Hotărârea nr. 8/2020

HCLS3 nr. 8 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 12088/CP/14.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 252/13.01.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  Referatul nr. 147/08.01.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019 și HCLS 3 nr. 467/ 24.09.2019;

 • -  Adresa nr. 11918/14.01.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin. (2) art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 286/29.05.2019 a Consiliului Local Sector 3, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.NR. 8

DIN 14.01.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 ANEXA LA HCLS3 NR. & lSTAT DE FUNCȚII


NR. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

Nr. posturi

grad/ treapta

nivel studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

1

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director General

1

II

S.S

2

Director

2

II

S.S

3

Sef Serviciu

5

II

S.S

4

Sef Birou

11

II

S.S

Total

19

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

3

IA

S.S

2

Inspector de specialitate

7

1

S.S

3

Inspector de specialitate

16

II

S.S

4

Inspector de specialitate

18

deb.

S.S

5

Consilier juridic

1

1

S.S

6

Consilier juridic

2

II

S.S

7

Consilier juridic

1

deb.

S.S

8

Referent

5

IA

M

9

Referent

9

1

M

10

Referent

12

II

M

11

Referent responsabil zonă

5

1

M

12

Referent responsabil zonă

3

II

M

13

Referent responsabil zonă

4

deb.

M

14

Referent responsabil subzonă

3

1

M

15

Referent responsabil subzonă

8

II

M

16

Referent responsabil subzonă

5

deb.

M

17

Referent responsabil echipă

2

IA

M

18

Referent responsabil echipă

8

l

M

19

Referent responsabil echipă

9

II

M

20

Șofer autoturisme și camionete

40

II

M/G

21

Șofer transport persoane

32

II

M/G

22

Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj

126

II

M/G

23

ofta

\*\

Șofer autospeciale

50

II

M/G

24

/ X' 1 c  ZL

M 1

Muncitor calificat responsabil echipă

9

1

M/G

25

l °\

______1

—i--

/* /

Muncitor calificat responsabil echipă

13

II

M/G
26

Muncitor calificat responsabil echipă

12

III

M/G

27

Muncitor calificat lucrător salubrizare

3

II

M/G

28

Muncitor calificat lucrător salubrizare

2

III

M/G

29

Muncitor calificat

1

1

M/G

30

Muncitor calificat

38

II

M/G

31

Muncitor calificat

9

III

M/G

32

Muncitor necalificat

663

II

M/G

33

Muncitor necalificat sortator

12

II

M/G

34

Muncitor necalificat menajer

150

II

M/G

Total C.M.

1281

Total(IA+IB)

1300CABINET PRIMARTELEFON {004 Oii) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAILcabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

j SECTOR 3

CABINET PRIMAR

n,.......4?.<2.4’£........

Data.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357 din 14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, serviciu public de interes local, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin Hotărârea nr. 286 din 29.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, adoptând organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019 și HCLS 3 nr. 467/ 24.09.2019.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 motivează că este necesară facilitarea prestării serviciului public de salubrizare, întrucât ca urmare a desfășurării activității s-a constat faptul că funcțiile prevăzute inițial în HCLS3 nr. 357/ 14.08.2018 sunt mult prea generale, raportate la activitatea complexă a instituției și la specificul activității celor două direcții din cadrul acesteia, una fiind afectată exclusiv prestării serviciului public de salubrizare, iar cealaltă efectuând doar muncă de tip administrativ specifică unei instituții publice.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 252/ 13.01.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

s

ROBERT Soita? /


Nr. înreg.: 252/ 13.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Anexei nr. 2 aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019 și prin HCLS 3 nr. 467/24.09.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubriuzare în Sectorul 3 al Municipiului București,

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite că activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1.  Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3. Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prin HCLS3 nr. 357/ 14.08.2018 au fost aprobate inițial funcțiile specifice la nivelul instituției. Având hi vedere faptul că Direcția prestează la nivelul Sectorului 3 un serviciu public de salubrizare, atribuțiile specifice unor funcții similare sunt diferite.

Ca urmare a desfășurării activității s-a constat faptul că funcțiile prevăzute inițial în HCLS3 nr. 358/ 14.08.2018 sunt mult prea generale, raportate la activitatea complexă a instituției și la specificul activității celor două direcții din cadrul acesteia, una fiind afectată exclusiv prestării serviciului public de salubrizare, iar cealaltă efectuând doar muncă de tip administrativ specifică unei instituții publice.

în conformitate cu Referatul nr. 147 din 08.01.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3 prin care este învederat faptul că instituția prestează pe raza Sectorului 3 al Municipiului București un serviciu public de salubrizare, iar funcțiile prevăzute în prezent în Statul de Funcții sunt mult prea

generale raportate la necesitatea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu scopul facilitării prestării activității, propunem modificarea statului de personal prin transformarea unor posturi, astfel cum se va vedea în cele ce urmează:

A. Direcția Salubritate și Deszăpezire cu următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Biroul Dispecerat, Verificări și Raportări din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+12 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 4 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi.

Serviciul Salubritate Menajeră din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+128 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 4 posturi;

 • •  Referent treapta 1-2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă)- 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta in - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalifîcat treapta II (sortator) - 5 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 110 posturi.

Biroul Containere și Reciclare din subordinea Serviciului Salubritate Menajeră va avea o structură de 1+30 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 4 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 20 posturi.

Compartimentul Containere Agenți Economici Mari din subordinea Biroului Containere și

Reciclare va avea o structură de 3 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responabil subzonă) - 2 posturi.

Compartimentul Reciclare și Sortare din subordinea Biroului Containere și Reciclare va avea o structură de 30 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 1 post;

 • •  Muncitor necalifîcat treapta II (sortator) - 5 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 20 posturi.

Serviciul Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Biroul Curățenie Domeniu Public din subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi va avea o structură de 1+576 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou-1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) - 3 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (lucrător salubrizare) - 2 post;

Muncitor calificat treapta I - 1 post;

Muncitor necalificat treapta II — 534 posturi.

Compartimentul Coordonare Utilaje Mecanizare din subordinea Biroului Curățenie

Domeniu Public va avea o structură de 8 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 2 posturi.

Compartimentul Reparații Mobilier Stradal din subordinea Biroului Curățenie Domeniu Public va avea o structură de 20 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 10 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 6 posturi;

Biroul Ordine și Curățenie Spații Verzi din subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului

Public și a Spațiilor Verzi va avea o structură de 1+120 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 5 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta 11-94 posturi.

Biroul Parc din subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi va avea o structură de 1+49 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta 1 (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) — 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III — 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 29 posturi.

Serviciul Mecanizare din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+1 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • *  Referent treapta II - 1 post.

Biroul Tehnic, Reparații și întreținere din subordinea Serviciului Mecanizare va avea o structură de 1+13 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou-1 post;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta 11-12 posturi;

Biroul Exploatare Utilaje va avea o structură de 1+253 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Referent treapta 1-3 posturi;

 • •  Șofer autoturisme și camionete treapta II - 40 posturi;

 • •  Șofer transport persoane treapta II - 32 posturi;

 • •  Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj treapta 11-126 posturi;

 • •  Șofer autospeciale treapta 11-50 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 1 post.

B. Direcția Administrativă cu următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Control Intern din subordinea Direcției Administrative va avea o structură de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta IA 1 post.

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+4 posturi de natură contractuală, și anume:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Consilier juridic grad I - 1 post;

 • •  Consilier juridic grad II — 2 posturi;

 • •  Consilier juridic grad debutant - 1 post

Biroul Resurse Umane, S.S.M. și S.U. din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane va avea o structură de 1+6 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 6 posturi.

Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Biroul Economic din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+5 posturi de natură contractuală, și anume:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad IA - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA — 1 post.

Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+4 posturi de natură contractuală, și anume:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad IA - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post.


 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 286/ 29.05.2019 referitoare la reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organi nei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.


ta*

ICA
Nr.înreg.: 147/08.01.2020


REFERAT
Având în vedere faptul că Direcția Generală de Salubritate Sector 3 prestează pe raza Sectorului 3 al Municipiului București un serviciu public de salubrizare, iar funcțiile prevăzute în prezent în Statul de Funcții sunt mult prea generale raportate la necesitatea instituției, cu scopul facilitării prestării activității, propunem modificarea statului de personal prin transformarea unor posturi, astfel cum se va vedea în cele ce urmează:

A. Direcția Salubritate și Deszăpezire cu următoarea subordonare:

1. Director — 1 post de natură contractuală

Biroul Dispecerat, Verificări și Raportări din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+12 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 4 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi.

Serviciul Salubritate Menajeră din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+128 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 4 posturi;

 • •  Referent treapta 1-2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă)- 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 5 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 110 posturi.

Biroul Containere și Reciclare din subordinea Serviciului Salubritate Menajeră va avea o structură de 1+30 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 4 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 20 posturi.

Compartimentul Containere Agenți Economici Mari din subordinea Biroului Containere și Reciclare va avea o structură de 3 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responabil subzonă) - 2 posturi.

Compartimentul Reciclare și Sortare din subordinea Biroului Containere și Reciclare va avea o structură de 30 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 5 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 20 posturi.

Serviciul Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Biroul Curățenie Domeniu Public din subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi va avea o structură de 1+576 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) — 3 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (lucrător salubrizare) - 2 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I — 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 534 posturi.

Compartimentul Coordonare Utilaje Mecanizare din subordinea Biroului Curățenie Domeniu Public va avea o structură de 8 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

• Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 2 posturi.

Compartimentul Reparații Mobilier Stradal din subordinea Biroului Curățenie Domeniu Public va avea o structură de 20 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 10 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 6 posturi;

Biroul Ordine și Curățenie Spații Verzi din subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi va avea o structură de 1+120 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou -1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 5 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 94 posturi.

Biroul Parc din subordinea Serviciului Curățenie a Domeniului Public și a Spațiilor Verzi va avea o structură de 1+49 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 29 posturi.

Serviciul Mecanizare din subordinea Direcției Salubritate și Deszăpezire va avea o structură de 1+1 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu-1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Biroul Tehnic, Reparații și întreținere din subordinea Serviciului Mecanizare va avea o structură de 1+13 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta 11-12 posturi;

Biroul Exploatare Utilaje va avea o structură de 1+253 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I — 1 post;

 • •  Referent treapta 1-3 posturi;

 • •  Șofer autoturisme și camionete treapta II - 40 posturi;

 • •  Șofer transport persoane treapta II - 32 posturi;

 • •  Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj treapta II 126 posturi;

 • •  Șofer autospeciale treapta 11-50 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III — 1 post

B. Direcția Administrativă cu următoarea subordonare:

1. Director — 1 post de natură contractuală

Compartimentul Comunicare, Relații Publice și Control Intern din subordinea Direcției Administrative va avea o structură de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta IA 1 post.

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane din subordinea Direcției

Administrative își păstrează structura de 1 +4 posturi de natură contractuală, și anume:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Consilier juridic grad I - 1 post;

 • •  Consilier juridic grad II - 2 posturi;

 • •  Consilier juridic grad debutant - 1 post.

Biroul Resurse Umane, S.S.M. și S.U. din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane va avea o structură de 1 +6 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 11-6 posturi.

Biroul Comercial din subordinea Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta I -1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Biroul Economic din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+5 posturi de natură contractuală, și anume:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad LA - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post.

Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+4 posturi de natură contractuală, și anume:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad IA — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post.

Biroul Administrativ și Gestiune din subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ șî Urmărire Contracte va avea o structură de 1+5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi.

Director ^Direcția Administrativă,                Director Direcția Salubritate și Deszăpezire,

Septimiu


Ștefan Cătălin DOROJANDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR
CĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 aprobată prin HCLS 3 nr. 286/29.05.2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/ 28.08.2019 și prin HCLS 3 nr. 467/ 24.09.2019.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.


Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,Șef Serviciul Juridic, Contencios și R.U, Roxana-Beatrice Smada


Director Direcția Ai Septimiu Mihai Bac


itivă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică,, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul^,de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA I

MEMBRI;             F

PELINARU CORNEL       >

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA

................

.........................


VO1NEAINOCENȚIU-IOAN


...........................................


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....A......de pe

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ort^bKțfre/extrjjjal'dinare din data d

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de ,...VA.-..O.L..2CQjQ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......A-.........de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinage/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisiagentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINȚ POPESC


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

SECRETAR,

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL