Hotărârea nr. 75/2020

HCLS3 nr.75 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamente hardware pentru servere "

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 314979/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 313900/24.03.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

 • -  Proces verbal nr. 313522/23.03.2020, al Comisiei de analiza;

 • -  Nota nr.307702/17.03.2020, privind solicitarea de cuprindere în Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect „ Echipamente hardware pentru servere

 • -  Adresa nr. 313907/24.03.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional Serviciul Informatică;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

- AvizulComisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului-verbal de analiză întocmit de Comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzut în Anexa nr.l care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de furnizare având ca obiect “Echipamente hardware pentru servere", în valoare de 229.964,42 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Internet și Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să furnizeze/ achiziționeze bunurile/ materialele și, după caz, să furnizeze obiectele „Echipamente hardware pentru servere", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Administrativă și Management Informațional- Serviciul Informatică, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional


și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a


prevederilor prezentei hotărâri.


NR. 75

DIN 30.03.2020C^ntifesemnează pentru legalitate1 / Secretar general

/J Măritiș MihăițățFWA <'*'■ I .

A!A.aL% 3 (uh. 45 /3f>.03.2o2oAPROBAT

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOH&


Nr. 313522/23.03.2020


PROCES VERBAL DE ANALIZĂ a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „ Echipamente hardware pentru servere "

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii ( Nota justificativa nr.3 07074/16.03.2020) : 197.726,24 lei fara TVA, respectiv 235.294,22 lei cu TVA.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

 • a) Documentele de calificare

 • b) Propunerea tehnică

 • c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 23.03.2020 cu ocazia ședinței de deschidere a ofertei depuse de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu 312587/23.03.2020 (înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 635/23.03.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziția nr. 1208/20.03.2020 compusă din:

Radu George - președinte

AndraTomescu -secretar

Ser ban Cristinar- membru

IrinaVasile -membru

EmiliaCarabulea -membru

Membrii supleanți:

Patriciu lustinian Stoian

Tudor Cătălin lonut

Președintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

HCLS 3 nr. 306 /13.06.2019 privind Îndreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al municipiului București a contractelor /acordurilor -cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.112018

Având în vedere:- Anunțul de intenție al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr.557/16.03.2020


Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.307337/16.03.2020;


înregistrat Ia


Referat de oportunitate nr.306720/16.03.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatica privind necesitatea achizitionariii „ Echipamente hardware pentru servere " Nota justificativă nr.310985/20.03.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

Nota nr.310987/20.03.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziții publice a Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică

Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru - „ Echipamente hardware pentru servere "

 • -  Referatul nr. 310991/20.03.2020 emis de către Direcției Administrative și Management Informațional-Serviciul Informatică privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., pentru - „ Echipamente hardware pentru servere "

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a Programului de activitate pentru anul 2019 al societarii INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

 • -  Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 1208 din data 20.03.2020, emisa de către Primar;

Oferta depusă de societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 - Cabinet Primar cu nr.312587/23.03.2020.

Conform invitației de participare nr. 310998/20.03.2020, deschiderea ofertelor a fost stabilita pentru data de 23.03.2020 ora 12:30.

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 23.03.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei depuse de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Comisia de analiza a trecut la verificarea și evaluarea îndeplinirii condițiilor de participare, depuse de către ofertant astfel:

 • A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentația de atribuire:

Cerința minimă de calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant ca urmare a Invitației de participare nr.

310998/20.03.2020,

Observații

1. Situația personala a ofertantului

a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)

Formularul 1 FN/20.03.2020, semnata si stampilata, pag. 1

Cerință îndeplinită

b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

Formularul 2 FN/20.03.2020, semnata si stampilata, pag.2-8

Cerință îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării/ Declarație pe proprie

-.Declarație pe propria răspundere FN/20.03.2020 semnata de reprezentantul legal Cristina Elena Arghir prin care declara ca Societatea

Cerință îndeplinită

răspundere privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat

nu este înregistrata cu datorii privind obligațiile fiscale si alte obligații bugetare la bugetul general consolidat.

- Certificat de atestare fiscala emis de DGITL Sector 3 cu nr. 1962275/20.03.2020, nu figurează cu creanțe bugetare de plata scadente către bugetul local la data întocmirii, pag. 10

d) C.U.I.

Oficiul National al Registrului Comerțului - Certificat de înregistrare seria B nr.

3480511/ 28.02.2018, pag. 11

Cerință îndeplinită

e) Actul constitutiv al societății actualizat

Act constitutiv al societății din 21.02.2018, pag. 12-22

Cerință îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înființare a societății

Hotărârea CLS3 nr. 355/25.08.2017 + Anexe, pag. 23-64

Cerință îndeplinită

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22224500/06.11.2019 pentru INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 65

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22220384/06.11.2019 pentru ARGHIR CRISTINA-ELENA, cu mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 66

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22240498/07.11.2019 pentru NEGOIȚĂ ANDA IOANA, cu mențiunea—Nu este înscris in Cazierul judiciar., pag. 70

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22225821/06.11.2019 pentru POPA EMMA-ELENA-MIHAELA, cu mențiunea - Nu este înscris în Cazierul judiciar., pag. 71

 • - Certificat de cazier judiciar Nr. 22239389/07.11.2019 pentru DINU LUIZA FLORENTINA, cu mențiunea

 • - Nu este înscris in Cazierul judiciar, pag. 68

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22229974/06.11.2019 pentru COCOȘ ADRIAN MARIAN, cu mențiunea - Nu

Cerință îndeplinită

■■ 2 \i Mm //

^SgjjLIUla^

este înscris in Cazierul judiciar, pag. 67

 • - Certificat de cazier Judiciar Nr. 22222334/06.11.2019 pentru RADU ANGELA, cu mențiunea - Nu este înscris in Cazierul judiciar., pag. 72

 • - Certificat de cazier judiciar nr .22232189/06.11.2019 Matei Petruț Cosmin- Nu este inscris in Cazierul judiciar,- pag. 69

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă:

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de

ONRC.

Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului nr.

174910/20.03.2020, pg.73-79 Activitate principală:

6203- Activitati de management (= gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

4741- Comerț cu amănuntul a calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate

4618- Intermedieri in comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

Cerință îndeplinită

2.

Capacitatea economica si financiara

a) Cifra de afaceri/Hotărârile CLS3 privind aprobarea programului de activitate pe anul în curs și anii anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că mai mult de 80% din activitatea întreprinderii publice este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3

- Hotărârea CLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 si a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet si Tehnologie S3 SRL + anexe, pag. 80-118

Cerință îndeplinită

3. Capacitatea tehnica și/sau profesională

a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN din 20.03.2020

Personal angajat, anul 2019 -33, din care personal de conducere-1, consiliu de administrație- 7 pag. 119

Cerință îndeplinită

Standarde de asigurare a calitatii

a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiicat SREN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.

Certificat SR EN ISO 9001/2015 pentru domeniul furnizare echipamente si soluții software, implementare si administrare/mentenanta

b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.

sisteme de securitate fizica.

Funizare echipamente si soluții software, implementare si administrare/mentenanta soluții de informatizare cu valabilitate pana la 06.02.2021, pg. 120

Certificat SRENISO 14001/2015 pentru domeniul Furnizare echipamente si soluții software, implementare si administrare/mentenanta sisteme de securitate fizica. Funizare echipamente si soluții

/ teftyo j

1 zl IINEuwlffi

l ol

\*\

\co \

-I 1

J* /

/

software, implementare si administrare/mentenanta soluții de informatizare cu valabilitate pana la 06.02.2021, pg.121

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.

Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.

Propunerea tehnica este prezentata intr-o maniera organizata, in conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Pg. 122-133

Cerința îndeplinita

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire : a prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.

Ofertantul a prezentat propunerea financiara cu toate informațiile solicitate cu privire la prețul contractului și a cetralizatoarelor solicitate, conform documentației de atribuire.

Oferta financiară a fost exprimată în lei, fara TVA.

Cerința îndeplinita.

Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli legate de procurare, transport, depozitare, testare, instalare și configurare pentru punerea în funcțiune și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Pg.134-135

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel incât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

propunerea tehnica marcat  „PROPUNERE

TEHNICA”;

-propunere financiara   marcat   „PROPUNERE

FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI            A VÂND      CA

OBIECT...............................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.

A prezentat documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară în original. Au fost prezentate in format scris+ cd.

Documentele sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul legal.

Documentele au fost depuse la Sectorul 3 al Municipiului București indosariate, marcate si sigilate conform cerințelor cu scrisoarea de înaintare nr.635/23.03.2020, înregistrata la Cabinet Primar sub nr. 312587/23.03.2020.


Cerința îndeplinita. • B.   EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, direcția de specialitate care a solicitat demararea prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru conținutul documentelor anterior menționate (valoare estimata, cantitati, specificații tehnice), precum si incadrarea prețului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect „ Echipamente hardware pentru servere ".

In urma desfășurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerințele caietului de sarcini si pe baza informațiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Analiza propunerii tehnice se regăsește in Anexa la Procesul verbal de deschidere nr 313521/23.03.2020 Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant.

 • C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile documentației de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertanti).

Totodată, s-a analizat și corespondența acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L:


NR.

CRT.

DENUMIRE PRODUS

U.M.

CANTITATE

P.ULEI

VALOARE TOTALĂ

Termene de livrare

LEI, FĂRĂ TVA

TVA

LEI, CU TVA

„FURNIZAREA, INSTALAREA, CONFIGURAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A «ECHIPAMENTELOR HARDWARE PENTRU SERVERE””

1

1.6TB Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5" SSD

buc

4

39.646,68 lei

158.586,72 lei

30.131,48 lei

188.718,20 lei

10-12 zile

2

Lenovo 10GBASE-SR SFP+ Transceiver

buc

4

472,87 lei

1.891,48 lei

359,38 lei

2.250,86 lei

10-12 zile

10G SR (LC) multi-mode SFP+, 300m

buc

4

1.305,19 lei

5.220,76 lei

991,94 lei

6.212,70 lei

10-12 zile

3

Intel X520 Dual Port 1 OGbE SFP+

buc

2

1.527,96 lei

3.055,92 lei

580,62 lei

3.636,54 lei

10-12 zile

4

Lenovo lOm LC-LC OM3 MMFCable

buc

4

199,32 lei

797,28 lei

151,48 Iei

948,76 lei

10-12 zile

5

x550-18XSQ stackable 10 Gigabit Layer 3, with 16 x 1G/10G SFP+ ports and 2 x 40G uplinks

buc

1

23.695,25 lei

23.695,25 lei

4.502,10 lei

28.197,35 lei

10-12 zile

TOTAL VALOARE LEI, EXCLUSIV TVA ___

193.247,41 lei

36.717,01 lei

229.964,42 Iei

Valoarea estimata potrivit Notei nr. 310975/20.03.2020 a Direcției Administrative si Management Informațional-Serviciul Informatică privind determinarea valorii estimate.

Valoare exclusiv TVA lei/buc

Valoare inclusiv TVA lei/buc

Nr. buc

Total inclusiv TVA

Enterprise Perfonnance 12G SAS G3HS 2.5"-1.6TB

39.915,97

47.500

4

190.000

Lenovo 10GBASE-SR SFP+

765.94

911,47

4

3.645,88

Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

1.624,22

1.932,82

4

7.731,28

Intel X520

Dual Port lOGbE SFP+

1.625

1.933,75

2

3.867,50

Lenovo LC-

LC   OM3

MMF, 10 m

325,54

387,39

4

1.549,56

Allied Telesis x550-18XSQ stacabil 10 Gigabit, Layer3, cu 16 x 1G/10G SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

23.949,58

28.500

1

28.500

Medie

68.204,25

81.163,06

235.294,22Propunerea financiara prezentata de către Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L se încadrează in valoarea estimata potrivit Notei nr.310975/20.03.2020 a Direcției Administrative si Management Informational-Serviciul Informatică privind determinarea valorii estimate pentru atribuirea contractului.

Totodată se constata faptul ca prețul total ofertat se incadreaza in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect „ Echipamente hardware pentru servere

Propunerea tehnica si propunerea financiara fee parte componenta din oferta.

Având în vedere cele mai sus menționate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele solicitate.

Urmare celor expuse mai sus,


COMISIA DE ANALIZAnumită prin Dispoziția nr. 1208 din data 20.03.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului „Echipamente hardware pentru servere "are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în raport de cerințele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente și s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarului achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

 • 2. Raportat la atribuția Comisiei de analiză prevăzută de dispozițiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor -cadru de achiziție publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31.altn.(l) din Legea 98/2016, Comisia a verificai documentele depuse de către societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. (conform cerințelor solicitate prin documentația de atribuire) și a constatat ca societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S .R.L, îndeplinește condițiile prevăzute de art.3l.alin.(l) din legea 98/2016.

 • 3. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate și a analizat documentația și declarațiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucțiuni pentru ofertanti.

 • 4. Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ADMISIBILĂ, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect „Echipamente hardware pentru servere "

 • 5. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară în sensul corespondentei cu prevederile cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucțiuni pentru ofertare, precum și încadrarea prețului total ofertat în valoarea estimata potrivit Notei Direcției Administrative si Management Informațional privind determinarea valorii estimate nr.319075/20.03.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect Echipamente hardware pentru servere Comisia de analiza declară oferta INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiuni de ofertare.

Față de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

In conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București,

Si in conformitate cu principiului economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului avand ca obiect -Echipamente hardware pentru servere "cu Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală exclusiv TVA 193.247,41 lei, respectiv 229.964,42 lei inclusiv TVA.

Președintele Comisiei de analiza declară închisă ședința de analiză a ofertei depuse la procedura menționată.

Drept pentru care s-a încheiat astazi 23.03.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:EmiliaCarabulea -membru

OFERTANT:

Societatea INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

prin împuternicit

GROSU CRISTINELA

(cf. împuternicire pentru participarea la ședința de deschidere a ofertelor din 23.03.2020)

TELEFON (004 ozi) 318 03 23 ■ 28 / 340 40 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL infcrmatfca@prlmarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 0310X4, București


UeuS 3 iuh. ^5/30.03. Zo 2o

Nr. 313818 din 24.03.2020


NOTĂ JUSTIFICATIVĂ


Referitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente hardware pentru servere, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisia de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 1208/ 20.03.2020, din documentele depuse de ofertantul INTERNET&TEHNOLOGIE SECTOR 3, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoaneijuridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 3 din HCLS 3 nr. 250/16.04.2019, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL , depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât:

"Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București și Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea înființării Societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

capital social: 10.000.000 lei divizat în 500 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

 • - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 99,8% părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%;

 • - SC SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei, corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%. ”

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2018 și a programului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI

de activitate pe anul 2019 ale Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

cj Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 499 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99,8%, SC SD3- SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL deținând o (1) parte socială și o cotă de participare la capitalul social de 0,2%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus.

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Informatică, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin

 • (1) din Legea nr. 98/2016.

  DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI


  Director

  Radu Alexirfu


  AGEMENT INFORMAȚIONAL nitiv,


  unteanu


SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George
CONTRACT DE FURNIZARE
Nr................................................

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Instrucțiunea nr, 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/05.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr, 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată,

Ținând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect “Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text ”-70 buc aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între: între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

B.denumire operator economic, adresa sediu B. Internet și Tehnologie S3 SRL denumire operator economic, adresa sediu Calea Vitan 242, birou 126, Sector 2, București telefon/fax 031.069.91.45 număr de înmatriculare J40/15452/2017 cod fiscal RO38189005 cont(trezorerie, bancă)reprezentat prin ARGHIR CRISTINA-ELENA funcția de PREȘEDINTE CA.

s-a încheiat prezentul contract

 • 2. Definiții
  • 2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract de achiziție publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit Jegii, actului  administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una/Sau mai multe


Avizat,                                                                Avizat.

Direcția Admhiis®^tivă>CManagemen( Informațional                   Direcția Juridica

Director executiv                                      Serviciul Legistatie Si Avizare Conte

RaduAlexa                                         GEORGETA VISAN autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale. • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de națion^H furnizorului.


 • h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

 • i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat și primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • j. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate în conformitate cu contrac ©.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac lucrările permanente

 • k. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare
  • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul contractului

  • 4.1.  Obiectul contractului constă în furnizarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a Licențelor sisteme de operare și suite de editare și procesare text -70 buc, în condițiile precizate în caietul de sarcini.

  • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

   5. Prețul contractului

   5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 97.090,00 Iei fără TVA, respectiv 115.537,10 lei cu TVA, conform Procesului verbal 313297/23.03.2020 anexat la HCLS3 nr.................din


   Avizat, Direcția Administrativ Director executiv Radu Alexan   Avizat,

   ement Informațional                   Direcția Juridica

   Serviciul Legislație Si Avizare ContrîjG

   GEORGETA VISAN-7   vizat.

   Direcția Economica

   Director Executiv

   OCTAVIAN GHETU


 • 5.2. Sursa de finanțare va fi:........................................

 • 6. Durata și executarea contractului
  • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți și până la data de 31.12.2020.

  • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, instalarea, configurarea și punerea în funcțiune, cu drept de finalizare în avans.


 • 7. Documentele contractului
  • 7.1.Documentele contractului sunt:

 • a. caietul de sarcini;

 • b. propunerea tehnică a furnizorului;

 • c. propunerea financiară a furnizorului;

 • d. proces-verbai de analiza;

  • e. H.C.L.S 3 nr. ............ din ............. privind atribuirea către ................................. a


contractului având ca obiect "Licențe sisteme de operare și suite de editare și procesare text -70 buc”; f. Anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

 • 8. Obligațiile principale ale furnizorului
  • 8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele definite în anexele la prezentul contract, la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • (2) Furnizorul se obligă să mențină prețul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 8.5. Furnizorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 8.6. Furnizorul are obligația de realiza obiectul contractului, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

 • 8.7. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze și să pună în funcțiune produsele în termen de 30 de zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.

 • 8.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu realizarea obiectului contractului, în conformitate cu prevederile acestuia. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 8.9. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamării si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9. Obligațiile principale ale achizitorului
  • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.   Avizat, Direcția Administrați Director executiv


Avizat, șjtțrfîinageiiient Informațional                     Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Con] teanu                              GEORGETA V1SAN

în termen de maxim 30 de Sectorului 3 al Municipiului Bu< • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate lucrătoare de la data notificării privind efectuarea acestora.

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul pe baza proceselor verbale de recepție a produselor și a celor de punere în funcțiune asumate de către ambele părți.

 • 9.4. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția furnizorului întreaga infrastructură hardware și software la nivel de sisteme de operare, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise furnizorului.

 • 9.5. Achizitorul are dreptul de a modifica unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 9.6. Achizitorul are dreptul să sancționeze furnizorul pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate, manifestate prin furnizare unor produse inferioare, calitativ și cantitativ, paramentrilor tehnici stabiliți prin contract, respectiv caietul de sarcini.

 • 9.7. (1) Achizitorul va recepționa produsele și serviciile conexe acestora, aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului și cei ai furnizorului a procesului/-selor verbal/-e de recepție, dup caz.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare, pe care le transmite furnizorului.

 • 9.8. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe întrega durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiții a acestuia.

 • 10.Modalități de plată
  • 10.1. (1) Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

(2) Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice.

 • 10.2. Plata produselor se va face în termenul prevăzut la art.10.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, din cauza unor evetuale litigii, contravaloarea produselor acre nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

 • 10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcțiune a produselor. Imediat ce achzitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua operațiunile de punere în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 11. Neîndeplinirea obligațiilor
  • 11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fîscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit,

furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr, 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.              y

Avizat.

Jirectia Economica Director Executiv

OCTAV1AN GHETU

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca acegsîă__ anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizoryî^^MAA^ caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea diii Wuffast*— îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.                               I               \

I ol

Clauze specifice                                           /

 • 12. Garanția de bună - execuție a contractului

  • 12.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 4.854,50 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adauga perioada de mentenanță.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, tară obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

 • 13. Recepție, inspecții și teste
  • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

  • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

 • - Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

 • - Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

 • - Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face în termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel:                                                                           ff

-după încheierea operațiunii de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora în termen de 30 zile;

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifica faptul ca furnizorul a livrat, instalat, configurat produsele și a realizat punerea în funcțiune in concordanta cu cerințele caietului de sarcini.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții

achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.

13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are


dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau


 • b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehrjiGi

 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi Jifțrijîft-


amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.            /

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garăhți: altor obligații prevăzute în contract.

  14. Ambalare și marcare


 • 14.1. (1) Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) In cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produsului și absența facilităților de manipulare grea în

toate punctele de tranzit.

 • 14.2. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerințele suplimentare.

 • 14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.


 • 15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele
  • 15.1. Furnizorul are obligația de a livra, instala, configura și de a pune în funcțiune produsele, la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

  • 15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării și auto cu care au fost transportate, cât și datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din stație.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

 • 15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 15.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate

 • 15.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în

costul de furnizare.                                                                     //

 • 16. Asigurări
  • 16.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

 • 17. Servicii
  • 17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

  • 17.2. Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

18. Perioada de garanție
 • 18.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele și echipamentele, furnizate prin contract sunt noi, nefolosite și insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

 • 18.2. Perioada de suport producător acordată produselor de către producător este de minim 12 luni. Această perioadă va intra în vigoare de la data procesului verbal de recepție.

 • 18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

 • 18.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

 • 18.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față d prin contract.


 • 19. Ajustarea prețului contractului
  • 19.1. Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 20. Conflictul de interese
  • 20.1.  Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situa e conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv și imparțial.

  • 20.2.  Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) In situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul conform art. 20.2. alin. (1) asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligația notificării formale a furnizorului.

 • 21. Amendamente
  • 21.1.(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

 • (2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

 • (3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoarea adaugată), precum și alte acte normative incidente care z£ă afecteze  Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile ofertate la prevederil^legale.


  Avizat,

  Direcția Administra

  Director executiv

  Radu Al


Avizat, gement Informajional                   Direcția Juridica

vizat.

Dii'ectia Economica

Director Executiv

OCTAV1AN GHETUServiciul Legislație Si Avizare Conți GEORGETA V1SAN

 • (4) Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.

 • 22. încetarea contractului
  • 22.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 22.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 22.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.

 • 23. Rezilierea contractului
  • 23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

  • 23.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

 • i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerințele contractului, caietului de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

 • ii.    Furnizorul refuza sa ducă Ia îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitor,

 • iii.   în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • iv.    Furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsura să își îndeplinească angajamentele.

 • 23.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform • 24. Forța majoră
  • 24.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

  • 24.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

  • 24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 25.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 24.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 25. Soluționarea litigiilor
  • 25.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 25.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

 • 26. Răspunderea contractuală

  • 26.1.Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 27. Limba care guvernează contractul
  • 27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

 • 28. Comunicări
  • 28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebui transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

 • 28.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 28.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 28.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 28.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 28.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • 29. Legea aplicabila contractului

  • 29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 • 30. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București..........................

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor

FurnizorAvizat, / \

Direcția Adminiserațiuă-șt’Management Informațional

Director exeyjMT^7 \

Radu Artc^ndkuMunlkinu

Avizat.

Direcția Juridica

Serviciul Legislație Si Avizare Conl

GEORGETA VISAN-Avizat,

irectia Economica Director Executiv

OCTAV1AN GHETU


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimaretprtm4rie3.ro

Calea Dudețti nr. tgt. Sector 3,031084, București

I SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE


Data.


a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet șl Tuiiiiuiugie S3 a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamente hardware pentru servere

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București, precum și ale HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018, societatea Internet Și Tehnologie Sector 3 SRL, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a înaintat scrisoarea de intenție nr. 635/23.03.2020 înregistrată cu nr. 312587/23.03.2020, prin care și-a exprimat intenția pentru participarea la procedura de evaluare și atribuire a contractului de furnizare având ca obiect „Echipamentelor hardware pentru servere ".

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Internet Și Tehnologie Sector 3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoarea de 193.247,41 lei fără TVA, respectiv cu o valoare de 229.964,42 inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 313900/24.03.2020, al Direcției Administrative șî Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 / 340 40 11 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL Informattcaigjprimariej.ro

Calea Dudeștî nr, 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 313900 din 24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare „ Echipamente hardware pentru servere "

în conformitate cu prevederile:

Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a)  autoritatea contractantă exercită asupra persoaneijuridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c)  nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018

Luând în considerare:

- Nota nr. 310987/20.03.2020, privind solicitarea de cuprindere in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect „ Echipamente hardware pentru servere ", aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

 • -  Anunțul de intenție nr. 557/16.03.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 307337/16.03.2020, al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului avand ca obiect furnizarea „ Echipamente hardware pentru servere

 • - Referatul nr. 310991/20.03.2020, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei nr. 1208/20.03.2020;

 • - Invitația de participare nr. 310998/20.03.2020, transmisă către Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 635/23.03.2020 depusă Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL., înregistrată cu nr. 312587/23.03.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 313521/23.03.2020;

 • - Proces verbal final de analiză nr. 313522/23.03.2020;

 • - Nota justificativă nr. 313818/24.03.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC Internet și Tehnologie S3 SRL. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 122-133).

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 235.294,22 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 310975/20.03.2020, privind valoarea estimata a contractului de furnizare a „ Echipamente hardware pentru servere ", emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional, aprobat de Primarul Sectorului 3. Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. se încadrează în valoarea estimată, rezultând o valoare totală de 193.247,41 Iei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 36.717,01 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 229.964,42 lei, prețuri rezultate in urma analizării ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Valoare exclusiv TVA lei/buc

Valoare inclusiv TVA lei/buc

Nr. buc

Total inclusiv

TVA

Enterprise Performance 12G SAS

G3HS 2.5"-

1.6TB

39.915,97

47.500

4

190.000

Lenovo 10GBASE-SRSFP+

765.94

911,47

4

3.645,88

Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

1.624,22

1.932,82

4

7.731,28

Intel X520

Dual Port

lOGbE SFP+

1.625

1.933,75

2

3.867,50

Lenovo LC-

LC OM3

MMF, 10 m

325,54

387,39

4

1.549,56

Allied Telesis x550-18XSQ stacabil 10 Gigabit, Layer3, cu 16 x 1G/10G SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

23.949,58

28.500

1

28.500

Medie

68.204,25

81.163,06

235.294,22

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 313522/23.03.2020, pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 313818/24.03.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art. 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018, astfel:

”Art 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3.

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea și încheierea contractului

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. a contractului de a „ Echipamente hardware pentru servere ", respectiv:

aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 313522/23.03.2020, aferent contractului de furnizare a „ Echipamente hardware pentru servere "

aprobarea notei justificative nr. 313818/24.03.2020, privind încadrarea îh prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

aprobarea încheierii contractului de furnizare a „ Echipamente hardware pentru servere ", cu Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a echipamentelor hardware pentru servere conform tabel prezentat in CS.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVA ȘI Director E Radu Alex

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu George
Nr. 310975/20.03.2020


TELEFON (004 Oîl) 318 03 23 - î8 / 340 40 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL inF0rmatica@prlmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

APKO&AT

p £\MAR. ț

RofeERȚ


NOTĂ privind valoarea estimată a contractului de furnizare a „ Echipamente hardware pentru serverez Respectiv:

Nr. crt.

Tip

Model echipament hardware

Număr bucăți

1

SSD

Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5"- 1.6TB

4

2

Transceiver

Lenovo I0GBASE-SRSFP+

4

Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

4

3

Adaptor Fibra

Intel X520 Dual Port lOGbE SFP+

2

4

Cablu Fibra

Lenovo LC-LC OM3 MMF, 10 m

4

5

Switch

Allied Telesis x550-18XSQstacabil lOGigabit, Layer 3, cu 16 x 1G/10G SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

1

Valoarea estimată a contractului de furnizare echipamente hardware pentru server, a fost calculată astfel:

Oferta 1 Lei cu TVA

Oferta 2 Lei cu TVA

Oferta 3 Lei cu TVA

Medie

Nr. buc

Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5"-1.6TB

47.000

48.000

47.500

4

Lenovo 10GBASE-SR SFP+

916,76 \/

906,17

&

911,47

4

Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

1.976,58

w

1.977,77

1.844,12

V

1.932,82

%

Intel    X520

Dual Port

lOGbE SFP+

1.904

V

1.963,50 V

1.933,75

2

Lenovo LC-

LC   OM3

MMF, 10 m

351,61

1/

484,31

V

326,25

V

387,39

4

Allied Telesis x550-18XSQ stacabil 10 Gîgabit, Layer 3, cu 16 x 1G/10G SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

28.000

29.000

28.500

1

Medie

235.294,22 lei inclusiv TVA

Valoarea estimată pentru demararea procedurii de achiziție este de 197.726,24 lei (fără T.V.A), adică 235.294,22 lei (cu T.V.A).

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Ex^etîtiv, Radu AlexahdrOIunteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ Șef Serviciu, Radu George

întocmit,

Ândra Tomescu

Anexă Ia nota estimativă nr. 310975/20.03.2020

Nota de fundamentare

Privind determinarea valorii estimate a contractului de furnizare „ Echipamente hardware pentru servere "

Respectiv:

Nr. crt.

Tip

Model echipament hardware

Număr bucăți

1

SSD

Enterprise Perfonnance 12G SAS G3HS 2.5"- 1.6TB

4

2

Transceiver

Lenovo 10GBASE-SR SFP+

4

Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

4

3

Adaptor Fibra

Intel X520 Dual Port lOGbE SFP+

2

4

Cablu Fibra

Lenovo LC-LC OM3 MMF, 10 m

4

5

Switch

x550-18XSQ stacabil 10 Gigabit, Layer 3, cu 16 x 1 G/l OG SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

1

 • 1.  Obiectul achiziției: furnizare a:

4 buc. Enterprise Perfonnance 12G SAS G3HS 2.5"-1.6TB

 • -  4 buc. Lenovo 10GBASE-SR SFP+

4 buc. Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

 • -  2 buc. Intel X520 Dual Port 1 OGbE SFP+

4 buc. Lenovo LC-LC OM3 MMF , 10 m

1 buc. x550-18XSQ stacabil 10 Gigabit, Layer 3, cu 16 x 1G/10G SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

 • 2. Prin furnizarea acestor produse se dorește asigurarea in condiții de urgenta a necesitatiilor infrastructurii critice aferente sistemului informatic de registratura a instituției INFOCET, ce nu pot fi satisfăcute de acordurile si contractele de achizițiile centralizate in vigoare..

 • 3. Valoarea estimata a achiziției de lucrări este de 235.294,22 lei (cu T.V.A).fiind determinata pe baza Notei de fundamentare privind stabilirea bugetului de cheltuieli pe anul 2020, la capitolul bugetar

-4 buc. Enteiprise Perfonnance 12G SAS G3HS 2.5"- 1.6TB- Cap.51.02 Art.71.01.02

4 buc. Lenovo 10GBASE-SR SFP+ - Cap. 51.02 Art. 20.05.30

4 buc. Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+ Cap. 51.02 Art. 20.05.30

2 buc. Intel X520 Dual Port lOGbE SFP+ Cap. 51.02 Art. 20.05.30

4 buc. Lenovo LC-LC OM3 MMF, 10 m Cap. 51.02 Art. 20.0530

1 buc. x550-18XSQ stacabil 10 Gigabit, Layer 3, cu 16 x 1G/I0G SFP+ porturi si 2 x 40G

uplinks- Cap.51.02 Art.71.01.02

pe baza unei cercetări de piață, astfel:

Oferta 1 Lei cu TVA

Oferta 2 Lei cu TVA

Oferta 3

Lei cu TVA

Medie/buc

Nr. buc

Enterprise Perfonnance 12G SAS G3HS 2.5"-1.6TB

47.000

48.000

47.500

4

Lenovo 10GBASE-SR SFP+

916,76

906,17

-

911,47

4

Allied Telesis 10G SR (LC) multi-mode SFP+

1.976,58

1.977,77

1.844,12

1.932,82

4

Intel X520

Dual Port lOGbE SFP+

1.904

1.963,50

-

1.933,75

2

Lenovo LC-

LC   OM3

MMF, 10 m

351,61

484,31

326,25

387,39

4

Allied Telesis x550-18XSQ stacabil 10 Gigabit, Layer 3, cu 16 x 1G/10G SFP+ porturi si 2 x 40G uplinks

28.000

29.000

28.500

1

Medie

235.294,22 lei inclusiv TVA

*Documentele care au stat la baza determinării valorii estimate, se anexeaza prezentei.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL Director Executiv, Radu Alexandra Munteanu

SERVICIUL INFORMATICĂ

Șef Serviciu, Radu GeorgeLENOVO SSD 1.6TB 2.5in SAS 12G Enterprise Performante G3HS (01GV721)

Redcorp# M852HE44

Artide# 01GV721Lenovo

(/en/bra nd/M852/ienovo)

€ 8231.86 mvaț

Click fiere FREE Shjppinq.

Add to basket

Detailed Specification Product Reviews Q & A

Innovatively designed to suits the todays hîgh-end storage needs that facilitates every PC storage requirements. These SSDs offer customers great value per gigabyte without sacrificing performance. In addition, an on field testing and qualîfication program ensures that our drives are rugged enough for any need.

Main Drive

Hard Drive

Internai

 • 2.5 inches

 • 1.6 TB

Yes

Yes


Model Specifîcations

Interna! / Externai

Form Factor

Physical Specifîcations

Fornnatted Capacity

SSD

interfaces/Controllers

SAS

Related products

. MegaBuy

Technology Superstore IVțEGABU Y.COM.AU

[01GV721 ] Lenovo 1.6TB Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5 inch SSD


Our Price:

Availability:

Est. Delivery:


Brand:

Man. Part #:

Our Part #:


$8586.04

(Inc CST)

Special Order

Contact Us

Lenovo 01GV721 01GV721

Product may vary from Imago. Rețy only un description for purchasfng dedsluns.

Lenovo G3 1.60 TB Solid State Drive - 2,5" Internai - SAS (12Gb/s SAS) -1076 MB/s Maximum Read Transfer Rate - Hot Swappable

Description

Introduction

The New 12 Gb SAS HUSMM32 Enterprise Performance solid-state drives (SSDs) use 3D MLC NAND flash memory technology with a 12 Gb SAS interface to provide a high-performance storage solution in either 2.5-inch or 3.5-inch drive farm factor.

The 12 Gb SAS drives with 10 full drives writes per day (DWPD) are an excellent choice for applications demanding high write performance, such as High Performance Computing (HPC), High Definition Imaging and Video (HDIV), high data rate analytics and databases, large-scale virtualization, and video on demand content delivery.

Compared to the previous generation 12 Gb SAS SSDs, these new SSDs offer more than double the random IOPS performance and double the sequential throughput performance.

ManufacturerWebsite: Lenovo 1.6TB Enterprise Performance 12G SAS G3HS 2.5 inch SSD

AII prices include GST. Use of this webslte is subject to Conditions of Use. Copyright © 2020 MegaBuy Computer Store Online Computer Store ABN: 74122 995 859

Autentifică-te înregistrează-te

Senetic


I — 1 Cerere de ofertă

0,00 RON


Cos 0.00 RON


Lenovo * IBM Server Options Transcievers > 46C3447 - IBM BNT SFP+ SR Transcelver

Transcievers

46C3447

IBM BNT SFP+ SR Transceiver

Part Numben 46C3447

EAN:


4053162038832


Preț (fara TVA): 761,49 RON

Preț (cu TVA): 906,17 RON RON

Adaugă în Coș

Disponibilitate: 50+ buc livrare rapida (6-7 zile lucratoare)

Livrare:          Livrare standard:

Livrare rapidă:

luni              i i

Calculați costul exact si timpul de livrare ? acestui produs

Descriere

Magazinul nostru Online folosește module cookie. Folosind acest magazin, ne permiteți să salvăm ți să folosim modulele cookie. Puteți găsi mai multe informații în Politica de confidențialitate ți informații despre modulele cookie

= R]


Acasa > PC, Periferice & Software > Rețele > Accesorii VolP

Accesoriu VolP ibm 46C3447

Cod:585676 ț? Adaugă in Wishlist □compara... share916’76Lei


Produsul va fi livrat in 8 zile lucratoare.


compan^

(https://www.compa ri. ro/)

Allied Telesis AT-SP10SR/I Router

de la 1 660,99 RON

2 oferte

irfrtrfrtr Spuneți-vă părerea!

J^Alertâpreț Q Comparare

■- Magazine și prețuri

Q = |‘ A (https://www.compari.ro/login/)


*■ l! * ii •


Ofertele pentru produsul

VGXIO ***** Allied Telesis SFP+IE 1QG-ȘR 3QQM MM (9762 păreri) pF [_Q (AȚ-ȘP1QȘR) (https://www.compari.ro/stores/vexio-s41065/#pareri)


V-LGAli4* <if


1 976,58

RON

Detalii de livrare la magazin


spre magazin » vexlo.ro


pcone1 977,77

RON

Detalii de livrare la magazin


spre magazin » pcone.ro


Descrierea produsului

Router ALLIED TELESIS SFP+IE 10G-SR 300M MM DF LC

Denumiri similare la Router Allied Telesis AT-SP10SR/I: AT SP 10 SR I, ATSP10SRI, AT SP10SR/I, AT-SP10SRI, AT-SP10SR/I

Păreri fntrebari&Raspunsuri

Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nuîși asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.

Despre noi

Despre noi (https://www.compari.ro/static/about-us.html)

Contact (https://www.compari.ro/static/contact.html)

Compari blog (https://blog.compari.ro/)

Senetic


Cerere de ofertă

0,00 RON


Cos 0,00 RON


Allied ...   > Pluggable Optic... » 10G _. > AT-SP10SR/1 - Atlied Telesis AT-SP10SR/I SFP+ Pluggable Optical Module, 10G-SR, ÎOOm, Multi mode, 0...


1OG SFP+


AT-SP10SR

Allied Telesis AT-SP10SR/I SFP+ Pluggable Optical Module, 10G-SR, 300m, Multi mode, Dual fiber [Tx=850,Rx=850], LC conn.

(-40 to 85°C)Part Number AT-SP10SR

0767035196749

Preț (fara TVA): 1 549,68 RON

Preț (cu TVA): 1 844,12 RON

Adaugi în CoșPrețul de desfacere al producătorului (fara TVA): 2 562,37 RON Salvare 1 012,69 RONI

Disponibilitate: 6 buc livrare rapida

(6-7 zile lucratoare)


Livrare:


Livrare standard:


Livrare rapidă:

luni 30 .....

Calculați costul exact si timpul de livrare a acestui produs

Magazinul nostru online folosește module cookie. Folosind acest magazin, ne permiteți să salvăm ți să folosim modulele cookie. Puteți găsi mai multe informații fn Politica de confidențialitate ți informații despre modulele cookie

Acasa > PC, Periferice & Software > Rețele > Cabluri si accesorii rețele

PCIe 2.0 x8 X520 dual port lOGbE SFP (49Y7960)

Cod:828177

Q Adăugă in Wishlîst □ compara...    share

1.9O4’00 Lei

Produsul va fi livrat in 8 zile lucratoare.

Senetîc


Cerere de ofertă

0,00 RON


Cos 0,00 RON


Lenovo > Lenovo Server Options ■ Networking 49Y7960 - Lenovo Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+Adapter

49Y7960

Lenovo Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter


Networking

Part Numben 49Y7960

883436164276


3

EAN:


Preț (fara TVA): 1650,00 RON

Preț (cu TVA): 1963,50 RON


Adaugă în Coș

Disponibilitate: 41 -50 buc livrare rapida (6-7 zile lucratoare)

Livrare:          Livrare standard:

miercuri, 1 . . I Livrare rapidă:


Calculați costul exact și timpul de livrare a acestui produs

Articole cumpărate deseori împreună:

Magazinul nostru Online folosețte module cookie. Folosind acest magazin, ne permiteți să salvăm ți să folosim modulele coofde. Puteți găsi mai multe informații în Politica de confidențialitate ți informații despre modulele cookie

Contact (https://www.thomas-it.ro/contact-0} Despre noi (https://www.thomas-it.ro/despre-noi}

Ajutor (https://www.thomas-it.ro/ajutor) Termeni si condiții (https://www.thomas-it.ro/termeni-si-conditii)

thomas it

(https://www.thomas-it.ro/)

Pagina principala (https://www.thomas-it.ro/) » Lenovo (https://www.thomas-it.ro/lenovo) »

Arrays (https://www.thomas-it.ro/lenovo/arrays) »

FC/SAN Accessories (https://www.thomas-it.ro/lenovo/arrays/Fcsan-accessorie5) »

00MN511 Lenovo 10m LC-LC 0M3 MMF Cable (https://www.thomas-it.ro/product/00mn511)

00MN511

Lenovo 10m LC-LC 0M3 MMF Cable

3CX (https://www.thoffias-it.ro/3cx)

APC (https://www.thomas-it.ro/apc)

Cisco (https://www.thomas-it.ro/cisco)

EATON (https://www.thomas-it.ro/eaton)

Fortinet (https://www.thomas-it.ro/Fortinet)

HPE (https://www.thomas-it.ro/hpe)

IBM (https://www.thomas-it.ro/ibm)

Juniper (https://www.thomas-it.ro/juniper)

Lenovo (https://www.thomas-it.ro/lenovo)

Arrays (https://www.thomas-it.ro/lenovo/arrays)

Ethernet Accessories (https://www.thomas-it.ro/lenovo/arrays/ethernet-accessories)

Expansion Units and Cables (https://www.thomas-it.ro/lenovo/arrays/expansion-units-and-cables)

FC/SAN Accessories (https://www.thomas-it.ro/len ovo/arrays/Fcsa n-accessories)

V Series (https://www.thomas-it.ro/lenovo/arrays/v-series)

Rack (h ttps://www. thomas-it.ro/lenovo/rack)

System x (https://www.thomas-it.ro/lenovo/system-x)

System x options (https://www.thomas-it.ro/lenovo/system-x-options)

ThinkServer (https://www.thomas-it.ro/lenovo/thinkserver)

UPS (https://www.thomas-it.ro/lenovo/ups)

oferi servicii la cel mai înalt nivel                                                     i “unt<

Red Hat(hMpS3//wwvUhorriai&YiliroAedTbat) ccokie-urilar înseamnă că

acestea vor fi plasate pe dispozitivul dvs. final. Puteți modifica

Socome^lhtț^/yw^hppgsr^j-a/jiețpjoeGlconfidențîaistâte

Ubiquiti (https://www.thomas-it.ro/ubiquiti)

Veeam (https://www.thomas-it.ro/veeam)

Vmware (https://www.thomas-it.ro/vmware)


Part numben

Preț fara TVA

Preț cu TVA

Preț recomandat:


00MN511

274.16 RON (56.56 €)

326.25 RON


Niciun vot încă


Adaugă în coș


(https://www.th omas-ît.ro/sîte$/defaulț/files/prodjmg/00MN511.jpg)

O Dacă aveți întrebări cu privire la un produs sau doriți să primiți o ofertă personalizată, scrieți-ne la info@thomas-it.ro (mailto:info@thomas-it.ro)

Descriere

în momentul în care un produs numit Lenovo 10m LC-LC OMS MFM cablu codul produsului 00MN511 nu au o descriere.

Comentarii

Lașa un comentariu

Numele dumneavoastră

l

Comentariu •

Ca parte a site-uiuî       fo'csiir cookie-ud pentru a vă

Sunt de acord j


oferi servicii la cel mai înalt nivel

folosirea site-uiui fără a modifica setările cookie-urilor înseamnă că acestea vor fi plasate pe dispozitivul dvs. final. Puteți modifica oricând setările cookierurilors. țoîitka de confidențialitate

Autentiflcă-te înregistrează-te

Senetic


Cerere de ofertă 0,00 RON


Cos 0,00 RON


Lenovo - Lenovo Server Options > Networking > 00MN511 - Lenovo DCG 10m LC-LC OM3 MMF Cable


Networking


00MN511

Lenovo DCG 10m LC-LC OM3 MMF Cable


Part Number. 00MN511


EAN:Preț (fara TVA): 295,47 RO N

Preț (cu TVA): 351,61 RON RON

Adsugâ le cererea de ofertă

Descriere

Caracteristici

Conector 1

LC

Conector 2

LC

Structură mod fibră

Multi-mode

Greutate ți dimensiuni

Magazinul nostru oniine folosește module cookie. Folosind acest magazin, ne permiteți să salvăm și să folosim modulele cookie. Puteți găsi mai multe informații fn Politica de confidențialitate și informații despre modulele cookie

9COMPUTERS


Ce cauți astăzi?Acasă


Service v


Condiție produse


Contul meu Contact


Categorii de produse

ACCESSO RIES ACCESSP OINT ADAPTERS BATTERY BLADECEN TER OPT1ONS BLADECEN TERS BLADES CABLES CONTROLL ERS CONVERSI ON KITS CPU PROCESS ORS VRM DATA CARTRIDG ES DOCKING


Prima pagină / CABLES / OOMN511-OEM 10m LC-LC OM3 MMF Cable OEM00MN511-OEM 10m ,, LC-LC OM3 MMF Cable OEM

406,98 lei (fărăTVA) 484,31 lei (cu tva) în stocSKU: OOMN511-OEM_F/S

Categorie: CABLES

D trlbufe pe:


n © * 03 @


Autenttfică-te Inregistrează-te

Seneiic

Cerere de ofertă

0,00 RON


Cos 0,00 RON


AlliedTe... > Switch-uri Allied     * x550 S -    > AT-X550-1BXSQ-50 - Atlied Telesis 14x SFP+/SFP, 2x QSFP+, L3 10G Intelligent Switch, 10G/40G...

x550 Series                                               >

AT-X550-18XSQ-50

Allied Telesis 16x SFP+/SFP, 2x QSFP+, L3 10G intelligent Switch, 10G/40G Stacking, EU Power Cord

PartNumber AT-x550-18XSQ-50

EAN:

767035210179

Preț (fara TVA): 23 529,41 RON

Preț (cu TVA): 28 000,00 RON


Adaugă ân Coș


Disponibilitate: 6 buc livrare rapida

(6-7 zile lucratoare)

Livrare:          Livrare standard:

lll'' In Iu , t>. J

Livrare rapidă:

marți 31 n,niu _J

Calculați costul exact si timpul de livrare a acestui produs

Descriere

Magazinul nostru online folosește module cookie. Folosind acest magazin, ne permiteți să salvăm ți să folosim modulele cookie. Puteți găsi mai multe informații în Politica de confidențialitate ți informații despre modulele cookie

■                   |                   I Coșul de cumpărături este gol

Autentificări Creeaza cont nou Date personal

1                     1                    | Ai nevoie de ajutor la trimiterea comenzii?

' Ce cauți azi?


Ai NEVOIE DE AJUTOR? cauta 0374 477120


Ne gasestf sf pe Facebook


PRODUSE


1 Livrare rapida.

Peste 1000 produse in stoc


2 Garanție retur.

Retumare in 10 zile


3 Puncte de fidelitate.

Oferite bonus clientilor fideli


Home » Wireless . Acces Poinl » Acces Point ALLIED TELESIS > ALLIED TELESIS L3 10 GB16X SFP+/SFP 2X QSFP+

ALLIED TELESIS L3 10 GB16X SFP+/SFP 2X QSFP+

«-Produsul anterior 142 din 260 Produsul următor


Cod: AT-X550-18XSQ-50

Cod intern: #367888


Z2-FAN


PLACE


Preț cu TVA: 29.000’°° I©

Sau 29000 puncte de fidelitate, detalii

In «toc depozitT


Livrare gratuita


ADAUGA IN COS


Contacteaza-ne

Email: comenzi@vexlo.ro

Telefon: 0374 477120


1 Comanda rapid doar acest produs

a Scrie comentariu

■ Alerta preț

» Contact vanzari

" Spune unui prieten

* Compara produs


Selve KS


Tweet


îmi place Distribuie Fii primul dintre prietenii tăi care apreciază asta.


Detalii produs Politica de returnare Modalitatl livrare Efectuarea plătii


Descriere


990-005106-50 IN

Daca nu ești incantat(a) de produsele primite, le poți retuma in 14 zile de la primirea comenzii. Roti opta fie pentru un alt produs, fie pentru retumarea banilor.Vezi detalii politica de retumare

Acest produs poate fi achiziționat folosind 21971 puncte de fidelitate. Vezi detalii.


Produse similare:


ztfFAN


PLACE


ZffFAN


PLACEALLIED TELESIS IEEE 802.11AC WAVE2 W1RELESS


UBIQUITI Acces point UC-CK


UBIQUITI AP IND AC1350, DUAL-B ,1P , 8.5 W.


ALLIED TELESIS L2 IE 8 10/100/1000P + 2 SFP


1.651 "tei          400" lei


506" tei


4.661" lei


254" lei


Comanda telefonica: 0374 477120

Linkuri utile

Cele mai apreciate produse


Suport pe email: comenzi@vexio.ro

Contul teu

Creeaza cont


Program de lucru:

Având in vedere contextul epidemiologie actual sl al

Ajutor la cumpăraturi            i

Cum cumpăr


Sediu:

Str Foișorului nr 146 Sector 3 București

Despre Fan Place

Avantajele clientilor FanPlace

Nsl transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de furnizare „ Echipamente hardware pentru servere

Raportul de specialitate nr. 313900 din 24.03.2020, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a Echipamentelor hardware pentru servere

* Procesul verbal de analiză nr, 313522/23.03.2020;

 • -  Nota Justificativă nr. 313 818 din 24.03.2020.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL INFORMATICĂ Șef Serviciu, Radu George

Directe Radu AlexdîDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputefi exercita drepturileprevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico^ociale^bugetrfinanțe

AVIZUL


1^.

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..".X.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi-a ședinței ordinare/e*trawdinaFe din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .........  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....Gt..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii- de-a a ședinței

ordinare/cxtraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU- A-FQST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL-proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRLAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 17

 • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu          1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      3/17 ( 18%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica liviu malureanu Cristi Tudorache Stelian Ene romeo popescu Antonio Ciprian Corneanu fleancu florin Alin Voicu Cristian Petrescu

I X  I

I               I

I            I

I X   I

I X   I

I        I        I

I        I        I

I

I X   I

I x  I

I X   I

I               I

I         I         I


MUNICIPIUL BUCUREȘTI f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraordmare din data de.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de să a ședinței ordinare/extraordhrare, și consideră că acesta A FOST /-NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.                                              -----

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUN1CĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN1.Comisia 6 - Punctul 17

 • A. Da             6/14 ( 43%)

 • B. Nu          2/14 ( 14%)

 • C. Abținere      e/14 (  0%)

No Answer 6/14 ( 43%)

A

Stelian Ene                |    |

Vasiliu Mariana           | X

Alin Voicu

Baetica Nicoleta          ] X

Pelinaru Cornel           j X

Alexandru Dobre           | X

IULIANA VĂDUVĂ            | X

Neacsu Florentina         |

Inocențiu Voinea           j    j

Adriana Paunica            | X j

Elena Petrescu             j    j

Elena-Daniela Belu-Sima j    |

Elena Tudor                 |    |

John                               |     |