Hotărârea nr. 76/2020

HCLS3 nr.76 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect

“Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

* Referatul de aprobare nr. 314978/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 313725/24.03.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

 • -  Proces verbal nr. 313297/23.03.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 307702/17.03.2020, privind solicitarea de cuprindere în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 buc.;

 • -  Adresa nr. 313764/24.03.2020, a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatica;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului-erbal de analiză întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de furnizare având ca obiect ‘‘‘‘Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 buc, în valoare de 115.537,10 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să furnizeze/ achiziționeze bunurile/ materialele și, după caz, să furnizeze ‘‘Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 buc, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat, al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Administrativă și Management Informațional - Serviciul Informatică, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri.


NR. 76 DIN 30.03.2020s Mn wmos.w


Nr. 313297/23.03.2020APROBAT PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIȚĂa ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii ( Nota justificativa nr.307074/16.03 2020) : 103.009,41 lei fara TVA, respectiv 122.581,20 Iei cu TVA.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 23.03.2020 cu ocazia ședinței de deschidere a ofertei depuse de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu 312601/23.03.2020(înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 636/23.03.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 1209/20.03.2020 compusă din:

Radu George - președinte

Andra Tomescu - secretar

Serban Cristina- membru

IrinaVasile -membru

EmiliaCarabulea -membru

Membrii supleanți:

Patriciu lustinian Stoian

Tudor Cătălin lonut

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

 • -  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.072018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -   Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.112018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

 • -  HCLS 3 nr. 306 /13.062019 privind îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018

Având în vedere:


- Anunțul de intenție al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr.553/16.03.2020 înregistrat Ia Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.307228/16.03.2020;

 • -  Referat de oportunitate nr.306718/16.03.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul

Informatica privind necesitatea achizitionariii “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text 70 bucăți

Nota justificativă nr.307693/17.03.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

Nota nr.307702/17.03.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru - “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți

 • -  Referatul nr. 308761/18.03.2020 emis de către Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul

Informatică privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., pentru - “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societății INTERNET Șl TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1209 din data 20.03.2020, emisa de către Primar;

Oferta depusă de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr.312601/23.03.2020.

Conform invitației de participare nr. 310459/19.03.2020, deschiderea ofertelor a fost stabilita pentru data de 23.03.2020 ora 12:30.

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 23.03.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

 • A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

Cerința minună de calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr.

310459/19.03.2020

Observații

1. Situația personala a ofertantului

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice {completarea Formularului 1)

Formularul 1 FN/20.03.2020, semnata si stampilata, pag. 1

Cerință îndeplinită

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese {completarea Formularului 2)

Formularul 2 FN/20.03.2020, semnata si stampilata, pag.2-8

Cerință îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

-.Declarație pe propria răspundere FN/20.03.2020 semnata de reprezentantul legal Cristina Elena Arghir prin care declara ca Societatea

Cerință îndeplinită

_


nu este înregistrata cu datorii privind obligațiile fiscale si alte obligații bugetare la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala emis de DGITL Sector 3 cu nr. 1962275/20.03.2020, nu figurează cu creanțe bugetare de plata scadente către bugetul local la data întocmirii, pag. 10

d) C.U.I.


e) Actul constitutiv al societății actualizat


f) Hotărârea CLS3 de înființare a societății


Oficiul National al Registrului Comerțului - Certificat de înregistrare seria B nr.

3480511/28,02.2018, pag.ll Act constitutiv al societății din 21.02.2018, pag. 12-22

Hotărârea CLS3 nr.

355/25.08.2017 + Anexe, pag.

23-64


Cerință îndeplinită


Cerință îndeplinită

Cerință îndeplinită


 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22224500/06.11.2019 pentru INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu mențiunea - Nu este inscris in Cazierul judiciar, pag. 65

  g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.


 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22220384/06.11.2019 pentru ARGHIR CRISTINA-ELENA, cu mențiunea - Nu este inscris in Cazierul judiciar, pag. 66

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22240498/07.11.2019 pentru NEGOIȚÂ ANDA IOANA, cu mențiunea - Nu este inscris in Cazierul judiciar., pag. 70

  Cerință îndeplinită


 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22225821/06.11.2019 pentru POPA EMMA-ELENA-MIHAELA, cu mențiunea - Nu este inscris în Cazierul judiciar., pag. 71

 • - Certificat de cazier judiciar Nr. 22239389/07.11.2019 pentru DINU LUIZA FLORENTINA, cu mențiunea

 • - Nu este inscris in Cazierul judiciar, pag. 68

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22229974/06.11.2019

pentru COCOȘ ADRIAN | MARIAN, cu mențiunea-Nu


este inscris in Cazierul judiciar, pag. 67

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22222334/06.11.2019 pentru RADU ANGELA, cu mențiunea-Nu este inscris in Cazierul judiciar., pag. 72

 • - Certificat de cazier judiciar nr .22232189/06.11.2019 Matei Petruț Cosmin- Nu este inscris

| in Cazierul judiciar,-pag. 69

1 Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului nr.

174910/20.03.2020, pg. 73-79 Activitate principală:

6203- Activitati de management (= gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

4741- Comerț cu amănuntul a calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate

4618- Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

Cerință îndeplinită

2.

Capacitatea economica si financiara

1 a) Cifra de afaceri/Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

- Hotărârea CLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019 ale societarii Internet si Tehnologie S3 SRL + anexe, pag. 80-117

Cerință îndeplinită

3.

Capacitatea tebnică și/sau profesională

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN din 20.03.2020

Personal angajat, anul 2019 -33, din care personal de conducere -1, consiliu de administrație- 7 pag-118

Cerință îndeplinită

Standarde | de asigurarea calitatii

a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru

Certificat SR EN ISO 9001/2015 pentru domeniul umizare echipamente si soluții software, implementare ii administrare/mentenanta sisteme de securitate fizica. Tunizare echipamente si soluții

obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.


software, implementare si administrare/mentenanta soluții de informatizare cu valabilitate pana la 06.02.2021, pg.l 19


Modul de prezentare a propunerii tehnice


Modul de prezentare a propunerii financiareCertificat SREN ISO 14001/2015 pentru domeniul Furnizare echipamente si soluții software, implementare si administrare/mentenanta sisteme de securitate fizica. Funizare echipamente si soluții software, implementare si administrare/mentenanta soluții de informatizare cu valabilitate pana la 06.02,2021, pg.l 20___________

Propunerea tehnica este prezentata intr-o maniera organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Pg. 121-147


Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.______________________________________________________

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat, j Ofertantul a prezentat Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel propunerea financiara cu toate încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire informațiile solicitate cu la prețul contractului, conform formularului de ofertă           Pretu* contracțului și

.       ,         .                                             a cetrahzatoarelor solicitate,

și anexele acestuia.                                    conform documentației de

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu financiară a fost evidențierea separată a TVA.                        exprimată în lei, fara TVA.

Propunerea financiară va include toate costurile si Propunerea flnanciara orice cheltuieli legate de procurare, transport, caracter ferm j obiigatoriUj depozitare, testare, instalare șt configurare pentru din ctul de vedere d punerea în funcțiune și orice alte cheltuieli până Ia continutului pe toată perioada recepția finală, inclusiv taxe considerate necesare de realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.                   Pg 148-149

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.


Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word


A prezentat documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară în original. Au fost prezentate in format scris+ cd.


Cerința îndeplinita


Cerința îndeplinita.


Cerința îndeplinita.


și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi indosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, piic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

Documentele sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal. Documentele au fost depuse la Sectorul 3 al Municipiului București indosariate, marcate si sigilate conform cerințelor cu scrisoarea de Înaintare nr.636/23.03.2020, înregistrata la Cabinet Primar sub nr. 312601/23.03.2020.propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE

FINANCIARA”

DE

CA


Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI LUCRĂRI            AVAND

OBIECT...............................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

 • B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si încadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți.

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a Îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Analiza propunerii tehnice se regăsește in Anexa la Procesul verbal de deschidere nr 313295/23.03.2020.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertând).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului. Responsabilitatea pentru corectitudinea daielor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L:

N r. cr t.

Obiectiv

Cantitate

P.U.

Valoare exclusiv TVA

Valoare

TVA

Valoare totala inclusiv TVA

“Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”, din care:

70 bucăți

1.387,00 lei

97.090,00 lei

18.447,10 Iei

115.537,10 lei

“Windows 10 PRO x64, electronica, individuala, nu volum”

70 bucăți

337,00 lei

“Office             2019

Home&Business, electronica, individuala”

70 bucăți

1.050,00 lei

TOTAL VALOARE

97.090,00 lei

18.447,10 Iei

115.537,10 lei

Valoarea estimata potrivit Notei nr. 307074/16.03.2020 a Direcției Administrative si Management Informational-Serviciul Informatică privind determinarea valorii estimate.

Valoare lei fara TVA

Valoare Iei cu TVA

Licență sistem de operare

609,52

725,33

Licență- suite de editare și procesare text

862,04

1.025,83

Medie

1.471,56

1 751,16 lei cu TVA       |Propunerea financiara prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea estimata potrivit Notei nr.307074/16.03.2020 a Direcției Administrative si Management Infonnational-Serviciul Informatică privind determinarea valorii estimate pentru atribuirea contractului.

Totodată se constata faptul ca prețul total ofertat se incadreaza in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți.

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a consta1 solicitate.

jJinite toate cerințeleUrmare celor expuse mai sus, numită prin Dispoziția nr. 1209 din data 20.03.2020, în conformitate cu prevederile art.9ariu.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

COMISIA DE ANALIZA


1 .Procedura de atribuire a contractului “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți” are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

 • 2. Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.alin.fi) din Legea 98/2016, Comisia a verificat documentele depuse de către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, îndeplinește condițiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 3. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti.

 • 4. Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți.

 • 5. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit Notei Direcției Administrative si Management Informațional privind determinarea valorii estimate nr.307074/16.03.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți.

Comisia de analiza declară oferta INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Si in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului avand ca obiect -“Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală exclusiv TVA 97.090,00 lei, respectiv 115.537,10 lei inclusiv TVA. Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 23.03.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.


AndraTomescu —secretar

Serban Cristina- membru


IrinaVasile -membruOFERTANT:

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L prin împuternicit

GROSU CRISTINELA


BUCUREȘTI


www.prlmarie3.ro


TELEFON (004 02>) 318 03 23 - 28 / 340 4011 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inf0rmatka@primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

44CIA3 A)h5<p/30.03,W

W*

Nr. 313658 din 24.03.2020


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


Referitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisia de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1209/ 20.03.2020, din documentele depuse de ofertantul INTERNET&TEHNOLOGIE SECTOR 3, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 3 din HCLS 3 nr. 250/16.04.2019, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL , depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

"Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București și Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea înființării Societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

capital social: 10.000.000 lei divizat în 500 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 9.980.000 lei

corespunzător unui număr de 99,8% părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%;

- SC SD3- SAL UBRITA TE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei, corespunzător unei părți

sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%."

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20 i6/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, yz care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 499 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99,8%, SC SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL deținând o (1) parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 0,2%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Informatică, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI Director Radu Ale

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu GeorgedXHSKP^ S

MS 5 (Uh AG 150.03.'Irflo

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr................................................


1.


în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată,

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Echipamente hardware pentru servere” aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între: între

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA,

în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

 • B. Internet și Tehnologie S3 SRL denumire operator economic, adresa sediu Calea Vitan 242, birou 126, Sector 2, București telefon/fax 031.069.91.45 număr de înmatriculare J40/15452/2017 cod fiscal RO38189005 contftrezorerie, bancă)  reprezentat prin ARGHIR CRISTINA-ELENA funcția de PREȘEDINTE CA.

în calitate de furnizor, pe de altă parte s-a încheiat prezentul contract

2. Definiții

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:


 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una s mai multe


Avizat.

ti%ă și Management Informațional                   Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Cont!

GEORGETA VISAN


autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate în conformitate cu contractul;

o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1.  Obiectul contractului constă în furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware pentru servere, conform anexelor la prezentul contract și în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

   5. Prețul contractului


   5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 193.247,41 lei fără TVA, respectiv 9.964,42 lei cu TVA, conform Procesului verbal.de analiza nr.313297/23.03.2020 anexați
   din   vizat.

   tia Economica irector Executiv TAV1AN GHETU


 • 5.2. Sursa de finanțare va fi:........................................

 • 6. Durata și executarea contractului

  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului în maxim 10 zile lucrătoare, conform specificații Caiet de sarcini, prin direcția de specialitate, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune, cu drept de finalizare în avans.


 • 7. Documentele contractului

7.1 .Documentele contractului sunt:

 • a. caietul de sarcini;

 • b. propunerea tehnică a furnizorului;

 • c. propunerea financiară a furnizorului;

 • d. proces-verbal de analiza;

 • e. H.C.L.S 3 nr............. din ............. privind atribuirea către Internet și Tehnologie S3 a

contractului având ca obiect furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor hardware pentru servere;

 • f. Anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului

  • 8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele definite în anexele la prezentul contract, la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

(2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele Ia standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract, acesta fiind responsabil pana la livrarea produselor la destinație de orice pierdere, deteriorare sau alte evenimente produse pe parcursul transportului.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.6. Furnizorul are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 8.7. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.8. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul nvenit în prezentul contract.


   Avizat.

   Direcția Adminis

   Director executiv

   Radu Alexa


Avizat,

vizat.

irictia Economica

irector Executiv

CTAV1AN GHETUnnent Informațional                   Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Copto

GEORGETA VISAN4/

 • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate și serviciile conexe, în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza proceselor verbale de recepție a produselor și a celor de punere în funcțiune asumate de către ambele părți.

 • 9.4. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga infrastructură hardware și software la nivel de sisteme de operare, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

 • (2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

 • 9.5. Achizitorul are dreptul de a modifica unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.6. Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin furnizare unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, paramentrilor tehnici stabiliți prin contract, respectiv caietul de sarcini.

 • 9.7. (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile conexe acestora, aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului și cei ai furnizorului a procesului/-selor verbal/-e de recepție, dup caz.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare, pe care le transmite furnizorului.

 • 9.8. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întrega durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 9.9. în funcție de echipamentul hardware livrat, se va solicita o instruire a personalului specialj direcției de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 3.lO.Modalități de plată

 • 10.1. (1) Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția din cadrul Sectorului 3.

(2) Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.2. Plata produselor se va face în termenul prevăzut la art.10.1, după verificarea și

  proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, din cauza unor evetuale litigii, contravaloarea produselor acre nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.


 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcțiune a produselor. Imediat ce achzitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua operațiunile de punere în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor

  • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fîscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru? combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate

între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru fumizq caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.


Clauze specifice

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 9.662,37 lei, în termen de 5 zile de la

semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga perioada de mentenanță.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

  - Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în


 • - Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

 • - Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face în termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.                         y

Avizat.

Direcția Admini

Director e.x

RaduAvizat,

t Informațional                     Direcția Juridica

Serviciul Legistatie Si Avizare Conții GEORGETA V1SAN 1

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:


-după încheierea operațiunii de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora în termen de 30 zile;

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat, instalat, configurat produsele și a realizat punerea în funcțiune in concordanta cu cerințele caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții

achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:


 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără p unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării g altor obligații prevăzute în contract.


 • 14. Ambalare și marcare

  • 14.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fără 1 manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare Ia destinația finală.

(2) în cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în

toate punctele de tranzit.

 • 14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.


 • 15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

  • 15.1. Furnizorul are obligația de a livra, instala, configura și de a pune în funcțiune produsele, la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

 • 15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 15.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice

prezentate                                                                       y

 • 15.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către fum costul de furnizare.


  16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de


 • 16. Asigurări termenul de livrare convenit.

 • 17. Servicii

  • 17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

  • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

 • 18. Perioada de garanție

  • 18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele și echipamentele, furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

  • 18.2. Perioada de garanție producător acordată produselor de către producător este de minim 12 luni. Această perioadă va intra în vigoare de la data procesului verbal de predare-primire, fără obiecțiuni.

  • 18.3. Contractantul va trebui sa asigure pe toata perioada de garanție asigurată produselor solicitate, în colaborare cu personalul specializat al beneficiarului, o mentenanță preventivă.

  • 18.4. Pentru orice problemă de tip hardware aparută se va asigura un SLA de minim 12 ore / maxim 24 ore pentru înlocuirea produselor defecte.

  • 18.5. Echipamentele care necesita service pe Perioda de Garanție vor fi preluate în termen de 8 de ore de la sesizarea defectului și raportarea acestui aspect către Contractant de la locul indicat de beneficiar, acestea fiind reparate sau înlocuite confom SLA-ului solicitat.

  • 18.6. Oricând pe durata Perioadei de Garanție, beneficiarul este îndreptățit să retumeze echipamentele dacă acestea prezintă defecte repetate imputabile producătorului de echipament, iar Contractantul este obligat să restituie plățile primite și să despăgubească PS3 pentru orice daune produse, dacă se dovedește că produsele furnizate nu ating nivelul calitativ cerut sau performanțele declarate.

  • 18.7. Contractatul are obligația ca în termen de maxim 10 de zile lucrătoare, să înlocuiască produsul identificat ca necorespunzătoar, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții Contractantului și ai Direcției de Specialitate din cadrul Primăriei Sector 3.

  • 18.8. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

  • 18.9. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

  • 18.10. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.                                     ff

 • 20. Conflictul de interese


  • 20.1.  Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 20.2.  Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese

sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 20.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, tară obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente

  • 21.1.(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • (4) Eventualele diferențe Ia creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.

 • 22. încetarea contractului

  • 22.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 22.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult X5 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului/ sub condiția


notificării fiimizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

 • 23. Rezilierea contractului

  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către

pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 23.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerințele contractului, caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.    Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor;

 • iii.   în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iv.    Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsura să își îndeplinească angajamentele.

 • 23.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

 • 24. Forța majoră

  • 24.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 24.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor

  • 25.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

   26. Răspunderea contractuală

   26.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul


   contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.   Avizat.

   Direcția Admini^trlitiYă^rlțlanagement Informațional

   Director execuții

   Radu Ale»   Avizat,

   Direcția Juridica

   Serviciu! Legistatie Si Avizare Conți

   GEORGETA VIS AN/ • 27. Limba care guvernează contractul

  • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări

  • 28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 28.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare.

 • 28.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu simt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului

  • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 30. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor
Avizat.

Direcția Adminls

Director execu

Rad


Avizat,


Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Coiw GEORGETA VISAN > (CABINET PRIMAR


BUCUREȘTITELEFON (004 txn) 318 0323 ■ 28 FAX (004 021) 3:8 03 04 E-MAIL cabinetprimjrglprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect

“Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text"

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, precum și ale HCLS3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018, societatea Internet Și Tehnologie Sector 3 SRL, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a înaintat scrisoarea de intenție nr. 636/23.03.2020 înregistrată cu nr. 312601/23.03.2020, prin care și-a exprimat intenția pentru participarea la procedura de evaluare și atribuire a contractului de furnizare având ca obiect "Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text" -70 buc.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet Și Tehnologie S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală exclusiv TVA de 97.090 lei, respectiv 115.537,10 lei inclusiv TVA,

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 313725/24.03.2020, al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 f 340 40 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatica@prim1rie3.ro

Calea Dudești nr. 191. Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018

Luând în considerare:

 • - Nota nr. 307702 /17.03.2020, privind solicitarea de cuprindere in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3SRL.

 • -  Anunțul de intenție nr. 553/16.03.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 307228/16.03.2020, al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului avand ca obiect furnizarea “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți;

 • - Referatul nr. 308761/18.03.2020, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei nr. 1209/20.03.2020;

 • - Invitația de participare nr. 310459/19.03.2020, transmisă către Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 636/23.03.2020 depusă Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL., înregistrată cu nr. 312601/23.03.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 313295/23.03.2020;

 • - Proces verbal final de analiză nr. 313297/23.03.2020;

 • - Nota justificativă nr. 313658/24.03.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC Internet și Tehnologie S3 SRL. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 121-147).

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 122.581,20 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 307074/ 16.03.2020, privind valoarea estimata a contractului de furnizare a Licențelor sisteme de operare și suite de editare și procesare text -70 bucăți, emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional, aprobat de Primarul Sectorului 3. Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. se încadrează în valoarea estimată, rezultând o valoare totală de 97.090 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 18.447,10 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 115.537,10 lei, prețuri rezultate in urma analizării ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

N r. c rt

Obiectiv

Cantitate

P.U.

Valoare exclusiv TVA

Valoare TVA

Valoare totala inclusiv TVA

“Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”, din care:

70 bucăți

1.387,00 lei

97.090,00 lei

18.447,10 lei

115.537,10 Iei

“Windows 10 PRO x64,       electronica,

individuala, nu volum”

70 bucăți

337,00 lei

“Office         2019

Home&Business, electronica, individuala”

70 bucăți

1.050,00 lei

TOTAL VALOARE

97.090,00 lei

18.447,10 lei

115.537,10 lei

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 313297/23.03.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 313658/24.03.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018, astfel:

”Art 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului de a Licențelor sisteme de operare și suite de editare și procesare text -70 bucăți, respectiv:

 • -  aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 313297/23.03.2020, aferent contractului de furnizare a Licențelor sisteme de operare și suite de editare și procesare text -70 bucăți;

 • -  aprobarea notei justificative nr. 313658/24,03.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

 • -  aprobarea încheierii contractului de furnizare a Licențelor sisteme de operare și suite de editare și procesare text -70 bucăți, cu Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a licențelor pentru sisteme de operare și suite de editare și procesare text.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI Director Ei Radu Alexan

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George

întocmit,

Andra Tomesci


TELEFON (004 O2I) 318 03 23 ■ 28 / 340 40H FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inf0rmatica@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

APRoBAT Prah/xR.-,

Nr. 307074 din 16.03.2020

NOTĂ privind valoarea estimată a contractului de furnizare a “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți.

Valoarea estimată a contractului de furnizare a unei licențe sistem de operare, respectiv a unei licențe- suite de editare si procesare text, a fost calculată astfel:

Oferta 1 Lei cu TVA

Oferta 2 Lei cu TVA

Oferta 3 Lei cu TVA

Medie

Licență sistem de operare

727,99

749,00

699,00

725,33

Licență- suite de editare și procesare text

1.149,49

909,00

1.019,00

1.025,83

Medie

1.751,16 lei cu TVA

Valoarea estimată pentru demararea procedurii de achiziție este de 103.009,41 lei (fără T.V.A), adică 122.581,20 lei (cu T.V.A).


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI Director E Radu Alex

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu GeorgeAnexă la nota estimativă nr. 307074 din 16.03.2020

Nota de fundamentare

Privind determinarea valorii estimate a contractului de furnizare “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 bucăți.

 • 1.  Obiectul achiziției: furnizare a 70 bucăți licențe sisteme de operare si 70 bucăți licențe suite de editare și procesare text

 • 2. Prin furnizarea acestor produse, se dorește buna desfășurare a activității curente a utilizatorilor din Unitățile de învățământ si a cabinetelor stomatologice din cadrul acestora, prin dotarea cu aceste licențe a echipamentelor de tehnica de calcul în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, precum și punerea în funcțiune a acestora.

 • 3. Valoarea estimata a achiziției de lucrări este de 122.581,20 lei (cu T.V.A), fiind determinata pe baza Notei de fundamentare privind stabilirea bugetului de cheltuieli pe anul 2020, la capitolul bugetar Capitolului 65.02.04.01, Articolul 71.01.30(72 bucăți), respectiv Cap.65.02.04.02 /Art.71.01.30 (8 bucăți)., pe baza unei cercetări de piață, astfel:

  Oferta 1 Lei cu TVA

  Oferta 2 Lei cu TVA

  Oferta 3 Lei cu TVA

  Medie

  Licență sistem de operare

  727,99

  749,00

  699,00

  725,33

  Licență- suite de editare și procesare text

  1.149,49

  909,00

  1.019,00

  1.025,83

  Medie

  1.751,16 lei cu TVA

♦Documentele care au stat la baza determinării valoni estimate, se anexeaza prezentei.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI Directo Radu

AGEMENT INFORMAȚIONAL


întocmit,

Ândra Tomescu


SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George

3 licența cff ce preț-CiutareGc X 3 cflceastcoiane p-ct-Ciurea X < Mii'rosofiOficeiOlC-’twL x / Cfflce 2016 hcme antf Eustnew X +


<- c A 50ftwafe’de3ls.ro.'0ific6-23i>&-nofne-ana-btjsiness^


r Software

Deals


O

'-■"■■■ ~Windows 10Prc Offi=e20X„

CAUTĂ

g LOGARE

H cos

REDUCERI PE CANTITATE     MHTBtBllAT B2B

VANZAREUCB4IE

DESPRE NOi

ASISTENTA

NOUTĂȚI


Q MS Windows

Ak MS Office

Office sultă

Offi< « 365


Software Deals / MS Office / Office suită i Qffi?e 2016 l Office 2016 Home and Business


Office 2016 Home and Business


romană


I «pul iir ț«rrfpii oeftHcat etectrow


Office 2019

Office 2019 pentru MAC

onx»20*

Office 2016 pentru MAC

Office 2013

Office 2011 pentru MAC

Office 2010

Office 2007

Office aplicațiiuvran*.

Q Prin email


ISIOLEI

909 LEI


x» In termen de 1*2 zile lucrătoare
țW»H cTflh» i.bareUri c. hou 1 iR 1M ț?

* viatei


Home 0 Promoții (/promo-klllpir) Contact (/fnfo-contact)

Cos (/cos) Creaza-ti cont (/register) A Login (/log)

Baseu


o <?o a

(/index)


HOME \ LICENȚA RETAIL MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS 32-BIT/X64 ENGLISH MEDIALESSLicența retail Microsoft Office 2016 Home and Business 32-bit/x64 English Medialess ()

★★★★ 5 Review-uri

Producător: Microsoft

Pagina producător: Link (www.microsoft.com)

Cod produs: T5D-02826Disponibilitate: Intreaba stoc Cp

Notebook Acer Aspire

A31C D1UI K C»


Notebook refurbished Dell

I -.M*. Jn CC A W IA" Int-nl


uhd-graphics-620-


Notebook ASUS X507UA-

Eiono k c. diun i un


Beno,


AMD

setect *


j xerox

0


SOCIAL NETWORKS Ne găsiți si pe...

f

(https:/Mww.Gcebdbk.com/pages/BaseT-

P                                            63344


TELEFON:

0244-511.810 / 0244-511.038

FAX:

0244-511.810 / 0244-511.038

E-MAIL:

office@basetrading.ro

DESPRE NOI

Despre noi (https://baset.ro/info-despre)

Contact (https://baset.ro/info-contact)

COMANDAȘI LIVRARE

Livrare (https://baset.ro/info-livrare)

Creeaza cont (https://baset.ro/info-cont)

Autentificare (https://baset.ro/info-autentificare)

Cum cumpăr? (https://baset.ro/info-cumpar)

Am uitat parola (https://baset.ro/info-parola) Modalitati de plata (https://baset.ro/info-plata)

Verificare colet (https://baset.ro/info-colet)

TERMENI SI CONDIȚII

Verasys
Cookie-urile ne ajută să oferim serviciile noastre. Utilizând aceste servicii, acceptați modul în care utilizăm cookie-urile.

Aflați mai multe. Sunt de acord

Acasă I Shop I Software & Servicii Office & Management I Licențe si pachete Office Microsoft Microsoft T5D-02826

V +4 073.555.0001 S contact@verasys.com

T Fiîteaza

Microsoft T5D-02826

| @ Oferta Microsoft T5D-02826.pdf

Licențe Microsoft Office Home & Business 2016, EN, 1280 x 800 Pixel, English, DirectX 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Wi, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Lasati un mesaj

H Cos indisponibil

in funcție de volumul cererii, va putem oferi un alt discount fata de prețul de lista al produsului

 • * Comanda minima este de 1000 Lei fTVA.

 • * Verasys se adreseaza exclusiv persoanelor juridice cu capital privat sau de stat.

 • * Toate produsele prezentate pe site au garanția oferita de producător sau furnizor.

 • * Informațiile pot conține mici inadvertențe, unele specificații sau prețul, pot fi modificate de către producător fără preaviz sau pot conține erori de operare.

 • * Poza produsului are caracter informativ.

T5D-02826

Office Home and Business 2016 Win English EuroZone Medialess P2

Descriere Microsoft T5D-02826

Microsoft Office Home & Business 2016, EN. Versiune limbă: English. Capacitate minimă a hard discului: 3000 Mega bites, Minimum de memorie RAM: 1024 Mega bites, Viteza minimă a procesorului: 1000 MHz

Specificații tehnice Microsoft T5D-02826

v Licență

Cantitatea de licență

 • > Cerințe de sistem

 • > Caracteristici

* Specificațiile tehnice si descrierile pot fi modificate fără preaviz de către producător.

Aveți nevoie de un consultant?

In cazul in care nu ati găsit produsele cautate sau aveți nevoie de îndrumarea unui consultant, va rugam sa ne contactați!

Oferim Soluții si Servicii pentru proiectele IT&C.

Nume complet *

Telefon *

E-mail *

Nume companie *

Mesaj *

O Trimiteți mesaj

Telefon. +4 073.555.0001

WhatsApp: +4 073.555.0003

E-mail: contact@verasys.com

Contact Despre noi Politica de confidențialitate Termeni și Condiții

Informații comenzi Oportunități de carieră Certificări ISO A.N.P.C.

Soluționarea litigiilor Service

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice"

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră!”

Titlul proiectului: Implementarea unui sistem modern si profesional de comercializare a produselor firmei Verasys International

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă In mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Ca măsura de prevenție împotriva COVID-19, ITGalaxy.ro nu va mai oferi in perioada următoare serviciul de ridicare a produselor de la sediu. Cel mai potrivit pentru dvs este sa primiți produsele acasa, prin curier. Va rugam sa trimiteti prin curierat sl produsele pentru Service, după ce discutat! cu colegii de la (https://www.itgalaxy.ro/ciick/2158 ?p=103184&c=33&m=27&z=header_txt)serv ice@itgalaxy.ro (mailto:service@itgalaxy.ro). Va mulțumim!

itQQlGXV

TLHNOlOCIt » FLACUL TĂU

! Ce cauți azi?

(https://www.itgalaxy.ro)


CAUTAEști aici: Homepage (https://www.itgalaxy.ro/)» PC, Periferice & Software (/pc-periferice-software/)» Siste...

Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro OEM DSP OEI 64bit Engleza DVD


0U/ verii I pc iTGninxyrc1

Iti putem fi de folos? - Online

3/16/2020                         Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro OEM DSP OEI 64bit Engleza DVD ITGalaxy.ro

*" Specificații tehnice

Ai sesizat o greșeala in specificațiile tehnice ale produsului? Da-ne de știre!

Link Producător (http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-1O-specifications)

Specificații

Mod comercializare Retail

Versiune

Windows 10 Pro

Tip Licența OEM

Ediție

Pro

Tehnologie 64 biți

Limba

Engleza

Platforma

Desktop

Număr utilizatori

1

Număr device-uri

1

Licența pentru

PCNou

Alte Informații

Altele

Legalitatea licenței de tip OEM este condiționată de prezenta acesteia pe aceeași factura cu sistemul de calcul pe care va fi instalata

NOTE EXPLICATIVE

Acest produs este nou. Totuși, daca nu ești incantatfa) după ce il vezi sl fizic, II poți returna in termen de 14 de zile de la primirea comenzii (https.7/www.itgalaxy.ro/info/termeni-si-conditii/politica-de-retumare/). Persoanele fizice pot opta fie pentru un alt produs, fie pentru returnarea banilor.

Noi, ITGalaxy.ro, facem eforturi permanente pentru pastrarea acuratetii informațiilor pentru Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro OEM DSP OEI 64blt Engleza DVD.

. Poweredby whiled) (http://while1 .rol)


(http://www.price.ro/)


suntem prezewb pf

i SbopAtankf

(http://www.shopmania.ro/) (http://www.compari.ro/)

(https://www.okazii.ro/comunitati/okazia-lui/itgalaxy.html)

-------------------------------------------------,

•-commen:«d« li

Kfti *«n

Si MMC

(https://www.raiffeisen.ro/corporatii/produse-si-servicii/acceptare-carduri/acceptare-carduri-prin-internet-e-

commerce/)

Ne gasesti si pe:


f (https://www.fecebook.com/ITGalaxy.ro/)


(https://twitter.com/itgalaxy)


(https://www.instagram.com/itgalaxy_romania/)

(https://ro.pinterest.com/itgalaxyro/)


A Acest site folosește cookies. Navigând in continuare, va exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Aflati mai multe (https://www.itgalaxy.ro/info/termeni-si-conditii/despre-cookies/)

= MENIU


R]

Pagină de start / Toate Produsele / Software / Sisteme de operare /

Sistem de operare MICROSOFT Windows 10 PRO 64BIT Engleza

0 4 al Ti O

Sistem de operare MICROSOFT Windows 10 PRO 64BIT

Engleza

1 Microsoft


Windows 10

Pro

749.00 Lei

Cumpără Tn rate de la


29.61 lei/luna

vezi detalii

COD:         FQC-08Î29

Disponibilitate: In stoc Cantitate:


Stoc disponibil:

Adaugă Tn co

Adaugi în lista de comp;

Specificații

Informați generale

Denumire:      i Sistem de operare MICROSOFT Windows 10


Cod producător : FQC-08929

Licențiere OEM                                                                                   ■

Versiune         Windows 10

Ediție               Profesional                                                                                               _

Conectat


Acest Windows va depăși cu siguranță celelalte versiune de Windows.Windows Store este o locație singulară


ă prezentăm noul Windows Store, o experiență de cumpărături unificată pe fiecare dispozitiv cu Windows 10. Răsfoiri magazinul pe PC-ul tableta sau telefonul dvs. si achiziționați ușor un conținut digital remarcabil, inclusiv aplicații, jocuri, muzică, filme si show

uri TV.4

Recenzii

Nici o postare găsită

Scrie o recenzie

-----------------PRODUSE SIMILARE-----------------
Sistem de operare MICROSOFT Windows 10 PRO, 44BIT, OEM, Română


Sistem de op

Big


769.99 Lei

919.99 Lei

Stoc disponibil:

Stoc disponibil:                                 Stoc disponit

Adaugă în cos

Adaugă în cos

A Dragi clienti, conform recomandărilor Ministerului Sănătății pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus și din considerente de sanatate si grija pentru angajați! si dientii noștri, am decis închiderea pentru o perioadă a punctului de ridicare din Splaiul Independetei 319. Toate comenzile se vor livra strict prin curier. Vă mulțumim pentru înțelegere.


ffl 021.411.00.00 (tel:0214110000)

Luni-Vineri 9-17

(https://www.dwyn.ro)


i Ce cauți azi?

# Homepage (https://www.dwyn.ro/) » PC, Componente, Periferice (/pc-componente-periferice/) » Software (/software/)» Software Microsoft (https://www.dwyn.ro/software/microsoft/)» Sistem de operare Microsoft Windows

10 Pro, OEM DSP OEI, 64-bit, engleza

Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro, OEM DSP OEI, 64-bit, englezaAcest site folosește cookie-uri

Dwyn Shop utilizează fișiere de tip cookie pentr care le afiseaza, pentru a dezvolta funcții noi so (rețele sociale, de analiza a infromatiilor, de pul website-ui nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.


area_pc               i Shop si a anunțurilor pe

yn Shop oferă acețîtdațe partenerilor sai

rect saufnoirect. Prin cdhHwait'-. r Jvigarii pe


Politica de Cookie (/info/termeni-si-condltiî/cookies/)


Politica de Co


.ri^dentialitate/J


Accept


Suntem aici daca ai nevoie de ajutor!


Setări


A

*** Descriere Comentarii

Descriere Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro, OEM DSP OEI, 64-bit, engleza de la Microsoft

Licența OEM Microsoft Windows 10 Pro 64 bit English

General

Mod

, DVD

comercializare

Licențiere

Licența pentru Versiune

Ediție

Platforma

Limba


OEM DSP OEI

PCnou

Windows 10

10 Pro

64-bit

Engleza

• Licența de tip OEM (Origina! Equipment Manufacturer) se poate achiziționa si este folosita legal, numai impreuna cu un calculator nou (funcțional), desktop sau notebook.

• Legalitatea licenței de tip OEM este condiționată de prezenta acesteia pe aceeași factura cu sistemul de calcul pe care va fi instalata.

• Un produs Microsoft OEM nu mai poate fi mutat, conform licenței, pe alt calculator.

Informații

O licența legahzeaza un singur calculator.

suplimentare

Licențe Microsoft OEM - prescurtare de la Original Equipment Manufacturer-sunt destinate producătorilor de echipamente de calcul, celor care asambleaza sau comercializează calculatoare. Aceștia prelnstaleaza produsele software si furnizează apoi calculatoarele gata pregătite pentru a fi folosite de către utilizatorii finali.

OEI este o alta denumire pentru licențele OEM si inseamna OEM End Item. De obicei vine însoțita de abrevierea DSP: Distribution Service Partner.

Important Licențele OEM DSP OEI nu conțin Întotdeauna suport DVD

Opiniile clientilor despre Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro, OEM DSP OEI, 64-bit, engleza

Rating general:


Acest site folosește cookie-urr


5 stele

4 stele

3 stele

2 stele A A Istea

Dwyn Shop utilizează fișiere de tip cookie pentru a oferi o experiența de navigare cat mai buna, prin personalizarea conținutului Dwyn Shop si a anunțurilor pe

Dwyn Shop oferă aceste date partenerilor sai (rețele sociale, de analiza a infromatiilor, de publicitate) care le pot combina cu alte informații obținute de ei direct sau indirect. Prin continuarea navigării pe webslte-ui nostru, sunteti de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Pollti^Ke^Soi^(HnîoJtlrSțlS-^c?fiMi/cookies/)                                 Politica de Confidențialitate (/info/termeni-si-conditll/confidentlalitate/)

Accept                                                 Setări *

PRIMĂRIA


Vă transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de furnizare “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text 70 buc.;

 • -  Raportul de specialitate nr. 313725/24.03.2020, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a Licențelor sisteme de operare și suite de editare și procesare text - 70 buc.;

 • -  Procesul verbal de analizăm. 313297/23.03.2020;

 • -  Nota Justificativă nr. 313658/24.03.2020.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI Director Radu AlexEMENT INFORMAȚIONAL tiv, Munteanu


SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^.0..... de pe ordinea de zi/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...................în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....'..0..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de-a a ședinței

ordinare/extraordifiafe,- și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lît.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

1.Comisia 1 - Punctul 18

 • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu         1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      3/17 ( 18%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana I I I I Baetica Nicoleta | X | | | IULIANA VĂDUVĂ I I I I Neacsu Florentina 1111 Adriana Paunica | X j | j

Elena Petrescu 1111 Elena Tudor I I I I Radu Constantin j X j | | Hontaru Valerica j X | | | liviu malureanu | j j X j Cristi Tudorache | | j X | Stelian Ene | | X | | romeo popescu j X j j | Antonio Ciprian Corneanu j X j | j fleancu florin | X [ j | Alin Voicu llll Cristian Petrescu j | j X j

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de.......

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea, ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul fa.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A •FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA SECRETAR                       j

VASILIU MARIANA

MEMBRI:                          Z/

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 18

 • A. Da             6/15 ( 40%)

 • B. Nu          2/15 ( 13%)

 • C. Abținere      0/15 (  0%)

No Answer 7/15 ( 47%)

ABC

Stelian Ene                 |

Vasiliu Mariana            j X |

Alin Voicu                   |    |

Baetica Nicoleta           | X |

Pelinaru Cornel            | X |

Alexandru Dobre            | X j

IULIANA VĂDUVĂ             | X |

Neacsu Florentina          |    |

Inocențiu Voinea           |    j

Adriana Paunica            j X |

Elena Petrescu            |    |

Elena-Daniela Belu-Sima  |    j

Elena Tudor                 |    |

john

Radu Constantin            I    I