 • A. Da             6/12 ( 50%)

 • B. Nu          2/12 ( 17%)

 • C. Abținere      0/12 (  0%)

No Answer 4/12 ( 33%)

ABC

Stelian Ene          |

Vasiliu Mariana    | X |

Baetica Nicoleta    | X j

Pelinaru Cornel     | X j

Alexandru Dobre    j X |

IULIANA VĂDUVĂ      j X j

Neacsu Florentina  |    |

Inocențiu Voinea   |

Adriana Paunica     | X |

Elena Petrescu     |    |

Elena Tudor

Radu Constantin     j    j