Hotărârea nr. 6/2020

HCLS3 nr. 6 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 9331/CP/10.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 8996/10.01.2020 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă;

Contractul de închiriere nr. 1899/01.11.2018 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Smart City Invest S 3 SRL;

 • -  Adresa nr. 9015/10.01.2019 a Serviciului Control Intern, Compartiment Guvemanță Corporativă; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 3.2 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 S.1<X din Calea Vitan nr. 154 - 158 în str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire administrativă, etaj 2.Art.2. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentai hotărâri.


NR. 6

DIN 14.01.2020CABINET PRIMARTELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.........?///.......

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356 din 25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Prin Hotărârea nr. 366 din 05.07.2019, Consiliului Local Sector 3 a aprobat schimbarea denumirii societății Investiții Spații Verzi S3 SRL în Smart City Invest S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, având sediul social în Calea Vitan nr. 154-158.

Având în vedere faptul că societatea își desfășoară activitatea cu preponderență la sediul secundar situat în Str. Jean Steriadi nr. 17, clădire administrativă, etaj 2, conform contractului de închiriere nr. 1899/01.11.2018, și ținând seama de necesitatea desfășurării cât mai eficiente a activității precum și de reducerea costurilor societății, este oportună schimbarea sediului social la aceeași adresă cu a sediului secundar, respectiv Str. Jean Steriadi nr. 17, clădire administrativă, etaj 2.

Ca urmare a celor prezentate și având în vedere raportul de specialitate nr. 8996/10.01.2020 al Serviciului Control Intern, Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărîre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COM PART! M ENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorpora!jva@pr!iTiarie3,ro

Str. Intrarea Odobești nn 5*7, Sector 3,032158, București

Nr. 8996/10.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Smart City In vest S3 S.R.L.

Societatea Smart City Invest S 3 SRL este persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr.l 54-158, birou 3, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de doamna Simona Andreea Bălașa în calitate de președinte al consiliului de administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în ” Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ” - cod CAEN 4120

Președintele Consiliului de Administrație al societatății Smart City Invest S 3 SRL aduce la cunoștință prin adresa nr. 6332/09.01.2020 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cererea de schimbare a sediului social al societății.

Ni se comunică Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 46 din 19.12.2019 prin care se aprobă schimbarea sediului social în str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, Clădire administrativă, etaj 2.

în prezent, societatea are sediul social în Calea Vitan, nr. 154-158, conform contractului de închiriere nr. 4536/12.11.2018.

Societatea solicită schimbarea sediului social în Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, Clădire administrativă, etaj 2 conform contractului de închiriere nr. 1899/01.11.2018 în conformitate cu prevederile:

-Art.3.2 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: “ Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv. ”

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990: “ Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 S.R.L

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în

Nr.inreg.: 6332

Data inreg.: 09.01.2020

Ora inreg.: 10:45:59

Proveniența: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Cerere

Adresa:București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector. 3

Adresa Lucrare: București, strada

Observații: Sol. adoptare HCL - modificarea sediului social al societății

Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciu! Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-5ediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

Smart City Invest S3 SRL


C.U.I.: 38188050, Reg. Corn.: J40/15431/2017


Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3,

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

ZIUA.       Q/ AHWL^%


Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:    Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect

modificarea sediului social al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar / Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Smart City Invest S3 SRL, persoană juridică romana, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta.

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect modificarea sediului social al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale Smart City Invest S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limita.

în prezent, societatea are sediul social în Calea Vitan, nr. 154-158, conform contractului de închiriere nr. 4536/12.11.2018 si isi desfasoara activitatea cu preponderenta la sediul secundar din Str Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, Clădire administrativa, etaj 2.

In vederea reducerii costurilor financiare din cadrul societății și a unei desfășurări eficiente a activitatii, considerăm că este oportună schimbarea sediului social la aceeași adresă cu sediul secundar, respectiv: în Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, Clădire administrativă, etaj 2, conform Certificatului Constatator eliberat la data de 16.07.2019.

Anexăm la prezenta Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/19.12.2019.

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea sediului social al subscrisei.


CONFORM CU ORIGhSmart City Invest S3 SRL

CUI.; 38188050, Reg Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 46/19.12.2019

Având în vedere;

 • -  Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății

Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile:

 • -   Art.l3.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de Administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii:

 • 1. Doamna Simona Andreea Bălașa

 • 1. Domnul Puiu DINDIRI

 • 2. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ

 • 3. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA

 • 4. Domnul Petre NEDELCU

 • 5. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ

  • - Președinte -Membru

  • - Membru

  • - Membru

  • - Membru

  • - MemAvând în vedere că sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă schimbarea sediului social la următoarea adresă: Str. Jeam Alexandru

SteiriadE, nr. 17, clădire administrativă, etaj 2 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. 1.899/01.11.2018

Intre următoarele părți contractante:

Administrare Active Sector 3 S.R.L., societate română, cu sediul în București, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/14752/2012, CUI R031012790, cont bancar contul IBAN R029BRDE410SV54981744100 deschis la BRD Sucursala Academiei, e-mail: activsector3@gmail.com, reprezentata legal de către Florentin Corbuleanu, cu funcția de Președinte CA, denumita in continuare LOCATOR

Si

Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., societate română cu sediul social în București, sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050 reprezentată legal de Simona Balasa, Director Executiv, in calitate de LOCATAR

Cele doua părți contractante, in deplina capacitate juridica, in baza consimțământului lor liber exprimat si neviciat au convenit la încheierea si semnarea prezentului contract de închiriere, denumit in continuare si <Contractull>, in următoarele condiții:

CAP. I Obiectul Contractului:

Art 1.1. Locatorul pune la dispoziția Locatarului următorul imobil:

 • (1) Birouri administrative, cu o suprafața totala de 161,54 mp, spațiu - clădire multifuncționala amplasat etajul 1-78,83 mp si mansarda 82,71 mp, situate in str. Jean Steriadi, nr. 17, sectorul 3, București. Ulterior încheierii contractului, suprafețele închiriate pot fi modificate in baza unui act adițional, care va face parte integranta din prezentul contract.

 • (2) Locatarul poate realiza toate demersurile legale pentru a stabili la adresa menționata la alin (1) sediul social si/sau un punct de lucru al acestuia.

Art. 1.2, Predarea/primirea imobilului va avea loc, pe baza de Proces Verbal semnat de către ambele părți contractante, in care se va consemna si starea imobilului închiriat, doatarile aferente spațiului si indexurile contoarelor aferente utilităților.

Art. 1.3. La data predării, Locatorii vor preda imobilul in buna stare.

Art. 1.4. Scopul închirierii imobilelor de către Locatar îl constituie desfășurarea activității specifice Locatarului.

CAP II Durata Contractului

Art. 2.1. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării procesului-verbal de predare-primire al imobilelor si are valabilitate 1 (unu) an incepand cu data semnării sale si pana la data de 15.11.2019.

Art. 2.2. Prezentul contract poate fi prelungit, in baza acordului de voința al ambelor părți Contractante, prin încheierea si semnarea unui act adițional la prezentul contract (tacita relocațiune nu poate opera).Art. 2.3. Locatarul declara ca a văzut si verificat imobilul închiriat, ca acesta corespunde din punct de vedere structural necesităților sale specifice, si confirma ca imobilul închiriat este satisfăcător si potrivit pentru scopurile sale.

Art. 2.4. Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii prezentului contract și pe care locatarul nu le-a reclamat.

CAP III. Valoarea Contractului si Modalitatea de plata Art. 3.1. Locatarul se obliga sa plătească Locatorului o chirie lunara, in cuantumul si in condițiile următoare:

 • i.     Locatarul se obliga sa plătească o chirie lunara de 1.000 Euro + TVA.

 • ii.      Chiria se achita astfel:

 • - Plata se efectua prin transfer bancar.

 • - Chiria se va plăti in termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale (Data Scadenta).

 • - Valoarea chiriei se va calcula la cursul BNR din data emiterii facturii.

iv. In cazul in care Locatarul întârzie plata sumelor datorate fata de scadenta prevăzută mai sus, Locatarul poate fi obligat la plata de penalități de întârziere in cuantum de 0,1% din valoarea Chiriei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, calculate pana la plata integrala a Chiriei către Locatori. Cuantumul penalităților nu poate depăși cuantumul debitului restant.

CAP IV. Drepturiie si Obligațiile Părților

Art. 4.1. Drepturile si Obligațiile Locatorului:

 • a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzătoare destinației in vederea căreia a fost închiriat;

 • b) sa predea către locatar imobilul închiriat la termenele stipulate, când se va întocmi un proces-verbal de recepție a imobilului;

 • c) Locatorul păstrează proprietatea asupra imobilului închiriat si asupra fiecărei modificări aduse acestuia;

 • d) să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata locațiunii, conform destinației stabilite;

 • e) sa asigure folosința liniștita si utila a imobilului închiriat, pe tot timpul locațiunii (garanția pentru tulburările provenite din fapta proprie, din partea terților care invoca vreun drept asupra bunurilor, si pentru viciile ascunse);

 • f) la încetarea prezentului contract indiferent de motivul încetării, imobilul ce face obiectul contractului va fi restituit Locatorului in aceeași stare de funcționare ca la primire, pe baza unui proces- verbal de predare-primire încheiat si semnat de către ambele părți contractante;

 • g) Locatorul are dreptul de a primi la termen si in cuantumul prevăzut in prezentul contract chiria aferenta imobilului închiriat;

 • h) sa asigure plata utilităților (energie electrică, apă, gaze) pentru imobilul închiriat precum si a verificărilor periodice a instalațiilor tehnice (prize pământ, centrale termice, etc.) pe care le va refactura către locatar conform art. 4.2.1it. j de mai jos. Facturile privind cheltuielile enumerate anterior se vor emite pana la data de 15 a lunii pentru luna anterioara, iar data scadenta plății este de 20 zile calendaristice de la emitere;

 • i) are dreptul de a oferi Locatarului o compensare a chiriei, convenita printr-un act adițional la prezentul contract daca acesta se obliga sa efectueze investiții/amenajări si îmbunătățiri ale spațiului închiriat, conform art. 4.2., lit. p;

 • j) locatorul garantează contra tuturor viciilor spațiului care împiedică sau micșorează folosirea lui, chiar dacă nu le-a cunoscut la încheierea contractului și fără a ține seama dacă ele existau dinainte ori au survenit in cursul locațiunii;

 • k) dacă locatorul nu înlătură viciile în cel mai scurt termen, locatarul are dreptul la o scădere proporțională a chiriei. în cazul în care viciile sunt atât de grave încât, dacă le-ar fi cunoscut, locatarul nu ar fi luat bunul în locațiune, el poate rezilia contractul, în condițiile legii;

 • l) pentru lucrările adăugate si autonome efectuate asupra bunului pe durata locațiunii cu acordul prealabil al locatorului, acesta este obligat a-1 despăgubi pe locatar pentru contravaloarea acestora.

Art. 4.2. Drepturile si Obligațiile Locatarului:

 • a) să întrețină bunul închiriat cu diligenta unui adevărat proprietar și să nu efectueze nici un fel de acte care ar putea conduce la deteriorarea acestuia;

 • b) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparații ce-i revin, conform legislației in vigoare, respectiv reparațiile locative curente a căror necesitate rezulta din folosința obișnuita a bunului.

 • c) sa plătească chiria la termenele prevăzute in prezentul contract;

 • d) sa răspundă pentru orice stricăciuni produse imobilului din vina sa sau a prepușilor săi;

 • e) sa nu încheie nici un contract de asociere sau asociere in participațiune care sa aibă o legătura directa sau indirecta cu folosirea imobilelor închiriate fără a avea, in toate situațiile, acordul expres si scris al Locatorilor;

 • f) sa permită Locatorilor, in urma unei notificări prealabile, a efectua inspecții asupra integrității imobilului, fără însă ca prin aceste inspecții să cauzeze locatarului o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • g) să restituie bunurile ce fac obiectul prezentului contract la încetarea contractului din orice motive, în starea în care i-au fost predate, exceptând uzura normală;

 • h) să notifice locatorului orice incident intervenit pe parcursul derulării contractului si legătura cu acesta și să solicite în scris locatorului luarea oricăror măsuri care sunt în sarcina acestuia din urmă, menționând expres în încheierea solicitării termenul de 5 zile în care locatorul trebuie să răspundă, sub sancțiunea neluării în considerare a solicitării respective;

 • i) să nu schimbe destinația bunurilor închiriate și să le folosească conform destinației uzuale acestora, răspunzând pentru integritatea bunurilor cu diligenta unui adevărat proprietar;

 • j) sa suporte contravaloarea utilităților (energie electrică, apă, gaze) pentru imobilul închiriat precum si a verificărilor periodice ale instalațiilor tehnice (prize pământ, centrale termice, etc.). Părțile vor stabili modalitatea de calcul a utilităților prin act adițional.

 • k) in desfășurarea activității sale sa respecte intru totul reglementările in vigoare pe linia sănătății si a securității in munca cat si pe linia situațiilor de urgenta;

 • m) sa obțină toate avizele si autorizațiile necesare desfășurării activității sale, conform legilor învigorare. In cazul in care sunt necesare alte lucrări, modificări ale imobilului, pentru a respecta legislația in domeniul situațiilor de urgenta, costurile acestor modificări se vor suporta de către Locator;

 • n) are dreptul sa efectueze investiții/amenajări si îmbunătățiri ale spațiului închiriat in scopul asigurării unei folosințe corespunzătoare si a sporirii gradului de confort a imobilului.

p) in cazul in care, se ivește nevoia unor reparații care sunt in sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deși in cunoștința, nu ia de îndată masurile necesare, reparațiile pot fi făcute de locatar, pe cheltuiala locatorului. In caz de urgenta, locatarul îl poate înștiința pe locator si după începerea reparațiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înștiințării.

r) la sfârșitul perioadei de inchirere Locatarul va radia sediul social si/sau punctul de lucru constituit in imobilul închiriat, si va preda Locatorului o copie a inregistarii de mențiuni aferenta radierii obtinuta de la autoritățile competente (ONRC);

s) sa pună la dispoziția Locatarului documentele de construire ale imobilelor (autorizație de construcție si planurile clădiri);

t) pentru alte avize privind construcția, sa depună la instituțiile competente documentația necesara de solicitare pentru emiterea acestora si sa realizeze diligentele in vederea obținerii lor in cel mai scurt timp posibil.

CAP. V. Subîncbirierea si Cesiunea

Art. 5.1. Subînchirierea, în tot sau în parte de către Locatar, a imobilelor închiriate către un terț este permisa doar in baza unei solicitări scrise transmise Locatorului.

CAP.VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 6.1. Părțile vor răspunde pentru neexecutarea, executarea parțiala si/sau defectuoasa si/sau cu întârziere a obligațiilor asumate.

Art. 6.2. In cazul neexecutării (totale sau parțiale) si/sau al executării necorespunzătoare ori cu întârziere a oricăreia dintre obligațiile asumate de părți, partea prejudiciata ii va pune in vedere părții inculpa, printr-o notificare scrisa, îndeplinirea prestației/prestațiilor cu obligația părții in culpa de a plăti penalități de 0,1% pe zi de întârziere calculate asupra valorii lunare a chiriei, începând cu data recepționarii notificării de către partea in culpa.

Art. 6.3. In cazul in care Locatarul nu achita chiria si celelate costuri in condițiile si in termenii stabiliți la articolul 3.1. din prezentul contract, aceasta atrage plata unor penalități de întârziere in valoare de 0,1% pe zi întârziere, calculate la valoarea sumei datorate, începând cu ziua imediat următoare datei scadentei.

CAP. VII Clauze Speciale

Art. 7.1. Orice modificare a prezentului contract, se poate face numai in baza acordului de voința acelor doua părți contractante, acord consemnat in scris printr-un act adițional la prezentul contract.

CAP. VIII. ÎNCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI

Art. 8.1. Contractul de închiriere va înceta in următoarele cazuri:

la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, daca părțile nu au convenit prelungirea lui in condițiile prevăzute la art. 2.2 din prezentul contract;

 • -  prin denunțarea unilaterala a acestuia de către Locatar, in baza unui preaviz scris de 30 zile comunicat Locatorului;

 • -  prin acordul părților, acord care poate interveni oricând pe parcursul executării prezentului contract, consemnat in scris printr-un act adițional la prezentul contract.

 • -   in cazurile prevăzute la art. 6.2, art. 8.2, art. 8.3 si art. 9.2 din prezentul contract precum si in cazul in care Locatarul nu își îndeplinește orice alte obligații stabilite in acest Contract si nu remediază (daca este posibila aceasta remediere) aceasta încălcare a obligațiilor într-un termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice calculat de la primirea unei notificări in sensul remedierii din partea Locatorului. In toate cazurile prevăzute mai sus, prezentul Contract de închiriere va fi considerat reziliat de drept, fără intervenția instanței si fără nicio alta formalitate (pact comisoriu conform prevederilor art. 1.553 din Codul Civil al României).

In cazul încetării contractului ca urmare a denunțării unilaterale de către Locatar, in cazul in care sunt stinse toatele debitele aflate in sarcina Locatarului, Locatorul are obligația restituirii eventualei chirii achitate de către Locatar in avans, concomitent cu semnarea procesului verbal de predare/primire a bunurilor care fac obiectul prezentului Contract.

Art. 8.2. Contractul de închiriere încetează de plin drept, fără punerea in întârziere prin notificare, in cazul in care bunul închiriat piere in totalitate sau este distrus/deteriorat de așa maniera in cat nu mai poate fi folosit conform destinației sale, de la data producerii acestor evenimente. Daca imposibilitatea folosirii bunului este numai parțiala, locatarul poate, după împrejurări, sa ceara reducerea proporționala a chiriei. Atunci când bunul este doar deteriorat, locațiunea continua, fiind aplicabile dispozițiile art. 4.2 litera p).Art. 8.3. Contractul de închiriere încetează de plin drept, fără punerea în întârziere prin notificare, în cazul în care oricare dintre bunurile închiriate face obiectul unei executări silite la care este supus Locatorul, Locatarul asumându-și obligația de a preda Locatorului bunul închiriat în termen de maxim 45 zile calendaristice de la data notificării. In aceasta situație, prezentul Contract de închiriere va fi considerat reziliat de drept, Iară intervenția instanței si fără nicio alta formalitate (pact comisoriu conform prevederilor art. 1.553 din codul civil al României).

Cap. IX. FORȚA MAJORA. CLAUZE FINALE

Art. 9.1. Cazurile de forța majora, așa cum sunt enumerate si definite prin lege, se anunța in termen de 48 ore si se dovedesc in termen de 15 zile de Ia apariție, cu documente justificative sau extrase de presa cuprinzând știri asupra evenimentului. Forța majora exonerează de executarea obligațiilor contractuale partea afectata, cu excepția obligațiilor scadente la data apariției evenimentului de forță majora.

Art. 9.2. Daca durata forței majore depășește 30 de zile, partea interesata poate opune celeilalte încetarea de plin drept a prezentului contract, in baza unei simple notificări, încetarea contractului producându-și efectele de la data notificării, fără efectuarea nici a unei alte formalități.

Art. 9.3. Toate documentele reprezentând comunicări, notificări, adrese, preavize etc. emise de către părți in temeiul prevederilor prezentului contract, se vor transmite prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresele indicate in preambulul prezentului contract. In cazul in care oricare din documentele mai sus menționate se transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, acesta se considera primit de către destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe aceasta confirmare. Oricare dintre documentele menționate la primul aliniat al prezentului articol nu se iau in considerare de nici una dintre părți, daca nu sunt transmise si confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 9.4. Orice neînțelegeri intre părți care pot apărea pe durata de valabilitate a prezentului contract in legătura cu încheierea, interpretarea, executarea si/sau încetarea Iui se vor soluționa pe cale amiabila In cazul in care neînțelegerile persista, litigiul va fi soluționat de instanțele competente de la sediul social al Locatorului.

Art. 9.5. (1) Locatorul autorizează Locatarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.

(2) Protectra datelor csi caracter personal:

 • 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

 • 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputemicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

® capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

e informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,© îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

 • 4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

© vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

® vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

e se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

® se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate iară autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

 • • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

® se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți;

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Art. 9.6. Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. Prezentul contract s-a încheiat si semnat într-un număr de 2 (doua) exemplare astăzi, 01.11.2018, ambele cu aceeași forță obligatorie pentru părți, fiecăreia revenindu-i cate 1 (unu) exemplar original.

FURNIZOR,                            CUMPĂRĂTOR,

IS3 S.R.L., Director

/           SPATII

A\l - VERZI S3 J


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., INVESTIȚII SPATII VE Președinte C.A.

Florentin Corbuleanu

ACT ADIȚIONAL

Nr. 1/31.12.2018

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. 1.899/01.11.2018

Administrare Active Sector 3 S.R.L., societate română, cu sediul social în București, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondenta in str. Chicurei, nr. 39-45, sectorul 3, București, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/14752/2012, CUI RO31012790, cont bancar R035UGBI0000022022893 deschis Ia banca Garanti Bank, reprezentata legal de Florentin Corbuleanu, Președinte C.A., denumita in continuare LOCATOR,

Si

Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L., societate română cu sediul social în București, sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15431/2017, având CUI RO38188050 reprezentată legal de Simona Balasa, Președinte C.A., in calitate de LOCATAR,

Având in vedere cererea Locatarului cu privire la renunțarea la spațiul in suprafața de 78,83 mp, din imobilului din str. Jean Steriadi, nr.17, etajul 1 sectorul 3, București, părțile de comun acord au hotarat încheierea prezentului Act adițional la Contractul de închiriere nr. 1.899/01.11.2018, astfel:

Art 1. începând cu data de 01.01.2019, se modifica Cap. I-Obiectul Contractului, art. 1.1., pet (I), astfel acesta va avea următorul conținut:

(1) " Birouri administrative, cu o suprafața totala de 82,71 mp, spațiu - clădire multifuncționala amplasat la mansarda, str. Jean Steriadi, nr. 17, sectorul 3, București Ulterior încheierii contractului, suprafețele închiriate pot fi modificate in baza unui act adițional, care va face parte integranta din prezentul contract. "

Art. 2. începând cu data de 01.01.2019, se modifica Cap. III. Valoarea Contractului si Modalitatea de plata, art. 3.1., astfel: ’ 'Locatarul se obliga sa plătească Locatorului o chirie lunara, in cuantumul si in condițiile următoare:

i.      Locatarul se obliga sa plătească o chirie lunara de 512 Euro + TVA. ’ ’

Art. 3. Celelalte prevederi contractuale raman valabile si aplicabile.

Prezentul Act adițional a fost semnat astazi 31.12.2018 in doua exemplare originale,cate unul pentru fiecare parte contractanta.

LOCATOR,                                LOCATAR,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., INVESTIȚII SPATII VERZI S3 S.R.L.,ACT ADIȚIONAL NIL 2/17.07.2019 LA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. 1.899/01.11.2018

Partiie contractante:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, camera A6, sectorul 3, cu adresa de corespondenta in str. Chiciurei, nr. 39-45, sectorul 3, București, telefon: 0374471189, e-mail: ofiîce@activesector3.ro, înregistată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, cod fiscal RO 31012790, cont R035UGBI0000022022893 RON, deschis la Garanti Bank, reprezentata legal de domnul Corbuleanu Florentin, având funcția de Președinte Consiliu Administrație, in calitate de LOCATOR,

Și

SMART CITY INVEST S3 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15431/2017, cod fiscal RO 38188050, cont bancar R021UGBI0000022032958RON deschis la GARANTI BANK -Sucursala Unirii, reprezentată legal de Simona Andreea Balasa, având funcția de Președinte Consiliu Administrație, in calitate de LOCATAR,

Având in vedere schimbarea denumirii Locatarului din ”Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. ” in ”Smart City Invest S3 S.R.L.”. conform Certificatului de înregistrare seria B nr. 390030, anexat prezentului act adițional,

Au hotărât modificarea Contractului de închiriere nr. 1.899/01.11.2018 prin încheierea prezentului Act adițional, după cum urmează:

Art. 1. Se modifica Părțile contractante:

”SMART CITY INVEST S3 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 154-15 8, Sector 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15431/2017, cod fiscal RO 38188050, cont bancar R02IUGBI0000022032958RON deschis la GARANTI BANK -Sucursala Unirii, reprezentată legal de Simona Andreea Balasa, având funcția de Președinte Consiliu Administrație, in calitate de LOCATAR”.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale nemodificate prin prezentul act adițional rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat astăzi, 17.07.2019, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. prin Președinte C.A.

LOCATAR


SMART CITY INVEST S3 S.R.L. prin Președinte C.A.
ACT ADIȚIONAL

Nr. 3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr. 1.899/01.11.2018

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., societate română, cu sediul social în București, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, cu adresa de corespondenta in str. Chicurei, nr. 39-45, sectorul 3, București, având nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/14752/2012, CUI RO31012790, cont bancar R035UGBI0000022022893 RON deschis la banca Garanti Bank, reprezentata legal de Florentin Corbuleanu, Președinte C.A., denumita in continuare LOCATOR,

Si

SMART CITY INVEST S3 S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050 reprezentată legal de Simona Balasa, Președinte Consiliu Administrație,, in calitate de LOCATAR,

Art. I. începând cu data de 31.10.2019, se modifica CAP II Durata Contractului, art. 2.1., astfel acesta va avea următorul conținut: "Prezentul contract intra in vigoare de la data semnării procesului-verbal de predare-primire al imobilelor si are valabilitate 2 (doi) ani incepand cu data semnării sale si pana la data de 01.11.2020. ’ ’

Art. 2. Celelalte prevederi contractuale raman valabile si aplicabile.

Prezentul Act adițional a fost semnat astazi 31.10.2019 in doua exemplare originale,cate unul pentru fiecare parte contractanta.

LOCATOR,

LOCATAR,

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.,


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,


Președinte C.A.

Simona
PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primariQ.ro


Nr. 9015/10.01.2020

Către,

CABINET PRIMAR

E-MAIL gu¥ernaflSaccr|f»Qrativa@pnrniarîe3.r©

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului social al societății Smart City Invest S3 S.R.L, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......."L... de pe ordinea de zi /

■suplimentarea- ordinii de zi a ședinței-ordmare/extraordinare din data de ..

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .. ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordrnare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUA hOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUN “ RIANAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN


POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe <


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în> ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.......tfc.... de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a ședinței

ordmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / -N-U-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea cojnisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...................'


PREȘEDINTE,

SECRETAR,

VASILIU MARIANA ...................

..............Z.............


VĂDUVA IULIANA j

MEMBRI:

PELINARU CORNEL       '

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

1

DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN