Hotărârea nr. 72/2020

HCLS3 nr.72 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 313783/CP/24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 1935/23.03.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3;

 • -  Adresa nr. 1945/23.03.2020 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3, înregistrată cu nr. 313116/CP/23.03.2020;

conformitate cu prevederile:

 • -  HCLS 3 nr. 357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 358/14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • -  Ordonanței militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economic-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărare a ordinii publice și respectare a drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, pe toată perioada în care România se află în stare de urgență, suspendarea aplicării cantității minime facturabile pentru utilizatorii care au încheiate contracte pentru prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, precum și pentru contractele privind prestarea activității de colectare și transport al deșeurilor provenite din construcții, încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin compartimentele de specialitate și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.NR. 72

DIN 30.03.2020CABINET PRIMAR

TELEFON (<504 031) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prirn2rie3.ra

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Având în vedere Decretul nr, 195/16.03.2020 al Președintelui României, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se impune implementarea unor măsuri de susținere a agenților economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3, prin sprijinirea acestora.

Astfel, pe toată perioada în care România se va afla în stare de urgență, se suspendă cantitea minimă facturabilă prevăzută în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru agenții economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Această măsură este necesară întrucât o mare parte dintre agenții economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 își suspendă activitatea ca urmare a măsurilor implementate la nivel național, după instituirea stării de urgență pe teritoriul României, suspendare care presupune notificarea de către toți agenții economici care au încheiate contracte privind prestarea de servicii de salubrizare cu Direcția Generala de Salubritate Sector 3 în vederea suspendării relațiilor contractuale, situație care ar conduce la dezechilibre instituției din cauza procesării unui număr foarte mare de cereri.

Ținând seama de obiectivul nostru de a încuraja și sprijini mediul de afaceri, această măsură este necesară pentru susținerea utilizatorilor serviciului public de salubrizare care nu produc deșeuri în această perioadă ca urmare a lipsei de activitate, iar în vederea respectării principiului "plătește pentru cât arunci" prevăzut în art. 17 al. (1) lit. e) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va factura doar cantitățile confirmate prin bonurile de ridicare emise în această perioadă, prin raportarea la tarifele aprobate prin HCLS3 nr. 513/30.10,2018.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 1935/23.03.2020 al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA GENERALĂ

DE SALUBRITATE SECTOR


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARĂ /ț $

[ziua Ă.5 Luna ...Qj?........ Anul ifiî®

RAF ORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

Având în vedere:

 • -   Decretul Președintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • -  Ordonanța militară nr. 1/ 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

Art. 17 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurior

faptul că o mare parte din agenții economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 și-au suspendat sau își suspendă activitatea, în contextul identificării stării de urgență pe teritoriul României.

Considerăm oportună suspendarea cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare cât și în contractele privind prestarea activității dc colectare și transport al deșeurilor provenite din construcții pentru agenții economici cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pentru următoarele motive:

O mare parte dintre agenții economici cu sediul/punctul de lucru pe raza Sectorului 3, își suspendă activitatea ca urmare a măsurilor implementate la nivel național după instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Suspendarea activității ar conduce la notificarea de către toți agenții economici care au încheiate contracte privind prestarea serviciului de salubrizare cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 în vederea suspendării relațiilor contractuale. Acest fapt poate crea dezechilibre instituției din cauza procesării unui număr foarte mare de cereri.

Totodată, considerăm că această măsură este necesară pentru susținerea utilizatorilor serviciului public de salubrizare care nu produc deșeuri în această perioadă ca urmare a lipsei de activitate.

Obiectivul Sectorului 3 este de a încuraja și sprijini mediul de afaceri pe raza subunității administrațiv-teritoriale, nu de a-1 îngreuna.

Propunem ca această măsură să fie valabilă pe toată perioada în care România se va afla în stare de urgență.

în vederea respectării principiului “plătește pentru cât arunci” prevăzut în articolul 17 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 va factura doar canitățile confirmate prin bonurile de ridicare emise în această perioadă, raportându-se la tarifele aprobate prin HCLS3 nr. 513 din 30.10.2018 privind adoptarea unor măsuri în vederea fumizării/prestarii serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS3 nr. 254 din 24.04.2019.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea suspendării cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a serviciului public de salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.


DI RECȚIA C EN ERALA DE SALUBRITATE SECTORCĂTRE: PRIMĂRIA SECTOR 3


DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE

IEȘIRE ’     ....................

Ziua .X/5.. Luna ...£?.??........Anul

[sector 3

CABINET PRIMAR


Domnului Primar, Robert Sorin Negoiță


Stimate Domnule Primar,


în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privi rugăm sa ne sprijiniți prin inițierea unui proiect de hotărâre privO [j fț f cantității minime facturabile prevăzute în contractele de prestare a           î public de

salubrizare pentru utilizatorii cu sediul/ punctul de lucru pe raza Sectorului 3 al Municipiului

București.

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate.MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico^sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul....... J,,.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂ UNICĂ ADRIANA

SECRETAR:                   Ț/î

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


 • A. Da            11/17 ( 65%)

 • B. Nu         0/17 ( 0%)

 • C. Abținere      0/17 (  0%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana Baetica Nicoleta IULIANA VĂDUVĂ Neacsu Florentina Adriana Paunica Elena Petrescu Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica liviu malureanu Cristi Tudorache Stelian Ene romeo popescu Antonio Ciprian Corneanu fleancu florin Alin Voicu Cristian Petrescu

I   X   |

I               I

I

I   X   I

I  X   I

I

I X   |

I X   I

I X  |

I X   I

I X   I

I I X   I

I X   I

I

I X  I


AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul...


<sttptimenta-rea ordinii de zi a ședinței ordinare/e


.... de pe ordinea de zi / are din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul Z.7. de pe ordinea de zi / ,supMmentarea^rdimi (fe-zi a ședinței ordinAre^trAordinare^ și consideră că acesta A FOST /'NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL ANEFAV6RA-BIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:           )

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

9

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA SECRETAR                        /

VASILIU MARIANA                   ftT

MEMBRI:                        /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 5/13 ( 38%)

8/13 ( 0/13 ( 0/13 (

62%)

0%)

0%)

A

B

Stelian Ene Vasiliu Mariana Alin Voicu Baetica Nicoleta

Pelinaru Cornel           ,

Alexandru Dobre

IULIANA VĂDUVĂ            |

Neacsu Florentina         j

Inocențiu Voinea          |

Adriana Paunica           j

Elena Petrescu           [

Elena-Daniela Belu-Sima | Elena Tudor               j

1 x

1 X

1 X

1 X

1 X I

1 X I

X I

X 1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

' 1

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......7.... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de                .....

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                       în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .,/•£............. de pe ordinea de zi /^suplimentarea- oreUmi—de_zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST2NIJ-A-F0ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL /NEEAVORABlCproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, POPESCUROMf

SECRETAR

BELU-SIMA ELENA-DANIELA                ''

MEMBRI:                      i

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONI O-CIPRIAN                ........E. i.................

VASILIU MARIANA                         ..........................

VOICU ALIN-IONUȚ                        .........E..................


FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL

 • A. Da             7/18 ( 39%)

 • B. Nu          0/18 ( 0%)

 • C. Abținere      1/18 (  6%)

No Answer 10/18 ( 56%)

A   B

Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin IULIANA VĂDUVĂ Ionela Marinescu Elena-Daniela Belu-Sima lonut Moldoveanu Hontaru Valerica Elena Tudor Paunica Adriana romeo popescu Marineata Marcel Alin Voicu Vasiliu Mariana

I X I X I X I I X I X

I X


Antonio Ciprian Corneanu Cristian Petrescu Daniel Enachescu Ana Galbenu Fatu Adrian