Hotărârea nr. 81/2020

HCLS3 nr.81 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere;

 • -  Referatul de aprobare nr. 314982/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

*  Raportul de specialitate nr.314698/24.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment

Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. /24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă încheierea contractelor noi în valoare de peste 100.000 (un/sută mii) euro fără  TVA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Cc


tmnează pentru legalitate


NR. 81

DIN 30.03.2020


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L st». Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40 374 471189 E-man: office@acthresector3.ro «i«w.act:ves3.rt?

SR EN 8091:2015

Eâ SR FN 14001:2015


ANEXA &|4KXS3 luh .*$1 / 30,05.c2&ty CENTRALIZATOR PRIVIND NOILE OPERAȚIUNI JURIDICE (CONTRACTE/COMENZI) CU VALOARE MAI MARE DE 100.090 EURO, EXCLUSIV TVA, PROPUSE SPRE DERULARE LA DATA DE 16.03.2020

Nr.

crt.

Op. jur. (contract/ comanda) propusa

Denumire partener

CUI

Obiect operațiune juridica (contract sau comanda)

Valoare estimata

Valoare ofertată partener

Calitate (furnizor/ client)

1.

Contract vanzare utilaje si conexe

ROMARCOST

892945

Achiziție statie de sortare mobila cu spalare si recuperator nisip

> 1.00.000 euro +TVA

175.000 Euro +TVA

F

2.

Contract cadru vânzare utilaje

MHS TRUCK

& BUS

21570837

Contract cadru pe baza de comanda - achiziție autobetoniere

> 100.000 euro +TVA

104.600 Euro + TVA/ bucata

F

3.

Contract cadru vazare materiale construcții

ARA. MARAB CONSTRUCT

32785343

Contract cadru pe baza de comanda - achiziție ciment

> 100.000 euro +TVA

344 Lei+ TVA / tona

F

4.

Contract cadru vanzare confecții metalice

EUROTRAILE RS INVEST

31239483

Contract cadru pe baza de comanda, achiziție confecții metalice

> 100.000 euro +TVA

5.788 Euro + TVA / bucata

F

5.

_

Contract cadru vanzare combustibil

PERA

SOLUTIONS

29386369

Contract cadru pe baza de comanda, achiziție combustibil - praf de cărbune, utilizat in cadrul procesului de producție

> 100.000 euro +TVA

230 Euro + TVA / tona

F

i, U.l. ilCUTliG. ICC. MO/1WS7/2017

sbah r.o’suesioeocosaaaîssîRON gasanti smk

Sediul sociak Calez Vitan 242; parter, camera G sector 3, București

Sediul secundar ți <te corepondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1( sector 3, București Capital social subscris: 100,020.000 lei

A ZX ZA’V'V

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

produse asfaltice

6.

Contract vânzare echipamente

TEDRUM

11041707

Achiziție echipamente stocare bitum - tanc bitum cu încălzire elcctrica-2 bucăți

> 100.000 euro +TVA

109.800 Euro+TVA (ambele bucăți)

F

7.

Contract cadru vanzare materiale constrctii

SOROCAM

1597471

Contract cadru pe baza de comanda, achiziție produse asfaltice

> 100.000 euro +TVA

BA16-2451ei+TVA/To

BA8-255Ici+TVA/To

BAD25-2251ei+TVA/To

AB2-265lei+TVA/To

! EBCR60-2.1001ei+TVA/To

F

Nota; Ținând eoni de situația actuala la nivel internațional, decretarea stării de urgenta la nivel național si influentele asupra contextului economic ale

acestora, precum si fluctuația monedei euro care generează constant modificări ale costurilor de furnizare, in special in cazul materiilor prime, avem in vedere posibilitatea modificării valorilor unitare ofertate, respectiv valorilor totale preconizate ale operațiunilor juridice propuse spre aprobare, modificări imposibil de evaluat, la acest moment.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.


Corbuleanfelc


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 cai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

Operațiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverși furnizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime și materiale pentru producția de asfalt, beton și elemente prefabricate din beton precum dotări/servicii necesare funcționării societății și aceste investiții, au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

Aceste operațiuni juridice sunt enumerare succint în Anexa, respectiv oferte comparabile.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 4077/23.03.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 313420/23.03.2020, precum și raportul de specialitate nr. 314698/24.03.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractelor noi în valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


PRI ROBERT


Mrww.prima1ie3.ro


E-MAU guvernantacorpofat1va@prirnMie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 5,032158, București

Nr.314698 /24.03.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexei atașate de societate

Având în vedere:

 • - adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr.4077/23.03.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 313420/23.03.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr.80 din 17.03.2020 prin care se solicită aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA conform anexei atașate de societate

Conform prevederilor art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”

In vederea realizării activității economice în condiții de rentabilitate societatea va derula operațiuni juridice cu partenerii săi iar noile operațiuni juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverși fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime si materiale pentru producția de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton precum și dotări/servicii necesare funcționării societății.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexei atașate de societate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu HondolaConsiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Roberi Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureșt


SECTOR3


CABINET PRIMAR


Nr.


Data.


Sediul


Calea Dudeșii nr. 191, sector 3, București


Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 15 apariiir:ncl societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 1»>0G'O Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Muri. București, Sectorul 3, Calea Vitan. nr. 242, parter, camera €>, înregistrată la Oficiul Registraî-.ii Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal d<- dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta.

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu toca! având ca obiect aprobarea re&lizaril de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1, apartinanâ societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, care depasesc valoarea de 300.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta frecarea operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind socievifile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, confoim prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții. cod CAEN2361.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea derulează si va derula operațiuni juridice cu partenerii sal.

Pana ia momentul modificării din data de 03.03.2020 a Actului Constitutiv ai societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., erau de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea investiiiilor Societății care depășesc 100.000 (una suia mii) EURO exclusiv TVA per.im fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui ap dacă astfel de investiții nu au jbsl prevăzute în prealabil în buget.

C.U.I. 31012790, R.C. J40/Î4752/2012

~ . IrMsnrhi sooiaitts

SREW 14031:2015


ISAM JțOB5UGBKJOODD22022893RON GARANT! BANK

Ssdiul sacîal: Celea Vitan 242, parter, camera 6. sector 3, București

Sadiul secundar șl de coreponciență: str» Chlcscrei 39-4S, et X sectar 3, București

Catl-s! țârfaJ sidKrrk: înn rwr- rnn

După data de 03.03.2020, Actul Constitutiv al socieatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., a fot modificat conform HCLS3 nr 48/26.02.2020, prevede la art. 12.1, litera m): "Simt de competenta Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfasoara in mod succesiv. ’'

Menționam faptul ca noile operațiunile juridice propuse spre derulare reprezintă contracte cu diverși fumizori/prestatori de servicii pentru asigurarea necesarului de materii prime si materiale pentru producția de asfalt, beton si elemente prefabricate din beton precum dotari/servicii necesare funcționarii societarii.

Subliniem totodată ca noile operațiuni juridice propuse spre derulare reprezentând investirii, au fost prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli si avem avizul Consiliului de Administrație necesar conform actului constitutiv in vigoare la acest moment.

Raportat la solicitarea noastra de aprobare de realizare a noi operațiuni juridice prezentam succint in Anexa 1, parte integranta din prezenta, elementele esențiale aferente contracte]or/cperatiunilor juridice precum si documentele esențiale ce au stat la baza propunerilor noastre, respectiv oferte comparabile.

Astfel, in conformitate cu dispozițiile Legii ni-. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile ari. 12.1, litera m) din Actul Constitutiv al societății, asa cum a fost acesta modificat de HCLS3 nr. 48/26.02.2020, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării unei hotaraii de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1, apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta flecarei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

La prezenta adresă anexăm:

- Hotararea C.A. nr. 80/17.03.2020;

Anexa 1 - Centralizator privind noile operațiunile juridice (contracte/comenzi) cu valoare mai mare de 100.000 euro, exclusiv TVA, propuse spre derulare la data de 16,03.2020.

Oferte comparabile.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi s ședinței Consiliului Local Sector 3 a unei botarari de consiliu local având ca obiect aprobarea realizării de noi operațiuni juridice, conform Anexei 1 apartinand societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv TVA, valoare aferenta fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfasoara in mod succesiv.

Cu considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOK 3 S.R.L. str. Chîciurei 39-45, et. I, sector 3, București Telefon: +40 374 4711S9 E-rnail: office@activesector3.ro www.actives3.io

Hntairares Consiliului de Administratie nr. 86/17.03.2(120

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., iritrunit în cvorum, în ședința din data de 17.03.2020, în conformitate cu prevederile HCLS3 nr. 4^/26.02.2020 si prevederile Art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S. R.Z.;

Hotărăște:

Articol unic Solicitarea aprobării Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA, a derulării si sau continuării derulării tuturor operațiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv

T. V.A.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 17.03.2020.


Corbulcanu Florentin - Președinte C.A.«

Mateescu Anca - Membra C. A. C

Dimu Liviu - Membra C.A.Recoseanu Ileana - Membra C.A.

Mibaleescu Catalaje-iOairia -Membru C.Â

Gheorghe Aiaa-Maria - Membru C.A

CU.1.31012760, R.C. J40/147S2/2012

IBAfxl RO35UGBKJDQ0D22022B93HON GARANT» BANK

Sediul social: Calea Vîten 242, parter, camera 6, sector 3, București

•tprfînl *0riinri»r *1 rfa mr-non.!-"**-rus-s..—« «**     —*■ “     '■

SREN9MHUZD15 sMBUVK&zm


BUCUREȘTI

■ ' www.primariej.roE-MAIL guvernant acorporativa@primsrie3.ro

Str. Intrarea Odobețti nr. 5-7, Sector 3,032158, București


Nr. 314725/24.03.2020


Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor noi cu valoare mai mare de 100.000 euro fără TVA ale societății Administrare Active Sector 3 SRL conform anexei pentru inițierea proiectului menționat.


Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu HondolaMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

entarea^ordinirde zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                       ...........în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ...A7...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de a a ședinței

ordinare/oxtraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST- întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin,(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează PAVOfeYDIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 24

 • A. Da             5/17 ( 29%)

 • B. Nu          2/17 ( 12%)

 • C. Abținere      4/17 ( 24%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana             |    [

Baetica Nicoleta            | X |

IULIANA VĂDUVĂ              ]    |

Neacsu Florentina           |    |

Adriana Paunica             j X |

Elena Petrescu             |    |

Elena Tudor                   |    |

Radu Constantin              j| X |

Hontaru Valerica           | X |

liviu malureanu             | j X |

Cristi Tudorache           j    |    j

Stelian Ene                   |    | X

romeo popescu               |    |    |

Antonio Ciprian Corneanu |    |    j

fleancu florin              | X |

Alin Voicu                    |    |

Cristian Petrescu          j    j    j

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punede pe ordinea de zi/ bnplinieiiLdi ui ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / supiimenldiea ui dinii de-a a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A RGSTîhtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /'NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

PREȘEDINTE,
1.Comisia 6 - Punctul 24

 • A. Da             6/20 ( 30%)

 • B. Nu          2/20 ( 10%)

 • C. Abținere      0/20 (  0%)

No Answer 12/20 ( 60%)

ABC

Vasiliu Mariana             | X |    |

Baetica Nicoleta            | X |    |

Pelinaru Cornel              j X [    |

Alexandru Dobre              | X |    |

IULIANA VĂDUVĂ               | X |    |

Neacsu Florentina           I I I I

Adriana Paunica              | X |    [

Elena Petrescu              I I I I

Elena Tudor                   j         j

Radu Constantin

Hontaru Valerica            I    I    I

liviu malureanu              I    I    I

fleancu florin               I    I    I

Cristi Tudorache

Stelian Ene                    |    | X |

Inocențiu Voinea            |    | X |

romeo popescu

Antonio Ciprian Corneanu 1111 Alin Voicu                      |     |     |

Cristian Petrescu