Hotărârea nr. 70/2020

HCLS3 nr.70 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștf nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 309471/CP/18.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr. 309268/18.03.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură;

 • - HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată prin HCLS3 nr. 619/ 27.11.2017 și actualizată prin HCLS3 nr. 25/10.02.2020;

 • -  Adresa nr. 309283/18.03.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 51/31.03.2015 a Consiliului Local Sector 3, referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Contrasemnează pentru legalitate / Secretar general / I Marius Mihăiță


NR. 70

DIN 30.03.2020

Anexa - HCLS 3 nr.'LQ... din

Anexa nr. 1 la HCL S3 nr. 51/31.03.2015

Anexa nr. 1 la HCL S3 nr. 619/27.11.2017

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare

- Liceul Tehnologic Theodor Pallady”

1. Valoarea totală (inclusiv TVA): 5.739.984,92 LEI

1.265.010,44 EURO

342.318,27 EURO

922.692,18 EURO


 • - din care pentru creșterea

eficienței energetice:                1.553.269,15 LEI

 • - din care pentru modernizare:       4.186.715,77 LEI

  din care: C+M:

  • - din care pentru creșterea eficienței energetice:

  • - din care pentru modernizare:


  4.855.394,01 LEI

  1.517.622,71 LEI

  3.337.771,30 LEI


  1.070.059,28 EURO

  334.462,30 EURO

  735.596,98 EURO


  1 EURO: 4.5375 lei din ianuarie 2017


  2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I


  4.855.394,01 LEI

  4.855.394,01 LEI


  1.070.059,28 EURO

  1.070.059,28 EURO


  • 3. Capacități finale:

  • • Regim de înălțime: S+P+3 E;

  • • Suprafața desfășurată: 4140,00 mp

  • • Suprafața construită: 828,00 mp


  Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire din subsol, refacerea finisajelor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


  • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile


  întocmit,

  Asocierea:

  BAU STARK S JLL.

  PBBS INVEST PARTNERS S.l


  ST^  ȘEF SERVICIU INVESTIȚn, LU

  j MARIUS POPE&CU  DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTBeneficiar:    Prlmarla Sectorului 3 București

Denumire:    DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE Sf

MODERNIZARE - LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

Adresa:       Bulevardul Theodor Pallady, nr.250

Proiector.:     1112016

Faza:         SF

DEVIZ GENERAL

Conform HGR. nr. 28/9 Ianuarie 2008

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZARE - LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY

Departament Economic:


(n mll lei/mll euro la cursul 4.5375 lai/eurodin data de ianuarie 2017

Nr. crt

Denumirea capitolelor ]l subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Inclusiv TVA)

Valoare fara TVA

TVA

19%

Valoare (Inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea )i amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.O000

)       O.OOOOI

O.OOOOC

0.0000

J        0.00000

1.2

Amenajarea terenului

O.OOOOC

)       0.00001

o.ooooc

O.OOOOI

)       0.00000

1.3

Amenalari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițial

O.OOOOI

) o.ooooc

o.ooooc

O.OOOOI

)       0.00000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00001

o.ooooc

0.0000(

0.00001

0.00000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utillf Iilor necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utiitati exterioare incintei

o.ooooc

o.ooooc

o.ooooc

o.ooooc

0.90000

2.2

Montaj utilaj tehnologic

o.ooooc

o.ooooc

0.00000

o.ooooc

0.00000

2.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

o.ooooc

0.00000

0.00000

o.ooooc

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00000

0.00000

0.00000

o.ooooc

0.00000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obllnerea de avize, acorduri li autorizai»

0.45992

0.10136

0.00000

0.45992

0.10136

3.3

Proiectare si inginerie

199.53428

43.97450

39.90686

239.44114

52.76940

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5

Consultanta

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.6

Asistenta tehnica

34.45170

7.59266

6.89034

41.34204

9.11119

TOTAL CAPITOLUL 3

23444590

51.66852

46.79720

281.24310

61.98195

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,060.12740

894.79392

771.42421

4,831.55161

1,064.80476

4.2

Montai utilaj tehnologic

4.20113

0.92587

0.79821

4.99934

1.10178

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montai

46.35000

10.21488

8.80650

55.15650

12.15570

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 4

4,110.67853

905.93467

781.02892

4,891.70745

1,078.06224

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții

15.83450

3.48970

3.00856

18.84306

4.15274

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.2.

J

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

>.2.1. Comisioane, taxe si cote legale

44.74057

9.86018

0.00000

44.74057

9.86018

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzutei 10% din Cap: 12+1.3+2+3+4}

411.06785

90.59347

78.10269

489.17074

107.80622

TOTAL CAPITOLUL 5

471.64292

103.94335

81.11145

552.75437

121.81914

CAPITOLUL &

Cheltuieli pentru probe tehnologica Ii teste ]l predare la beneficiar

6.1 F

6.2. F

regatirea personalului de exploatare/ informare robe tehnologice si teste

12.00000

0.00000

2.64483

0.00000

2.28000

0.00000

14.28000

0.00000

3.14711

0.00000

TOTAL CAPITOLUL 6

12.00000

2.64463

2.28000

14.28000

3.14711

TOTAL GENERAL:

4,828.76735

1,064.19117

911.21757

5,739.98492

1,265.01044

din care : C + M

4,080.16303

899.20949

775.23098

4,855.39401

1,070.05928

ASOCIEREA:

BU TMU$S.R.L.

UILDING SOLUTIONS S.R.L.


Șef proiect:


^FSbfefețfeUCURESTI

'Vi

l WW, * }

FSTARK | //

.V ’ —B ff

CABINET PRIMAR


TELEFON (004021) 31803 23-28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primarie3.ro

Ca ea Podești nr. țoi- Sertnr j njiciS/ț SECTOR 3


București

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-econom ici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2015, indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Prin Anexa nr. 1 au fost aprobații indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady ’’ în valoare totală (inclusiv TVA) de 6.396.248,69 lei, modificați prin Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 619/27.11.2017 la valoarea totală (inclusiv TVA) de 6.138.335,44 lei.

Conform art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar".

în baza prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (OI) a solicitat actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fîscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ținând cont de aspectele menționate, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici la valoarea totală (inclusiv TVA) de 5.739.984,92 lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 309268/18.03.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură, am inițiat


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investftiiad1izitii@pn1narie3.ro

Calea Dudești nr* 191( Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 Ia HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Având în vedere următoarele aspecte:

 • •  necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților specifice,

 • •  prevederile cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018

și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

• Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady.

Conform art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții menționat, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 31.03.2015 și, în același timp, inclusiv documentația tehnico-economică, conform HG nr, 907/2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proipctelor de investiții finanțate din fonduri publice.

în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 619 din 27.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 291 alin.l lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la cota standard de 19% care se aplică asupa bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse începând cu data de 1 ianuarie 2017, a fost actualizată valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici, astfel:

■ Anexa INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare — Liceul Tehnologic Theodor Pallady cu valoarea totală (inclusiv TVA) de 6.138.335,44 lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady, conform Anexei.

MARIUS POPESCUDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTîntocmii, Monica Avram
Program Operațional Regional Apel: POR/326/10/2/Creșterea gradului de participare la învățământul profesional si tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov (ADR București ilfov)

Proiect: cod SMIS 124391 - Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Liceul Tehnologic Theodor Pallady

Solicitarea de clarificare 2

Stimate Domnule Primar,

Urmare a evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare cu numărul de înregistrare BI/B/2017/10/10.1/10.2/BI/266/02.07.2018 (COD SMIS 124391), beneficiar Sectorul 3 al Municipiului București, titlul „Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare -Liceul Tehnologic Theodor Pallady”, sunt necesare următoarele clarificări în vederea continuării/ definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară:

Evaluare

 • 1. VA RUGAM SA CLARIFICAȚI DREPTUL DE ADMINISTRARE ASUPRA TERENULUI SI CLĂDIRILOR SI SA PRECIZAȚI DACA AU FOST DEMARATE/EFECTUATE OPERAȚIUNILE NECESARE ÎNSCRIERII DREPTULUI DE ADMINISTRARE SI A DENUMIRII CORECTE A UNITATII ȘCOLARE, întrucât in Extrasul de carte funciara nr. 213081 București sectorul 3 si încheierea atașata, exista neconcordante, va rugam sa clarificați aceste aspecte dovedind dreptul de administrare:

Cap. A Partea I DESCRIEREA IMOBILULUI - teren 6.347 mp - teren in proprietate (imobilul aparține domeniului public) - Grupul școlar industrial nr. 19 RATB

Cap. B Partea II PROPRIETARI SI ACTE - (a B1 figurează MUNICIPIUL BUCUREȘTI cu drept de proprietate cota 1/1

Cap. C Partea III SARCINI - figurează CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 cu drept de folosința pentru teren si cele 7 construcții. Va rugam sa aveți In vedere prevederile Ghidului specific, capitolul 4 Criterii de eligibilitate si selecție, secțiunea Eligibilitatea solicitantilor, si anume:

Drepturi asupra infrastructurii (teren/clădire):

Din perspectiva asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și ai Consiliului nr. 1303/2013, drepturile ce pot constitui premisa obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020 vor fi avute în vedere pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire)

Pentru aceste tipuri de proiecte solicitantul (a finanțare trebuie să demonstreze:

 • a)         Dreptul de proprietate publică

 • b)        Dreptul de administrare

 • 2.        Avizul MEN - care este stadiul obținerii Avizului MEN avand in vedere ca solicitarea dvs. a fost înregistrata in data de 20.06.2018;

 • 3.        Va rugam sa precizați, IN MOD CLAR SI FARA ECHIVOC, daca Autorizația de construire este emisa numai pentru lucrările de reabilitare termica SAU proiectul tehnic si intervenția cuprinde CA UN TOT UNITAR atat lucrările de reabilitare cat si cele de modernizare, avand in atenție prevederile Ghidului specific pnn care se precizează faptul ca „Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire" corelat si cu precizarea de la pct. 1 de mai sus

 • 4.         Exista un nivel Insuficient de corelare intre obiectivele specifice propuse ale proiectului, metodologia de implementare si activitățile concrete de realizare. Explicați cum prin masurile propuse veti atinge obiectivele specifice ale proiectului si anume:

  • 4.1. Imbunatatirea numărului de participant! in cadrul Liceul Tehnologic Theodor Pallady pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii;

  • 4.2. Modernizarea si reabilitarea clădirii din cadrul Liceul Tehnologic Theodor Pallady relevanta nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice sectoarelor economice;

 • 5.        Va rugam sa completați corespunzător subcapitolul “Schimbări demografice” din Cererea de Finanțare;

 • 6.         Va rugam sa prezentați intr-un singur tabel centralizator următoarele infbrmatii/indicatori, asa cum trebuie calculați, prin formulele indicate, perioadele de referința si nivelul de agregare recomandat de Ghidul Solicitantului:

Capacitatea colii (ICS)

Existența Facilităților

Caracterul Adecvat al Utilităților

Adecvarea Vârstei la Nivelul Clasei (AVC)

Rate de Abandon colar (RA)

Gradul de Marginallzare al Zonei (GMZ)

Alternative de transport

Corelarea cu Piața Forței de Muncă (CPM)

Contribuția la învățarea pe tot parcursul vieții

Contribuția la formarea adulților

 • 7.        Având in vedere stadiul matur al proiectului depus (lucrări in curs de execuție), prezentări Documentația tehnica privind Organizarea execuției si Proiect tehnologic (verificat) cuprinzând si sistemul de ancorare al schelei de fațada, conform recomandării Expertului tehnic;

 • 8.         Precizați pe documentul Stadiul fizic al lucrărilor care este data la care a fost intocmit (Fișier denumit „PVReceptie parțiala')

 • 9.         Va rugam sa oferiri explicații cu privire la eșalonarea execuției lucrărilor de la emiterea primului Ordin de începere si pana in prezent, avand in vedere prevederile Ghidului specific “Recepția la terminarea lucrărilor poate fi făcută și în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013,... și în măsura în care amânarea recepției s-a făcut cu respectarea prevederilor contractului de lucrări și a legislației specifice în domeniul recepției lucrărilor de construcții. Prezentați documente in susținerea demersurilor întreprinse;

 • 10.       Completat! Memoriul generai cu următoarele precizări:

 • a.         Care sunt masurile necesare si cele adoptate prin proiect pentru îndeplinirea exigentei de Siguranța la foc, potrivit legislației aplicabile si normelor de autorizare, in situația reabilitării unei clădiri existente

 • b.         Masurile necesare si cele adoptate pentru îndeplinirea cerinței de Siguranța in exploatare in cazul reabilitării unei clădiri existente

 • c.         Masurile necesare pentru îndeplinirea exigentelor de Igiena, Sanatate si Mediu înconjurător, In cazul reabilitării unei clădiri existente, inclusiv in ceea ce privește accesibilizarea persoanelor cu dizabiliteti;

 • 11.        Prezentat! Breviarul de calcul privind performantele termice ce vor fi atinse ca urmare a intervențiilor de reabilitare termica proiectate, corelate cu recomandările Auditorului energetic si cu cerințele minimale impuse de reglementările valabile la data elaborării PT, pentru construcții existente;

 • 12.       Prezentați Memoriul tehnic de rezistenta vizat spre neschimbate, anexa la Acordul nr. 20923/05.06.2015 emis de ISC -Direcția regionala Buc-llfbv;

 • 13.        Prezentat! Breviar de calcul pentru balustradele care se înlocuiesc 1a rampele scărilor si pentru alte confecții metalice cuprinse in proiect;

 • 14.        Prezentați Autorizația proiectantului pentru instalații electrice (interior clădiri) in conformitate cu prevederile autoritatii de reglementare (ANRE);

 • 15.        Prezentați Listele estimative ale cantităților de lucrări pentru fiecare specialitate corelate cu tipurile de intervenție denumite generic “reabilitare" sau “modernizare" pentru fiecare specialitate (Arhitectura/ Rezistenta/ Instalații electrica/ Instalații termice (termoventitatii)/ Instalații sanitare) corelate cu descrierile din memorii astfel incat sa fie evidențiate clar activitățile care se realizează. Fiecare lista estimativa va fi semnata de proiectantul de specialitate,

 • 16.       Va rugam sa prezentați Deviz general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publica in conformitate cu precizările art. 7 din cap. A Prevederi generale in cadrul «Metodologia de Întocmire a Devizului general’ anexa la HG 28/2008 cu modificările si completările ulterioare («devizul generai intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizeaza după încheierea contractelor de achiziție publica de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate pana la acea date si a valorilor rezultate in urma aplicării procedurii de achiziție publica de lucrări, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/ lucrărilor de intervenție"). Corectați costurile si TVA corespunzător legislației aplicabile ia data efectuării plătitor.

 • 17.        Prezentați in cadrul Devizului generai “Aiti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investiția" (cu referire la obiectivele specifice ale Priorității de investiție)

 • 18.      PREZENTAT! TOATE FORMULARELE F1-F6 IN FORMA PREVĂZUTĂ DE HG 28/2008, conținând valorile contractate. Corelați F6 cu Graficul de realizare a Investiției si termenul/ termenele stabilite in cadrul Contractului de lucrări, cu Ordinul de începere a execuției emis in 22.05.2018 si cu termenul maxim admis (31 12.2023), întrucât In DALl aveți ca durata de execuție efectiva 3 luni.

 • 19.        In conformitate cu mențiunile din CF referitoare ta grupul țintă al proiectului, există și 2 persoane cu dizabilități care vor beneficia de rezultatele proiectului referitoare la îmbunătățirea infrastructurii Liceulului Tehnologic Theodor Pallady; vă rugăm să oferiți unele detalii suplimentare referitoare la tipul de dizabilități al respectivilor elevi înscnși în clase de învățământ cu profil tehnologic. Confirmați faptul că soluția tehnică pentru reabilitarea clădirii se conformează cu NP NP051/2012 privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Furnizați detalii textuale și piese desenate revizuite în acest sens (Planșa A09 Arhitectură - Plan parter propus), care să acopere cel puțin amenajarea unui grup sanitar special dimensionat și echipat ta parterul clădirii, dar și alte caracteristici de adaptare a mediului fizic și informațional (de exemplu pentru elevi și cadre didactice cu deficiențe de vedere). Explicați cum se va asigura accesul la etajul 1 al clădirii, sau după caz, care sunt măsurile compensatorii prevăzute îh baza principiului adaptării rezonabile.

 • 20.        Furnizați informații suplimentare privind modalitatea de gestionare a deșeurilor în etapa fnvestițională a proiectului (conform Art 17.3 al Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, Solicitantul - titularul autorizației de construcție are obligația de a asigura pregătirea deșeurilor din construcții și demolări în vederea reutilizării, reciclării și/ sau altor forme de valorificare materială) și în cea operațională.

 • 21.       Avand in vedere instrucțiunea 112/08.03.2019 a Autoritatii de Management pentru POR cu privire la aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, va supunem atenției următorul aspect: actualizarea valorii aferente manoperei pentru execuția lucrărilor poate conduce ta majorarea valorii eligibile a proiectului doar in limita maxima menționata in Ghidul specific.

Daca va aftati in situația depășirii limitei maxime admise pentru valoarea eligibila a proiectului, suma care excede acestei valori va fi încadrata in categoria cheltuielilor neefigibile.Aceasta modificare de buget va fi operate doar daca este cazul.

La elaborarea răspunsului, se va avea in vedere ca actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante nu trebuie sa încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eflgibita si/sau valoarea totala a proiectului

Actualizarea respectiva se va realiza in îrmitele acestor crtteni de eligibilitate, cheltuielile in cauza putandu-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile in limita plafoanelor menționate in Ghidul specific P110.2. In cazul in care acest lucru nu este posibil, proiectul devine neeligibil.

Totodată, va rugam sa prezentat un document emis de proiectant si asumat de solicitant din care sa reiasa ca revizuirea devizului general consta doar in majorarea valorii manoperei aferenta execuției de lucrări, in concordanta cu modificările impuse de OUG 114/2018 in privința salariului minim pe economie pentru domeniul construcțiilor.

Secțiunea a fost deblocată.

Se permite atașarea de documente.

Solicitant

Atribute proiect


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Q310G4, București

Domnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând cont de adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmisă prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

• Proiect de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 1 laHCLS3nr. 51/31.03.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII


ȘEF SERVICI INVESTIȚII, LUCDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociaie, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ...ZlZ».... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de S...........XP.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..............  în sistem de videoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul .....jX.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN1.Comisia 1 - Punctul 12

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 7/17 ( 41%)

9/17 ( 53%)

0/17 (

0%)

6%)

B

c

1/17

(

A

Vasiliu Mariana

1

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 x

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 1

Neacsu Florentina

1

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1 1

Elena Petrescu

1 1

Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica

1

1 X

1 1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

liviu malureanu

1 X I

1

1 1

Cristi Tudorache

X I

1

1

Stelian Ene

1

1

1

X 1

romeo popescu

1

X 1

Antonio Ciprian Corneanu |

X 1

1

1

Alin Voicu

1

1

1

fleancu florin

1

X 1

1

Cristian Petrescu

1

X 1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...AX}.,.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi-a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   .........., în sistem de videoconferință, a analizat

proiectul de hotărâre înscris la punctul.................de pe ordinea de zi /suplimentarea’ordinii de zi a

ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / -NU-A “FOST—întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

SECRETAR

TUDOR ELENA

MEMBRI:MARINEAȚÂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENÂCHESCU MARIAN-DANIEL

1.Comisia 3 - Punctul 12

 • A. Da             7/19 ( 37%)

 • B. Nu         0/19 ( 0%)

 • C. Abținere      1/19 (  5%)

No Answer 11/19 ( 58%)

A   B

Pompiliu Wan Buzduga Alin Voicu Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin Pellnaru Cornel IULIANA VĂDUVĂ Ionela Marinescu mioara matei Elena-Daniela Belu-Sima lonut Moldoveanu Hontaru Valerica Elena Tudor Paunica Adriana Daniel Enachescu romeo popescu Marineata Marcel Asus 4 Fatu Adrian Dumitru Constantin

I X

I

I

I X

I

I X


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .../.L*..... de pe ordinea de zi / suplinientarcmrdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi /

suphuieiitdiea ui dlull ■de-zi-a ședinței ordinare/extFftordift&Fe-, și consideră că acesta A FOST ă-NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULLANA

SECRETAR                        /

VASILIU MARIANA

MEMBRI:                        T

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 12

 • A. Da             7/13 ( 54%)

 • B. Nu         1/13 ( 8%)

 • C. Abținere      0/13 (  0%)

No Answer 5/13 ( 38%)

ABC

Stelian Ene                 |

Vasiliu Mariana            | X | j

Alin Voicu                   |    |

Baetica Nicoleta           | X |

Pelinaru Cornel            j X j

Alexandru Dobre            | X |

IULIANA VĂDUVĂ             | X |

Neacsu Florentina          |    |

Inocențiu Voinea           | X |

Adriana Paunica            | X |

Elena Petrescu            |    j

Elena-Daniela Belu-Sima |    |

Elena Tudor