Hotărârea nr. 77/2020

HCLS3 nr.77 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea IVECO ROMANIA SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 314084/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 313825/24.03.2020 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 662/10.03.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 313831/24.03.2020 a Serviciului Control intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea IVECO ROMANIA SRL, având ca obiect achiziționarea a 6 (șase) autoutilitare în valoare de 172.788 euro cu TVA inclus, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, vor duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.
NR. 77 DIN 30.03.2020

Anexa la HCLS 3 nr.?^l7../..£?P,^3>

Nr

Crt

DENUMIRE

Cantitate

P.Ufară TVA [EURO]

TVA [euro]

Total valoare cu TVA [euro]

1

IVECO ML 180E25K+BENĂ BASCULABILĂ

1

28.400

5396

33796

2

IVECO 35C15 2.3+NACELA 14M

1

28.500

5415

33915

3

IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA

1

21.400

4066

25466

4

IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA

1

21.400

4066

25466

5

IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA

1

21.400

4066

25466

6

IVECO 35C15D 2.3 BENA BASCULABILA

1

24.100

4579

28679

1 Total

145,200

27.588

172.788

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PRIMĂRIA


Jfț» SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


-------www.primariej.ro


TELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (c<;z. 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarfjiprimarieg.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de— Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL, în vederea încheierii unui contract cu societatea IVECO ROMANIA SRL

Sectorul 3 al Municipiului București a înfiinațat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate a obiectivelor stabilite de administrația locală, în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor sectorului.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat majoritar al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția lucrărilor de construire pentru punerea în siguranță a construcției „Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, lucrări îndreptate spre finalizare și punere în funcțiune a centrului social și de agrement "Hala Laminor".

în vederea eficientizării activității desfășurate de către societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum și pentru o mai bună eficacitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare ale societății, prin adresa nr. 962/23.03.2020 (313520/CP/23.03.2020) societatea Algorithm Residențial S3 SRL ne aduce la cunoștință că societatea Algorithm Construcții S3 SRL, intenționează să achiziționeze 6 (șase) autoutilitare dintre care 5 (cinci) autoutilitare cu cabină dublă și basculabilă cu masa maximă admisă de 3,5 tone și o autoutilitară basculabilă cu masa maximă de 7,5 tone, de la societatea Iveco România SRL, cu o valoare totală de 172.788 euro cu TVA inclus.

Necesitatea achiziționării a acestor autoutilitare vine în contextul în care societatea Algorithm Construcții S3 SRL desfășoară lucrări în mai multe puncte de lucru cu zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, cât și în urma solicitărilor de transport din partea societăților partenere ale acesteia, astfel fiind necesar transportul de persoane și marfă.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 313825/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.E-MAIL guvzrnanlawrporativ9@lprin1ar1e3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 313825/24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SC IVECO ROMAN IA SRL

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL a fost înființată în scopul realizării lucrărilor de intervenție pentru punerea în siguranță, reabilitare și consolidare a monumentului istoric „Hala Laminor”.

Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, asigură execuția lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 și C61, lucrări îndreptate spre finalizare și punere în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor.

Societatea Algorithm Residențial S3 SRL solicită prin adresa nr.962/23.03.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 313520/23.03.2020 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SC IVECO ROMANIA SRL, operațiune ce afost aprobată de Consilul de Administrație al societății prin hotărârea nr.7/11.03.2020.

Potrivit documentelor înaintate, societatea Algorithm Construcii S3 SRL prin adresa nr. 755/20.03.2020 transmisă către asociatul majoritar Algorithm Residențial S3 SRL și asociatul minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, solicită acordarea a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății pentru a încheia un contract de Iveco România SRL având ca obiect acțiziționarea a 6(șase) autoutilitare cu o valoare de 172.788 + TVA, însă conform ofertei de la societatea Iveco România SRL valoarea fără TVA este 145.200 euro , astfel rezulă că valoarea precizată de Algorithm Construcții S3 SRL, respectiv 172.788 reprezintă valoarea totală cu TVA inclus și nu fără TVA cum au precizat în mod eronat.

Conform notei de fundamentare nr.662/10.03.2020 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, aceasta desfășoară lucrări în mai multe puncte de lucru cu zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, astfel fiind necesar transportul de persoane și marfa, motiv pentru care societatea dorește achiziționarea a 5 (cinci) autoutilitare cu cabină dublă și basculabilă cu masa maximă admisă de 3,5 tone și a unei autoutilitare bqpculabilă cu masa maxima de 7,5 tone.

1

în urma solicitărilor de oferte, societatea IVECO ROMÂNIA SRL a avut cea mai bună ofertă raportată la calitate preț, precum și la alți factori decizionali, motiv pentru care societatea Algorithm Construcții S3 SRL a decis să achiziționeze cele 6 (șase) autoutiliare necesare pentru buna funcționare a activității de la acestă societate la o valoare totală de 172.788 TVA inclus.

Conform Actului Constitutiv al societășii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12., punctul 12.2, litera m), Adunarea Generală a Asociațiilor are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”.

în conformitate cu prevederile art. 12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților operațiunile juridice ale societății care depășesc valoare 100.000 (una sută mii) euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.” și lit. o) „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.”

Luând în considerare aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, supunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SC IVECO ROMANIA SRL.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Bcjenard Raluca

Alqorithm

Residential S3 s.r l


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


SC ALGORITHM RE&J

Nr LunsCâConsiliul Local al Sectorului 3 București Ș» dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureșt


SECTOR 3


CABINET PRIMAR

.......

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu LohaTnvânrivaobiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A, al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea IVECO ROMANI A S.RL., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.042017, având CUI 37409960, reprezentată lega! de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea Generală a Asociaților: lit o)„ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează următoarea:

SOLICITARE;


de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Loca! având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea IVECO ROMANIA S.RL., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.S.C ALGORITHM RESIDENTÎAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,m’S&X «SS™,™ r

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residentîal S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art3, Art.209, Art.212, Art.213, Art.1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art.269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residentîal S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., conform Actului Constitutiv al acesteia.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de !?.C?S>.țS?fiâpînregistrată la sediul subscrisei cu nr. .'     ........reies următoarele; ” în cadrul

activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C6I, resturare, conservare si construire, parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor. Totodată, societatea desfășoară lucrări în mai multe puncte de lucru unde sunt zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, acestea necesitând transport de persoane și marfă. Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse și având în vedere solicitările multiple de transport din partea societăților partenere, supunem analizei aprobarea încheierii contractului cu societatea IVECO ROMANȚA SRL, având o valoare estimată de 172.788 EURO+TFA. Partenerul IVECO ROMANȚA S.R.L a fost ales în urma analizării ofertelor si luând în calcul raportul calitate preț.“

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Loca! având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentîal S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractului de vânzare cu societatea IVECO ROMANIA S.RL., operațiune juridică ce

CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucului» Pwileliomu           Tel 0314 334 4»

RetCom J40348I30I?   RO97RNCB0M7I5T546060QDI -Roii                             Fax 0314 334451

R070RNCBM87157S46060002 - EUR                    algoritfan rendenEef^gnuul cum

consUucHisJ ro

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Residential S3 s M


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Ji'SSiS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr din<ftr!-.’?.Ș?.^?.’?£-

Cu deosebită considerație, dl. Panait Rad în calitate de

Sediul Social: Calea Vitau. nr. 154-158, paner, birou nr. 2, sector 3, București C.L.i.: RO 37804020                          Reg. Corn: .WMW96/2J.06.2IH7

t SALU emuli: saiubrilale-O'tf vafaxurom email: sBluhrlțateO.rținos gnmilil.com ■SlQESZflP

SD3 SAL^SWtAI feW DESZĂPEZIRE S3 SJR.L.

IBM Nr.__

Z-uawLSluna Anul


Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea IVECO ROMANIA S.RL., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea V i lan,nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata legal de dl. Nitu Mihai in calitate de Președinte ai Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, respectând Art. 12.1 din Actul Constitutiv: Adunarea Generală a Asociaților: lit. o)„ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății", înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vedere încheierii contractului de vânzare cu societatea IVECO ROMANIA S.RL., operațiune juridică ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Societatea SD3-Salubritatc si Deszăpezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.. Art. 12.. pct.12.1. lit.m) "Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T. KA., pentru flecare investiție


Sediul Social: Calea Vltan. nr. 154*158. C.U.I.: RO 378W020

parter, birou nr. 2, sector 3. București Rep. Com: .HIWSBW21.06.21117

emuli: siiluhrilHlf^j.rwnil^ogmuil.rom


, SALLI   email: mi I uh fi Iu te^jg ț »lioo-eom

sau toate investițiile în cursul unui an, dacă acestea nu au fost prevăzute și aprobate în prealabil în bugetul de venituri și cheltuieli și implicit în planul de investiții. ”

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 23.03.2020. înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2003 reies următoarele: ” în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CJ, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterană cu circulațiile aferente în subsolul Halei, monument istoric, imobil situat în B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social și de agrement Hala Laminor. Totodată, societatea desjașoară lucrări în mai multe puncte de lucru unde sunt zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, acestea necesitând transport de persoane și marja. Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse și având în vedere solicitările multiple de transport din partea societăților partenere, supunem analizei aprobarea încheierii contractului cu societatea IVECO ROMÂNIA SRL, având o valoare estimată de 172.788 EURO+TVA. Partenerul IVECO ROMÂNIA S.R.L a fost ales în urma analizării ofertelor si luând în calcul raportul calitate preț. "

Pentru toate aceste considerente, supunem spre aprobare propunerea de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residcntial S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui C.A. al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii contractului de vânzare cu societatea IVECO R0MAN1A S.RL., operațiune juridică ce ce depășește valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu număr 2003 din 23.03.2020.

Cu deosebita considerație,

Președinte al Consiliului de Administrație al SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL NIȚU MIHAI


SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 53 S.R.L.

Nr._J2^âl—•

ZluaeîcSuma AiWicSO1?


Către

ALGORITHM RESIDENTIAL 53 SRL 5D3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

. -tS o

Referitor

Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A -solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea contractului de vanzare cu SC IVECO ROMANIA SRL

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții 53 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legat de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residentlal 53 SRL si calitatea societății SD3 Salubritate si Deszăpezire 53, de asociati al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect încheierea contractului de vanzare cu SC IVECO ROMANIA SRL

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s*a înființat societatea Algorithm Construcții 53 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezldentlale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociati ai Algorithm Construcții 53 SRL, vă solicităm aprobarea încheierii contractului cu SC IVECO ROMANIA SRL

Algorithm Construcții SJ

Bd Basarabia, nr2S6, Corp CI, Sector 3

București, Rontanla

E ma 1 ofticegat-.'i.»..

Web: wvw.acs3.ro

Date Fiscale:

OF 37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701 Banca Transilvania

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții 53 S.R.L asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor", Fabrica de Țevi Republica corpurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări îndreptate spre finalizarea și punerea in funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, societatea noastre desfasoara lucrări in mai multe puncte de lucru unde sunt zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, acestea necesitând transport de persoane si marfa.

în acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții $3 pentru aprobarea încheierii contractului cu SC IVECO ROMANIA SRL

Anexăm prezentei Hotărârea nr.^L... din data de .teL. a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3, nota de fundamentare, precum și alte documente justificative (contra oferte, oferte etc).

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.

AJgortthm Construcții 53

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romanța

E mail o$ce£acș3,ro

Web: www.pțsj,ro

în atenția:   Consiliului de Administrație

Referitor:    Realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv

T. K4 și implementarea masurilor ce se impun de către Președintele Consiliului de Administrație

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, av&nd în vedere prevederile art. 12.2. litera m), art. 15.2. litera f) și ort. 16 litera g) din Actul Constitutiv al societății, precum si prevederile art. 12. litera i) din Regulamentul de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație, supunem analizei și dezbaterii, în vederea adoptării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, a propunerii de aprobare realizare operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

în susținerea celor de mai sus, menționam faptul ca în cadrul activității desfășurate de la înființare și până în prezent, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. asigură execuția ca obiectiv principal executarea lucrărilor de construire pentru punere în siguranță a construcției „Hala Laminor”, Fabrica de Țevi Republica coipurile CI, C2, C3, C4, C5, C6 si C61, resturare, conservare si construire, parcare subterana cu circulațiile aferente in subsolul Halei, monument istoric, imobil situat in B-dul Basarabia nr. 256, Sector 3, lucrări indreptate spre finalizarea și punerea în funcțiune a centrului social si de agrement Hala Laminor.

Totodată, societatea noastra desfasoara lucrări in mai multe puncte de lucru unde sunt zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, acestea necesitând transport de persoane si marfa.

Algorithm Constructfi 53                                                          Data Fiscale:

8d Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3                                         CIF377W360

București, România                                                           RC W 0/8651/2017

Email offjcegarm.ro                                                    IBAh R032BÎRLRONCRT0414912701

Web www.aCT3.ro                                                           Banca Transilvania


Din aceste motive, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor pentru desfășurarea activităților mai sus expuse si avand in vedere solicitările multiple de transport din partea societarilor partenere, supunem analizei aprobarea încheierii contractului cu SC IVECO ROMÂNIA SRL, având o valoare estimata la acest moment de 172.788 EURO+TVA.

Partenerul SC IVECO ROMÂNIA S.R.L a fost ales in urma analizării ofertelor si luând in calcul raportul calitate preț.

Astfel, având în vedere necesitatea asigurării mijloacelor necesare bunei desfășurări a proceselor de lucru, vă solicităm asigurarea cadrului contractual necesar, în sensul avizării solicitării către Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobării privind realizarea operațiuni juridice care depășesc valoarea de 100.000 Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv cu partenerul SC IVECO ROMÂNIA S.R.L.

Totodată, propunem aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Președintele Consiliului de Administrație, respectiv încheierea de contracte, precum și realizare plăți în conformitate cu acestea, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Coșocariu Alexandru DanAJgorithm Construcții 53

Bd Basarabia nr 256, Corp CI. Sector 3

București, Romanla

Email cfflct^Saqâi ro

Web www.acs3.ro


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR-1/11.03.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art L Cu 5 voturi din 5, Aprobarea încheierii unui contract cu IVECO ROMANIA SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.


Afgorlthm Construcții 53

Bd Basarabia nr 256 Corp CI Sector 3

Bucurest Romana

£ mai ofiicnfj alpnnt Irmcpnit nrrli ■j rț> Wb www L'lRonlhmconstrurtl ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC I4O/8651/2OI7

IBAN R032BlRLROIOrtM 14912701

Ba. ca Trai-slvania
APROBAT, MANAGER MECANIZARENOTA JUSTIFICATIVA Nn 01/27/ 02/2020

1, Justificarea necesitâții achiziției

Având in vedere solicitările multiple de transport venite atat din partea sociețatli noastre, cat si a societarilor partenere, precum si diversificarea punctelor de lucru in zone greu accesibile sau cu tonaj limitat, acestea necesitând transport de persoane si marfa, solicitam achiziționarea a 5 autoutilitare cu cabina dubla sl basculabila cu masa maxima admisibila de 3.5 tone si a unei autoutilitare basculabila cu masa maxima admisibila de 7.5 tone.

SEF FORMAȚIE, FUNIERUEMIL

DATA, 27.02.2020Algorithm Construcții S3                                                          Date Firale:

Bd.Bu«abia Nr.2S6 Corp C), Sector 3                                            OF 37714360

București, Romanii                                                                 RC J40/865 J/2017

E-mail: QfPccffiglRorllhmCOTWtrug1ih3.ro                                           TBAN RO32BTRLRONCRTQ414912701

Web: iyww.Blroriihnicipiwawtiis3.ro                                                     Banca Transilvania

Datele dumneivoastr* personale suni prelucrate de Algorflhm Construcții S3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 In scopul Îndeplinirii atribuțiilor legile. Dirtelc pot fi dezvlhtîte unor terți In ten unui ternar legal justificat. VI puteți exercita drepturile prevăzute ta Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnau ți datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

IVECC ROMÂNIA SRL

cmin it irtttj


RO Manatoehe, GHna, Mov

r, Cântarului, nr. 5* Marmlădie, GHna, Ilfov TM.+40 742 046162


Numii de onfine fo Registrul Ccmertdvi J23M105t14.1O.2O18

Cod Linte de tvegleten» 18858334


Formular de achiziție

VANZATOR

1VECO R0MAN1A SJU-

MANAGER

CIPRIAN MARTENCIUC


CHent

ALGORTTHM CONSTRUCȚII 53 SRL B-DUL BASARABIA 256 CLĂDIRE Ci BUCUREȘTI SECT 3

ROMANIA

Nr. de client RO37714380

Vehicule

vezi Anexa

Preț                 145.200.00 €

piue TVA (10,0%)         17,588 €

Pre{ total              171.788,00 €

Date Hvririi

Termen de plata. 5 zRe de la emiterea facturii profarma. prin virament bancar.

Din locația ■ Gara Pasarea nr.5 IF, Pantailmon

Prezentul Formular de Achiziție este vatebU 14 tfe catandartiUce. Acordul de cumpln» sa consideri câmpiei In condMe In care CumpârStorul tLa exprime! acceptul scrie sau »■-. rea Szfci a bunurilor s-a efectuai

Confirmer a comendi

Vi mulfomlm pentru comanda efedusti prin acordul de cumplrare descris de coodHfflo de mul fot

Orice acord suplimentar, amendarnem ta contract, ca ai orice prevedem utterioart necasM acordul nostru scris pentru a deveni vetebUe. Acceptam acesta) contract este obligatorie pt ambele ilrtl Tn vederea proceslrll tranzecdef.

CUMPĂRĂTOR

ALGORITHM CONSTRUCȚII 53 SJU.

Presodlnlele Consulului de AdmhMratis,

Alexandra COȘOCARIU

MANAGER OPERAȚIONAL

LUMINIȚA ZEZEANU

Manager Mecanizare

EMANUEL COȘOVEANU

MANAGER CONTRACTARE

LAURENȚJU PARÎNG

Data                                                                  Dals

UNICRED1T TIRIAC BANK IBAN: RO«2BACX(»Mt»1062897001

OK

TRUCK5

rHE-OWNFOVlMiClK CERTIFIC O BT tVECQ

Anexa cererii de achiziție

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

VtHCul

Hei

ew»h-

200 79651ZCFA1TJMM8D7M5 hm»

28 >100,00 €

266.176 km

OK

ML180E25K + Bene buculiHta

14.03.2013

i»ycx5

59660361ZCFCS3SA6069M036

28500,00 €

47.516 km

-

OK

Ivbco 35C15 23 4 Nacela 14m,

30.12.2014

Twuaw

5190460 |ZCFCD35A5O51904M Iveco

21.400,00 €

275S4km

OK YWMCKfi

35C14D 2.3 bena bucdibil.

20.11.2017

5IBV4H0 | ZUFLU J5AUU5 JIV4RIIWW

21.400,00 €

40.010 km

OK

35C14D 2.3 bana bucubwk

13.102017

1MXX9 fr'fV/T! r

5159412] ZCFCD35A405I594I2 br(»

21.400,00 €

49279 km

35C14D 2.3 bena bucubMa

22.05.2017

tBu5m i*i>îkMrrr

51455421 ZCFC535Ali»l45S«2Îvaco

24.100,00 €

9.170 km

OK

Iveco 36C15 2.3 bena baieuliblj

27.12^017

TRUOU r»*r

Dala: 3 Martie 2020 Regkia2dln4

OK

TRUCKS

PU.«n¥HCOVtHKltS

CEKTIHin B¥ 1VECO

CONTRACT DE VĂNZARE • CUMPĂRARE

Pârtie rwhntarallnchelorea prezentului contract In următoarele condei:

L OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contactului consts In vanzarea de către Vanzetor ta cunparareada eetre Cumpărata a Vehkuletor, astfel cum acestea sunt IdenlBcata h Fonnutaul da Achiziție, ce face parte intepranta dh prezentul contract (denumite ki continuare ‘Vehlculeta'), In condUNe st termenii apvdScatl prin prezentul contract

IL PREȚUL CONTRACTUAL $1MODAUTĂȚI DE PLATĂ

Preta deraiat el fiecata vehicul In parte aste menționat in Formularul de AchizHa.

Plata prețului w face in termen de 5 zile calendaristice, ctaculata de la data transmiterii de către Vanzatpra tacturi proferate către Cumpărata. Plata prețului se va face Integral Je curtai! BRD dn tata efectuata pteti, In conta bancar ta vânzătorului nr

ROB2BACXOOOOO01062067001 deschis ta UNICREDIT TIRIAC BANK.

Odaia cu credlterea cordului bancar al Vânzătorului. astfel Cum acesta aste ktontrScat ta aOnesta precedent, Vanzetond va proceda ta Rvrarae Vehiculelor cu fac obiectul prezentului contract, pe bsza Protocolului de predare^ttimfee ai acceptare încheiat ferire Vanzata el Cumpărata

UI. LIVRAREA VEHICULELOR

Uvrarea VeHcutatarae va face kt termen de 5 zH» de te dala ereditarii contului bancar al Vânzătorului cu wma reprezentând preta integral el Vehfcutalor. Termenul de livrare va putea fi modHrat numai prin acordul scris al partita semnatare at prezentului contract

Pirtfe convin asupra locului da livrare a Vehiculata, aceste Bnd cel specificai in Formularul de Achiziție.

Vânzătorul va Bvre Vehfcuteto insotile de Cartea do identitate a Vehiculelor ta CertWcalele de Inmairiculnre ele acestora. De uenwoea, Vânzătorul va remite către Cumpărător flseta do fcimatrfeutare ta certHxretele Uscate aferente vehiculelor

OWIgslla do livrare a VONcuteta *o va considera efectuate prin semnarea unul Protocol de predareprimirs Si acceptare oe va deveni parte componenta a prezentului contract;

Protocolul de predare primim ta acceptare va fi semnal de reprezentantul Vânzătorului ta Cumpărătorului. Prin semnarea Protocolului de pradsre^ximirs ta acceptare. Comparatorul declara ca este da acord ca atarea tehnica ta cattteAra a Vehiculata ta renunța la dreptul do a Invoca fota de Venator a oricăror alte pretenții cu privire la Vehicule. După semnarea ProtoeoMui de ptedon-primfee si acceptare de către deținătorul Vehiculelor ta Cumpărata, Cumperatoml va transmite Vânzătorului un exemplar original ăl acestuia.

Toate cheHuloHo efectuate In legătura cu transferul dreptului de proprietate de la Vanzatar la Cumpărător (taluzând dar nellmltandu-se la cheltuiefie de livrare,etc} sunt In sarcina Cumpărătorului.

IV. GARANȚII

Se acorde garanHe conform ofertei I «paciScattel tehnice.

Serie Sașiu

Tip Vehicul

Ttoul Garanției

Perioada ostenitei

Limita km total ki bord

ZCFC635A1O5145562

35C153B

Drive Une. luni cinematic

12 luni

120000

ZCFA1TJ0402807966

ML1B0E25K

Drive Una, lent dnsmzUc

6 luni

320.000

ZCFC535A505B9603B

35C16/2.3

Drive Una. tant cinematic

12 tata

120.000

ZCFCD35AOO51094B6

35C14Dbb

Drive Une. Icni cfnematfe

12 luni

120.000

ZCFCD35A5051904 60

3SC14Dbb

Drive Une. lent cinematic

12 luni

120.000

ZCFCD36A40515B412

35C14Dbb

Drive Une. lent ctnemsUc

12 luni

120.000

V. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vinzi torul se ottRgi, ta contefita previzute do contract:

 • - si predea Cumpărătorului Vehiculele, astfel cum acestea sunt identificate In Anexa 1, in termenul prevăzut ta prezentul contract

 • - ea iii tndepUneasca orice alta obigatie ce rezulte din prevederile prezentului contract seu prevederile legale.

VL OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpfirfitorul se cWgă, In condițiile prevăzute da contract

• ai pISieaicfl prețul contractual In termenul sl comfitfite prevăzute in prezentul contract;

 • - si preta Vehiculele la data fl locul convenit, contrasemnând Protocolul de predere-pdrnke al acceptare împreuna cu Vânzătorul. Prin semnarea ProtooolukXul da pradare-primlre ta acceptare. Cumpărătorul accepta Vehiculate In atarea In care acestea sa afle.

OK

TRLICKS nucwnTDHJneih ffltm r.T rvrrn

VK. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Daci una din părți nu a executai oricare din oUigațlle eara 11 revin din conlract partea prejudiciate Mie îndreptățită sâ exercite următoarele drepturi

 • a) a£ ceară executarea (meritata a oblgațitorcateilalte pâlț;

 • b) s! acorda un termen suptimentar, de o durat! rezonat , pentru executarea obăgațBcr orei ista părți,

 • c) sfi nod!» In scris i otuteme unilaterali a contractului pentru nelndepiinlrM oUlgatHor asumata de ctalalta parte contractante, cu 30 de zBo calendar!atice înainte de terminarea contrariului. in caz de razutetlime, par i In culpe datoreaza sl daur, roi In scopul acoperirii Integrate a afudWutul cauzal Rezoluțieiia opereeza tare Intervenția Inslanlet, rare punere En Ini fer iau îndeplinirea oricare! alte fornăituri ta stare cetei <te notificare manborurta mal sus.

Cumpărătorul «sta de drept pus In Intentare tn ceea ce privwrte oUpatis de plate e prettaul In termenul el condiUto stabilite prin prezentul contract.

O parte nu se poete prevala do o noerecutara a cdtetahe părți, Tn măsura In care acont! neexecutare este determinată de un act sau da o omisiune dln partea 50.

VW. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vanzatanri arrtorizoaza Cumpărstorul privind dreptul acestuia de a face publica dauzete prezentului contract prin pubficaree acestora pe slteml propriu sllmplfctl dea prelucra dotate cu caracter personal ta report cu c contractuale st ate Regulamentului U.E. 676/2016.

 • 1. Fărție trebuia a! respecte normate țl obligațlta Impure de dispoziție fri vigoare, privind protecția datelor cu caracter pvaonal.

 • 2. PArțio sunt conțtfonte de faptul ci normate auropana din Regulamentul 679/2016 u aplici oricărui operelor do date sau împuternicit situat In Uniunea Europeană țl cârti persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor v ite situata Tn Uniunea European! sau care te funii . sarvidi.

Prin urmare, Pite confirmă respectarea depttr a următoarelor prevederi, inclusiv dar tar! o se S-n   ta:

 • • otpadMu de a respecta dreptate persoanelor virata privind țtergaroa, corectarea sau transferul Informa ț8lw personale;

 • • Informarea In caz da brepfi de date a tuturor dMthstarilor relevanți, Intr-un interval maxim de 72 ore ți, Tn cazul Vânzătorului nu nuri târziu do 24 ore de le momentul ta care e astfel de încălcare a sscuritâță datelor a ajuns tn atenția acestuia,

 • • IndapiHres tuturor toritftrrrfofl tort! privind documentarea conformării cu Regulamentul 67OSD1B.

 • 3. PArțlto pol ui a dalele personale ale semnatartor fa Smtta contractului pe care 1 au Tnchair aceste fiind bara legală a prelucrării orice

prelucrare r. lin 1 seu In alt scop ta» obiectul unul acord separat de pralusaro a datelor, încheiat tete Pârțl. Du ruemeoa perioada do stocare a datefar peteonato prelucrata prin mti   este limitat* la perioada coresponctoni! reeltzărflobiectului principal I contractului.

 • 4. Datele cu carector personal schimbate te Părți nu pol deveni accesibila sau comunicate unor tort* P*r|l nsautorite sau pusa la . . Ițe spre utllzare fotr-un alt mod. Prin urmare. Pârtie vor lua toata mfisurfia tehnice țl tn spada! organiceterice necesara, tn ceea ta privețle obtigațite asumate prin acer ă dsv:

 • • vor TmptetWcz MS' nde nMutorizato a! obții acces te slstemale da pretacrwea datelor cu care sunt prelucrate sau ulfflzPte datele cu caracter personal;

 • • vor preveni utHzarea firi autortzațfa a sistemefar do prelucrare a datator,

 • • se vw asigure că pitsosnate care au dreptei Să utilizeze im sistem du prelucrare a datelor su acces numai ta datele ta caro au Drept de acces țl c* dotele cu caracter personal nu pol fi riUle, copiata, modificate sau eliminate f*rfi autorizație In cursul prelucrării sau răr țl dupfi stocare,

 • • se vor asigura c* deleta cu caracter personal nu pol II citita, copiate, modificate sau eliminata Uri autoriza țto irt timpul transmiterii efactrortce seu transportului țl d este posibil s* verifice țl si stebUaesc* către caro organisme se dorețte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin m. e de t tsn a datator;

 • • se vor asigura t pol verifica ți ștab* dac! țl do către cine au fost introdusa, modificate sau mlnste datele cu caracter pamanal Inft sistemele de prelucrară a datelor;

 • • ae vor asigura că, In cazul unei acțiuni de prelucrare e datelor cu caracter peroane!, dotele suni prelucrate strict tn conformitate cu prezentul cc actul frici»alai Intra pfcțt;

 • • sa vw asigura ci diHele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sdu pientera ecclrtantel! se vor asigura ci dateto colectate Tn scopuri diferite pot fi prelucrate separata do distrugere sau pierdere accidentali se vor sigura ci datele colectele te scopuri diferite pot fi pratucrete OOparal.

 • IX. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Transferul dreplulul da proprietate asupra VoMcutelor de ia Vanzator ta Cumpărător sa feoo la momentul indeplinlrfl cumutaUvo a următoarelor condUI: pista integrala a pretulut contractual sl r nnr a de către Cimparalor sl deUnaforul ta or a Protocolului de predare prim , precum el transmiterea acestuia d urma către Vanzelur. Vânzătorul lai rezerva proprietatea Vehiculelor ca tac obiectul prezentului contract pana la Indeplnireo condHBIor menționate mal sus.

 • X. FORȚA MAJORA

Părțile intoteg ca infantatte cauzata rte avonlmMte knpravtziUlo, incluzând dar ttetarltandu-se ta Incendiu, tnumtalie, cutremur sau aUe evenimente de acest fel, nu constituie o încalc«re a acestui contract; prin urmare kt acesta sltuatil PartlJe nu vor datore daune sau panalitell.

PartBe se vor Irdorma de todata reciproc, nu mai târziu do 6 zile lucratoare, cu privire la orice astfel de eveniment de forte majora, h baza urni certificat eliberat de Camera da Comerț fi Industrie a României. In siltiatla In care cazul da forte majora împiedica livrarea obiedukii pi en contract pentru o perioada de 36 (tretzec!) rte zile calculate da ia termenul de livrare, Cumpărătorul ere dreptul sa rezifszn contentul sl sa soției Vânzătorului retumert jrlcaror sume Încasate de Venzator in baza prezent I conți l.

XLLTTiail SI INTERPRETARE

Partite vor depune toate eforturile pentru soluționarea In mod amiabil a oricărui diferend, disputa sau conlmverM născute din mu In legătura cu prezentai contract In cazul in care nu sa poate realiza o faUonare aminbBa. Partite dadara in mod eipras ca sunt de ocortf ca orice litigiu decuqiind din sau ta legătura cu prezentul contract, Inclusiv referii or la hcheteroo, .ta ori incaten kll, se va soluționa prin apelarea ta Instanțele Jud:         competente conform legi Legea apBcabKa In razotv«t«a litlgilor sl Intorprataraa sl oxacutaroa prezentuM contract

va fi togsn romana.

OK

TRUCKfi

rrrr r-Td m ivtro

XJLNOT1FKARI

(Mm notificare, factura sau alta kiitânUre pa care o parte contraztarta o adresează caMlatle part! In conformista cu prezentul contract va fi corn Barata comunica1» daca este transmisa celelalte parii Ia adresa B cartela mentioneta In partea introductiva a prazentuU contract sau la orice alta adresa adusa In scrie la cunosUnteMlaRaltepartl.

XK.ALTE CLAUZE

Nici o cedare dlre un leit a drepturilor ți obUgațnor ce decurg din prezentul contract nu ae va pulsa fece In absenja acordului prealabB acria elceieriatieplrfl:

Ctauzal» prezentului contract de vanzara-cumparere eu fost negodeto al agreate de part ai reprezinte voința completa si exclusiva a pârtilor cu privire la obiectul acestui contract, Hatorand orice alta inlafegmv anterioara, verbala sau scrisa.

PatiJe dedare ca au nagodei fiber damele Ccntredului înțelegând perfect ti fiind in acord deplin asupra modulul In care acestea au fost construite ti Interpretele. Flecare pertoani IndhrtduaUL care semnead acest Contract tn numela uneia dintre PJrțl dedarfi ci este pe deplin autorizate sti tecte acest lucru in numele acelei Ptirțt

Periile convin In mod expres ca orice modificare a contractului sa *e wlebB realizate numai prin aci adițional scria, semnal si stampilat de către parti

In cazul In care unele clauze contractuale devin nule sau caduce, kt toiul sau In porte, celeialle prevederi taman kt vigoare sl produc efecte depfina.

Contractul reprezintă acordul Integral al Pârtilor al intocuiesto orice înțelegere anterioara dintre Parii cu privire la obiectul Contractului.

Prezentul contract de vfinzarc Intra in vigoare după sustfoisrea al aprobarea In cadrul unei ședința a ComfiluU de Administrație al societății Algorilhm Construcții S3 SRL sl Adunarea Generali a AMdaflkr, respectiv ConsOM Local Sector 3 prin hotarara de Consiliu Local at Sectorului 3 el sa fineltzaaza la data predării tuturor bunidui ca face oblădui prezentului contract, respectiv la data executori! tuturor obUgetitlor contractuale aflate In sarcina parifar.

Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, dia unui pentru f seara parte

CUMPĂRĂTOR

ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Președintele Consiliului tfe Adminislratie, Alexandru COȘOCARIU

MANAGER OPERAȚIONAL LUMINIȚA ZEZEANU

Manager Mecanizare EMANUELCOȘOVEANU

MANAGER CONTRACTARE LAURENȚIU PARlNG

VANZATOR

WECO ROMANIA SRL.

MANAGER

CtPRIAN MARTENCIUC


IVhUu rumania skl - uui itjK>t>XH * ua» RfflM, uontacu, lewon

IVECO ROMANIA SRL > CUI -18858334

6187

Cifra de afaceri

Profit Net 2018:

Angajați

Statua la 02

Vechime: CAEN; 4519

201B:

10.9B2.333

2018:

feb 2020:

4 ani J23/4105/20

435X02.809

RON

24 (-4%)

funcțiune

RON

(647%)

(13%)

IVECO ROMANIA SRL, CU118858334, Date firma, Adresa, CAEN, Contacte, Telefon, Email, Webslte

Nume:    IVECO ROMANIA SRL

CUI:      18858334

Rog.      J23/4105/2016

Comerț:

Inreg. In   2016

anul:

Tip       Societate comerciala cu

societate: răspundere limitata

CAEN:     4519

CAEN       Comerț cu alțe autovehicule

Descriere:

Adresa:     Sat Manolache, Comuna Gllna,

Str. CĂMINULUI, Nr. 54, Jude| Ilfov

Localitate: Sat Manolache, Comuna GNna, Str. CĂMINULUI, Nr, 54, Județ Ilfov

Cifra Afaceri 435,402,809 RON

2018 r

Profitul Nat 10.982.333 RON 2018


6187 vizualizăriCifra Afaceri

10.0

Număr

2.4

Angajați

4.0

Vechime

6.2

Fim»

Vizualizări


RIsCo STAR INDEX prezintă comparația intre datele acestei firma! cu toate celelate companii pa baza a 4 criterii. Indaxu! reprezinte o indicație privind dimensiunea firmei al nu reprezinte o evaluare a acesteia.


Indicatorul de popularitate RIbCo Star prezintă o Indicație a dimensiunii firmei In funcția de Cifra da Afaceri, Angajați, vechime sl vizualizări In comparație cu toate celelalte firme..


httpsdANwwtriw».rafiwifira-firnwAvBaMiomanla^J-18858334

2/8


Date el informații oficiale da identificare aia firmei lyECO ROMANȚ SRL - CU118858334 privind adresa sediului acesteia, domeniul CAEN in care ist desfasoaraactîviteteB, numărul de înregistrare Ia Registrul Comerțului si anul înființării acesteia.

foșl Ratino (/rc/rating)


Vezi

Financiare (/ro/flnancîare/ivc co> romanla-cui-

18858334)


Cifra Afaceri Creștere .Marja Profit

435.4(113% 2.5%

2018       2017-2016       2018

i

Indicatori financiari realizați de IVECO ROMANA SRL - CUI 18858334'in(uRlmul exercițiu financiar Cifre da Afaceri^ Creșterea anuala si Marja da profit obținute. '


Indicatori privind vechimea firmei, numărul mediu de angajați din ultimul an sl numărul de vizualizări pentru paginile acestei firma efectuate de utilizatori.


Vezi Comparația (/ro/cojnparatîB-firme)


Vezi Cota de Plata (/ro/cota-plata)

Date de Contact - Telefon, Email, Webslte - IVECO ROMÂNIA SRL - CUI 18858334

i

Contactele oficiate ale firmei IVECO ROMANI A SRL - CUI 1flB58334jcuprirțzand nprnere de telefon, adrese de email si websHe-uri. InformatHle sunt prezentate doar pentpir firnte fora a fțidude persoanele angajate In flnps. Datate complete sunt gratuite sl disponibile In contul de client Orice. -firma lai poete administra șl edauga date de contact In orice moment

Contacte - Gratuit sl Nelimitat I


I „, , Tejefon:

021893“***        |

021584”’"

f Email:

offic*****

lecre*""

Webslte:

WWW.!*""


! * ' • Accesează Contacte

Contactele se pot accese Gratuit Sl Nelimitat In contul de client.

r

Contalele sunt obținute din stirse l publice sau au fost completate de către firme.

I                          |    „ L

Adăugă Contacte

I

httpB^MVw.rteco.raJVarifica-firma/Iw<»-n>inanla -cu H8858334

3/5/2020


IVECO ROMANiA SRL - CUI 58858334 - Date firma, Contacte, Tsfafon


Contactele Publice sunt obținute din surse oficiale de date sl sunt disponibile tuturor utilizatorilor.


Vezi Contacte (/ro/cont-nou)


Orice firma poate adauge Conecta . Publica In orice moment.

Contactate, se pot adauga, modifica sau șterge din contul de client al firmei.

Adauga contactele firmei tale sl' primești:                 <

24 Credite Gratuit

i

Adauga.

Contacte

(/ro/cont-

nou)


Cifra de Afaceri, Profit Net, Angajați, - IVECO ROMANIA SRL - CU118858334


Cifra Afaceri -

ROM; Profitul Net

RON

li

10.982.333Cifra Afaceri - RON

2018

435.402.809 ,

■ «■

2017

384.471.453 î

2016

403.508.276 (

2015

•- 310.637.452

2014

176.212.013 .

. 1}

2013

176.200.256 f

2012

189.140.433 >

2011

203.554.231 '

2010

228.488.607

200»

179.849.981


Profit Net - RON. j Angajați l ■j.

10.9821333 i           24

... L -4

-2.007^124 ‘  •!. ; .25

 • - „r -L-.

4.551:050 I   '        26

3.146:614 ]   .        26

4.190,511             26

 • - - ••.......Jr — —-

1521209 ' ■ I • . 31

-4.356Î862 | ’

4.118,112.1          ' 25 J

■■ I                   I        *   • ÎTT W t.

0 I

H 0 [    • *29-j

. .. ._.-t „    _


i >: ■

Ce) mai importanți Indicatori financiari realizat} de IVECO ROMANIA SRL iq ultimii 10 enl: cifra de afaceri, creterea anuale, profitul net, marfa profitului net sl numărul njedlu de angajați conform

 • i.*        *      ■

https^/wwwjifi«j.ro^eriffca4irTna/]veco^rnanlMui-18853334                                                            f ’          4/0

* i ji.

declarațiilor oficiala depus? de firma. Cash reprezintă soldului contur^crbibancă le sfârâitul ultimului axerclfiți financiar.

Vezi Date Financiare (/cont-nou)

Stere Firma, Taxe si Impozite - IVECO ROMANIA SRL - CU118858334

Stare Societate: TRANSFER(SOSIRE) din 13 Octombrie 2016

Observații privind societate? comerciala: Data înregistrării ultimei dedaratii:{*J

10 Noiembrie 2016 Data ultimei prelucrări:!**) 02 ianuarie 2018 Impozit pe profit:                 10-07*2006

Impozit pe veniturile mlcrolritreprlnderilon NU Accize:                              NU

Taxa pe valoare adaugata; 19-07-2006 Contribuția de asigurări sociale: 01-01*2018 Contribuția aslguratorie pentru munca: 01-01-2018 Contribuția asiguratorie de sanatate:

,. 01-01-2018 Taxa jocuri de noroc:.                  NU

J                               ‘ ‘                                 ■                             t

Impozit pe veniturile din salarii: 01-08*2006 Impozit pe construcții:

Impozit la tltei-gaze nat din prad. Interna: Redevente mlniere/Ven. concesiuni sl • • ’     »                                                             1

închirieri;


Cifra tte afaceri pe 10 ani ■

mrrrR 1.1

201c an a» mu au ans aii atr.teu


am


Profitul nat pe 10 ani

•   0            MMS . L?            ‘_

■M08B4

om ai# mii »u teii 2014 .âws aia ai7


Număr angajat! pe 10 ani

iiiiiiiiii

mm mw aut wz soia »14 a» sote mit Ht*


Redevente petroliere:                   NU

r                            I

Informații din bazalt de date cbritrate alo Ministerului de Finanțe privțnd declarațiile otdigsilllor fiscale, Impozite, contribuții, TVA, ^ccize, Joquri de noroc ale soclotati comerciale IVECQR0MAN1A SRL cu data ultimei prelucrări al .a ultimei Înregistrări. Graficele erata evoluție cifrai de afaceri, a profltblul net si a numărului de angajat! pentru ultimii 10 ani

RlsCo.rcțhnp8^tlttpr^ttFiBttatt^^^                                                          [

htlps:/AviVW.ri*co.ixW»riflca-flnTia/fvea>-rDmn<a-cuM8855334

Termeni sl gpnditll RlsCpXZro/t^rmerf-s[-TOndlt»-r»sco) * verificare- id=conts?dgo,8ellne1)\     '

Pepita te Confidențialitate (/nypolitlca-ds-cQnficlentlalitatB-riscQ) * Politica de Cockles (/ro/InfbrniatlRobBes)

* Termeni Sl Condiții Sellnet (/ro/țermenl-si-conditil-sellnefl

Acreditări ISO (/ro/acreditari-tșp) • Egmiular Satlsfacifa Clientului • Cenifld * Echipa RteCo ttechtoa-riscol *

Firme (/roMrfflca-firma/dateJrnie> * Comunicate (/suport)

J

■ , I

PROTECȚIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C. (http://www.anpc.oov.ro) Tel: 021 - 9551 -

ComJeartate Județene (flmaga*V2/anpc/Com/«Briat»-Judole>ANPC.pdf)                                                                  j

r

C RlaCo Servicii Financiare SRL '

6/8


htlpaJAvww.riscojoArorffice-finria/Kaco-romanla^ajl-13868334


ALGORITHM CONSTRUCȚII 63

Cfitre, IVECO ROMANIA SRL


ADNR.963/      27.0Z2020


CERERE DE OFERTA

SC Algorlthm Construcții 53 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

 • 1.   IVECO 36C14D 2.3 BENA BASCULABILA * 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO •

 • 2.   IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA -1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 3.   IVECO 3BC14D 2.3 BENA BASCULABILA «= 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 4.   IVECO 36C14D 2.3 BENA BASCULABILA = 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

6.   IVECO 36C15 2.3 + NACELA 14M «1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

6.   IVECO ML1BOE25K BENA BASCULABILA = 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

Adresa la care trebuie Iransmlse/depusa ofertele este: Bvd Basarabia Nr, 256, Sector 3 București 0723267721, email: vloreLdamlan@acs3.ro

Oferte:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitai, în RON, teri TVA.

Data limite pentru depunerea ofertei: 28.02,2020

Formular cod FOB-01, Ed.1, Rav.O


ÎNTOCMIT. DEPARTAMENTUL | DAMIAN * /

Aiflortlhm Construcții 53

8d Basarabia nr258. Corp CI, Sector3 București, Romanța

E-fliaR: 0HcB@acs3 ro

Web, www.acs3.n3


Pate Fiscale:

GIF 37714360

RC J40/3651/2017

IHAN RO32BTRLRONCRT0414S12701

Banca Transilvania


Datele dumneevnaeH peroonalp sunt prriusnto de A^oriean Construcții S3 în confwmlMa cu Reoulamerrtid Uniuni Europene S7S/201B in scopul TndepMrt atribuțSortegale. Datele pot n dazvMulte unor terț In luna unui temui legal Jvadfloat VI puteți ranița dreptate provenit» h Regulamentul UEB7W2O1B, prirrtr-ocerere aerisi, semnați ți datatl transmiți pe adresa Algarttfim Ccnatncjî S3.

II


A


ALGORHTHM CONSTRUCȚII 83

CStro, G.T.M. TRUCKS & CARS S.R.L.                             AD NR. 964 /       10.02.2020

CERERE DE OFERTA

SC AiflorlUim Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse:

 • 1.   IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA «1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 2.   IVECO 36C14D 2.3 BENA BASCULABILA c 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 3.   IVECO 36C14D 2.3 BENA BASCULABILA = 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 4.   IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA = 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 5.    IVECO 36C16 2.3 + NACELA 14M ■= 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

 • 6.   IVECO ML180E25K BENA BASCULABILA - 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

Adresa la care trebuie iransmlse/depuse ofertele este: Bvd Basarabia Nr. 256, Sector 3 București 0723287721, email: viorel.damian@acs3.ro

Oferta:

OFERTA trebuie efl specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limita pentru depunerea ofertei: 11.02.2020

ÎNTOCMIT, DEPARTAMENTUL DAMIAN

Formular cod FOfi-OI, Ed.1, Rev.O

Algorithm ConsblfcU S3

Bd. Basarabia nr2S6 Corp C1, Sector 3

București, Romanța

E-mair oflceSacs3.ro

Web: www.acs3.ro


DateFteete:

GIF 37714363

RCJ4W8S51A017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Traretvanta


Citate durmwevorurt pwionUe aunlprotusfate ite Alflwitim Ccnttvc8 S3 h coribnnMte CU RoaulMMirtul Uidunl Europene 679/2016 k» icnpul îndepliniri) BtribtițSorhgais. Dude pot I dmflute unor terți In baza unul Uimi lepil juitKcat Vă puteți «nteto dmptudte prevăzute M Repidwmrtul UEBTaooia, ptfnlM ceran icrlal, awnnatt ți dilata bwnnM poodreMAIoaritbmC«utrucțJS3.

Către, BEST CAR S.R.LADNR.965/


10.02.2020


CERERE DE OFERTA

SC Algortthm Construcții S3 SRL va solicita, o oferta de preț pentru următoarele produse: 1


3.


fi.


6.


IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA «1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA ■ 1 Buc

* COMPLETARE PARC AUTO -

IVECO 36C14D 2.3 BENA BASCULABILA “ 1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

IVECO 36C14D 2.3 BENA BASCULABILA «1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

IVECO 35C152.3 + NACELA 14M «1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -

IVECO ML18QE2GK BENA BASCULABILA -1 Buc

 • - COMPLETARE PARC AUTO -


Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: Bvd Basarabia Nr. 256, Sector 3 București 0723287721, email: vlorel.damian@acs3.rD

Oferta:

OFERTA trebuie să specifice valoarea produsului solicitat, în RON, fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.02.2020

Formular cod FO6-01, Ed.1, Rev.O


AHrorMun Consbuctn S3

Bd, Baurabla nr 268, Corp CI, Sectar 3 București Românie

E-maH: o6lceQaH3.ro

Wttb:www.acs3rt>

Dale Fiscale:

CIF 37714380

RC J40/8661/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTQ4UB12701

Banca Transilvania

REFERAT DE NECESITATE

NEC-000280 2/27/2020APROBAT,

Manager Departament

Nume, prenume: Cosoveanu Emanusl

SemnStora.,...............Z,.......Z..................

Vâ rugam a aproba achiziționarea următoarelor produse/materiale:

Nr. crt

Denumiră produs si caracteristici

UM

Cant.

UM alt

Cant alL

Preț unitar

Valoare foiala

Termen de livrare

1.

IVECO 35C14D2.3 BENA BASCULABILA

F.00

Buc

1

0.00

0.00

2.

IVECO 35C14D 2.3 BENA BASCULABILA

F.00

Buc

1

0.00

0.00

3.

IVECO 35C14O 2.3 BENA BASCULABILA

■ F.00

Buc

1

0.00

0.00

4.

IVECO 35C14D2.3 BENA BASCULABILA

F.0D

ăuo

1

0.00

0.00

5.

IVECO 35C15 2.3 + NACELA 14M

F.00

Buc

1

0.00

0.00

6.

IVECO ML180E25K BENA BASCULABILA

F.00

Buc

1

0.00

0.00

Materialele/produsela sunt necesare pentru

(Seva specifica destinația materialelor/obiectivul luwâril/depozitul)

- COMPLETARE PARC AUTO -

Referatul este însoții de bonul de necesar.

NUMELE

FUNCȚIA

SEMNĂTURĂ

DATĂ

ÎNTOCMIT

VALENTIN-GHEORGHE-CON STANTIN D1ACONESCU

sef formație

:            ■ i

27.02.2020

VERIFICAT

EMIL FUNIERU

SEF FORMAȚIE

27.02.2020

Formular cod F01-01, Ed.1, Rev.1

Alporilhnt Construcții S3                                                             Date Fiscale:

Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3                                    GIF 37714350

București, Romanța                                                     RC J4«8651/2017

E-mail: office@acs3.ro                                                IBAN R032BTRLRDNCRȚM14B12701

Web: www.acs3.ro                                                      Banca Transilvania

Datate dumnewoasM peraonale eunt prelucrata da AtgotHhm ConstnrqțB S3 In «wformttato cu Aesulamentul Uniuni Eurepene 670/2016 în scopul îndeplinirii etribuțfflor legale. Dalele pot n dezvăluite unor terț In baza unul temei tapai justlIteaL Va putap «ereHit drepturile prevăzute In Regutamentul UE678/2D161 * printre cerere acriei, aemnsU ț! datata banamM pe adresa Algotlthnț Cor»truc|li S3.


Iveco Daily 35C14O Cab. Dubla* Bena Basculabila Detarata 3.5 T

2018 • 26800 km • Diesel > Platforme


09:20,25 Ianuarie 2020 ID: 7042227881


Detalii

J                                ‘ ’ V? f "• *      £ . <' ‘

Oferit de

'                       .      . t ' J . 1         • \ i

r-          ’ 1

Firma

Categorie

AutoutiiMa.re , .i,     -.1.’.

Marca

Iveco ‘                 ; *j

Model

Daily 35C14O Cab. dubfe^b..

Anul fabricației

2018                   :

Km

26 800 km

Capacitate cilindrica

2 287cm3

Putere

135CP               i

Cutie de viteze

Manuala,              f

VIN

ZCFCD35A305215422 .

' r • i

Combustibil

Diesel

Norma de poluare

Euro 6

Filtru de particule

Da

Caroserie

Platforme

Culoare

Alb

Se emite factura

08

Eligibil, pejițru finanțare

pa,                         •; .

ir-          . te*-.   4.       1‘£-i,rS.


«nwaRU           wcockj harm iraco uwy       CM, tvointbtmB batsttlcbtc titlsmle 3.51 - 26 W& EUR, 28 Bao.km;2OIB r AmeMIm.


Număr de păsâgeri

6 * . .       m/',

Masa maxima admisa

3 500 kg

Punte spate dubla

Da

Stare

SecondhandDotări

©ABS                    ■  "

© Controlul stabllitatii (ESP)

© Radio

© Aer condiționat

© Controlul tracțiunii (ASR)


® CD 0 Geamuri electrice

Descriere

Iveco Daily 35C14D cabina dubla + bena basculabila de otel

Masa max. autorizata 3500 kg, se conduce cu permis categ B.

Motor 2287cm /136 CP 4 cilindrii în linie

Norma poluare Euro 6

SupraalimentareTurbocompresorcu geometrie variabila sl intercooler Tip injecție Common rari

Controlul motorului EDC136 CP de la 2500-3600 rpm 350 Nm.

Cutie de viteze in 6 trepte

Auto echipat cu aer condiționat Automat

Scaun șofer hidraulic

Bancheta 4 locuri in spate

TOTAL 6 locuri.

Geamuri electrice

Comenzi pevolaa calculator bord închidere centralizata cu telecomanda


5-? ‘'I-Vi


Glrofar vehicul șantier

Cârlig remorcare + instalație electrica Masa remarcabila 3500 kg.


.ar^aun)


sttoul nand trece luaily 35CUPCt b. ajMs»benh bMaftttla detenttB 9.61 - 2fi 480 EUR. 20 MȘ tan, 2Q1B . sulcvVc

3tV-Sr3H.:


Anunțurile utilizatorului

St


l3


Iveco Daily 35C13 ca...

21 800 «*

Mercedes-Benz SprL

21900 «*

Mercedes-Benz SprL.

21900 w*

■ „1 Mercedes-Benz

’ 20 924 M

2014 70304 km


2016 150800 km


------------------

2015 117800km


FI

'J


DEALER

Auto 24

eulo - sibiu

-----------------------------------------------------------------1-'.A,,'; ------

.£: Răspunde rapid te mesttfe                  , •

Vanzator pe site din 2018                      n ,,

.--,n—f vanzator

56+836 - 555700 Talmadu, Județ Sibiu (Remania)

Vezi localizarea pe harta


k. 077 *** *** - Arata

, î

Vezi celelalte 8 de oferte ale dealerului C                                                     . / ' i .

>. i

■*** •     r**        ■ -fc                                                                                                       . '* V ~

■»   .<.•                         .    ->                                              ' T ..           rl„..  -      • «V.             ,

- -'■ '■? ■ ■■ i

Suna                      ;1                  gg Trimite mesaj .

*' ..........  ,,,l*'<1111 ■■■ '■>■ «>■■!»                                                                                  .41! I ‘-'L            ■Ti;1                               U ■ JIU tț

hHpsJ,Avww.sutovftta/enunMv«co-tfaBy-35Dl40-cab-dubia-t>aria-l»sculablla-deteratB-3-5-l-lD7GAtaF.htnit                            '! r 3/5

sko.ih nisrso tromutitiy joinjw&.ounurtfterw cmcuIbmb omcrnt 3.6 r - 21 6QU EuH, tuikm hn, 20H - auww.ro


Iveco Daily 35C13 Cab.Dubla+Bena Basculabila Detarat 3.5 T

2014.70 304 km • Diesel • Platforme


--------—----  ......——.—-T

20:28,25 Ianuarie 2020 ID:.7O4222895O , ■ p ! I

Suna

' *                  Ji'1       ■

Jr «       1               .     <4          1

Detalii

Oferit de

J         1 4 ' t' 1

■r . . - ’ J •

Firma

• &!*

: ' /ip         ■

«     1 *jî . A 1

Categorie

Marca

Model

Anul fabricației

Km

Capacitate cilindrica

Putere

Cutie de viteze

VIN

Combustibil Norma de poluare

' Autoutilitare^ ș         f i

1 ’ :-iveco

. Daily 3 5C13 cab.dubla+ben...

.,2014            '      !

■'70 304 km

.2 287cm3 ■130 CP

, -Manuala

"ZCFC2359805011209   ’

/.Diesel

i Fura 5

J

1.

Ș* J !

>

Filtru de particule

Caroserie

Culoare

Se emite factura

Eligibil pentru finanțare

1

pa

Platforme

'Roșu

Pa                .

Pa. . ,:

i

j f

M^JAww.ButtnitLro^anunWvec4Hla<y^35c13-<!ab-dubla-bBrta4jM3culai>!aJ«tarBl-M+ID7GA!rUfitnil#xtoi=SEC-ai3iraniwt«i                    1/5

■'              •                                                                                             I

AJ                      VPWNIUIHMtV IVVVU WflDJ U4A/J J UW.^ULrKJTWDIHl VPMAMUff» WTICiai UrtZ i ’ LI VW UW1\J V UV7 WkQ *M IT t IMIWMMU

■■ i -           *                               *          “

Numarde pasageri ’’   ’ 7

Masa maxima admisa      3 500 kg

Punte spate dubla          Da

Stare                    Second hand         .

* 1.*           ..

’ \ i *» :*

• *

Dotări

f; - <:H r

0 ABS

0 Controlul stablIltatll (ESP)

0 Radio

© Aer condiționat

0 Controlul tracțiunii (ASR)

0 CD

0 Geamuri electrice

>■               ni .1

4        * ' \ 4 ‘     '

‘ * 1

•.* '* ,

. A ■         *»     *

■-m jtuju-xtAr                                 ■•.•«îusu.-u * 4-     ..

, u     ,    ,

i. s

Descriere

.r '                          i.        J

Iveco Daily 35C13D cabina dubla + bena basculablla de otel Masa max. autorizata 3500 kg, se conduce cu permis categ B. Motor 22B7cm/130 CP .

4 cilindrii In linie

Norma poluare Euro 5

Supraallmentare Turbocompresor cu geometrie variabila si intercooler Tip injecție Common rail

Controlul motorului EDC130 CP de la 2500-3600 rpm 350 Nm

Cutie de viteze In 6 trepte

Aer condiționat manual

Scaun șofer hidraulic

1

» ‘ t ,v ■ »'

1-      ' ț , .

r •

ț       ’M '. e «

Bancheta dubla insotltor                                                                             ; r

Bancheta spate 4 locuri

TOTAL 7 focuri


Geamuri electrice

Comenzi pe volan, calculator bord închidere centralizata cu telecomanda Cârlig remorcare + Instalație electrica Roata de rezerva


5 xfoi arc omite serate.s Trimite mesaj Wp-u !«■ ..■Kiw^-^Ni'urpp https^AnTO.au^jnfBnunVh«r^ally-35c13^MiJbta-beiw4JsscuiaNe^iBlaml-3^4-ID7QAlrU.htmlS(tor=SEC^1;promt^țl

iii


eocona mno irew twy «sui» esoets&ts+wra tsaswB'mn fiuiarsl Xt> < - zi Buv tUK ni 3îm km, 2014 <■ eutmriî ra ■• J                       .- -      ,—■                                      -•■                  1Ț-V * f/', ■,:r;'.-


» - Adsugi 1 ’ ‘ ' anuntrnw j y.'^?iWTpălTy*g"-';

‘Tțăp^afa


Mercedes-Benz Spri.

21 900 EUR

Mercedes-Benz Sprf.

i 21900 E0R

Mercedes-Benz

15 900 Ș*

2018 26800 km


2016 150600 km


2015 IIZ&Kkm


2015   1-Auto 24

auto - sibiu

■n ■■\ •

I -   --         ..... '          J"---

r» .   -

Vanzator pe site din 2018

-

'—,:—> vanzator

56+836 - 555700 Taimaciu, Județ Sibiu (Romanla)

*

Vezi localizarea pe harta

<< 077 *e> “* - Arata

Vad celelalte 8 de oferte ale dealeruluî CJ

- ‘W"’, ■■
tittpa7Aw>v,eutthlLm*nuniflv«ro^ai^.^ci3-«t>^uaa-b6na-baicirfebra^3îar»t-3-5+iD7GAlrtJ,hbnH!xtar=SE<>81;promaiBtf

rvtCU Daily as 140 BascuiabWcuiie 2017 61.000 km 140 GP E6 AGcaL B Livada * OLX.ro

< înapoi Animfuri Livada > Auto, moto sl ambarcațiuni Livada > Autoutilitare Livada


A Contul meu


ADAUGA ANUNȚ NOU

Următorul anunț >23 800 €

sa Trimite mesaj

C 0761403 721

{3) livada, județ Vrtncei V Vn'pa harta


; IVECO Daily 35140 Basculabîl/cutîe 2017 51.000 km 140 CP 1 E6 AC cat B


UvadaJudvtVrim» .»*. t La 11SL10 tebntaria 2020, Număr anunț WW54S»


Revista auto

Ferite <fe lan 2016 '

I Anunțurile utiltzatortrlul

Raporțeaa


tmlphca 0 DteMMri»


PramowHi anunțul J £     Actualizarea ■


r

<’ Oferit de


An de fabricație


Putere


Proprietar 2017 ‘

140 CP


Marcă -,i.


tveco


ȘlOWjkm tto|i>’ !UUteât

t7 rn -_

9 Anunț Publicat de Revista Auto 9 fi Oferit de Proprietar Persoana Fizica fi #,ftlefaiO7rii-4O3721,Llvada-VNA'                      iU‘.: :

IVECO Daily 35-140 Bascula! 2017,140 CP. Eta) 6,6+1 trepte, 3 locuri, 51.000 km, AC, geamuri electrlea, ABS, ESP, asistenta la plecarea djn ranijrt,iplJot automat, uri] ' pord, scaun refer pe perna de aer. proiectoare ceata eomerți( Bgtit închidere centrataatș, yolan reglabil, servo, n<Ba/CD, cqtfera, bena 3.20 x 2.10 rtietrli basc rre pe 3 parii pe cutia de viteze, arcuri cu contraarcuri de greutate, roti dutyț cauciucuri noi de iama, fomatriculat, dract proprietar, km reali, vopsea originala, arate sl functioneau knpecaHL,


Stare


Preț 23.800 EURO neț.                 ' I • j:

Mal mute detalii ia telefon 761 ■ arata telefon • ,*VN "

Pita irHtarea aenridtarnoastre, Iți reprimi acordul cu privim la fipiul cl fotaitaimodHe coride ți alte tehnologi similara ta «opul Imbunltlțiriltla]penonalldrilconlhutriulnoitnț                                                     -„ . - ...

ta vederea anatslrfl traficuU, a fumWril de publicitate țl e prptecțlțl antt-spam ți and-realvraro. precum țl împotriva irtltairll noautortate j     Accepta S InchWe ]

'.'AdaiMliriultadetall

Ctdc alcț pentru a modthca «atlrilițin cpoa ca privețte partenerii da pubVdtate al OlX

httpa^Awwvx*/o/oforte/lve«MfaByr36-14D-baacuIaULcUtIe-2017-61'0d04an-14t>cp4&«i>9at4>-ID(ikOPDJilnitt!dc2B412cl7d

’' ’                          ■ i ;:

ivtuu uatiy 3t> 14U BascmabJVcutia 2017 51.000 km 140 CP E0 AG cel B Livada > OLXjo


.țțhVvijț'.

.t‘


J.....

j.

Prh uiUtam tervfcBlor noubc. Iți exprimi «cfdvi țu prMff li faptul cLfatoiim module oortie' jj alte lehnotoell similare h scspvl ImbtmlliBrl'il^perionelliMfcanlIriirtiifuInosizu, 1                                                      _________

învederaiiTialIdrtlfrificuhil.e fumMrfde pubUdtstc$1 eprotețțlelJrrtl-iiHm jUntlHiulware,praumțlîmpotriviutUliJrflneaulortatef Acteptj ărndiMe |

AIU ipațlnidti Șrt»m                (

Okk >ld pentru * wdlt                P^vtP* partentrtl depubpdUta >1OLX

kttp»dAmwwaiK.rn/W«fWiveco-dal(y^5-14{Mjasajta^^^l^5t^QO-tan-14Q<p4Bjp-cal-b-IDdkOPD.hlrrt«dc2M12cf7d


Okk >ld pentru * n Mu


2/5


,; f 'jî’jiffijpSS

Fih uUtfnrei usvldllor noastre, Ițț exprimi '■ ' r ImburdMțirtiViS]

In wdu«a MuSUill traficului, e rumtefiril de pubMati jl **m

>

CBck ețd pe^u a

hilps^AwAwote.RVofarWvaM^^-35-^O-bada^lf^^

E®^&! 'df

: l i&nmcMJ

uUduJiw


c|lalle tehrjotapH cfmOan h «opid

âdHrehnrfc pnțfim»î Împotriva uMIzlrlI MxutajtMliif'    Accepți &

^i|njw|MLw >1 Ol5

J-krriiY

IIMjBq- ■"l:-

fl3fe^t-b-IDiikOPD.htmWdc2M12d7dAnwttwOe uWutoryb| Ravlstaautc^MERCHJESjîLAJ«f2!

6+lCam£r?NiMPWe

Mradțj-fti ‘

SMWXSlxDrWn 30d 20*43

360* tfnw l;pme )>i.iafqni

BMW Jj V>

lw1 'f ■

BMwse4<3,pr(art4ji«fe

Up cUm* yMețarf xwițirl?

W ’.J ■- '

22M: ' r> ,

Jnțircetw Frântei Voie C 200S, 13 600 ere, AC UlM» htatrWMI de o tal '■ aj«»

:■» #•Wi vetteree nulttM tradoMe ft.AniU<n de pjfcRcJfclii fi           erjilițjan |ț t trd-nwleflrt.pJjtvm i’îpj^țriia utNzMI nwMMteeJ|

hBp«*?Vw                                                40^5e^p^, Ș<lk0PD,MnirWc2S«1SV7d

i ■ :                    »■' ’l ' *« :i ”. ’! ",: 1            ■' • " ‘


36 000 eur

Preț Net, Se emite factura


Urmărește modificările'- ............J_____

00:45,31 ianuarie 2020 ilp:j7.038057p31^F^fJi!


Detalii

Oferit de

Sub categorie

Marca

Model

Anul fabricației

Km

Capacitate dllndrfcs

Cutie de viteze

Combustibil

Norma de poluare

Culoare

Se emite factura

Eligibil pentru finanțam

Tara de origine

Data primei înmatriculări Para accident in istoric Carte de servit#


Firma

: ■<p, .•

Basculante .

■Mercedes-Sen? . 1616 ^010 , ‘! '238 OM km 4249cm3 Manuala Diesel EuroS Alb Da Da Germania 01/04/2010 Dn Da


.’.'f Ac


htb»/Aww.Bj!in<ru<»nunVmBrca0ss-b<>nz.-16't8-ID7si¥tZuh&ril


k,î:

la'i'


'*S?I Sm* fa’


f

... L.

1 f


;i ;«.a • i

- £ 1 , jvi’-


mm£


seama hano MjmaMratnt IBIB^SSȘK EUR, 23»009 km, 2010-wtavttro                 x..'•

!.     '■;-?*      «■■ t,' .$»•                                   ••: ■ ■••' -

EE                                             1 '                                 lt'- .|. | 4-:J’iMrâ»/1 j

■'" ’ j             . ;■*-                                 Tț. anuntmitt- ’ J ț

»*• u                *                ■ •*< ■ **ț       ;       ■ • % •■ *71 «v* ■«-*■-=-£ r-jțf.t/v J ^^ț"Wl^1*^’CTW^țppHrr’L ’;;

- -" 1 | r- ' ■ -'-' ______ ►.- x .'/«■>,* -i- <xM "• ■’-     i*>‘<- i ■ -X ■»Jl.*                                    j aiî !■**

-•.■•■                       - rte.- -^A:’: .**<•_..., ■ -■’               - - '■.am

— —iji-.—4. ; ■                                            ■->— • -■-*  '- "■ --■

Descriere                                                                    ’

i ■ ’•. “ ! î •. ,             •<; < ’■•-.•■ " ■; ’

Autobasculanta este in stare foarte bune ,are toate reviziile la zi sl nu necesita nici o Investitr&Bena bascu&blla pite. .? ’               -                     *                                                            ■ 1          >;-*?• 7j i * - t ț 2'..

noua cu garanție de 12 luniAvemposfbilitete» sa va oferim si finanțare in sistem leasing chiar si pentn/.Șocwtati ribu înființate.                                                    ; :

1                                                                                                       »                     X

Putem sa aducem in baza unei comenzi fermewke putoWrhm țautocamfan sau autoutilitara (fin Germania (găsit -. -                             - ■                             ■           ■>'.!■ > -î. ' • wf

de d-voastra) sl sa întocmim toate formalitățile necesare pana la IMarea finala in RofnanlB.Comsioanele pentru •?, toate sarvlcîîte oferite de către societatea noasțrasurrtaprlnselnttoȘ.fiW'-5,5%.

Experiența de peste 14 ani pe care o avem Ini domeniu partofoTiul de client exfctend este GARANȚIA pe care y-o ’ putem oferi si certitudinea ca mașina pe care ati ales-o este exact ceea ce v-ati dorit

Raportează

.rii-


555li-îtr


Aminturiie utilizatorului

4-

/!

ifl


■(»

J

fj-

Mercedes-Benz C 220

22 800 EUR

Mercedes-Benz 5pri.u

6 000 EUR

MeroedeS'-Beriz i*

i?IW$1—i vanzator

»MQIMMn3M|țWM»««!2lBl8>30t)DP6UR,S9darohn,2QH>*W|taMLn> -i/i sjțîîv


Deschis irrtreOQSDsi 10:00


t* 072 *** *** ’ Arata


Ve 073 *** *** - Arata


Vezi celelalte 14de oferteatectafenilul Gî ■


Trimite mesaj

Email


RaspunttorapWls w, ;>Mercedes-Benz Atego 1229

2012.194 379 km . Diesel


40 000 EUR

Preț Net St emite factura


Umis/us&e modifica rOe


13:45,19 februarie 2020 !D; 7041717644      .


Detalii

Oferit de

Subcategorie

Marca

Modei

Anul fabricației

Km

Capacitate cilindrica

Putere

Cutie de viteze

Combustibil

Norma de poluare

Filtru de particule Culoare

Se emite factura

Eligibil pentru finanțare

Tara de origina Data primei Înmatriculări


Firma Basculante, Mercedes-Benz Atego 1229 2012 194 379 km 6374cm3 290 CP Manuala Diesel EuroS Da Rosti Ds Da Romanța 26/04/2018


ha^yAmvw.au^liafemmifrMnMtiaa-bsngMiiaaa-'l asftKiTBvkftMmtiwMrtMw»


i ■'


■'Vjj; ! - î.l , INI-


- i !fer> ■

■.'■ '„..I

: 'Hi ■■

41 'Ikf-; •

i. r' :


> -i


*3»*


1MM

tJumarde puntf •          ■■•■'£ r 1

Mase maxima admisa       11 990 kg

Punte spate dubla          Da

Stare                    Secund hand

Dotări                                   ;

©abs

© Controlul sfabilitatii {ESP)

© încălzire auxiliara

© Âiitag-uri

© Stat» radio

© Aerconditionat

© Controlul tracțiunii (ASRJ

© Rado

© Cârlig remorca

© Suspende reglabila

© CD

© Geamuri electrice

© Tahograf

© Frigider

Descriere

Bena Meiller cu posibilitate de basculare pe 3 parti;

Lungime spațiu încărcare 4200 mm;

Lățime spațiu încercare 2350 mm;

înălțime spațiu încărcare 1250 mm;

Cariig remorcate;

Comenzi volan;

AC manual;

fedio/CD;

Frigider;

Anvelope fata/spate 90%;

194379 km.

Mercedes-Benz Spri,

10 999 eur

2012 526000 km


2W9 370000 km


MANTGX 18.440 XX,

’ 23 900 a®

2012 85Z5S9km


J-$wrtfSR4B0S>rt

â-jflife


DEMER

GTM TRUCKS & CARS


...................... ■—--........        —------— ----—t ;•

1                                                     Răspunde rejHd la masaje            .'   7 ’ <••, v ț. 3’>£;        ' y J

1---- ,„.„ --------- -------------- ..                                                                                      • ■■■_<  ... \                       ■ n'.-; 1            l“1.

—   ----—— .■■■ ■

Stenzator pe site din 2018                                                         / *j               'wZ*'


11—ivanzator

... 376T2, Suceava - 727345 Marginea, Județ Suceava (Românie}


...                 i ,

Q Trimite mesiț}

„> V '«h-’Ca 'ii ri. t • ?


«HKr


I.


JUL


Oferta CQBțWVM:


=»r


JOL-^

1 *W


UnW

Freftffl/tarfEURJ,'

ftfodtt/tateifopiate:


LocHVHUV

TWBMt dativrtrt: ’’i

" H if


Stare;               t

Gâtuite

ValtelItalM ofertai; Uzi*.


$Mh

.....................B


i.


“Ș?;'*#'*

■v


W»WH? “’ tLear-"«  -'-'v-i


i’/ijf-rT-’ .1

ȘțC** f


caaft «*ttl«MAqir ftiancfer Ftctwțm cm» BRD Bank StțOUfDTSfiifl/țăff rm^                       Mtatuntalvai^iMa: jfrțp&țnii

Kurt         Ai «az^țț^i^A^ airenda^ț

nou                              ,;     - -. »*( ji‘| ’&

gamntfaynt^a&^aAi /VECC^2-ânf tnțțgiit . •>'■■••<• •?? ‘    :>r‘' ’ .-' *       : ,!$htfMMitt cacrflirt» nwatri1        MllcltarC«<țlxn^a^ițlf*, «M dkțjtymit tratata nhffc, ciLilffiMâtfI


Mlhaf OPREA

W«BWW ,


;w.< r'.^-'s

■ >;'. ■ - ■> >

<■'- r,<ij *tyh-

- .<~i *|i»s e;4r

4 ta*’' ^liț-Șd^J^f f- f

;i‘ t■*-!*’ ■fjj'.'îrJ :.' .,. t- ■r -

►M*                   ’

-M-î


•i-


'H- ' £


t                 ■'•h:iv î. |'H: hi«fc&4șâi‘£..


.i 1. f

r. ” ‘j t                                   »î * ‘

Tm arwl pin IM eon in mndlAotf rthM pitof        f^J^tf4»tton»»ai inongiUndlng wtf m»y ba opMM Murtng

• ■ ’     . ' 1 'jl ’:,               -‘ ■ N-- ,||i»:i j . •      ■. •/.

'                                   f- • ;i '' 1

’■'     1 ' /,.            -■** *&►-’ -,‘V   **■ ț

mti O?«£A-DUTCHTRjCK 6EFMCES Ml, -

4407«aiS0M;n*)*.qpr»»®ptojțft»wU4»*.nr       Ț-J'


S«¥ *■•* li- *•■. M/; X ** ■


*țl .-


Doar,

We wlsh to thank ycu for your vlsft

NIAIN CHARACTERISTICS

SPECIAL VERSION

AUTOSASIU CABINA SFMPLA 2+1 locuri; \ ;

GROSS VEHICLEWEIGHT

3,STONE        ț.bi'              J< . >    . .

ENGINE POWER

rltfOTORE F1C 160CV EURO VID

GEARBOXTYPE

MANUALA 6 TREPTE

AXLE CONFIGURATION

4X2

RUOTE POSTER SING/GEMELL

îfilOft SPATE JUMELATE 3.5 TONE ț i [

WHEELBASE

WPĂJTAMENT3450MM

FRONT SUSPENSIONTYPE .

• SUSPENSIE FATA MECANICA TIP ARC BARA DE TORSIUNE ■

REAR SUSPENSIONTYPE

MECANICA

DRÎVEHAND

VOLAN PE PARTEA STANGA

COLOUR

5O1D5j-ALB IC 104                            .

TYRES                     .

■ 20861 J ANVELOPE 19975R16 (VARĂ) .                ‘ 1...

1 » ■ ' ‘

r: ;                                                                                                                                                                  '           t

Th« curent price E*l con ha motffloâ wfthuil prior norice, Tr» techrttel charederlatfca are noi tynrfng and moy Iw updatod tylog prafhiclici

MIM Oprea - DUTCH TRUCK SERVtCES S .FLL - Str CUndr^ui or I. Pkiead, Juri Pjehgvi +4074SOJS0B0 Zfdhd.ofnaQplQidfMniGVirD                                                              *

... i j.                                                        I                           JL’.îrr

IVECO

CUSTOMER OPTIONS

E

1 -CABINA INTERIOR

76104_________Aer condiționat manual

05534        Trusa medicala ~   T'

7608Z Bancheta 4- cent 3 pct Ț masirta

2-LANȚ CINEMATIC

07106

3-3ASIU

06094

Compresor aercondifionet 170                                                     J,’... .

Arcuri spate semieilptice + arc suplimentar ajutător

A ■ -

00726

Suport roata sub sasiu

02210

Roata de rezerva

4-OTHER

■r ■

,                 4 *

72619

DOUBLE ADJUSTABLE STEERING COLUMN                i

- '

STANDARD OPTIONS

*             ’ **? -’X

1 - CABINA EXTERIOR

.1                          r - ■ i

00744

Geam-pereta posterior

:                      i

I» ”  1    f

04696

Lățime caroserie 2000 mm

‘ î

i        *

. - -

0245S

Sigla IVECO                \

06544

Fana spălător faruri

t

'.VA • n t.

02714

Oglinzi încălzite + reglabile

73021

REAR VIEW MiRRORS FOR BODY WIDTH UP TO 2,200 MM

‘               ------------ *■ t ’-T

1                - •

*

06498

Varianta model standard

■ « «

00693

Geamuri electrice fata

1";                 .

*’ ti7V-’

2-CABINAINTERIOR ‘‘

i

; v* ’ .dv.

04545

Fara suport extinctor

»

. - t

;; e \ • î’

05109

para,lanterna ;

i

ThecyWnl price bl cm bo fnodffifd withuri prior noto, Ttw lochnicoJ dwradertatlcs ire noț blntfng and may bc updtied during protfucitorL h                                                                                                                                                                             «

; ’i

MIM oprw- DUTCH TRUCK SERVICES S.FLL- Sir ClIndivU qr 1. HoMixJud Prahovei 440743 02 50 80 / mIM,oprw®pta.HU«rUe®».ra

»

* ;

i.

-

!        u ..

’•.? Irfiar '

02654

Fara Încălzitor suplimentar

:ISSS8T

02211

Triunghi reflectorizant

.............T

00687

Parbriz Cli tenta verzuie

3-LANȚ CINEMATIC

72837       220AALTERNATOR 02V)

i ■ &.■

08647

Sistem recîrculare gaze de cartei■ Încălzit

»           , i .                           ■ - ■* ** '■ . ’■ 7                 ;

07304

Turație maxima motor 3600 rpm

04071

Cutie mecanica 2840.6 O.D.

06010

Raport transmisie 3.615

.     .. _ J. .. ____Ț -

02307

Jante otel          .

72325

EURO VLD ENGINE SETTING

.   < .! fd /:'».?!,■■■ ■’ ’

79462

Kit antifonic COMPORT

4-SASIU

04488

Sistem ESP 9

00663

Apărători noroi fata

00219

Cale roti (2)

" -            v''4'\ '

02181

Evacuare centrala

14872

Suspensie spele standard

02946

Rezervor profilat 70 litri

76102

Sarcini feta-spate: 2100-2600:    '

4        . rr a ‘V//. ►

________                 . • -■fffeJlK ■

08733

Frana parcare manuala

__ ■ ii         "

06224

Fara traversa închidere

'-F                     j,

00164

Fara cârlig de remorcare

■ ' J ■ ■

02100

Bara anilHripanarefixa

■■ j ■'                                 .

06234

Fara retarder

,               ; r . i’ i ~

'   .....t. _•.....     <-   *

02194

Fare protecții laterale,

04320

Vopsire caroserie standard

...... j

. .L _.        . ’i ■       - 'jj* f r -

06433

Echipate cabina standard

rt* ■ h '?•

06521

Fara prița electrica remorca ,

î                 4.J    }.* -V

5- SISTEM ELECTRIC

06536         închidere centralizate+telecomanda

,                    1 •fir r

00557

Bateria 110 Ah       '

...... .

06523

Fara heblu electric general

07638

Avertizor sonor mers înapoi

04495

Airtoag șofer

05133

Fara tahograf

.mi        1 __ 1. 4. 1.    4 ^ »                    b

01081

Limitare viteza 160 km/h

-            ■   4 -       "'5,        '•-t

........  '   ' '           ................. ,—......1'1 l,-—rc—

:                                                                                                                                                        : r .

Ttocumnl price h'ilean b» rrwlrKidwltlnutprtortio!in.Th9tBshnkaicharad«tfllciwei»tbtndinpandinayb9UFital*<iclurfngprojiuctiMi. . • '

‘                                                                                                                            ‘          i            1 .        'Ii-’;. . :

: - -

?                          ~                                                              ; ,? r-iiî; .‘x ■' i

MfisfOpCM.DLrrCHTRUCKSERVjCgSSRL -BtrOnndnPiHp-I.PfoUMI.JuriPaihow                               . ’l ■        ' ’//7

«07«0!HIBO /mihâI.Of>rtM®pta.<it«wJce».ro                                                              t ; .jtyBfM.-j-


fi-OTKER

77161 _ Fara compartimen! suplimentar șutacabina

01811 Fere cupla remorcate

Sașiu standard


05123

77022


FaraAEBS


02472 06631 06722 76130 07776 08655 75420 0G5B7 05414 14501


78337

72992


M363

06566


72840

72842

06435


Fara monitorizare prea, pneuri

Fara a 3.-a chete Fatam;- t ca Pregătire audio Fara suprastructura

Fara conector carosier


Fam buton suplimentar in bord


Izolație perete spate cabina Fara kil fumători

Fara perete frontal platforme

Grila fala neagra WIȚHQUT TiPPER

Pedala atnbrelaj Fara întrerupător de urgente


MANUAL HIGH BEAM CONTROL

MANUAL WÎPERS ANO HEAPUGHTS CONTROL

Fara adaptare omologare specfflca


Set date standard Lumini de zi


06515       Fara pgqț automat ______

02343        Fsra echipament ADR

76746         Planșa bord versiunea standard

06940 02636 04070

Fwa comutator med economic

04114

Fara pregătire electrica oblon

I î ;h                 Ay

06663

Fara încălzitor cabina/ motor

-^.1-   J.   ..      f.   ș - .--7^-^—1

77004

Etichete omologare standard


Filtru combustibil focaizit


06562 wahout Fog Llghls ■____

77267 Apărători roii fata tete ] 06154 Gura alimentate pe sldp B 02267 14871 07861 06741 14987

Fara rezervoare CNG cantrgfe Fara cupte alimentare CNG * Demaraj standard .....

Certificat de eonformHat WVTA


Tr» cwrem priwfu! r-cin te n urfflod wmcte pr-or »*&«. WUioirita»țc>wr«cl«lsUț* «,■» m< UnFig ■’rftruyte upcWw <fwf>s pttiietaft.

7 ■ î ?!

Mite! Opwa- DUTCK f HUCK SERVICES S R.E. - 8lr CtlndwU ff 1. HotaUl, Jud Pipera ■U674JOJ 60 M /tH.‘tel4>jwsP3țiUM)iMrtKts,ra


77741

Fana mânere interioare

........ L- -?t V? '? /F       ■ ■■ ■ ■ ">

79298

tetiere standard                   ;

■      > î* -''r;* t «f*fi.&.'v/**                ,

04478

Standard Headlamps ?? ■'

.‘I 4

•/       ‘     ' ri.                 . ;L ’

08768

Scaune fala fara încălzire ?■•           ......

( T_ ; v, «.Lui                        - *'

03384

Pregătire remorca 3,5 tone      .

,î v,.      ««,          ,;b i

72925

WITHOUT REAR LADpER RACK

1             1 * ■* *1 *" * î                      1"        *               **

02911

Fara sistem avertizare LDWS ■

î ' ::j                            ■■ - ?•-;7‘?

76243

Limba afisaj dusier standard

79569

Incarnare baterii SMART

" -T - i "■1“ “ ri <

i î . 1 1                 5. .          >

79443

User Manual EMEA - APAC \

72835

MODEL YEAR 2019 ■

:r<-

06438

Volan stg. pt. circulație dr

......

72616

STANDARD OIL SUMP

06925

Filtru particule Diesel

02495

Fara interfața FMS

08288

Fara pregătire Tolt-Cotadion

-

’           î               i < !<»          ’ ** .*

79724

Fara programare specifica modul de expansiune

i .      ' : te                " . ■ ’■

'06441

M.MA standard

00342

Radiator de aluminiu ■.

■'1 : 1

00564

Fara lumini de gabarit

i . i -j ’tf'. 'hn'&Ș’Ț i

73197

WITHOUT REMpTE CRANKING ‘

j j ■ • • - ■'•• '■.? '*.

76683

Danturi fata culoare standard?

ț;.                                      ..

;         i. :                            .- i-v ; -7-,

03441

Semnal acustic centura.slguranta

06648

Tapițerie scaune textilă

i: -:.?/■!??■ ii':J>,î 2’.‘-'V*

06750

Fara al2-!ea randde. banchete spafe

79250

Rezervor AdBlue 20 litri meritat sub podeaua cabinei

76133

Fara pai?het SERVICE-pe dlsplay- ‘

’.'t ■ ■■.’(■ 4syi=p',£.<,i

-'             ’'r                  *'-■ 1 i'-

05926

Fara îun Itato r programabil .’

05439 .

Fara priza de putere laterala • .

, !• ■ , ■

72068

Fara apei pentru cazuri de urgenta

11—Jî‘             •'J'ftWL'J.’w ■      \Mfl-

i J Lti A           //-‘Z

75689

Omologare transport marfa __ r.

79760

Farâ funcția RUNLOpK, f Jf ț-

! ll -                           «*"

04039

Farasist'emSTART&STOP? ?;

02444

Volan standard

■ !■>» m 1

,[ .         ’■               '*r Vs^'*

06828

Fara rezervor CNQ-inconsoia

02108

Without Connectivlțy Box       .

~’p

79300

Spațiu depozitare deschis-+ priza USB (încărcare}

72929

WITHQUT TOOLBOOK Pl^ORM

72390

Combustibil standard-; ’? ;

08630

Fara cofișoia deasupra patbrlz -

05938

VIN cu caracter de control.        ‘

r ■; t vi

The curam price tsl oan ba nwtJftș( wWwut prior rraHc* The iaoftnfctl dwraderistka are noi Undlnp and n»y t<s t-pttotmf durtrjj pnxfucuon. ■ }i $


Ifflisf Oprea - OUTCH TRUCK 58WICES 8.R.L - SUOUndfulut kr 1, pWMlJUd Prahova .+4Q74J 02 JC 80 /mltwi.opntBfipioMwrMcee.rb.;,. *’J           ; '


> 1 J

Î

I


TI.


jO'gW'>> <Șk-

■’-L ■ ■BțftA i-.           ’S'-e

. șt- -        .


7292?


WITH0UTW1NCHES


CCM


1 - GENERIC țNET PRICE:)

17274       17274 CANTONIRD


CARACTfRiSTfCI &NA BASCUtABtLA CMTGNI!


ClimeMhjnftan* (edariorj;

Lungim» Lifte» InatHmi:


3060 mm;

2,100 mm;

405 mm.


EMU Tshnlct;

 • -  cHMMlstunl rul.iule dU* otel, cu trudim» te 400fn.ii. tel lUIpEIntemadte);

 • -  oOtoniX Iste Oh otel cu lni*la»o»4(X>m «ieste prevazui cu prUJ r»)rotește pini te In iltlmea eibhsL

 • -  pete*teiot«H,svandVMteMte3mm.

 • -  cahdmt*teulctetaH»pfc matei ctelriE

 • -  tandrulhi'drKiteuita,ud wtM l»PT0(p4tai dappt«n> BSMflM

 • -  caniMi cu butoah* pamat rtflicar*» «t toiwir m terți;

 • -  iMemd»«ljur4nt»cuSmt«ra te*te*to»cur»»imMlm»pwihue™ntJa: di b«cu(«ra;

Htfgnnt w» «eNpat* «u «Uwm tfa «acar» car» m » pwnte tescmtrtt pe trai fflracflf;

 • -  abiwKjtipaMse d^cțikîeindDiHieniyibteitwmJoi ndsjoiinita:

» oNMnotali|arat«»ii»HNtf numDMr-unimi-lnpirtaadBjo»;

 • -  dfcnuUpitoireiMmtelncNtereflmuid.:'Sr&£j


 • -  lMh> «ipHimnUr «tp tomul dtn lorfiroana alJmvhm <#n ote, fu fxu«e te ibM vtekuhitol «v piUcnuu cu cpnțoifl.^t^ți'.* 5

sticK. nntgfmpraKrlpiiltacuiitnKlorulul;                                                            ; f /"1, ; . ,J"      ’

uum »upUmerdw p»4^ r«n!or»rt ipacl»! pentru tem tascuieU iH pmlnt montajul tXndmhil lilswopta; u. r<ți ,..

~ puaOWetaflratallbil din prrflld» iJiunlnluunodfuLpeuarand

 • -   «paratul de cu prMurtprohsdoira;

 • -   «paralcri «topuri «pala;

IMi icuit; ((

- omotosani RAR


4.'^/'"

«M ■l-’*’ h1*1»’* ,'■** * '»fe<

B<hx-

■*s j i’' fef’;" * ■' •'>/


.« t-l ?r


■il >■


A'f ;.>i


'■ H J C , «S . •                  <■»     --- «• c •■ j ,

7>ictu/iortlpflc# h!tii fra rowfrietf vJIIbuL pic. rsaipt. HwtețwOșț d;»r*ierjrtk.î; țm.pE*|wm£tq rwl m»/ b« upfi*te? duHrtji produ^lM^


Mfwi rtpiw -OJTCrl TRUCK SstâcES 5.R.L - EV cȘLii-jfii (ir. țt Pș|k!1 Jud fnham

*<W4S€ÎS?m ZfnU.oa-M^pii^rtri'ltenja .'. Jt- ?'-,->rF ■ /;-•         .■„.<■.:


■’.Xfi

7.^-


11:■r r 1 >.


Oferta comerc/e/flr r I

United

Preț unitar (EUR}:

Medul fata de plata:


Ay

or


Lvcllmtn:.

Termen de Urnire:


Stere:

Garanție;

ViteMlitetea ctertet Mila.


Mlhal OPREA 0743W5CBD


34500 EUR + TVA cash sau leasing financiar Facturare cura BRD Bank Sediul DTS Ploiești mal puțin Pa. 30 de z//e in carul existentei vehicule for fți cal mai scurt t/»!P pq*IM In muLwpr vanieul'u având afa dițtprl             -'j

serie sau avand auhti speciale, Vehiculele suni ffwqblie jțt■ '

• T .                                                      >.:■>

garanția bitemattohals NECO, 2 un! Integral fara limfa

h ipsrwm c» ofKtamswtre isltatass adlsnetțlBilumnMvșurB, «tat dlApumlde redare tehnic, cat i3EhaiKlițrr-vBM«iȚ»;cȘ^te)ț            -.

^Isptuilte^eterulnlaAnMlateiUtnwMarB                    '                                                !     ’ î ''' <>

1 i .=

"--‘Y t;?;

î^i;

iiMW :■<.■-■»

; j iii i

ihw

_•< " ț;jjf “ț,            ț.$.


T‘ -H >3 ii ««■.?. t ir? U* f


t 1 ?■ .'S

The curmi frai Iraâ ssn te mr Miea wteus prior MrW' Vh« ia^jdrei s^Jinderidici ei m>«, tindr j nml irifi^1 W npdrtud d^rtnc'|*ijync3Ak.,t: <■'1 ’<M'r                   ' > r tn                                   ' ' 1 ' ''       "'''-' ' ‘J

:-?■                                  : i V.‘A.

MiW Op rw - DtfTCHTCiJCK BESViCES S.ft L • 84r (iltodiVd M1, Fjctertj dre Pn-htirt

+4W1JWMK i(nibel.tțraB®piq.&ie*<»lc»*.«i>' '’- '. ;n' •■ •

• ..■• C^i i. rj’fjilrif


:iwgf

* ’ J'■


WV*-


MAIN CHARACTERISTICS

SPECIAL VERSION


AțJTOSASIU CABIHASjMPM *;


' 7 ȚQNE .         ■

Tr^'jjgfpRE Fie i'gOfcV EURO VIO MANUALA 5 TREPTE


«>>$■
. I                                                                               f„-l .T

flic eumcit^is» malflnb» HXKCîim wnnouijatat ooUM. Tha |m: - &*l,tMKBdw<aiica «m M tMw unt maj be ifdtM thsțngțraâuâlKt.


■ ■ ■ •

" ■ ■                                             ! 'i •                                    :

MiM CWJEA- bjtch4huckșe4vCee B.R.L:. ausWți^nf j.'iflo'an, JM rntwn   j

**CT43M»M/rtlMl<ipnwJ^io,^»»r«iaa*.rt ,       ■’ ' jl) < ■ : ;          ' - ( 1

'ti- 7
DOTĂRI OPȚIONALE INCLUSE IN PREȚ


1 ‘CABINA INTERIOR


■....................... ........... —                    UAA »■„.., îj-y---■ ---------

76104           AercofltțiiionBt manual;: •--.’                             '

06827         Scaun șofer auspensta» kxnbar- '    ____ •/


2-LANȚ CINEMATIC „

07166         Ccmpreșor eer condiltonai 170 I

.--■   —-■ • ■—. ... ■ _,i II —     -------- ■'*'■■! <1 *'■—i


3-SASIU                        t;

01065 Bara eniiimpanare fixa coborât


06094 Arcuri epate 8emle!iph^^t5(pj*iiplimeniarajut^tp,i" !


IF -“F':


4-OTHER

731B3_____

00160

06555     ’ FoflUflhts ~"^y: ' ț/tț

78134         )isplay oupechătBE VICE ; \

72610


LATERAL EADGE6 ON BOTHSIDES ȘM metalic sub ramator.,       ;


I.


DOUBLE ADJUSTASLE STEER1NG COLUMN jW ':‘ ...JB.W—_ J- ' ~ ~ lMp~ III IM TBT'TI ■ IMlMț.'|                ■! I ■^T rl I I


x;


DOTĂRI STANDARD


“ » ■ »\4:


Sigla IVECO Fora spatelor faruri


1- CABINA EXTERIOR

*

00744        Geam parata posterior

04698         i^rria cbroserie ZQDdȚnrn

02466"'

06544 _ ____ _                   _____    ____

02714           Oglinzi Ipcalzlte + reglabile J* - •

73024 REAR ViEW MIRRDRS FORBODY WiDTH UP TO 2.350 MM

06466         Varia rrtamodel standard

r .          ■ - - - III...... |   - II j| | ■»■             ■'— ■■■               -

00693         Geamuri electrica tata /


ifto cJW* pîk« un C4T te ttWdi&Kl Hriew prior Tho         cT.pwîetfi>1iw W ftflt tfstflxra «X> IWI» «orirtffii      fflWWțȘpft. ? JiS ț' ;! - > ? W f

:         ’ ■' J’ I                                   ■! !

MW Drtti-A. CUTWrRUSKSEH'ACES &KL-S>rCb4W4«.< P^Mt, Jad PfflIWB ^țr<i.l65a 60/ralMi opreafioiodftlKUeMni .       »;• "‘ '


2-CABINA INTERIOR1 ?.'..                               v*':

! ’■ .

I r '

■mci-A • ■04545 Fara suport extinctor

05109

Fere lanterne             . ,'s țj

02654

Feraînt^Wwpîinierter.■$;".j ’      îl*

04204

Pencbeta + ceniurlînapancj*. ; i         ’ ; .

02211

Triunghi refJedwfeant'. i.''t        '.'2

" H.fi v '                   ^ț. ■,

00687

Parbriz cu tenta verzuie ' '       ‘ •

i p e ; j r-                         • •


3-LANȚ CINEMATIC

72837       220 A.ALTERNATOR 02V),

06647         Sistem recTreulera gază da carter incaklt

Turația maxima motor 3500 rprn


07304

04071

02008 “

02307'

72326

70462

00137


4-3A3IU

77863

04486


00663

00210


02161


14872

08640


Cutie mecanica 2840,6 O,p,:. Raport transmisie 4,30 ‘ L Jante piei               , .' .1;

EURQ YI43 ENGINE ȘETTW Klt antifonic COMFORȚ-Fara bloc^ diferențial spate • » -»r WT»                      1 H.1*'*^ 1 1* I MUL *1111 I —Mu


Sarcini fala-spale; 270JȚ53&0

Sisteh) ESP 8

Apărători noroi tela


Evacuare centrata


Suspensie epaie ștantlard


Rezervor profilat 100 l|tp


0B224

00154 _

06234     ' FAifrrWcfer~ ‘ ■"

Farsprotecrii laterale Supori rpata sub sadir.


02194

00726       _______

04320         Vopitfre carosarie standard

06433___Echipare cablnatfand^T

06521         Faraprita electrica iy|ora» '

02210        Roate de rezerva


5-SISTEM ELECTRIC


.ocigE


C7-;.

M.C kJ(țu^ra5y" ;


.iH!:              w-f.- *•-<.

‘.r

■M't '3!t ’,>%■}.            K..


BfW


f                                                        ’ ? : r *! r .îi>i A

Tfto «MhM t™ M un ba ir.awiei «nn4>dST|ia(ct.TMilB5Mlcdd>eflHSnr*t-st m «9 WMng ud Mt fc- «pMad tii tln<      <> ri.          4


Mfhd 0PM6A-0UTCHT(WGKSWVtGESSAL»Bw’tWfwirjuj,«" 1,PWail. .'i*l Prahova

+4EMS damSOItrihi.vpwe®pto;<ft*er4c*e <0 - Tt


fl

;?r


li'
06536

•<;. •          J

închidere centralizata f taS^țpipâhtia

(j. -■•

;i;;.,O‘;<gSsșȚfe

00567

BatartelIOAh .       J JJ         ■■■ J. ,

.. . I :-il

06523

Fara hebju electric ge^țtH. ,r i J        ■- =; /

07638

Avertizor sonor mers Inspoi    ;

■ ■ - ■ ‘

04495

Airttafl «Ofer            ț.             :

72484

DIGITAL TACHOGRAPH DTÎȘO 4Ș SMART

- * r               ■ Î7“ y ;; ’■

06356

LimitarevHeza BOfarifli                        ,/ ' j

•i


6-OTHER

00420 __ M.M-A mărită

771BJ____Fara compartiment suplimentar sub cabirta

01811         Fara cupla remorcwe_________' '


Sesiu standard

ADVANCED ELECTRONIC 0RAKING SYSTEM + CITY BRAKE

05123

72806

02472

Fera moniiorizwB preș, phabrf ’ ;

' - - ~ ....... ■1, ;■ ■■■*y—

08631

Fara a3țachele'    îV'-’il ! 1

■•-"■ J“ ■'’1 * j l ! '.d1'1                              ir

06722

Fara modificări speciala . > ■ ■

76130

Pregătire audio

CF7776

Fara suprastructura

08655

Fara conector carostef ■

75420

___   Fara‘biiton suplimentar tn bord ’ ■

/.__“znz3șw^

Fsrakii fumători

Izotalig perete spate cabina 7 1.Frtb perete frontal plațfornte

00587 05414 14501 70337

72W2

wrfHOî/rTippER s . , „

..h • . -;......-......r'hfejStȘ

06363

Pedala pmbrelej           ’ 1

A&GfiC WJTO

Fara întrerupător de urgenta ■’'


72840 72842 06436“’ OBSia 1 76746 06640         Set date&to'toard

025M        Lumini d? zi

04079 04114 06683 77004 77867


MANUAL HIGH BEAM CqNTRQL j MANUAL WIPERS ANO HEADUCHTS CONTROL Fara adaptare cmotogare specifica Fara pilot automat . y -ii' / ptensq bord trersâtf^, itahtferd , ’


H, FJ


Ț-E


li* ei-jff.fl pwzjtl W] rrodflețl wthow pftir n«i4A. Jfjt. tastm'oi               srr na*.ufraii's ai’i îrt«y bc apâsîețfrttifr'awțjîBSieî'.. *S>i*

' r '                                                                                               i

,V

>■


i I                                    ,:i             .'ț; •• '

MhKOPflcA^DUTCHTftUCKSERWqee 6 RL. - Elr țgnânii nj I,«M, 4U Pftbo™

1                             ,       .'! J


liT. V h*.

Ifâiș06164

02267

14871


O7B81

06741


14887

77742


78208 04478 06768 03384" 14864 72623


Gura alimentare pe stâlp B FittnJ combustibil i.ncatzii~,

Fara'reze/voars CNG.cerrtrale ■ Fere cupla ăsmertare'GNG ? -

i ■- i u ,tr ît   Ijrirt .-I..I iy. .,, i —_ tj


Demaraj standard' -.'        ,

CerttficatdB coflfanhfaft VW'țft -Mânere Jpterioere, ambeta parii i tetiere.standard Standard Headiarnps Scaune fala fana incdzita

Pregătire remorca 3,5 tone

Fare compresor umflat roti

COLORTFT INS 7^s QWîf CLUSȚER (KM/H) :

72826

WITHOLfTREARLADDERRACK ;

72805

LANE DEPARTURB WARNlNG 4ț PR0ACTIVE LANE KEEPÎN6 ASSIȘT

76243

Limba aflMj cluster standard ‘   ■             , .                       ' ; i

70668

încărcare baterii SMARt’                        ,                 . i

70443

Usw Manual EMEA-APAQ-,   .          '                  j /

72835

MODEL TEAR 2019. i .    ‘ J                             i 1

■ fîjr-iiî&Vr'

06438

Volan sijj, pi drouiaife dr. f ‘ ‘ 7                                     ;

72816

ștANpAROOlLSU^p      ; r       ;

”1 ‘ r                  > >< ■.


’?-V<


02465 ______Fara interfața FMS /    . •; ,;___ _

06288 Pare preflallre ToiM ectk)n‘.< *■' “ •■■■«.:    —,i|H ni«r»'-n*iy»w .r.-.      ...■.»,i       ....... —,— ■ hi '

7OT24 ___ Fera propramere specflica modul da expansiune

00342 Radiator de rtumjnto :       '

06564 " Fara lumini de gebarttv ’ !c' 73197       VWTHOUT REMOTE QjRApJKlNG

w'1
sz’.ys;


L. jp Jj> . rrrj76683         Centuri fala culoare atandardy Ț

03441

Semnai j ustic centura Biguțșnts

-4^ •      - h-

06846

TapHerișscaune faxflfe''         s

. ._ ji=.-

W

06750

Faria ai 2-lea rend de bancheta spate

78250

05026 05439

■ i. ■72812       WiȚHOL[TTRACTIONFLU$y

72066         Fora apel pent ru c&ruri de utper

75659         Omologare transport marfa ’ ■

7S760       Fare fjmcfls HUN L0cC”

MD3G 02444

H« eufrWI priza <«l iftn bt jn«Sfir<ț>tt>t«1 pfor mXH».Th*3q^i^>ltinsdrnlJri: ha noi tj «WOPflEA-0‘JTCH WOK6ERVCES S P_L - RlrCllf^utfr i,PWe»41, ivi(‘itțe.n .

+4M Q2 50 Ml n*tui.opni»ț>pto.d»Mr\fcM ra

;.         . I

Fana rbzervor CNG w'-conBOÎa /

WiflioutCpnnecftvfty Box -


{fcWB79300 Spatiudopogtge^^^tț^fțg'lfcfl ^ncarc^re)

72029      WITHOirrTOOLBOXONPUTFORM-'

72580           Combustibil tfandaftl j . ■•'/ •

08630    Fwa qohwladea^

0593B                                     '        -

VIN cu caracter de toriirpl


72K7

WfTHOKTWÎNCHES


cwgwrcPPV4cwo^ft' j


DferwwluN bene («defer};

Uîhjrlme;

Uflcw;

Inetttne*«OMUnm;

â.lt» mm;

400 mm.t**teTehnic»;                                 ,:r> ► J•;              . ,ț *

 • -   obiWMte tuntreetate <fti ide!, oi {nikMiM .iițlKtyWfc fer» »Wp! kâsffljidlari;

 • -  dMomd fd» dh rdoi cțț (nebunea 4Mmm ide .pfpwuuț cu grilaj cJeprcfedto pena ie indihtea tethți,

podea din cM.evtnd prcdmw de Spro          '

 • -   cl<nclnihMceiitattieBMpicijwru»i                \

 • -  dlMtuliMrarAcasiaadlcfiilfelePTO.(prindepiiienj aanlutui; '

 • -  anur^r»hiit0eMpenliu(Wureț'i|jțoiwvMbeMf;

 • -  Bkterr. cte «8 ixani» w Hmihre irtetpMț* coreei meilmi petciucdNirude bnculara;

~ PMfofflMecte «NpetacoeWwnedeâonmcpreae* permsaboMulwwpetfflidkeodl: obliHrf «pale m deecțiidaln doua ațMpftdțiu» Injoa al dajn to eu»;

 • -  oMoanetelater*ta*Bdeid^num»)tnfr'iune«tt-tnpțtl»afe}<*;

 • -  olfe^»pBletn»Utamd*f«Wfemi?iar«iBJ; 'j

  - Mttu »up anțr «etț fomwl tfn tanferufe wie din oW, Ier fUwss o» »edtrf wNcubfui ie «ii M^cenfoneptwx^iiQrconslriictorvU;             \ ’       ‘.»ș <■                  r!


  •MM niptaMiar Mie^antanet iptațlpartiuțena buadabte d penuu montul ctMnM Udmcopta; ser»bldt«Brsbai*bdd!nwadife*tortiiniuanodizat neunrriO .                           I';


 • -   peribte(iftar«bife^dlnpradlfe*hw^Șu anpdlzat, pe un raid , «pamiDrf&rotlcupnMutlpndectMre; }‘. ■’

.- apamiwittopuțfppaicț

 • -   kedtiiwty ‘. ;4

Cnwfof >r« RAR


Itl&Țfc^farjrt <

:}■ —


M’sM ,>ir î

HC74J oi K BDI mH-<;cpruE|gp<ș,-țli»»ftle*t iu,

-1 H...           ■: '.:


’■            - ît-jds*'! țt'{          .m-I»

Mtaiî CH^EA-OLTTCHiHl’CK SERVICES B.RJ. i S«'Cli|Mlrta( m 1.Plfftrtl, JiKlPrefrawi

......... - ;                   ț

f; ’î

1 ;ll


Vforel Damran

Frorn:

Sene

To:

Subject

Attadunents:

BORJOG Vasile (CNH Industrial) <vasile.boijog@cnhtnd.CDni>

Thursday, February 27,2020 236 PM

vfareLdamian@acs3.ro

PACHET MAȘINII

Bascuiabîla Cabina Dubla Nr. T.pdf; OFERTA CABINA DUBLA BASCULABILE Ipdf; OFERTA CABINA DUBLA BASOJLABILA3.pdf; Bascufabila

Cabina Dubla Nr.lpdt DAILY NACELApdf; EUROCARGO BASCULABIL ML180E25K.pdf; ACOPERIRE GARANTIEpdf

BUNA ZIUA,

In urma vizitei făcute de către reprezentanții Dumneavoasatra la Sediul Nostru si a negocierii pentru Pachetul de Mașinii de care sunteti interesat!,mai jos avem prețul final ia cele sase Autoutilitare după cum urmeaza:

■ -

Preț lista

Preț final

ZCFC535A10S145562

35CL5BB

2017

25400

garanție, rar,

24100

ZGFATTJ0402607965

MU80E25K

2013

30000

rar, garanție 6 luni

28400

ZCFC535A5O5996O36

3505/23

2014

33500

garanție, rar.

28500

ZCFCD35A005189488

3SO4Dbb

2017

24500

garanție, rar.

21400

ZCFCD35A505190460

;.35CL4Dbh

2017

24500

garanție, rar.

21400

ZCFCD35A405159412

■3504Dbb

2017

24500

garanție, rar,

21400

162400

145200

-10,6%

.Menționez ca in poetul de 145,200 eurottva.intraJREVIZIEtOmologareRAR.+NR.R0SI,verificare pe fiecare mașina in parte. Mulțumesc frumos.

IVECO

...................;.....

VniteBatjco Safea Rț rt re

OKTRUCK3

Address Gara Pasarea nr.S IF. Pantefimon

Mob. MO 0744 349 330

E*<na3 vssne.bo<fog@cnhind xom vrwwu3ktreck3.ro

OKTRUCK5

mAi'otnKUJMfin Ltttzo

FoBowOKTRUCKSon

B@03O

OK

TRUCKS


IVECO ROMÂNIA SRL .    ■


MMWNEDVEHICLB ct«Tirrea «r ivxen


ROPantellmon(IF)

Strl Gara Pasarea no. fi 077145 PantoHman (IF) Td.+40742048152 IveaHnțfmataciijulixio.M wj 4OKmicks.ro

Numir de ordine In Raff'siml Comerțului -J23/4105/14JOJMM8 - • Cad Unic do înregistram 1B0Ș8334 .

*                                         .4

OK Tmcfa Romfe>h ■ Str, Gya Paieraa țic. 5 -077145 PaiWron IIP

I              r H A; ■

Pantelimon (IF)., 27\Q2.2020 ’’ ’ ,

Ofertă                                         = ’                                   ;

' I JH * r                                                              '

4! î I

Dragă Domnule/Doamnă, J ■
Vă mulțumesc pentru Interesul acordat pentru Iveco 35C14D 2.3 bena basculabfla. La
solicitarea Dumneavoastră, vă transmit informațiile pentru vehiculul solicitat
Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați.

Cu stimă

Vaslle Borjog

4i              *    »       r

i

1- '           :<.) T                         :            ii

irf              ■{ :                         - f i

:          :l.f S-                                          . :’V          ? •

Persoane do contad: Vaslle Boifog Tel.: 0744348930

ErneL; vaeJta.ixMjos®cnhlrKJx»m

4             f

I

. • :

f4t, oomondâ: 510M12

Dote: 27 FiibiUfirie 2Q20             e

PnotnB 1 din 4            ,     ,             ■. .

ț-

OK

TRUCKS nuow.tflyui tJi crujurn uiw.ro


IVCCOROMÂNIA-SRL-


RO P*nț»fcnon(lF) Str.Gwi Pattrat no. 5 077145 Panta imon (IFj Tal. *40 742 W8152 taam mQnrwtarH iwrirtrtn Ol


Nuțntrde oțdln» lr> Paptatn* Comerttaui. J23/41QȘ14.1O2Q16 Cod UntedeîntajMrtar : -14455334          <


Ofertă


Cllant

tvuna$&i4B 2.3 bona baacutabfia

’ /• / i. • y

OK iP      THUqCS

i *        iiuMunrrȚ’-.' ';

Hr« comand*

5159412

Culoare:

tib                      '       “•

Sari» ptiu

2CFCD35A40515S412'

Cutia da vHw:

Culte de viteză iMreteH 'T ■•■■: > * ■

Zoni da tcțlunt:

Trafic uribarV distribuția

Pilim: '

lOifcWfifcCPr4’*•**,.:

Tip aupraatracturi:

Bascutamâ spate

Coflîbtiatfbff:.

dm'M-?;-. i : s. < ’ -

HNomataJ:

49.279 km

Trac|itii»?- i ’

4x2- i ' 1                r?       < .

Ditafabrieițtel:

23.09J2017

StaîmțWie:

Sti#iien®te.tfi»fc temei» . ' “ /. <

Prima Inmatricufan:

23.11JÎQ17

Cablni'tcrfer:

Cabiriâ dubM                 .

Prețofertâ:

24.500 € (plus TVA) .      •Sos.              DH2L km 0+125, Vrencei, 626206 Ttf ta, Tet +40 752 292 602

Dlmanahm! fi ihmb AmpafefflMtl Greutate muțim*

Dotfrl

Slatema da aalalenți

Twujximat, Lbnitafof da vttazi Lumini al geamuri Geamuri colorata, Luminii» de zt Audia A cumuidean Rsdta/CD cu MP3, Prejitfca telafon nwtfl BiuataPta Extarior                                 J

PgAul extedcB» ctectifcfc ti inctizita, Rqatâ d« iipjaryS SacUrttata                                   1/

Afrbag fofor, Programul etaptr. d» «tabRlteta ESP, Aitaaj temperatura exterioara Garanpa


4,100 mm 3.MD kg


Streina pa axa
InlvțtoE

Vcrtșn multeuiwțlonal

c?p|prț,                                         ...

Inatetapa automate cta dimedznrâ. S^njpifantyud$Âi(t, Scaunte țoferutaJ ou amortizor jJdraufc/Cpifeni tofof >. Bufei pauper pontai 4 pțrebtejd j      tenbBf jimp

fo*M,Gâafntieddclîncteqmt “       ‘ fa tale fc“’

j' j -i| S|’iț!r'Garanția pradudUoruH

Oțwtnra^l______

Acest anunț poale conbne arad st modificări uterfcare.


SSSL--


’dPMMita ita contact Vaite Borioa Tat! 0744349330

Eflraiî,: vtHte.btM|og®cnHlni£aHn


Nr. «mardi'. 615S41Z, pata;27.F4ruari» 2p20 V

PnwMZtlȘHH 15vi.-;.*.

i 11 ' ’ 4 " T :

: , îi


Oi<


TRUCKSIveco 35C14D 2J bena țieculabU'

► Rulaj redus

 • •  Vehicul» cu vechime maxima 4 ani

« Curățate exterior șl Interior

 • •  Profil anvelope cal puțin fimm

 • •  Inepscțte tehnică efectuate

 • •  Documentația vehicul complr I, conform IU

 • •  Garanție producător

 • •  Vehicul n«ondtttenat completTRUCKS

fBțWHIW
OK

TRUCKS

nt-awMHJVEHtis CțKriFIEDIYfVnO


'fe


OK Trutiti România • Bir. BaH Paatsa no. 6 • OH-US Punl^inan JIR


Ofertă

’Jf

■Dragă Domnule/Doamnă,

■>


si


>.

st. 9‘


’>■


IVSCO ROMĂNlKș'


ROPantoMmofi^lF) St. Gara P»wM fto. & 077W5 P        i(1F)

TaL MO 742048152 Mo»rattairiKMM«todMu wwW.cHdrucki.ro
7;:


' -'; li :

1 - ‘h*, ■i ..>? ,ț. 'a r ț L' ’t-, V!;tî;W


Vă mulțumesc pentru Interesul acordat pentru Iveco 3ȘC14D 2.3 berje basci solicitarea Dumneavoastră, vă transmit Informațiile pentru vehiculul solidtat.

. lt ; i-.

Pentru întrebări suplimentare,.qu ezjfețl să ne contestații

. p                        .J*; .  ■  ;■■                                            .Cu stimă

Jr-OK


Vaslle Borjog

IU


f, -î?r li'.


- A'


ii


■ *;fc*ăS-. } ,i-«1


'i •

131 '


l .1


Ȕ


rț?J

i&:O


Parwana da owrtact Vstfto Bojog Tal*0744344330

EmaO.i ®s^o.bffljo(?fijcrtttlnd..ct?iți


’js‘ > ; ■; *• <•*’*


OK

TRUCKS

HMJWNHJAEHfCtH EHTIFHO avivaco


I VjECO ROMĂN|AȘF^,

ROPontetenonțlF) St r. Dam Păsarea 1». fi 077146 Pantelimon (IF) Tel.+40742 048 152 IrecpnQcontKfeautodMU

wwwAlț&iKkBjo


Ofertă

Orienttveco 36O14D 2.3 bena țjascutebll*


^©nr

^ffTRUCKȘ.


Nr. comandfi Serie șufu Zoni de acțiune: Tip suprastructură: Kilometraj: Dala fabricației: Prima înmatriculare;

5159412 ZCFCD35A4051Ș8412, Trafic urban/distribuție Basculantă spate 49.278 km 23.09.2017 23.11.2017

Culoare:

Cutia de viteze:

Putere; ‘ -Cqhibuatibll:

Tracțiune:* 8uțp*rwțff r crifali'iiofbr:

Preț ofertă:


Diwirir^n£ £ V 4x2 i {■ 1. i,f                     >

Sl:s^ehsleffu,aroiembtar',;i;.v Cabină dubip    ‘.^.ț -i,        *


Sos. Tlșija-Mflrflșești. DN2L, km 0+125, Vtancea, B252O0 Ttefta, Tel +40 752 282 602 ;t • ' li"                                                     '

Dimensiuni șl mese

Am paterne nt

Greutate maximă


4.100 mm

3.500 kg


Sjirginiityț axa


1,800 (2.60ț) kfl


Dotări

■ ■ ■ ,                                      ■

Sisteme de asistenți

Ternpofnaf, Llmltatof devjțeză

Lumini si geamuri Geamuri colorate, Luminile de zi

Audio & comunicare ,*             ; .. ■' ■*.:■;1 t: ,

Radto/CD cu MP3. Pragftrira telBfon mqtHjBIuetopth J : Exterior

Oglhzlexjerioero electrici al încălzite, RțatăderbzorvA Securitate :

Airbag șofer, Programul electr, de stabkitalp ESP, Afișa] temperatura exterioara '

Garanție- !                         ;t ' î.£*r"1 '■>1* f-rl:

Garanția producătorului. ’               'i.-,..'''1

Observații            ț

1       1       1 1 1...........I ----- 1 11    . .'■W*”1      1

Acest enunț poate conține erori si modlfIcari.uit‘6jiDare.1

■ ii

* ’.r > +‘ț

Persoana de contact Vaite Boriog

Tel.’..07+4349333,          fi                  ; ■ • »

Ețnal: vaene.borjorn9cnhlnd.com

4

...;

Inițârlor, :

Volan iptiltlfuncponai

Confort                    * l I- ’if-l-l

Instalație automata do climatizare, Sț^un .șofer lip confort, ■.-

Scaunul șoferului cu amortizor'''       - -

are, Scaun șofer lip confort, lidtauHc, potiera șolejy" Bancă pasager pentru 4 peraor ne,:'^Jpofț .p-1'' șofer, Geam electric, Inctyc ațe rtenttelțratiidl'telei^iw^


pjjnjfiij


1        1. ;>« r+r.pAr-

■    - 'l 'v

.    1 I .1 f JTSe...-

i’

■ii iț

**l i V*"'


;■      : • u

Nr. oomonda: 9159412 Dota: 27'Fabnraria 2020 ’ pagina 2d|i 4; ‘ ,hr i . .. | 11i 1;4-OTRUCK5CECTDW ®t jwcn t

J-’ .î’

hreco 3SC14D 2.3 benă baaculablla <’' ’ ‘ > *\

• ' • 1' ■              -        •' ■ s’.Jl."» I-

 • •  Rulaj redus

 • •  Vehicule cu vechime maxime 4 ani '

> Curăjeteexteriorțllnterfor

 • •  Profil anvelope cel puțin 6mm , .

 • •  Incpecjietehnlcâ efedualâ

 • •  Documentația vehicul completa, conferiri legii

 • •  Garanție producător 1            •    ;

■ Vehicul recondiționai complet

Componente


■ Dopate»

.y-:


cqnte«mut*» RnwyițmMiiii».


fawUrt


UNțțMknftr

OK

TRUCK5

HtEKWNEDVEHfCCK ctimriED «7 iweo


IVECO ROMĂN A SRL

t’


•ti


R0 PantoDmon (IF) Str. Gara Paaarea no. 6 OTT146 PantaPmon (IF) Tal. 440 742 (MB 162 hQoo^Dffieontiduiibdo.K


NuBj&rdB,Mfcs.înRMWit -;t

■ ' rrtukiT' -        . ” î ■ - > •'

■J23/41O5ri4.10,2O15

Cod linie dă Inratfstram f.,'* 18858334 "


.1 4..'


OK ThkIii Hamirm . fltr.GffB Pwm fi-077145 PmtfrtmnfltlFJ

Ofertă

PpntelImonJIF), ^*p2;2020

i.


Dragă Domnule/Doamnă,                                           \

I                                                                    ;

Vâ mulțumesc pentru interesul acordat pentru Ivecb 35C14D 2.3 bena ba scula bila, La solicitarea Dumneavoastră, vă transmit Informațiile pentru vehiculul solicitat..
Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați,
Cu stimă

5U‘


'V|


Vesile Borjog

%-?■


Jf


t‘ ■ ‘l * ■ v"


Parsoana do contact Vaslta Bcwjog Tel „-0744348330

Email: vnile.bajagacnHnd£tHn


Nr. fomandfir 6)69412 : ■ Dat«;27 Fobruwia f? r

Pagina 1 din 4        < ■


fiOK

TRUCK5


IVECP ROMĂNUVSRLs-       > ' *


FMWHHJVEHKLB CKTihKD av imn


—— > .,• : .

RGPwrtalkron <IF) Nwnlrdo»dlneînRs(Wni’.   ’ «-.ri

MMtaePoNwin.8 CotaMftr "1

077145 PMeHnvn flF)    J25WlțW14.lO.2£M8

T0L+4O74204B|KI      tJcrtOrfadalnragWml'^-t

1M6S3S4 f

WWWteXXUOkSte               ;    ,. J,             . %


Ofertă


«font


Jveco 35C14D2.3 bena bsOClMablk


rieaitijJaj Î.J' !■ Jj ■ f r + J- ,f r,^- - v .

: TJ1VCKS

Nr. Comand* Sad» Zofli da acțiuni: Tip suprastructuri: KIlMiMmjt Data fabricației: Prin» Inmstrfcuîars:


6159412 ZCFCD35A40515P412 Trafic uton/dMribu|ta. Basculant* spate 49.278 km Z3.08.2017 23.1149017

Cutia de «tu» Putșref/’ ' CoitlbuaUbJI: TtWCțlUIMfc Buspinste; -Cmnl'Ooîan

Preț ofertă:


alb :                   /'

Citite do vltezl.menuiiii

4x2 ?i t -■ ;■'*■ Suspensie ou arc teiqalnr* r CBbH*<JuWi

24.500 € (piue TVA) :


Locap» vehicul_______________________________________________________

Soa.Wța-Marfljoșii. DK2L, kmO+125, Vrencea, B2520B™», Țel+40 762 292 002

Dtnwnluni|lmaas ■

Ampatament

Greutate maximi

Dotlrt


4.100 mm iSOOkg


tynșlmț p,« axe


Wi!'


Sistema do asistenți

Tampotrart, IMtetor do vftezâ

Utmtelalg**rnvr1

Geamuri colorate, iumkilts de al

Audio & comunicare            • ..

Radio,W e« MP3, Pregătire letelbn inoMiBlueteolh .

Exterior '                             ; ’

Oghnzi exterioara electric^ a! In&dzliat. Roate d* fpxprvi

Soeorttete                '           ■■';'■ ■ '. < Jji’;;

Alibag șofer, Proaramul otecir. da otabifltete ESP, Alfooj temperatura exferiowa

Gsrartțte                                                ' !-

Garanția producătorului.

Observații             p

Acest enunț poete conține erori ei modîffcerî uftertoarâ.

Itțlnribiț

Vhlpr} rpuHififfiEțtofwi

cpffMi:-           . «jk W4r.'---:

tnstatațteairtomBte da etlmatlwe, Scjiurl jofac tțp lOOrifiâțt,.: Scounul tcHimui «u «notiteoe hMmfcfiMm iitHcL • k Sofiei pasager pentru 4 ppreoarșțJ^jp^Hl “‘-'*-șofer, GeaȚn electric, fcichiț *|»l|mhN|En ‘41' î:          -

Bortei pasager panlrtt 4


+-J «'-țiaJrtjKS-

'Ms 4w.wV ■


Persoana de contezi: Velite borjou Tet.tO74434«33a i> Emn^ vaiMijnf]ctgQaihtinxnn

:-^kM12. ■'K’y •' ■■■■■;

rr.wt


J t-h’d*:îjWW.rtl

! 4* >        • ‘7 . ’ 4 ' • -OK

THUCKS

mKiWHaxMatt cHTiruo ■’ mim•4


Ofertă

«■fi ■


Ftpf ■nfellnwn (IF Ș SKGo» P&sarwre.S Q7?1<! ftaoMfamflFj Tel +40742 044182 baod4p@râ<td*£utctloau wwwoânjcki.rD


■ . ^iSh&iun* f Y' •;<.

•țaBSSSWîBî

ti .ii <■ s Ltf;*■.«:>.:


■ J: ■■

!■,


t. ' '■ ■' >!•' -" » • I d ... rt| 1


iW-


• i ■: • I k <> 4. •+ *t.<1 / • .1'       '


Dragă Domnule/Doamnă,
Vă mulțumasD pentru Interesul acordat pentru Iveco, 5 &3 + Nacelei Mrfvța Dumneavoastră, vă transmit informațlHe pentru vehiculul sctflcIteL ' i s ?
Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contadați,

<

Cu stima
Vaslle Borjog

■'jth pe


M'-c.


iijl


Parcaj ,«e« contact: V«a!lt> BoHog T<! 0744340330

Eman.: V4dta.tK3ijog@athind.coiu


1-jî


-.i


>!


•pyjfev


țr


i              7 i rA/

1 ■"* *<x J


3 j ’ L’țjj •wrt +.


Nn wma-KU:'5J«034: Dlrt*. Z7FetXu»ria 2C3 ftafft» ’8M4 .| ‘j ’

*■, • • ' ’, * . J *.


OK

TRUCKS

HMJWNEDYMCLtS CălTtFlțB t VIVBCO


Ofertă

Client


Jveco MC16 2.3+Nacela 14m


Nr. comandă ; Seria șaslu Zonă da acțiune: Tip suprastructură; Kilometraj:

Prim» înmatriculare: Culoare:


,5986036 ZCFC535A5O5896O30 -    .

:Trafic urban/ distribuție■ 'Platformă de lutru ridicătoare ■47.618 km ‘! ,30.12.2014

alb i.


Cutie de viteze: Putere: , CgrflbveUbtlț fracțiune: i Suspensie; , Cnblnfieofen 14X2 ,             /

Suspensie cu arc [amșter DayGab j


Preț ofertă:        33.600 € (plus TVA)Str, Gara Pasarea no. 5,077145 Pantellmcn (IF)rTel +40 742 048,152 Dimensiuni șt mase


Ampatament-Greutate maximă


3.75O mm

3.500 kg


Sțgțlna p» axe 2.100 kg | i», Rpzervor combustibil 7QI ,


Dotări________________________________________________

Sisteme de asistență

Tempomat, Limfelor de viteză

Lumini al neamuri

Geamuri colorate, Luminile de zi

Audio & comunicare

Rndta/CD cu MP3, Pregătire telefon mobil Bluelarth

Exterior .      1 ■ j- Ț ■ j

Zgomot redus, Oglinzi exterioare eleclrice'el fnctdzlte(i£.

Roate de rezervă     . •£ -

Securitate

Alrbag șofer, Programul electr, de abilitate EȘf’, Protecția aniilmpănare spate                   > j. t i~- ■.

Confort

Aer condițional, Bancă pasager, Geam electric, închidere centralizată cu telecomandă


Ătoțtfi                       F" ’1''^i":

Platforma lift cu acțiune pana te 14 m, capacitate 2 ■ <
Jf‘*

‘".țț. ,H|

$lMnii!.

-‘fu- Ițri !


Persoana da contact: Vsslls Bprion           ■

Tal.: 0744349330         • ,i ,           ..... 7 ’

EmaS.: VMCeboijogecnhtnd.com

<1 . *
OK

TRUCKS


Ivaco 35C15Z3 ♦ Nad#ja14m          '."••■ i

 • •  Vehktiacu vacMnwmiixlinaSard .'=-

, Curățata exterior jl Interior

 • •  Profil anvelope cHputip 3mm .      ■;

- Irwpecțfe.tehnlcă efectuată

 • •  Documentație vehkaj|^plet5,conftjrmlea‘

■ Stare normală da func^onara - ’ >* ■

 • •  Garanție producător (daca Mte catul y ■-

  OK

  TRUCK5


■ ■S\                                '

IVECO ROMÂNIA Sfeoîl

NU.JOWMÎI nHltîLI’. « «t jrrn> n mtrc


■W*


ROfaMipmOT

W.6 077145 Ptntofriwa (1P) Toi.+«742 045.132


■                                      *V.S

i


<Wlrrt5ff Kfto— *T, p.j^WHMkțfiflilIW

>w

rț,


Ofertă

rf- tM.t J


”<;i ț


i’pf i *’ *î

< I


Pănteț1lțn^f(IF|g^ti2.^)ia . t'! i.'«»43!■*'.' ■ l ■■-~ ' 1' : !•-■ -.spfl-’S;,-1

■ j ■•■.'<!'HUM&ifoV s i 1 A: CU»■<■?’'     !>i *. '3*


Dragâ Domnule/Doamnă.
Vâ mulțumesc pentru Interesul acârâaț pentrn Iveco Iveco 35C14D 2^, t»nă'bascuh solicitarea Dumneavoastră, vă transitilt informațiile pentru vehiculul eollcttaț
Pentru întrebăr i suplimentare, hu ezitați să ne contactați, .               ’                                                                                      * ,J t

Cu stimă

Vasile Borjos

J

Peruana de contact Vacile porjeg

T«M0744348330

EmeN ; v»«!'o.tetf09©cnhliKi com' Jlț. V ■ a,

■O


'?, •>

■?’■.’ -&Î7

:i J

■ivn <•

► ;

•:-      :!i*’


î ’ .rW’E&t’T*


OK TRUCKS țț£-OWNHJ VEH1CI.E5 tfiTlFfEOBYtVECn


Ofertă

Client


lyeco Iveco 35C14D Z3 bena basculablte, '.IVECO ROMÂNlXiȘkL

—. ,B , , -   .v e»|_L*+i-1,«■ f ■ ■ * I-Kyii

i I t            . x ’ M, <


RO Pt illrnon (IF) Str. Șira Pasarea no. 5 077145 ParfaSmon (IF) Tet+40742 048 152 tvsocHafiainl«di.urisdoM wvw.ok&vcks.n»


’ îîfA


jr?;;


OKI

TRUCKS | irawniM rr r


s*.' cum

El'F 3 U


Nr. comandă

6190460

Cutie de viteze:

Serie șaslu

ZCFCD36A506180460 .

Putere:

Zonl de acțiune:

Trafic urban/ distribuțl

Coriibuștlbll:

Tip suprastructurii;

Basculantă spate

Tracțiune;1 ;

Kilometraj:

27.594 km

Suspensie: =

Prima înmatriculare;

20.11.2017

CțbJitâaofer:

Culoare:

alb

.              *ir -■

Preț ofertă:


Cutia de viteză manuală ” 100 KW (130Cf>) , Benzi® ^EiitdC; ■*‘Yî*ț

Suepenafo.su eic. larpeter: ( Ccblriădublfi ;


Locație vehicul ________________________

Str. Oara Pasarea no. 5,077145 Panlollmon (IF), Tel +40742 045152

Dlmenilunl gl mase                 9

Ampatament 4 mm

DotfrJ                                             r • ■ •

Sisteme da asistenți

Tempomat Umltetprds vhezft

Lumini el geamuri +

Geamuri colorate, Luminile de zi

Audio & comunicare

Radio, Telefon auto

Exterior

Oglinzi exterioare electrice, Roată de rezervă

Securitate              n                     ,

Alrbag șofer, Programul electr, de stabilitele ESP, AfisaJ temporature exterioara

Interior                                     (

Volan din piele

Observații

Acest anunț poate conține erori si modificări ultertoare.S^’lM petece


Sw&pitet. Scaune tțp'^rtj

pneumatic, Cotfere lata, Banca.'psșegprl!Șir)iorț                     '

Geam otectric, închidere cențrâlizatfl > î; ' ai ..țu'^‘>>x


Persoana da intact: Vasfie horfog

Tel.: 0744348330

Email; va»IKborjog©cnhlr>d.a>m


.■ I .i


T'-]P I?


; |.O


Nr.-Qonianăâ?510M66J^t Daleț2£Fe£nMife'j>»ra rW’îw

!       ;! Vș .’! ■, T'


OK

TRUCK5 țH-wilBiyîHîlB tEunnro if rvf ru


Ofertă

• I I ,1":       .....:t • ;£■,'■

IVECO ROMANIiȘ;              ;


W ț!t 1(^1» M

s^nwît,®.

•: :>K! x«r-s?Tf«5

’M'.


i.


; *'< ■' 1X1 <


ri


•i


Dragă Domnufe/Doamnă,
Vă mulțumesc pentru Interesul acordat pentru ivecp.Mț'ț60E25K + 0erija BășculE^lîa. La' v

solicitarea Dumneavoastră, vă transmit informațfila pentru vehiculul solid t; *

,♦ 4-      -        ,

Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să ne contactați,

’ 1                                      1     '


* »■


I ‘4


Cu stimă

Va leBorjog


4 ’ .'

•JAj


■ '*?■


■i


>ii

■»s


,*t


i .f-t1 *$?.■:! Și •. i* ■ ■. 1 ■’.-r j:i : .{■ ;i


’i


>■“ jf.lt


; r^ : r, jl‘r * i*« *    *■- t .*

..RSți.'? >-V J ifluPMMMdv onlMt: Vwite Bo0oc rtf.:Q7*4S4933O

Eratau vMteAoOoBttcnWncUom


Nn«mndl:2«brM»J pjita! ar FâKuap Mșt

i • .4


OK

TRUCKS

FM.CVfNFPVEHrtin croiriro ia rveco


t i > ■ <* ='V

IVECOJî0MÂNIĂjSȘSJu2««S^


RO PantsUmon (IF) Str.Sno. 5 077145 penfeSmon (IF) Tei. *40742 048162 . InaHonaontsctiautodaeu WVW.OKUUCta.lD


Cod Unic tMîf™jlstnarâ$' $**$£ iv4-iwwo;.ț & ;șr


t-'


Ofertă

Client


,țvepoML1B0E26K + aena Beeculabila


OK

te


Nr. comandi Serie sista Zonă de acțiune: Tip suprastructuri: Kilometraj:, Prima înmatriculare: Culoare:


2007665 ZCFA1TJ0402607865 + ' Trafic urban/ distribuție :• Autobasculante

286.176 km 14.03.2013 alb


Cutie de viteza; Putere; Ccjmbusttbir. Trâdțtane:' Suspensie: t


Preț ofertă:


Cutfede viteză’ manu’a IVlteze 184 kW (250 OF?)% W □lesei, Eura5 1           !! >; '

4x2    '! ■;                    ,

Suspensle arc/arci M ;.'     " .

Acoperi* mediu '' j- j/f ;; ■

30.000 € (plus TVA)Locație vehicul                                . >

Str. Gara Pasarea no. 5,077145 Penteflmon (1F), Tei +40 742 048152 r

Dimensiuni «1 mase

Volum Ampatament


8m*

4,165 mm


Gijșujațe maximB ' 18.000 kg î


DoUiri___________________________________________'

Pachete dotări

Pachet conetrucHI autobasculantă: bene baacuiebfla 6mc rouă

Exterior


Buzunare suplimentare

Securitate


Âlrtrsg țofar, AIrbag frontal pentru cap, AjțteaJ temperatura exterioara, Bară protecției                 ^W'i-țjțj

interior 1        ’       ‘                     i,’i'ij.fiJ

Tehograf, Computer de bort                    ’ ■ * ■ ’11

Confort

Aer condiționați menuaț, Bancă pasager. A.:,   *?... ri

Observați!_____________________

Acest anunl poate contineterart sî modificări tete^tera. ț-

< .- #■ • î -

F»                                   b                         r , .

Penoana tip contact: Vasto Boriog

Tel.: 0744349330        < ,i

ErnaB.: verile. bmja0@cnhJnd.con1
OK

TRUCKS j

QrrtjraTirtwtu                        ’,'4

 • > VaJikfecuvielT^nwxkna6wi.l /’    ■»

i Curățate axteriwsItatMof

 • •  Profil anvatopt cal pirita ămm

 • > tapa^Wnk* afectați L,.;.. <1

 • • Doanwntapt vatyaA^bompWB, cepț^n» 101;' •>

1 &tamnofnMlBdaftuw|lMwa*            7/>

 • •  (J*«flttepro<h>Mtor(aas8 Mtocpățl    j._

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚÂ CORPORATIVĂ

Nr.înreg. 313831/24.03.2020

Către,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea SC IVECO ROMANIA SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 962/23.03.2020 a societății Algorithm Residențial S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.313520/23.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă  Bejenq/u Raluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL      a

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..........  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea—ordmii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST- întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABfL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 19

 • A. Da             8/17 ( 47%)

 • B. Nu          1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      2/17 ( 12%)

No Answer 6/17 ( 35%)

A B

Vasiliu Mariana            |

Baetica Nicoleta           | X

IULIANA VĂDUVĂ             |

Neacsu Florentina          j

Adriana Paunica            j X

Elena Petrescu

Elena Tudor                  j

Radu Constantin            | X

Hontaru Valerica           j X

liviu malureanu

Cristi Tudorache           |

Stelian Ene                  |    |

romeo popeseu               | X

Antonio Ciprian Corneanu  j X

fleancu florin              j X

Alin Voicu                   j

Cristian Petrescu          [ X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

V

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

 și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor Ia proiectul de hotărâre înscris la suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/ex

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......f........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii-de-â-a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii

publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL-proiectul de


hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

SECRETARVASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU IOAN

1.Comisia 6 - Punctul 19

 • A. Da             5/14 ( 36%)

 • B. Nu          2/14 ( 14%)

 • C. Abținere      1/14 (  7%)

No Answer 6/14 ( 43%)

A

B

c

Stelian Ene

Vasiliu Mariana

Baetica Nicoleta

1

1 x

1 x

1

1

1 1

1 X 1

1 1

Pelinaru Cornel

1 X

1 1

Alexandru Dobre

1 X I

1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina

1 X 1

1

1 .

1

1 1

1 1

Inocențiu Voinea

Adriana Paunica           j

Elena Petrescu           j

Elena-Daniela Belu-Sima j

Elena Tudor

1

X I

1

1

1

X 1

1

1

1 1

1

1

1

John                          |

Radu Constantin           j

1

1

1

1

1

1

1

Locație vehicul