Hotărârea nr. 69/2020

HCLS3 nr.69 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării și implementării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - Grădinițe”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.308849/CP/18.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 308001/17.03.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 308348/17.03.2020 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, aprobată prin HGR nr. 1028/2014;

 • -  Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS nr. 136/30.06.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020;

 • -  HCLS3 nr. 448/28.09.2017 privind aprobată finanțarea și implementarea proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele V-VIH”;

 • -  HCLS3 nr. 215/30.05.2018 privind aprobată finanțarea și implementarea proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3- clasele 0-V”;

 • -  HCLS3 nr. 281/29.05.2019 privind aprobată finanțarea și implementarea proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3- clasele IX-XII”;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu massmedia; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din OUG nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă finanțarea și implementarea proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 ~ Grădinițe”, în vederea desfășurării unor activități de educație, conștientizare și prevenție a afecțiunilor coloanei vertebrale și a obezității de cauză neendocrină în grădinițele de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului în cuantum de 430.000,00 lei după cum urmează:

 • a) 400.000,00 lei exclusiv TVA (pentru servicii de evaluare și consiliere kinetoterapeutică în cadrul proiectului, servicii nepurtătoare de TVA);

 • b) 30.000,00 lei inclusiv TVA pentru promovarea proiectului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă ■ Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții vor lua măsurile de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 69 DIN 30.03.2020


TELEFON (004 O2t) 318 03 23 - 28 FAX (004 011) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarfg)prlmarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea finanțării și implementării proiectului „ Educat și sănătos în Sectorul 3- Grădinițe"

în contextul demografic și economic actual, sănătatea tinerilor și a copiilor este, indiscutabil, unul din cele mai de preț bunuri ale oricărei națiuni. Copiii reprezintă viitorul, iar asigurarea creșterii și dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare primordială în toate societățile. Acest fapt este asumat și de România, în calitate de țară semnatară și participantă la îndeplinirea obiectivelor Convenției privind Drepturile Copilului, Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și Strategiei Europene a OMS pentru Sănătatea și Dezvoltarea Copiilor și Adolescenților.

Copiii și adolescenții sunt „individualizați prin particularități anatomice, fiziologice, de adaptare și de sănătate" și prezintă vulnerabilități specifice, care, nu de puține ori, îi transformă într-una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, obligă autoritățile locale să asigure finanțarea pentru „cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor". Asigurarea sănătății la aceste vârste reprezintă garanția unui nivel de sănătate acceptabil al generațiilor viitoare.

Astfel, Primăria Sectorului 3 a lansat în anul școlar 2017-2018 proiectul „Educat șl sănătos în Sectorul 3", care are drept scop informarea și educarea elevilor (precum și a părinților și a cadrelor didactice) cu privire la problemele și afecțiunile coloanei vertebrale. în același timp, proiectul urmărește, prin verificări kinetoterapeutice, identificarea elevilor care prezintă deviații patologice ale coloanei vertebrale și semne de obezitate, astfel încât aceștia să poată începe recuperarea timpurie.

Prin Hotărârea nr.448 din 28.09.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat finanțarea și implementarea proiectului „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele V-VIII" (an școlar 2017-2018), iar prin HCLS3 nr. 215/30.05.2018 a fost finanțat și implementat proiectul „Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele 0-V" (an școlar 2018-2019). în cadrul evaluărilor realizate în perioada celor două proiecte s-au identificat numeroase probleme de sănătate în rândul populației școlare, peste 70% din elevii evaluați prezentând diverse probleme de coloană vertebrală (scolioze, cifoze, lordoze etc.). Toți aceștia au fost consiliați și îndrumați spre medici specialiști în vederea asigurării unui plan de recuperare medicală cât mai eficient. Rezultatele obținute în primele două proiecte au determinat Primăria Sectorului 3 să continue evaluările kinetoterapeutice și la elevii de liceu, astfel că, în prezent, în implementare se află proiectul, “Educat și sănătos în Sectorul 3- clasele IX-XII", aprobat prin HCLS3 nr. 281/29.05.2019.

Proiectul „Educat și sănătos în Sectorul 3 - Grădinițe" va avea în vedere informarea părinților asupra problemelor generate de afecțiunile de coloană vertebrală și, de asemenea, va urmări identificarea cazurilor cu probleme, prin evaluări kinetoterapeutice, consilierea și îndrumarea acestora în vederea remedierii afecțiunilor, în rândul populației de vârstă preșcolară din grădinițele de stat de pe raza Sectorului 3.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 308001/17.03.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


TELEFON (004021) 34040111 / 341 0711 FAX (004021) 31803 37E-MAtLproiKte@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București

Nr. 308001/17.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea implementării și finanțării proiectului„Educat și sănătos în Sectorul 3- Grădinițe”

în contextul demografic și economic actual, sănătatea tinerilor și a copiilor este,indiscutabil, unul din cele mai de preț bunuri ale oricărei națiuni. Copiii reprezintă viitorul, iar asigurarea creșterii și dezvoltării lor sănătoase ar trebui să fie o preocupare primordialăîn toate societățile. Acest fapt este asumat și de România, în calitate de țară semnatară șiparticipantă la îndeplinirea obiectivelor Convenției privind Drepturile Copilului, Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și Strategiei Europene a OMS pentru Sănătatea șiDezvoltarea Copiilor și Adolescenților.

Copiii și adolescenții sunt „individualizați prin particularități anatomice, fiziologicele adaptare și de sănătate” și prezintă vulnerabilități specifice, care, nu de puține ori, îitransformă într-una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale.

Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor pe anul 2017 relevă faptul că „înmediul urban (...) pe primul loc în ceea ce privește valoarea prevalenței se situează viciile derefracție cu 23,95%, urmate de obezitatea de cauză neendocrină cu 10,8% și deformărilecâștigate ale coloanei vertebrale (8,27%).” Totodată, bilanțul pe 2012 al AdministrațieiSpitalelor și Serviciilor Medicale București, arată că, printre cele mai frecvente suferințeîntâlnite în rândul școlarilor se numără: boli ale coloanei vertebrale, obezitatea, afecțiunioftalmologice și carii dentare.

Conform Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, „bolile musculo-scheleticeîmpactează semnificativ capacitatea de a munci și productivitatea indivizilor, existând ocreștere a anilor cu dizabilitate și a numărului de decese premature pe care acestea ledetermină”.în ceea ce privește obezitatea, Raportul Național de Sănătate a Copiilor și Tinerilor peanul 2017 consemnează că „în anul 2016 s-au înregistrat aproximativ 41 milioane de copiisub 5 ani cu suprapondere și obezitate, pe tot globul. în lipsa unui tratament eficient, aceșticopii riscă să rămână supraponderali sau obezi și ia vârste mai mari, astfel având un risccrescut pentru boli cardiovasculare, diabet, deces prematur, etc.”, astfel supraponderea șiobezitatea din perioada copilăriei conduc la serioase probleme de sănătate în perioada vârsteiadulte.

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,obligă autoritățile locale să asigure finanțarea pentru„cheltuielile cu evaluarea periodicăinternă a elevilor”. Asigurarea sănătății la aceste vârste reprezintă garanția unui nivel desănătate acceptabil al generațiilor viitoare.

Relația strânsă dintre educație și sănătate este conturată șî în Strategia de DezvoltareDurabilă a Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020, care încurajează crearea unei culturi aprevenției: „Alături de educație și în strânsă legătură cu aceasta, sănătatea este unelement-cheie pentru asigurarea unei vieți active și de calitate, un drept fundamental lacare trebuie să aibă acces toți cetățenii. în contextul unei acoperiri deficitare cu serviciimedicale la nivelul Sectorului, este necesară: (...) d) Susținerea acțiunilor de prevenție,inclusive prin dezvoltarea de campanii de informare publică

Date fiind cele prezentate, Primăria Sectorului 3 a lansat în anul școlar 2017-2918 proiectul „Educat și sănătos în Sectorul 3”, care are drept scop informarea și educarea elevilor (precum și a părinților și a cadrelor didactice) cu privire la problemele și afecțiunile coloanei vertebrale. In același timp, proiectul urmărește, prin verificări kinetoterapeutice, identificarea elevilor care prezintă deviații patologice ale coloanei vertebrale și semne de obezitate, astfel încât aceștia să poată începe recuperarea timpurie.

Astfel, prinHCLS3nr. 448/28.09.2017 a fost aprobată finanțarea și implementarea proiectului„Educat și Sănătos în Sectorul 3 - clasele V-VIII” (an școlar 20170-2018), iar prin HCLS3 nr. 215/30.05.2018a fost finanțat și implementatproiectul „Educat șiSănătos în Sectorul 3- clasele 0-V” (an școlar 2018-2019). In cadrul evaluărilor realizate în perioada celor două proiecte s-au identificat numeroase probleme de sănătate în rândul populației școlare, peste 70% din elevii evaluați prezentând diverse probleme de coloană vertebrală (scolioze, cifoze, lordoze etc.). Toți aceștia au fost consiliați și îndrumați spre medici specialiști în vederea asigurăriiunui plan de recuperare medicală cât mai eficient.

Rezultatele obținute în primele două proiecte au determinat Primăria Sectorului 3 să continue evaluările kinetoterapeutice și la elevii de liceu, astfel că, în prezent, în implementare se află proiectul„Educat și sănătos în Sectorul 3- clasele 1X-XII”, aprobat prin HCLS3 nr.281/29.05.2019.

Având în vedere cele prezentate, precum și rezultatele de până în acest moment ale proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3”, considerămoportună inițiereaunuiproiect care săvizezedepistareaproblemelor de coloanăvertebralășiînrândulpopulației de vârstăpreșcolară din grădinițele de stat de pe razasectorului 3.

Proiectul,.EducatșisănătosînSectorul                        3

Grădinițe”vaaveaînvedereinformareapărințilorasupraproblemelor generate de afecțiunile de coloanăvertebralăși, de asemenea, vaurmăriidentificareacazurilor cu probleme, prinevaluărikinetoterapeutice, șiconsiliereașiîndrumareaacestoraînvederearemedieriiafecțiunilor.

ȘEF SERVICIU, Pompiliu loan Wan Buzduga

Buzduga Wan Pompiliu loan O = Primăria Sector 3 17/03/2020 14:32:06 UTC+02


întocmit,

Expert, Boțea Mihai Boțea Mihai

O = Primăria Sector 3 17/03/2020 14:24:09 UTC+02TELEFON (004021) 3404011 / 341 07 îl FAX (004 O2î) 3180337 E-MAIL pr0iecteiglprimarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr, 428, Sector 3, 030328, București

Nr. 308348/17.03.2020

Către,

Cabinet Primar

Ref .la: proiect HCLS3 privind aprobarea finanțării și implementării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 - Grădinițe”


Prin prezenta vă înaintam raportul de specialitate nr. 308001/17.03.2020 al

Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și proiectul de hotărâre privind aprobareafinanțării și implementării proiectului „Educat și sănătos în Sectorul 3 -Grădinițe”

ȘEF SERVICIU, Pompiliu loan Wan Buzduga Buzdugs Wan Pompiliu loan O = Primăria Sector 3 17/03/2020 14:34:35 UTC+02

întocmit,

Expert, Boțea Mihai

Boțea Mihai

O = Primăria Sector 3 17/03/2020 14:24:34 UTC+02

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi / suplimentaEea-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................în sistem de videoconferința, a analizat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ......4A... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

:= /

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

...............T......................

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

................P......................

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

...............î.......................

ENE STELIAN BOGDAN

..............£......................

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

..............£....................

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

T........................

1.Comisia 1 - Punctul 11

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 7/17 ( 41%)

9/17 ( 53%)

0/17 (

0%)

6%)

B

C

1/17

(

A

Vasiliu Mariana

1

1

1 1

Baetica Nicoleta

1 x

1

1 1

IULIANA VĂDUVĂ

1

1

1 1

Neacsu Florentina

1

1

1 1

Adriana Paunica

1 X

1

1 1

Elena Petrescu

1

Elena Tudor Radu Constantin Hontaru Valerica

1

1 X I

1 1

1

1 !

1 1

1

1 1

liviu malureanu

1 X 1

1

Cristi Tudorache

1 X I

1

1

Stelian Ene

1

1

X 1

romeo popescu

1 X I

1

1

Antonio Ciprian Corneanu |

1 X 1

1

1

Alin Voicu

1 1

1

1

fleancu Florin

1

X I

1

1

Cristian Petrescu

1

X 1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul 11 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30.03.2020

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de 30.03.2020, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 11 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, avizează FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: nu a fost cazul.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

PREȘEDINTE,     otdaPCP

DOBRE ALEXANDRU

SECRETAR

VOICU ALIN-IONUȚ

PREZENT

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

PREZENT

RADU CONSTANTIN

PREZENT

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

PREZENTĂ

VOINEAINOCENȚIUIOAN

PREZENT

GUTIUM NARCISA- VERONICA

PREZENTĂ

IACOB CEZAR

ABSENT

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PREZENT

PETRESCU ELENA

PREZENTĂ

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

PREZENT

1.Comisia 5 - Punctul 11

 • A. Da             8/24 ( 33%)

 • B. Nu         1/24 ( 4%)

 • C. Abținere      6/24 (  0%)

No Answer 15/24 ( 63%)

ABC

Pompiliu Wan Buzduga Alin Voicu

1

1 X

1 1

Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin

1

1 X

1 1

1 1

Pelinaru Cornel Alexandru Dobre IULIANA VĂDUVĂ liviu malureanu Ionela Marinescu mioara matei

1 X

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X 1

1 1

lonut Moldoveanu | Inocentiu Voinea j Hontaru Valerica j Elena Tudor j Paunica Adriana j

1 X I

1

1

1

1 1

1 X 1

; 1

1

Gutium Narcisa            ]

X 1

1

Daniel Enachescu          |

X 1

vice                          |

fleancu florin            j

marineata marcel          j

1

X 1

1

1

1

1

romeo popescu             |

Fatu Adrian                |

1

1

1

1

Ana Galbenu                 |    |

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris Ia pune £... de pe ordinea de zi / aordinare din data de...


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ,...ZZ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


1.Comisia 6 - Punctul 11

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 6/14 ( 43%)

6/14 ( 43%)

2/14 ( 14%)

0/14 (

A

0%)

B

c

Stelian Ene Vasiliu Mariana

1

X

1 X

1

1

1

Alin Voicu Baetica Nicoleta

1

1

X

1

Pelinaru Cornel

1

X ,

Alexandru Dobre

1

X 1

1

1

IULIANA VĂDUVĂ | Neacsu Florentina | Inocențiu Voinea | Adriana Paunica |

Elena Petrescu [ Elena-Daniela Belu-Sima | Elena Tudor j Mihai Nitu j

X 1

1

X 1

1

1

1

1 1

X I

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .1.1........de pe ordinea de zi /

.suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de ââ          ....., în sistem de videoconferință, ajnializat proiectul de hotărâre

înscris la punctul ..ÎL....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.


SECRETAR

VĂDUVA IUI JANA

MEMBRI:


PELINARU CORNEL TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA

1.Comisia 8 - Punctul 11

 • A. Da            10/24 ( 42%)

 • B. Nu         0/24 ( 0%)

 • C. Abținere      0/24 (  0%)

No Answer 14/24 ( 58%)

A   B

Pompiliu Wan Buzduga Alin Voicu Neacsu Florentina - PS3 Radu Constantin Pelinaru Cornel IULIANA VĂDUVĂ liviu malureanu Ionela Marinescu mioara matei Elena-Daniela Belu-Sima lonut Moldoveanu Hontaru Valerica Elena Tudor Paunica Adriana Daniel Enachescu vice fleancu florin romeo popescu Mircea Galbenu Marineata Marcel Asus 4 Fatu Adrian Ana Galbenu Dumitru Constantin

I X |

I 1

I

I X I

I X I I X I I X I


I X I

I I

I X I

I I

I I

I X I

I X I