Hotărârea nr. 82/2020

HCLS3 nr.82 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 313778/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 313483/23.03.2020 al Direcției Investiții Achiziții;

 • -  Adresa nr. 313487/23.03.2020 a Direcției Investiții Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS 3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon ”;

 • -  HCLS 3 nr. 522/ 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2018 încheiat cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”’,

Luând în considerare:

* Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu 365 de zile (12 luni), începând cu data de 30.04.2020.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul adițional, iar Direcția Investiții Achiziții să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea Contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții Achiziții, și societatea AS3 Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                                                                                / «

emnează pentru legalitate iecretar general Mapids Mihâiță

NR. 82

DIN 30.03.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 O2î) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. igi. Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr...

| Data.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a ’ Contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect „Modernizare șl reabilitare parc Pantelimon

Proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" are în vedere punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de vârstă, șezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dușuri, coșuri/platforme de gunoi, sistem de ticketîng, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere și zone pentru expunerea la soare. Pe lângă cele menționate anterior se va crea un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliană, montagne russe, spații de joacă, etc.

Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățeiu, nr. IM, sector 3, București. Terenul pe care se va realiza investiția, parte din parcul Pantelimon, este situat în intravilanul Sectorului 3 al Municipiului București, în suprafață de 66.801 mp din acte (66.798 mp din măsurătorile cadastrale) dintr-un total de 331.300 mp cât are tot parcul Pantelimon.

Acest proiect a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber. Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum șî a racordării sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în sectorul 3.

Prin Hotărârea nr. 466/27.09.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico * economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon".

în data de 31.10.2019 s-a prelungit durata de execuție a Contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019 cu 180 de zile, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 522.

în urma notificării societății AS3 Administrare Străzi Sector 3 SRL nr. 143/19.03.2020, înregistrată la Cabinet Primar nr. 311751/20.03.2020, se solicită prelungirea cu 365 de zile a perioadei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2019, începând cu data de 30.04.2010,

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 313483/23.03.2020 al Direcției Investiții Achiziții, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020

Proiectul "Modernizare și reabiEtare parc Pantelimon” are în vedere „punerea in valoare a aspectului natural si al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de varsta, șezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dusuri, cosuri/plațforme de gunoi, sistem de ticketing imprejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere si zone pentru expunerea la soare. Pe langa cele menționate anterior se va crea un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliana, montagne russe, spatii de joaca, etc. ”

Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățelu, nr. IM, sector 3, București. Terenul pe care se va realiza investiția, parte din parcul Pantelimon, este situat în intravilanul sectorului 3 al Municipiului București, în suprafață de 66.801 mp. din acte (66.798 mp. din măsurătorile cadastrale) dintr-un total de 331.300 mp cât are tot parcul Pantelimon, având nr. cadastral 200018. Terenul fiice parte din domeniul public al Municipiului București, fiind înscris la poziția 3930 din Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul pubHc al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 și transmis în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform H.C.G.M.B. nr.160/23.08.2001.

Imobilul este cuprins în zona fiscala „B” a Municipiului București și este afectat parțial de așezări arheologie conform Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, pozițiile 76 - 78.

Acest proiect a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului Eber. Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum și a racordării sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului Eber în sectorul 3.

Având in vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 522 din data de 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrați nr 255362/19.11.2019 cu 180 de zile;

 • -  Notificarea Societății Administrare Străzi Sector 3 S.R.L. nr 143/19.03.2020 si nr de Înregistrare la Cabinet Primar nr 311751/20.03.2020 prin care se solicita prelungirea cu 365 de zile a perioadei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2010,

 • -  Referatul de aprobare a prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2010 cu nr.313194/23.03.2010.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu 365 de zile (12 luni) incepand cu data de 30.04.2020.                                            A

Șef Servieta Investidi Lucrări Publici

MARIUS POPESCU

Sef Serviciu Monitorizare Si Derulare Contracte


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investiiluochrzctii@>priimariej.ro Calea Dudești nn 19b Sectarj, 031084, București

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020

Proiectul "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" are în vedere "punerea in valoare a aspectului natural si al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment acvatic care vor cuprinde tobogane de mai multe feluri, lazy river, piscine pentru copii pe diverse categorii de varsta, șezlonguri, pergole, vestiare, grupuri sanitare, dusuri, cosuri/plațforme de gunoi, sistem de ticketing, împrejmuiri și sisteme, împrejmuiri, sistem de supraveghere si zone pentru expunerea la soare. Pe langa cele menționate anterior se va crea un parc tematic care cuprinde lucrări de butaforii, instalație de tiroliana, montagne russe, spatii de joaca, etc. ”

Obiectivul de investiții este localizat în Șoseaua Gării Cățelu, nr. IM, sector 3, București. Terenul pe care se va realiza investiția, parte din parcul Pantelimon, este situat în intravilanul sectorului 3 al Municipiului București, în suprafață de 66.801 mp. din acte (66.798 mp. din măsurătorile cadastrale) dintr-un total de 331.300 mp cât are tot parcul Pantelimon, având nr. cadastral 200018. Terenul face parte din domeniul public al Municipiului București, fiind înscris la poziția 3930 din Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 și transmis în administrarea Consiliului Local Sector 3, conform H.C.G.M.B. nr. 160/23.08.2001.

Imobilul este cuprins în zona fiscala „B” a Municipiului București și este afectat parțial de așezări arheologie conform Lista Monumentelor Istorice actualizată, conform Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2361/2010, pozițiile 76 - 78.

Acest proiect a luat ființă din dorința Primăriei Sectorului 3 de a impulsiona creșterea numărului de vizitatori, creșterea atractivității zonei și oferirea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber. Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum și a racordării sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în sectorul 3.

Având in vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09,2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 522 din data de 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019 cu 180 de zile;

 • -  Notificarea Societarii Administrare Străzi Sector 3 S.R.L. nr 143/19.03.2020 si nr de înregistrare la Cabinet Primar nr 311751/20.03.2020, anexata, prin care se solicita prelungirea cu 365 de zile a perioadei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019, începând cu data de 30.04.2020,

va înaintam prezentul referat spre analiza si competenta aprobare asupra oportunității de prelungire a perioadei de execuție a contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, urmând a fi inițiata o Hotarare de Consiliu al Sectorului 3 in acest sens.

MAHIUS POPESCU \

Sef Serviciu Monitorizare Si Derulare Contracte

Nr.inreg.: 311751

Data inreg.: 20.03=2020

Ora inreg.: 13:28:03

Proveniența: SC AS3 Administrare Străzi S3

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Notificare prelungire termen execuție contract 255362/2018

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observații:

Nr. File:l

Termen de rezolvare; 30 zile

Program de iucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

TeSefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36; 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

192.168.3.14/ps3/reglstratura/printinreghr.php?An=2020&Nrinreg=311751

'wd: Adresa AS3

Subjeet: Fwd: Adresa AS3

From: Florentina Neacsu <flori.neacsu@primarie3.ro>

Date; 3/20/2020,1:17 PM

To: Secretariat <secretariat@primarie3.ro>

---Mesaj redirecționat---

Subiect:Adresa AS3

DatăîFri, 20 Mar 202011:47:03 +0200

de la:Secretariat AS3 <secretariat@as3-strazi.ro>

Căîre:buior64g>yahoo.com investitii.achizitii@primarie3.ro

CC:flori.neacsu@primarie3.ro, ’Roxana Balaceanu' <roxana@as3-strazi.ro>, mail@as3-strazi.ro

Buna ziua,

Atașat va transmit Adresa AS3 154/19.03.202G.

Alina STATE

AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L

Calea Vitan nr.242, etaj 1, Corp C, sector 3, București

swsm

—Attachments:

doc03090520200320094500.pdf

754 K0


ofl


3/20/2020,1:29 PJ

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

GU.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București


ADMINISTRARE

STRAZJSECTOR


Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei


Telefonr+40759 040 480

E-mail secreta riat@as3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către,

Primăria Sector 3- Direcția de Investiții Sector 3

Îeb atenția dnet Irina Soroceanu - Director Direcția de Investiții Sector 3

Ref. Prelungire termen de execuție a lucrărilor - Contract de lucrări nr. 255362/19.11.2018

NOTIFICARE

de solicitare prelungire termen de execuție lucrări

Stimata Doamna Irina Soroceanu,

Având in vedere Contractul de lucrări nr. 255362/19.11.2018 (numit in cele ce urmeaza „Contractul”, in care AS3-ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 SRL, in calitate de Executant se obliga sa proiecteze si sa execute in termen de 180 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrărilor, privind modernizarea si reabilitarea parcului Pantelimon pe terenul situat in municipiul București, sector 3, Sos. Gării Catelu, nr.lM, nr. cad. 200018, avand o suprafața de 66.801 mp din acte (66.789 mp din măsurătorile cadastrale), care se desfasoara pe o distanta de cca. 324 m pe Sos.Garii Catelu si cca. 398 m pe Sos. Pantelimon. Semnarea contractului are la baza:

 • - Hotararea de Consiliu Local al sectorului 3 al Municipiului București Nr. 466 din data de 27.09.2018 si indicatorii tehnico-economici privind „Modernizarea /modificarea, amenajarea peisagistica si construcții provizorii pentru agrement in Parcul Pantelimon” si

 • - Hotararea de Consiliu Local al sectorului 3 al Municipiului București Nr. 522 din data de 31.10.2019, privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări nr. 255362/19.11.2018 cu 180 de zile (6 luni), începând cu 01.11.2019.


  ADMINISTRARE

  STRĂZI SECTOR


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI 53 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com; J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

Capital social subscris și vărsat 16.SOO.OOO lei

Telefon:+40759 040480

E-mall:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Având in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 52 din 26.02.2020 privind aprobarea expertizarii proiectului intocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL, in urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SR a contractului avand ca obiect Servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investiției „Modernizarea si reabilitarea parcului Pantelimon”, va solicitam următoarele:

-Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu o perioada de 365 de zile, incepand de la data de 30.04.2020.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.LTELEFON <004 ozt) 378 03 13 - 28 FAX (004021] 318 03 04E-MAIL investitiFachizitii@iprirrane3 ro

Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 031084, București

CĂTRE

BIROUL RELAȚII CONSILIUL LOCAL

In legătura cu proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu 365 de zile (12 luni) incepand cu data de 30.04.2020, va comunicam ca dintr-0 eroare materiala in cuprinsul Raportului de Specialitate la proiectul de hotarare nr 313483/23.03.2020, a fost redactat, in mod eronat, numărul de Înregistrare de ieșire a Notificării Societății Administrare Străzi Sector 3 S.R.L. ca 143/19.03.2020 .

In fapt, se va citi, in mod corect, in toate actele subsecvente Raportului de Specialitate, nr 154/19.03.2020 si avand Înregistrare la Primăria Sectorului 3 nr311751/20.03.2020.

Va mulțumim

Sef Serviciu Investiții Lucrări Pul Marius PopescU

Sef Serviciu Derulare si Monlto Contracte Lucrări Servicii TarigradeanuTELEFON (004 021) ytS 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAiL investitîiachixifii^pnrnarîej.ra

Calea Dudești nr* 191, Sector 3, 051084, București

DOMNULE PRIMARîn vederea aprobării prelungirii duratei de execuție a contractului nr. 255362/19.11.2019 având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” cu 365 de zile (12 luni) începând cu data de 30.04.2020, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu pentru prelungirea duratei de execuție a contractului mai sus menționat.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............2±QS:.ZQ&O... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de- zi- a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin, (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LFVIU

ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 25

 • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu          1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      3/17 ( 18%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana             [    |

Baetica Nicoleta            | X |

IULIANA VĂDUVĂ

Neacsu Florentina           |    |

Adriana Paunica             ] X |

Elena Petrescu            |

Elena Tudor                  j

Radu Constantin             [ X |

Hontaru Valerica            | X |

liviu malureanu             j    j    j

Cristi Tudorache            |    ]    j

Stelian Ene                   |

romeo popescu               | X j

Antonio Ciprian Corneanu | X |

fleancu florin              | X |

Alin Voicu                     |    |

Cristian Petrescu          j    |    j

■■■■■ w»»r i»            r II      ■        ■     II irn pi      ■ II. HM i IUI II II- II.           i •"       ■'   1       ■     " T

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...~Q.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zLa ședinței ordinare/cxtraordinaro din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de.............., în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul........3......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a

ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /^NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrareajdomeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultata din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, BELU-SIMA ELENA- DANIELA

SECRETAR

TUDOR ELENA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ marcel

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

1.Comisia 3 - Punctul

25

A.Da

6/18

(

33%)

B.Nu

1/18

(

6%)

C.Abținere

1/18

(

6%)

No Answer 10/18 ( 56%)

A

B

c

Neacsu Florentina -Radu Constantin Pelinaru Cornel IULIANA VĂDUVĂ Ionela Marinescu

PS3

1

1

1

X

1

1

1 1

1 1

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1

X

1

1 1

lonut Moldoveanu

Hontaru Valerica

X

1 x

1

1 1

1 1

Elena Tudor Paunica Adriana Daniel Enachescu

1

X 1

1

1 1

1 1

1 1

1 X I

romeo popescu

X 1

1

1

Marineata Marcel Asus 4

Livia Tudorache Alin Voicu Fatu Adrian Dumitru Constantin

1

1

1

1

X 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

            și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....fa...... de pe ordinea de zi / ' suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.........de pe ordinea de zi /

supiimentarea-erdiftii-da-a-a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL ^-NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:             "x

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA1.Comisia 6 - Punctul 25

 • A. Da             6/12 ( 50%)

 • B. Nu          2/12 ( 17%)

 • C. Abținere      0/12 (  0%)

No Answer 4/12 ( 33%)

ABC

Stelian Ene | | X | | Vasiliu Mariana [ X | | | Baetica Nicoleta | X | j | Pelinaru Cornel | X | | j Alexandru Dobre | X | | | IULIANA VĂDUVĂ | X | | | Neacsu Florentina I I I | Inocențiu Voinea | | X | j Adriana Paunica | X j j j

Elena Petrescu [ | Elena Tudor 1111 Radu Constantin I I I I