Hotărârea nr. 74/2020

HCLS3 nr.74 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.312115/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 1893/ 20.03.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  Adresa nr. 1912/ 20.03.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3, înregistrată cu nr. 311631 /CP/20.03.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 8 alin. (1), art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 159 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată;

 • -  Art. 552 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCLS 3 nr, 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărare a ordinii publice și respectare a drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 3 prin compartimentele de specialitate și Direcția Generală de Salubritate Sector 3, vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.NR. 74 DIN 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA NR. 1 a H.C.L.S. 3 NR. % / 30,03. <3jQÂO


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL

DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/ 2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI

PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Grad

Gradația

Nivel Studii

Legea-cadru nr. 153/ 2017

De conducere

De execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1 I

1

Director general

II

S.S.

16600 !

2

Director

II

S.S.

14300

3

Șef serviciu

II

S.S.

12000

4

Șef birou

II

S.S.

9500

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

IA

0

S.S.

5621

1

6043

2

6345

3

6662

4

6829

5

7000

Inspector de specialitate

I

0

S.S.

5220

1

5612

2

5892

3

6187

4

6341

5

6500

Inspector de specialitate

II

0

S.S.

4819

1

5180

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

Inspector de specialitate

debutant

0

S.S.

4578

1

m^V921

2

Zyx

%167

7.

5

5700

2

Consilier juridic

IA

0

S.S.

5621 i

1

6043 !

2

6345 ș

3

6662 '

4

6829

5

7000 i

Consilier juridic

I

0

S.S.

5380

1

5784

2

_

6073 j

3

6377 ;

4

6537 |

5

6700 |

Consilier juridic

II

0

s.s.

5140 i

1

5525

2

5802

3

6092

r

4

6244

5

6400 |

Consilier juridic

debutant

o

s.s.

4578 1

1

4921 j

2

5167 I

3

5425 |

i

4

5561 j

ll

5

5700 |

1 3

Referent

IA

jj

o

S.M.

4497 1

1

4835 |

2

5076 i

3

5330

4

5463

i

5

5600 i

1

Referent

I

0

S.M.

4176 j

1

1

4489 |

!

2

4714 :

1

3

4949 i

4

5074 i

5

5200 (

Referent

II

0

S.M.

4015 î

h

1

i            4317 |

i

2

4532 i

i

3

4759 !

4

4878 1

5

5000 |

Referent

i

debutant

0

S.M.

3614 i

1

3885 j

1

1

L 2

r J  X

TS? \079 i

Uy

6 '•            A i

3

4283

4

4390

5

4500

4

Șofer (autoturisme și camionete)

II

0

M/G

4738

1

5094

2

5348

3

5616

4

5756

5

5900

5

Șofer (transport persoane)

II

0

M/G

5059

1

5439

2

5711

3

5996

4

6146

5

6300

6

Șofer (autocamioane și mașini de mare tonaj)

II

0

M/G

5581

1

6000

2

6300

3

6615

4

6780

5

6950

7

Șofer (autospeciale)

II

0

M/G

6103

1

6561

2

6889

3

7234

4

7415

5

7600

8

Muncitor calificat

I

0

M/G

4819

1

5180

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

Muncitor calificat

II

0

M/G

4658

1

5007

2

5258

3

5521

4

5659

5

5800

Muncitor calificat

111

0

M/G

4578

1

4921

2

5167

3

5425

4

5561

5

5700

Muncitor calificat

IV

0

3    4497

1

*/'v)

4835

_____L

2

5076

1

i

3

5330 i

i

4 _

5463 |

i l

5

5600 ■

1 9

Muncitor necalifîcat

II

0

M/G

3678 ;

1

..

1

3954 |

1

2

p-

4152

1

1

3

4359

4

4468 I

1

!_____________________________________________________

_

5

4580 i

NOTĂ:

 • 1. în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

* Directorul General al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

Direcția Administrativă;

Serviciul Juridic și Control;

- Biroul Dispecerat;

 • 2. Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5. Personalul scutit de impozit pe venit, conform art. 60 pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXANR. 2 a H.C.L.S. 3 NR. /?)OtOS>WO


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL

DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/ 2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI

PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Grad

1 Gradația

Nivel

Studii

Legea-cadru nr. 153/2017

De conducere

De execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director

II

S.S.

13000

2

Șef serviciu

II

S.S.

12000

3

Șef birou

II

S.S.

9500

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate / Consilier juridic

IA

0

S.S.

4979

1

5353

1

2

5620

3

5901

4

6049

5

6200

Inspector de specialitate / Consilier juridic

I

0

S.S.

4819

1

5180

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

Inspector de specialitate / Consilier juridic

II

0

S.S.

4658

1

5007

2

5258

3

5520

4

5658

5

5800

Inspector de specialitate / Consilier juridic

debutant

0

S.S.

4497

1

4835

2

5076

3

_

ț L^fâ\5330

$ l "Ml          \

Sa


\«»

WT

X <\     */! \$r J /S /

_

4

5463 1

5

5600

2

X&^cij reSY&t XtllUL JT

Referent

IA

1

0

S.M.

4176 |

1

4489 |

2

4714 ]

3

4949

4

5074 I

5

5200 |

Referent

I

J

0

S.M.

4015

1

4317

J

2

4532

3

4759

4

4878 |

5

5000

Referent

II

0

S.M.

3775 i

1

4058

2

4260

3

4473

4

4585;

5

4700 |

Referent

debutant

0

S.M.

3614 |

1

3885 |

2

4079 i

3

4283

4

4390

5

4500

3

Inspector de specialitate ( coordonator zonă )

IA

0

ss

6746

1

7252 |

2

7614 i

3

7995 |

4

8195 I

5

8400 !

Inspector de specialitate ( coordonator zonă )

I

0

ss

6585 |

1

7079 j

2

7433 I

3

7804 |

i

.

4

8000

5

8200

Inspector de specialitate (coordonator zonă )

II

0

ss

6425

1

6907

2

7252 >

3

7615

4

7805

5

8000

Inspector de specialitate , (coordonator zonă )

debutant

0

ss

6264

1

6734 i

2

7071

3

1

WX7424IA


S.M.


Referent

(Responsabil zonă)


Referent

(Responsabil zonă)


IIReferent

(Responsabil zonă)


debutant


2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2

3 4 5 0 1 2 3 4 5


S.M.


S.M.


S.M.


7610 7800 6585 7079 7433 7805 8000 8200 6425 6907 7252 7615 7805 8000 6264 6734 7071 7424 7610 7800 5943 6389 6708 7043 7220 7400


Referent (Responsabil Subzonă)


IA


0

2

2

2

±

5


S.M.


6103 6561 6889 7234 7415 7600


Referent (Responsabil subzonă)


Referent (Responsabil subzonă)0

1

2

3

4


S.M.


S.M.


Referent (Responsabil subzonă)


debutant


5943

6389

6708

7043

7220


7400


5622

6043

6345


6663

6829Ș\

f

®S

IBM

Bă®!

N♦ \

I S I c 4-b \ \ <\__

1= i L/Z

4

5

6341

6500

1 6

Referent (Responsabil echipă)

IA

0

S.M.

5300

1

5698

2

3

5983

6282

4

1

6439

5

6600

Referent (Responsabil echipă)

I

0

S.M.

4819

1 '

1

5180

2

5439

3

5711

4

5854 |

5

6000 1

Referent (Responsabil echipă)

1

II

o

S.M.

4417

1

4748

2

4986

3

5235

4

5366

1

5

5500

1

Referent (Responsabil echipă)

debutant

0

S.M.

4015

1

4317

2

4532 i

3

4759 1

4

4878 1

5

5000 j

7

Muncitor calificat (Responsabil echipă)

I

0

M/G

5300

1

5698

2

5983

3

6282

4

6439

5

_

6600 |

Muncitor calificat (Responsabil echipă)

1

1

1

II

_____o

M/G

5140 |

1

5525 i

2

5802

3

6092

4

6244

5

6400

L_

Muncitor calificat (Responsabil echipă)

III

0

M/G

4979

1

5353

2

5620 1

i

3

5901 1

4

1

6049 |

'        5

6200 j

8

Muncitor calificat

(Lucrător

salubrizare)

I

0

M/G

52201

1

■■x .      5612

2

A 5892

3

-

e

z

j

D tr

4

6341

v-v

/O j

___Z

5

6500

Muncitor calificat

(Lucrător

salubrizare)

II

0

M/G

4578

1

4921

2

5167

3

5425

4

5561

5

5700

Muncitor calificat

(Lucrător

salubrizare)

III

0

M/G

3855

1

4144

2

4351

3

4569

4

4683

5

4800

Muncitor calificat

(Lucrător

salubrizare)

IV

0

M/G

3614

1

3885

2

4079

3

4283

4

4390

5

4500

9

Muncitor calificat

I

0

M/G

4417

1

4748

2

4986

3

5235

4

5366

5

5500

Muncitor calificat

II

0

M/G

4015

1

4317

2

4532

3

4759

4

4878

5

5000

Muncitor calificat

III

0

M/G

3775

1

4058

2

4260

3

4474

4

4585

5

4700

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3614

1

3885

2

4079

3

4283

4

4390

5

4500

10

Șofer (autoturisme și camionete)

II

0

M/G

4738

1

\    5094

2

5348

3

^616

l

4

5756 !

1

5

5900

i ii

1

Șofer (transport persoane)

II

o

M/G

4738

1

5094

1

2

5348

1

3

5616

1

4

5756

1

5

5900

12

Șofer (autocamioane și mașini de mare tonaj)

II

0

M/G

5581

1

6000

2

6300J

3

6615 1

4

_

6780

5

6950

13

Șofer (autospeciale)

II

0

M/G

6103

1

6561

2

6889

l

3

7234

1

4

7415

5

7600

14

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3052

_

1

3281

2

3445

3

3617

4

3707 |

i

5

3800 1

NOTĂ:

 • 1. în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

 • -  Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire;

 • -  Direcția întreținere Domeniul Public.

 • 2. Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA NR. 3 a H.C.L.S. 3 NR.     /ZO.OSjfâj/)


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE SALUBRITATE SECTOR 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/ 2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI

PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

Grad

Gradația

9

Nivel Studii

Legea-cadru nr. 153/ 2017

De conducere

De execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director

II

S.S.

13000

2

Șef serviciu

II

S.S.

12000

3

Șef birou

II

S.S.

9500

B

DE EXECUȚIE

1

1

Inspector de specialitate / Consilier juridic

IA

0

S.S.

4979

1

5353

2

5620

3

5901

4

6049

5

6200

Inspector de specialitate / Consilier juridic

I

0

S.S.

4819

1

5180

2

5439

3

5711

4

5854

5

6000

Inspector de specialitate / Consilier juridic

II

0

S.S.

4658

1

5007

2

5258

3

5520

4

5658

5

5800

Inspector de specialitate / Consilier juridic

debutant

0

S.S.

4578

1

_     4921

2

WX5U7

3

/Qz'

T® ^425

&

zr—'

1                   7* 7

4

5561 ;

5        1

5700 |

2

Referent

IA

0

S.M.

4497

1

4835 1

2

5076

3

5330 i

4

5463 |

5

5600 |

Referent

I

0

S.M.

4176

1

4489

2

4714

3

4949 •

4

5074 1

5

5200 .

Referent

II

0

S.M.

3775

.

1

1

4058 1

2

___

4260 !

3

4473

'

4

4585

5

4700 |

L

Referent

debutant

0

S.M.

3614 j

1

3885 i

.

2

4079 1

3

4283

4

4390

i

5

4500 |

3

Referent (Responsabil echipă)

IA

L_ 0

S.M.

6103 1

1

1

6561 |

j

2

6889 !

3

7234 i

-

4

__

7415 j

5

7600 j

1

Referent (Responsabil echipă)

I

0

S.M.

5943 i

1

6389 1

2

6708 i

3

7043 1

4

7220 |

5

7400 ,

Referent (Responsabil echipă)

II

o

S.M.

5622

1

6043

2

;          6345

3

6663

4

6829

5

7000 i

Referent (Responsabil echipă)

debutant

0

S.M.

5220 i

;

1

x 1     5612

1 2

- W/K 5892

_

_

3

ZfFS

\6187 |


Muncitor calificatMuncitor calificatȘofer (autoturisme și camionete)


Șofer (transport persoane)


Șofer (autocamioane și mașini de mare tonaj)Șofer (autospeciale)Ș_ 0 J 2.

3 4 5_ 0


M/G


M/G


III


IV


II


II


II


II


2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3


M/G


M/G


M/G


M/G


M/G


6341 6500 4417 4748 4986 5235 5366 5500 4015 4317 4532 4759 4878 5000 3775 4058 4260 4474 4585 4700 3614 3885 4079 | 4283 4390 4500 4738 5094 5348 5616 5756 5900 5059 5439 5711 5996 6146 6300 5581 6000 6300 6615 6780 6950 6103 6561 68894

7415 i

i

5

7600

9

Muncitor necalificat

(sortator)

II

o

M/G

3935 i

1

4230

i

2

4442

3

_

4664

4

4780

5 i

4900 |

io

Muncitor necalificat (menajer)

II

]

0

M/G

3678

i

i

1

3954 1

2

4152 1

3

4359 1

4

4468

5

4580

' 11

Muncitor necalificat

II

!

0

M/G

3052

1

3281

2

3445

3

3617 j

4

3707 i

5

3800 !

NOTĂ:

 • 1. în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Direcția Colectare Deșeuri;

- Direcția Managementul Deșeurilor;

 • 2. Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5. Personalul scutit de impozit pe venit, conform art. 60 pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
  CABINET PRIMAR  TELEFON


  (004 Ost) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQprimarie3.r0


  Calea pudeyti nr iji, «uirtrn y uînrfl^ RlUiimști

  I SECTOR 3

  CABINET PRIMAR

  N. ......


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București.

Prin Hotărârea nr. 358/14.08.2018 Consiliul Local a Sectorului 3 au fost stabilite activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

- Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Având în vedere faptul că Direcția prestează la nivelul Sectorului 3 un serviciu public de salubrizare, atribuțiile specifice unor funcții similare sunt diferite.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost reorganizată conform HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, iar ca urmare a desfășurării activității în cadrul celor șapte structuri diferite din cadrul Direcției s-a constat faptul că funcții din cadrul unei direcții similare cu cele din cadrul altei direcții au atribuții diferite raportate la gradul de complexitate și diversitate a activităților, unele fiind afectate exclusiv prestării serviciului public de salubrizare, altele efectuând doar muncă de tip administrativ, specifică unei

instituții publice.

în vederea respectării art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul direcției s-a procedat la ierarhizarea posturilor în vederea aplicării unor salarii corespunzătoare funcțiilor specifice.


Având în vedere cele prezentate și ținând ș al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

ortul de specialitate nr. 1893/ 20.03.2020 ui proiect de hotărâre pe care îl supun


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR


DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE 4 MS

IEȘIRE ' 1    ........... ............

Ziua .flO.. Luna ..Q.3.........Anul2J?Z.ț?

APORT DE SPECIALITATE


privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubriuzare în Sectorul 3 al Municipiului București,

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite că activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3. Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Având în vedere:

HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 șî aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

în vederea respectării art. 8 alin. (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

Art 8. - Criterii generale

(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

 • f) condiții de muncă;

 • g) incompatibilități și regimuri speciale. ”

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a procedat la ierarhizarea posturilor în vederea aplicării unor salarii corespunzătoare funcțiilor specifice din cadrul instituției.

Prin urmare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 în temeiul art. 11 din Legea nr. 153/ 2017, salariile de bază pentru funcțiile Direcției Generale de Salubritate Sector 3, stabilite conform Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cuprinse în Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 ale prezentului raport de specialitate.

Totodată, menționăm următoarele:

Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR

- Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Personalul scutit de impozit pe venit, conform art. 60 pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.
DIRECȚIA GENERALĂ

DE SALUBRITATE SECTOR


Kv 311 G / 20 O2x 20^


CĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

intrare,            ■

IEȘIRE ..............................în conformitate cu prevederile OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3, stabilite conform Legii nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .„.J.X?..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORAB-BL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

•■••=•••••• :::±==^^

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTON 1O-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


 • A. Da             7/17 ( 41%)

 • B. Nu          1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      3/17 ( 18%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana             |    |

Baetica Nicoleta            | X |

IULIANA VĂDUVĂ              |    |

Neacsu Florentina           [    j

Adriana Paunica            j X |

Elena Petrescu             |    |

Elena Tudor                   |    |

Radu Constantin             j X j

Hontaru Valerica            | X |

liviu malureanu            |    |

Cristi Tudorache            |    j    |

Stelian Ene                  |    j    j

romeo popescu               | X |

Antonio Ciprian Corneanu | X |

■Fleancu -Florin                ] X j

Alin Voicu                    |    |

Cristian Petrescu          |    |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/ex

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii nublice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../.^.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinareț și consideră că acesta A FOST / NU A FOSTintocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:         <----

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

SECRETARVASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

 • A. Da             6/14 ( 43%)

 • B. Nu         0/14 ( 0%)

 • C. Abținere      2/14 ( 14%)

No Answer 6/14 ( 43%)

ABC

Stelian Ene                 |    |    |

Vasiliu Mariana            | X |

Alin Voicu                   |    |

Baetica Nicoleta           j X |

Pelinaru Cornel            | X |

Alexandru Dobre            | X |

IULIANA VĂDUVĂ             | X |

Neacsu Florentina         |    |

Inocențiu Voinea          |

Adriana Paunica            | X |

Elena Petrescu            |    |

Elena-Daniela Belu-Sima |    |

Elena Tudor                 |    |

john                                 1     |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z.V..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de..................................

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de .g^C?.1.z23...<2ci.^2£S’..., în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../(£........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /NIJA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) Iit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL/J^EEAVORA~BTL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN                           ...............4.

CORNEANU ANTONIO-CIPRIANVASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN


GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL


 • A. Da             5/18 ( 28%)

 • B. Nu          0/18 ( 0%)

 • C. Abținere      3/18 ( 17%)

No Answer 10/18 ( 56%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 |    |

Radu Constantin             |    |

IULIANA VĂDUVĂ              |    j

Ionela Marinescu            |    |

Elena-Daniela Belu-Sima | X ]

lonut Moldoveanu            |    |

Hontaru Valerica            |    j

Elena Tudor                   |    |

Paunica Adriana             |    |

romeo popescu               | X |

Marineata Marcel            | X j

Alin Voicu                    | X | j

Vasiliu Mariana             j    |

Antonio Ciprian Corneanu | X |

Cristian Petrescu           j    |    j

Ana Galbenu                   |    [    |

Fatu Adrian                   |    |    |

Septimiu Mihai Badiu       j    |