Hotărârea nr. 79/2020

HCLS3 nr.79 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentrul anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 314418/CP//24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 313967/24.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Adresa nr. 313980/24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:
 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5, c din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la prezentei hotărâri.NR. 79 DIN 30.03.2020


/ (On asemnează pentru legalitate

/      “ tar general\J


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2020


ANEXANr.1.1    ,          l * „ /i n

-^CLS S /30.03-2o2£)                                           -mii lei-

INDICATORI

Nr, rd.

Preliminat an precedent (N-l) 2019

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2+rd. 5)

1

78,980.30

70,768.90

0.90

79,261.17

88,461.12

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

78,977.85

70,768.90

0.90

79,261.17

88/61.12

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)

6

76,331.47

69,352.74

0.91

74,207.43

79,755.65

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8+ Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:

7

76,321.77

69,342.74

0 91

74,196.73

79,744.15

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri ți servicii

8

54,976.83

46,685.49

0.85

49,953.48

53,688.32

1.07

1.07

3.

cheltuieli cu impozite, taxe ți vârsăminte

9

778.50

680.00

0.87

727,60

782.00

L07

1.07

G

cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd.

14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:

10

8,128.86

8,890.25

1.09

9,512.56

10,223,78

L07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salaria lă (Rd. 11 =

11

7,485.88

8,241.18

1.10

8,818.07

9,477.36

1.07

1.017

CI

ch. cu salariile

12

7,125.04

7,730.28

1.08

8,271.40

8,889.83

1.07

1.07

C2

bonusuri

13

360.84

510.90

1.42

546.66

587.54

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii

15

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

16

470.18

464.68

0.99

497.20

534.38

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

17

172.80

184.39

1.07

197.29

212,04

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

12,437.59

13,087.00

1.05

14,003.09

15,050.05

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

19

9.70

10.00

1.03

10.70

11.50

1.07

1.07

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =

20

2,648.83

1/116.16

0.53

5,053.74

8,705.47

3.57

1.72

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

227.27

237.24

1.04

505.37

87055

2.13

1.72

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0.00

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0.00

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITULSPECIFIC UNOR ACTMTATI

24

0.00

0.00

0.00

0.00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE IA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

OXID

0.00

0.00

0.00

V

PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd 22 -Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd 26), din care:

26

2,421.56

1,178.93

0.49

4,548.36

7,834.93

3.86

1.72

1

Rezerve legale

27

121.08

70.81

0.58

227.42

391.75

3.21

1.72

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

29

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea

30

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-(Rd. 27 la Rd, 31)

32

2,300.49

1,108.12

4,320.94

7,443.18

1.72

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință

33

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-l) 2019

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2-2022)

%

9=7/5

10=8/7

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local îh cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale ți societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

-dividende cuvenite bugetului local

36

0.00

0.00

0.00

0.00

c]

- dividende cuvenite altor acționari

37

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd, 34 se repartizează la alte rezerve ți constituie sursă proprie de finanțare

38

2,300.49

1,108.12

4,320.94

7,443.18

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

41

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama șl publicitate

44

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

5URSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care?

46

17,462.40

51,672.85

2.96

7,244.76

10,720.07

0.14

1.48

1

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior)

48

0

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

18,468.06

27,049.29

1.46

0.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozatla finele anului

50

138.00

140.00

101

150.00

16100

107

1.07

2

Nr. mediu de salariați total

51

93.00

140.00

1.51

150.00

161.00

107

107

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

52

6,657.73

4,880.47

0.73

5,284.76

5,291.81

108

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului

53

X

X

0.00

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.

54

849.22

505.49

0.60

528.41

549.45

1.05

1.04

8

Productivitatea muncit în unități valorice pe

55

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

56

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

57

966.46

979.99

1.01

936.24

901,59

0.96

0.96

9

Plăți restante

58

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

0.00

0.00

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Wtan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Detalierea Indicatorilor economlcn-financfari prevăzuți ui bugetul de venitul ți cheltuieli șl repartizarea pe trimestre a acestoraWft‘3 ZUM.^9/30.03.202<9

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2-2018

Prevederi an preced. (N-1=2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

X

%

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=S/3a

conform HCL53

Execuție

Trlm 1 Realizat

Trlm II Realizat

Trlm III Realizat

Trlm IV

Ai

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

L_

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22]

1

50,727.01

72,328.22

78.9803C

10,084.59

24,549.86

26,049.86

10,08439

70,768.90

0.90

136

J.

Venituri tataie din exploatare (rd. 2

2

50,717.82

72,325.91

78,977.25

10,084.59

24,549.86

26,049.86

10,084.59

70,768.90

0.90

156

a]

din producea vândută (rd. 3 - rd. 4 r

a

10.090.61

58,220.46

63,072.66

9,616.71

18,814.10

13,814.10

9,616.71

56,86161

0.90

6.25

al)

din vânzarea produselor

4

8,949.61

54,475.82

59,460.44

8,926.89

17,853.78

17,853.78

8,926.89

53,561.33

OM

a2|

din servicii prestate

5

153.92

2,071.57

1,827.58

32150

592.00

592.00

32130

1817.00

1.00

21.87

a3)

din redevențe si chirii

6

981.14

1,526.52

1,623.96

368.32

36832

368.32

368.32

1,473.28

0.91

166

a4)

alte venituri

7

5.95

146.55

160.68

0.00

0.00

aoo

aoo

0.00

0.00

±1

din vânzarea mărfurilor

8

9,117.41

214.77

214.77

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

ao2

A

din subvenții fi transferuri de

9

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

aoo

aoo

aoo

€1

subvenții, cf. prevederilor legale tn vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

OM

C2

transferuri, cf, prevederilor legale In vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

A

din variația producției

12

0.00

3,568.98

5,059.16

467.88

935.76

935.76

467.88

2,807.18

e)

venituri aferente Imobilizărilor in Qjrs

13

76.61

0.00

303.73

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 +

14

31,433.24

10.321.71

10,32733

0.00

4,800.00

6,300.00

0.00

ihoom

107

033

SL_

din amenzi si penalități

15

90.30

26.78

26.98

0.00

aoo

0.00

0.00

aoo

0.00

R)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd.

18 + rd. 19), din care:

16

31,246.80

10,290.12

10,290.12

0.00

4,800.00

6,300.00

0.00

11,100.00

1.08

-active corporale

17

31,246.80

10,290.12

10,290.12

0.00

4,800.00

6300.00

0.00

uwaoo

1.08

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

0.00

aoo

<3}

din subvenții pentru investiții

19

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00

04)0

aoo

0.00

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

000

aoo

0.00

aoo

0,00

15)

alte venituri

21

96.14

-0.81

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

an

2

Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +

22

9.13

2.31

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

0.27

al

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

b)

din Investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

aoo

aoo

c)

din diferențe de curs

25

0.00

1.97

2.04

aoo

0.00

aoo

0.00

aoo

d|

din dobânzi

26

9.13

0.34

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aas

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

OM

ll_

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)

28

47,890.42

70,761.57

76,331.47

16,120.41

18,314.20

23,491.76

11426.37

69,351.74

091

159

I

Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +

29

47,889.47

70,752.36

76,321.77

16,117.91

18,311.70

23,489.26

11,423.87

69,341.74

091

1.59

A cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +

30

16,728.42

49,760.16

54376.83

8,497.82

15,022.35

14,905.85

8,259.47

46,685.49

085

129

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +

31

15,235.21

39,508.03

44,258.74

6,705.91

13,211.81

13,161.81

6,605.91

39,685.44

OM

2.90

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

5,748.32

35,078.99

39,56537

5,945.31

ll,89a62

11,890.62

5,945.31

35,671.85

0.90

±1

cheltuieli cu materialele

33

218.53

2,29357

2356.19

399.03

798.06

798.06

399.03

2,394.19

OM

12.15

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocablle

34

16.10

1,855.69

2,122.68

313.69

63738

63738

318.69

1,91214

OM

13184

bal

cheltuieli cu combustibilii

35

47.21

43737

533.50

80.34

160.68

160.68

8034

482.05

OM

1130

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

36

15017

401.96

420.19

150.00

100.00

50.00

50.00

35000

0.83

2.80

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

250.26

1,527.31

1,410.55

211.57

423.13

423.13

21157

7,269.40

OM

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

8,856.25

206.21

205.44

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.02

A2

Cheltuieli privind serviciile executate

39

582.67

2,136.89

2,209.48

357.08

241.88

241.88

24138

1,082.71

0.49

3.79

d)

cheltuieli cu întreținerea și epatați ile

40

0.74

114.36

109.92

23.42

23.42

23.42

23.42

93.68

0.85

148.54

b>:

dieltuiell privind chiriile (rd. 42+rd. 13) din care:

41

540.01

2,04939

2,060.63

32537

210.17

210.17

210.17

955.87

0.46

3.82

.1)

către operatori cu capital ntegral/majoritar de stat

42

172.73

809.52

834.09

75.79

75.79

75.79

75.79

303.17

036

433

>2)

către operatori cu capital srivat

43

367.28

1,240.47

1226.55

24938

13438

134.38

134.38

652.70

053

3.34

INDICATORI

Nr, rd.

Realizat an (N-2=2O18

Prevederi an preced.

(14-1= 2019)

Propuneri an curent (N=2020)

%

K

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trlm 1 Realizat

Trlm Ii Realizat

Trlm UI Realizat

TrtmIV

An

0   1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

-Ci

prime de asigurare

44

41,92

22.54

38.93

8.29

8.29

8.29

8.29

33.16

0.85

0.93

A3

Cheltuieli cu site servicii executate

45

909.54

8,065.24

8,508.61

1,434.83

1,568.66

1,502.16

1,411.68

5,91734

0.70

935

_âl

cheltuieli cu colaboratorii

46

329.45

0.00

0.0C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele $i onorariul, din care:

47

90.14

79.23

66.43

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.84

0.74

bl)

cheltuieli privind consultanta juridici

48

90.14

79.23

66.43

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.84

0.74

e)

cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate (rd. 50 + rd. 52}, din care:

49

10.37

41.60

51.14

7.00

12.00

12.00

17,00

43.00

0.94

4.93

d)

cheltuieli de protocol din care:

50

10.37

37,42

40.77

5.00

10.00

10.00

15.00

40.00

0.98

3.93

- tichete cadou potrivit Legii nr, 193/200&, cu madifjcărlle ulterioare

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<2)

cheltuieli de redamă șl publidtate, din care;

52

0.00

4.18

10.37

2-00

2.00

2.00

2.00

too

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

Q.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

'tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul Dietei,

54

0.00

0.00

OHO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-ch.de promovare a produselor

55

0.00

4.18

1037

2.00

200

200

2.00

8.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit OU.6. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:

56

0.00

9.50

9,09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

58

0.00

9.50

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d3)

-pentru duhurile sportive

59

o,oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0.03

577.52

66834

99.98

199.96

199.96

99.98

599.89

030

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

4.74

44.87

41.66

35.40

1.00

1.00

1.00

38.40

0.92

8.79

cheltuieli cu dluma (rd. 64 + rd. 65),

63

2.39

44.87

41.66

5.40

1.00

1.00

1.00

8.40

0.20

■interna

64

0.00

2.50

4.40

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

-externa

65

2.39

42.37

37.27

4.40

0.00

0.00

0.00

4.40

0.12

cheltuieli poștale și taxe de

66

21.14

75.83

68.33

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.88

3.23

cheltuieli cu serviciile bancare și

67

3.67

17.73

18.23

4.00

4.00

4.00

4.00

16100

0.88

4.97

alte eh de terj

eltuiell cu serviciile executate t din care:

68

147.06

619.35

622.32

59.45

53.70

56.20

60.70

230.05

037

4.23

1)

cheltuieli de asigurare șl pază

69

128.36

587.29

58732

46.20

46.20

46.20

46.20

184.80

031

4.58

2)

cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

70

14.14

18.15

22.71

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.88

LSI

3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0.25

13.95

11.79

3.75

250

5.00

5.00

16.25

138

1

4)

cheltuieli cu reevaluarea mobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

5)

cheltuieli cu prestațiile afectuate de filiale

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

tafl


1                                      1

Nr. rd.

Realizat an (N-2=2018

Prevederi an preced. (N-l= 2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

X

%

Ut-J^

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=S/3a

conform HCLS3

Execuție

Trim 1 Realizat

Țrim II Realizat

Trim III Realizat

Trim IV

Afl

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

16)

cheltuieli privind recrutarea ș plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

o.oc

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

76

4.31

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

4.50

9.00

J)

alte cheltuieli

77

302.94

6,499.61

6,962.82

1,200.00

U69.00

1,200.00

1,200.06

4,869.00

0.70

2238

B cheltuieli cu impozite, taxe șt

73

287.07

783.77

778.50

170.00

170.00

170.00

170.00

630.00

0.87

2.71

a)

ch. cu taxa pt activitatea de

79

0.00

0.00

o.tra

OOO

0.00

0.00

aoo

aoo

±1

ch. cu redevența pentru

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

A

ch, cu taxa de licență

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

dl

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

obo

aoo

aoo

A

cheltuieli cu alte taxe ți impozite

84

287.07

783.77

77850

170.00

170.00

170,00

170.00

€80.00

087

2.71

Jieltuiell cu personalul (rd. 86<■ rd. 99 + rd. 103 + rd. 1121. din care:

85

1,947.02

8,005.91

8,128.86

2,283.09

2,219.35

2,183.40

2,204.40

8,88025

1.09

4.18

co

Cheltuieli de natură salariată (rd. 37 + rd.91)

86

1,557.44

7,347.13

7,485.88

2,110.97

2,049.07

2,030.07

2,051.07

8,241.18

L10

421

CI

Cheltuieli cu salariile Ird. 88 + rd. 89 + rd. 901, din care:

87

1,538.44

6,955.05

7,125.04

1,993.07

1,911.07

1,913.07

1,913.07

7,73023

1.08

4.63

a) salarii de bază

88

1535.63

6,375.12

6,293.44

1,819.07

1,819.07

1819.07

1,819.07

7276.28

1.16

4.10

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

2.81

579.93

831.60

170.00

90.00

90.00

90.00

440.00

0.53

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

0.06

0.00

0.00

4.00

2.00

4.00

4.00

14.00

C2

Banusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 +■ rd. 98), din care:

91

19.00

392.07

360.84

117 JO

1387X1

117.00

138.00

510.90

142

a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalC, or modificările și completările ulterioare, din care:

92

19.00

18.24

55.85

0.00

21.00

0.00

21.00

am

075

2.94

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0.0D

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

aoo

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

19.00

18.24

33.00

0.00

21.00

0.00

21.00

42.00

127

b) tichete de masă;

95

0.00

313.84

305.00

117.90

117.00

117.00

117.00

468.90

c) voudiere de vacantă;

96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

d) ch. privind participarea

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

om

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0.00

60.00

0.00

0,00

0.00

aoo

0.00

0.00

03

Alte cheltuieli cu personalul (rd. IOD

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii

100

0.00

0.00

0.00

o.oo

OlOO

0.00

0.00

0.00

b| ch. cu drepturile salariate

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

om

c) cheltuieli de natură salariată

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

C4

Cheltuieli aferente contractului de

103

349.05

483.16

470.18

124.48

124.48

107.86

107.86

464.68

om

L3S

a) pentru dlrectorl/dlrectorat

104

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

-componenta fixă

105

13.99

0.00

0.00

OlOO

0.00

0.00

aoo

om

componenta variabilă

106

0.00

0.00

02)0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru consliul de

listratie/cnnsrliijl de____________

107

335.05

478.04

470.18

121.86

121.86

105.24

105.24

454.21

0.97

1.40

componenta fixă

108

335.06

478.04

470.18

121.86

121.86

105.24

105.24

45421

0.97

1.40

componenta variabilă

109

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

aoo

om

c) pentru AGA șl cenzori

110

0.00

0.00

0.00

6.66

0.00

aoo

aoo

0.00

d) pentru alte comisii șl comitete

111

0.00

5.12

6.00

2.62

2.62

2.62

2.62

10.46

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate ie angajator

112

40.53

175.63

172.80

47.64

45.80

45.47

45.47

184.39

1.07

4.26

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.

113

28,926.96

12,20231

12,437.59

5,167.00

900.00

6,230.00

790.00

13.087.00

105

0.43

a)

:heltulell cu majorări și penalități rd. 115 + rd. 116), din care:

114

0.36

1.45

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.22

către bugetul general consolidat

115

0.04

0.00

1.97

0.00

0.00

aoo

0.00

aoo

0.00

49.15

către alțl creditori

116

0.32

1.45

0.99

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

3.10'utoicv


SSS

llta»


<£n

/o f

wm /* 1

\§fy      /

_^^-MnKATOR\

Nr. rd.

Realizat an (N-2“ 2018

Prevederi an preced, (N-l-2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

*

X

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trim 1 Realizat

Trimit Realizat

Trim III Realizat

Trim IV

An

0    1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

3

b)

cheltuieli privind activele imobilități cedate

117

28,547.71

10,180,01

10,180.01

4,537,00

0.00

5,600.00

0.00

10,137.00

1.00

cheltuieli aferente transferurilor

118

O.OC

0.0C

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

d

alte cheltuieii

119

10.4=

2839

-0.01

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

el

ch. cu amortizarea imobilizărilor coroorole si necomorale

120

268.44

1,992.67

1384.63

630.00

630.00

630.00

630.00

2,520.00

1.27

7.39

f)

ajusG deva

n șt deprecieri pentru pierdere bare si orovizioane.(rd. 122-rrf

121

O.OC

O.OC

270.00

0.00

270.00

0.00

160.00

43Q.QQ

a)

cheltuieli privind ajustările ți provizioanele

122

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

160.00

160.00

a.i|

-provizioane privind participarea la profit a salari ațltor

123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

a. 2]

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

160,00

160.00

aj

venituri din provizioane țl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care;

125

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129}, din care:

126

0.00

0,00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

- din participarea salarlaților la profit

127

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-venituri din alte provizioane

129

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134+rd. 137). din care:

130

0.95

9.21

9.70

230

2.50

2.50

2.50

10.00

J.03

2L

cheltuieli privind dobânzile, din Sțe:__________________________

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru Investiții

132

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

pentru activitatea curentă

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0.95

9.21

9.70

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

1.03

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.00

0.00

0.00

0.1X1

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

pentru activitatea curentă

136

0.95

9.21

9.70

2.50

230

250

2.50

10.00

1.03

0

alte cheltuieli financiare

137

0.00

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

R&Z.ULTA ilIII. RR111 fmFfifîf/nîcinlAral

138

2,83639

1,566.65

2,648.83

-6,035.82

6,235.66

2358.10

-1,341.78

1,416.16

0.53

0.93

W4-

ti. 281

venituri neimpozabile

139

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

o.oo

36.22

0.00

7.58

43-81

758

7.5B

66.56

IMPOZtTPE PROFIT CURENT

141

23X6

220.81

22737

0.00

40.20

410.51

-213.47

237.24

1.04

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din

142

50,717.88

72325,91

78,977.85

10X8439

24349.86

26,049.86

10,08459

70,76830

0.90

1.S6

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

0.00

0.00

0,00

0X0

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

alte venituri care nu se iau în calcul determinarea oroducțivltătll

144

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0X0

0.00

0.00

2

cheltuieli totale din exploatare Ird.

23), din care            .......

145

47,889.47

70,752.36

76321.77

16,117.91

18311.70

23,489.26

11,423.87

69J42.74

0.91

1.59

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu ieJad In calcul la determinarea

146

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli de naturi salariată (rd.

147

1,557.44

7,347.13

7,485.88

2,110.97

2,049.07

2,030.07

2,051.07

8,241.13

1.10

4.81

a)

147 •)

0.00

b)

147 b)

0.00

c|

147

<4

0.00

4

4r. de personal prognozat la finele inului

148

87.00

152,00

138.00

140.00

140.00

140.00

140.00

140.00

1.01

1.59

5

Jr. mediu de salari ați

149

49.00

114.92

93.00

140.00

140.00

140.00

140.00

140.00

1.51

1.90

l

6 a)

J

ițugui meniu lunar pe saianat lei/persoanâ) determinat pe baza heltulelllor de naturi salarlaiă ((rd.

47-rri dh»-rd RfflZrd___________

ISO

2,616.39

5,314.49

6,657.73

5,026.12

4,828.74

4,833.50

4,83350

4,230.47

0.73

2.54


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2=2018)

Prevederi an preced. (N-l=2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

%

X

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trim 1 Realizat

Trim IF Realizat

Trim III Realizat

Trim IV

_0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe bata cheltuielilor de natură salariată, cf. OG 26/2013 (Rd 147 - rd. 92 - rd.

97)/(rd. 7491/12*1000

151

0,00

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilar de natură salarială, recalculat cf, OG 26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea muncii In unități valorice oe total personal mediu (mii

153

1,035.06

629.36

849.22

72.03

175,36

186-07

72.03

505.49

0.60

0.S2

Productivitatea muncii în unități

154

0.00

c)

Productivitatea munci) In unități

155

0.00

£11

Elemente de calcul al productivității

156

0.00

-«ntltotM de produse finite (QFJ)

157

OM

-praț mediu (p)

158

OM

-WfuarewQpFKp

159

OM

' pondere Fn venituri rotita do rjsrplwtaru cRLjSrZrd.2                     ■

160

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

OM

S

Plăți restante

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Crean

e restante, din care:

162

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

- <fe ta operatori cu wpltal tatesral/majo ritar dc mt

163

D.00

04»

0.00

0.00

0.00

0,00

acra

OM

- de li operatori ch capital prinț

164

MO

0,00

0.00

0.00

aoo

0.00

0.00

OM

- de li bugetul de stat                  i

165

0.00

OiW

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

OM

■de la bugetul focal

166

0.00

OQO

o.w

04»

&00

0.00

ax»

OM

- de ta iîa enhrtți

167

04»

aoo

0.00

0.D0

0.00

0,1»

aoo

OM

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Redlstrlbulri/dlstrlbulri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-alte rezerve

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-rezultatul reportat

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

-WCIS 3   ,^/30,03.^a?_________________________________________-miilei-

Nr, ort.

Indicatori

Prevederi an (N-2=2018)

%4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l=2019)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

3,587.52

50,727.01

14.14

72,328.22

78,980.30

1.09

-1

Venituri din exploatare*)

3,547.52

50,717.88

14.30

72,325.91

78,977.85

1,09

2

Venituri financiare

40.00

9.13

0.23

2.31

2.45

1.06

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare


•HCJLS 3

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent (N=2020)

anN + 1=2021

anN + 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;

53,747.55

17,462.40

51,672.85

7,244.76

10,720.07

1

Surse proprii, din care:

13,747.55

15,462.40

13,672.85

7,244.76

10,720.07

a) - amortizare

1,992.67

1,984.63

2,520.00

2,696.40

2,885.15

b) - profit

1,566.65

2,421.56

1,178.93

4,548.36

7,834.93

c) - încasarea din vanzarea unor active

10,188.23

11,056.20

9,973.92

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

40,000.00

2,000.00

38,000.00

0.00

0.00

- majorarea capital

40,000.00

2,000.00

38,000.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

51,304.51

18,468.06

27,049.29

0.00

0.00

1

Investiții Tn curs, din care:

33,465.25

2,891.91

20,729.25

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

33,465.25

2,891.91

20,729.25

0.00

0.00

- Obiectiv Compex Industrial Gllna

31.12.2020

20,530.90

2,280.05

8,210.98

0.00

0.00

-ObiectivComplex Industrial Popești

31.12.2020

12,934.35

611.87

12,518.28

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate fn concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

10,551.78

10,448.43

0.00

0.00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

10,551.78

10,448.43

0.00

0.00

0.00

/ 7

-1 1

HI

\ <9 1

1

J* J

\

Data finalizării investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

tJSD^^j/lNDICATORI

Aprobat

Reatîzaț/ Preliminat

an curent (N=2020)

an N + 1=2021

anN + 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

-Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza

5,976.76

5,976.76

0.00

0.00

0.00

- achiziție statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven

3,333.62

3,333.62

0.00

0.00

0.00

- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)

280.04

254.17

0.00

0.00

0.00

- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B)

961.35

883.87

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

□.□o

0.00

0.00

DUO

ox»

- (denumire obiectiv)

0.00

0X10

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0X10

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

ox»

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0X10

d) pentru bunurile luate Ai concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0X»

0.00

0.00

ox»

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

352.48

o.oo

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

352.48

0.00

0.00

- recompartlmentare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)

0.00

0.00

99.88

0.00

0.00

- modernizare statii beton (Popești si Gllna)

0.00

0.00

252.60

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0X10

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00'

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0X10

ox»

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

ox»

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

ox»

(denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

7,287.48

5,127.72

5,967.56

0.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

anN + 1=2021

anN + 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

o.oo

0.00

0.00

OHO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI F1NANCIAR-CONTABIL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


ANEXA Nr.1.5

-Moisa njLh.^/3orq3t2e2o

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

AnN+2

Preliminat/Realizat

influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

r o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

___________ Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

________Măsura 1...________

X

X

X

X

X

X

X

X

2

________Măsura 2 - -.________

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II
Anexa Plan Investiții 2020

LISTA EHIPAMENTE SI DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2020

-LEI-

Nr.Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata fTVA

Observații

1

Pompa de beton tip elefant

buc

1

580,000.00

580,000.00

producție

2

ERP

buc

1

336,000.00

336,000.00

optimizare management

3

încărcător frontal cupa 3-4.5 mc

buc

1

960,000.00

960,000.00

producție

4

Cap tractor+trailer

buc

1

432,000.00

432,000.00

producție

5

Tanc bitum

buc

2

334,800.00

669,600.00

producție

6

Generator trifazic

buc

1

144,000.00

144,000.00

producție

7

Autoturism 2x4

buc

1

57,600.00

57,600.00

transport

8

Autoturism de teren

buc

1

96,000.00

96,000.00

transport

9

Echipamente laborator

ei

1

32,800.00

32,800.00

laborator Gllna

10

Mașina de debitat tabla cu plasma

buc

1

240,000.00

240,000.00

producție

11

AUTOBETONIERA

BUC

2

528,000.00

1,056,000.00

transport beton

12

TANC CIMENT

BUC

1

120,000.00

120,000.00

Glina

13

Module RAFTURI

GL

1

16,800.00

16,800.00

Hala A, Popești

IA

Mașina de carotat

buc

1

9,000.00

9,000.00

producție

15

Statie de sortare mobila cu spalare

buc

1

840,000.00

840,000.00

producție

16

Banda transportoare

buc

1

48,000.00

48,000.00

producție

17

Pompa autoamorsanta

buc

1

72/100.00

72,000.00

producție

18

Punere in funcțiune statie asfalt

buc

1

206,400.00

206,400.00

producție

19

Punere in funcțiune statie beton

buc

1

51,360.00

51,360.00

producție

TOTAL FARA TVA

5,967,560.00

TVA

1,133,836.40

TOTAL GENERAL

7,101,396.40

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze în valorile propuse spre aprobare.

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimsr@prtmarie3.r0Calea Dudești nr. 1 gi, Sector 2. pvnfta Riimrești

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de ven turi și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit astfel necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție șî aprovizionare având o valoare suplimentară propusă spre aprobare de 1.226.760 lei astfel, valoarea totală a planului de investiții urcând la suma de 27.049.290 lei.

Suplimentarea listei de investiții se face cu următoarele elemente:

1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Mașina de ca rotat

9,000.00 lei 840,000.00 lei 48,000.00 lei 72,000.00 lei 206,400.00 lei 51,360.00 lei


Stație de sortare mobilă cu spălare

Bandă transportoare

Pompă autoamorsantă

Punere în funcțiune stație asfalt

Punere în funcțiune stație beton

Cele 6 puncte suplimentare de investiții aduc un total de 1.226.760 lei.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare, nota de fundamentare nr. 17/16.03.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 313967/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativ, am inițiat prezentul proiect pe cafâțl          robării Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvernantacorțîDrativalgJpnmariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 5,032158, București

Nr. 313967/24.03.2020

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru! anul financiar 2020

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1.  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-tcritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • 5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

 • -  HCLS 3 nr. 28/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020

 • -  Adresa nr. 3925/19.03.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 313432/23.03.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

 • -  Hotărârea nr. 79/17.03.2020 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020

Nota de fundamentare nr. 17/16.03.2020 a societății Administare Active Sector 3 SRL;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților se iau în Adunarea Generală.”

 • -  Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...:” „ în alte situatți impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;

Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • -  Art. 12.1 lit. m) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”

 • -  Art. 12.1 lit. o) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociaților hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare având o valoare suplimentară propusă spre aprobare de 1.226.760 lei astfel, valoarea totală a planului de investiții urcând la suma de 27.049.290 lei.

Suplimentarea listei de investiții se face cu următoarele elemente:

 • 1. Mașina de carotat                        9,000.00 lei

 • 2. Stație de sortare mobilă cu spălare      840,000.00 lei

 • 3. Bandă transportoare                     48,000.00 lei

 • 4. Pompă autoamorsantă                  72,000.00 lei

 • 5. Punere în funcțiune stație asfalt         206,400.00 lei

 • 6.  Punere în funcțiune stație beton           51,360.00 lei

Cele 6 puncte suplimentare de investiții aduc un total de 1.226.760 lei

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentrul anul financiar 2020.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Către


S.C.AUMINISÎRAREA-. . : ?cSrT

M.. iNTiv....-ater


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureitjtcroR a

Sediul


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


CABINET PRIMAR

| Data.

Referitor


Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.pentru anul financiar 2020

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și fimcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN2361.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de rectificare a Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

Proiectul de rectificare a bugetului este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

* a. a — SREN 9001^015 SR EN 14001:2015

r”'         CtrtHtatnrOSStMOOSSZdn 0848.2019

 • -  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • -  O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Hotararea CA privind adoptarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020;

 • -  Nota de fundamentare;

 • -  Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu considerație,


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

In atentia: Consiliului de Administrație

Referitor: Avizarea proiectului de rectificare BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12 1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020.

Proiectul de rectificare a bugetului este întocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • - Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

-Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o paiticipație majoritară,

-O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comerciala cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife si contract intr-o organizație profesionista de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice si prefabricate din beton. In prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptata de autoritatea tutelara - Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Avand in vedere evoluția societății in domeniul principal, precum si alte influente asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării instrumentului de planificare care este Bugetul de Venituri Si Cheltuieli.

SR EN 90012015 SR EN 140012015 OtrtMrat nr US0400S8Z d n <H.tU JOI»


Sediul secundar șr de eorepondențS: str. Chiciurei 39-45, et. 1, lector 3, București Canîfz»! «wrlsl tHhrrrfrr iCin nnn nnn i-;

Astfel, ne propunem rectificarea programului de investiții, in. sensul introducerii unor echipamente necesare dezvoltării capacitatii de producție si,aprovizionare. Valoarea suplimentara propusa spre aprobare este 1.226.760 lei, iar detalierea acesteia este cuprinsa in pozițiile propuse spre introducere in Lista echipamente si dotări, anexa a Planului de execuție.

Pe cale de consecința, valoarea integrala a dotărilor este in valoare de 5.967.560 lei conducând la o valoare totala a planului de investiții in suma de 27.049.290 lei, iar execuția acestuia depinde de realizarea surselor de finanțare.

Astfel, propunem avizarea proiectului de rectificare a BUGETLUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020 si aducerea la îndeplinire a masurilor stabilite de Președintele Consiliului de administrație, respectiv susținerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliul de Administrație Florentin CORBULE *ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L str. Chiciura! 39-45, et. 1, sector 3, București Telefon: +40374 471189 E-mail: office@artivesertor3.ro www.actlves3.ro

Hotararea Consiliului de Administrație nr. 79/17.03.2020

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 17.03.2020, în conformitate cu prevederile Ari. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societarii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR. 3 S.R.L.:

Hotărăște:

Articol unic. Avizarea rectificării BVC pentru anul 2020 si susținerea spre aprobare in cadrul autorității tutelare si AGA

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 17.03.2020.

Corbuleanu Florentin - Președinte C.


Mateescu Anca - Membru C.A. (jl

Dohot lonut -Membru C.A.

Dinu Liviu - Membru C.41

Recoseanu Ileana - Membru C.A.


Mihalcescu Catalina-Daria -Membru C.A.         l

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.                 _

SREN 90010015

SREN 1400112015

Mtal* BNMOOm MnOMUOU

PRi MĂRIA


JO SECTORULUI <

■'      BUCII REȘTI^J

www.pnmarie3.r0


E-MAIL guvernantacorpor ati va Qprirn arieg. ro Str, Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158! București


Nr. 313980/24.03.2020


Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentrul anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personal? sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atirbuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

avizul Q

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........a.O3:..^Q.......... în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ...A:/....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de -zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-ATOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferința, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN1.Comisia 1 - Punctul 21

 • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu         2/17 ( 12%)

 • C. Abțineri      2/17 ( 12%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana             |    |

Baetica Nicoleta            | X |

IULIANA VĂDUVĂ              |    |

Neacsu Florentina           |    |

Adriana Paunica            | X |

Elena Petrescu             |    j

Elena Tudor

Radu Constantin             j X |

Hontaru Valerica           ] X j

liviu malureanu             |    |

Cristi Tudorache           j    |    j

Stelian Ene                   [    |

romeo popescu               | X |

Antonio Ciprian Corneanu jj X j

fleancu florin              | X |

Alin Voicu                    |    |

Cristian Petrescu          j    |    j

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

de pe ordinea di


referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul i’ ■suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de ă a ședinței ordinare/extraordinare și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA SECRETAR                       j

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 21

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 6/13 ( 46%)

5/13

2/13

0/13

( 38%)

( 15%)

(

A

0%)

B

c

Stelian Ene

Vasiliu Mariana

1

X

1 x

1

1

Baetica Nicoleta

1

X

1

1

Pelinaru Cornel

Alexandru Dobre

1

x

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

x

1 1

1

Neacsu Florentina Inocențiu Voinea Adriana Paunica           j

Elena Petrescu

Elena-Daniela Belu-Sima | Elena Tudor

john                          |

1

X 1

1

1

1 X I

1

1

1

1