Hotărârea nr. 84/2020

HCLS3 nr.84 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 304774/CP/12.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Referatul nr. 304356/12.03.2020 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 304277 /12.03.2020 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

 • -  Adresa nr. 304456/12.03.2020 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • -  Pct. 1.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol Unic Se alege doamna consilier IULLANA VĂDUVA în funcția de președinte de


ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020, care va conduce ședințele Consiliului Local al Sectorului 3 și va semna hotărârile adoptate de acesta.


cl ntrasemnează pentru legalitate ' etar general ius Mihăiță

NR. 84

DIN 30.03.2020CABINET PRIMAR

www.prim1rie3.roTELEFON (004 Q21) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprim2r@prlmade3.ro

Calea Dudești nr. igi, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020

Având în vedere referatul nr. 304356/12.03.2020 al Secretarului General al Sectorului 3 privind necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 aprilie 2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare plenului Consiliului Local al Sectorului 3.


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL secretarQprimarie3.r0 Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 304356/12.03.2020

REFERAT privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020

Având in vedere:

 • •  Prevederile pct. 1.9. din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Sector 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 44/29.07.2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Prevederile art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 • • Faptul că mandatul doamnei VĂDUVA IULIANA, aleasă în funcția de președinte de ședință prin HCLS 3 nr. 786/19.12.2019, expiră în data de 02.04.2020;

Propun promovarea prezentului proiect de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 aprilie 2020 până la data de 2 iulie 2020, conform art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
TELEFON (004021) 318 03 23- 28 FAX (004 021} 31803 04 E-MAIL c0nsiliufilprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084, București

Nr. 304277/12.03.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada

2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020

Prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 786/19.12.2019, doamna VĂDUVĂ IULIANA a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la data de 2 aprilie 2020.

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Codul Administrativ, Consiliul Local alege dintre membrii săi un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind alegerea unui nou președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 2 aprilie 2020, până la 2 iulie 2020.

DIRECT Florentin

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) Ji3 03 04 E-MAIL c0nslliugiprimprie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, sector 3, 031084, București


Nr. 304456/12.03.2020


CĂTRE,

CABINET PRIMAR‘Ohul *


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 3 în perioada 2 aprilie 2020 - 2 iulie 2020 ”

Anexat vă transmitem următoarele documente:

 • ■ proiectul de hotărâre;

 • ■ referatul nr,304356/12.03.2020 al Secretarului General al Sectorului 3;

 • ■  raportul de specialitate nr.304277/12.03.2020 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

DIRECTOR EXECUTIV, FLORENTINA mjacșu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..Z<zl.... de pe ordinea de zi / -SupUmentnrcii ordinii de zi a ședinței ordinare/extraortttnare^din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......2*^.. de pe ordinea de zi /

r-supHineiilat'ea ordinii de zi a ședinței ordinare/exfraordmare, și consideră că acesta A FOST / NU A —FOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:          —

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA SECRETAR                          /

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 27

 • A. Da             7/12 ( 58%)

 • B. Nu         0/12 ( 0%)

 • C. Abținere      0/12 (  0%)

No Answer 5/12 ( 42%)

ABC

Stelian Ene Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta Pelinaru Cornel Alexandru Dobre IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Inocențiu Voinea Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin

I X   ]         |

I X   |         |

I x   I          I

I X   I         I

I X   I         I

I X   I         I

I               I               I

I               I               I

I X   |         I