Hotărârea nr. 63/2020

HCLS3 nr.63 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHprOpus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situate în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinara, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 30992/CP/28.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 60/20.12.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 27790/27.01.2020 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice,

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 341/14.06.2018.

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/22-2019/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 58/20.12.2019;

* Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 59/20.12.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3 ", proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 195 mp din acte și 191 mp conform măsurătorile cadastrale, în conformitate cu Anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 58/20.12.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la


îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Documentații de Urbanism.


(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul
NR. 63

DIN 30.03.2020TELEFON (004 oai) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism©

Calea Dudești nr, 191, Sector 3, 031084» Bu

4 Sa 4105 3


Ca urmare a cererii adresate de numitii          - *- ?    ■*-               .   ■ ambii cu domiciliul în Municipiul

București,                                                  :            teleton/tax ......... e-mail ..........  înregistrată la

nr. 457676/2019 și completată cu nr. 611757/2019 și nr. 20997/2020,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/V/22-2019/20.12.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3* Imobil locuință cu RHpmpus = P+1E și anexă (pergolă), generat de imobilul4* situat în Strada Voineasa nr. 74. Sectorul 3, București.

Inițiator:

Proiectant: S.C. PM ARCHITECTURE S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Alexandra V. MONORANU, RUR - Dzi Dzz E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Sud Splaiul Unirii, la Nord-Est Calea Vitan, la Nord-Vest Șoseaua Mihai Bravu și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 195mp. din acte și 191 mp. conform măsurătorile cadastrale.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 șl nr. 341/2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1a -subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecție;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - Hmax. = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2E (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

 • - POTmax. = 45%;

 • - CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp,teren (pentru P+1E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = în cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat), clădirile se dispun pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe Lista Monumentele Istorice actualizată în 2015 și nu se află în aria de protecție a unor monumente istorice de pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2532/03.12.2018, emis de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.G. al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, și nr. 341/14.06.2018, Titlul I - Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de ia prevederile prezentului regulament suntadmise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), llt. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 0,60m. față pe limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras 3,00m. față de limita stângă (Sud) a proprietății, cu amplasarea anexei (pergolei) pe limita stângă de proprietate, fără a depăși înălțimea gardului către parcela vecină (Hmax = 2,50m.);

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Vest) = retras 5,00m. față de limita de proprietate;

■ POTmax. propus = 45%;

-CUTmax . propus “ 0,90 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - Hcomișă/max. imobil = 7,00m./10,00m. (pentru P+1E) și Hmax. pergotâ = 2,50m;

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim ediflcabil propus prin P.U.D., sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, accesurilor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 6302/12.04.2019-1725475/09.04.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5*: construcțiile se vor încadra în edlficabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U. D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea ) nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2532/03.12.2018 emis de Primăria Sector 3.

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI IN CLASE SI CATEGORII

CATEGORIA DE IMPORTANTA

GLOBALA A CLĂDIRII, cf.H.G. 766/1997

"D

CLASA DE IMPORTANTA (CATEGORIA DE IMPORTANTA SPECIFICA), cf. P100-1992

III

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC. cf. P118-99

II

CATEGORIA DE RISC DE INCENDIU, cf. P118-99

MIC


Subzona mixtă cu clădiri având regin de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte

SPATII VERZI PE PARCELA

ji        BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATĂ

EXISTENT

PREVEDERI

P.U.G.

PROPUS

S Teren (acte/masuratori)

195mp/191mp

-

191mp

S. construita

Omp

85,95mp

82mp

S. construita desfasurata

Omp

248,3mp

154mp

P. 0. T.

0%

45%

42%

C. U. T.

0

0,9

0,9

REGIM DE ÎNĂLȚIME max

-

P+2E

P+1E

înălțime max. cornisa/atic

-

7m/10m

7m/1 Om

Spații verzi (20%)

191mp

38.2mp

38.2mp

Nr. unități locative

0

-

1

Nr. locuri de parcare

0

2

2

S. Teren afectată de supralargire stradă

191mp

191mp


l «r.

| ponceta

coteoortide Ț (otwtntk

rron

ICAtHL N

191.00 X

^vtouXE'Â p+i^\

_____191.00           ____


’&U..

Supf^aw construite la s©l \ împ]      Jr

Tot dl

Suprâ'ăl-j letal j

Ssiprcfjta dnaote - 191.0ff^țp


Nr.

X

v 1

1

323722.084

590491.536

2

323714.863

590497.907

3

323701.951

590482.957

4

323708.984

590476.429

Suprafața - 191.00 mpa          "Ji f--

.-urauj—--p-------------■------------------

^PROFIL A-A' PROPUS IN PUS SECTOR 3 - strada (Voineasa -

;c. 1: 250[ '     [

PROIECTANT: o         S C. PM ARCHITECTURE S.R.L.

Reg. Com.: J40/9504/2014; CUI: 33481156;

Bd. Preciziei nr 6M, sector 6, București

BENEFICIAR:

PROIECT NR:

06/2018

SEF PROIECT: arh. Alexandru POPESCU     '

PROIECTAT arh. Alexandru POPESCU DESENAT:    arh. Alexandru POPESCU .;

VERIFICAT: arh. Alexandra MONORANU

Scara:

1:500

TITLU PROIECT: C0NSȚRU|RE LOCUINȚĂ P cu pergola+1E, împrejmuire teren, organizare de șantier str. Voineasa, nr.74

FAZA:

PUD

Data: 12/2019

TITLU PLANȘĂ:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ, CĂI DE COMUNICAȚIE, RESTRICȚII TEHNICE

PLANȘA NR:

2.1LEGENDĂ:

LIMITE

b £> =j LIMITĂ ZONĂ ANALIZATĂ :.j LIMITĂ PU.D.


LIMITĂ PROPRIETĂȚI


RESTRICȚII TEHNICE


ALINIERE EXISTENTĂ


ACCES PIETONAL


ACCES CAROSABIL


EDIFICABIL PROPUS


3 PROPUNERE PERGOLA Hprax=2,5m


la inaltimea gardului


ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA

Subzona mixtă cu clădiri având regin de construire continuu sau discontinuu si înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte


CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


RETRAGERI FAȚĂ DE LIMITA PROPRIETATE ÎNTRE Om și 4m


PROIECTANT:

O


C-C'asV'L r.'iiflIuCÎ LOR


7671


Alexandru - Mihai POPESCU


/•țint'Spisiîsi’atofi


©CCPYR'GHT

Prezenta o.'ansă tu toate elemente’e și nfor.mt:i<e conexe, este proprietatea intelectuală P M ASCFIiîC’URE SRL -ă-'ă acceptul sens a! PM ARCHTECTURE SRi. ea nu poate f. reprodusă (copiată), împrumutată sau refeiosită in afara cărții de oro'ect căreia : se accesează Beneficiarul va suporta material sau perai (ducă caz) consecințele nerespectări; p'svede’tio' iegii pnv;rc d-eotudle de autor s; drepturile conexe nr 8/1596


membru Arnitecțt Asoc.ațt

ÎNCADRAREA construcției IN CLASE SI CATEGORII

CATEGORIA DE IMPORTANTA

GLOBALA A CLĂDIRII, cf.H.G. 766/1997 * D

CLASA DE IMPORTANTA (CATEGORIA           ~ I

DE IMPORTANTA SPECIFICA), cf |!|

P100-1992                                                I


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC, cf. P118-99                                  II


CATEGORIA DE RISC DE INCENDIU.

cf P118-99                         MIC


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATĂ


S Teren (acte/masuratori)

S. construita _______

S. construita desfasurata

P. O. T.

C. U. T._______________________

REGIM DE ÎNĂLȚIME max

INALTIMEA MAXIMA

Spații verzi ____________

Nr. unități locative__

Nr. locuri de parcare

S. Teren afectată de supralargire stradă


PROFIL A-A' - strada Voineasa - sc. 1: 250■&


EXISTENT


PREVEDERI

P.U.G.


PROPUS


195mp/191mp

Omp

Omp

0%

o


85,95mp

248,3mp

45%

1,3 P+2E

10,00m


191 mp

0

o


2

191 mp


191mp 82mp 154mp 42% 0,78

P+1E 7,00m 49mp

1 2

191 mp


I -RETRAGERI FAȚĂ DE LIMITA DE PROPRIETATE ÎNTRE 2m și 8,6m


8,60


MISIA TE A «UNICI


I Sem
arh. Alexandru POPESCU arh. Alexandru POPESCU arh. Alexandru POPESCU arh. Alexandra


BENEFICA O-

str r             j, nr et ap


TITLU PROIECT:              «                    r

LOCUINȚA UNIFAMILIALĂ P+1E str. Voineasa, nr.74


TITLU PLANȘĂ:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ, CĂI DE COMUNICAȚIE, RESTRICȚII TEHNICE


PROIECT NR:

06/2018


FAZA:

PUD


PLANȘA NR:


CABINET PRIMAR


TELEFON {004 OZ1) 31S 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHpmpus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 60/20.12.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/22-2019/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 58/20.12.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 59/20.12.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHProPus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a Sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință cu RHPropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3".RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru "Imobil locuință cu RHpmpus = P+1 E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3" în baza Certificatului de urbanism nr. 2532/03.12.2018, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/V/22-2019/20.12.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTmax. propus = 45%, CUTmax. propus = 0,9mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hcomiță/max. imobil = 7,00m./10,00m. și Hmax. pergolă = 2,50171.

A fost avizată amplasarea unui imobil, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 1,00m. față de aliniamentul existent al Străzii Voineasa, pe viitorul aliniament (profil propus 12,00m.), retras min. 0,60m. față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 3,00m. față de limita stângă (Sud) a proprietății, cu amplasarea anexei (pergolei) pe limita stângă de proprietate, fără a depăși înălțimea gardului către parcela vecină (Hmax. = 2,50m.), retras min. 5,00m. față de limita posterioară (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. 2.1) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropus = P+1E și anexă (pergolă).

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Plănui Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilorart. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul "asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărăre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3"
TELEFON (004031) 318 03 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@prim arie3.ro

Calea Oudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 59/20.12.2019


PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 1,00m. față de aliniamentul existent al Străzii Voineasa, pe viitorul aliniament (profil propus 12,00m.), retras min. 0,60m. față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 3,00m. față de limita stângă (Sud) a proprietății, cu amplasarea anexei (pergolei) pe limita stângă de proprietate, fără a depăși înălțimea gardului către parcela vecină (Hmax. = 2,50m.), retras min. 5,00m. față de limita posterioare (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. 2.1) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpropUs = P+1E și anexă (pergolă).

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 45%, CUTmax. propus = 0,9mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), HcomiȘă/max. imobil = 7,00m./10,00m. și Hmax. pergolă = 2,50m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011, 232/2012, 224/2015 si 341/2018, terenul se înscrie în zona L, respectiv L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate în afara perimetrelor de protecție, POTmax. = 45%, CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E) și Hmax. = P+2E (10 metri).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 58/20.12.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, nu au fost depuse observații sau reclamați! cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului, a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației. >Raportul informării și consultării publicului privind documentația “imobil locuință cu RHpropus = P+1E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”

Beneficiarul documentației:                      ,și

Urbanist: Alexandra V. MONORANU Proiect nr.: 06/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor ia care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 17.09.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 17.09.2019;

 • • pe panoul rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 05.02.2019.

 • - anunț în ziare locale:

o Bursa nr. 97, pag. 10, din data de 30.05.2019;

 • www.jurnalul.ro, pag. 3, din data de 30.05.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare                                                                 - vecin dreapta (Nord) -Strada

 • 2. Sectorul 3, București;

 • - notificare 5             - vecin stânga (Sud) - Strada ‘                Sectorul 3, București;

 • - notificare               - vecin spate (Vest) - Strada L               î, Sectorul 3, București.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

-4              _________ . r_______________ vecin dreapta (Nord) - Strada

3 București;

- vecin stânga (Sud) - Strada l               Sectorul 3, București;

' - vecin spate (Vest) - Strada i                  Sectorul 3, București.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

Un rezumat a! problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare șl consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să ie rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. -R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulație! au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 6302/12.04.2019-1725475/09.04.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu, P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016 și adresei M.M.-A.N.P.M. nr. 9668/12.04.2019.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.2532 dlnQ3.12.2o/g

In scopul: întocmirii documentației P.U.D. și după aprobarea ei, obținerea autorizației de construire și de organizare șantier

Urmare cererii adresate de dl/dna./                    și ț.

Cu domiciliul^ysediul în județul, municipiul/prașui/comuna București,......satul.............sectorul 3..............

cod poștal...............str.! • ir. 1 bl.-, sc-, et ap. CMP1                 iCNP"

telsfon/fax.......................................e-mail.................................................................................

înregistrată la nr. 261427 / 26.11.2018,

pentru imobilul - teren și/sau construcții situat în municipiul BUCUREȘTI............Sectorul 3...............  cod poștal................

Str. Votneasa nr. 74, bl.-....,sc. -......et.-...... ap. -......,

sau Identificat prin rir. cadastral 228533,...................................................................................................................................;

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ................I................ faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului

General nr. 269/2000, H.C.G.M.B. Nr. 224/2015, H.C.G.M.B. nr. 341/2018 si în temeiul documentației de urbanism/PUZ/PUD, aprobată prin Hotărârea Consiliului Generai/Local nr...........................J..„...................................

în conformitate cu prevederile Legii nr- 5Q/19Q1 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC:

Imobil compus din teren în suprafață totală de 195,00mp. din acte având nr. cadastral 228533 ( 19i.nor"n din măsurătorile ^dastrale), situat în intravilanul municipiului București, aflat în proprietatea soților •                și

_______ onform contractului de vânzare cu încheierea de autentificare nr. 1064 ’/ 04.05.2018 emis de

N.P. Alexandra Mocanu. Imobilul nu are menționate sarcini, este intabulat la ANCPI - BCPIS3 potrivit extrasului de carte fundară pentru informare nr. cerere 89748 / 26.11.2018. Conform HCGMB nr. 143/2003 terenul se află în zona fiscală B. imobilul nu este menționat în lista Monumentelor Istorice, nu se află în aria de protecție a Monumentelor Istorice, conform Anexei la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 113bis din 15.02.2016 și nu se află în PUZ - zone construite protejate aprobate prin HCGMB nr. 279/2000,

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: teren liber de construcții. Accesul la teren se realizează din str. Volneasa;

Destinația stabilită: conform PUG aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB Nr. 224/2015 modificat prin HCGMB nr. 341/2018 terenul se află în U.T.R. L1ș - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, cu regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate în timp prin refaceri succesive, acestea prezintă o diversitate de situații din punctul de vedere al calității și viabilității; P-O.T. maxim = 45%; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+1E = 0,9 mp. ADC/mp. teren, Hmax. = 7,00m; C.U.T. maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3mp. ADC/mp.teron, H max. =10,00m; în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Potrivit RțU partea șcrțșă PUG Arț, 1Q - L1a - înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită;

- se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat

aai’îi


Potrivit RLU partea scrisă PUG Art, 11 - L1a - aspectul exterior a! clădirilor - clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje; * se interzice realizarea unor mansarde false; - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; - se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

Potrivit RLU partea scrisă PUG Arț. 13 - L1a - spații libere și spații plantate - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă; - spațiile Reconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese. Propunere: construire imobil: RH = P cu pergolă +1E+pod - locuință;

împrejmuire teren, organizare de șantier;

 • 3. REGIMUL TEHNIC;

Pe terenul de la adresa mai sus menționată se poate realiza construirea unui imobil cu un regim de înălțime Parter cu pergolă +1E+pod cu funcțiunea de locuință în vederea configurării unui imobil care să se încadreze Formular F 6 - Red. in 2 exemplare de M.G V.                                                                               pagina 1 din 3

Nr. .25.32.. O3J22QIS

în contextul urban actual și care sâ fie în simbioză cu vecinătățile imediate, și care va fi amplasat în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare privind amenajarea teritoriului ș urbanismului și care va respecta reglementările referitoare la amplasare, retrageri față de vecinătăți, înclusn proiecția consolelor, regim de înălțime, funcțiuni a clădirilor și indicatori urbanistici P.O.T, C.U.T, specifici pentn UTR * subzona L1a, se vor preciza în Plenul Urbanistic de Detaliu, ce va fi întocmit și aprobat conform legiloi în vigoare. Se va asigura numărul minim de locuri de parcaje auto în Incinta proprietății, conform H.C.G.M.B. nr 66 72006.

împrejmuirea terenului se va realiza cu materiale semî-transparente spre limita stradală a proprietății, iar sprti celelalte limite separative ale proprietății va fi opacă, cu înălțimi de maxim 2,50m.

Organizarea de șantier se va realiza în Incinta proprietății, iar după realizarea investiției construcțiile provizorii se vor desființa in termen de 5 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

Proiectele vor fi întocmite de proiectanți autorizați.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat tn scopul declarat, pentru întocmirea documentației P.U.D. în vederea aprobării acesteia, de către CLS3 și după aprobarea el, obținerea autorizației de construire șl organizare de șantier.______

CERTIFICATUL de URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚAREȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - soilcitantuF se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția Naționala de Protecția Mediului București, Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 65/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 07/11/CE și prin Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2O03/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe în legătură cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE ți s Directivei S8/61/CE, prin certificatul de urbanism ae comunică solicitantului obligație de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze ș! să decidă, după caz, încadrerea/neîncadrarea proiectului investiție* pubHce/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru eutori»res executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire ls procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării pubiice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficia! cu privire le realizarea investiției in acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul fire obligația tic a se prezenta la autoritatea competenta pentru protcctta mediului In vederea evaluați! Inițiale a Investiției si stabilirii necesitat!! evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In i'rmr evaluării Inițiata ee va emite actul admlrslrtratlv al suforitetii competente pentru protecție mediului.

in sltcratta in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are abligatia de e notifica acest fopt autorității administrație! publice competente cu privire la manținsrea cererii pentru autorframa executării lucrărilor de construcții.

In situația In care, dups smiterruc certificatului da urbanism oii pe parcursul derulării procedurii de evaluare a afectstor investiției asupra mediului, solicitantul renunța te intenția de realizare a Investiției, aceste are obligație de a notifica acest fapt autori administrația! pubiice competente,                                                                                                   v

 • 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIE! DE CONSTRUIRBDEBFHNȚARE va fl însoțită de următoarele documente: OPIS ACTE

 • a) certificatul de urbanism cu planurile anexa - copie;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/seu construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și exirasui de carte funciară de informare actualizat ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); OPIS DOCUMENTE:

o) documentația tehnică - D.T., după caz:

IXI D.T.A.C.; IXID.T.O.E.; I_l D.T.A.O.: 2 exemplare; Dovada de luare in evidență a proiectului ia R.U.R/OAR;

 • d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism: pentru întocmirea documentației P.U.D. și obținerea autorizației de construire.

  d.1) avize șî acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  |X| alimentare cu apă;                       |X| canalizare;

  ]Xj alimentare cu energie electrică; |XI alimentare cu energie termică;

  jX| gaze naturale;                            |X| telafonizare; |X| Luxten;

  d,2) avize și acorduri privind:

  UI securitatea la incendiu - pentru mai mult da 10 locuri de parcaje auto ia demisol;

  | sănătatea populației; |_laviz Autoritatea Aeronautică Română;


|X| salubritate:

LI aviz S.R.I.;

f_| aviz S.T.S.

LI protecția civilă;

d.3 ) avize și acorduri privind:

■ Declarație notarială pe propria răspundere a coproprietarilor din cere să rezulte că imobilul nu face obiectul unul litigiu aflat pe roiul unei instanțe judecătorești - original;

• acordul notarial a! vecinilor numai în caz de afectare a gradului de însorim - original;

 • - Certificat de rol fiscal DGITL Sector 3 - în original;

 • - aviz Comisia Tehnică de Circulație - D.T. - P.M.B.;

-aviz de specialitate-Direcția de Mediu-P.M.B.;                                 ---""        /

Formular F 6 - Red. in 2 exemplare de M.G V                                                                £ pag!ha2din3

2532 a.„ Q3.I2.2OI8

d.4) avize/acorduri specifice aie administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizatele acestora:

d.5 ) studii de specialitate: P.U.p, întocmit conform legii, aprobat C.L.S.3.

|X| Studiu însorite; |X| Studiu Geotehnic; fX| Calcul "G”; [Xj documentație cadastrală;

 • e) actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

 • f) dovada privind achitarea taxelor legale PUD, DI AC, DTOE; taxa timbru R.U.R./OAR, (copie)

_                                        ___                                                                                                                                        i __ ___________

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/t)ESFllNȚARE Șl NU CONFERĂ  DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUC] li

Prezentul certificat da urbanism are valabilitatea de 24, luni deriia


PRIMAR, Robert Sorin Negorță 'întocmit, arh. M.G. Voinea

Achitat taxa de: 6,00 Iei, confirm chitanței ITL S3 nr. 5003687 din data de 21.11.2018.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului directfprin poștă la data de...............

în conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism


de la data de


până la data de


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.


PRIMAR, Robert Sorin Negorță


SECRETAR, Marius Mihăiță


ARHITECT ȘEF,


întocmit,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.


Formular F.6 - Red. in 2 exemplare de M.G.V


pagina 3 din 3


IE: 223530.


22«


EXTRAS DE PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Voineasa, nr.74, sector 3, București.


IE: 223531


IE: 2086-


'fiEșn


.67


IE: 20581


IE: 20141


iE: 211331


IE: 201937


217819


IE: 223'


** ■

9-f > IE: 208478


IE: 228S33


IE: 203648


iTECIT.tW


7871


Âîmndru-Wi i * *■’


Artltwlwtîgfirwjuft.


IE:21150i


5lE:-202713.


DE: 231162


S&BS


oe.* i -


Str. Volneastaj>nr.74 ______ VlF:Ml&tTS


•&’Ap79


IE: 20561


1E:?2Z


!37K


Kt


ij*.


jț^^nregist! ^tlos^ Juna. r^<opie conforma cu e;

^hSMPprgști.eliberataJi

. . Referent.^,--..X

'&s.


titani


- Documentații cadastrale avizate


OCPI București. B-dul Expoziției, nr IA, sector 1. Bucul Data 02 11 2018                          X


PRMĂFdA MUMCPIULUi BUCUREȘTI romaniq2019.eu

DIRECTA GENERALĂ URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane

Nr. intrare PMB : 1726588/09.04.2019 '

Nr. ieșire PMB: 1726588/837/435/.4?.r.:05.2019

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 435/ ££.05.2019 Categoria A1 - “lot/parcelă”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:

Domnul <             șh

București, sector 3, Str.              nr. et..,ap.

Se solicită ridicarea avizului de ia Registratura PMB.

Spre știință:

Primăria Sectorului 3 al Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament București, sector 3, Str. Voîneasa nr. 74 (NC 205475)

 • 1. Situația existentă__

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Str. Voineasa nfc^^fcJilC 205475), care tace obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcaî pe planurile topo-cadasîrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU este adiacent Str. Voîneasa. Artera de circulare ta care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

® Str. Voîneasa este o arteră de circulație cu un profil transversal variabil, în zona terenului analizat având MMnJățtaa^compus din carosabil de 7,00m și trotuare de 1,50m fiecare, (conform planului cadastral scara 1:500, vizat de OCPI, anexat cererii).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprabate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 877/12.12.2018;

 • • Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București” aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019;

 • • “Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

 • 3. Prevederi generale și detalii de reglementare


• Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profil

Bd. Regina Eflsabe nr. 47, ood poșta! O5CO13, sector 5, București, Remania

TeL 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

o Reglementările de circulație cuprinse “PUZ Sector 3, București** prevăd pentru străzile existente de cat lll-a care nu fac parte din zona protejată (așa cum este încadrată și str. Voineasa), realizarea unui prospect de 12,OOnr| lățime, compus din carosabil de 7,00m și trotuare de câte 1,50m fiecare, separate"3e carosabif prin zone verzi de 1,00m fiecare; Noua dezvoltare se va realiza cu păstrarea axului existent. Noua dezvoltare se suprapune parțial peste terenul analizat.

c HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. i, art. 1 că: "Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București”.

 • 4. Concluzii și recomandări

 • • Certificatul da Urbanism nr. 2532 din 03.12.2018 eliberat de Primăria Sectorului 3 a fost emis în scopul promovării PUD și obținerii autorizației de construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi anallzate/avizate în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

< Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării Ia scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.

 • • Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile șl serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

 • • Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 222575 din 09.04.2019, în valoare de 41,00 tei.


PRWĂRIA WJNK?IPfULlHBUCUREȘ71

DIRECȚIA TRANSPORTURI

COMISIA          CIRCULAȚIE


1725475


Apr0945

Către

Doamna

pentru

Domnul                și Doamna

Str. I _______;nr. , etaj ap. «București

în ședința extraordinară a Comisiei Tehnice de Circulație din data de 09.04.2019 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Voineasa nr. 74, sector 3, Municipiul București”, conform certificatului de urbanism nr. 2532 din 03.12.2018, eliberat de Primăria Sector 3 și a planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea HCL- sector 3.

Către, Cabinet Primar


ARHITECT ȘEF

TELEFON (004 Oî>) 318 03 2J - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism@primarie3.r0

Calea Oudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Vă transmitem următorele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3”;

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”;

 • -  “Imobil locuință cu RHpropus = P+1 E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistici, fond locativ șl arhitecturi, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZI L referitor la proiectul de hotărâre înscris Iu punctul.............de pe ordinea dl /<

urptimcnlH! i ;i ordinii deri a ședinței ordinare citraorrfînarr din data tic..................................

Combia pentru organizarea dezvoltarea urbanistică. fond iocftliv ți arhitocturâ, protcqis. conservarea și vaJori fi curea immimentelor istorice, întrunită în ședinț; din dtita d.

In sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pc

ordinea de zi J suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare extraordinare. și consideră 0 accsu A FOS T NI. A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale

în conformitate cu pievederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lir.t i ol t:          ’t1?

privind Codul Administrativ. Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistica. fond b<utr -e-nitu-c turi, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează ’i - Or?? 1 NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

SECRETAR

M ARINE SCI' IONELA

MEMBRI

BÂElTCÂ N1C0LETA-MAR1ANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GCTTUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR

TUDORACHE 1..IVLA

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL rETRESCU ELENA


PREȘEDINTE,

z

M ARINEAȚA MARCEL

/ il I

Ih/


1.Comisia 4 - Punctul 5

 • A. Da             6/22 ( 27%)

 • B. Nu         0/22 ( 0%)

 • C. Abținere      1/22 (  5%)

No Answer 15/22 ( 68%)

A   B

Neacsu Florentina - PS3 | lenov                         | X |

Pelinaru Cornel

Baetica Nicoleta

1 x

1

Elena Petrescu

1 X

1

Inocentiu Voinea Elena-Daniela Belu-Sima lonut Moldoveanu Ioana

1

1

1

1 X

1

1

1

Daniel

Cristi Tudorache

1 X

1

1

1

romeo popescu              j

fleancu florin

X j

1 1

Alin Voicu

Livia Tudorache | Cristian Petrescu j Fatu Adrian | IULIANA VĂDUVĂ

Hontaru Valerica |

Vasiliu Mariana | Dobre Alexandru j Elena Tudor |

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1