Hotărârea nr. 62/2020

HCLS3 nr.62 din 30.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamllială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Viiioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 30988/CP/28.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 63/20.12.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 27790/27.01.2020 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, prelungit prin HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 341/14.06.2018;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/28-2019/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 61/20.12,2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 62/20.12.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHprOpus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3 ”, proprietate privată persoane fizice, cu suprafața de 400,19 mp conform acte de proprietate, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 61/20.12.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul Documentații de Urbanism.NR. 62 DIN 30.03.2020TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urban Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031

ta -hcca 3 <U3|. <q!L/30&3.SJ)5C

Ca urmare a cererii adresate de domnul           < * , cu domiciliul în Municipiul București, Strada <        - - •

, - '       •- . t' ■. telefon/fax........, e-mail .........., înregistrată la nr. 524853/2019 și completată

cu nr. 655186/2019 și nr. 4376/2UZ0.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. D/V/28-2019/20.12.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru3) Imobil locuință unitamilială cu RHpropus = P+1E, generat de imobilul4) situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3, București.

Inițiator: MITICĂ LUCIAN și MITICĂ DANIELA

Proiectant: S.C. BIARC-INVEST PROJECT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Cătălin G. ROȘCAN, RUR - Dzi E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Nord Strada Prevederii, la Vest Bulevardul Nicolae Grigorescu, la Sud Splaiul Unirii, la Est Aleea Taifunului și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 400,19mp. conform acte de proprietate.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 șl nr. 341/2018:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează zona L respectiv L1c -subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite;

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente publice specific zonei rezidențiale, scuaruri publice;

 • - Hmax. = înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2E (10 metri); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafața de maxim 60% din aria construită;

 • - POTmax. = 45%;

 • - CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

Imobilul nu se află pe Lista Monumentele Istorice actualizată în 2015 și nu se află în aria de protecție a unor monumente istorice de pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2582/10.12.2018, emis de Primăria Sectorului 3.

Conform R.L.U. aferent P.U.G. al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015, și nr. 341/14.06.2018, Titlul I - Prescripții Generale, punctul 4. Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 4.2 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise țn condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, ari. .32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura

—                            -                              1                   ■-                                                                 .                          -J,------- -

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unortcrți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA

obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit. d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = retras 3,00m. față pe limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras 7,00m. față de limita stângă (Sud) a proprietății;

 • - retrageri minime față de limita posterioară (Vest) = retras 3,00m. față de limita de proprietate;

* POTmax .propus ~ 45%;

 • - CUTmax. propus = 0,90 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E);

 • - Hcomișă/max. = 7,00m./10,00m. (pentru P+1E);

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D., sunt interzise cu excepția împrejmuirilor, accesurilor și teraselor ridicate cu cel puțin 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament și a elementelor cuprinse în planșa de reglementări urbanistice, vizată spre neschimbare, anexată prezentului aviz;

 • - terenul se suprapune cu limite cadastrale ale imobilului învecinat (NC 211349), în acest sens până la faza autorizării lucrărilor de construire se vor stabili și definitiva clar, limitele cadastrale ale terenului aflat în proprietate;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 7016/02.05.2019-1728019/16.04.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarații/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții5^: construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate ff folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ș/ urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2582/10.12.2018 emis de Primăria Sector 3.PUD Str


VITIOARA nr. 90-92. SECTOR 3. BUCUREȘTI


PROPUNERI SI REGLEMENTARI

3     . GX /■}(). o2>.


RLAM CADASTRAL, SCAO afemirU Âmofeillului m Sftr. Wooaira, mO@-92, soetor 3, Boresîi.


Nr. cadastral 212589

No.

Pnt.

inventar de coordonate

Lengths sides

m.i+1)

N[mJ

Elmj

1

323096.811

593473.907

13.924

2

323104.760

593462.475

29.000

3

323129.441

593477.701

13.723

4

1323121.597

593488.961

28.999

A(212589)=400.18mp P=85.646m


IMOBIL LOCUINȚAIE-/226576


2 LOCURI de parcare in incinta


IE: 212651


: 225204JNTE D£ SI

t Ă]

l4! t>


Documentații cadastrale avizate

- Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


PROFIL STRADAL B-B

PROPUS

extindere conform PUZ


IZUL


anexAA

^pi_/XSA^!


LEGENDA
Acces auto si pietonal


Circulație carosabila existenta


Suprafața teren propunere supralargire extindere conform PUZ


Spațiu verde


Imobil locuinta-propus


Subzona L1c - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclave neconstruite


Aliniere construcții existente


Lot ce a generat PUD


Limita zonei studiate


Bilanț teritorial pe parcela studiata

Existent

Prevederi PUG

Propus

Suprafața teren (acte/masuratori)

400mp

400mp

400mp

I Suprafața construita (Sc)

137.9mp 34.5%

Suprafața desfasurata (Sdc)

300.9mp

P.O.T.

45%

45%

C.U.T

0.9

0.9

R.H.max

P+2niveluri

P+1E

H.comtsa/H.max (m)

H. max.=10 m

7.0m/10.0m

Spatii verzi (m/%) i

120 mp 30%

Platforme betonate (m/%)

55.3 13.8%

• Nr. unitati locative

1

Nr. locuri de parcare

2

, Suprafața de teren /' afectata de

. supralargire strada

87.0 mp 21.7%


PROFIL STRADAL A-A EXISTENTI PR01ECTNR.

7/7/18


SPECIFICAȚIE

NONESPRENUNE

SEMNĂTURĂ

rara

ARH. ROSCAN CĂTĂLIN

PROIECTAI

ARH. ROSCAN CĂTĂLIN

X

DESENAT

ARH. ROSCAN CĂTĂLIN


tulii pr».
Construire locuința P+IE

FAZA


PUD


OAIA:

07.2018


ADRESA: str. Vitioara. nr,90-92, Sector 3, București, nr, cad. 212589

TULD PLANȘA:

PROPUNERI SI REGLEMENTARI


PUD Str. VITIDARA nr. 90-92. SECTOR 3. BUCUREȘTI


PROPUNERI SI REGLEMENTARI


IP>ILÂM CADASTRAL, SCAIRÂ 1!            amobifluaim sitaM m

Str. Wioara, ir?r.$0-®2, §(gtstor 3, București.
'JE: 225204


,sE: 2


y Str. Vitioara, w.8iJ-jr2a$m0JECTS&L

Mîh®lk. 5I, Ei. București


SPECIFICAȚIE

NUMESIPREHUME

1

VERIFICAT

ARH. ROSCAN CĂTĂLIN

PROIECTAT

ARH. ROSCAN CĂTĂLIN

DESENAT

ARH. ROSCAN CĂTĂLIN

1:500

SCARA:

DATA:

07.20I8


LEGENDA:


Acces auto si pietonaî ] Circulații carosabile


J imobil locuința


Subzona L1c - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclave neconstruite


Lot ce a generat PUD


Limita zonei studiate


REGELMENTARI URBANISTICE S teren = 400 mp S construita la sol = I37mp Sdesfasurata = 300 mp POT - 34.2% COT - 0.75 REGIM ÎNĂLȚIME P+1ECăîâlin G.


Illlll PROIECT:

Construire locuința P+IE

ADRESA: str. Vitioar a, nr.9D-92, Sector 3, București, nr. cad. 212589

TITLU PLANȘA:

PROPUNERI SI REGLEMENTARI


PROIECT NR.

7/7/18


im


PUD


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 ost) 3,8 03 23 • 28 FAX (004 O2î) 318 03 04 E-MAILcabmetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 63/20.12.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/V/28-2019/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 61/20.12.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 62/20.12.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuința unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3", proprietate privată persoane fizice.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a Sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) Ut. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora*',

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3".RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și a P.U.G. al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015 și nr. 341/14.06.2018.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3“ în baza Certificatului de urbanism nr. 2582/10.12.2018, emis de Primăria Sector 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/V/28-2019/20.12.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt: POTmax. proPus = 45%, CUTmax propus = 0,9mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), Hcomișă/max.= 7,00m./10,00m.

A fost avizată amplasarea unui imobil, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 3,00m./5,00m. față de aliniamentul existent al drumului de acces, în aliniere cu imobilele învecinate, retras min. 3,00m. față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 7,00m. față de limita stângă (Sud) a proprietății, retras min. 3,00m. față de limita posterioară (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. A05) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHpfPpus= P+1E.

Parcarea se va asigura în incintă proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, ie supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuință unifamilială cu RHpmpus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3".www.primarie3.ro


ARHITECT SEF

?


Nr. 62/20.12.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: retras 3,00m./5,00m. față de aliniamentul existent al drumului de acces, în aliniere cu imobilele învecinate, retras min. 3,00m. față de limita dreaptă (Nord) a proprietății, retras min. 7,00m. față de limita stângă (Sud) a proprietății, retras min. 3,00m. față de limita posterioară (Vest) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. A05) pentru funcțiunea de locuință unifamilială, având RHPrOpus = P+1E.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 45%, CUTmax.propus = 0,9mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E), HCOmișătmax. = 7,00m./10,00m.

Conform P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, 241/2011,232/2012, 224/2015 și 341/2018, terenul se înscrie în zona L, respectiv L1 c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, POTmax. = 45%, CUTmax. = 0,9 mp.ADC/mp.teren (pentru P+1E).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 61/20.12.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3".

Pe parcursul procesului de informare și consultare a publicului, nu au fost depuse observații/ reclamați! cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului, a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 din ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 se propune Consiliului Local însușirea raportului și aprobarea documentației.
TELEFON (004 os5) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 o±i) 318 03 04 E-MAIL urbanism@lprim3rie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 61/20.12.2019


Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus - P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”

Beneficiarul documentației: 1 Urbanist: Cătălin G. ROȘCAN Proiect nr.: 7/7/2018.

Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 09.10.2019;

e pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 09.10.2019;

o pe panoul rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării PUD începând cu perioada: 01.08.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • • Evenimentul Zilei, pag. 9, din data de 02.08.2019;

© www.anuntul.ro, pag. 60, din data de 02.08.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

-notificare!                 , ____________ .        - vecini dreapta (Nord) - Strada           ____\ Sectorul 3,

București, nr. cad. 214770-

 • - notificare i                   i - vecin stânga (Sud) - Strada                        i, Sectorul 3, București,

nr. cad. 205986;

 • - notificare                      ’j - vecin spate (Vest) - Strada i                   Sectorul 3, București,

nr. cad. 216752;

 • - notificare C                                     .                                            ,                     . I

i                                    "              _      ■      _____, . '.prin'.                      -vecinispate

(Vest) - Strada V.               _ Sectorul 3, București, nr. cad. 211349.

 • 4. Lista persoanelor care au narfWnat la dezbaterea publică a proiectului:

-1                     ■     - -        - - vecini dreapta (Nord) - Strada'                 Sectorul 3, București,

nr. cad. 214770:

 • - "         ...       - vecin stânga (Sud) - Strada Vi ....____.      , Sectorul 3, București,

nr. cad 205986;

 • - *                          - vecin spate (Vest) - Strada 1                      Sectorul 3, București,

nr. cad. 216752;

-L

i                                                                  ,_____________ - vecini spate (Vest) -

Strada t                 Sectorul 3, București, nr. cad. 211349.

în perioada desfășurării informării și consultării nu au fost înregistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului.

ARHITECT ȘEF

Un rezumat a! problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv :

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Nu este cazul.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcției au fost respectate prevederile P.U.G. -R.L.U. aprobat, legislația, normele și reglementările în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din Avizul de circulații nr. 7016/02.05.2019-1728019/16.04.2019 al P.M.B.-D.T.-C.T.C. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu, P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016 și adresei M.M.-A.N.P.M. nr. 885/16.01.2019.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SEdTORULUi 3M SCOPUL: pentru


eu' dm iît:^'

_____________

temeiUrregieffîefităriiordocumen

B nr.324/2010, HCGMB nr.241^

IB^r. 341/2O1B,. •

preț


pH#

Mi.

■ Pentru irnobiltil


în H cuprivind țl


#*p£/ r&WriiWm;


yV‘


Ipferapi^:- • îh t? ^ pererti ■

^^a^rșftîf *e ■■ •


2.


sdfaooa^foiulnbțȚpr


•&%«/'' 1 ‘•W'x&i.".

OB


* RB?«‘‘O,-Ww ;-—-^- ■

Lucrările sol tatedeconstruire a bneî Jpâila^ uriH^fnllIăte * RHpmpus = P.flJȘț organizare?                              " fea îrț bwă’anej docunientațiidt

aprobată conform feg^l                  jețlflcețn ylgoăre. ky^Gi ahL ____

terenul este cymfe .->>/ jjgHfc Ltc, ^caresuntavizațiuireătprfifțjdiQ vi arLtsfcțfci: pot^l » <Ș $>,                                             Hiiii ■ »^irieî8;$șptfiî P+$£-

în conformitate 0j jarfflaim 8 -a^Jatil sr âatesd. dln ReouJâmentul u^i de l-l^anlSfn aferen Plariulul ~fe ite&jap aLHi siiQ^ tust fessa >a a&gLn               gOa

atxes ^rvsabil^^rn^GQfg^ri

Qțțdmtțprto                                                  ‘~’ _;^y../                                'iV'"'■ "y". ’

Ediflc6^iiil/aniptas^ȚB&it& va            ^ ^ikbț int^is^i^â șe reqpman^ a șe reattza numai duffă

apn^baraa i^cum&itapglP.U.D. Șlîn 'ddn'^ri^^aj'pfevedarffe.ie^slâ. ' " '

împrejmuirile sp adă vor aveșf         de maț ^0b pț .din care un sodu opec de 0,60 m șt o parte

transparentă, dublată cu gard viu. Gardurile spre Urnitele separătive ale parcelelor vor fi opace cu înăiymi de max.. 2,50 metri.

Organizausa de șantier se va asigura în incinta proprie. Se vor respecta prevederile HCGMB or. 66/2005 cu privire la locurile de parcare, care vor fi asigurate strict în incintă.

Proiectul va fi întocmit de Ktant autorizat. Lucrările se vor realiza în baza unei documentapi întocmite în conformitate cu normativele șl legislația în vigoare.

Sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care să as ure rezistența $1 stabilitatea construcției în timp. Scurgerea apelor pluviale se va face în incinta proprietății și se va racorda la rețeaua urbană de canalizare. Se vor folosi finisaje de calitete superioara cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare P.U.D. șl pentru ot ții mterir țf« e construire. ____________________ , -              ________________     __________ ' '__________ ■•____

| CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CQNSTRUIÎ<E/DtSFIIț<TARE j

mine terepi.și A&B-,


 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării d umenta pentru tor ine executSirii lucrărifor de cota ire / desființare, soildtentta se va adresa autorității competente pentru protec mediului; Agenția   rtr oțec i Medtalul Buci Str. Afeaa ac Mori! nr. 1, secta 6, Bțtcttițl. .


In aplicarea irecti il Consiliului 85/337/CEE (Directiva ia} privind ei re efectelor anumtor proiect bit $t Private asupra’ mediului, modifl 3 prin Directiva Consiliului 97/11/CE șl prin Directiva Consiliului șl rtamerttal Europețn 20031357CE pricind partidparea publicului la elaborarea anumitor planuri J programe tn le tai cu metilul șl mtaflffcarea, cu.priwre ia pșrticțpșta oNkuli șl accesul 1a jusape, a Directivei B5/337/CEE 1 a Directiva 96/61/CE, prin Certificatul de urbanism se nu î sriKItanbCiltil c de a contacta autoritatea rttori de mediu pentru ca aceasta să Bț fl st i ddă, după ca tnca ’ne investiției puWfCe/prfvate In Dsta prol supuse tatârill impectutaJ asupra medk l. Ih XR prevederilor Directivei Cor 89337/CEE, procedura tfa emitere a «onhAd cfe ipetRU se deșffișoerS după emiterea cer de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizați executării JucriWorde construcții la autoritatea administrației publice oomprfente. în Mutarea satisfacem cerințelor cu privire ta procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea cempetenl pentru protecția mediului sta                  d

isf| u ama publice, ntrai q unitar1 public rl și ăl fcrrhuHm unul purirt dă v fere oflcta! cu privire la J}z ni sti il fn acord cu rezuftatele eonsuMrt ptriHlcfc In aceste condltH:


După primirea prezentului Certtfktat dă iirfcMki^ pentru protecția i ta vedenia ita ■SM^dț Ir irma tai matale M ita

noastei* ■ triecMirtifl.


> I»w tal mtaww UvwWSMțSli» asupra madliritri, soncSanttri ara

g?11 P”?? , <ViyjQa

tril»* pațonwlprocpdtarfl de evătasre a Mațantar


XB inSBttt M CBTCf ia rL J c J. lavBMJțiel asupra nfibdWii tapt aBtorttAțn adirfnlstrețtai pufaȘce ceMvtșțtafctantata.

 • 5, CEREREA DE 'MI IE A AUTORIZATiEI DE CDNSTRUÎRE/DESFXINȚARE VA H ÎNSOȚITĂ DE URM&TOÂRELE DOCUM^NTE:       ,:J. 1.......... ..                ......

a)CerttScatiildeoriMmtaii;                                                            k <.   .

cadssttal«tnalizatfinrișiextresd dețSsrteFNittikâ^iti^                         atre^ta’*a<dffi^teaâel;

c) Documentația tel ici - D.T,, dap£ cu (2 est origîițkajcXî îtațita™ țetexte, toșuși jfe experttehnic și tastată de evtdittat lucriri.

[«ID.TA.C,                        țxfnJTXMȘ, '                 ‘    |_| DT.AJ1. ’ ’ "           -'f

d.2.


<L3.


Avize și acorduri privind utffiti$le urbaBe și ii^tațroctare:

|x|.aIiBaata>* țoapă.             J‘*lă9*^l^ci>?ta^ekta1*l!>


IxICtataNtanh

Avizași ăcoăilittș privind:


bun


Alte contari/ded i;.


' < •-. ■ ■

fffM Lfrtfa^pqpidapeit^ Adal.adtoiiitatntiv alaul                                                          ( ț Lecui >

0 Dovadaprhtad achitarea taxete- Ic^uă (copti): tiocă               OĂRșitaxa kQR.

£$RSFIINfARE


de urban. itevt bffitatedt 24 luniiteladataenii ii.

ArAitat da

FlVJfinr.il ClĂI'fîlTWlt lin              <1'11                                    , T..... ,,,ln                                        __

cu prevederile LegȘi nr. 50/1991, bU cu tnâiifiali ți completările ulterioare, privind torizarra cwpulării lucrărilor de ----—gffi,

construcții,


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIHCATULUIDE URBANffiM de la dara de__.__.____până ladatade__.__.____.

PRIMAR, Negoiți Robert Sorta

SECRETAR, MIbMi|ă Marini


ARHITECT ȘEI

întocmit.............................................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obținS, în condițiile legii, na alt Certificat de urbanism.

Data prelungirii valabilității:......______,........

Achitat taxa de:_____________________roh lei, oxafbnn chitanței nr,..........— din__,__._____.

ruAN ut ÎNCADRARE ÎN ZONA sc^re i;2000 aferent imobtiuiui situat in Str. Vioara nr. 90-92, sector 3, București
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania2019.eu

w                                   3                        Xi         \;C;* j! ti. utrrX'

DIRECȚIA GENERALA URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane

Nr intrare PMBrl 728020/15’o4.2019

Nr. ieșire PMB 11728020/902/459/ Z<9- .05.2019

Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație nr, 459/7^7.05.2019

Categoria A1 ° “Loț/Parcelă”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant:


Spre știință:


Domnul j

București, Sector 3, Str.

Adresa de corespondență: Str. i sect. 3, București

nr. bl. ", ap. '


Primăria Sectorului 3 a Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

București, Sector 3, Calea Dudesti, Nr. 191

I                                  '                                     I

Amplasament:     București, Sector 3, Str. Vitioara nr. 90-92 lot 4 (NC 212589)

 • 1. Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Str. Vitioara nr. 90-92 Iot 4 NC (212589), care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat / marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate D.G.U.A.T - SPU, nu este adiacent Str. Vitioara dar este adiacent Ia drumul de acces cu NC 205985, amplasat la partea sud-estică a acestuia; artera de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici:

- Drumul de acces cu NC 205985 are ccș. 4,00m lățime între limitele de proprietate (conform planulului cadastral sc. 1:500 anexat cererii dvs.).

 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aprobate

 • • Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 877/12.12.2018;

 • • Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București”, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București HCGMB nr. 49/3 î .01.2019.

 • 3. Prevederi generale si detalii de reglementare

o Prin reglementările PUG/PUZ sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urbe corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a dife și a întregului sistem urban.

Bd. Regha EUsabeta nr. 47, cod pa I050013, sector5, București. România


 • • Reglementările de circulație cuprinse în „PUZ Sector 3, București”, prevăd următoarele:

 • - Realizarea unei artere de circulație de cat a îii°a adiacent drumului de acces; prospectul propus va avea 12,00m lățime, compus din carosabil de 7,00m (o bandă de circulație pe sens) și trotuare de câte 1,50m, despărțite de carosabil prin zone verzi de aliniament de câte 1,00m (conform secțiunii S-S - străzi categoria a lll-a din planșa de Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională);

 • - Pentru drumul de acces nu sunt prevăzute reglementări de circulație.

 • 4. Concluzii și recomandări

o Certificatul de Urbanism nr. 2582 din 10.12.2018, eliberat de Primăria Sectorului 3, a fost emis pentru promovare PUD și obținerea Autorizație! de Construire. Documentația care se va întocmi va fi analizată/avizată în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

 • • Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 135 din 30.05.2002; informațiile sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei MunicipiuEui București.

® Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei Sectorului 3.

o Avizul tehnic de consultanta preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 222913 din 15.04.2019, în valoare de 41,00 lei.I BUCUREȘTI,
întocmit în 3 (trei) exemplare: C. Pascu


Bd. Regha Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA TRANSPORTURI


romania2019.eu

!r,i f.                         JLiwii*


COMISIA Nr. 7016.. Apr 1667Către


Domnul 1

Str.i


nr.: bl. f , ap. , București

în ședința extraordinară a Comisiei Tehnice de Circulație din data de 16.04.2019 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. str. Vitioara nr. 90-92 Lot 4, sector 3, Municipiul București”, conform certificatului de urbanism nr. 2582 din 10.12.2018, eliberat de Primăria Sector 3 și a planului anexat la aviz, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni Ia următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea HCL- sector 3.
Către, Cabinet Primar


ARHITECT ȘEF

TELEFON (004021) 318 03 23 -28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urbanism @primarie3.ro Calea Dudeștî nr. igi, Sector 3, 031084, București

Vă transmitem următorele proiecte de hotărâre pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 3:

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = Ds+P+2E, pe un teren situat în Strada llioara nr. 43E, Sector 3";

 • -  “Imobil locuință unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Strada Vitioara nr. 90-92, lot 4 (provizoriu nr. 92), Sector 3”;

 • -  “Imobil locuință cu RHpropus = P+1 E și anexă (pergolă), pe un teren situat în Strada Voineasa nr. 74, Sector 3”.

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

1.Comisia 4 - Punctul 3

26%)

A.Da             6/23 (

B.Nu             0/23 (

0%)

4%)

C.Abținere      1/23 (

No Answer 16/23 ( 70%)

A

B

C

Neacsu Florentina - PS3 | lenov                        |

Pelinaru Cornel           [

Baetica Nicoleta          | X

Elena Petrescu           j X

Inocentiu Voinea          |

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Elena-Daniela Belu-Sima j lonut Moldoveanu          |

Ioana                        | X

Daniel                         j X |

Cristi Tudorache          j

romeo popescu             |

fleancu florin            j X j

Alin Voicu                  j    |

Livia Tudorache           j    ]

Hontaru Valerica          j X |

Cristian Petrescu         j    |

Elena Tudor                 |    |

Fatu Adrian                 j    |

IULIANA VĂDUVĂ            |    |

Dobre Alexandru           |    j

Vasiliu Mariana           j    j

ASUS                             |     j

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

[ 1

1 1

1

X 1

1

1

1

1

1

1

1

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 ComtoU pontru organizarea si dezvoltarea urbanistic*. fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZI .1

icf< rii<>r l,i princcIul <lc hotărârr înscris iu piiîiclid ... tir P' ordinea «Ic zi ui ph mm urca ordinii de zi a ședinței ordinari* jitLu'innrc din datu de..................

Lumi'ia pentru .Kganizarva ți de/voltiircu uthamstloft fond focâJtv și 4r! *■ *      > '

cwiscnarc» >i valorificsm monumentelor itiforfcc. întrunriri hi ședința din dzri/t de C' la afvlcm de vidroconferințJ. a analizat phiicciol de hotfirrirc inwtfo la pWWlul            de pe

ordinea de fi Miplimcntarva ordinii de zi 8 șttdmțti mimare/,»*rcm,irc. ți oinsulcrii dft u-< A FOS *■- VPflSl                       : : e uj prevederik k ii

în cooformitaic cu prevederile an 136 a!in.(3) lit.b) și «din. Iii c) dift (nr 5 ■ -<Hl> privind Codul Administrativ, Comisia petnm organizarea și dezvoltare-’ ir'o* t i- 1 ; ■'• ■' arhitecturi           conscnarva valorificarea monumentelor i^nnc . z.i i

M LAWJRABII proiectul de h«'Unirc menționat mai su>,

J oțâ de hixlrârra comisiei s-au nrxpnmat următoarele opinii.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință. prezentul Aviz csic semnat de Președintele Comisiei, h citire se anexează modalitatea de vot w membrilor prezenti rezultară din vistewui electronic de \ot al videoconferinței-

PREȘEDINTE.

MARINEAȚĂ MARCEL

SECRETAR

MARlXESC'l IONELA

MEMBRI

BĂ£ ne  Nicoi F î A-M ARIANA

ITEANCP HOR ÎN

HONfARt1 VAI FRICA

Gimi.-M NARCISA VI RONÎCA

DUMITRU CONSTANT IN

IAC OB CI / AR

TUDORACHE IIVIA

TNACHESCU MARIAN - DANIEL

H.ÎRESCT I LI NA