Hotărârea nr. 78/2020

HCLS3 nr.78 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 314079/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 313827/24.03.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 753/20.03.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 313932/24.03.2020 a Serviciului Control intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.1, lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, având ca obiect cumpărarea produselor petroliere rafinate, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.
NR. 78

DIN 30.03.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004021)313 0323-28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL 1abinetprimar@1primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

37/^

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de

Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat majoritar la societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, lucrări îndreptate spre finalizare și punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin adresa nr. 963/23.03.2020 (313524/CP/23.03.2020) societatea Algorithm Residențial S3 SRL ne aduce la cunoștiință că societatea Algorithm Construcții S3 SRL, intenționează să încheie un contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL având ca obiect cumpărarea produselor petroliere rafinate.

Necesitatea încheierii acestui contract vine în contextul în care, societatea Algorithm Construcții S3 SRL dorește să crescă nivelul de siguranță și rapiditate al alimentărilor cu carburant al utilajelor și autovehiculelor, cât și o monitorizare mai riguroasă a flotei pe care o deține.

Din operatorii din piața combustibililor, societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL este singurul care deține acest sistem de alimentare cu inel identificator, fapt ce a determinat societatea de a colabora cu această societate. De asemenea, aceștia pot pune la dispoziție societății, cu titlu gratuit o stație mobilă de distribuție carburanți la locația societății Algorithm construcții S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 313927/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.Nr.înreg. 313927/24.03.2020


E-MAlt guvernan Incorporați va ©primărie} ro

Str, intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

i

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, lucrări îndreptate spre finalizare și punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL solicită prin adresa nr.963/23.03.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 313524/23.03.2020 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, operațiune ce a fost aprobată de Consilul de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL prin hotărârea nr. 13/20.03.2020.

Conform notei de fundamentare nr.753/20.03.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societatea din dorința de a crește nivelul de siguranță și rapiditate al alimentărilor cu carburant al utilajelor și autovehiculelor, cât și pentru o completare a monitorizării flotei pe care o deține, vrea să implementeze un serviciu de identificare și localizare pe rezervorul mașinii sau utilajul respectiv.

Acesta reprezintă un instrument de control care poate fi atașat oricărui autovehicul, securizând alimentarea acestuia, precum și transmiterea datelor către un calculator.

Din operatorii din piața combustibililor, ROMPETROL DOWNSTREAM SRL este singurul care deține acest sistem de alimentare cu inel identificator, fapt ce a determinat societatea de a colabora cu aceasta. De asemenea, aceștia pot pune la dispoziție societății, cu titlu gratuit un bazin de incintă cu pompă.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Adunarea Generală a Asociațiilor are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în conformitate cu prevederile art.12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților operațiunile juridice ale societății care depășesc valoare 100,000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv,” și lit o) „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM SRL,

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bejenafu Raluca


S.C ALGOWTHM RESIDENTIAL S3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, fSSS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


| SCAL3CRITHMRE3IDENTJALS3SRL1

.......|

Consiliul Local al Sectorului 3 București


|an03lunc ea AsU 0030

Și                                                                                                    i

dl. Robert Sorin Negoițâ, Primarul Sectorului 3 Bucureș

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

CABINET PRIMAR


Ni,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu I .ncal AVăndcaobiect.....

acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al


societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dL Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea Generală a Asociaților: lit. o)„ hotărăște in orice alta problemă importantă privind activitatea societății”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Algorithm

Reslderttial S3 s.r l.


S.C ALGORITHM RES1DENTIALS 3 SRL lQ @ Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, ^“^5       JSf

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliu] Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Rcsidential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art.3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art.269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform Actului Constitutiv al acesteia.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de ^.&3.-£fe9£înregistrată la sediul subscrisei cu nr. ......reies următoarele: ” menționăm

faptul câ în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții 83 S.RL. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, restaurare, conservare și construire, parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr, 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor. Pentru a crește nivelul de siguranță și rapiditate al alimentărilor cu carburant al utilajelor și autovehiculelor, cât și pentru o completare a monitorizării flotei pe care o deținem, trebuie implementat un serviciu de identificare și localizare pe rezervorul mașinii sau utilajul respectiv. Acesta reprezintă un instrument de control care poate fi atașat oricărui autovehicul, securizând alimentarea acestuia, precum și transmiterea datelor către un calculator. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.RL., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Al a orit hm

Residential 53 s.r,u


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărtSM.. din«^.‘.Q$>.|^Pr?£-

Cu deosebită considerație,
C U.I, 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucunala Pantclîomn

Rcg Com 340/54810017   R09TRNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Td. 0314 334 432

Fu 0314 334 451


algoritlnn residential@gmail com caMtmctiu3.ro


Sediul Soclul: Colea Vitan. nr. 154-158. porter, biroa nr. 3, sector J. București

ZșC7~'"s\           C.l’.L: RO 37804020                          Reg. C om: J40/989fi/21.06.2017

■ĂwffiA Sflî-U   email: val» hriuițc,«3 ii' ta huo.enm      emuli: <4iiibi,it.:tc>J.nintis.ri‘Knmiljtim

SI flFSZfiP

SD3 SALUBRITATE SI


DESZĂPEZIRE 83 S.S-L tsrasffi Nr

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București $’ dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:     Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL. persoană juridică română, cu sediul în Mim. București. Sectorul 3. Calea Vitan,nr.l54-158. paner, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/20Î7, având CUI R037804020. reprezentata legal de dl. Nîm Mihai in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 SRL. respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea Generală a Asociaților: lit. a)., hotărăște in orice altă problema importantă privind activitatea societățiiînaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12.. pct.12.1. lltm) Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societâfli

__                 Sediul Social: Calci» Vhuti. nr. 154-158. parter, birou nr. 3. sector 3. București

X            C.t.l.: RO 37894020                          Rcg. Com: .149/9890/21.06.2017

SALU email: salubptutc^J â:nlipi;.ți>n» emuli: su|iibrt|:i1c^J.rpn(Ka omiiil^r m _

care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. V.A.. pentru fiecare investiție sau toate investițiile in cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții, "

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 23.03.2020. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2002 reies următoarele: " în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2. C3, C4, C5, C6 si C61. respirare, conservare si construire, parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3. lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor. Totodată, societatea desfășoară lucrări in mai multe puncte de lucru unde sunt zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, acestea necesitând transport de persoane și marfă. Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse și având în vedere solicitările multiple de transport din partea societăților partenere, supunem analizei aprobarea încheierii contractului cu societatea SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL» Partenerul SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, a fost ales în urma analizării ofertelor si luând în calcul raportul calitate preț. ”

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr 2002 din 23.03.2020.

Cu deosebita considerație,

Președinte al Ccn^liuduide Administrație al SD3 Salubritațr^ ezire S3 SRL

5 WjfeĂI

‘NJErt^ Nr

Lvr£?21SD3 SALUBRITATE SI " ^GSZAFEZIre S3 S.R.L. BBfiBg tJr ___JZO0^j ,

Către

ALGORITHMRESIDENTIAL S3 SRL              F: 1 TZ /

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

Referitor

Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A - solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea contractului de vanzare cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mim. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3, de asocîati ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea contractului de vanzare cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentîale.

Societatea a fost înființată șî funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociati ai Algorithm Construcții 83 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractului cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Pentru a creste nivelul de siguranța si rapiditate al alimentarilor cu carburant al utilajelor si autovehiculelor, cat si pentru o completare a monitorizării flotei pe care o deținem, trebuie implementat un serviciu de identificare si localizare pe rezervorul mașinii sau utilajul respectiv.

Afgorlthni Construcții S3

Strada Calea Vitan 154 158. Sector 3 București. Remania

Email offiregalRprjtnmcon51fucj.ii3.ro

Web' www.algori; hmconst>ucttis3 ra


Date Hscale;

CIF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRTD414912701

Banca Transivania


Datele dutnneavo personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 in scopul îndeplinirii atribui iilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți in buza utuit temei legal justificai. VA puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scris*, semnatfi ți j; tâ transmisa pe adresa Algorithm Construcții S3,


Acesta reprezintă un instrument de control care poate fi atașat oricărui autovehicul, securizând alimentarea acestuia, precum si transmiterea datelor către un calculator.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea încheierii contractului cu SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL.

Anexăm prezentei Hotărârea nr. J


Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocarlu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.


Algorithm Construcții $3

Strada Calea Vitan 154 158. Sector 3

București, Romanța

E mai), offitețațlgprlthmconslructiis3.ro

Web' www a)gor|ilimconttruciH53.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCM0/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTCM14912701

Banca Transilvania


NOTĂ DE FUNDAMENTAREîn atenția: Consiliului de Administrație

Referitor: Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T. V.A și implementarea măsurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera fi și art. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Alg ortthtn ConstructH $3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Remania

E mail. wffkgfriauî.nu

Web www.atj3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/B651/2017

IBAN R032BTRLRDNCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorlthrn Construcții 53 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți Tn baza unul temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE679/2O16, prlntr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții 53.

Pentru a creste nivelul de siguranța si rapiditate al alimentarilor cu carburant al utilajelor si autovehiculelor, cat si pentru o completare a monitorizării flotei pe care o deținem, trebuie implementat un serviciu de identificare si localizare pe rezervorul mașinii sau utilajul respectiv.

Acesta reprezintă un instrument de control care poate fi atașat oricărui autovehicul, securizând alimentarea acestuia, precum si transmiterea datelor către un calculator.

Din operatorii din piața combustibililor, ROMPETROL DOWNSTREAM SRL este singurul care deține acest sistem de alimentare cu inel identificator, fapt ce ne conduce la intenția de a lucra împreuna. De asemenea, aceștia ne pot pune la dispoziție cu titlu gratuit un bazin de incinta cu pompa.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vâ solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv cu partenerul SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții 53 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terți In baza unul temei legal Justificat. IU puteți exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR^, /20.03.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4Q/8651/2OI7, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

c

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea încheierii unui contract cu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

PREȘEDINTE CA.

Membri C.A.:MARINESCU GABRIEL MIRCEA


MATACHE DOINA FLORENTINA


USURELU GABRIELALEXANDRU


Algorlthm ComtfUrtSSi

Bd Basarabia nr 256 Corp CI Sector 3 București. Remania

E ma I pfficekMronthmConstructii.J ro Web w*w.ak,.oritbns:on'l.t-uctiifB ro


Date Fiscale:

Clf 37714360

RC140/8651/201?

IBAN R032BTRIRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții 53 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fl dezvăluite unor terți In baza unul temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute In Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată $i datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții 53.

www rompelroljc

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE, NR............./.....................

SALE AND PURCHASE CONTRACT

NO.............../................

Intre:

Societatea ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., cu sediul in București, cod postat 013702, Plata Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Bulldlng, eta 2, sector 1, tel. 021 206.75.00, fax 021 206.75.80, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1716/2000 avand număr de înregistrare fiscala      RO      12751583,      cont      nr.

____deschis la

dfitwecn;

Company ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L., headquartered in Bucharest, postai code 013702,3-5 Plata Presei Libere, City Gate Northern Tower Bulldlng, 2"*1 floor. District 1, tel. 021 206.75.00, fax 021 206.75.80, reglstered wlth the Trade Reglster Bucharest under no. 140/1716/2000, havlng the sole reglstratlon code RO 12751583,                account               no.

-__. . opened at

, prin reprezentanții

__________________________________, through slgnatory

semnatari, denumita in cele ce urmeaza Vânzător,

representetlves, hereinafter referred to as Seller,

51

And

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., cu sediul social in Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/B651/2017, CUI RO37714360, Cont IBAN RD32BTRLRONCRT0414912701 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin ALEXANDRU DAN COȘOCAR1U avand funcția de Președinte Consiliu Administrație, denumita in cele ce urmeaza Cumpărător,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L., headquartered In Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, registered with the Trade Reglstry under no. nr. 140/8651/2017, CUI R037714360, IBAN R032BTRLRONCRT0414912701 opened wlth Banca Transilvania, duly represented by Mr. ALEXANDRU DAN COȘOCARIU chalrman of the Board of Dlrectors, hereinafter referred to as Buyer,

A intervenit prezentul contract, denumit in continuare “Contractul", in următoarele condiții:

this contract was concluded, hereinafter called "Contract", In accordance with the terms and conditions stlpulated below:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1. Obiectul contractului privește vanzarea de către Vanzator Cumpărătorului a produselor petroliere rafinate, denumite in cele ce urmeaza 'Carburanți', in cantitatile menționate In Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

 • 1.2. Vânzătorul se obliga sa transmite proprietatea mărfii, Iar Cumpărătorul sa primească marfa si sa plateasca prețul.

 • 1.3. Carburanții se determina prin cantitate, calitate, sortiment si caracteristici de către Vanzator.

 • 1.4. Avand In vedere cantitatea minima de 40 mc carburant! pe luna, respectiv 240 mc carburant! semestrial, pe durata contractului prevăzute la art. 2, pe care Cumpărătorul se obliga sa o cumpere cu asumarea riscului unor eventuale schimbări a împrejurărilor, conform art. 1271 alin. 3 Ut. c Cod civil. Vânzătorul pune la dispoziția acestuia, in mod gratuit, pe durata prezentului contract, folosința unei statil mobile de distribuție carburanți, denumita in cele ce urmeaza "Baza Interna” sau „RBI”, avand o valoare de plate de 145.000 lei (fere TVA) sl caracteristicile menționate In Anexa nr. 5. Transportul si instalarea Bazei Interne la locația Cumpărătorului, amenajate de către si pe cheltuiala Cumpărătorului, se va efectua de către Vanzator pe cheltuiala acestuia.

Art. 1. SCOPE OF THE CONTRACT

 • 1.1. The scope of the Contract is the sale by the Seller of refined oii Products, hereinafter called "Fuel”, In the quantlties mentioned In Appendix no. 1 hereto.

 • 1.2. The Seller undertakes to transfer the propeity of the goods and the Buyer undertakes to receive the merchandlse and pay the price.

 • 1.3. Carburanții se determina prin cantitate, calitate, sortiment sl caracteristici de către Vanzator.

 • 1.4. Considering the minimum quantity of 40 m3 fuels per month, respertlvely 240 m3 of fuels per semester, throughout the duratlon of the Contract stlpulated by article 2, which the Buyer commlts to purchase by teklng the risk of any potențial changes that mlght occur in the underiying clrcumstances, accordlng to article 1271 par. 3 lefter c Civil Code, the Seller sets at hls disposal free of charge, throughout the term of thls Contract, the use of a mobile fuel dlstributlon stetlon, hereinafter called "Internai Base" or „RBI", havlng a market value of lei 145.000 (net of VAT) and the characteristics mentioned In Appendix no.

5. The transport and installation of the Internai Base at the premises of the Buyer, arranged by and atthe expense of the Buyer, shall be by performeri by the Seller at Its own expense.

ROMF0XOL DOWNStREAM S.R.l, 3-3 PJoto Piesei Libere Zndfbor Oly Gale Noilhern lower Bucharest 013702 ROMANA


0 rompetrol |S"°“


a rompetrol IEST0"

I              I Member

ROMFETROL OOWHSTREAM SR.L

3 5 Plata Preiei libere ZndFfotx City Gale Northern Towet Bucharesl 013702 ROMAN IA


www.rompetrol.ro


 • 1.5.   Vânzătorul montează pe autovehiculele Cumpărătorului, kiturlie, denumite In cele ce urmeaza, "Klturi". Componenta si modul de utilizare sunt descrise In Anexele 6.1 sl 6.2.

 • 1.6. Riturile instalate ca urmare a prezentului contract vor fi restricționate la allementarite din baza Interna. In vederea alimentari! din stațiile publice cu dispozitivele respective cumpărătorul va încheia un contract distinct de vanzare-cumparare In rețeaua de statli Rompetrol.

 • 1.7. Totodată, Vânzătorul va asigura contra cost. Serviciu! de alimentare si control ( mentenanta Bazei Interne, a sistemului de gestiune aferent acesteia sl a Riturilor).

 • 1.5. The Seller assembles on the vehlcles of the Buyer the klts, hereinafter called *Kits”. The structure and the usage method are described In Appendix no. 6.1 and no. 6.2.

 • 1.6. Klts mounted according to this contract shall be restricted to fuellng from the Internai base. For fuellng wlth the respective devlces from the public stations of the Seller, the Buyer shall conclude a distinct sale-purchase Contract In the Rompetrol stabon network.

 • 1.7. The Seller shall concurrently ensure agalrist cost the

Supply and Control Service (maintenance of Internai Base, of the management system refated thereto and of the Klts).                 _                 _ .

Art. X DURATA CONTRACTULUI $1 TERMENELE DE LIVRARE

 • 2.1. Prezentul Contract isi va produce efectele de la data semnării acestuia de către parti, pe o perioada de 3 ani. Contractul se reînnoiește automat cu perioade succesive de 1 an daca nlcluna dintre parti nu isi manifesta intenția de a Înceta Contractul cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării, prlntr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti.

 • 2.2. Termenele de livrare sunt prevăzute In Anexa nr. 1, eșalonarea livrărilor facindu-se de comun acord de către Parti.

 • 2.3. De la data livrării Carburanților, riscul contractului se transmite Comparatorului, (sau cărăușului), In condițiile prevăzute de lene.

Art. 2. TERM OF THE CONTRACT AND DEUVERY TERM5

 • 2.1. This Contract shall come Into forte upon signatura by the Partles and shall be in ful) force and effect for a period of 3 years. This Agreement shall be automaticaliy renewed by 1-year successlve periods, unless any of the Partles remits a written notlfication to the other Party whereby the terminatlon of the Agreement is requested. The notlfication should be sent wlthln at least 30 days prior to the expiry date.

 • 2.2. The delivery terms are stlpulated in Appendix no. 1 and the spadng out of the deliveries Is Jolntiy made by the Partles.

 • 2.3. As of the delivery date of the Fuels, the risk of the contract shall be transferred to the Buyer (or carrier) in the terms stlpulated by law.

Art. 3. PREȚUL SI FACTURAREA

 • 3.1. Prețul Carburanților este prevăzut in Anexa nr. 2 la prezentul Contract

 • 3.2. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ce Impun ca locurile destinate producției de uleiuri minerale sa fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumlc, preturile la Carburant! se stabilesc In lel/1000 litri produs petrolier la temperatura de 15 grade c.

 • 3.3. Preturile Carburanților se vor modifica periodic, in funcție de evoluția prețului țițeiului, a cotatiilor externe la aceste produse, a cursului leu/USD, precum si a altor factori.

 • 3.4. Facturarea se face la prețul In vigoare la data emiterii facturii fiscale de către Vanzator.

 • 3.5. Contravaloarea transportului si Instalării Bazei Interne este menționata In Anexa nr. 7 Facturarea se face in lei, la cursul de referința comunicat de către Banca Naționala a Romanței de la data emiterii acesteia de către Vanzator.

 • 3.6. Preturile Kiturilor sunt menționate in Anexa nr. 6.1 si 6.2. Facturarea se face in lei, la cursul de referința comunicat de către Banca Naționala a României de la data emiterii acesteia de către Vanzator.

: 3.7. Preturile Serviciul de alimentare s! control efectuate

1 conform prevederilor art. 1.7 de mal sus suntI

Art. 3. PRICE AND INVOICING

 • 3.1. The Fuel Price Is stlpulated in Appendix no. 2 hereto.

 • 3.2. In accordance wlth the provfslons of Law no. 227/2015 on the Fiscal Code, fmposing that the places destined to the productlon of mineral oils should be equlpped with means of measurlng the volume debit, the prices of the Fuels shall be established in lel/1000 liters oii product at the temperatura of 15oC.

 • 3.3. The Fuel prices shall be periodlcally modifled, according to the evolution of the price for crude oii, the externai quotatlons at such Products, the exchange rate leu/USD, as well as of other factors.

 • 3.4. Involcing shall be performeri agalnst the price applicable on the date of the issuance of the fiscal Involce by the Seller.

 • 3.5. The equivalent value of the transport and installatlon of the Internai Basis is mentioned In Appendix no. 7. The involcing shall be performeri in lei, at the reference rate announced by the National Bank of Romanla on Its Issuance date by the seller.

 • 3.6. The prices of the Klts are mentioned In Appendix no. 6.1 and 6.2. Invoiclng shall be performeri in lei, at the reference rate announced by the National Bank of Romanla on Its issuance date by the Seller.

 • 3.7. The prices of the fuellng service and the control performeri In accordance with the provlsions of the above

KozMunoyGas Group I Mernber


ROMFETROl OOWNSTREAM S R.l

3 5 Piala Piesei Ubetc 2ndF10r-City Gale Morlhem Towe.' Buc hor est. 013702, ROM ANI A

www rompehoi.ro


menționate In Anexa nr. 8. Facturarea se face in lei, la cursul de referința comunicat de către Banca Naționala a României de la data emiterii acesteia de către Vanzator.

art 1.7 are mentloned in Appendlx no. 8. Involcing shall be performed in lei, at the referente rate announced by the National Bank of Romania on Its Jssuance date by the Seller.

Art. 4. MODALTTATI SI CONDIȚII DE PLATA

 • 4.1.  Cumpărătorul va efectua plata facturilor de Carburant in avans sau, In cazul in care Vânzătorul acorda Cumpărătorului credit comercial, In termen de maxim 21 zile de la data emiterii acestora de către Vanzator.

 • 4.2. Cumpărătorul va efectua plata celorlalte facturi emise de către Vanzator, In termen de 15 zile de ia data emiterii acestora .

 • 4.3. in cazul nelndepllnlrii obligațiilor de plata de către Cumpărător;

 • a)     Vânzătorul este exonerat de răspundere pentru neexecutarea sau executarea cu Intirzlere a obligațiilor contractuale referitoare la cantitate si termen de livrare; si

 • b)     Cumpărătorul va suporta penalltat) de întârziere in valoare de 0,01% din valoarea facturii pentru fiecare zi de Intirzlere, penalltat) care nu vor putea depăși 3% din cuantumul debitului asupra carula se aplica.

 • c)     In cazul in care Cumpărătorul nu fel îndeplinește integral si la termen obligația de plata a facturilor emise de Vanzator conform oricărui contract încheiat intre cele doua parti,, toate facturile emise de vanzator, indiferent de obiectul raportului juridic, devin Imediat scadente.

 • 4.4. Cumpărătorul va efectua plata prin ordin de plata. Plata se considera efectuata in momentul ereditarii contului Vânzătorului.

 • 4.5. Vânzătorul poate acorda Cumpărătorului credit comercial, cu condiția ca acesta din urma sa II garanteze prlntr-unul din instrumentele de garantare acceptate potrivit prezentului Contract. Valoarea creditului comercial nu poate depăși suma de

lei adlca

Art. 4. PAYMENT METKOD AND TERMS

 • 4.1. The Buyer shall perform the payment of the Fuel Invoices in advance or, If the Seller grants the Buyer commercial credit, wtthln not more than 21*day as of thelr Issuance date by the Seller.

 • 4.2. The Buyer shall perform the payment of the other invoices Issued by the Seller wlthln a 15-day term as of thelr issuance date.

 • 4.3. In case the Buyer fafls to fulflit hls payment obilgatlons:

 • a)      The Seller Is dlscharged of liablfity for the failure or delayed execut!on of the contractual obilgatlons regardlng the quantlty and the delivery term;

And

 • b)     The Buyer shall incur late payment penalties of 0.01% from the value of the Involce for each day of delay, penalties that shall not exceed 3% of the value of the debit agalnst whlch they are computed.

 • c)      If the Buyer falls to exhaustlvely and tlmely fulfill the obllgatlon to pay the invoices issued by the Seller accordlng to any contract conduded between the two parties, a II Invoices Issued by the Seller, Irrespertlve of the scope of legal relatlonship, shall Immediately become due.

 • 4.4. The Buyer shall perform the payment through payment order. The payment te considered duly executed at the time Seller's account is credlted.

 • 4.5. The Seller may grant to the Buyer a commercial

credit, provlded that the Buyer guarantees it by mean of a guarantee instrument accepted hereunder. The Commercial Credit cannot exceed the amount of lei___________________, namely____________________________

_______________________________________(In words). The

__________________________________________________(in Utere). Valoarea creditului comercial stabilita de Vanzator in baza prezentului Contract, se aplica tuturor contractelor încheiate Intre cele doua parti, indiferent de obiectul raportului juridic. Condițiile privind cuantumul creditului comercial pot fi revizuite oricând de către Vanzator, la libera sa apreciere, urmând a notifica Cumpărătorul cu privire la noul cuantum al limitei de credit comercial acordate sl/sau cu privire la noile garanții solicitate.

value of the commercial credit set out by the Seller pursuant hereto applies to all agreements conduded between the two parties, frrespective of the subject matter of the legal relation. The condltions underiying the amount of the commercial credit may be revlewed at any moment by the Seller, at its free judgment, followlng to notlfy the Buyer wlth regarrf to the new value of the granted commercial credit Urnit and/or to the new requested auarantees.

Art. 5. RECEPȚIA MĂRFII

5.1. Livrarea Carburanților se face pe baza de recepție cantitativa si calitativa, la locațiile menționate de către Vanzator, In prezenta delegatului Cumpărătorului. Având In vedere ca operațiunile de măsurare a produselor sunt stabilite pe unitate de 1.000 (una mle/mc) litri, la temperatura de 15 grade Celsius, in cazul )n care, la solicitarea Cumpărătorului, transportul este asigurat de Vanzator (conform art. 7.6 din Contract) si urmare a efectuării transportului se constata o diferența intre

Art. 5. RECEPTION OF THE MERCHANDISE

5.1. The delivery of the Fuels shall be performed agalnst the qualitative and quantltative receptlon, at the premlses mentloned by the Seller in the presence of the Buyerte delegate. COnslderlng that the measurlng operations for the products consider the 1,000 (one thousand/m3) Uter unit at a temperatura of 15 degrees Celsius, should transportatlon, upon the Buyer's request, be provlded by the Seller (accordlng to art, 7.6 of the Contract) and fbllowlnq the transport a dlfference should arise between

ROMPETROL OOWNSTREAM S.R.t.

3 5 Hala Piesei Libeie îndHoof City Gate Norlhem lower Buchoteat, 013702 ROMANIA

www rompefrolro


cantitatea facturata de Vanzator (la momentul transmiterii proprietății asupra produselor petroliere In depozitele Vânzătorului) sl cantitatea descarnata efectiv la Cumpărător (ai cărei nivel este înregistrat In tichetul tipărit de debitmetrul instalat pe cisterna auto), Cumpărătorul va accepta la recepție diferentele rezultate din modificarea volumului de carburant In funcție de factori externi (cum ar fi diferente de temperatura si/sau consumurile tehnologice legate de depozitare, manipulare, transport sl distribuție produse petroliere). In căzui in care diferența constatata depășește 0,2% din volumul livrat, Vânzătorul va analiza condițiile In care au fost livrate produsele petroliere pentru fiecare operațiune de transport in parte. In cazul in care cantitatea transportata este mat mica de 3000 litri, Vânzătorul va analiza condițiile in care au fost livrate produsele petroliere pentru fiecare operațiune de transport In parte In cazul in care diferența depășește 1% din volumul livrat.

 • 5.2. Proba cantitatli si caiftatll se face cu (i) nota de greutate, (li) aviz de însoțire a mărfii, (fi!) declarație de conformitate emisa de către Rompetrol Quallty Control si (Iv) raport de încercare.

 • 5.3. Caracteristicile calitative ale Carburanților sunt prevăzute in specificațiile standard, conform Anexei nr. 3 ia prezentul Contract.


the quantlty Involced by the Seller (at the moment of transferring the property right over the oii products in the Seller's warehouses) and the quantlty actually unloaded by the Buyer (whose level is recorded onto the ticket printed by the flowmeter installed on the tanker truck), the Buyer shall accept upon receptlon the dlfferences resulted from the modificatlon of the fuel volume due to the externai factors (such as temperatura dlfferences and / or technological losses related to storage, handling, transportation and dlstributlon).

Should the dlfference exceed 0.2% of the dellvered volume, the Sellershall analyze the condltlons under whlch the oii products have been dellvered for each transport. Should the transported quantlty be less than 3000 llters, the Seller shall analyze the condltlons under whlch the oii products have been dellvered for each transport, If the dlfference exceeds 1% of the dellvered volume.


 • 5.2. The quantlty and quallty test shall be performeri by the (I) weight note, (fi) certificate accompanylng the merchandlse, (Iii) conformlty dedaratfon Issued by Rompetrol Quallty Control and (iv) trial report.

 • 5.3. The qualltatlve characterlstics of the Fuels are

stlpulated In the standard speciflcatlons accordlng to Appendlx no. 3 hereto._________________________________


Art. 6. GARANȚII

 • 5.1. Carburanții vândut) de către Vanzator sunt produs) de către ROMPETROL RAFINARE, care are implementat un sistem integrat de management cailtate-mediu, certificat de GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, In conformitate cu standardele:

 • - ISO ISO 9001:2008- certificat nr. 177025-2015-AQ-ROU-RvA / 25.06.2015;

 • - ISO ISO 14001:2004 - certificat nr. 177026-2015-AE-ROU-RvA / 25.06.2015;

 • - OHSAS 18001:2007 - certificat nr. 177024-2015-AHSO-ROU-RvA /25.06.2015.

 • 6.2. încercările pentru Carburanți sunt efectuate in laboratorul de încercări din cadrul Rompetrol Quallty Control, acreditat de RENAR, In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025 din:2005 sl are Certificatul nr. LI 333/17.02.2016.

 • 6.3. Termenul de garanție al Carburanților este prevăzut in declarația de conformitate care insoteste marfa.

 • 6.4. Cumpărătorul este obligat sa manipuleze, sa depoziteze, sa folosească sl sa conserve Carburanții conform prevederilor standardelor, Vânzătorul neraspunzind pentru daunele pricinuite de nerespectarea acestor prevederi.

 • 6.5. Cumpărătorul este obligat ca In Baza Interna sa depoziteze doar Carbuanti cumpărat! de la Vanzator. In caz contrar, Vânzătorul va reintra in folosința Bazei Interne sl o va ridica de la locul amplasarll acesteia In termen de 10 zile de ta data constatării incalcarll obligație! asumate de către Comparator in prezentul articol si nu va răspunde de calitatea Carburanților.


Art. 6. WARRANTTES

 • 6.1. The fuels sold by the Seller are manufactured by ROMPETROL RAFINARE that has Impiemented an integrated quality-environment management system certlfied by GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION, In accordance wlth the standards:

 • - ISO ISO 9001:2008- certificate no. 177025-2015-AQ-ROU-RvA / 25,06.2015;

 • - ISO ISO 14001:2004 - certificate no. 177026-2015-AE-ROU-RvA/ 25.06.2015;

 • - OHSAS 18001:2007 - certificate no. 177024-2015-AHSO-ROU-RvA /25.06.2015.

 • 6.2. The triafs for Fuels are performeri in the trial laboratory withln Rompetrol Quallty Control, accredlted by RENAR, In accordance with SR EN ISO/CEI 17025 from: 2005 and It has certificate no. U 333/17.02,2016.


 • 6.3. The warranty term of the Fuels Is stlpulated In the conformlty declaration accompanylng the merchandlse.

 • 6.4. The Buyer is under the obiigation to hantfie, store, use and preserve Fuels in accordance wlth the provislons of the standards and the Seller shall not be liable for the damages Infilcted due to the faiiure to observe such provislons.

 • 6.5. The Buyer is under the obiigation that In the Internai

Basis he should store only Fuels bought from the Seller. On contrary case, the Seller shall recover the use of the Internai Basis and shall coflect it from Its location withln 10 days as of the date of assesslng the Infrlngement of the obiigation assumed by the Buyer heretn and he shall not be liable for the quallty of the Fuels.________________________


Art. 7 EXPEDIEREA 51 TRANSPORTUL

7.1. Expedierea va fi asigurata exclusiv pe riscul si cheltuiala Vânzătorului, la adresa menționata de cumpărător in formularul de comanda.

 • 7.3. Carburanții sunt livrat! pe data încărcării in mijlocul de transport, confirmata prin avizul de însoțire a mărfii si scrisoarea de trăsură.

 • 7.3. Vânzătorul este obligat sa anexeze la documentele de transport (I) nota de greutate (daca este cazul), (ii) avizul de însoțire a mărfii, (iii) scrisoarea de trăsură, (iv) declarația de conformitate sl (v) raportul de încercări.

 • 7.4. Indiferent de modalitatea de transport aleasa comanda de carburant trebuie transmisa cu cel puțin cu 24 de ore înainte de data livrării.

Art. 7 DISPATCH AND TRANSPORT

 • 7.1. The shlpment will be Insured exclusivei/ at the rlsk and expense of the Seller, at the address mentloned by the Buyer in the order fbrm.

 • 7.2. Fuels shall be delivered on the date of loading into the transport means, confirmed by the certificate accompanylng the merchandise and the biN of lading.

7.3 The Seller Is under the obllgatlon to attach the transport documents (1) welght note (if applicable), (ii) the certificate accompanylng the merchandise, (iii) the blll of lading, (iv) the conformfty dedaration and (v) the trial report.

7.4. Regardless of the chosen type of transport, the fuel order shall be transmitted at teast 24 hours before the deliverv date.

Art. 8 COMODATUL ASUPRA BAZEI INTERNE

 • 8.1. Vânzătorul ramane pe întreaga durata contractuala proprietarul Bazei Interne, a cărei folosința o transmite gratuit Cumpărătorului, conform prevederilor art. 1.4 de mal sus, exclusiv pe durata prezentului contract. Baza Interna va fi transmisa către Cumpărător in termen de 21 de zile de la data încheierii prezentului Contract, cu condiția ca in aceasta perioada Cumpărătorul sa Isl respecte obligațiile asumate conform art. 8.3. de mal jos, sl sa finalizeze lucrările necesare pentru montarea Bazei Interne, incluzând realizarea platformei conform specificațiilor tehnice din memoriul tehnic transmis de către Vanzator, branșamente si lucrări de Impamantare, precum sl orice alte lucrări necesare pentru Instalarea Bazei Interne.

 • 8.2. Vânzătorul poate oricând sa recupereze Baza Interna de la Cumpărător, in eventualitatea In care investiția specifica nu mal este in Interesul Vânzătorului. Pentru a stabil) daca o investiție este In propriul Interes, Vânzătorul va examina, pe langa alte criterii, realizarea sau nereallzarea de către Cumpărător a volumelor de vanzare prevăzute la art. 1.4., si plata acestora conform art. 4 din prezentul Contract.

 • 8.3. Cumpărătorul, in calitate de comodatar asupra Bazei Interne, se obliga:

 • a)     sa pună la dispoziția Vânzătorului cu titlu gratuit o suprafața de 30 m2 sl platforma de beton aferenta Bazei Interne, pe care o va construi conform specificațiilor tehnice din memoriul tehnic transmis de către Vanzator, Anexa nr.10 la Contract;

 • b)      sa asigure racordarea Stat lei la utilitari, respectiv energie electrica sl circuite de Impamantare;

 • c)     sa folosească Baza Interna conform destinației prevăzute sub sancțiunea de a plăti daune-lnterese sl de a suporta riscul pielrii fortuite a bunului;

 • d)     sa la orice măsură prevăzută de legislația in vigoare sau solicitata de către Vanzator In vederea protejării in orice moment a dreptului de proprietate al Vânzătorului asupra Bazei Interne;

 • e)     sa conserve Baza Interna ca un bun proprietar si ^JMar^a^w^iecațJucrurile^ale^^^iEșț^MIgșrt^

Art. 8 FREE LOAN UPON THE INTERNAU BASIS

 • 8.1. The Seller shall remain throughout the contractual term the owner of the Internai Basls, the usage of whlch shall be transferred free of charge to the Buyer In accordance with the provisions of the above Art. 1.4. exdusively throughout the duration of this contract. The Internai Basls will be sent to the Buyer within 21 days from the execution hereof, provided the Buyer complles with stlpulations of artlde 8.3. herewlth within this period of time and finalizes works necessary for the Installatfon of the Internai Basls, Indudlng the constructlon of the platfbmn accordlng to technical spedficatlons stlpulated by the technical memoir sent by the Seller, earthlng works and connectlons, as weli as any other works deemed necessary for the Installatfon of the Internai Basis.

 • 8.2. The Seller may, at any time, recover the Internai Basis from the Buyer, if the specific tnvestment te no longer in the interest of the Seller. In order to assess if an investment Is in its own interest, the Seller shall examlne, amongst other criteria, the Buyeris capadty of reachlng sale volumes stlpulated by artlde 1.4. and the afferent payments in compllance with art. 4 hereto.

 • 8.3. The Buyer as the borrower of the Internai Basis undertakes:

 • a)     to set at the dlsposal of the Seller free of charge an area of 30 m2 and the concrete platform related to the Internai Basls whlch he shall butld In accordance with the technical spedficatlons from the technical memo sent by the Seller, Appendix no. 10 hereto;

 • b)     to ensure the connection of the Station to the Utilities, respectlvely electric power and earthlng circuite;

 • c)      to use the Internai Basls In accordance with the stlpulated destination, under the sanction of paying damages and Incurring the rlsk of the fbrtultous loss of the good;

 • d)     to take any measure stlpulated by the curent legislatlon or requested by the Buyer towards protecting the Buyer's possession right over the Internai Basis at any time;

 • e)     to preserve the Internai Basis as a good owner and eve^ettei^]^^iyw^Nr^y^whte|^j^^ndgMh^

0 rompetral (^7°“


ROMmOL OOWNHREAM SRL

3 5 Piața A «el libere 2ndFloor City Gole Nailhem Tow» Bucharest,0)37W. ROMANIA


phone 4(40) 213 030 BOO

emerit otHce6ronipeliol.cDm

www.iompefcol.ro


ROMPETROL DO WNSTREAM S.R.l.

3 - S Hala Presei tJbete 2nd Floai Clly Gate Northern Towei Bucharesf. 013742 ROMANIA

www.rampvliol.ro


sa le sacrifice, la nevoie, In vederea conservării lucrului împrumutat;

 • f)     sa plateasca valoarea pagubelor cauzate de către Cumpărător sau de către alte persoane desemnate de către Cumpărător ca utilizatori. Cumpărătorul va fi responsabil de orice daune aduse Bazei Interne, cu excepția uzurii si a defecțiunilor normale. In cazul in care Baza Interna este pierduta, furata, distrusa sau deteriorata in mod Ireparabil, din orice motive, Cumpărătorul va Instilnta cu promptitudine Vânzătorul cu privire la acest aspect, si va despăgubi Integral Vânzătorul. Responsabilitatea pentru daunele produse si toate cheltuielile aparate cu privire la operațiunile de întreținere, depozitare si utilizare ale Bazei Interne In decursul termenului contractului li revine in exclusivitate Cumpărătorului.

 • g)     sa păstreze Integritatea Bazei Interne preluate In folosința gratuita, sa o întrețină in mod corespunzător;

 • h)      sa asigure utilizarea in deplina siguranța a Bazei Interne sl sa obtlna toate avizele prevăzute de lege si normele In vigoare pentru Instalarea si operarea Bazei Interne, precum sl pentru utilizarea acesteia in conditl de siguranța; Cumpărătorul va fi singurul responsabl pentru neindeplinlrea acestei obligații sl pentru nelndeplinirea masurilor stabilite de autoritățile de reglementare In domeniu sl va suporta integral toate cheltuielile generate de eventualele nerespectari ale prevederilor legale In ceea ce privește utilizarea Bazei Interne in Incinta propriei locații;

 • I) sa nu cesioneze acest contract de comodat, sa nu sublnchlrieze si sa nu folosească drepturile decurgând din prezentul contract in nici o alta modalitate, fora consimte mintul scris prealabil al Vanzatorulul/comodant.

j)      sa restituie, in termen de 15 zile de la cererea scrisa a Vânzătorului, pe cheltuiala proprie. Baza Interna, daca nu a cumpărat si plătit la timp cantltatile de carburanți achiziționate In conformitate cu art. 1.4. si art. 4 din prezentul Contract, In cazul menționat fa art.

 • 8.2. precum sl In cazul încetării contractului din orice motiv. Daca refuza sa retumeze Vânzătorului Baza Interna In termen de 10 zile de la cererea acestuia In acest sens, atunci Vânzătorul este indreptedt sa primească penalItati de întârziere in cuantum de 0,25% din valoarea Bazei Interne, pe flecare zl de întârziere, In acest caz, Vânzătorul are dreptul sa recupereze Baza Interna si sa factureze valoarea transportului către Client, fora niclo alte formalitate prealabila sl fora vreo alta notificare scrisa in acest sens.

k)      sa la toate masurile In vederea prevenirii Incendiilor;

 • l)     Cumpărătorul nu va putea efectua In Baza Interna nicio lucrare care sa afecteze structura acesteia tara conslmtamlntul expres si In scris ai Vânzătorului.

m)    sa suporte cheltuielile necesare folosinței Bazei Interne (reparații de întreținere, verificări tehnice etc.) obllgation to sacrifice In need, so as to preserve the borrowed good;

 • f) to pay the value of damages caused by the Buyer or by other persons delegated by the Buyer as users. The Buyer wlll be llable for any damage braught to the Internai Basls, except normal malfunctlons and depreclatlon. Should the Internai Basls become lost, stolen, iireparably destrayed or deteriorated for any reason, the Buyer wlll promptly notlfy the Seller In regards to these aspecte, and wlll fully indemnlfy the Seller. The llabllity for damages and expenses generated by mafntenance, storage and use of the Internai Basls throughout the contract exduslvely rests wlth the Buyer.

 • g)     to keep the integrity of the Internai Basls taken over in free usage and properly malntaln such;

 • h)     to ensure the use in full safety of the Internai Basls and obtaln all certlficates stipulated by the appticable Jaw and norms for the Installatlon and the cperating actlvlties of the Internai Basis as well as for Its use under safety condftions; The Buyer shall be the sote responslble for the fallure to comply wlth this obllgation and the measures establlshed by the fleld regulatory authoritles and shall fully incur alt expenses generated by the posslble non-observance of the legal provislons regarding the use of the Internai Basis withln Its own locatton;

 • i)      not to asslgn this free loan contract, not to sublease and not to use the righte deriving hereof In any other way, wlthout the prior written approval of the Seller/ lender;

 • j)      to give back withln 15 days from the Selleris written request, on own expense, the Internai Basis, If he felled to buy and pay in due time the fuel quantltles purchased as per art. 1.4. and art. 4. hereto, in the case mentioned by art. 8.2 as well as In case of contract termination for any reason. If he refuses to return the Internai Basis to the Seller In 10 days, time upon the latteris specific request, then the Seller has the rlght to recelve delay penaltles of 0.25% from the value of the Internai Base for each day of delay. Should this be the case, Seller has the rlght to recover the Internai Basls and to charge the value of the transport dlrectly to the Client, wlthout any prevfous forma llty and wlthout any other afferent written notification.

 • k)     to take all measures In order to prevent fires;

 • l)      he may not perform withln the Internai Basls any work that could affect Its structura wlthout the express and written approval of the Seller;

 • m)    • to incur all expenses necessary to use the Internai Basis (mafntenance repairs, technlcal Controls, etc.)

 • n)      the Seller shall establish the Internai Basls In the

locatlon set at dtsposal by the Buyer, at the foNowing address:            :

ROMTHROL DOWNSTREAM 5.R.L

3 -S Rial a Piesei libere 2nd Ftoor Cily Gale Northern Tower Bucharest 013702 ROMANI*

wwwrompetroljo


n) Vânzătorul va amplasa Baza Interna in locația pusa ia dispoziție de Cumpărător, la următoarea adresa:

 • o) Cumpărătorul se obliga sa nu mute Baza Interna de la locația convenita, fara încuviințarea prealabila a Vânzătorului, si se obliga sa folosească Baza Interna exclusiv pentru scopul pentru care aceașta a fost livrata,

Art. 9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

 • 9.1. Vânzătorul răspunde de executarea obligațiilor contractuale asumate, in caz contrar fiind obligat la daune interese.

 • 9.2.  Lipsa materiilor prime pentru producător exonerează Vânzătorul de răspundere contractuala.

 • 9.3. Cumpărătorul Isi exprima expres acordul cu decalarea termenului de livrare a Carburanților in perioadale In care se înregistrează dificultăți de producție ale ROMPETROL RAFINARE, acord care ere ca efect neaplicarea dispozițiilor referitoare la daunele moratorii in sarcina Vânzătorului.

 • 9.4. Livrarea se va efectua cu respectarea de către Cumpărător a prevederilor legale privind transportul si comercializarea produselor petroliere.

 • 9.5. In temeiul prevederilor art. 1523 Cod Civil, in cazul neindepllnlrii obligațiilor la scadenta, Cumpărătorul este considerat a fi In (ntirziere de drept fara a mal fi necesara notificare prin executor judecătoresc.

o) the Buyer undertakes not to move the Interna Basls from the locatlon agreed upon, without the Seller's agreement, and undertakes to only use the Internai Basls for the purposes for whlch it was delivered.

Art. 9. CONTRACTUAL UABILITY

 • 9.1. The Seller shall be liable of executing the assumed contractual obllgarions, as in contrary case he is underthe obligation to pay damages.

 • 9.2. The shortage of raw materials for the producer shal exempt the Seller of his contractual liabllity.

 • 9.3. The Buyer expressly confirms his approvaf wlth the postponement of the delivery term of the Fuels wlthin the perfods when ROMPETROL RAFINARE encounters production dlfflcultles, an approval that has as an effect the non-appltcatlon of the provislons on llquidated damages Incumbent on the Seller.

 • 9.4. The delivery shall be performed by the Buyer's observlng the legal provislons on transport and the tradlng of olt products.

 • 9.5. By vlrtue of the provislons from Art 1523 Civil Code, in case of faillng to fulflll the obllgations on the deadllne the Buyer Is deemed rightfully notified and no notlficatlon by the court executor shall be any longer necessary,

Art. 10. FORȚA MAJORA

 • 10.1. Nlduna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/sl de executarea In mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei obligații care II revine In baza prezentului Contract, daca aceasta a fost cauzata de forța majora, ase cum este definita de lege.

 • 10.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte partl, in termen de 10 zile, de la producerea evenimentului sl sa la toate masurile posibile In vederea limitării consecințelor Iul.

 • 10.3. Daca In termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune * Interese.

Art. 11 NOTIFICĂRILE INTRE PARTT

 • 11.1. In cazul in care porțile nu au convenit altfel, orice notificare, cerere, comunicare sau Informare făcută de una din partl:

a) va fi redactata In scris si depusa personal de parte sau expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea receptionaril documentului, la adresele următoare:

Pentru ROMPETROL DOWNSTREAM SRL:

Adresa: 013702, București, Plata Presei Libere nr. 3*5, City Gate Northern Tower Buildlng, ețaț 2, sector 1;

Art. 10. FORCE MAJEURE

 • 10.1. Nelther contractlng Party shall be liable for the fallure to execute on term and/or the Improper executlon, whether total or parțial, of any obligation incumbent on It hereunder, if such was caused by fbrce majeure, as defined by law.

 • 10.2. The Party involdng forte majeure is under the obligation to notlfy the other Party withln 10 days as of the occurrence of the event and take all possible measures In order to Urnit Its consequences.

 • 10.3. If wlthin 10 days as of occurrence, the concemed event does not cease, the Parttes shall be entitled to notlfy each other about the rightful cancellation hereof and nelther shall claim damages.

Art. 11 NOTIFICATIONS BETWEEN THE PARTTES

 • 11.1. Uniess otherwise agreed by the Partles, any notlficatlon, request, communlcation or briefing made by either Party:

a) shall be drafted In writfng and personally delivered by the Party or dispatched by reglstered letter wlth delivery confirmatlon or by another communlcation means ensuring the confirmatlon of receivtng the document, at the followlng addresses:

For ROMPETROL DOWNSTREAM SRL

Address: 013702, Bucharest, 3-5 Plata Presei Libere, City Gate Northern Tower Buildlng, 2nd floor, District 1._______

0 rompetrol |ET“


ROMFiTROL POWNSTREAM S.R.L

3 5 Plote Piesei libere Shdflotu City Gale Natlhem Tower buchaiesf. 0)3702, ROMANIA

wwwrompehal to


Fax: 021.206.75.94;

Tel: 021.599.52.55;

E-mall:

Persoana de contact:_____________________ :

Pentru Comparator

Adresa:_________________________________________

Fax: 021.206.75.94;

Tei: 021.599.52.55;

E-mall: 8ackoffițeWho>safeSirompgtȚoî,com

Contact person:_____________________________;

For the Buyer

Address:_____________________________________________

Fax: Tel: E-mali; Emanue 1. cQSpveanu@acs3.ro

 • b)     va conține o mențiune referitoare la numărul de contract acordat de către Vânzător;

 • c)     va fi considerata recepționată, daca nu se prevede altfel In cuprinsul prezentului Contract, la momentul Inmanarll, daca este depusa personal de către una din partl, la momentul primirii de către destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau In momentul primirii confirmării de către expeditor, In cazul In care comunicarea este făcute prin fax (cu condiția ca trimiterea sa nu fi Intervenit intr-o zi nelucratoare, caz In care va fl considerata recepționată la prima ora a zilei lucratoare următoare).

 • 11.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice act din cele menționate la pct. 11.1 de mal sus, va trebui sa fie emis cu respectarea termenilor sl condițiilor prevăzute in prezentul contract.

 • 11.3. Părțile se declara de acord ca nerespectarea cerințelor prevăzute de paragraful anterior sa fle sancționate cu Inopozabllitatea respectivei notificări, cereri, comunicări sau Informări. Pentru evitarea oricărui dubiu, semnarea oricărui act din cele menționate la pct. 11.1 de mal sus de către persoana de contact desemnata de fiecare parte sa acționeze pentru si In numele pârtii respective care nu respecta termenii si condițiile prezentului contract si/sau care depășește limitele convenite de parti si/sau adauga la contract, Indiferent sub ce forma, este lovit de nulitate sl lipsit de orice efect juridic. Nido parte nu poate Invoca in beneficiu! sau vreun drept, Indiferent de natura acestuia, care s-ar fi născut in baza unui act emis cu Incalcarea prezentului articol sl nici nu poate pretinde celeilalte partl executarea vreunei obligații, indiferent de natura acesteia, ca urmare a emiterii unul act cu Incalcarea dispozițiilor prezentului articol.

 • 11.4. Nici o modificare a coordonatelor prevăzute In prezentul Contract nu este opozabila celeilalte partl decât In căzu! in care a fost notificata In prealabil In condițiile mal sus amintite.

Fax:___________________________;

Tel:______________________________;

E-mall: Emanucl.cosoveanu@acs3.ro

 • b)     shall comprise a note regarding the contract number granted by the Seller;

 • c)     shall be deemed received, unless otherwlse stlpulated herein, at the moment of handing over, If delivered by hand by elther Party, at the moment the addressee receives it, In case of dlspatch by registered lefter with delivery conflrmatlon, or at the moment when the addressee receives the conflrmatlon in case the communlcatiDn is performeri by fax (provlded the transmisslon does not take place on a non-buslness day, when it shall be deemed received at the beginnlng of the following buslness day).

 • 11.2. For the avoidance of any doubt, any deed, above mentioned at paragraph no.11.1, should be issued by the observance of the terms and condltions provlded wlthln thls agreement.

 • 11.3. The Parties agree as sanction that In case the requlrements in the previous paragraph are not complled wlth, the respective notlee, request, communlcation or letter shall not be blnding. For the avoidance of any doubt, the signing by the contact person asslgned by each party to act for and on behalf of the respective party of any deed out of those above mentioned at paragraph no.11.1 whlch does not observe the terms and condltions provided wlthln thls agreement and/or which exceeds the llmits agreed by the parties and/or provldes something more that the agreement provldes, Irrespective of Its nature, Is nuli and void. No party may dalm on Its own behalf any right, irrespective of its nature, which mlght be arosen as a result of any deed which does not observe the above mentioned and no party pay ask the other one to perform any obligation, irrespective of its nature, as a result of such deed.

 • 11.4. No change In the coordlnates mentioned in thls Contract shall be binding on the other Parties, unless it has been prevlously notifled according to the aforementioned condltions.

Art, 12. ÎNCETAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI

12.1. Contractul încetează ca urmare a următoarelor cauze:

 • a)      hotararea comuna a pârtilor;

 • b)     încetarea duratei pentru care s-a încheiat Contractul sau conform art.2.1.;

Art 12. TERMINATION AND AMENDMENT OF THE CONTRACT

12.1. The Contract shall be terminated due to the following causes;

 • a)     Joint decislon of the Parties;

 • b)     explry of the term wherefore the Contract was conduded or as per art.2.1.;

www.rompelrol.ro

 • c)       reziliere pentru nelndepiinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor contractuale;

 • d)      hotararea definitiva $1 irevocabila a unei Instanțe judecătorești;

 • e)     alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul contract.

 • 12.2, Pe parcursul executării Contractului modificarea acestuia se face cu acordul ambelor parii contractante.

 • 12.3. Vânzătorul are dreptul sa rezilieze Contractul de plin drept, pe baza de notificare, fara intervenția instanței si fara nido alta formalitate prealabila, In cazul In care Cumpărătorul nu a achiziționat cantitatlle de produse petroliere asumate In conformitate cu art. 1.4. din prezentul Contract sau In cazul In care Cumpărătorul nu Isl executa In mod corespunzător obligațiile de plata asumate In baza oricărui contract încheiat Intre cele doua partl. Indiferent de obiectul raportului juridic.

 • c)      cancellation for the fallure to fulfill or the improper ful Aliment of the contractual obligations;

 • d)     final and irrevocable declsion of a law court;

 • e)     other causes stipulated by law or by this contract.

 • 12.2. The amendment of the Contract shall be performeri throughout its term wfth the approval of both ccntracting Parties.

 • 12.3. The Seller shall have the right to terminate the Contract as of full right, based on a notiflcation, wlthout court intervention and any other prior formallty, If the Buyer fails purchase the oll producte quantities assumed accordlng to art 1.4. of this Contract or fails to adequately perform Its payment obllgatlons assumed according to any contract conduded between the two parties, irrespectlve of the scope of legal relatlonship,

Art. 13. CONFIDENȚIALITATE

 • 13.1. Orice Informații sau documente pe care oricare dintre părțile la prezentul Contract le va fi furnizat celeilalte partl înaintea datei semnării, in timpul sau după Încetarea duratei Contractului, sau care vor fi redactate de o parte In cursul executării prezentului, cu excepția datelor publice, vor fi considerate confidențiale si nu vor n divulgate terților pe întreaga perioada a executării prezentului fara acordului ambelor partl, cu excepția cazului In care Informațiile sau documentele sunt cerute prin lege, sub sancțiunea plătii de daune-Interese pentru prejudiciile cauzate.

 • 13.2. Obligația prevăzută la alineatul precedent se menține sl pentru o perioada de doi ani după încetarea prezentului Contract.

 • 13.3.  Cu toate acestea, Vânzătorul autorizează Cumpărătorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu.

Art. 13. CONFIDENTIALITY

13.1 Any Information or documenta whlch elther Party hereto shall have deiivered to the other Party before the signatura date during or after the terminatlon of the Contract term or that shall be drafted by one Party during the executlon hereof, save the public data, shall be deemed confidențial and they shall not be disdosed to third parties throughout the term of executing hereof without the approval of both Parties, save the case when the Information or documente are requested by law, under the sanctlon of paylng damages for the caused prejudlces.

 • 13.2. The obllgatlon stipulated In the previous paragraph shall be also malntafned for a 2-year term after the terminatlon hereof.

 • 13.3. However, the Seller authorizes the Buyer regarding hls right to make public the dauses of this contract by publlshlng them on hls own website.

Art. 14. DISPOZIȚII FINALE

 • 14.1. Prezentut contract este guvernat de legea romana. Persoanele fizice care au semnat fiecare pagina a Contractului recunosc ca au dreptul sa reprezinte legal persoanele juridice semnatare potrivit legii sl propriilor acte statutare sl Isl asuma întreaga responsabilitate juridica din eventuala invocare a lipsei calitatll de reprezentant.

 • 14.2.  Părțile semnatare recunosc ca dispozițiile Contractului, astfel cum sunt ele redactate, reprezintă in totalitate acordul lor de voința liber exprimat sl recunosc faptul ca au negociat si convenit fiecare dispoziție cuprinsa in Contract.

 • 14.3. Orice disputa aparuta In legătura cu executarea prezentului contract, Inclusiv cele referitoare la valabilitatea, interpretarea sau anularea acestui document, va fi soluționate pe cale amiabila. In cazul in

i care părțile nu ajung la o soluție amiabila, disputele vor

Art. 14. FINAL PROVISIONS

 • 14.1. This Contract is govemed by Romanlan Legislation. The natural persons signlng on each page of this Contract admit that they have the right to duly represent the signatory legal persons accordlng to the law and thelr own statutory documenta and assume full legal liabiiity arislng from the eventual invocation of the lack of representative quality.

 • 14.2. The signatory Parties hereby acknowledge that the provislons of this Contract, as such provislons are drafted, represent the entfre agreement between them, freely expressed, and they also acknowledge that they have negotlated and agreed upon each of these provislons hereunder.

 • 14.3. Any dispute that appears In regards to the executlon of this contract, induding those referring to Its valldlty, Interpretatlon or annulment, shall be amicably settled. In case the parties făli to reach an amlcable solutlon, disputes shall be referred for settlement to the competent courts holding jurisdictlon at the Selleris headouarters.

ROMPETROl DOWNSWEAM S R.L

3 -5 PJalo Piasel Ubeie 2nd floor City Gale Northern Towei Bucharesi 013702 ROMANIA


ROMFEtftOl DOWNMHtAM S.R.I.

3 -5 Plata Plasei libere Zndfboi City Gate Northern lower Buchnresi 013702 ROMANI*

www.rompotrol.io


fi supuse spre solutionarelnstantelor judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

14.4. In cazul In care obiectul litigiului II constituie pretenții deduse judecați! In materie de proprietate Industriala sau Intelectuala decurgând din sau In legătură cu încheierea, executarea, anularea sau încetarea prezentului contract, care ar fi de competenta instanțelor judecătorești de drept comun, sau orice alte litigii pentru care, potrivit legii aplicabile, se prevede competenta exclusiva a instanțelor Judecătorești, partite convin expres ca aceste litigii vor fi soluționate de Instanța judecătoreasca competenta material de la sediul Rompetrol.

 • 14.5 Persoanele fizice care au semnat Contractul, fie olograf fie utilizând o semnătură electronica, in oricare dintre modalitățile prevăzute mai jos, declara ca au dreptul sa reprezinte legal persoanele juridice semnatare potrivit legii si propriilor acte statutare si isl asuma întreaga responsabilitate juridica din eventuala invocare a lipsei caii tatii de reprezentant.

 • 14.6 Părțile convin expres ca prezentul Contract poate fi semnat de reprezentanții legali al fiecare! part! sau împuterniciți! acestora atat olograf, cat si utilizând o semnătură electronica. Indiferent de formalitatea aleasa de parti pentru semnarea Contractului, părțile convin expres ca toate exemplarele Contractului (In format electronic sau fizic, pe suport de hârtie- semnat olograf sau printat) au aceeași forța juridica.

 • 14.7 Flecare parte garantează ca semnătură electronica aplicata de fiecare dintre persoanele fizice semnatare este alocata reprezentanților sal Indreptatltl conform legii aplicabile sl/sau actelor statutare sa reprezinte legal partea respectiva, sau irpputemlcitilor acestora, după caz. Prin .semnătura electronica" In înțelesul prezentului Contract este definita modalitatea de semnare In format electronic a înscrisurilor in baza unui certificat digital calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv șl generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice eliberat de un furnizor autorizat conform legislației aplicabile fiecărei parti prin care respectivul înscris semnat electronic este asimilat, în ceea ce privește condițiile șl efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată,

14.4. Should the object of the dispute arise from clalms related to Industrial or intellectual Copyright generated or in connectlon with the conclusion, executlon, annulment or termlnatfon of thls contract, which wouid be the competence of the common law courts, or in the case of any other dlsputes for which, according to the law, the competence lles with the courts, the parties specificai!/ agree that such shall be solved by the couit materiali/ competent at the Rompetrol headquarters.

 • 14.5 Natural persons who have slgned the Contract, be It by hand or by uslng an electronic signatura, by any of the methods provided hereunder, state to having the rlght to legally represent the slgnatory legal persons as per the law and their own statutory documents and take futl legal liability should the lack of representative capadty be Invoked.

 • 14.6 The parties expressly agree for thls Contract to be slgned by the legal representatlves of each party or their proxles thereof, by hand or by uslng an electronic signatura. Irrespective of the method chosen by the parties for the signfng of thls Contract, the parties expressly agree that all the coples of the Contract (in hard copy or electronic format, on paper - slgned by hand or electronically) have the same force of evldence.

 • 14.7 Each party warrants that the electronic signatura applled by each of the slgnatory natural persons Is allocated to Its rightful representatlves as per the law applicable and/or the statutory documents to legally represent the respective party, or to their proxles thereof, as the case may be. By "electronic signatura", to the meanlng of thls Contract, is defined the electronic document signfng method based on a quallfled digital certificate unsuspended or non-revoked at the respective moment and generated by a secure device for creating an electronic signatura delivered by en authorized provlder as per the law applicable to each party, by which the respective electronically slgned document is Incorporated, with regards to Its condltions and effects, with the document under private signatura.

Art. 15 Protecția datelor cu caracter personal

 • 15.1 Datele cu caracter personal ale reprezentanților

Pârtilor,          la          care          Rompetrol

/_____________________________________________, In calitate de

Imputernicit/Operator de date, sau persoanele împuternicite, care prelucrează date cu caracter personal, vor avea acces în derularea prezentului contract, se vor prelucra in condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 • 15.2 Părțile nu prefigurează ca In baza prezentului ^mitocUi^^ranșmlșgalț^iațe^^rer^e^gșojj^

Art, 15 Protection of the personal data

 • 15.1 The personal data of the representatlves of the

Parties,                      to                      which

Rompetrol/,_______________________________________________,

as data processor/data controller, or its persons empowered to process personal data, shall have access to, during the performance of thls agreement, shall be processed as per the condltions of the (EU) Regulation 2016/679 - on the protection of natural persons with regard to the Processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

 • 15.2 The parties do not prefigura that based on the ^ntrac^^^ranșmke^rthei^ersgg^gj^hai^h^

«OMPETROL OOWMtREAM S.S L

3 -S Plala Presei Libere înd Floar CJ1y Gate Noittiern Tower Buchare»! 013702 ROMAlflA

www.rompahal.ro


decât Informațiile de contact ale persoanelor implicate In executarea Contractului din partea Pârtilor, afiliatilor sau subcontractorilor acestora, respectiv a reprezentanților legall/imputemldtllor acestora, respectiv nume, prenume, funcția, adresa de buslness, nr. de telefon si email de buslness.

 • 15.3 Operatorul de date va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Parti/reprezentanților celeilalte Partl în scopul executării acestui Contract, precum si pentru a-șl îndeplini obligațiile care 11 sunt impuse de legislația aplicabilă, precum si in scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislației aplicabile etc., In condițiile Regulamentului General privind protecția datelor.

 • 15.4 Partite au obligația de a Informa direct, conform

art. 12 si 13 din Regulamentul General privind protecția datelor, reprezentanții sau salariațli săi împuterniciți In relația         cu         Rompetrol,         respectiv

cu privire la

contact Information of the persons Involved In the execution of the Contract by the Partles, their affiliates or their sub-contractors, or their legal representatlves / agents, namely the name, sumame, function, buslness address, no. phone and buslness email.

 • 15.3 The data controller shail process the personal data of the other Partles/the other Partles Representatlves for the purpose of performing thls Agreement, and in order to fulfill the obligatlons requlred by the law appllcable, as well as for legitimate purposes, such as fraud prevention, settlng up internai reporting, Implementation of the customer anaiysls measures as per the law appllcable, etcetera, under the condltlons of the General Regulation on data protection.

 • 15.4 Partles have the obligation to dlrectly Inform, as per art. 12 and 13 of the General Regulation on data protection, its representatlves or Its empowered employees in the relatlon wlth Rompetrol, respectlvely

wlth regard to

prelucrarea datelor lor de către ceai alta parte, pentru scopuri de gestionare a Contractului, pentru verificările si raportările prevăzute de legislația aplicabila, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fl Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanțării actelor de terorism, precum si In alte scopuri legitime in funcție de relația contractuala.

 • 15.5 Părțile vor asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal, așa cum prevede articolul 32 din Regulamentului General privind protecția datelor. Astfel Părțile se obligă sa ia și să aplice toate măsurile tehnice și operaționale adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

 • 15.6 Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate astfel de Partl au drepturile prevăzute de către articolele 15 -22 din Regulamentului General privind protecția datelor, respectiv:

o dreptul de acces la date conform art. 15;

o dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;

o dreptul de ștergere a datelor, conform art, 17;

o dreptul la restricționa rea datelor, conform art. 16;

o dreptul la portabllltatea datelor, conform art. 2D;

o dreptul de a obiecta, conform art. 21;

o dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;

o dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal șl justiției.

 • 15.7 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate de către persoana vizata printr-o cerere scrisă, semnată sl datată, transmisă la următoarele date de contact:

(1) Societatea Rompetrol Downstream SRL,

their data Processing by the other Party, for purposes of management of the agreements conduded by the Client wlth the Company     and represented by them, for the

examlnations and reporting provided by the law appllcable, for the folfillment of a legal obligation, such as Law 656/2002 on the prevention and sanctlonlng of money laundering, as well as on settlng up certaln measures for the prevention and combating terorism financing, as well as for other legitimate purposes dependlng on the contractual relationshlp.

 • 15.5 The Partles shail guarantee the security standarde wlth regard to personal data, as provided for by 32 of the General Regulation on data protection. Therefore, the Parties undertakes to take and implement aii the technlcat and operatlon measures appropriate In the interest of personal data protection agalnst any and all destruction or lllegal loss, amendments, dlsclosures or unauthorized access and agalnst their lllegal processing thereof.

 • 15.6 The data subjects whose data are thus processed by the Parties have the rlghts provided for by artldes 15 -22 of the General Regulation on data protection, respectlvely: o Rlght to access personal data as per art. 15;

o Rlght to data rectlfication, as per art. 16;

o Rlght of data erasure (rlght to be forgotten), as per art 17;

o Rlght to restrtctfon of processing, as per art. 18;

o Rlght to data portablllty, as per art. 20;

o Rlght to object, as per art. 21;

o the rlght not to be subject to a decision based solely on automated processing, Induding profiltng, as per art. 22;

o Rlght to address the National Supervisory Authority for Personal Data Processing and the courts of law;

15.6 The data subjects whose data are thus processed by the Parties have the rlghts provided for by artldes 15 -22 of the General Regulation on data protection, respectlvely: (1) Company Rompetrol Downstream SRL,

MNMesaSSHMaBiM^^WSSSSSMMiMBea

(0 rompetrol


KazMuiwGas

Group

Member


ROMPHROl DOWNSrREAMS.fi L 3 5 Fiola Piesei Ubeie 2ndHoor CHy Gote Northern Jowei Buchuresi 013702 ROMANM


www.nxnpefrol.ro


Sediu: București, Piața Presei Libere nr. 3*5, Clădirea City Gate Tumul de Nord, et. 2, sector 1;

Adresa de email; datoprpț^ipn&rompeb'ol.cw

(II) Societatea___________________________________________

Sediu_______________________________________

Adresa de email

 • 15.8 Partea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulamentu General privind protecția datelor.

 • 15.9 De asemenea, Responsabilului cu protecția datelor al fiecărei Part) poate fi contactat, prin posta, la adresa sediului Pârtii, menționând ca destinatar pe plicul de corespondenta numele Societății, in atentia „Responsabilului cu protecția datelor".


Art.16 Prezentul contract de vânzare intra in vigoare după susținerea si aprobarea In cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții 53 S.R.L. si Adunarea Generală a Asociaților, respectiv Consiliul Local Sector 3 prin hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3. Cumpărătorul se obliga sa anunțe imediat Vânzătorul cu privire la îndeplinirea acestor condiții.

Următoarele anexe fac parte Integranta din prezentul contract:

Anexa nr. 1 - Carburanți, cantitati si termene de livrare Anexa nr. 2 - Condiții comerciale

Anexa nr. 3 - Specificații standard/licenta de produs: -3.1. SS-2.6.5R, Rev.3/12.05.2014. EFIX DIESEL (2 pag.)

-3.2. CC/Ucenta - RAR-OCP nr. 2538/29.08.2014

Anexa nr. 4 - Fise tehnice de securitate: FDS-2.6.R /Rev.5/23.05.2016; pentru motorine

Anexa nr. 5 - Caracteristici Baza Interna

Anexa nr. 6 - Kltturiie VIU (componente, mod de utilizare, preturi) - proceduri privind folosirea Dispozitivului Ring Rompetrol Downstream

Anexa nr. 7 - Transport, Instalare, punere In funcțiune Baza Interna

Anexa nr. 8 - Servicii alimentare si control/Mentenanta Anexa nr.9 - Memoriu Tehnologie si Montaj Tehnologic

Anexa nr.10 - Proces Verbal disponibilitate spațiu Anexa nr.ll - Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor de Instalare

Anexa nr>12 - Proces verbal PIF

Anexa nr.13 - Pași sumar recepție carburant In statle RBI

Anexa nr 14 - Chestionar Identificare partener de afaceri (PA).

Prezentul Contract a fost încheiat In limba romana si in limba engleza. In cazul in care exista neconcordante intre versiunea in limba romana sl cea In limba engleza, versiunea In limba romana va prevala.

Headquatter: Bucharest, 3*5 Piața Presei Libere, Gty Gate Buldlng, Northern Tower, second fioor, first floor;

Email address: dataprgtedlonPromoetrol. com

(II) Comoanv                             ;

Headquarter;

Email address___________________________;

 • 15.8 The Party shall formulate a response letter within 30 days under the condltions provided fior by the General Regulation on data protection.

 • 15.9 Furthermore, the Party Data protection officer can be contacted by mail, at the Party headquarters address, mentionlng as addressee on the correspondence envelope "Company - Data protection officer".

Art.16 The present contract of sale enters tnto fbrce after the support and approval within a meeting of the Board of Dlrectors of Algorlthm Construcții 53 S.R.L. and the General Assembly of the Associates, respectlvely the Local Coundl of Sector 3 by dedsion of the Local Coundl of Sector 3, The Buyer undertakes to immediately Inform the Seller as per the fulfilment ofthese condltions.

The folio wfng appendixes are an Integral part hereto:

Appendix no. 1 - Fuels, quantitles and delivery terms Appendix no. 2 - Commercial condltions

Appendix no. 3 * Standard specifîcatlons/product llcense:

 • - 3.1, SS-2.6.5R, Rev.3/12.OS.2014.

 • - 3.2. CC/License - RAR-OCP no. 2538/29.08.2014

Appendix no. 4 - Technlcal safety sheet; FDS-2.6.R /Rev.5/23.05.2016; for diesel olls

Appendix no. 5 - Characteristics of the Internai Basis Appendix no. 6 - VIU Klts (components, usage method, prices) - procedures on the Rompetrol Downstream Ring Devlce

Appendix no. 7 - Transport, installation, settlng Into operation of the Internai Basis

Appendix no. 8 - Fuellng and control services/Malntenance

Appendix no. 9 - Technology Memo and Technologlcal Assembly

Appendix no. 10 - Mlnutes on the availabillty of the space Appendix no. 11 - Reception Protocol on finlshlng the installation Works

Appendix no. 12 ~ PIF mlnutes

Appendix no. 13 - Summary of stepe to receive fuels In the RBI station

Appendix no. 14 - Business Partner Questlonnaire

Thls Agreement was concluded both in the Romanian and Errglish languages. In case of discrepancles between the Romanian and Engllsh verslon, the Romanlan version shall prevall.

essssssssHW


ItMJLXl


pag. 131/13


o rompetrol

ft'ț -               t                I Member

RCWETKOL DOWNS1REAMS.R.L 3-5 Plata Presei Libere 2 nd Fia or Clly Gale Northern Tower Sucharest 013702 ROMAN1A


www rompetrol.ro


Contractul a fost încheiat In doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, semnate de reprezentanții legali al celor doua parti.

The Contract has been slgned In two coples, one for each party, slgned by the legal representatives of the two partles.

VANZATOR/ SELLER, Rompetrol Downstream SRL

_____________________/

CUMPARATOR/BUYER,

__________________________/_____________________________

______________________/

__________________________!_____________________________

Derulant/Contract Owner

ROWHRCL DOWNSTREAM 5.R.L

3-5 Raia Piesei Libere 2nd Floor City Gale Northern Tower Bucharesl, 013702. ftOMANIA

www.rompetrol ro


Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

De la: Adrian Oprisan

Data: 20.02.2020

Referitor la; Oferta comerciala Wholesale to Consumer (W2C)

Oferta Comerciala

Denumire Produs/Serviciu

Preț referința Depozit Zarnesti

Preț final

Motorina EURO 5

4,709 RON/metru cub

4,589 RON/metru cub

Preturile de mai sus sunt franco depozit furnizor si pot suferi modificări in funcție de evoluția taxelor, accizelor sau influentelor pe piața.

Prețul de facturare este prețul de referința Wholesale la data la care merfa este livrata din depozitul Vânzătorului. Acest preț se comunica periodic de către Rompetrol Downstream

4 Dlscount pentru plata la 7 zile (se acorda la livrare): 5 USD/mc fara TVA

4- Discount pentru plata In avans (se acorda la livrare): 20 USD/mcfara TVA

4- Dlscount In funcție de volumul achiziționat (se acorda ia sfarsit de luna):

 • •  Intre 10 si 20 mc/luna - 1 USD/mc fara TVA

 • •  Intre 20 si 50 mc/luna - 2 USD/mc fara TVA

 • •  Intre 60 si 100 mc/luna - 3 USD/mc fara TVA

 • •  Peste 100 mc/luna -    4 USD/mc fara TVA

4- Dlscount de loialitate (se acorda la sfarsit de luna):      S USD/mc fara TVA

Acest discount se acorda la sfarsit de luna pentru achiziționarea, in cursul lunii respective, cel puțin 60% din media lunara a volumelor achiziționate in acea luna si ultimele 2 luni.

4- Discount de garantare (se acorda la livrare). Pentru garantarea creditului comercial cu Scrisoare de Garanție Bancara sau Factura de Garanție, va oferim următorul dlscount:

 • •  pentru garantare 100%, beneficiat! de un discount de 15 USD/mc țara TVA

 • •  pentru garantare 60%, beneficiat! de un discount de 12 USD/mc fara TVA

 • •  pentru garantare 30%, beneficiat! de un discount de 8 USD/mc fara TVA

4 Dlscount trimestrial. Acest discount se acorda in urma unui trimestru calendaristic (01 ian - 31 mar; 1 apr - 30 iun; 1 iul - 30 sept; 1 oct - 31 dec.):

 • •  Intre 600 si 1200 mc: se acorda un discount de 1 USD/mc fara TVA

 • •  Intre 1200 si 3000 mc: se acorda un discount de 2 USD/mc fara TVA

 • •  Peste 3000 mc: se acorda un discount de 3 USD/mc fara TVA

  3 -5 Plata P<esel Libere 2nd Ffoot City Gafe Noflhein lowei Buchaieil. 013702, ROMANIA


  phone. *f40| 213030800 emo8: ol(ke€rompetfol.com

  www.rompeholjo


*Discount-urile se acorda doar daca achizitorul nu înregistrează restante de plata la sfârșitul perioadei pentru care acestea se calculează.

Termene de plata:

 • •  Plata avans: discount 20 USD/MC;

 • •  Plata la 7 zile; discount 5 USD/MC;

 • •  Plata la 22 de zile, nu se percepe si nu se acorda discount suplimentar;

 • •  Plata la 30 de zile, cost: 5 USD/MC;

 • •  Plata la 45 de zile, cost: 10 USD/MC;

Preturile in funcție de cantitatea achizitionata si termenul de plata sunt:

<100 MC/luna, termen de plata - avans, preț: 4,781;

<100 MC/luna, termen de plata 7 zile cu FG: discount 5 USD/MC +15 USD/MC ~ 20 USD/MC: preț: 4,781;

* Preturile de mai sus sunt franco dezpoit si pot suferi modificări,

** Preturile conțin transportul inclus si TVA.

Daca transportul este asigurat de Rompetrol, mai jos găsiți tarifele:

DISTANTA

TARIF

TARIF

KM

RON/mc fara TVA

tON/mc Inclusiv TVA (1996)

0-50

27.72

32.99

51-70

32.08

38.18

71-90

38.05

45.28

91-110

40.00

47.60

111-130

43.39

51.63

132-150

49.38

58.76

151 -170

57.32

68.21

In speranța unei bune colaborări, va mulțumesc.

Pentru detalii suplimentare nu ezitati sa ma contactați.

Cu stima,

Adrian Oprisan

0 rompetrol !=”•


ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L

3 -5 Ptala Piesei Obere 2ntJ floar CilyGola Northern Tower Buchorert, 013702, ROMANIA


www rompelrol.ra


Key Account Sales Representative B2B Consumer

Sales Department Rompetrol Downstream

Mobile: +40 723.654.619

City Gate Northern Tower 3-5 Plata Presei Libere, Bucharest www.rompetrol .com

rompetrol j^,c

(0 rompetrol 1*°“


ROMPETROL D0WW1REAM S.R.L

3 5 Plolo Presei libere Zndfioor CHy Gole Norlhem Tower Buchorast. 013702. ROMÂNIA


wwwjompelraljo


Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

In atentia: Alexandru Cosocatlu

De la: Adrian Oprisan

Data: 20.02.2020

Referitor la: Oferta de achiztitie carburant in sistem wholsale prin intermediul statiei de Incinta

FHI&Go Ftxed Unit 9 MC din depozitele Rampetrol

Prezentare Cuva 9 MC


Rampetrol a conceput pentru dumneavoastră un rezervor de motorina care sb va Fie tot timpul la indemana. Astfel, vetl evita aglomerația si veți putea sa controlat! tot timpul cantitatea de carburant de care aveți nevoie.

4 Componente Cuva;

 • •  rezervor cu o capacitate de 9 MC

 • •  pompa cu debit normal/ mărit

 • •  afisaj al nivelului de carburant din rezervor

 • •  sistem de alimentare cu inel (Cârd, Easy Ring sau Ring Profesional FIII&Go Business)

4 Detalii de funcționare și instalare:

 • •  Pompa mecanica are un debit de 70 l/minut.

 • •  Robinet instalat pentru evacuarea rezervoarelor ia curatare.

 • •  Inovația tehnologica presupune minima intervenție a factorului uman, (doar la alimentare si verificare) totul reallzandu-se in mod automat.

 • •  Pentru o utilizare corecta, rezervorul trebuie instalat pe un plan perfect orizontal (in cazul In care nu dispuneți de o platforma betonata, Rompetrol va pune la dispoziție schița pentru platforma).

 • •  Rezervorul este prevăzut cu sistemul de alimentare Fill&Go.

 • •  Informațiile colectate sunt trimise via internet si sunt structurate sub forma unor rapoarte, puse la dispoziția dumneavoastră prin aplicația Fill&Go Fuei Control.

Orompetrol !X"WG

■              f Member

ROMRETROl DOWNStREAM S.R.L

3 -5 Plata Piesei libere 2nd Ffoor City Gate Northern tcwer Bucha.esf, 013702 ROMANIA


wwwtotn petrol ta


4- Utilkare:

Toate tranzacțiile efectuate din bazin sunt disponibile pe site-ul www.fillandgo.ro, prin intermediul aplicației Fill&Go Fuel Control.

Alimentările se fac pe baza de Cârd FIII&Go, Fill&Go Ring, Easy Ring sau cu ajutorul unei telecomenzi.

Sistemul de management al flotei Fill&Go Fuel Contrai are doua componente principale:

 • 1. Componenta informatica, aplicația Fill&Go Fuel Control, accesabila prin internet, generează rapoarte si analize ale consumului de carburanți si ale altor evenimente de operare ale flotelor comerciale (kilometri parcurși intre alimentari, cantitatea alimentata, ore de funcționare motor etc.)

 • 2. Componenta tehnica ce face posibila achiziția carburanților la statie si asigura culegerea de date necesare componentei informatice. Componenta tehnica are 3 dispozitive: Cârd Fill&Go Business, Fill&Go Easy Ring si Fill&Go Ring Profesional,

 • 1. Fill&Go Cârd:

Taxa de emite ac 3 Ewro * TVA

Descriere:


Cârd prevăzut cu CIP care permite identificarea autovehiculelor la pompă în vederea achiziționării de carburant și a altor produse prin credit;

Avantaje:

■ Plata pe o singură factură la mijlocul sau sfârșitul lunii, în funcție de volumul achizițiilor;

 • • Informații referitoare la datele de identificare ale mașinilor, tipul și cantitatea de carburant alimentat, numărul de kilometri declarați, data șl ora la care s-a efectuat achiziția, stația în care s-a efectuat alimentarea;

 • • Nu se taxează operarea.

  O rompetrol |=™


  ROMrnXOL OOWH5TREAM S.R L

  3 -5 Halo Presei libere 3nd Hoor Ctly Gole Northern Tower Buchoresl 013702 ROMANIA


  www.Fompefrol ro


Beneficii;

 • • Securitatea $1 rapiditatea alimentărilor.

 • • Administrare eficientă a flotei, prin rapoartele generate din FIII&Go Fleet

Manager/Fuel Control;

 • 2. Fill&Go EasyRîng:

—Chirie in cuantum de 2-Euro/luna sau 15 curo/an

- Taxa de instalare: O Euro/autovehicul


Descriere:

Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de identificare ale mașinii si va permite autorizarea alimentarii.

Avantaje:

 • •  Nu se mai lucrează cu numerar;

 • •  Rapiditate la instalare: se poate atașa oricărui tip de autovehicul, direct pe duza rezervorului;

 • •  Utilizare facila: identificarea mașinii se face pe loc, direct la pompa, înainte de alimentare fara a mai avea grija unui cârd sau a unui cod;

 • •  Raportarea tranzacțiilor si a consumului pe mașina;

Beneficii:

 • •  100% siguranța la alimentarea mașinii companiei;

 • •  Elimina posibile fraude la pompa prin alimentarea in mașina personala (deturnare de carburant);

 • •  Economie de timp prin Identificarea ia pompa;

 • •  Administrarea eficienta a flotei;

  0 rompetrol }gr“


  ROWHflOl DOWNSIRfAM S.R.L

  3 5 Ptala Piesei Libere înd Floai Clry Gale Northern Tower fcfzhsresl 013702 ROMANIA


  www rompefrof.ro


 • 3. FIII&Go Ring:Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de identificare ale mașinii si numărul kilometrilor de la bordul mașinii.

Fill&Go Cuva nu este doar un rezervor la indemana, ci o soluție eficienta pentru managementul parcului dumneavoastră auto, deci o importanta resursa a unei afaceri reușite.

4 in vederea Instalării unltatii Fill&Go Cuva, trebuie efectuat! următorii pași:

 • •  Semnarea contractului si a anexelor in vederea instalării unitatii;

 • •  Amenajarea spațiului de amplasare a bazinului (platforma betonata, centura de impamantare si curent electric trifazat, sursa de apa). Procesul verbal de disponibilitate spațiu servește drept comanda pentru Cuva;

 • •  Transportul Cuvei se va efectua de către Rompetrol, la un tarif de l-ewo/km dus - întors, la locația stabilita si amenajata de către beneficiar (transportul poate fi efectuat si de către cumpărător, in măsură in care dispune de mijloacele adecvate).

 • •  Instalare. Atât din punct de vedere al pârtii electrice cat si al configurării softurilor, Instalarea se va face de către vanzator eontra-sumei-cic 300-Euro fora TVA (vaioarea-va fi facturate ulterior)

• Mentenanta periodica. Costul acesteia este acoperit printr-un abonament semestrial (6 luni), in funcție de cantitatea de carburant achiziționate in perioada respectiva conform grilei:

Cantitate de combutibll achiziționate pe o perioada de 6 luni (MC)

Mentenanta {EURO fara TVA)

>0 litri </= 10.000 litri

600

> 10.000 litri </= 20.000 litri

240

>20,000 <=40.000 litri

150

> 40.000 litri

0

In speranța unei viitoare colaborări, va mulțumesc. Pentru detalii suplimentare nu ezitat! sa ma contactat!.

Cu stima,

Q rompetrol |gg°<G°’


ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L 3-5 Plato Piesei libere îndFbor Clly Gafe Notlhem Tower Birchatesl. 013702. RGMAN1A


phone. +(4D|213030BOO email: olflcegrompelrol corn

www.tompeirol.ro


Adrian Oprisan

Kay Account Sales Representative

B2B Consumer

Sales Department Rompetrol Downstream Mobile: +40 723.654.619 City Gate Northern Tower 3-5 Plata Presei Libere, Bucharest

www.romoetrol.com

0 rompetrol 1^"

Oi rompetrol IS?—

I              s Member

MWFTXOl DOWNSTREAM S.RJ-

3 -5 Plato Presei libere înd floor Crly Gole Northern fcwer fluchorest, 013702. ROMANI*


www rompetrol.ro


Către: ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

In atentia: Alexandru Cosocatlu

De la: Adrian Oprisan

Data: 20.02.2020

Referitor la: Achiziția carburanților din depozitele Rompetrol prin intermediul statlei de Incinta

Flxed Unit 20 MC ( RBI)

Prezentare Statie de Incinta 20 MC (RBI)


Rompetrol a conceput pentru dumneavoastră un rezervor de motorina care sa va fie tot timpul la indemana. Astfel, veți evita aglomerația si veți putea sa controlat! tot timpul cantitatea de carburant de care aveți nevoie.

4 Componente RBI:

 • •  rezervor cu o capacitate de 20 MC

 • •  pompa cu debit mărit

 • •  afisaj al nivelului de carburant din rezervor

 • •  sistem de alimentare cu inel / cârd

4- Detalii de funcționare si instalare:

 • •  Pompa mecanica are un debit de 70 l/minut.

 • •  Robinet instalat pentru evacuarea rezervoarelor la curatare.

 • •  Inovația tehnologica presupune minima Intervenție a factorului uman, (doar la alimentare si verificare) totul reaiizandu-se in mod automat.

 • •  Pentru o utilizare corecta, rezervorul trebuie instalat pe un plan perfect orizontal (In cazul in care nu dispuneți de o platforma betonata, Rompetrol va pune la dispoziție schița pentru platforma).

 • •  Rezervorul este prevăzut cu sistemul de alimentare Fill&Go,

 • •  Informațiile colectate sunt trimise via internet si sunt structurate sub forma unor rapoarte, puse la dispoziția dumneavoastră prin aplicația Fill&Go Fuel Control.

  rompetrol


  KazMunayGai

  Group Merhbef


  ROMPHROL DO WNSTREAM S.R.L

  3 5 Plata Presei Libere 2ndfloot CHy Gate Northern Power Buchoresl. 013702 ROMANIA


  wwxrrompefroJ.ro


Beneficii:

 • • Securitatea și rapiditatea alimentărilor.

 • • Administrare eficientă a flotei, prin rapoartele generate din Fill&Go Fleet Manager/Fuel Control;

2. Fill&Go EasyRtng:

—Chirie în cuantum do 3 Euro/lunasou 15 curo/an

- Taxa de instalare: O Euro/autovehicul


Descriere:

Componenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de identificare ale mașinii si va permite autorizarea alimentarii.

Avantaje:

 • •  Nu se mai lucrează cu numerar;

« Rapiditate la instalare: se poate atașa oricărui tip de autovehicul, direct pe duza rezervorului;

 • •  Utilizare facila: identificarea mașinii se face pe loc, direct la pompa, înainte de alimentare fara a mai avea grija unul cârd sau a unui cod;

 • •  Raportarea tranzacțiilor si a consumului pe mașina;

Beneficii:

 • •  100% siguranța la alimentarea mașinii companiei;

 • •  Elimina posibile fraude la pompa prin alimentarea in mașina personala (deturnare de carburant);

 • •  Economie de timp prin identificarea la pompa;

■ Administrarea eficienta a flotei;

0 rompetrol


ROMPETROL OOWNSTREAM tJLL 3-5 Plata Presei Libere înd Ftoar City Gale Northern Tawer Bvcharest- 013702. ROMANIA


wwwJompcboUa


 • 3. Fill&GoRlng:

- Taxa de4R5tofafe:-25     «TVA/autovehicul

Chirie tunam i eura/dispozitivComponenta ce poate prelua, prin intermediul pompei de alimentare, datele de identificare ale mașinii si numărul kilometrilor de la bordul mașinii.

4- In vederea Instalării unitarii FIII&Go RBI, trebuie efectuat! următorii pași:

 • •  Semnarea contractului si a anexelor in vederea Instalării unitarii;

 • •  Amenajarea spațiului de amplasare a bazinului (platforma betonata, centura de impamantare si curent electric trifazat, sursa de apa). Procesul verbal de disponibilitate spațiu servește drept comanda pentru unitatea RBI;

 • •  Transportul bazei interne se va efectua de către Rompetrol, la un tarif do 1 euro/km dus - întors, la locația stabilita si amenajata de către beneficiar (transportul poate fi efectuat si de către cumpărător, in măsură in care dispune de mijloacele adecvate).

 • •  Instalare. Atât din punct de vedere al pârtii electrice cat si al configurării softurilor, instalarea se va face de către vanzator contra sumei de 800 Euro fora TVA (valoarea va fi facturata ulterior)

 • •  Mentenanta periodica. Costul acesteia este acoperit prlntr«un abonament semestrial (6 luni) , in funcție de cantitatea de carburant achiziționate in perioada rspectiva conform grilei:

  Cantitate de combutibll achiziționată pe o perioada de 6 luni (MC)

  Mentenanta (EURO fera TVA)

  >0</= 45.000 litri

  200

  > 45.000 </= 90.000 litri

  100

  > 90.000 </= 180.000 litri

  50

  > 180.000 litri

  0

In speranța unei viitoare colaborări, va mulțumesc. Pentru detalii suplimentare nu ezitat! sa ma contactat!.

Cu stima,

Adrian Oprisan

Key Account Saies Representative

B2B Consumer

O rompetrol jS"™00'

■              I Member

ROMFEIROL DOWNSTREAM S.R.L

3 -5 Plato Presei Libere 2nd FIock City Gote Northern Towet Bucharest. 013702 ROMANtA


srrwwrompetrol.ro


Saies Department Rompetrol Downstream Mobile: +40 723,654.619 City Gate Northern Tower 3-5 Piața Presei Libere, Bucharest www.romoetrol.wm

(ft rompetrol SSyw"“

'țBBi            I               Mombcr
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacarpDrahvațglpr1mane3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 313932/24.03.2020

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 963/23.03.2020 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.313524/23.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă

Bej Raluca


1

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                      1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea-ordinii de tî a ședinței ordinare/exteaordinape din data de ...,»Q.'.Q.1?....4L.?ÂQ

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...../?£?..'"2   în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....zlQ.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVQRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, I

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 20

 • A. Da             8/17 ( 47%)

 • B. Nu          1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      2/17 ( 12%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana             |    |

Baetica Nicoleta            j X j

IULIANA VĂDUVĂ              j    |

Neacsu Florentina           |    j

Adriana Paunica             | X |

Elena Petrescu             |    j

Elena Tudor                   |    |

Radu Constantin             j X |

Hontaru Valerica            j X j

liviu malureanu             |    |    |

Cristi Tudorache            |    |    |

Stelian Ene                   |    |

romeo popescu               | X |

Antonio Ciprian Corneanu  | X j

fleancu florin               j| X |

Alin Voicu                    |    |

Cristian Petrescu          | X [

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul «»**'*■****«* de pe ordinea de zi / snplimgnfrirpfl ordinii de zi a ședinței ordinare/extr mare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ,...4jLZ?^~.2z2.Z£2.., în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

supiinielitaiea ordinii do zi a ședinței ordinare/extraordmare, și consideră că acesta A FOST / NEFA— FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Avizeste


semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

9

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENTIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 20

 • A. Da             5/13 ( 38%)

 • B. Nu          2/13 ( 15%)

 • C. Abținere      1/13 (  8%)

No Answer 5/13 ( 38%)

A

Stelian Ene                 |    |

Vasiliu Mariana           |

Baetica Nicoleta          j X

Pelinaru Cornel           | X

Alexandru Dobre           | X

IULIANA VĂDUVĂ

Neacsu Florentina         |

Inocențiu Voinea          |    |

Adriana Paunica           | X

Elena Petrescu           |

Elena-Daniela Belu-Sima

Elena Tudor                 |

john