Hotărârea nr. 65/2020

HCLS3 nr.65 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLS3 nr. 36/26.02.2020

referitoare Ia numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul H al anului școlar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 303952./CP/12.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.301862/10.03.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Adresa nr.302194/11.03.2020 a Direcției învățământ - S erviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 82 alin.(l) și alin.(2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 38/07.01.2019, pentru modificarea și completarea Legea Educației Naționale numărul 1/2011;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MECTS nr. 3470/7.03.2012 și 3480/2018 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 5576/2011;

 • -  HCLS 3 nr. 36/26.02.2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2019-2020;

Luând în considerare:

 • -  Solicitarea Colegiului Tehnic "Anghel Saligny” nr. 480/05.03.2020, înregistrată cu nr.294484/CP/05.03.2020 privind modificarea unei burse, din bursă de studiu în bursă socială, ca urmare a unei erori de transcriere;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art 166 alin. (2) lit. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

»

Art.I. Numărul de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2019 - 2020, aprobate prin HCLS nr. 36/26.02.2020, se modifică după cum urmează:

 • 1. La articolul 1 alin (3) litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: ”g) Burse de studiu în număr de 525, în cuantum de 300 lei lunar”.

 • 2. La articolul 1 alin (3) litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: ”h) Burse de ajutor social în număr de 1257, în cuantum de 300 lei lunar”.

Art.H. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 36/26.02.2020, rămân neschimbate.

ArtHI. Numărul total de burse și cuantumul acestora aprobate prin HCLS3 nr.36/26.02.2020, inclusiv modificările aduse prin prezenta hotărâre, simt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtJV. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția învățământ Cultură și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.infiează pentru legalitate

general

i hă iță

NR. 65 DIN 30.03.2020

ANEXĂ la HCLS3 nr.   / 30.05,Itâc

Numărul total de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2019 - 2020

 • (1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a) Burse de performanță în număr de 370, în cuantum de 200 lei lunar;

 • b)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 17, în cuantum de 100 lei lunar;

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 859, în cuantum de 150 lei lunar;

 • d) Burse de ajutor social ocazional în număr de 13, în cuantum de 150 lei;

 • (2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a)  Burse de performanță în număr de 292, în cuantum de 200 lei lunar;

 • b) Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1266, în cuantum de 100 lei lunar;

 • c) Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1958, în cuantum de 120 lei lunar;

 • d) Burse de merit - media generala 9,50-10,00 în număr de 3985, în cuantum de 140 lei lunar;

 • e)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 16, în cuantum de 100 lei lunar;

 • f)  Burse de studiu în număr de 292, în cuantum de 150 lei lunar;

 • g) Burse de ajutor social în număr de 740, în cuantum de 150 lei lunar;

 • h) Burse de ajutor social ocazional în număr de 11, în cuantum de 150 lei;

 • (3) Pentru elevii din ciclul liceal:

 • a) Burse de performanță în număr de 87, în cuantum de 400 lei lunar;

 • b) Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1657, în cuantum de 200 lei lunar;

 • c) Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1563, în cuantum de 220 lei lunar;

 • d) Burse de merit - media generala 9,50-9,99 în număr de 613, în cuantum de 240 lei lunar;

 • e)  Burse de merit - etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 27, în cuantum de 200 lei lunar;

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2018-2019 cu media generală 10 în număr de 7, în cuantum de 1000 lei lunar;

 • g) Burse de studiu în număr de 525, în cuantum de 300 lei lunar;

 • h) Burse de ajutor social în număr de 1257, în cuantum de 300 lei lunar;

Numărul total de burse - 15.555CABINET PRIMAR

TELEFON '004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar®primarie3.r0 Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 36/26.02.2020 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020

în vederea susținerii elevilor din Sectorul 3 cu rezultate bune în procesul educațional sau cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare, precum și a elevilor cu probleme de sănătate sau venituri mici în familie, se impune acordarea de burse, conform Metodologiei aflate in vigoare.

Prin Hotărârea Guvernului nr.666/2019 s-a stabilit că, pentru anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019.

După aprobarea HCLS3 nr.36/26.02.2020 referitoare la numărul de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2019-2020, Colegiul Tehnic "AnghelSaligny" prin adresa nr. 480/05.03.2020, înregistrată cu nr. 294484/CP/05.03.2020, ca urmare a unei erori de transcriere, solicită reîncadrarea unei burse, din bursă de studiu în bursă de ajutor social. Astfel, numărul total de burse sociale este de 87 față de 86 aprobate prin HCLS3 nr.36/26.02.2020, iar pentru bursele de studiu numărul este de 62 față de 63 aprobate prin HCLS3 nr.36/26.02.2020, totalul de 15.555 burse aprobate, nemodificându-se.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 301862/10.03.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.TELEFON (004 031) J16 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 EMAIL Invttafflant^primanejju Șos. Mihai Bravu nr, 428, Sector 3,030328, București

Nr. 3(HR62^C,D3,2D2â

Raport de specialitate Ia proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 36/26.02.2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020

După aprobarea H.C.L.S. 3 nr. 36/26.02.2020 privind necesarul de burse pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” prin adresa nr. 480/ 05.03.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 294484/ 05.03.2020, solicită modificarea unei burse, din bursă de studiu în bursă socială, ca urmare a unei erori de transcriere.

Luând în considerare:

 • > Prevederile Legii nr, 38/07.01.2019, care modifică art. 82 alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, astfel: ”Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social."

 • > Prevederile Ordinului nr. art. 3470/2012 și 3480/2018, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011,

 • > H.C.L.S. 3 nr. 36/ 26.02.2020, privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020

 • >  Solicitarea Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny”

Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 36/26.02.2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020, după cum urmează:

PR)MĂRIA^>


SECTORULUI <


BUCUREȘTI^ J


 • 1) La articolul 1 aliniatul (3) - Pentru elevii din ciclul liceal: litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

”g) Burse de studiu în număr de 525, în cuantum de 300 lei lunar.

 • 2) La articolul 1 aliniatul (3) - Pentru elevii din ciclul liceal: litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

”h) Burse de ajutor social în număr de 1257, în cuantum de 300 lei lunar.

Numărul total de 15555 burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, nu se modifică burse și este conform Anexei la prezenta hotărâre.

Director executiv adjunct,


Șef Serviciu


Șef Serviciu/ Angelica Daniela Radu

întocmit: Dan Vasile

SFTUAȚ1A BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SEMESTRUL II - AN ȘCOLAR 2019 - 2020

Nr.crL

bfvIțAmANT primar

ÎNVĂȚĂMÂNT (BMNAZtAL-

n                                                              InvățămÂmnt rjckal

TOTAL BURSE

1     Bsnr ds pnibranațl

Bine <k nrrtl U14da.t uc.^ilej

Bem dr .[ri.rs.ctaJ

■jWI«T -<w

Bu*c *t pnCHnari*

Ram. AriawU.

Bamdcimrii

Buw-dr ■Imita

BwnrdoJUflraHtt

Etanșai XX MfMfnx.

Ban. da pirfsmți

Bim rtmarl

hi

BatKâtiwrii

MadtafD-l»

Barw* riad

ta.             Bm. 4c i^il(c»țte9

Ban«i>J«ta ■odsl (rai.

ktt)

iîî

AH. 4 1^.-1 HLz)

AZI. t

MLW

ArLS

BL <4

ArLU

Arf.15

MLH

Art.J3

16.0

hi

AX.»

BL.)

ATL*

*bl

ii 5

ins

■M.6

u-ri AtaiMO

B-b)

ArLt

Bl.cJ

Alt? da.1

AX. 13 ia-.)

Alt 13 i4>.l KLfa

An-U ffl.rt

hi

Art.*

BLri

fc.b)

ns

ArL» ■ita-t

i îî|

a.

An.8 rita.i »•«)

iiî

Me<i

AX.P

s i S

HI

hi

I 1

Școala Gimnaziali Valevnl Neagoe Buarab (16)

0

0

0

0

0

3

0

9

0

0

0

d

26

17

32

0

0

1

4

0

6

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

j fl

0

0

0

98

Școala GlmnaotaJa nr. 20

0

0

2

0

0

17

0

8

0

0

0

8

66

93

132

0

0

13

16

0

9

0

0

0

0

0

i o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364

3

fcoil»Glnwartai»_litfu RabraMu' (21)

0

a

»

2

Q

1D

0

25

10

0

0

13

6d

105

14»

0

0

20

15

0

25

10

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

463

4

(coala Gimnaziali ■Mărie" ( 22) _

0

0

0

d

0

0

0

to

0

0

0

2

10

16

8

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

J

(coafa Glmnaifali nr.47

0

0

0

0

d

1

0

9

0

«

0

0

7

10

1

0

0

7

0

1 0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0

0

j            0

0

1 0

1          0

40

6

(coafa GinwiaxtaH nr. 54

0

0

«

0

a

8

0

20

0

0

d

7

24

44

63

d

0

15

7

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

7

Școala Gimnaziali nr. 55

0

0

7

0

0

6

d

55

0

0

0

3

47

83

60

0

0

29

7

0

33

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

330

Școala Gimnaziali ar. 57

0

6

0

0

0

3

l

31

d

0

0

0

33

28

42

0

0

20

S

0

21

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

9

BoatK(TO)

14

0

d

0

5

15

0

22

0

14

0

0

41

71

214

0

5

7

11

0

15

ft

0

0

0

D

0

0

0

0

0

fl

Q

0

0

0

434

10

Școala GlhiirtiliM "Bwb«i Dalamaca*" (73)

0

0

l

0

0

2

0

25

0

0

0

0

6

5

8

0

D

0

1

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

11

(coafa Gimnaziala ‘Laonardo da Ylnd" ( 75 )

g 25

0

0

d

0

18

0

ti

2

36

0

0

55

100

271

0

0

2

13

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1         0

0

fl

0

547

12

$C«ar»G*TWIKbH nr. 73

i D

0

2

0

0

6

0

12

0

d

0

2

28

36

i      23

0

0

19

4

0

12

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

13

Școala Gimnaziali nr. M

i 11

D

23

0

0

10

0

10

0

0

d

8

48

82

220

0

0

2

12

0

8

0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

423

fi M

(coafa Gimnaziali nr.31

1 °

<1

12

0

0

12

0

5

0

1

0

11

57

82

201

0

0

3

14

0

fi

0 1 0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404

' 15

ȘMataGfrwiuiaiinr.&2                   R 0

0

6

0

0

15

0

5

d

0

0

8

52

93

114

0

0

4

12

0

7

0 II 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j 0

0

d

0

316

Ifi

Școala GtfflrtMlali nr, 54

0

0

20

0

0

9

0

39

0

0

0

12

66

79

170

0

0

4

15

0

23

0

0

0

0

0

»

0

0

0

0

1

fi

0

0

0

439

17

Școala Gimnaziali nr-iE

5

0

0

fl

0

10

0

10

0

6

0

0

19

37

53

0

0

17

3

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

U

Școala GtarwiaxfaU ■RMhilBota" {37}

0

0

8

0

D

17

0

14

0

0

D

2

29

52

69

0

0

7

11

D

11

u

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

19

(coala Gfennazlali nr. 83 (-Manghaf)

D

0

32

0

0

13

0

7

0

d

0

25

52

96

177

0

0

4

13

1 0

5

0

0

0

0

0

1 0

0

0

0

1 0

0

0

0

0

fl

424

20

ȘcoaU Gimnaziali

0

0

17

0

a

10

d

8

0

0

0

11

43

83

201

0

0

4

15

0

5

0 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397

21

ȘeMtoGtawaxiaH nr.SZ

2

0

D

1

0

12

0

22

0 .

0

0

a

54

46

75

0

o .

.. 17

15

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255

22

Școala clmnailali nr. M

D !

0

d

0

3

l

0

43

1

0

0

0

16

23

19

0

1

21

S

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

n

0

0

0

152

»

Școria GtmeazIaM nr. 112

0

5

0

0

0

6

0

24

0

0

12

0

34

58

170

0

10

18

7

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

i       24

școala GknnuM nr.iis

0

a

0

0

0

0

0

E6

0

1

0

0

31

28

44

0

D

13

2

1

11

0

0

0

d

D

D

D

0

0

0

0

0

0

0

fl

147

Școala Gimnaziali nr. 1«

0

0

8

0

0

14

3

0

0

0

0

9

55

100

156

0

0

6

5

2

0

0 I 0

0

0

0

0

0

«

0

0

0

0

0

0

d

360

țttrtfa Gimnaziali nr. 135 "Hamburi")

0

0

58

6

0

23

d

7

0

0

0

29

67

151

66d

D

0

2

25

0

7

0    0     0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103S

27

țoala GknpazlaU "Fradartco Sanda Lotca'

0

39

0

0

0

10

0

11

0

l

19

d

66

89

190

0

D

10

17

0

10

0    |    0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462

23

toala Gimnaziali 'AJaaandru toa-n Cuza*

0

0

21

0

0

18

0

5

0

0

0

8

40

63

186

0

0

8

8

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

368

coafa nr. 200

0

a

1

d

0

0

0

9

0

1

0

4

27

35

42

0

0

0

2

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

126

coala gimnaziala

Spada la nr. 5

0

0

0

0

0

43

0

5

0

0

0

8

5

6

9

<1

D

0

67

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

155

31

Mtflul Național ■Marti Oaunb*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

187

423

268

6

1

3

22

38

74

2

»

1040

32

Ikoul Teoretic ’AJ.LCaza"

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

13

291

295

110

1

3

[

24

36

53

6

fl

843

33

Jcaal Blnfv "DocabaT

0

a

0

0

0

3

0

24

0

0

0

0

19

14

10

9

0

4

8

0

11

0

l

0

1

177

94

19

0

0

96

35

83

30

0

632

M

JMiriTaontle

DanW Mfhlari*

ta

0

0

0

0

5

0

7

u

21

0

0

59

105

191

0

0

11

14

0

8

0

6

Q

0

223

239

84

5

0

1

8

48

46

9

fl

1103

K

«ala SapXamtrdaU                   1

Mcolaa KratuFettS*                     |

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

341

240

48

0

1

1

78

45

75

23

0

879

fetid TMteck                           U

’|

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a !

4

3

3

0

0

1

5

3

22

18

D

59

37      *

jriagaul Tehnic                                  ii

Anghel SaMgnr"                            j(|

0

<1

0

n

0

0

d

0

0

<1

<1

0

{?

0

d

0

0

0

o 1

1}

0

0

d

0

3

43

M

4

1

8

fl

62

17

40

30

0

231

»

otathiiTabnk                              ij

«tair

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o 1

0

4

44

11

2

0

0

0

47

25

25

12

fl

170

ICMjITthoolofk lloRadu"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

° i

0

d

0

25

12

l

0

0

0

37

15

50

16

0

156

caulTMrttte MehtaSrtnwcu"

9

0

0

0

0

3

0

11

»

10

0

0

24

28

34

0

0

2

3

0

3

0 I

D

D

0

50

17

3

0

0

0

32

19

44

14

0

306

pfaflulTahnk: (rirtfa D- Nanlftacil"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

D

0

D

0

0

0

0

0

D

0

1 1

49

33

3

0

0

0

31

23

72

17

° 1

229

« “

ceulTaortrte Banja^n Franklin"

d

fl

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0      !

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

187

156

55

4

0

o |

16

20

36

15

0

495

- :

kMlTahMtocte

DtaffMnfr Hurnwzwu*

0

0

0

0

0

d

0

o

9

0

d

d

d

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

3

31

17

3

0

0

0

57

12

65

14

0

202

« :

wal Tehnologic aodor PaOMiy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

fl

0

0

0

10

4

22

4

0

45

TOTAL                -

68

50

252

9

s

525

4

530

13

91

31

170

1266

19 M

3MS

0

16

292

9SB

3

975

11

w

£®

1657

15»

613

11

ÎS

7

525

S4G

7D7

2U

0

15555

370

17

859

13

292

7209

16

292

740

11

87

3833

27

7

525

1257

0

1259

8560

5736

15555


B-dul Nicolae Grigorescu nr.12, Sector 3, București - Telefon / Fax : 021 - 3402654

COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL SALIGNY «

E-malI: anghel_saligny@yahoo.com; Pag web : www.anghel-saligny.info.ro

Nr 480 / 05.03.2020

Către

Primăria Sector 3

în atenția domnului Dan Vasile

Prin prezenta vă rugăm să ne sprijiniți în rezolvarea unei situații privind numărul de burse transmise pentru semestrul al II -lea, an școlar 2019-2020.

Menționăm că dintr-o eroare, în momentul centralizării s-a trecut o bursă socială la bursa de studiu, situația creată neschimbând numărul de 231 burse aprobate prin HCLS nr. 36/26.02.2020.

Drept pentru care numărul total de burse sociale din unitatea de învățământ este de 87 față de 86 aprobate prin HCLS nr. 36 / 26.02.2020, iar pentru bursele de studiu numărul este 62 față de 63 aprobate prin HCLS nr. 36 / 26.02.2020.

z^a^»W^IRECTOR,direcția Învățămănt cultură SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMĂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TELEFON (oo* 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invrtamant9primarte3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București

Nr. 302^//3/03.2020

Către,

Cabinet Primarîn vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre: privind modificarea H.C.L.S. 3 nr. 36/26.02.2020 privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământpreuniversitar de stat

din Sectorul 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

Proiectul de hotărâre

Anexa - Situația burselor modificate pentru semestrul II an școlar 2019-2020 conform solicitării Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” Adresa Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” nr. 480/ 05.03.2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze econom ico-sociale^buget^finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......T.... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de . 2S:.(23:.A>.Ă?.  în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....dc....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ■ordi-H-H—de—a a ședinței

ordinare/e-x-traordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

== :=^

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

SECRETAR:

HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


1.Comisia 1 - Punctul 7

 • A. Da            11/17 ( 65%)

 • B. Nu         0/17 ( 0%)

 • C. Abținere      8/17 (  0%)

No Answer 6/17 ( 35%)

A

Vasiliu Mariana            |

Baetica Nicoleta           | X

IULIANA VĂDUVĂ             |

Neacsu Florentina          [

Adriana Paunica            | X

Elena Petrescu            |

Elena Tudor                  |

Radu Constantin            | X

Hontaru Valerica           j X

liviu malureanu            | X

Cristi Tudorache           | X

Stelian Ene                  | X

romeo popescu               j X

Antonio Ciprian Corneanu | X

Alin Voicu                   |

fleancu florin              | X

Cristian Petrescu          | X

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 30.03.2020

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de 30.03.2020, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, avizează FAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: nu a fost cazul.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

SECRETAR

VOICU ALIN-IONUȚ

PREZENT

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

PREZENT

RADU CONSTANTIN

PREZENT

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

PREZENTĂ

VOINEAINOCENȚIU IO AN

PREZENT

GUTIUM NARCISA-VERONICA

PREZENTĂ

IACOB CEZAR

ABSENT

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PREZENT

PETRESCU ELENA

PREZENTĂ

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

PREZENT

1.Comisia 5 - Punctul 7

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 13/23 ( 57%)

10/23 ( 43%)

0/23 (

0/23 (

A

0%)

0%)

B

c

Pompiliu Wan Buzduga Alin Voicu

1

1 x

1

1

1

1

Neacsu Florentina - PS3

1

1

Radu Constantin

Pelinaru Cornel

1 X

1

1

1

Alexandru Dobre IULIANA VĂDUVĂ liviu malureanu Ionela Marinescu mioara matei

1 X

1

1

1

1

1

1

1

1

Elena-Daniela Belu-Sima

1 X I

lonut Moldoveanu

1

1 X 1

1

Inocentiu Voinea Hontaru Valerica

Elena Tudor

1

1 X I

1

1

Paunica Adriana

Gutium Narcisa

1

1

X 1

1

1

Daniel Enachescu

1

X 1

1

vice

1

X 1

1

fleancu florin marineata marcel Fatu Adrian Ana Galbenu

1

1

1

1

X 1

1

1

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL v

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN1.Comisia 6 - Punctul 7

 • A. Da

 • B. Nu

 • C. Abținere

No Answer 5/13 ( 38%)

8/13 ( 62%)

0/13 (

0/13 (

A

0%)

0%)

B

c

Stelian Ene

1 x

1

1

Vasiliu Mariana

1 X

1

1

Alin Voicu

1

1

Baetica Nicoleta

1 X

1

Pelinaru Cornel

1 X

1

Alexandru Dobre

1 X

1

IULIANA VĂDUVĂ

1 X 1

1

1

Neacsu Florentina

1 1

i

Inocențiu Voinea

1

X I

1

Adriana Paunica

1

X I

Elena Petrescu

1

Elena-Daniela Belu-Sima |

1

Elena Tudor

1

1

1