Hotărârea nr. 61/2020

HCLS 3 NR. 61 DIN 24.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI * CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3 prin mijloace electronice

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, azi 24.03.2020

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 313537/CP/23.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 313511/23.03.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică;

  • -  Adresa nr. 313534/23.03.2020 a Direcției Administrative și Management Informațional;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 - „Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • -  HGR nr. 1007/2001 privind Strategia Guvernului privind informatizarea administrației publice;

  • -  HCLS3 nr. 44/29.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Local al Sectorului 3, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ședințele în plenul Consiliului Local al Sectorului 3, precum și ședințele Comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va stabili procedura de accesare și utilizare a platformei și o va comunica consilierilor locali.

NR 61 DIN 24.03.2020
jĂ jft Ăj      PRIMĂRIA’4^

CABINET PRIMARTELEFON ;-..ozr»?i; 318 03 «j- ->S FAX (nț 40?!) 3i8o;r>4F-iMAILc.’’inetpri-'ian3'pri-r'.i.e3.ro Calea Dudețt; a*. 191, Sector 3, 031084, București

REFRAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3 prin mijloace electronice

în conformitate cu prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 -"Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă" din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, s-a stabilit obligația autorității publice locale de a lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum și obligația de a asigura desfășurarea optimă a activității, cu asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

Având în vedere măsurile instituite prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, și ținând seama de faptul că activitatea administrației publice locale se exercită fără întreruperi, în beneficiul cetățenilor, dar și de implementarea procesul de digitalizare și la nivelul adoptării actelor administrative, se impune luarea unor măsuri alternative de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3 și a Comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă online de videoconferință, modalitatea concretă de accesare și utilizare a platformei urmând să fie comunicată consilierilor locali.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 313511/23.03.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Informatică, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3 prin mijloace electronice

în conformitate cu prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 -”Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, s-a stabilit obligația autorității publice locale de a lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum și obligația de a asigura desfășurarea optimă a activității, cu asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

Având în vedere măsurile instituite prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, și ținând seama de faptul că activitatea administrației publice locale se exercită fără întreruperi, în beneficiul cetățenilor, dar și de implementarea procesul de digitalizare și la nivelul adoptării actelor administrative, se impune luarea unor măsuri alternative de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3 și a Comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă Online de videoconferință, modalitatea concretă de accesare și utilizare a platformei urmând să fie comunicată consilierilor locali.

DIRECTOR EXECUTIV

Radu Alexandru MUNTEANU


MUNTEANU RADU-ALEXANDRU

Semnat digital de MUNTEANU RADU-ALEXANDRU

Data: 2020.03.23 15:59^8 +02*00*

ȘEF Serviciu INFORMATICA

George RADU


RADU GEORGE


Semnat digital de RADU GEORGE Data: 2020.03.23 15:59:25+02'00'


întocmit,

Andra Tomescu


TOME5CUXXTX'

ANDUA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........de pe ori

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordjnăre/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, .apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ........(I......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


TELEFON {004 <ai) 318 03 23 - 28 / 340 40 11 FAX (004 O2>) 318 03 04 E-MAIL informatici® primariej, ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București


Nr. ^8*^2020


Către,

CABINET PRIMARîn conformitate cu prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 -„Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, vă înaintăm raportul de specialitate, precum și proiectul de hotărâre privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local al Sectorului 3 prin mijloace electronice


DIRECTOR EXECUTIV

Radu Alexandru MUNTEANU


MUNTEANU RADU-ALEXANDRU


Semnat digital de MUNTEANU RADU-ALEXANDRU Datai 2020.0323 16:34:44

+02WT


SEF Serviciu INFORMATICA

George RADU


RADU


Semnat digital de RADU GEORGE


x" rr\nf E Oata: 2020.03.23 M LUnU 116:34:53 +02'00'


întocmit,

Andra Tomescu

DtgltaMysIgned TOMESC hyTOMESCU

UANDRA Ort® 2020.03.23 1640:31 W2W