Hotărârea nr. 60/2020

HCLS3 nr.60 din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 293643/CP/05.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 293129/04.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  HCLS3 nr.341/27.07.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, cu completările ulterioare;

Adresa nr.293146/04.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 29 alin. (1), 641 și art. 644 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 13.1 și 14.5 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL a domnului Lozinschi Adrian ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu .

Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru - Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu - în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL

(2) Se aprobă Scrisoarea de așteptări ca fiind cea din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 2, în următoarea componență:

 • 1. Președinte:Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă Supleant: : Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ

 • 2. Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Pintilie Izabela Adina, referent principal, Serviciul Administrativ

 • 3. Membru: Șerban Gheorghe, șef Serviciu Control Financiar Preventiv

Supleant: Șerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv

 • 4. Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Enache Narcisa, expert Direcția Organizare Resurse Umane

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.(l) Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

(2) La ședințele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție fiind adus la cunoștința acestora.

Art.5.(l) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și societatea Algorithm Residential S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează pentru legalitate / Secretar general / I Marius Mihăiță

II ZI


NR. 60

DIN 09.03.2020


Anexa nr. 1 la HCLS 3 nr. fâO / 09,03. ^0^0


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.pentru o perioadă de 4 ani (2017-2021).

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

 • -   Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,

 • -  Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,

 • -   Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,

 • -  Consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,

 • -  îndruma Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, conform actului constitutiv:

- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale cod CAEN 4120

Structura acționariatului:

 • -  Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,930 %

 • -  Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu cota de 0,070 %.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile consiliului de administrație:

 • a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

 • b) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-1 pe unul dintre ei director general.

Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicatăîn activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind: determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

numirea persoanelor ce vor ocupă funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVAla data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale; încheierea de acte juridice în numele și în contul societarii cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Algorithm Residential S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

>

g)


stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funționare a societății;

aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat; supunerea, în fiecare an, în atentia Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectuluide buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare -sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;


Consiliul de Administrație se reunește ori de cate ori este necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească .cel puțin o dată 2

pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

 • h) Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu simt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

 • i)  Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

 • j)  La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

 • k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membriiprezenti. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotarari in lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

 • l)  Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

 • m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.


  o)


  P)


Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. în rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății; Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, Ia performantele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

 • -  considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

 • -  informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

r) întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării; situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; raportul de audit anual;

lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

rapoartele consiliului de administrație;

raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

Misiunea Autorității tutelare — Sectorul 3 al municipiului București

Misiunea Sectorul 3 al municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

Principalele obiective generale pentru anul 2017-2020 ale SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L sunt:

 • -  Identificarea și evaluarea pe piața imobiliară a unor imobile/terenuri/construcții situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 3 în vederea construirii de locuințe sociale,

 • -  Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate,

 • -  Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al SOCIETĂȚII ALGORITHM RESIDENTIAL S3

S.R.L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2020:

Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:

 • -   activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor

 • -  promovarea calității și eficienței activității

 • -  dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

 • -  respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată

 • -  stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

 • -  îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

 • -  instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

 • -   angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

 • -  Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudicial cauzat societății

achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale creșterea cifrei de afaceri reducerea datoriilor la bugetul de stat creșterea productivității muncii creșterea profitului

Așteptări în domeniul eticii, integrității - au ca fundament patru valori - responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

în același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. în cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.


Anexa nr. 2 la HCLS 3 nr. Qo/09-03.Zo 2o

REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al municipiului București

în vederea organizării procedurii de selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societățile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz - Comisia de selecție formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, tehnic, administrație publică și un secretar specialist în domeniu juridic sau resurse umane, în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

Art. 1 — Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele:

 • a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 6 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ședință în care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;

 • b) Stabilirea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;

 • c) Stabilește conținutul individual al Anunțului public;

 • d) Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, în care anunțul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice societăților comerciale menționate;

 • e) Elaborează componenta integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;

 • f)  Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății;

 • g) Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care se organizează această procedură;

 • h) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;

 • i)  Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;

 • j)  Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabiliește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

 • k) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidații rămași în lista lungă;

 • l)  Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;

 • m) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;

 • n) Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă;

 • o) Organizează selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe bază de interviu;

 • p) Semnează procesul verbal al etapei interviului;

 • q) întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

 • r)  Propune Consiliului Local Sector 3 candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.


Art. 2 - Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de selecție/s următoarele:

a)


 • b)

 • c)


 • d)

 • e)

 • f)


g)


h)


0

j)


Asigură condițiile tehnico — organizatorice pentru desfășurarea procedurii de prealabilă;

Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;

Se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire în care urmează a fi publicat și transmite anunțul public către societatea comercială pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabilă, în vederea publicării lui de către aceasta pe pagina sa de internet;

Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și îndrumare;

Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;

Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;

Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”, însoțită de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;

Anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 3;

Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;

Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;

k) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;

 • l)  Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidați!or cu motivarea acesteia, respectiv lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 3 - Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.

primAria^|


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 oai) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 378 03 04 E-MAIL cabinîtpfimar©prîmari«3.ro


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

Societatea Algorithm Residential S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr.97 din 29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, iar prin Hotărârea nr. 341/27.07.2017 au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație ai societății.

Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL prin adresa nr.708/03.03.2020 înregistrată cu nr.291429/CP/03.03.2020, aduce la cunoștință demisia domnului Lozinschi Adrian din funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății.

Se impune numirea provizorie a unui membru în Consiliul de Administrație al societății, precum și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant de Administrator 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu.

Având în vedere adresa mai sus menționată, este necesară aprobarea scrisorii de așteptări, constituirea unei comisii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului rămas vacant și regulamentul de funcționare al acesteia, procedura de selecție urmând să fie finalizată în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 293129/04.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvcrnantac:orporatîva@primcrrc3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 293129/04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant

Președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S 3 SRL aduce la cunoștință prin adresa nr. 708/03.03.2020 înregistrată cu nr.291429/CP/03.03.2020 demisia administratorului 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu -Lozinschi Adrian care a fost numit prin HCLS 3 nr. 341 din 27.07.2017.

Contractul de mandat incheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "încetarea contractului” la lit. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii”

în conformitate cu prevederile:

-Art. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.; “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

-Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.: „ în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 641 2 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare”

Art. 644 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”In caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.

Art. 642 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/201 l:”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 ta

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L are următoarea componență:

 • - Președinte :Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă

 • - Supleant:: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ

 • - Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvemanță Corporativă

 • - Supleant: Pintilie Izabela Adina, referent principal, Serviciul Administrativ

Membru: Șerban Gheorghe, șef Serviciu Control Financiar Preventiv

 • - Supleant: Șerban Maria Cristina, expert, Serviciul Control Financiar Preventiv

 • - Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă

 • - Supleant: Enache Narcisa, expert Direcția Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de - Administrator 1 -studii superioare juridice, vechime 5 ani în domeniu al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului 1 - studii superioare juridice, vechime 5 ani în domeniu — Lozinschi Adrian din Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

Algo^itlim

Residential 53 *.h.i


SOCIETA TEA ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 S.R.L.

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3


Către:      Cabinet Primar

Sediul:      Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor:   Demisie Lozinschi Adrian

în atenția domnului Primar Robert Sorin Negoiță,Prin prezenta vă aduc la cunoștință faptul că în data de 28.02.2020, domnul Lozinschi Adrian și-a înaintat demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrației al societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Vă rog să luați act de aceasta.

Atașăm prezentei cererea înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr.420 din 28.02.2020im R« Hal S3 SRL

Calea Vitan nr 242 București Sectar 3 031195


CUI 37409960        BANCA COMERCIALA ROMANA Sucursala Panlriiomn

Reg Corn 140:5481/2017 RO97RNCBD08? 157546060001 -Ron

R070RNCB0087l57546060002 - EUR    ohm rendnhnl@gniail cam


Tei 0314 334 452

Fax 0314 334 451Domnule Președinte,

Subsemnatul Adrian Lozinschi, având calitatea de membru în consiliul de administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în registrul comerțului J40/5481/2017 și CUI: 37409960, având sediul social în București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3, vă rog să luați act de demisia mea din funcția de membru al consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL, începând cu data prezentei.

Vă mulțumesc,

Adrian Lozinschi

26.02,2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE încheiat astăzi 09.03.2020,

în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL -Administrator 1 - provizoriu.

A(u) fost facută(e) o....*f...... propunere(i), iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :

 • 1. PREȘEDINTE

 • 2. SECRETAR

 • 3. MEMBRU

 • 4. MEMBRU

 • 5. MEMBRU


DOBRE ALEXANDRU


POPESCU ROMEO


FĂTU ADRIAN
ENĂCHESCU MARIAN DANIE


Nr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

OPȚIUNE

ANULATE

DA

NU

1

r. /-s-

5~

2

/Nr. 293146/04.03.2020


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ t

E-MAIL guvernanUco1porativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului 1 - studii superioare juridice - din Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Residential S3 S.R.L prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant., pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...^2.......de pe ordinea de ziJ

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică- apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

-ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚ1CĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

1

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

2