Hotărârea nr. 7/2020

HCLS3 nr. 7 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 11604/CP/13.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 11138/13.01.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 11197/13.01.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.5, pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) și b) și art. 13, pct. 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Articolul 5, pct. 5.1. din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. “Domeniul principal de activitate: 412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ” se modifică și va avea următorul cuprins:

“Domeniul principal de activitate: 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”

 • 2.  “Obiectul principal de activitate: 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale “ se modifică și va avea următorul cuprins:

“Obiectul principal de activitate: 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • 3.  Se completează cu un singur obiect secundar de activitate:

“4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL modificat și completat, conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus-menționatei decizii.

Art.3. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 7

DIN 14.01.2020CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudeți i ^WkSBtlW 3. wiuOa Puiuiețli

REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

Data.


a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL

Sectorul 3 a înființat mai multe societăți în scopul realizării, în condiții de eficiență și rentabilitate, a obiectivelor stabilite de administrația locală în vederea îmbunătățirii vieții locuitorilor Sectorului 3: reabilitare termică, amenajare spații verzi, străzi, construcții și modernizări școli, instituții de asistență socială, centre de cultură și agrement etc.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, având ca scop principal prestarea activității de amenajare și întreținere spații verzi.

Prin Hotărârea nr. 366/05.07.2019, Consiliul Local Sector 3 a schimbat denumirea societății în Smart City Invest S3 SRL.

Prin adresa nr. 99/13.01.2020, înregistrată cu nr.llO49/CP/13.O1.2O2O, societatea Smart City Invest S3 SRL solicită modificarea și completarea Actului Constitutiv prin schimbarea domeniului principal de activitate, acesta urmând a fi codificat prin codul CAEN - 782 Activități de contractare pe baze temporare a personalului, schimbarea obiectului principal de activitate codificat prin codul CAEN -7820 Activități de contractare pe baze temporare a personalului, precum și completarea cu un singur obiect secundar de activitate, respectiv:

> "4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale ți nerezidențiale"

Cererea este justificată de faptul că existența unor segmente de piață unde angajările sunt influențate de factorul sezonier, mai ales când este vorba de personal necalifîcat, crează pentru societatea Smart City Invest S3 SRL oportunitatea de a oferi sprijin prin activitatea de contractare, pe baze temporare, a personalului, avantajele multiple pe care le oferă munca temporară angajatorilor referindu-se în primul rând la flexibilitate în ceea ce privește numărul de angajați, dar și la eficientizarea costurilor și eliminarea riscurilor asociate angajării.

Prin dezvoltarea activității de contractare pe baze temporare a personalului, în urma obținerii autorizației aferente, va fi eficientizată folosirea personalului angajat, în perioadele în care se va reduce volumul de activitate desfășurat de acesta conform obiectului principal de activitate existent în prezent {lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), modificarea activității principale urmând să aducă beneficii societății.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. timent Guvernantă Corporativă, am inițiat robării Consiliului Local al Sectorului 3.

11138/13.01.2020 al Serviciului Control Interrv-^pmR prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7> Sector 3, 032158. București

Nr. 11138/13.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL în data de 05.07.2019 prin HCLS3 nr. 366.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este persoană juridică română, , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, obiectul său principal de activitate fiind, conform prevederilor actului constitutiv, “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” - cod CAEN 4120.

Având în vedere:

- Adresa nr. 0099/13.01.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată cu nr. 11049/CP/13.01.2020 privind solicitarea aprobării modificării Actului Constitutiv prin schimbarea obiectului principal de activitate și adăugarea celui existent la lista obiectelor secundare de activitate;

Ținând cont de:

 • • Legea societăților nr. 31/1990 art. 204 "Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale..."

 • • Art. 5 punctul 5.2 din Actul Constitutiv al societății "Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților Societății și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare. "

 • • Art. 12, punctul 12.1 din Actul Constitutiv "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: " litera a) "hotărăște modificarea Actului Constitutiv" și litera b) "hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății"

 • • Art. 13, punctul 13.6, alin (1) din Actul Constitutiv " Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Intre administratorii membri aiSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Societății Smart City Invest S3 SRL "

Conform adresei înaintate, Smart City Invest S3 SRL, întreprindere publică aflată sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului București, dorește modificarea articolului 5, punctul 5.1 al Actului Constitutiv al societății astfel:

 • — schimbarea domeniului principal de activitate, acesta urmând a fi “ Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului - cod CAEN 782”

 • — schimbarea obiectului principal de activitate, acesta urmând a fi “Activități de contractare pe baze temporare a personalului - cod CAEN 7820;

 • — adăugarea codului CAEN 4120  - „Lucrări de construcții a clădirilor

rezidențiale și nerczidențiale” corespunzător obiectului principal de activitate actual al societății la lista obiectelor de activitate secundare.

Funcționarea unei întreprinderi publice trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că la nivel național se înregistrează în prezent o criză acută de personal atât calificat căt și necalificat, motivația cererii prezentată de către Smart City Invest S3 SRL se referă la necesitatea orientării societății către oportunitatea de a eficientiza folosirea personalului angajat, în perioadele în care se reduce volumul de activitate desfășurat de către acesta conform obiectului principal de activitate actual - “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, ce urmează a fi adăugat în Actul Constitutiv la lista obiectelor de activitate secundare, prin dezvoltarea activității de contractare pe baze temporare a personalului, în urma obținerii autorizației de funcționare a societății ca agent de muncă temporară.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL prin schimbarea obiectului principal de activitate, în conformitate cu prevederile legale incidente aflate în vigoare.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

Cornelia Pivniceru

Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

SMART CITYINVESTS3S.RX.

....


Sediul:     Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:


Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L. prin modificarea obiectului principal de activitate.

| SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Stimate domnule Primar,


//££3...... date

Nr.... | Data.


Subscrisa, societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L., persoană juridică romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea Actului Constitutiv al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L., prin modificarea obiectului principal de activitate.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbata in SMART CITY INVEST S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr. 366. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, sub forma unei societăți cu răspundere limită.

Conform Actului constitutiv al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L., art. 12, 12.1 „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

 • a) hotărăște modificarea actului constitutiv

 • b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății”

In prezent, la nivel național se înregistrează o criza acuta de personal, atât calificat, cat si necalificat, una dintre cauze fiind diferența de dimensiune intre generația care se retrage din forța de munca si cea care intra pe piața muncii.

Menționam faptul ca societatea a identificat oportunitatea de a eficientiza folosirea personalului angajat, in perioadele in care se reduce volumul de activitate desfasurat conform obiectului principal de activitate, prin dezvoltarea activitatii de contractare pe baze temporare a personalului.

Consideram ca aceasta modificare a activitatii principale, va aduce beneficii societarii, prin asigurarea continuității activitatii si prin păstrarea angajărilor.

Totodată, prin activitatea de contractare pe baze temporare a personalului, societatea va facilita funcționarea altor entitati afectate de către deficitul de personal existent in prezent pe piața muncii.

Conform art. 3 din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, pentru obținerea autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară agenții economici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

“a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii și să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, “Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”; - Această activitate corespunde Codului CAEN 7820, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică, privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007;”

Ținând cont atât de cele mai sus menționate, precizam faptul ca este necesar schimbarea obiectului principal de activitate in vederea obținerii autorizației de funcționare, cât și de faptul ca activitatea desfășurată in prezent de către societate este una sezoniera, acest lucru fiind un dezavantaj pentru societate.

Societățile de leasing sunt persoane juridice romane care sunt înființate si funcționează in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile. Acestea au ca principal obiect de activitate efectuarea operațiunilor de leasing. închirierea de forța de munca sau leasingul de personal este o relație triunghiulara intre doi angajatori (Agentul de Munca Temporara si Utilizatorul) si un lucrator temporar, fundamentata prin doua contracte (intre agenție si lucratorul temporar pe de o parte si intre agenție si utilizator pe de alta).

Leasingul de personal va fi utilizat ca răspuns al unor necesitați fluctuante de personal. Prin aceasta forma de angajare, beneficiarii isi vor eficientiza costurile si vor elimina riscurile asociate procesului de angajare.

Unul din avantajele leasingului de personal consta in pastrarea numărului de angajați care nu au activitate intr-o anumita perioada de timp, angajați care pot fi folosiți in alte activitati la nivelul Sectorului 3, ajutând astfel beneficiarul prin eliminarea pierderii de timp in vederea căutării forței de munca. Precizam faptul ca este si o metoda ce poate fi practicata cu succes pentru ocuparea anumitor poziții care nu au fost luate in calcul si bugetate in planul anual, dar pentru care se dorește angajarea de personal, indiferent de momentul anului.

Totodată, menționam faptul ca exista si segmente de piața unde angajările sunt influențate de factorul sezonier, mai ales când este vorba de personal necalificat, astfel societatea poate oferi acest sprijin prin activitatea de contractare, pe baze temporare, a personalului.

Munca temporara are avantaje multiple pentru angajatori, care se traduc in primul rând in flexibilitate in ceea ce privește numărul de angajați, eficientizarea costurilor si eliminarea riscurilor asociate angajarii.

Precizam faptul ca personalul va figura pe statul de plata al societarii, iar obligațiile legale fata de acesta vor fi responsabilitatea acesteia. Societatea va avea sarcina in ceea ce privește gestionarea întregului proces de administrare de personal, respectiv redactarea si semnarea contractelor de munca, inregistrarea in Revisal, înregistrarea modificărilor din contract, mai puțin in ceea ce privește supravegherea și conducerea personalului.

Pc cale de consecința, solicităm modificarea domeniului principal de activitate 412 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, respectiv a obiectului principal de activitate COD CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, și menținerea acestuia ca obiect secundar de activitate, după cum urmează:

 • •  Domeniul principal de activitate: 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • •  Obiectul principal de activitate: 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • •  Obiectul secundar de activitate: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L. și modificarea obiectului principal de activitate.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 47 /13.01.2020

Având în vedere:

 • -  Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul 2019

în conformitate cu prevederile:

 • -   ArL 13.6.ali 3 lit e) și art 17.1 .din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) și art 28.1, din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii:

1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA - Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Nicolae NEDEL1A       - Membra

 • 4. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ   - Membru

 • 5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA   - Membru

 • 6. Domnul Petre NEDELCU        -Membru


7. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ -Membru

Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă modificarea domeniului principal de activitate 412 - Lucrați de construcții a clădirilor rezidențiale I nerezidentiate, respectiv a domeniului principal d activitate COD C.AEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezident , si menținerea acestuia ca obiect secundar de activitate, dopa cum urmeaza:

 • •  Domeniul principal de activitate 782-Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • •  Obiectul principal de activitate 7820- Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

 • •  Obiectul principal de activitate 4120- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale

și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Președinte C.A.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL gu«ernantacorporativa@>prim ariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 11197/13.01.2020


Către,


CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:C0Nf:- DISPOZ

„Mijim,

ENA PETHESCU


• Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 11138/13.01.2020 și de adresa nr. 0099/13.01.2020 (înregistrată cu nr. 11049/13.01.2020) a societății Smart City Invest S3 SRL,


în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă Cornelia PiyniceruMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       , z

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea do zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:                1/

PELINARU CORNEL       '

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

»

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN...............