Hotărârea nr. 80/2020

HCLS3 nr.80 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 314976/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 314397/24.03.2020 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 647/26.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 314415/24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020;

 • - Art. 12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, stabilite în suma de 79.629,76 mii lei, scad cu suma de 10,7 mii lei devenind 79.619,06 mii lei.

Art.l. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL, în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1.1 - 1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va prevederile prezentei hotărâri.Cofltrsfcemnează pentru legalitate

NR. 80

DIN 30.03.2020

'n


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI Operatorul economic SC ALGORFTHM RESIDENDALSRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vltan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2020ANEXA Nr.1.1

•i'

1

T

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

i

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

71,534.95

80,364.00

1.12

90,007.68

100,455.00

1.12

1.12

i

Venituri totale din exploatare, din care:

2

71,505.38

80,328.00

1.12

89,967.36

100,410.00

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

29.57

36.00

1.22

40.32

45.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

71,452.96

61,231.86

0.86

65,518.09

70,416.64

1.07

1.07

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

71,442.45

61,217.16

0.86

65,502.36

70,399.73

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri șl servicii

9

62,063.27

61,217.16

0.99

65,502.36

70,399.73

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

165.74

39.20

0.24

41.94

45.08

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,773.15

17,908.50

2.04

19,162.10

20,594.78

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salarlală (rd. 13 + rd. 14)

12

8,056.00

16,850.50

2.09

18,030.04

19,378.08

1.07

1.07

ci

di. cu salariile

13

8,056.00

16,000.00

1.99

17,120.00

18,400.00

1.07

1.07

C2

bonusuri

14

0.00

850.50

0.00

910.04

978.08

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8DW/0I

ffDIV/01

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat $1 a altor orga

17

518.43

578.00

1.11

618.46

664.70

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

198.72

480.00

2.42

513.6C

552.00

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

440.29

439.50

1.00

470.27

505.43

1.07

1.07

A

Cheltuieli financiare

20

10.51

14.7C

1.40

15.7:

16.91

1.07

1.07

3

Cheltuieli extraordinare

21

O.OC

O.OC

0.00

0.0C

)         O.OC

0.00

0.00

i UI

\pJ£ZLajATUL BRUT (profit/pierdere)

22

81.9*

19,132.14

233.3!

24,489.5*

) 30,038.3!

1.28

1.23

ijy

jlMPOZl/PE PROFIT

23

104.5;

119.1!

1.14

3,918.3:

î 4,806.14

32.87

1.23
V

’ROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZtTULU

i

Rezerve legale

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele a

5

Alte repartizări prevăzute de lege

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul n«

8

Minimum 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în căzu

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

b)

- dividende cuvenite bugetului local

0

- dividende cuvenite altor acționari

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 31

VI

VENITURI D(N FONDURI EUROPENE

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

a)

cheltuieli materiale

b)

cheltuieli cu salariile

cj

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama șl publicitate

e)

alte cheltuieli

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

ic $

r t

1

Alocații de la buget

i

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii <

JX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚtl

2

“ DATE DE FUNDAMENTARE


24

-22.S4

19,012.95

-843.54

20,571.26

25,232.22

1.08

1.23

25

-1.13

956.61

-848.82

1,028.56

1,261.61

1.08

1.23

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

-21.41

18,056.34

-843.26

0.00

0.00

0.00

0.00

29

o.ob

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

19,542.69

23,970.61

0.00

1.23

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32

0.00

0.00

«DIV/OI

0.00

0.00

8DIV/01

«DIV/O!

33

0.00

0.00

SDIV/OI

0.00

0.00

«DIV/OI

#DIV/0|

33a

0.00

0.00

BDIV/OI

0.00

0.00

8DIV/O1

WDtV/OI

34

o.bo

0.00

«D1V/0I

0.00

0.00

«DIV/OI

ffDIV/Of

35

0.00

0.00

«DIV/0!

0.00

0.00

«DIV/01

8DIV/0I

36

0.00

0.00

#D(V/0[

0.00

0.00

UDIV/OI

ftOIV/0)

37

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

BDIV/0!

aotv/oi

38

0.00

0.00

«DIV/OI

0.00

0.00

8DIV/OI

8DIV/01

39

0.00

0.00

«DIV/01

0.00

0.00

8DIV/0I

8OIV/0I

40

0.00

0.00

#D|V/0!

0.00

0.00

«DIV/01

4DIV/0I

41

0.00

0.00

WDIV/Ol

0.00

0.00

«DIV/Ol

4DIV/0I

42

0.00

0.00

«DIV/OI

0.00

0.00

W01V/0!

8DIV/0I

43

0.00

0.00

«DIV/OI

0.00

0.00

#DIV/OI

SDIV/OI

44

o.oc

o.oc

«REF!

o.oc

o.oc

#REF)

#REFI

45

(

o.oc

«DIV/OI

0.0C

o.oc

SD1V/01

UREFI

46

O.OC

}         O.OC

ffOIV/Oi

0.0C

)          O.CH

) #DIV/0!

8DIV/0I

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8,056.00

4,800.00

0.60

5,136.00

5,496.00

1.07

1.07

2

Nr, mediu de salariați total

49

250.00

350.00

1.40

375.00

401.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe

50

2,685.33

4,012.02

1.49

4,258.24

4,279.88

1.06

1.01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (Iei/persoană) determinat pe

51

X

X

0.00

0,00

0.00

«VALOAREl

HDIV/Ol

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mi

52

286.02

57.38

0.20

239.91

250.40

4.18

1.04

_6_

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mi

53

0.00

0.00

SDIV/OI

0.00

0.00

«D1V/0I

BDIV/01

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medi

54

0.00

0.00

8DIV/0I

0.00

0.00

8DIV/0!

8DIV/0I

_8_

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. iJxlOOO

55

998.85

761.93

0.76

727.92

700.98

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

8DIV/0I

0.00

0.00

KDIV/01

«D1V/0I

10

țCreanțe restante

57

0.00

0.00

8DIV/0I

0.00

0.00

«DIV/01

4DIV/0I

ANEXA Nr.144tCLS 3 (Uh .


INDICATORI


Dau rea IncUrătorilor «conamlca-llnindori prevfauți In bugetul de venitul fi chsNuM fi npertlurea pe trimestre a aeutora


______________________________________2

VENtTURi TOTALE (rd. 2 * rd. 22-t rd, 28) l/enlturi totale din exploalnre (rd, 3 * rd. 8 ♦ rd. 9 + rd. 12 * rd. 13 * rd. 14), din care: din producția v6ndutl(rd. 4-frd.5*rd. 6*rd.7j, din care:


a c)


din vimaraa mărfurilor

tHn subvenții fl transferuri de exploatate aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10t rd, 11),


a Subvențfc cf. prevederilor legale fci vigoare

J    transferuri, d. prevederfcr legale in vigoare

lin producția de knobllzlri

venituri aferente costului producției In curs de execuție

alte venituri din exploatare (rd. 15 ♦ rd. 16 * rd. 191 rd. 20 ♦ rd. 21), din care:


din vânzarea activelor fl alte operați de capttd (rd, 18 ♦ rd. 19), din care:


Nr. rd.


2_

T


Ș, T


8

9

10

11

12

13

14

15


Prevederi an precedent (K-1^2019)


Propuneri in curent (N« 2020)


ReafaalanfN 2-2018)


3a

11,810.81 11,79135 11,773.85 11,77205 000


1.B0


Q..00


Aprobat


conform HCLS3


conform

HotlrarB


82,28409 82,205.0380,46534

3,102.26 76,73300 5000

580,28 85000


1730


8.40Preliminat/ Realizai


4a

82,284,45 82,20503 80,465 54 3,102.26 76,733.00 __5Q0C

58038 850.00


27500

614,49

27.50


0.00


Execuție


27500

614.49

27.50


Triml


Trimll


din tare


Trimlll


SL !*L <S)


Venituri (Inundare (rd. 23 rd. 24 ♦ rd. 25 ♦ rd, 26 * rd. 27), dl»care: din Imobiliari financiare din Investiții financiare din diferențe de curs

|cHn dnblnzl

|afte venituri financiare (Venituri extraordinara

2 CHELTUIELI TOTAlEțrd, 30 trd, 136 * rd. 144) 1 Cheltuieli de exploatara (rd. 31 * rd. 79 ■* rd. 86 rd. 120), din tare:


A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (rd.-3T-frd.~401 rd. 46), din care:

Al (Cheltuieli privind rtocutllțjfdfjțL-i rd. 34> fd.-37 * rd, 38 -t rd. 39), din care:


17 18 19 3L.

21

22 23 24

25 26 27

28

29

30 31 325

71,534.95

71,505.38

70,879-77

1,058.63


6a

19,397.90

19,38930

19,16100


5.0C


69,733.33


19,00000


6b

2031630 20,30830 20,08500 500 2000000


6c

20,31830

20,31030

20,03500


500

2000000


000 87,81 61533

O.OC


156.00

21230

O0O


80.00


21230 0.00


0.00

10.28

000


16.00

10.00


1100

500
8-5/3a


6d

20,33130

20319.50

20,085.00

5.00 20.0000C


8000

21230

0.00


80,00

21230

O.OC


«7364.00 80,328.00 79,416.00 20,00 79,000.00 0.00 396.00 ■ 830.00 0.00 0.00


0.00


0.00


0.00


1.12


1.12


L12 002 ____i-a IKW/VI 4.S1


1.38


606


6.06


642


0.09


1300

500


22.00

10.00


62.00

30.00

04»


0.00


9.10

19.48


586.99

79.46


SB6.99


79.46


10.28

29.57


600 800


600 8,00


800

800


12.00

1200


0.00

0.00

0.00

0.00

3200


3600


19.46


1500

39.46

2500


15.00

39.46 2500


1738

1139


8.00


8.00


8.00


12.00


11,15730

11,15601


82080.41

82027.16


82,080.41

82027.16


6,518.08 71,776,29 71,776,29


71,452.96

71,442.45

6206337


17,83735

17,835.15

14,76833


19,474.15

19,472.15

14,97535


20,593.98

20,589.48

1533408


5,220.17 33,981.16 33,981.16 32,862.15


8,028,78     8036.71 8,039.78


21,71338

21,70738

16,138.78

8,039.78


0.00 aoo aoo


0.00

36.00


OOP 79,619.06 79,60436 61,217.16


32,145.12


mv/oi 8DIV/0I mnv/oi 8BIV/0I wwo'i 6.03 mwuf


KW/01


KDiV/01 KW/Vl 8DW0I KHV/0< 3.11 102

KN/Ot KW/Ot iPIV/0! ~


0.00

3.00


ntv/ot

i.n


111


OM


0.98


tDIMM

0.00 nw/oi HDMOt IHW/OI toiv/oi 8DIV/0I ItW/OI mw/ot

0.59 0.00


fOlV/OI


MMWtM IfDIWOI IDIVftl toiv/oi 1.13 132 4DIVAH ItOIV/OI IOIV/01

OM IQfV/OI 4DIV/0!

640


6.401


9.52

6.30


a) Ichaltutel cu mătanie prime

33

4,933.87

18,870.00

!8,87Oj00]

24,573.83

3.000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

0.49

4.98

b] (cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

185.95

3,951.04

3,951.041

7365.11

4,555.00

4,56300

4,566.00

4,566,00

18,250.00

2.41

40.68

heltulell cu piesele de schimb

35

0.83

74.49

74491

48.62

1500

1500

18.00

18.00

66.00

1.36

57.20

■sr

heltuieb cu combustibil

36

77.10

415.02

415.011

18837

40.00

4800

48.00

48.00

184.00

0.97

2.45

■rai

ihe cheltuieli cu materialele consumabile

Stth

| 7,327.62

4,500.00

430000

4,50000

4,500.00

18,000.00

2.46

4DIV/DI

c| (cheltuieli privind materialele de natura obiectelor'de Inventar

37

90.03

436.54

436341

442.86

25000

25000

250.00

250.00

i.coo.oo

2.26

4.92

| d)JchettuWl privind energia sl apa

38

1032

269.21

269.211

175.98

173.78

173.78

173.71

173.78

695.12

3.95

17.05

e) (cheltuieli privind mărfurile

39

am

45437

454371

10437

5000

50.00

50.00

503C

200.00

2.92

«WjW

A2 Cheltuieli privind servitHIe executate de tergi (rd. 41 + rd- 42 * rd. 45), din care:

40

483,00

1332.52

1,332.521

869.76

185.97

18537

189.0C

IB9.0C

749.94

0.86

130

a] chekuteR cu întreținerea $1 reparațiile

41

33.14

85.10

B5.io|

67.91

12.00

1200

1200

12.00

4830

0.71

2.05

b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43+rd. 44) din care:

42

292.11

1361.74

1,061.741

637.25

13500

135.00

135.00

135.00

540.00

0.85

2.18

bl)

către operatori cu capital Integrat/majoritar de stat

43

54,71

638.72

638.721

335.12

135.00

135.00

13500

13530

540.00

1.61

6.13

b2|

către operatori cu aptul privat

44

237.40

42332

423321

302.13

0.00

OjDO

1.27

c) prime de (urare

45

41.62

185.88

IBS.bJ

164.6C

38.97

38.97

42.00

4200

161.94

0.98

3.95

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 * rd. 48 + rd, 50+rd. 57+rd. 62+ rd. 63+rd. 67+rd.68+rd.69+rd.78),dlnare:

46

81431

36,462.61

36,46231

28,331.36

6353.6C

6,752.60

7,105.90

7,910.00

28,322.10

1.00

34.77

a) cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

5.00

530

OO0

0.00

«W/OI

«DWtM

b) chelttilel privind comisioanele fi onorariul, din care:

48

32.49

124.82

12402

76.16

25.00

25.00

25.00

25.00

190.00

131

2.34

bl) (cheltuieli privind consultanta (urldlcl

49

26.69

124.82

12432

76.16

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

1.31

2.85

c) cheltuieli de protocol, reclami p publicitate (rd. 51 * rd. 53), dh care:

50

16.68

62.11

62.11

i     1236

11OC

10.00

looa

10.CC

41.00

3.31

0.74

ci)

cheltui de protocol, din are:

51

1327

32.11

32.11

7.98

53C

5.0C

5.00

53C

20.00

2.31

0.60

- Hchete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu nwdffldrlte ulterioare

52

0.00

4DIV/0!

ci)

cheltuieli de reclami j; publicitate, din care:

53

3.41

30.00

30.00

|        4.4C

6Ot

5.«

500

5XX

21.00

4.71

1.29

■ ttctwte cadou ptr. cheltuieli de redăm! ți publicitate, potrivit Lega nr. 193/2006 cu modificările ulterioare

54

0.00

mv/oi

IfW/Ot

- tlchetecadou ptr. campanii de marketing, stwfiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit lega nr. 193/2006, cu modificării ulterioare

55

O.Ot

toiv/oi

KW/OI

- ch. de promovare a produselor

56

10.0<

1Q.0C

o.a

KW/01

d) Ch. cu sporuoriiarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 5B + rd. 59 + rd. 61), din are:

57

0.0

d o.a

00<

I       o.a

0       OO

0      03

o au

OO

a         o.a

torv/ni

4DIV/0I

dl)

ch. de sponsorizare In domeniul medical ți sănătate

58

0.01

7 IIDMOi

4DIV/DI

d2|

ch. de sponsorizare In domarHe educație, învățământ, sedai $1 sport, din are:

59

o.a

HOtVfiU

«Bl

- pentru cluburile sportive

60

-/V/X 1

o.a

7 towoi

toor/o'

___d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități

61

/*

^r-  1

aa

9 HDtMM

tOIV/Bt

— . -    —  —7W

e) chaltule* cu transportul debunurtfl persoane      /♦/ I iK

62

150.20

1,021,43

1,021.43

7714)5

30000

300.00

300.00

300.00

1,200.00

4.56

5.13

f] cheltulaU de deplasare, detajara transfer, din care: 1 c i

-                                  1 ?

ilv •:. - A |1

_y)

63

44)4

179.10

179.10

22.12

5.00

54»

5.00

54»

20.00

OM

s.«

■chekulefl cu diurna (rd. 65+rd. 66), din căra: \

£

64

0.00

179.10

179.10

2242

5.00

54»

5.00

54»

20.00

0.90

KIV/01

■interna                              \r^

65

04»

179.10

179.10

22.12

5.0C

5.00

54»

5.00

20.00

0.90

KW/01

-externa

66

0.00

«W/OI

țpnflt

g) cheltuieli poștale jl taxe de telecomunicații

-

67

3339

55.49

55.49

36.14

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

1.11

1.08

h) cheltuieli cu strvMHe bancare șl asimilata

68

3.70

14.66

14.66

9.29

2.60

2,60

2.60

2.60

10.40

1.12

X51

1) aHe cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

98.41

28,000.00

28,000.00

27,229.47

5,000.00

5JOOO.OO

5,253.30

5,957.40

21,210.70

0.78

276.69

!1L_

cheltuieli de ariguraie și par 5

70

8537

773.10

773.10

440.94

1404»

1404»

1404»

140.00

560.00

1.27

5.17

21_

cheltuieli privind Întreținerea șl funcționarea tehnkH de calcul

71

U.0C

nun

20.00

194»

35.00

35.OC

35.00

35.0C

140.00

7.37

14

_gl_

cheltuieli cu pre-tlrea profesionali

72

1.04

Î5.0C

35.00

32.41

10.00

104»

10.0C

10.00

40.00

1.23

31.16

M)

cheltuieli cu reevaluarea ImobKteMor corporale si necorporale, din care:

73

0.00

4DIV/DI

mwot

- aferente bunurilor de natura domeniului puMc

74

OM

mv/oi

4DIV/DI

B)

cheltuieli cu prestatHe efectuate de fIBale

75

0.00

«DIV/Ol

imwoi

Bl

cheltuieli privind recrutarea $1 plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenți a Guvernului nr, 109/2011

76

30.00

30.00

0.00

04»

60.00

4DIV/0I

4DMDI

_ 171

cheltuieli cu anunțurie privind HctațlUe și alte anunțuri

77

1750

17.50

0.00

0.SO

050

050

050

2.00

KW/Oi

fiuv/oi

J) ake cheltuieli

78

476.00

7,000.00

7,0004»

174.75

1,200.00

1,4004»

1500.0C

1,600.00

5,700.00

32.62

037

B Cheltuieli cu Importa, taxe $1 vJrslmlnte asimilaile (rd. 80+rd. 81+rd. 82+rd. 83+rd. 84

79

424)8

300.22

300.22

165.74

10.30

1036

9.30

9.30

39.20

<124

3.94

1 a) |ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

rntv/oi

«W/Of

| b) |ch. cu radevența pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale

81

0.00

Knv/01

4DIV/DI

1 c) ]ch. cu taxa da licența

82

20,00

20.00

0.00

«OfVfllI

«HV/Of

| d) |ch. cu taxa de autoritara

83

1.86

50.00

50.00

49.41

8.00

84»

7.00

74»

30.00

0.61

26.S6

| a) |ch. cu taxa de mediu

84

27,00

27.00

0.10

030

0.30

0.30

0.30

120

12.00

KW/OI

| f) (cheltuieli cu aHe taxe ;l Importa

85

40.22

203.22

203.27

11643

24»

2.00

24»

24»

Ut»

0.07

2.69

G Cheltuieli cu personalul (rd. 87+rd. 100 + rd. 104 ♦ rd. 113), din care:

86

4,38336

9,800.45

9.800.46

8.773.15

2,956.00

437950

5,129.5c

5,44350

17308.50

2.04

2.00

CO Cheltuieli de naturi salutai! (rd. 88* rd. 92)

87

4,100.93

8,67332

8,67352

1,0564X1

2,75000

4,13330

4.B835C

5,0635c

16,850.50

2.09

IM

CI CheltulellcusBlarille(rd.a9+rd.90*ni.9l),dlncara:

88

4,100.91

8,67332

8,673.52

8,056.OC

2,7504»

3,850.»

4,6004»

4,8004»

16,00000

1.99

L96

alsaiarWde barl

89

4.100.91

8,673.53

8,67352

8,066.0c

2,7504»

3,75O.O(

4,500»

4,7004»

15.7OC.tX

1.95

1.96

b) sporuri, prime șl alte boniflca|ll aferente salariului de hait (conform CCM)

90

04»

0.0t

0.0C

1004X

100.01

100.IX

aoaot

tniv/Qi

6DW0I

<3 alte bonificații (conform CCM) ’

91

Ț~ o«

tw/01

mv/bi

C2 tonusuri (rd. 93+rd. 98 *rt. 97+rd. 98+ni. 99), din care:

92

04N

O.tt

0.0(

O4N

04X

283.51

283S

293.9

85051

) MW/IM

toiv/ni

a) cheltuieli sociale pravStuțe la art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fisc: cu modllkirlie fl completurile tfterioare, din care:

93

0.U

D      04X

0.0

Q         0.01

tux

04»

0      04)

0        0.01

11               0.01

7 8DIV/W

4017/01

- tichete de creți, cf. legii nr. 193/2006, cu nxxfifidrile ulterioara;

94

aa

0 WWOI

KW/Ot

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legR m. 193/2006, cu modtfldrlfe ulterioare;

95

0.0

0 totv/01

4DIV/0I

b) tichete de masi;                     —

96

0.0

0      0.0

0      0.0

0       04)

0         0.0

0      2833

C 283.5

0    263.5

0     8505

0   »W/01

4DIV/0I

cjvoucheredevacanțS;

97

0.0

0 totv/oi

ftw/ot

(d)ch. privind participarea salartoțllbr la profitul obținut tn anul precedent

98

0.0

0 tDW/01

tw/oi

1 1 1

e

1 alte cheftuM conform ccm.

I 99

aoo

tw/oi

IDIV/DI

a a

Jte cheltuieli cu personalul (rd. 101+rd. 102 + rd. 103), din care:                      1100

238

100.00

10030

030

030

0.00

030

030

0.00

tav/oi

OM

a ț c

)ch. cu plățile compensatorii aferente disponibOIdrilor de personal                   | 101

0.00

mv/w

mv/oi

)ch. cu drepturile salariate cuvenite In bata unor hotărâri Judecătorești               1102

0.00

MW/Df

mv/oi

) cheltuieli de nituri salariată aferente restructurlrg, privatlziril, administrator special, | 103

aoo

MW/0J

tav^oi

C4 C

■heituieK aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere $1 control,    1104

18439

547.68

54738

51833

11630

11630

11630

230.00

578.00

1.11

2.81

5

) pentru dkectari/dlrectDrat

1105

0.00

030

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

aoo

mww

MW/Bf

componente faă

1 IM

aoo

mv/Ui

flW/W

-

componenta variabila

| IOT

0.00

tw/oi

8WW

>) pentru constf ui de adntinistrație/consmul de supraveghere, din care:                1108

18439

54738

54738

518.43

116.00

11630

11630

230.00

578.00

7.ii

2.81

-

componenta ftd

| 109

184.3!

54738

547.68

518.43

11630

11630

11630

230.00

578.00

i.ii

2.81

componenta variabila

T110

aoo

8DIV/VI

WV/OI

c) pentru AGA ți cenzori

1 ni

0.00

WW/W

wv/ot

d) pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii

"Țiu

0.00

«DA0M

mv/o!

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

| 113

96.42

47936

479.26

198.72

9030

13030

13030

130.00

480.00

2.42

2.06

0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 1151 rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 1Z1 ♦ rd. 122), din 1114

21239

739.56

73936

440.29

10030

10730

11630

116.00

439.50

1.00

2.07

’l

cheltuieli cu majorări țl penaltăți (rd. 122 + rd. 123), din care:                         1115

4.99

8236

82.86

17.44

6.00

230

6.00

630

2aoo

1.15

3.49

* către bugetul general consoWat

1 116

230

20.00

20.00

630

230

230

230

2.00

8.00

1.23

3.25

-către altl creditori

1117

239

62.86

62.86

10.94

4.00

030

430

4.00

12,00

1.10

3.66

chtftuteil privind activele knoMlale cedate                                          )

118

aoo

rnv/w

«OM»

c)

cheltuieli aferenta transferurilor pentru plat» personalului

119

0.00

IfDIV/OI

9DW/0I

dl

alte cheltuieli

120

3,24

150.19

150.19

aoo

M1IV/0I

aoo

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale fl necorporale

121

20436

50631

50631

42235

9430

10530

110.00

11030

419.50

0.99

2.07

fl

ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare $1 provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

□30

030

0.00

0.00

aoa

030

0.00

030

aoo

9DIV/0I

mvfi»

dji

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

123

0.00

030

030

030

D.OC

0.00

0.00

0.00

aoo

KW/01

mv/m

fLl|

•provizioane privind participarea fa profit a salariațllor

124

0.00

IHW/01

»t»v/oi

fl.2)

- provizioane In legătura cu contractul de mandat

125

0.00

irofvAJi

40IV/DI

Ml

venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.0C

O.QC

03C

O.OC

o.a

aoc

OJX

o.a

0.00

KDWQl

8DW/0I

12.1}

din anularea provizioanelor (rd. 128+rd. 129 + rd. 130), din are;

127

a<x

03C

O3t

03C

0.01

o.a

031

03C

0.00

mv/oi

KHWOI

• din participarea salariațtar la profit

128

aot

KW/Ot

KMV/DI

• din deprecierea Imobilizărilor corporale $1 a activelor circulante

129

aoc

mv/oi

nav/oi

- venituri din alte provizioane

130

o.a

niv/oi

tDIV/OI

1 p

Cheltuieli financiare (rd. 132+rd. 135+rd. 138), din care:

131

0.8!

53.2.

53.2

1031

2.21

3       23

D     43

0      6.0

3 _ _ MTt

>              1.40

11.81

I8)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

1132

00

41.01

3    413

3      1031

1         131

D       13

D     10

Q      131

0           4.71

1             0.4!

4OV/0I

81l

aferente creditelor pentru Investiții

| 133

15.0

3     15.0

0

1.2

0         1.0

0      1.0

0     13

□           4.71

9 mww

MW/DI

a2)

pentru activitatea curentă

/♦Z r

«Ut

X»\134

26.0

D 263

D 103

4

o.a

t          o.a

HMV/W

b

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din are:

LJ 1

I         0.0

1      6.0

0     63

0       0.1

7       03

0      03

0     33

0    43

0         831

7           47.(X

17.00

bî|

aferente creditelor pentru Investiții

s

03

0       03

0     33

0    43

o       &a

J 3DIV/DI

wnvoi

b2)

pentru activitatea curent!

Lo

11

/j

£

0.0

0    63

0     63

o ai

7

ao

3          o.a

0DIV&

1c

alte cheitu leii financiare

Â3f

0.8

8      6.2

5      6.2

5     03

0       03

0      03

0     03

0      0.5

o         z.a

3 KW/OI

0.00

ii

Cheltuieli extraordinare                ££.......r .

/ 13!

0.0

0 9DIWIBI

4W/0I

|m | |

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdereltrd. l-rd. 29)

14(

653.3

1    204.0

6    204.0

S      81.9

9     1.S6O.1

5     8423

5    -275.4

8 >13823

«      744^

4          9.a

0.13

V

Ituri nelmpozab

141

04»

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

ooo

04»

o.oo

4DIV/CH

mtv/6i

c

heltmetl nededua&lle fiscal

142

0.00

0.00

0.00

aoo

ooo

ooo

ai»

0.0C

0.00

IRMV/DI

mv/oi

IV

MPOZIT PE PitORT

143

10433

32.6S

32.65

13.12

249.62

134.78

-4408

-221.13

119.19

9.09

JM3

_

JATE DE FUNDAMENTARE

«DWOt

•toiv/vi

V 1____

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

11,79135

82,205X0

82,2054)3

71,50538

19,38950

2031 50

2031031

20,31930

80,328.00

1.12

6.06

J*L

venituri din sub* jli f 1 transferti

145

04»

0.00

0.00

OOO

0.00

OOO

DOC

OOO

OM

tWA»

mv/ni

alte venituri care nu se Iau In cafail la determinarea producthhl|ll muncit, cf. Legii

146

04»

»DiV/Ol

8DW/0t

2

Cheltuieli de naturii salarlaH (rd. 87), dh care:

147

4,100.97

8,67352

8,673.52

8,056.00

2.750.00

4,133.56

4.8833C

5,08330

16,85030

2.03

1.96

■ ■

148

0.00

nwoi

tDIV/OI

|■Eli

149

0.00

tOW/DI

KOIV/DI

■■El

150

OM

MWt»

mw/oi

3

Cheltuieli cu salariile |rd. 88)

151

4.100.97

8,67352

8,67332

8.056JX

2,75000

3,850.00

4,60000

4,800.00

16.000M

1.99

1.96

4

Nr. de personal progrwiit h finele anului

152

(MK

8,82352

8,82352

8.056.0C

2.75000

3,85006

4,60000

4.80000

4.80000

0.60

8DWH

5

Nr. mediu de salariațl

153

1.00

250.00

25000

2504»

350.00

35000

350DC

350.00

350.00

1.40

2.84

6 a)

Cijtlgtil mediu lunar pe salariat (lel/persoanl) determinat pe baza cheltuMIof de naturi salarlali [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 1531/12’ 1000

154

4,100.97

8,67332

2,891.17

2,685.33

X

X

X

4XÎ12.02

1.49

0.65

■■O

ițtlgul mediu lunar pe salariat (leVpersoard) determinat pe bata cheltuielilor de

E3

0.00

MW/Dt

Ie

Productivitatea muncii tn unități valorice pe total personal mediu (mg leVpennani) (rd.

E3

133.99

32832

328.82

286.02

55AC

5802

5803

58.06

57.38

0.20

2.13

■ ■El

Productivitatea muncă Tn unltlti valorice pe total personal mediu recalculați d. î |B

ESI

0.00

KHY/DI

mw/oi

■■El

Productivitatea mundl In unW Otice pe total personal mediu (cantitate produse

El

0.00

HDlVfiU

mwot

■ ■

[Elemente de calcul al producUriUiU munca tn unități Otice, din care

mi

0.00

KW/0!

M»VA»

- cantitatea de produse finite (QPF)

IEZI

aoo

4DWAH

8DWH

-preț mediu (p)

IE3

0.00

MHVflM

4DIV/01

- valoare = QPF xp

IC3

0.00

SDWUi

9DIW0I

- pondere In venituri totale de exploatare =rd. 159/rd. 2

IE3

0.00

«W/DI

mww

B

PUțl restante

IEZJ

1    0.00

0.00

0.00

OOO

0.00

OOO

0.00

04»

0.00

ronvw

4DIV/01

9

Crunte restante, din care:

IE3

1 OJOO

0.00

0.00

0.00

OOO

000

0.00

OOO

0.00

«w/w

mv/ot

- de la operatori cu capRal IMegraVmaforiWr de stat

IES

:    0.00

0.00

0.00

ooo

OlCO

o.oo

aoo

04»

OM

4D/V/W

80IWDI

- de la operatori cu capital privat

IE

I 000

0.00

0.00

OJOO

OOO

0.00

0.00

OOO

aoo

«DfV/t»

noimi

-de la bugetul de stat

IES

I 04»

0.00

□ 00

0.00

04»

ooo

0.00

0.00

aoo

8DW0I

hdwm

-de la bugetul local

IES

1 o.oo

0.00

ooo

0.00

0.00

0.00

0.00

OOO

aoc

mw/oi

MWAH

-delaalteentftitt

IEE

1 04»

0.00

0.00

OOO

ooo

0,00

0.00

OOO

OM

»mv/Di

fon/fVi

10

Credite pentru finanțarea acthritițll curente (soldul rimat do rambursat)

|171

|   04»

0.00

0.00

ooo

0.00

aoo

000

0.00

aoc

8OIV/DI

MIV/01CONDUCĂTORUL               F1NANQAK-C0NTMU.

PUIU ELENĂ .

o t7

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

44 QJL-Ș $     ■ 80 / 2>Or 03>, ’2-C>                                                         - mii lei •

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

964 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

967 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.50

11,810.81

19.97

82,284.49

71,534.95

0.87

1

Venituri din exploatare*)

544.31

11,79135

2166

82,205.03

71,505.38

0.87

2

Venituri financiare

47.19

19.46

0.41

79.46

29.57

0.37

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

NDIV/0!

0.00

0.00

HDIV/01


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI financiar-contabil


PUIU


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI Operatorul economic SC Al GORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


Programul de Investiții, dotări ți sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4   ,          .

-HCLSS fdX.g<0/3<?,03,2020

- mii iei'

? Data

| an precedent (N-l)

Valoare

INDICATORI

| finalizării

| investiție

I Aprobat

Realizat/ Preliminat

1 an curent

1 (N)

anN + 1

anN + 2

ml           2

I 3

1 4

5

| 6

7

8

1

T SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | care:

I 0.01

D        0.0

Dl       0.0(

3       0.0

3       0.0

D

țl Surse proprii, din care:

f              j 0.01

3        0.0

ol o.oc

O.Oi

)       0.0

D

| |a)-amortizare

llb)-profit

| Jc) - încasarea din vanzarea unor active

J 21 Alocații de la buget

i       O.OC

o.ool 0.0C

O.OC

o.oc

13 {Credite bancare, din care:

|       O.OC

O.OOj      O.OC

0.0C

O.OC

I |a)-Interne                                  |             |

| |b)> externe                                 |             |

] 4 (Alte surse, din care:

1       0-00

0.0C

|      0.00

0.00

O.OC

| majorarea capital

- (denumire sursă)

I11

CHELTUIELI PENTRU INVESTiȚii, din care:

|      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 Investiții în curs, din care:

|       0.00

0.00

j      0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)                      j            J

0 r

b) pentru bunurile de natura domeniului 1 public al statului sau ai unității administrativ teritoriale:                                        ]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)                      |

- (denumire obiectiv)                      |

c) pentru bunurile de natura domeniului j privat al statului sau al unității administrativ [ teritoriale:                                     |

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)                      f

_ Jdenumire obiectiv)                     |

d) pentru bunurile luate în concesiune, | închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv 1 cele din domeniul public sau privat al       |

statului sau al unității administrativ         |

teritoriale:                                        |

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

Jdenumire obiectiv)                     J

* (denumire obiectiv)                    Ț

Investiții noi, din care:                        |

0.00

O.OOl

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a 1

operatorului economic:                   |

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

-(denumire obiectiv) _____,         Ț*        Ț

________________1

/£9

/ £■/

/ c li

1 —1 n

l nl .11!

\ PREȘEDINTEI ȘEDINȚĂ

LIL 3

1 J..I-(denumire obiectiv)

W’i—/a ii y

| |_|-(denumire obiectiv)

1 v<\

I \oK

[ | |-(denumire obiectiv)

■'FtesT'bS'' [

>■1. l-lx___I____________

| | I- (denumire obiectiv)

1 1 |b) pentru bunurile de natura domeniului | | ipubiic al statului sau al unității administrată

| 1 [teritoriale:

'1

1       0.0

ol        0.0

ol 0.0

0       0.0

ol 0.001

| | (denumire obiectiv)

1 1 1-(denumire obiectiv)

| | |c) pentru bunurile de natura domeniului

1 1 Iprivat ai statului sau al unității administrativ

1 1 (teritoriale:

I O.Oi

J       0.0(

)| o.a

)        0.0<

j! o.ool

■ I 1-(denumire obiectiv)

1 1 1* (denumire obiectiv)

| ] |d) pentru bunurile luate în concesiune, j 1 (închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv 1 | Icele din domeniul public sau privat al 1 1 (statului sau al unității administrativ | | (teritoriale:

|       0.0C

1        0.00

I 0.00

0.0C

ll 0.001

1 1 1- (denumire obiectiv)

| ] |* (denumire obiectiv)

1 13 rnvest^ efectuate la imobilizările corporale

I 1 (existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

1       0.00

0.00

| o.oo(

| | |a) pentru bunurile proprietatea privata a

I | (operatorului economic                    |

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

I | (-(denumireobiectiv)                        j

j | |-(denumire obiectiv)                        j

| | |b) pentru bunurile de natura domeniului

1 I Ipubiic al statului sau al unității administrativ 1

| | (teritoriale:                                        |

0.001

0.00

0.00

0.00

o.ool

] | |-(denumire obiectiv)                        |

i | f-(denumire obiectiv)                        )

1 1 Ic) pentru bunurile de natura domeniului | [ I (privat al statului sau al unității administrativ I

1 I (teritoriale:                                        |

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00]

1 1 1- (denumire obiectiv)                        |

1 1 |- (denumire obiectiv)                        (

1  1 |d) pentru bunurile luate în concesiune,     1

| | (închiriate sau în locație de gestiune, exclusivi

1 I Icele din domeniul public sau privat al       1

1  | (statului sau al unității administrativ          |

|  |  (teritoriale:                                        |

0.001

0.001

0.00

0.00]

o.ool

1 | 1-(denumire obiectiv)                        j

| | |-(denumire obiectiv)                        1

1 Ml Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) 1

o.ool

0.00I

0.00

o.ool

o.oo|

| 1 (Rambursări de rate aferente creditelor     1

I ] (pentru Investiții, din care:                     |

0.001

o.ool

0.00

o.ool

0.00

1 1 la)-Interne                                     |

| | |b)-externe                                 |

CONDUCĂTORUL u

PANAITRACONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANCIAR-C0NTAB1L PUIU ELEN*?

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORTTHM RES1DENT1AL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea VItan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șl de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5             -    .

•ftQLȘ 3               03,30%?________________________________________________-mniei-

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1J

An curent (N)

An N+l

An N+2

Prelimlnat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/')

Rezultat brut (+/-}

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct 1 + pct.

II

CONDUCÂTORUL UNITĂȚII,


PANAITRADU-ALIN _

CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) 318 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprim4rQprlmarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

pentrul anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL

Prin Hotărârea nr. 33 din 10.02.2020, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Astfel, cheltuielile toatle estimate a se realiza în anul financiar 2020 scad față de ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea sus menționată, de la valoarea totală de 79629.76 mii lei cu suma de 10.70 mii lei, aceasta devenind 79,619.06 mii lei, după cum urmează:

 • •  Cheltuieli din exploatare se modifică de la 79,615.06 mii lei la 79,604.36 mii lei;

 • •  Cheltuieli financiare nu se modifică față de bugetul de venituri și cheltuieli inițial și rămân la valoarea de 14.70 mii lei

Totodată, veniturile toatale tale estimate a se realiza în anul financiar 2020 în valoare de 80,364.00 mii lei nu se modifică fața de bugetul inițial de venituri și cheltuieli al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 33/10.02.2020

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.314397/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativ, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvern antacorporativ        2rie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg.314397/24.03.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;

 • > OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • > Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

- HCLS 3. Nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020

 • -  Adresa nr. 968/23.03.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL înregistrată Ia Cabinet Primar sub nr.313925/24.03.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020;

 • -  Hotărârea nr. 2/25.02.2020 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;

 • -  Nota de fundamentare nr. 647/26.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL;

 • -   Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 și anexele de fundamentare ale acestuia;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990; „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală. ”

Art 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12,12.1 din actul consitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare: „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuți principale:

 • > lith) aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)

 • > lito) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Rectificarea bugetului d evenituri și cheltuieli al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la:

 • -  Modificarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul financiar al societății, stabilită în suma de 79,629.76 mii lei scad cu suma de 10.7 mii lei, aceasta devenind 79,619.06 mii lei.

De asemenea valoarea toatală a veniturilor pentru anul finaniciar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, nu se modifică față de bugetul inițial aprobat prin HCLS 3 nr. 33/10.02.2020 și rămâne 80,364.00 mii lei.

mii lei

Indicator

Valoare aprobată

HCLS 3 nr. 33/10.02.2020

Valoare propusă pentru rectificare

Majorare/ diminuare

Cheltuieli totale din exploatare

79,615.06

79,604.36

10.70

A. Cheltuieli cu bunuri și servici

79615.06

61,217.16

18,397.90

Al Cheltuieli privind stocurile

53345.12

32,145.12

21,200.00

a. cu materii prime

31,200.00

12,000.00

19,200.00

b. cu materiale

20,250.00

18,250.00

2,000.00

c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar

1,000.00

1,000.00

-

d. cheltuieli privind energia și apa

695.12

695.12

e. privind mărfurile

200,00

200,00

-

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

749.94

749.94

-

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

48.00

48.00

-

-cheltuieli privind chiriile

540.00

540.00

-

-prime de asigurare

161.94

161.94

-

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

25,520.00

28,322.10

2,802.10

B. Cheltuieli cu impozite, taxe , vărsăminte asimilate

39.20

39.20

-

C. Cheltuieli cu personalul

17,775.00

17,908.5

133.50

-cheltuieli cu salariile

8,672.00

16,850.50

8,178.50

-cu tichete de masă

8,000.00

850.50

7,149.50

-alte cheltuieli cuperosnalul

45.00

0.00

45.00

C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat

578.00

578.00

C.4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

480.00

480.00

-

Cheltuieli totale financiare

14.70

14.7

Cheltuieli Totale

79,629.76

79619.06

10.7

Ca urmare a celor prezentate propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielial societății Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2020.

întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă Bejen


Algorithm

Resfdential S3 s.rl


,**"**.

&C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:Consiliul Local al Sectorului 3 București Ș» dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


ÎTHM RESIDENTML S3 SRL lEăAEE,Jr ^Cu[.

IriinAS              ■

"SEUTOHir-^^--^


CABINET PRIMAR

Nr.

Data...


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pct 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății), precum și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.", înaintează următoarea:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L. S3 nr. 33/10.02.2020.

Conform Art.10, alin (2), lit f) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: lit.f) în alte situații impuse de prevederile legale."

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, JESSîaSS <£TSK^£ aZSZ^SL-.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

Conform programului de activitate al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. societatea desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii Iei.Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                        80,328.00 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                36.00 mii Iei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         79,416.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                   850.00 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.2I);

 • b) Școala gimnazială nr. 195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibîlizare circulație - zona Nicolae Teclu;

 • B.    Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • C.

 • 1. Alte venituri financiare                         36.00 mii lei.

 • 2.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,629.76 mii lei la suma de 79,619.06 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 79604.36 mii iei

 • B. Cheltuieli financiare                            14.70 mii lei.

 • A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 61,217.16 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la suma de 53345.12 mii lei la suma de 32,145.12 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la suma de 31,200.00 mii lei la suma de 12,000.00 mii lei

 • -  cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de la suma de 20,250.00 mii lei Ia suma de 18,250.00 mii lei

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și

 • -  cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

 • -  cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii Iei,

 • -  cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la suma de 25,520.00 mii lei la suma de 28,322.10 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la suma de 70.00 mii lei Ia suma de 1200 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii Iei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți se modifica de la suma de 1,176.00 mii lei la suma de 21,210.70 mii lei

 • - alte cheltuieli se modifica de la suma de 24.062,60 mii lei la suma de 5,700 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

  CUI 37409960 Reg Corn 340/5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucmnb P^ntdiomn           Te!: 0314.334.452

R097RNCB0087157546060001 -Rttn                                Fax: 0314 334 451

R070RNCB0087157546060002 • EUR                     algorithm midaittul@gnHil.coni

coastructiis3.n>

Residentlal S3 s r.l

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii tei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 17,775,00 mii lei la suma de 17,908.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la suma de 8,672.00 mii lei la suma de

 • 16.850.50 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu tichete de masă se modifica de la suma de 8,000.00 mii lei la suma de

 • 850.50 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 45.00 mii Iei la suma de 0.00 lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

 • B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       4.70 mii lei,

 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 8.00 mii lei,

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de                          2.00 mii lei.

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a

CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sticiunh Panictiomn           Te) 0314.334.452

Rcg Corn J40/54B1/20I7 RO97RNCB00S715754606000t-Ron                                Fiu 0314 334451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                   alBOrilhm reMdcnlw)@emiilxom

canstnictiH3.ro


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

unei hotărâri prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri fi cheltuieli pentru anul financiar 2020.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

LNota de fundamentare - rectificare buget venituri și cheltuieli 2020;

 • 2.Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020- rectificat;

Cu considerație, PanaifRadu - Alin Președintele/Zonsiliului de Administrație


CUI. 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucuraata Pnnteliomn

Rcg. Cam J40/548ICO)7   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Tel 03)4334 452 Fax O314.334.4S1


c!gorilhrn.r«i<fcnltal@gmi>i1 cam canxtnidiis3 ra


ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242 Cod Unic de Identificare RO37409960


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 3 l/l 990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:


Tei 0314 334452

...      .......             Fwt 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002-EUR                      alfiorilhm residetiiial@gmaii cont

' — - '             conslnKtiu3.ro

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80364.00 mii Iei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                        80,328.00 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         79,416.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                   850.00 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Li viu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții ta Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesîbilizare circulație — zona Nicolae Teclu;

 • B.    Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • C.

 • 1. Alte venituri financiare                        36.00 mii Iei.


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta se modifica de la suma de 79,629.76 mii lei la suma de 79,619.06 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare se modifica de Ia suma de 79615.06 mii lei la suma de 7960436 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare                            14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii se modifica de la suma de 79615.06 mii lei la suma de 61,217.16 mii lei, din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile se modifica de la suma de 53345.12 mii lei Ia suma de 32,145.12 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime se modifica de la suma de 31,200.00 mii lei la suma de 12,000.00 mii lei

* cheltuieli privind materialele consumabile se modifica de Ia suma de 20,250.00 mii lei la suma de 18,250.00 mii lei

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și

 • -  cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii iei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

 • -  cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți se modifica de la suma de 25,520.00 mii lei la suma de 28,322.10 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane se modifica de la suma de 70.00 mii lei la suma de 1200 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

-cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,


  GUI.: 37409940 Reg. Cam 340/5481Z2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Pmldinein '^’xTcî 0314.334452 R097RNCB008715754506000I -Ron                                fax.' 0314,334 45)

R070RNCB0087157546060002 - EUR                   '""■Igaiiitiinî resideotiat@gma11.com

Algc^rcthrn

^ReSid«ntial S3


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL      @ @

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ““«Esxsl,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți se modifica de la suma de 1,176.00 mii lei la suma de 21,210.70 mii lei

 • - alte cheltuieli se modifica de la suma de 24.062,60 mii lei la suma de 5,700 mii lei

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 17,775.00 mii lei la suma de 17,908.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza se modifica de la suma de 8,672.00 mii lei la suma de

 • 16.850.50 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu tichete de masă se modifica de la suma de 8,000.00 mii lei la suma de

 • 850.50 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli cu personalul se modifica de la suma de 45.00 mii lei la suma de 0.00 lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionale sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație ~ precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor coiporale și necoiporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                      4.70 mii lei,


CUI 37409960 Rsj. Cota J40/S481/20I7


BANCA COMERCIALA ROMANA- Suoirwla Panldiwnn \V. „         ,5314.334 452

R097RNCB0087 E57S4606OMI -Ron                                 0314.334451

RO70RJNCBM8715754€060002 * EUR                      alffttithffl tiBttdefttiaJ@gmaiî corn

con structiii3.ro


S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, srsjkss «SmSUSx.

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

 • 3. Alte cheltuieli financiare în sumă de

  8.00 mii lei,

  2.00 mii lei.


Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al subscrisei pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.C.U l.' 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - SucurealB Panleliomn

Heg. Corn J4O/5481«0| 7   R097RNCB0087137546060001 .Ron

RQ70RNCB0087157346060002 - EUR

Tel 0314.334 452


Fax 0314.334.451 slgorilhm residenhal@piuuL.com coustnictiis3 ra


Alcj<3nrthm

Residential S3 s h.l


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


HOTĂRÂREA NR. 02 DIN 25.02.2020 a


Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.


Ales în condițiile stabilite de către Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Art. 13.4. și Art. 13.6 (6) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, în condiții legale și statutare, cvorumul fiind întrunit, astăzi, 25.02.2020:

HOTĂRĂȘTE:


Artl.Se aprobă propunerea privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

Art.2.Se aprobă propunerea privind aprobarea achiziției foraj pentru piloți - obiectiv construire cale de comunicație peste obstacol natural sau accesibilizare circulație Nicolae Teclu;

Art.3. Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L va lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Prezenta hotărâre a fost adoptată ca urmare a încheierii Procesului verbal al ședîn hizată și desfășurată astăzi, 25.02.2020.Administrație


Președintele Co Panait Radu-Alin Membru Consiliul de Administrație Cristea Valerică               4

Membru Consiliul de Administrație Gherghe Florian

Membru Consiliul de Administrație Lozinschi Adrian

Membru Consiliul de Administrație Roșea Lăcrămioara

Membru Consiliul de Administrație Măgureanu Emilia Membru Consiliul

Banță AdrianC.U I 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Panlrfiomn

Reg. Cam 140/5481/2017   RO97BNCB0D87157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel 0314.334452


Fax 0314334.451 algoritfam.mndentinl@gniml.com constructiisS.nrwww.primariejumSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MA H- gu vern an tacarpor^i î va @ p rima r rej. ro Str. Intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 314415/24.03.2020


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente;

• proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielial societății Algorithm Residential S3 SRL pentrul anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 968/23.03.2020 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.313925/24.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvepnanță Corporativă


Bejen aluca

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/eKtoaordiawe-din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de                        .....în sistem de videoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....ăZ?... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lît.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂ 4 ADRIANASECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 22

 • A. Da             6/17 ( 35%)

 • B. Nu         1/17 ( 6%)

 • C. Abtneri    4/17 ( 24%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana             |    |

Baetica Nicoleta            |    j    j

IULIANA VĂDUVĂ              |    ]

Neacsu Florentina           j    |

Adriana Paunica             | X j

Elena Petrescu             |    j

Elena Tudor                   j    |

Radu Constantin             | x |

Hontaru Valerica           | X j

liviu malureanu             |    |    |

Cristi Tudorache           |    j    |

Stelian Ene                   |    |

romeo popescu               | X |

Antonio Ciprian Corneanu | X |

fleancu florin              j X ]

Alin Voicu                    |    |

Cristian Petrescu          j    |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris


ictul ....L&sk. de pe ordinea de zi / rdinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....2^—. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.                                             _____

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL                  *BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 22

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 5/13 ( 38%)

5/13 ( 38%)

2/13 ( 15%)

1/13 (

A

8%)

B

c

Stelian Ene

1

1 x

1 1

Vasiliu Mariana

1 x

1

1 1

Baetica Nicoleta

1

1 X [

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

Alexandru Dobre

1 X

1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

[ 1

Neacsu Florentina

1

1

1 1

Inocențiu Voinea

1

1 X I

1 1

Adriana Paunica

1 X I

1

1 1

Elena Petrescu

1

1

1

Elena-Daniela Belu-Sima |

1

1

Elena Tudor

1 1

1

john

1 1

1

1