Hotărârea nr. 73/2020

HCLS3 nr.73 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștf nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare ia statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 312119/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 1892/ 20.03.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3

 • -  HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  Adresa nr. 1911/ 20.03.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin. (2) art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

■- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l. Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 42 din 26.02.2020 a Consiliului Local Sector 3, referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, rămân neschimbate.


Contfasemnează pentru legalitate' pecretar general Mari us Mihăiță


NR. 73

DIN 30.03.2020

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

ANEXA LA HCLS3 NrT3./..3..Ci.G3.z7Z? O)


STAT DE FUNCȚII

NR.crt

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treapta

Nr. postur

nivel

Studii

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

1

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director General

II

1

S.S

2

Director

II

5

S.S

3

Șef Serviciu

II

8

S.S

4

Șef Birou

II

16

S.S

Total

30

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate

IA

3

S.S

2

Inspector de specialitate

1

13

S.S

3

Inspector de specialitate

II

35

S.S

4

Inspector de specialitate

deb.

31

S.S

5

Consilier juridic

II

2

S.S

6

Consilier juridic

deb.

3

S.S

7

Referent

IA

7

M

8

Referent

1

16

IM

9

Referent

11

23

M

10

Referent

deb.

3

M

11

Referent responsabil zonă

1

1

M

12

Referent responsabil zonă

II

5

IM

13

Referent responsabil zonă

deb.

4

M

14

Referent responsabil subzonă

1

4

M

15

Referent responsabil subzonă

II

8

M

16

Referent responsabil subzonă

deb.

4

IM

17

Referent responsabil echipă

IA

3

IM

18

Referent responsabil echipă

1

4

M

19

Referent responsabil echipă

II

14

M

20

Șofer autoturisme și camionete

II

37

M/G

21

Șofer transport persoane

II

31

M/G

22

Șofer autocamioane și mașini de mare tonaj

II

194

M/G

23

Șofer autospeciale

1

29

M/G

24

Muncitor calificat responsabil echipă

1

M/G

25

Muncitor calificat responsabil echipă

1

2

M/G

26

Muncitor calificat responsabil echipă

II

12

M/G

27

Muncitor calificat lucrător salubrizare

1

3

M/G

28

Muncitor calificat lucrător salubrizare

II

3

M/G

29

Muncitor calificat

13

M/G

30

Muncitor calificat

1

27

M/G

31

Muncitor calificat

II

32

M/G

32

r

Muncitor calificat                               1

V

38

M/G

33

Muncitor necalificat                            1

744

M/G

34

r

Muncitor necalificatsortator                 1

6

M/G

35

i*

Muncitor necalificat menajer                 1

113

M/G

i

otal C.M.

1468

i

Otal(IA+IB)

1498întocmit, Șef Birou Re: Matei Andțe


urse Umane

;a

CABINET PRIMAR

TELEFON (ocm Q21) 318 03 23 - 28 FAX (004 oas) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar^ prima rte3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr 3/2 //3.....

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020

Prin Hotărârea nr. 42/26.02.2019 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Ținând seama de referatele anexate raportului de specialitate nr. 1892/20.03.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, precum și de activitățile specifice desfășurate în cadrul direcției, respectiv:

 • 1. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,

activități care trebuie să se desfășoare 24 ore/7 zile, este necesară transformarea unor posturi de natură contractuală, în vederea facilitării desfășurării activității în cadrul compartimentelor de specialitate ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3.

Având în vedere cele prezentate, am inițj rezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DE SALUBRITATE SECTORDIRECȚIA GENERALĂ Ofe^ĂLUBRITATE SECTOR 3


INTRARE M ----.....

IEȘIRE

Ziua .$»Q. Luna ...0.^?


4^...........

........ Anul ^3.4.9


RAPORT DE SPECIALITATE


privind modificarea Anexei nr. 2 aprobată prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de juneții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 422/28.08.2019 șiprin HCLS 3 nr. 467/24.09.2019

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018 a fost înființată Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubriuzare în Sectorul 3 al Municipiului București,

Prin H.C.L. Sector 3 nr. 358/ 14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, au fost stabilite că activitățile care vor fi prestate de către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, după cum urmează:

 • 1.  Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similarea provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • 2.  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.  Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 4.  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 5.  Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prin HCLS3 nr. 357/14.08.2018 au fost aprobate inițial funcțiile specifice la nivelul instituției.

Prin HCLS3 nr. 42/ 24.02.2020 a fost aprobată reorganizarea instituției, creându-se astfel o structură complexă în vedere facilitării prestării serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Ca urmare a desfășurării activității, compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3 au constatat alte necesități cu privire la structura posturilor din

subordine și au solicitat anumite modificări prin transformarea unor posturi, conform referatelor anexate prezentului raport.

în conformitate cu referatele emise de către compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 prin se solicită transformarea unor posturi de natură contractuală, propunem modificarea statului de personal prin transformarea unor posturi, astfel cum se va vedea în cele ce urmează:

A. Director General - 1 post de natură contractuală;

B. Direcția Colectare Deșeuri din subordinea Directorului General cu următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Biroul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Colectare Deșeuri își păstrează structura de 1+58 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) - 55 posturi.

Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile din subordinea Direcției Colectare Deșeuri își păstrează structura de 1+28 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- I post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 4 posturi;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 18 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II — 2 posturi.

Biroul Dotări și Colectare Deșeuri Agenți Economici Mari din subordinea Direcției

Colectare Deșeuri va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Șef Birou - 1 post;

Referent treapta 1-2 posturi;

Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;


DE SALUBRITATE SECTORReferent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 3 posturi.


Serviciul Colectare Deșeuri Menajere din subordinea Direcției Colectare Deșeuri va avea o structură de 1+106 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta 1-3 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta 1 (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 90 posturi.

C. Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Serviciul Curățenie Domeniul Public din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și

Deszăpezire va avea o structură de 1+480 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

Biroul Suport și Reparații Bunuri Domeniul Public din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire își păstrează structura de 1+15 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta 1-3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 6 posturi.

Biroul Toaletări și Defrișări din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire va avea o structură de 1+50 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta 1 — 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 12 posturi;

 • •  Muncitor necalifîcat treapta 11-20 posturi.

Compartimentul Coordonare Utilaje Mecanizate din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire va avea o structură de 10 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

Referent treapta II (responsabil zonă) - 1 post;

Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;


DIRECȚIA GENERALĂ

DE SALUBRITATE SECTOR


Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 postim;

Referent debutant (responsabil subzonă) — 2 posturi;

Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

Biroul Exploatare Utilaje din subordinca Direcției Curățenie Domeniul Public și

Deszăpezire va avea o structură de 1+190 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef birou-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autoturisme și camionete) - 30 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) — 26 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) - 105 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autospeciale) — 26 posturi.

D. Direcția întreținere Domeniul Public din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Director — 1 post de natură contractuală

Serviciul întreținere Spații Verzi din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public va avea o structură de 1+114 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu — 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) — 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta 1-2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV — 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II — 89 posturi.

Biroul Parc Dendrologic din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public va avea o

structură de 1+20 posturi de natură contractuală, după cum urmează: • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 6 posturi;

 • •  Muncitor necalifîcat treapta II - 14 posturi;

Biroul întreținere, Sisteme, Instalații din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public va avea o structură de 1+50 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta debutant — 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta HI (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV — 15 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 25 posturi.

Compartimentul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public își păstrează structura de 11 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șofer treapta II (autoturisme și camionete) - 7 posturi;

 • •  Șofer treapta n (autocamioane și mașini de mare tonaj) — 4 posturi.

E. Direcția Managementul Deșeurilor din subordinea Directorului General cu următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Biroul Raportare din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor își păstrează structura de 1+13 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad II — 1 post

 • •  Inspector de specialitate grad debutant -1 post

 • •  Referent treapta 1-3 posturi

 • •  Referent treapta II - 5 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 2 posturi

Biroul Mentenanță din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor își păstrează structura

de 1+16 posturi de natură contractuală, după cum urmează:


Dl RECȚIA G ENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR


 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta 1-3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 6 posturi.

Compartimentul Operare din subordinea Biroului Mentenanță va avea o structură de 4 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) -1 post.

Biroul Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor va avea o structură de 1+36 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane si mașini de mare tonaj) - 30 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) — 4 posturi.

Serviciul Exploatare Instalații din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor va avea o structură de 1+162 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta 11—10 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 10 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta 11-130 posturi;

F. Direcția Administrativă din subordinea Directorului General are următoarea subordonare:

1. Director - 1 post de natură contractuală

Serviciul Mecanizare din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+10 posturi de natură contractuală, după cum urmează:


DIRECȚIA GEf DE SALUBRITATE


IERALA

SECTOR • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta 1-2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta debutant - 2 posturi.

Compartimentul Tehnic din subordinea Serviciului Mecanizare va avea o structură de 21 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Muncitor calificat treapta I - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II — 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta HI - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 9 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autospeciale) - 3 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 2 posturi.

Biroul Comercial din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 3 posturi;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post.

Serviciul Economic din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad IA - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post.

Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte din subordinea Direcției

Administrative își păstrează structura de 1 +5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Șef Serviciu - 1 post;

Biroul Administrativ și Gestiune din subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte va avea următoarea structură de 1+9 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi;

 • •  Muncitor necalilicat treapta II - 2 posturi.

Biroul Resurse Umane din subordinea Direcției Administrative își păstrează structura de 1+4 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 4 posturi.

Compartimentul S.S.M. și S.U. din subordinea Biroului Resurse Umane își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi.

G. Serviciul Juridic și Control din subordinea Directorului General și are următoarea subordonare:

1. Șef Serviciu - 1 post de natură contractuală

Compartimentul Comunicare și Registratură din subordinea Serviciului Juridic și Control își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta IA - 1 post.

Compartimentul Juridic, Contencios și Control Legalitate din subordinea Serviciului

Juridic și Control își păstrează structura de 5 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Consilier juridic grad II - 2 posturi;


  DE SALUBRITATE SECTORConsilier juridic grad debutant — 3 posturi.

Compartimentul Control Intern Managerial din subordinea Serviciului Juridic și Control își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

« Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • *  Inspector de specialitate grad II - 1 post.

Biroul Control Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Serviciului Juridic și Control își păstrează structura de 1+8 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șefbirou-1 post;

© Inspector de specialitate grad 1-2 posturi;

« Inspector de specialitate grad II - 4 posturi;

© Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi.

Compartimentul Control Documente din subordinea Biroului Control Serviciul Public de Salubrizare își păstrează structura de 2 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

® Inspector de specialitate grad II — 2 posturi.

BL Biroul Dispecerat din subordinea Directorului General își păstrează structura de 1+14

posturi de natură contractuală, după cum urmează:

© Șef Birou- 1 post;

* Inspector de specialitate grad I — 1 post;

© Inspector de specialitate grad II - 4 posturi;

® Inspector de specialitate grad debutant — 4 posturi;

Direct Ale


Referent treapta IA - 1 post;

Referent treapta I - 1 post;

Referent treapta II - 3 posturi.ecția Curățenie Domeniul Public șî HINEADirector Direcii Mihai Adrian S
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTORDIRECȚIA GENERALA DE S+LL'L i; iATE SECT27? 3


n,......


: țVIJ                      '                                                                                                                      j

ÂĂ.. Luna ....O.?J........Anu- ÂC?ZPi


REFERATPrin prezentul propunem transformarea unor posturi din cadrul Biroului Administrativ și Gestiune din subordinea Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte, după cum urmează:

în cadrul Biroului Administrativ și Gestiune din subordinea Serviciului Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte se transformă 2 posturi de muncitor necalificat treapta II (menajer) în 2 posturi de muncitor necalificat treapta II. Biroul va avea o structură de 1+9 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad I - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 2 posturi.Vizat,

Șef Serviciul Achiziții, Administrativ și Urmărire Contracte,

AnaPutan întocmit,

Șef Biroul Administrativ și Gestiune Dorin Dani\l Slămnescu


DIRECȚIA GENERALĂ

DE SALUBRITATE SECTOR

£HR£C'<TA GENERALĂ DE SÂLUSi'-JîATE SECTOR 3

INTRARE ,...   4^07

iEȘiRE '   .............................

Ziua .H., Luna ........AnulM?REFERAT


Prin prezentai propunem transformarea unor posturi din cadrul Compartimentului Tehnic din subordinea Serviciului Mecanizare, după cum urmează:

în cadrul Compartimentului Tehnic din subordinea Serviciului Mecanizare se transformă 2 posturi de muncitor calificat treapta I, 5 posturi de muncitor calificat treapta II și 2 posturi de muncitor calificat treapta III în 9 posturi de muncitor calificat treapta IV. Compartimentul va avea o structură de 21 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Muncitor calificat treapta I - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 9 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autospeciale) - 3 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 2 posturi.


întocmit,

Șef Serviciul Mecanizare,


DIRECȚIA GENERALA

DE SALUBRITATE SECTOR


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE 1

SECTOR 3

JKȘBSffiL Nr......4.țPÂ...........

I iz Ș R E                      ..........

Ziua /Luna ... .03...... Anul

REFERATPrin prezentul propun transformarea unor posturi din cadrul Direcției întreținere Domeniul Public și din cadrul Direcției Managementul Deșeurilor, după cum urmează:

 • 1. DIRECȚIA ÎNTREȚINERE DOMENIUL PUBLIC:

în cadrul Serviciului întreținere Spații Verzi din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public se transformă 2 posturi de inspector de specialitate grad IA în 2 posturi de inspector de specialitate grad debutant, se transformă 89 posturi de muncitor necalificat treapta II (sortator) în 89 posturi de muncitor nccalificat treapta II și se transformă 2 posturi de muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) în 2 posturi de muncitor calificat treapta IV. Serviciul va avea o structură de 1+114 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta 1 — 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV — 2 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 89 posturi.

în cadrul Biroului întreținere, Sisteme, Instalații din subordinea Direcției întreținere Domeniul Public se transformă posturile de natură contractuală, iar biroul va avea o structură de 1+50 posturi de natură contractuală, după cum urmează:


DIRECȚIA GENERALA

DE SALUBRITATE SECTOR


 • •  Șef Birou- 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II — 2 posturi;

 • •  Referent treapta debutant - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 15 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 25 posturi.

 • 2. DIRECȚIA MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:

în cadrul Compartimentului Operare din subordinea Biroului Mentenanță se transformă un post de referent treapta I (responsabil zonă) într-un post de referent treapta II (responsabil echipă), Compartimentul va avea o structură de 4 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) -1 post.

în cadrul Biroului Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor se transformă 4 posturi de șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) în 4 posturi de șofer treapta II (transport persoane). Biroul va avea o structură de 1+36 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Referent treapta II - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane si mașini de mare tonaj) - 30 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 4 posturi.

în cadrul Serviciul Exploatare Instalații din subordinea Direcției Managementul Deșeurilor se transformă 3 posturi de referent treapta I (responsabil zonă) în 3 posturi de referent treapta II (responsabil echipă) și se transformă 130 posturi de muncitor necalificat treapta II (sortatori) în 130 posturi de muncitor necalificat II. Serviciul va avea o structură de 1+162 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Șef Serviciu - 1 post;

Inspector de specialitate grad 1 — 2 posturi;DIRECȚIA GENERALA f DE SALUBRITATE SECTOR

 • •  Inspector de specialitate grad II - 2 posturi;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II - 3 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 3 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 10 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 10 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 130 posturi;


Prin prezentul propun transformarea unor posturi din următoarele structuri subordonate, după cum urmează:

în cadrul Serviciului Curățenie Domeniul Public din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire se transformă un post de referent treapta IA și un post de referent treapta II în două posturi de inspector de specialitate grad debutant. Serviciul va avea o structură de 1+480 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

e Șef Serviciu - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta IA (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II (lucrător salubrizare) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III (lucrător salubrizare) - 3 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 450 posturi.

în cadrul Biroului Toaletări și Defrișări din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire se transformă posturile, iar biroul va avea o structură 1+50 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

Șef Birou - 1 post;


DIRECȚIA GENERALĂ F DE SALUBRITATE SECTOR

 • •  Inspector de specialitate grad II - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta 1-4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 4 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta IV - 12 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II - 20 posturi.

în cadrul Compartimentului Coordonare Utilaje Mecanizate din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire se transformă un post de referent treapta IA într-un post de inspector de specialitate grad debutant. Compartimentul va avea o structură de 10 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Inspector de specialitate grad debutant - 1 post;

 • •  Referent treapta II (responsabil zonă) - 1 post;

 • •  Referent debutant (responsabil zonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent debutant (responsabil subzonă) - 2 posturi;

 • •  Referent treapta II (responsabil echipă) - 2 posturi;

în cadrul Biroului Exploatare Utilaje din subordinea Direcției Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire se transformă un post de inspector de specialitate grad debutant într-un post de inspector de specialitate grad II. Biroul va avea o structură de 1+190 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef birou - 1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad II - I post;

 • •  Referent treapta I - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta III (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Șofer treapta II (autoturisme și camionete) - 30 posturi;

 • •  Șofer treapta II (transport persoane) - 26 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autocamioane și mașini de mare tonaj) - 105 posturi;

 • •  Șofer treapta II (autospeciale) - 26 posturi.

Director Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire, Alexandru Ghinea

Prin prezentul propun transformarea unor posturi din cadrul structurilor subordonate, după cum urmează:

în cadrul Biroului Dotări și Colectare Deșeuri Agenți Economici Mari din subordînea Direcției Colectare Deșeuri se transformă un post de referent treapta I (responsabil subzonă) într-un post de referent treapta I (responsabil echipă). Biroul va avea o structură de 1+7 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Birou — 1 post;

 • •  Referent treapta 1 — 2 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) — 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 3 posturi.

în cadrul Serviciului Colectare Deșeuri Menajere din subordinea Direcției Colectare Deșeuri se transformă un post de muncitor necalificat treapta II (sortator) într-un post de referent treapta I (responsabil echipă). Serviciul va avea o structură de 1+106 posturi de natură contractuală, după cum urmează:

 • •  Șef Serviciu-1 post;

 • •  Inspector de specialitate grad debutant — 3 posturi;

 • •  Referent treapta IA - 1 post;

 • •  Referent treapta 1 — 3 posturi;

 • •  Referent treapta I (responsabil subzonă) - 1 post;

 • •  Referent treapta I (responsabil echipă) - 1 post;

 • •  Muncitor calificat treapta II - 2 posturi;

 • •  Muncitor calificat treapta III - 1 post;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (sortator) - 4 posturi;

 • •  Muncitor necalificat treapta II (menajer) - 90 posturi.

Director Direcția XAolec tare Deșeuri, Mihai Adrij tu


DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTORIEȘIRE " .........

Ziua 0&. Luna


Domnului Primar, Robert Sorin Neg oiță


Stimate Domnule Primar,în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 aprobată prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

Șef Biroul Resurse Umane, Andreea MATEI


Director Direcția Administrativă SeptimiuMihai BADIU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul_____de pe ordinea de zi /

^upilmenlafea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....//........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A— FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFA VORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR                       /

VASILIU MARIANA

MEMBRI:                      F

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA >

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 15

 • A. Da             6/14 ( 43%)

 • B. Nu         0/14 ( 0%)

 • C. Abținere      2/14 ( 14%)

No Answer 6/14 ( 43%)

ABC

Stelian Ene                  |    |    [

Vasiliu Mariana           | X |

Alin Voicu                    |    |

Baetica Nicoleta           | X |

Pelinaru Cornel            | X |

Alexandru Dobre            j X |

IULIANA VĂDUVĂ             [ X [

Neacsu Florentina          |    |

Inocențiu Voinea           |    |    |

Adriana Paunica            | X |

Elena Petrescu            |    |

Elena-Daniela Belu-Sima |    |

Elena Tudor                 |    |

john                                 |     |

:               MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                       în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris Ia punctul ....ZJT.......... de pe ordinea de zi Quplimcntarcn -qj dinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /NU A FOST^ntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL ZNEFAVORABIfcrproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferînței.


SECRETAR

BELU-SIMA ELENA-DANIELA

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL

1.Comisia 7 - Punctul 15

 • A. Da             5/17 ( 29%)

 • B. Nu          0/17 ( 0%)

 • C. Abținere      3/17 ( 18%)

No Answer 9/17 ( 53%)

ABC

Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin IULIANA VĂDUVĂ Ionela Marinescu Elena-Daniela Belu-Sima lonut Moldoveanu Hontaru Valerica Elena Tudor Paunica Adriana romeo popescu Marineata Marcel Alin Voicu Vasiliu Mariana Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu Ana Galbenu Fatu Adrian

I X |

I X I

I I

I X |


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PROIECT


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 2 referitoare la statul de funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 42/26.02.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 312119/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 1892/ 20.03.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3

 • -  HCLS 3 nr. 42/26.02.2020 privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • -  Adresa nr. 1911/ 20.03.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

în conformitate cu prevederile:

Art. 3 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.2 alin. (2) art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Artl. Anexa nr.2 la Hotărârea nr. 42 din 26.02.2020 a Consiliului Local Sector 3, referitoare la statul de  funcții al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Aițâxa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 42/26.02.2020, rămân neschimbate.

CC