Hotărârea nr. 71/2020

HCLS3 nr.71 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 313231/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 312700/23.03.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 312708/23.03.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

* Art. 19 alin. (2) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează, cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.106,93 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii m sumă de 228.591,88 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 - 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 332.710,87 mii lei și credite de angajament în sumă de 254.309,67 mii lei conform Anexei nr. 11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr. 11/08.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții si Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NR. 71

DIN 30.03.2020

AMENDAMENT la punctul 13

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

"Propunem virarea sumei de 1.000 mii lei în cadrul Capitolului bugetar 67.02, - Cultură ,Recreere și Religie - Servicii recreative și sportive - Subcapitolul 67.02.05.03,art.20.01.09

 • - de la poziția Servicii de amenajare și întreținere spații verzi (zona II-III)

 • - la poziția nou înființată cu destinația asigurării ducerii la îndeplinire a tuturor măsurilor ce revin Sectorului 3, conform Ordonanței Militare nr. 4/2020 ”

Păunică Adriana -Consilier local al Sectorului 3 -

Extras din procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2020

29 voturi pentru

1 abținere

1 consilier nu a votat

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prim2rie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

strcroR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


23/ „JZ c>3.-fote

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 312700/23.03.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară, astfel:

 • •  Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei;

 • •  Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.213.344,87 mii lei se majorează cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  I-

  Cap. bag.

  HCLS3nr. 40/2020

  Propuneri

  rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI - TOTAL

  50.02

  1.213.344,87

  1.229.106,93

  15.762,06

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  215.738,38

  224.626,35

  8.887,97

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.826,10

  7.826,10

  0,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89.619,50

  89.619,50

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  70,30

  85,30

  15,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  5.959,68

  6.475,68

  516,00

  6

  învățământ

  65.02

  236.828,56

  238.867,15

  2.038,59

  7

  Sănătate

  66.02

  135,00

  135,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  164.116,86

  165.841,36

  1.724,50

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  174.705,24

  174.705,24

  0,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  114.077,00

  114.077,00

  0,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  165.123,00

  165.123,00

  0,00

  12

  Transporturi

  84.02

  39.145,25 |

  41.725,25

  2.580,00 |

De asemenea, se propune aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții prin majorare cu suma de 14.707,61 mii lei, acesta devenind 228.591,88 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și r              eltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce


revin autorităților administrației publi                 jflqt prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun

aprobării Consiliului Local al SectoruiuijS.*


TELEFON (004 Oii) 318 03 23 - a8 FAX (004 02>) 318 03 04 E-MAIL economic®! primariej.ro

Calea Dude?ti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.          / 28 03 .2020

RAPORT

ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

In conformitate cu •

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei, se majoreaza cu suma de 15.762,06 mii lei, devenind 1.229.106,93 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a previziunilor pentru veniturile ce urmeaza a fi incasate din derularea proiectelor POCA si POR.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3 nr.40/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

880.200,04

877.317,37

-2.882,67

1. VENITURI CURENTE, din care:

879.481,04

876.598,37

-2.882,67

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.780,00

108.780,00

0.00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

719,00

719,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-181.751,96

-184.634,63

-2.882,67

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

333.144,83

351.789,56

18.644,73

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)

181.751,96

184.634,63

2.882,67

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM.

ACORDATE                   (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

21.106,53

21.106,53

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.                        (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

130.286,34

146.048,40

15.762,06

TOTAL VENITURI buget local

1.213.344,87

1.229.106,93

15.762,06

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.40/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.213.344,87

1.229.106,93

15.762,06

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

880.200,04

877.317,37

-2.882,67

Cheltuieli de personal

10

191.297,70

191.297,70

0,00

Bunuri si servicii

20

240.790,77

252.510,73

11.719,96

Dobânzi

30

89.607,00

89.607,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

170.835,00

156.306,17

-14.528,83

Alte transferuri

55

26.575,00

26.575,00

0,00

Asistenta sociala

57

61.503,00

61.503,00

0,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-121,83

-195,63

-73,80

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

333.144,83

351.789,56

18.644,73

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

42,00

14.570,83

14.528,83

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

5.544,09

8.150,76

2.606,67

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

204.535,57

206.205,80

1.670,23

Rambursări de credite

81

123.023,17

123.023,17

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

0,00

-161,00

-161,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare :

SECTORULUI <

BUCUREȘTI J

 • > Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 8.887,97 mii iei, din care : la Secțiunea de funcționare cu 5.525,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 3.362,97 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții (756,30 mii lei) si proiecte (2.606,67 mii lei - Proiect POCA-CP 13).

 • > Capitolul 60.02 - Aparare se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri si servicii pentru Centrul Militar.

 • > Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se majoreaza cu suma de 516,00 mii lei, din care : 16,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri si servicii si 500,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare investiții pentru Politia locala.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 2.038,59 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 2.866,16 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare ale unităților de invatamant iar la Secțiunea de dezvoltare diminuare cu 827,57 mii lei cheltuieli de capital, conform execuției bugetare.

> Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 2.580,00 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 1.500,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar Ea Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.080,00 mii lei cheltuieli de investiții la străzi (expertize, studii, SF uri, echipamente etc).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 40/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.213.344,87

1.229.106,93

15.762,06

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

215.738,38

224.626,35

8.887,97

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.826,10

7.826,10

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

89.619,50

89.619,50

0,00

4

Aparare

60.02

70,30

85,30

15,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5.959,68

6.475,68

516,00

6

invatamant

65.02

236.828,56

238.867,15

2.038,59

7

Sanatate

66.02

135,00

135,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

164.116,86

165.841,36

1.724,50

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

174.705,24

174.705,24

0,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

114.077,00

114.077,00

0,00

11

Protecția mediului

74.02

165.123,00

165.123,00

0,00

12

Transporturi

84.02

39.145,25

41.725,25

2.580,00

> De asemenea Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 213.884,27 mii lei se majoreaza cu suma de 14.707,61 mii lei, din care: la capitolul 65.10 - Invatamant (178,78 mii lei) si la cap.74.10 - Salubritate (14.528,83 mii lei), atat la venituri cat si la cheltuieli, la secțiunea de funcționare - pentru bunuri si servicii, majorare cu 178,78 mii lei iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 14.528,83 mii lei, acesta devenind 228.591,88 mii lei.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 332.710,87 mii lei si credite de angajament in suma de 254.309,67 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Director Economic, /                            Director Investiții Achiziții,

Octavian Ghețu A                            Irina Gina Soroceam!


TELEFON (004 ai0 318 03 23 - 28 FAX (004 O2T) 3 iS 03 04 E-MAIL econ0mic@primarie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București


Nr.         /^- 03.2020


Către, CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Z.Q... de pe ordinea de zi / suplimentarea^ordiniidezi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferințeL

PREȘEDINTE,


PĂUNICĂADRIANA


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂET1CĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 13

 • A. Da             8/17 ( 47%)

 • B. Nu          1/17 ( 6%)

 • C. Abținere      2/17 ( 12%)

No Answer 6/17 ( 35%)

ABC

Vasiliu Mariana              I    I    I

Baetica Nicoleta            | X j    |

IULIANA VĂDUVĂ               î    I    I

Neacsu Florentina           I    I    I

Adriana Paunica              | X |    |

Elena Petrescu              I    I    I

Elena Tudor                     I     I     I

Radu Constantin              | X |    j

Hontaru Valerica            | X [    j

liviu malureanu              |    | X |

Cristi Tudorache            j    |    |

Stelian Ene                    j    j    |

romeo popescu                 | X j    j

Antonio Ciprian Corneanu | X |    [

fleancu florin               | X |    |

Alin Voicu                 j   ji|

Cristian Petrescu           [ X j    |